Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap"

Transcriptie

1 Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap Jaarverslag Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit 2011 POLITIEACADEMIE PA

2 2

3 Inhoud Voorwoord 5 Hoofdstuk 6 Landelijk Netwerk Beleidsmedewerkers Diversiteit 26 Interview met Anneke Nahumury-Oosting en Pim Miltenburg 6 Hoofdstuk 7 Multicultureel vakmanschap 30 Hoofdstuk 1 Koers Hoofdstuk 8 Diversiteitsdag 34 Hoofdstuk 2 Discriminatie 10 Hoofdstuk 9 Internationaal 38 Hoofdstuk 3 LHBT 14 Bijlage 1 Evenementen Hoofdstuk 4 Leiderschap 18 Bijlage 2 Financieel Jaaroverzicht Hoofdstuk 5 Cultuur en omgangsvormen 22 Bijlage 3 Taskforce Diversiteit 48 3

4 4

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit. De afgelopen jaren hebben wij samen met de politiekorpsen en overige partners, zowel in- als extern, hard gewerkt aan het thema diversiteit binnen de politie. Het LECD en projecten als Politietop Divers en Taskforce Diversiteit hebben mooie resultaten en producten opgeleverd. In de drie jaren waarin de politie nog kan profiteren van de activiteiten van het LECD, vinden wij het van groot belang om deze resultaten en producten goed te borgen in de organisatie van de nationale politie. Om dit te bewerkstelligen is het traject Koers 2015 in het leven geroepen. In 2011 zijn hierin de eerste stappen gezet. Het LECD ondersteunde ook dit jaar de korpsen bij het tegengaan van discriminatie en het versterken van multicultureel vakmanschap. Speciale aandacht ging uit naar generatiemanagement, cultuur, omgangsvormen en leiderschap dat ruimte biedt aan diversiteit. In dit verslag leest u over de activiteiten en de geboekte resultaten en vertellen betrokkenen hoe zij het thema diversiteit en de inzet van het LECD in de praktijk hebben ervaren. 5

6 Anneke Nahumury-Oosting (directeur LECD) en Pim Miltenburg (portefeuillehouder Diversiteit in de Raad van Korpschefs) over: De kracht van verschillen Ieder mens is anders. Hoe beter we de verschillen tussen mensen leren kennen en begrijpen, hoe beter we ons politiewerk kunnen uitvoeren. Intern kunnen we dan optimaal gebruik maken van talenten, eigenschappen en vaardigheden. In de samenleving leggen we makkelijker contact en ontstaan er meer mogelijkheden voor samenwerking. Daarom is diversiteit een logisch en essentieel onderdeel van het politievak. Het LECD werkt aan de borging van dit thema binnen de nationale politie. Daarmee is in 2011 een goede start gemaakt. Diversiteit duurzaam maken. Ervoor zorgen dat het straks een sterk en integraal onderdeel vormt van de nationale politie. Daar is in 2011 veel aandacht naar uitgegaan, zegt Anneke Nahumury. De projecten Politietop Divers en de Taskforce Diversiteit zijn in 2011 gestopt. Enkele activiteiten van deze projecten probeert het LECD nu te borgen. Daarnaast is het LECD samen met korpsen en partners volop aan de slag om te kijken op welke wijze wij de korpsen kunnen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van diversiteit als onderdeel van de politieprofessie. Als dat succesvol wordt, is een project als het LECD na 2015 hopelijk overbodig. Aparte projecten rond diversiteit houden op te bestaan, vult Pim Miltenburg aan. Dus moeten we het steeds meer gaan doen op die ene hoofdmotor: onze professie. Ik ben blij dat het LECD nog een paar jaar doorgaat. Je moet niet in één keer alle reservemotoren stilzetten. 6

7 Je werk goed doen Mensen zijn gewend aan hulpstructuren voor diversiteit, aan extra capaciteit en middelen, vervolgt Miltenburg. Aan de ene kant is extra aandacht goed, maar het is ook verraderlijk omdat het lui kan maken. We moeten voorkomen dat de aandacht wegvalt als de hulpstructuren er niet meer zijn. Aandacht voor diversiteit moet komen vanuit onze eigen intrinsieke drive, gewoon omdat diversiteit nodig is om je werk goed te doen. Het is een never ending story, want de samenleving wordt alleen maar complexer. Gelukkig wordt het steeds duidelijker dat diversiteit een business issue is, zegt Nahumury. Zonder diversiteit in je organisatie mis je de boot. We zien de waarde van verschillen en spreken de mensen meer op hun kracht aan. Niet in hokjes plaatsen Miltenburg legt uit dat het afgelopen jaar het doelgroepenbeleid is losgelaten vanwege de stigmatiserende werking ervan. In plaats daarvan zijn we in thema s gaan werken, zegt Miltenburg. Het is makkelijk om mensen op basis van één eigenschap in een hokje te plaatsen. Kom je uit Turkije? Dan ben je allochtoon. Een man die op mannen valt, hoort bij de homoseksuelen. Terwijl mensen niet bij slechts één groep horen. Sommige homoseksuele collega s vinden specifieke aandacht voor hun geaardheid een gepasseerd station. Zij richten zich liever op hoe je je geheel aan eigenschappen in het politievak kunt benutten. Anderen hebben juist wel behoefte aan specifieke aandacht voor homoseksualiteit binnen de politie en zij willen dit ook graag naar buiten uitdragen. Je bent er dus niet door mensen oppervlakkig in hokjes te plaatsen. Politieke keuzes Nahumury vertelt dat het verlaten van het doelgroepenbeleid ook een gevolg is van politieke keuzes. Er is nu meer aandacht dan ooit voor discriminatie in de vorm van hatecrimes, zoals het wegpesten van homostellen uit woonwijken. Daarom is in 2011 de website vernieuwd. Deze is toegankelijker en duidelijker gemaakt, waardoor er meer meldingen binnenkomen en de politie hierop beter kan anticiperen. Maar dat betekent niet dat we ons kunnen permitteren kwetsbare groepen in de samenleving uit het oog te verliezen. Ons doel blijft een veilige samenleving voor eenieder. We moeten los van de heersende politieke opvattingen keuzes blijven maken. Intern verschillen benutten Heel belangrijk bij het structureel borgen van het thema diversiteit is ook hoe we binnen onze eigen organisatie naar de mensen en het werk kijken, vindt Miltenburg. Dat begint al bij de selectie aan de poort. Leggen we de nadruk op de gevraagde eisen en competenties? Of kiezen we mensen met uitzonderlijke talenten en unieke kwaliteiten om bepaalde taken te verrichten? Het gaat uiteraard ook om het benutten van capaciteiten en talenten van de huidige medewerkers, vult Nahumury aan. Dat kan beter, maar vraagt wel om een organisatie waarin je fouten mag maken. Daarin hebben we nog stappen te zetten. Mensen die anders werken, lopen gauw tegen een opgeheven vingertje aan. Uiteraard moet je kaders en wetten respecteren, maar er moet ook ruimte zijn om je vak uit te oefenen. Koers 2015 Het LECD streeft naar haar eigen opheffing en het integraal opnemen van diversiteit binnen de nationale politie. Dat moet in 2015 zijn bewerkstelligd. In 2011 zijn daarvoor de nodige stappen gezet, bijvoorbeeld door de vorming van interregionale expertgroepen, parallel aan de vorming van nieuwe eenheden van de nationale politie. Onder de noemer Koers 2015 hebben we een traject ingezet dat ervoor moet zorgen dat diversiteit een sterk en integraal onderdeel van de nationale politie wordt, zegt Nahumury. Bij het bepalen van die koers betrekken we veel mensen en organisaties - zowel intern als extern - om draagvlak en commitment voor het thema diversiteit te creëren. In Koers 2015 worden drie fases onderscheiden: kijken, denken en doen. In 2011 lag de focus op kijken en denken. Kijken naar hoe diversiteit zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren en naar waar we nu staan, legt Miltenburg uit. En nadenken hoe diversiteit duurzaam op de agenda nationale politie kan komen. Nu moeten we de stap maken van kijken en denken naar doen: de nieuwe koers daadwerkelijk gestalte geven en diversiteit de plek geven die het verdient. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 7

8 Koers Het LECD ontwikkelt onder de noemer Koers 2015 een nieuwe strategie voor het thema diversiteit binnen de politie. Geïnspireerd door ontwikkelingen in de samenleving en bij de politie zoekt het LECD de dialoog met samenwerkingspartners. Samen met hen wil het LECD het begrip diversiteit en de betekenis daarvan voor de politie herdefiniëren. Het traject bestaat uit drie fasen: kijken, denken en doen. Het doel van Koers 2015 is het thema diversiteit duurzaam op de agenda van de nationale politie te zetten. Herdefinitie begrip diversiteit In de eerste fase kijken is een historische analyse gemaakt van het begrip diversiteit in de samenleving en de politie in de afgelopen decennia. Dit onderzoek is gedaan op basis van een literatuurstudie en met informatie uit de netwerken van het LECD. Daaruit blijkt dat het begrip diversiteit een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Waar het eerst vooral een social issue was, is het nu een business issue. We spreken van multicultureel vakmanschap en kiezen voor een integrale benadering van diversiteit, integriteit, omgangsvormen en sociale veiligheid. Het doelgroepenbeleid is doorontwikkeld naar een thematische aanpak waarbij de professionaliteit, het vakmanschap en het gedrag van politiemedewerkers centraal staan. 8

9 Ook in 2011 gaven ontwikkelingen aanleiding om het begrip diversiteit te herdefiniëren. Het nieuwe kabinetsbeleid uitgewerkt in de integratienota van minister Donner, de uitkomsten van diverse wetenschappelijke onderzoeken en de vorming van de nationale politie zijn hiervan voorbeelden. Koers 2015 wil een gemeenschappelijk beeld over de gewenste toekomst bieden, van waaruit integraal gedacht en gehandeld kan worden. Dit zal leiden tot de strategische agenda diversiteit voor de nationale politie. Rondetafelbijeenkomst In het kader van de fase denken organiseerde het LECD op 16 november 2011 een rondetafelbijeenkomst. Wetenschappelijke experts, opinieleiders en samenwerkingspartners binnen de politie (zoals het landelijk programma HRM, ABD Politietop, Politieacademie en Programma Versterking Opsporing) voerden een dialoog over diversiteit binnen de politie. De conferentie leverde zes belangrijke vraagstukken voor dit thema op: Legitimiteit en vertrouwen In- en uitsluiting Professionele ruimte en verantwoordelijkheid Open en onderzoekend zijn Diversiteit en vakmanschap Vertrouwen in de organisatie betrokken mensen uit de politieorganisatie en het politievak. Bij de organisatie van de dialoogbijeenkomsten werd aangesloten op de nieuwe structuur van de nationale politie. De deelnemers gingen in gesprek over de vraagstukken en de daarbij geformuleerde stellingen. De bijeenkomsten werden goed bezocht en gewaardeerd. Opvallend was de grote mate van betrokkenheid en openheid in de dialoog. Naast de dialoogbijeenkomsten besteedde het LECD veel aandacht aan interactieve communicatie met de politiecollega s in het land. De website van het LECD is opnieuw ingericht. Hierop zijn geregeld blogs en gastblogs geschreven en nieuwsberichten geplaatst. Ook op Twitter is het LECD actief geweest. Werkconferentie De uitkomsten van de rondetafelbijeenkomst en de regionale dialoogbijeenkomsten vormen de basis voor een werkconferentie op 24 januari 2012 die het begin van de fase doen vormt. Het grootste deel van de voorbereidingen voor deze conferentie vond plaats in Met een brede vertegenwoordiging van de Nederlandse politie wordt tijdens de conferentie de visie en ambitie in concrete thema s vertaald. Door daaraan de komende jaren te werken willen we diversiteit duurzaam op de agenda van de nationale politie zetten. Succesvolle aftrap De rondetafelbijeenkomst was een succesvolle aftrap van de daarop volgende regionale dialoogbijeenkomsten. Mensen van binnen en buiten de politieorganisatie dachten mee en gaven hun visie op diversiteit. Onder de aanwezigen was ook cultureel antropoloog/auteur Sinan Cankaya: Tijdens deze bijeenkomst is een divers gezelschap van mensen met uiteenlopende expertises in de gelegenheid gesteld om mee te denken met de politie. Die openheid en het contact met de buitenwereld zijn veelbelovend. Wat mij opviel tijdens de gesprekken is hoe snel er vertrouwen ontstaat tussen de deelnemers, ondanks de soms wat geforceerd ogende oefeningen. Wat volgens mij het belangrijkste aandachtspunt voor de politie is in het kader van diversiteit? Vergeet niet de social in business! Regionale dialooggesprekken In de tweede fase denken werden de vraagstukken besproken tijdens regionale dialoogbijeenkomsten, die van 21 november tot en met 9 december plaatsvonden. Hierbij aanwezig waren 9

10 Discriminatie 2 In de Nederlandse samenleving zijn democratie, gelijke rechten en integratie een groot goed. Discriminatie kan deze fundamentele rechten in de weg staan en zelfs ernstig verstoren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom het thema discriminatie hoog op de agenda van de regering geplaatst. Daarnaast legt de Europese Commissie de lidstaten allerlei beleidsmaatregelen op om discriminatie te bestrijden en democratische principes te bevorderen. Als rechtshandhaver en als onafhankelijke partij bewaakt de politie deze principes. Het LECD ondersteunt de politie daarbij. Criminaliteitsbeeld Discriminatie Politie (Poldis) De 26 politiekorpsen registreren misdrijven met een discriminatoir motief en andere discriminatie-incidenten, waaronder ook discriminatie tegen ambtenaren, hulpverleners en politiemensen. Onder verantwoordelijkheid en in opdracht van het LECD wordt op basis van die registratie sinds 2008 jaarlijks het rapport Criminaliteitsbeeld Discriminatie Politie gepubliceerd. Dat gebeurt in samenwerking met een gerenommeerd 10

11 onderzoeksinstituut, de portefeuillehouder Discriminatie binnen de Raad van Hoofdcommissarissen en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Poldis 2010 werd in juli 2011 gepubliceerd. Het aantal discriminatieincidenten in 2010 steeg ten opzichte van 2009 met 14% naar In 2010 werd voor het eerst discriminatie tegen politiemensen geregistreerd. Er waren 324 politiemensen slachtoffer van een dergelijk incident. Optimaliseren Poldis In 2011 zijn diverse stappen gezet om de registratie van discriminatie-incidenten te optimaliseren en zo te komen tot een landelijk betrouwbaar beeld van de discriminatiefeiten die bij de politie zijn gemeld of waarvan aangifte is gedaan. In april organiseerde het LECD een landelijke bijeenkomst voor de regionale portefeuillehouders/contactpersonen. Daar werden verbetervoorstellen gepresenteerd op basis waarvan registratie binnen de politie op een uniforme, landelijk ondersteunde wijze kan plaatsvinden. Er is gewerkt aan een eenduidige categorisering van de inhoudelijke discriminatiegronden en er is een nieuw zaaksformulier ontwikkeld, waarvoor een gebruikershandleiding is geschreven. Ten behoeve van eenduidige en betrouwbare data-analyse is een scan uitgevoerd om de ICT-ondersteuning van Poldis te verbeteren. Hier wordt in 2012 een vervolg aan gegeven. Aanscherping discriminatiebestrijding door de minister van Veiligheid en Justitie In het regeerakkoord 2010 Vrijheid en Verantwoordelijkheid is vastgelegd dat de coalitiepartners willen investeren in de aanpak van gewelddadige misdrijven met een discriminatoir karakter. Het kabinet wil de aangiftebereidheid, registratie en opvolging van discriminatiemeldingen actief bevorderen. Discriminatiebestrijding is een van de prioriteiten van de minister van Veiligheid en Justitie, die bepaalde dat dergelijke misdrijven snel en adequaat moeten worden aangepakt. In zijn brief van 7 juli 2011 onderstreepte de minister het belang van het thema discriminatie door het beleid op 22 punten aan te scherpen. Het LECD was daarbij onder meer verantwoordelijk voor de vernieuwing van de website (zie kader), het optimaliseren van POLDIS door het ontwikkelen van een nieuw zaaksformulier, het helder formuleren van de strafrechtelijke discriminatiegronden en het opleveren van een gebruikershandleiding voor het registreren van discriminatieincidenten door de politie. In december gaf de minister een toelichting aan de Tweede Kamer over de gerealiseerde toezeggingen. Aan alle punten was voldaan. Vernieuwing Na pilotprojecten in de regio s Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid is in december 2011 een landelijke en gebruiksvriendelijke website voor het melden van discriminatie live gegaan. Op kunnen slachtoffers en getuigen - al dan niet anoniem - discriminatie op basis van de strafrechtelijke discriminatiegronden, namelijk; ras, seksuele voorkeur, levensovertuiging, geslacht, handicap of religie, melden. Medewerkers van het LECD beoordelen of er sprake is van strafrechtelijke discriminatie en schakelen bij een volwaardige melding de politieregio in voor nader onderzoek. Doordat slachtoffers en getuigen de melding thuis kunnen doen, hoopt de politie de meldingsbereidheid te vergroten. Hatecrimes.nl is het enige officiële loket waar digitaal aangifte kan worden gedaan. Meldingen worden meegenomen in de trendsignalering. De website is ontwikkeld in samenwerking met Art. 1, COC Nederland en Movisie, naar voorbeeld van een soortgelijk Brits project. Het is de bedoeling in 2012 een dashboard in te richten waarmee meldingen kunnen worden gemonitord. 11

12 Netwerkactiviteiten Vanuit het LECD wordt intensief samengewerkt met een groot aantal interne en externe organisaties. Zo was er in 2011 regulier en waar nodig ad hoc overleg met de portefeuillehouder Discriminatie binnen de Raad van Korpschefs, het expertisebureau ICT-voorzieningen voor de politie vtspn, het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit, de Anne Frank Stichting, het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie (LECD-OM), het kenniscentrum discriminatie Nederland Art.1, het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie, de contactpersonen Discriminatie in de politiekorpsen en de Regionale Discriminatie Overleggen (zie kader). Met het LECD-OM en het MDI is overlegd over discriminatiemeldingen via internet. Alle deze contacten zijn in 2011 sterk geïntensiveerd. EU-programma PROGRESS Het LECD participeerde in 2011 in de werkgroep GUR (Gegevensuitwisseling en Registratie). Die werd opgericht in het kader van het EU-programma PROGRESS. Doel was de wijze van registratie tussen landelijke registrerende partijen op het gebied van discriminatie te stroomlijnen, om zo uiteindelijk te komen tot een uniforme registratie van discriminatie-incidenten in heel Nederland (dus niet alleen bij de politie). Uiteindelijk leidde PROGRESS niet tot een uniforme manier van registratie, maar wel tot het presenteren van de manier waarop de verschillende partijen registreren. Het resultaat van het onderzoek van de GUR wordt begin 2012 gepubliceerd. PolitieKennisNet PolitieKennisNet (PKN) is het landelijke digitale kennis- en informatieportaal van de Politieacademie voor het politieonderwijs, de politiepraktijk en partners in de publieke veiligheid. In 2011 heeft het LECD het onderdeel discriminatie van deze website onder de loep genomen en de informatie geactualiseerd. Samenwerking Regionale Discriminatie Overleggen In elk van de 25 politieregio s vindt maandelijks overleg plaats tussen politie, Openbaar Ministerie en de antidiscriminatiebureaus van de gemeenten. Zij bespreken de aangiftes en binnengekomen zaken op het gebied van discriminatie. In opdracht van het LECD is eind 2010 onderzoek verricht naar de werking van deze Regionale Discriminatie Overleggen (RDO s). In 2011 zijn de adviezen en aanbevelingen die daaruit voortkwamen opgevolgd. Er is onder meer een convenant opgesteld voor gegevensuitwisseling tussen politie en antidiscriminatiebureaus. Daarbij is vooral gelet op knelpunten zoals anonimiteit en welke informatie op welke manier mag worden uitgewisseld. Dit thema loopt door in

13 Iedereen moet zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen Yvonne Jansen is senior beleidsmedewerker Discriminatie voor de directie Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij werkt samen met het LECD aan discriminatiebestrijding door de politie. Discriminatie is iets heel fundamenteels. Het gebeurt op basis van onveranderbare eigenschappen, zoals huidskleur of seksuele geaardheid. Omdat iedereen zich veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen, is discriminatiebestrijding blijvend een belangrijk onderwerp. Afgelopen jaar is op verzoek van de Tweede Kamer het actieprogramma Bestrijding van discriminatie aangescherpt. Voortaan krijgt de Tweede Kamer jaarlijks een discriminatiebrief met een rapportage over de ontwikkelingen en concrete acties. De Tweede Kamer krijgt daarnaast elk jaar het Criminaliteitsbeeld Discriminatie Politie van het LECD, dat ik samen met andere beleidsmedewerkers voorzie van een toelichtende brief. Ik overleg regelmatig met het LECD over de prioriteiten op het gebied van discriminatiebestrijding en -registratie. Ook heb ik vaak informatie van ze nodig voor de minister. Afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in het op één lijn brengen van discriminatieregistratie in de politiedistricten. Niet alle discriminatie-incidenten worden echter gemeld bij de politie. Er komen ook meldingen binnen bij andere organisaties, zoals de Commissie Gelijke Behandeling en de antidiscriminatiebureaus van de gemeenten. In 2011 zijn we in de werkgroep Gezamenlijke Aanpak Discriminatie met alle ketenpartners en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie begonnen om de omvang van discriminatie in heel Nederland beter in beeld te brengen. Een landelijk beeld van discriminatieincidenten is één kant, het verbeteren van de aanpak is minstens zo belangrijk. Dat speelt zich vooral af op lokaal en regionaal niveau, bij de gemeenten (preventie) en de politiedistricten (opsporing). Het is de rol van het LECD om politiemedewerkers bewust te maken en te trainen, zodat zij discriminatie als motief bij een misdrijf herkennen en bij een slachtoffer daarop doorvragen. Om de aangiftebereidheid te vergroten heeft het LECD daarom in 2011 de website vernieuwd en landelijk beschikbaar gesteld. 13

14 LHBT 3 Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT s) hebben in Europa nog altijd te maken met ongelijke rechten, discriminatie en geweld. Hoewel Nederland een reputatie hoog te houden heeft als het gaat om het opkomen voor de vrijheid, tolerantie en gelijke rechten voor deze groep, kwam geweld tegen LHBT s in 2011 geregeld voor. Vanuit de politie was er veel aandacht voor deze problematiek. Het LECD heeft hierbij een adviserende en ondersteunende rol en voerde in 2011 intensief overleg met interne en externe partners. LECD beleidsadviseur Herman Renes is voorzitter van zowel de stichting Landelijk Homonetwerk Politie Roze in Blauw (LHP) als de European Gay Police Association. 14

15 Themadag Landelijk Homonetwerk Politie (LHP) Op 10 november 2011 vond de themadag van het LHP plaats in Utrecht. Deze dag trok circa tachtig deelnemers uit verschillende korpsen en organisatieonderdelen. Door adviesbureau Taboe2 werd een presentatie gegeven over de onderzoeken naar geweld in vrouw/vrouw en man/man relaties. Bijzonder detail van dit onderwerp is, dat de aangiftebereidheid onder de LHBT groep lager is dan onder heteroseksuelen. Daarna gaf een medewerker van Transgender Netwerk Nederland een lezing. In de middag was diversiteit het centrale thema. Na uitleg over de Koers 2015 die het LECD ontwikkelt, kregen de deelnemers gelegenheid hierover mee te denken en input te leveren ten behoeve van deze koers. Het LHP organiseerde deze themadag in goede samenwerking met en ondersteund door het LECD. Deelname aan roze evenementen In 2011 vond geregeld overleg plaats over de zichtbaarheid van de politie tijdens roze evenementen. Aan dit overleg namen zowel leden als het bestuur van het LHP deel. In Groningen deed het LHP op Roze Zaterdag met ruim zestig vertegenwoordigers mee aan de feestelijke parade door de binnenstad. Daarmee wil de politie benadrukken dat de politieorganisatie voor iedereen toegankelijk is. Op de Roze kermis in Tilburg had de aanwezigheid van Roze in Blauw een sterk wervingskarakter. Tijdens de Gaypride Amsterdam voer het LHP mee met een eigen boot. Verder legden vertegenwoordigers van de politie een krans bij het homomonument tijdens de dodenherdenking op 4 mei. De deelname aan deze evenementen zorgde voor zichtbaarheid van Roze in Blauw, zowel intern en extern, met uitstraling ver buiten de landsgrenzen. Dutch Government Pride Platform Met partners van de ministeries van Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie werd intensief overleg gepleegd over samenwerking op het thema zichtbaarheid en sociale veiligheid voor LHBT in de uniformsector. Structurele samenwerking kwam tot stand in het Dutch Government Pride Platform. Op 6 augustus gaf minister Van Bijsterveldt de officiële aftrap tijdens de Gay Pride in Amsterdam. Ook zijn in 2011 verkennende overleggen gevoerd met Europese partners om te onderzoeken of dit model vruchten kan afwerpen in andere landen. Hierbij werd de stad Antwerpen aangedaan. Diverse landen tonen inmiddels interesse om het model over te nemen. Landelijke uitrol Roze in Blauw Het Amsterdamse netwerk Roze in Blauw behartigt de belangen van LHBT s binnen en buiten de politie. Zo staan de leden van Roze in Blauw klaar voor mensen die melding willen doen van discriminatie, belediging, mishandeling of diefstal wegens hun geaardheid. Ze bieden een luisterend oor en kunnen doorverwijzen of bemiddelen bij het doen van aangifte. Deze aanpak wordt in binnen- en buitenland met interesse gevolgd. In 2011 kondigde minister Opstelten aan dit Amsterdamse model in 2012 te willen uitrollen over alle politieregio s. Het LHP heeft daarin een coördinerende rol. In 2011 werden al nieuwe Roze in Blauw netwerken opgericht in de regio s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. 15

16 Zichtbaar aanwezig tijdens Gay Pride Voor het derde jaar op rij voer het LHP mee met een eigen boot tijdens de Gay Pride in Amsterdam. Veertien Nederlandse politieregio s werden vertegenwoordigd en voor het eerst voeren ook vertegenwoordigers van de politie uit Zweden, Noorwegen, Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Ierland en Engeland mee. Het thema van de Gay Pride 2011 was All together now. Het doel van de deelname van de politie was het zichtbaar maken van LHBT binnen de politieorganisatie en het presenteren van de politie als een werkgever die streeft naar een veilige omgeving voor alle medewerkers. Klankbordgroep Wijkveiligheid Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nam het initiatief een platform op te richten waarbij wijkveiligheid voor LHBT s centraal staat. Verschillende organisaties werken in dit verband samen aan een ketenaanpak om de veiligheid te vergroten. Daarbij stimuleert het ministerie het vormen van gay-straight allianties. Het LECD vervult in de Kerngroep Heterohomo Alliantie Veilige Wijken een adviserende rol. European Gay Police Association (EGPA) In maart en augustus kwam de European Gay Police Association bijeen in respectievelijk Zürich en Amsterdam. In dit netwerk draait het vooral om het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de 11 aangesloten landen. Nederland heeft duidelijk een voortrekkersrol als het gaat om aandacht voor LHBT in het politievak en heeft in het netwerk een stimulerende, enthousiasmerende rol. In december was de EGPA aanwezig tijdens de conferentie Joining forces to combat homophobic and transphobic violence in Europe op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Hier maakte de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bekend dat hij de komende drie jaar jaarlijks een bedrag van euro ter beschikking stelt aan de EGPA. Dit bedrag kan worden besteed aan het ontwikkelen en verstevigen van het netwerk, met het doel om binnen Europa verder te werken aan de veiligheid voor LHBT s. Paarse vrijdag Vrijdag 9 december gaat de geschiedenis in als Paarse Vrijdag. Op die dag maakten scholieren een statement tegen homo- en transfobie door zich in het paars te kleden. Op meer dan driehonderd scholen deden leerlingen mee aan deze actie. Ook op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd stilgestaan bij het thema. Hier vond de conferentie Joining forces to combat homophobic and transphobic violence in Europe plaats. Een internationaal gezelschap bezocht deze bijeenkomst. Zo waren er vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie, OVSE, de Raad van Europa, de European Gay Police Association (EGPA) en medewerkers van een groot aantal LHBT-organisaties. Ook de Nederlandse politie was aanwezig, vertegenwoordigd door de coördinatoren van de regionale Roze in Blauw netwerken. Minister van Bijsterveldt gaf aan de Nederlandse voortrekkersrol belangrijk te vinden. Zij stelde een miljoen euro ter beschikking om de samenwerking tussen de partners de komende jaren te blijven garanderen. 16

17 LHBT s bij de politie? Ik zie alleen maar voordelen! Joshua Zwiers begon in 2008 aan zijn opleiding aan de Politieacademie en rondde deze in 2011 af. Inmiddels is hij naast agent ook lid van de Expertgroep in de regio Midden- en West-Brabant. Tijdens zijn opleiding kwam hij als homoseksuele man uit de kast. De reacties daarop waren positief. Eerlijk gezegd heb ik - voordat ik aan de Politieacademie begon - nooit zo nagedacht over het werken bij de politie als homoseksuele man. Toen mijn geaardheid tijdens de opleiding bekend werd, kreeg ik positieve reacties van mijn klasgenoten. Ook in het korps waar ik begon met werken, was dat het geval. Ik vond het daar wel iets lastiger om uit de kast te komen en heb het daarom eerst met mijn coach besproken. Collega s vonden het knap dat ik ervoor uit kwam. Ik denk dat acceptatie veel te maken heeft met hoe je jezelf opstelt en gedraagt. Uiteraard wil je zo veel mogelijk jezelf zijn. Maar je moet een goede balans zien te vinden tussen wie jij bent en wat professioneel gedrag is. Ik zie veel voordelen van LHBT s bij de politie. Ten eerste kunnen ze dit werk net zo goed verrichten als ieder ander en daarnaast hebben ze een meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan zaken waarin geweld tegen homo s een rol speelt. Dan wordt het vaak als prettig ervaren als een homoseksuele politieagent de aangifte afneemt. Dat voelt vertrouwder. Naar de politie stappen zullen veel homoseksuele mannen niet snel doen, omdat ze de machocultuur vrezen. Daarom vind ik het goed dat wij als politie aanwezig zijn tijdens evenementen zoals de Gay Pride. Dan wordt zichtbaar dat er ook LHBT s bij de politie werken en dat wij er ook voor hen zijn. We zijn zelf proactief als het gaat om het contact met LHBT s. In de Expertgroep werken we samen met allerlei organisaties, waaronder Radar. Zij filteren alle meldingen van de politie op discriminatie. Doen zich homogerelateerde zaken voor, dan krijg ik daarover een , zodat ik zelf contact kan opnemen om te vragen hoe het gaat en om te onderzoeken of mensen eventueel aangifte willen doen. 17

18 Leiderschap 4 Het thema leiderschap omvat zowel leiding geven aan anderen als persoonlijk leiderschap: leiding geven aan jezelf. Voor leidinggevenden is het van belang om talenten te onderkennen en verschillen tussen individuen te benutten. In dialoog zijn met iedere medewerker over wat hem of haar drijft in elke levensfase, is daarbij essentieel. Elke persoon heeft zelf de verantwoordelijkheid om de regie te voeren over zijn of haar eigen loopbaan. In je kracht blijven en je authenticiteit bewaren zijn daarbij aspecten die het verschil maken. Het LECD ondersteunde de regio s op diverse manieren bij het vormgeven van leiderschap. Under Cover programma Het Under Cover Programma van de School voor Politie Leiderschap dompelt politieleiders vier dagen onder in een andere omgeving: volledig los van hun positie en normale leven. Het idee achter het programma is dat leren omgaan met de onoverzichtelijkheid en diversiteit van onze complexe samenleving alleen kan als mensen blijven openstaan voor nieuwe benaderingen en oplossingen. Het idee voor het 18

19 programma ontstond tijdens een studiereis van politieleiders in 2010 in Zuid-Afrika. Daar logeerden zij bij gezinnen in een township in Soweto. Dat verblijf had enorme impact en bracht een onomkeerbare verandering in hun leiderschap teweeg. In 2011 werd het undercoverprogramma twee keer georganiseerd, 17 politieleiders namen hieraan deel. Het programma kwam tot stand in samenwerking met het LECD, dat ook de financiering voor haar rekening neemt. Lectoraat Leiderschap Het LECD voerde verschillende overleggen met lector Arie de Ruijter van het lectoraat Leiderschap van de Politieacademie. Daarbij werd verkend op welke wijze het lectoraat en het LECD gezamenlijk onderzoek kunnen doen op het gebied van leiderschap en diversiteit. Het lectoraat was in 2011 ook als partner betrokken bij de Strategie Ontwikkeling Diversiteit nationale politie. Leef-tijd Het LECD kreeg in 2011 veel vragen op het vlak van leef-tijd. In de verschillende regio s kent dit thema diverse benamingen, zoals generatiemanagement, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid. Bij de politie is sprake van vergrijzing en ontgroening en de noodzaak om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit thema wordt steeds duidelijker gevoeld. Over leef-tijd bestaan veel beleidsstukken en onderzoeken, maar er ontbrak nog een praktisch instrument voor de werkvloer. Het LECD ontwikkelde een model en een methodiek die vooral operationeel leidinggevenden een praktisch instrument biedt. Hiermee kunnen zij de vitaliteit van hun team in kaart brengen, oog krijgen voor diversiteit in het team en de verschillen vervolgens benutten. Het model werd dit jaar in een coproductie met het Landelijk Bureau HRM in een folder weergegeven. De folder is met een begeleidend schrijven aan alle hoofden P&O van de regio s verstuurd. Verder ontwikkelde het LECD een tweedaagse train de trainer over dit thema. Deze opleiding/cursus werd in 2011 diverse keren uitgevoerd. Er werd een overleg gehouden waarin het LECD met een afvaardiging van het HRM-beraad en een aantal korpsen sprak over het thema generatiemanagement en diversiteit. Het doel was samen tot een leer- en ontwikkeltraject te komen. Besloten is een netwerk te vormen om kennis te delen en denkkracht te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid binnen de nationale politie op de agenda komt. In de regio Fryslân zette het LECD samen met de korpsleiding een proeftuin op waarin wordt onderzocht hoe duurzame inzetbaarheid het beste vorm kan krijgen. Inmiddels lopen er met intensieve inzet van het LECD ook twee pilots met de methodiek in de regio Amsterdam-Amstelland en is de methodiek opgenomen in de toolkit diversiteit van de regio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In 2012 willen ook de regio s Hollands Midden, IJsselland en de Politieacademie met de methodiek aan de slag. Proeftuin in Friesland In de regio Fryslân werd in samenwerking met het LECD een proeftuin van vier teams opgezet rond het thema leef-tijd. De situatie is in beeld gebracht op basis van feiten (zoals leeftijdsopbouw van de teams), workshops, enquêtes en gesprekken met medewerkers. Dit geeft een goed beeld van wat mensen als plussen en minnen van verschillende levensfasen zien en van de wensen die medewerkers van verschillende leeftijden hebben. Ook in de uitvoering zijn stappen gezet. Dit is maatwerk, want wensen verschillen per persoon. Er werden deeltijdstages geregeld, intern en extern, bijvoorbeeld bij de gemeente. Ook werd kennisdeling door oudere, ervaren mensen aan de jongere medewerkers ondersteund. De nieuw verkregen inzichten worden ook gebruikt bij het maken van roosters. Want niet op elk uur van de dag heb je dezelfde kwaliteiten nodig: een maandagochtend vraagt bijvoorbeeld een andere inzet dan een zaterdagavond. Over de uitkomsten en ervaringen met de proeftuin verscheen het boekje Niemand uitgezonderd. Levensfasen en werk. 19

20 Gender Het LECD is het landelijk aanspreekpunt als het gaat om het benutten van de complementaire kwaliteiten van mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Het LECD biedt twee trainingen voor vrouwen en bewaakt de kwaliteit van deze trainingen. De training Persoonlijk kompas is gericht op vrouwen tot schaal 7. De training Een brug naar leiderschap ben jezelf is bedoeld voor vrouwen in de schalen 7 en 8 en is een oriëntatie op een leidinggevende functie. De trainingen zijn uitgevoerd in de regio s Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden. Bergexpeditie In oktober 2011 begon een groep politiemedewerkers te trainen voor de beklimming van de berg Toubkal (4.167 meter) in Marokko. Acht van de veertien deelnemers zijn andersvaliden. De tocht, die gepland is in april 2012, wordt onder andere door het LECD gesponsord. Het ondersteunen van andersvalide politiemedewerkers is een van de aandachtspunten van het LECD. Andersvaliden Het LECD is voor alle politieregio s een vraagbaak voor het thema andersvaliden. Het is van belang dat ook de verschillen van deze collega s worden benut en gefaciliteerd om in kracht en vitaliteit te blijven. Het LECD zorgt voor verspreiding van subsidiemogelijkheden om de instroom van andersvaliden binnen de politie te stimuleren, en zet zich dus ook actief in voor het behoud van andersvalide collega s. Het LECD is voorzitter van het landelijk Netwerk Visueel Gehandicapte Politieambtenaren en organiseerde in 2011 twee bijeenkomsten voor de leden. Het LECD heeft zitting in een landelijke werkgroep die zich inzet voor software die ook door visueel gehandicapte medewerkers te gebruiken is. Op initiatief van het LECD en het landelijk Netwerk Visueel Gehandicapte Politieambtenaren en met hulp van de portefeuillehouder diversiteit is een brief aan de CEO ICT van de Nederlandse politie verstuurd. Hierin werd gevraagd aandacht te besteden aan deze specifieke groep collega s bij de ontwikkeling van nieuw te ontwikkelen landelijke applicaties. Met de werkgroep zet het LECD zich in voor de bouw van een landelijk loket andersvaliden bij de vtspn, van waaruit andersvaliden gefaciliteerd kunnen worden. Dit jaar was het LECD zijdelings betrokken bij de pilot bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorende burgers. Nieuw MD-huis De politieorganisatie is in verandering en dit vraagt om vernieuwing van het management development programma (MD). In het vernieuwde MD-huis staan talent- en leiderschapsontwikkeling centraal. Het doel is tot een nieuw type leidinggevende te komen, die niet alleen stuurt op resultaat maar ook gericht is op de omgeving. Deze leiders spreken medewerkers aan op hun talent en stimuleren ontwikkeling en integer gedrag. Om aan deze ambitie concrete invulling te geven werd een ontwikkelprogramma met daarbinnen verschillende ontwikkelgroepen opgezet. Het LECD nam deel aan de ontwikkelgroepen blikopener diversiteit, vacaturebeleid en MD-functie. Oprichting vrouwennetwerk Het recent opgerichte Politie Vrouwen Netwerk (PVN) wil de ontmoeting tussen politievrouwen faciliteren: zowel fysiek als virtueel. Het PVN is er voor alle politievrouwen en politiemannen zijn ook welkom. Het netwerk heeft een website als platform waarop kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Ook biedt deze site plaats aan wervingsacties, chatgroepen, oproepen en uitnodigingen voor bijvoorbeeld interessante workshops. Het LECD vervult een adviesfunctie voor het PVN en sponsorde in 2011 haar grote evenement in Eindhoven. Het LECD maakte deelname aan het onderzoek Effectieve samenwerking professionele vrouwennetwerken en hun organisaties mogelijk voor de bestuursleden van het netwerk. Dit resulteerde in een workshop ter professionalisering van de bestuursleden. 20

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013 In Nijkerk kwamen op donderdag 21 november 120 leden van de expertgroepen multicultureel vakmanschap (mcv) bijeen. Dagvoorzitter Roy Segers en Sidney Mutueel openen de dag en zij heten allen aanwezigen

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

Implementatie Kadernota. Omgangsvormen en sociale veiligheid

Implementatie Kadernota. Omgangsvormen en sociale veiligheid Raad van Hoofdcommissarissen Implementatienotitie Kadernota Omgangsvormen en Sociale Veiligheid Februari 2009 Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document als het

Nadere informatie

Studiedag. Multicultureel Vakmanschap

Studiedag. Multicultureel Vakmanschap Studiedag Diversiteit in diversiteit Multicultureel Vakmanschap Vrijdag 5 december 2008 Naam: Berragiy Voornaam: Rachid Nationaliteit: Nederlands/Marokkaans Rang: Inspecteur (Politieacademie/LECD) Functie:

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland

Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland DIS Crim INATIE Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland TNN Transgender Netwerk Nederland (TNN) is de emancipatie- en belangenorganisatie voor transgender personen in Nederland.

Nadere informatie

Datum 9 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over een mishandeling van een lesbisch stel in Groningen

Datum 9 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over een mishandeling van een lesbisch stel in Groningen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Van Regiopolitie naar Nationale Politie - Regeerakkoord Kabinet Rutte 2010 - Nationale Politie op 1 januari 2013 - Betreft: 65.000 medewerkers - Waarvan

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld):

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld): GAYVOTE FORMULIER Ten behoeve van de website www.gayvote.nl. GEMEENTE (Naam van gemeente of deelraad): Westervoort PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

EVALUATIE LANDELIJK EXPERTISECENTRUM DIVERSITEIT Samenvatting en Conclusies

EVALUATIE LANDELIJK EXPERTISECENTRUM DIVERSITEIT Samenvatting en Conclusies EVALUATIE LANDELIJK EXPERTISECENTRUM DIVERSITEIT Samenvatting en Conclusies EVALUATIE LANDELIJK EXPERTISE- CENTRUM DIVERSITEIT - Samenvatting en Conclusies - Aurteurs: dr. J.F.I. Klaver drs. J.C.M. van

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Effectief leidinggeven aan diversiteit

Effectief leidinggeven aan diversiteit politietop divers naar een duurzaam perspectief Effectief leidinggeven aan diversiteit Politie Nederland kiest voor nieuw leiderschap. Voor mensen die leiding kunnen geven aan verschillen, in een complexe,

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

THE PROJECT De eerste twee internationale uitwisselingen tussen leraren en leerlingen zij georganiseerd in ItalIë en Nederland.

THE PROJECT De eerste twee internationale uitwisselingen tussen leraren en leerlingen zij georganiseerd in ItalIë en Nederland. Dit is de tweede nieuwsbrief van het LeGoP project. Wij zoeken naar innovatieve leerwegen voor jongeren uit Italië, Spanje en Nederland om te vechten tegen homofobie, en om de integratie van leerlingen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Integriteit en de vertrouwenspersoon

Integriteit en de vertrouwenspersoon Integriteit en de vertrouwenspersoon Contactbijeenkomst Integriteit Instituut voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek Sacha Spoor 2 juli 2015 Leadership Entrepreneurship Stewardship s.spoor@nyenrode.nl

Nadere informatie

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker?

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Case study Kentalis Februari 2016 Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? En hoe zorgde Kentalis voor adoptie van het sociale intranet op SharePoint? Pagina

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Code blauw. Bouwstenen voor een regionaal implementatieplan. Code Blauw

Code blauw. Bouwstenen voor een regionaal implementatieplan. Code Blauw Code blauw Bouwstenen voor een regionaal implementatieplan Code Blauw Grafisch Ontwerp Meester Ontwerpers, Amsterdam boekje Code blauw 7,3 x 10,5 cm Augustus 2007 Auteurs Basya Berends Politieacademie

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE?

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer:

Discriminatie op de werkvloer: Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Inhoudsopgave Inleiding 5 Problemen herkennen, oplossen en voorkomen Hoe

Nadere informatie

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Haarlem PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit

Jaarverslag 2012 Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit Jaarverslag 2012 Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit Inhoud Koers diversiteit 2015 in beeld / p 2 Voorwoord / p 4 In verbinding met de samenleving / p 7 Respecteren en accepteren van de ander / p 13

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Blauw op de roze ontmoetingsplaats

Blauw op de roze ontmoetingsplaats Blauw op de roze ontmoetingsplaats Suggesties voor de politie op Homo- ontmoetingsplaatsen 1 Blauw op de roze ontmoetingsplaats Deze folder is een uitgave van het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit.

Nadere informatie

Activiteitenplan voor meer tolerantie en aandacht voor diversiteit in HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve

Activiteitenplan voor meer tolerantie en aandacht voor diversiteit in HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve Aanleiding: van HWW Zorg wil de sociale acceptatie en veiligheid binnen de woonvoorzieningen verbeteren en handhaven voor iedereen, met name voor lesbische, homo-, biseksuele en transgender ( LHBT) bewoners,

Nadere informatie

Peer to peer interventie copyright Marieke Kroneman les 3 van 4 debat

Peer to peer interventie copyright Marieke Kroneman les 3 van 4 debat 3. Derde bijeenkomst over gender stereotype verwachtingen Gender stereotype verwachtingen zijn een belangrijke determinant voor een homonegatieve houding. KERNBOODSCHAP van deze les: je hoeft niet je houding

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

HET SPIEGELGESPREK. Een veilige setting

HET SPIEGELGESPREK. Een veilige setting HET SPIEGELGESPREK Een spiegelgesprek tussen leerlingen en docenten is een mooie manier om inzicht te krijgen hoe veilig leerlingen de school ervaren op het gebied van seksuele diversiteit. Met tips als

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amstelveen PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Inleiding Op 16 april 2015 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard de volgende motie aangenomen. Motie 1 Meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap (lesbienne,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit

Jaarverslag 2013 Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit Jaarverslag 2013 Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit Inhoud Voorwoord Veranderde rollen en verantwoordelijkheden / p 4 1 Aansluiting bij actuele ontwikkelingen nationale politie / p 6 Selectieproces

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ:

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: utrecht PARTIJ: CDA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

In beeld KIES KLEUR IN GROEN MAGAZINE NOVEMBER 2014

In beeld KIES KLEUR IN GROEN MAGAZINE NOVEMBER 2014 Roze net 10 werken Voor een sfeer van veiligheid en acceptatie TEKST TON VAN DEN BORN FOTOGRAFIE ELENA PONZETTI Politie, ministeries, banken, gemeentes. Veel grote organisaties in overheid en bedrijfsleven

Nadere informatie

Eindrapport. Samenvatting. Programmabureau Burgernet

Eindrapport. Samenvatting. Programmabureau Burgernet Eindrapport programma Burgernet Samenvatting Opgesteld door: Programmabureau Burgernet 12 december 2011 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RESULTATEN 3 2 ACHTERGROND 4 2.1 Missie Burgernet 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Oss: actieve LHBT-gemeente

Oss: actieve LHBT-gemeente Meerjarenplan 2015-2017 Oss: actieve LHBT-gemeente (LHBT: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) Project Oss: actieve LHBT-gemeente Datum Mei 2015 Versie 1 Auteur A. de Bruijn Project

Nadere informatie

voorwoord 145 deelnemers - 86 mannen - 55 vrouwen - 4 anders

voorwoord 145 deelnemers - 86 mannen - 55 vrouwen - 4 anders voorwoord oktober 2017 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het tegengaan van ongelijke behandeling. Iedereen

Nadere informatie

Enschede. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Enschede. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Enschede PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld In 2006 werd het interdepartementale beleidsprogramma eergerelateerd geweld gestart. Het programma omvatte vier thema's: maatschappelijke

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) In maart 2012 heeft DMG haar jaarcijfers gepubliceerd aan de subsidiërende gemeenten. Hier volgen enkele cijfers en bevindingen uit het jaarverslag

Nadere informatie

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Rotterdam PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Politie Politiële Taken Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Eindhoven. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Eindhoven. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Eindhoven PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten

Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten VEILIG WERKEN BIJ DE GEMEENTE UTRECHT Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten Tekst: Martine van Dijk (A+O fonds Gemeenten) / Fotografie: Kees Winkelman Vanaf

Nadere informatie

Opleiding Docent Gevaarbeheersing

Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid, het vakmanschap

Nadere informatie

Amsterdam D66 GEMEENTE: PARTIJ:

Amsterdam D66 GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amsterdam PARTIJ: D66 AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Breda PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie