Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap"

Transcriptie

1 Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap Jaarverslag Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit 2011 POLITIEACADEMIE PA

2 2

3 Inhoud Voorwoord 5 Hoofdstuk 6 Landelijk Netwerk Beleidsmedewerkers Diversiteit 26 Interview met Anneke Nahumury-Oosting en Pim Miltenburg 6 Hoofdstuk 7 Multicultureel vakmanschap 30 Hoofdstuk 1 Koers Hoofdstuk 8 Diversiteitsdag 34 Hoofdstuk 2 Discriminatie 10 Hoofdstuk 9 Internationaal 38 Hoofdstuk 3 LHBT 14 Bijlage 1 Evenementen Hoofdstuk 4 Leiderschap 18 Bijlage 2 Financieel Jaaroverzicht Hoofdstuk 5 Cultuur en omgangsvormen 22 Bijlage 3 Taskforce Diversiteit 48 3

4 4

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit. De afgelopen jaren hebben wij samen met de politiekorpsen en overige partners, zowel in- als extern, hard gewerkt aan het thema diversiteit binnen de politie. Het LECD en projecten als Politietop Divers en Taskforce Diversiteit hebben mooie resultaten en producten opgeleverd. In de drie jaren waarin de politie nog kan profiteren van de activiteiten van het LECD, vinden wij het van groot belang om deze resultaten en producten goed te borgen in de organisatie van de nationale politie. Om dit te bewerkstelligen is het traject Koers 2015 in het leven geroepen. In 2011 zijn hierin de eerste stappen gezet. Het LECD ondersteunde ook dit jaar de korpsen bij het tegengaan van discriminatie en het versterken van multicultureel vakmanschap. Speciale aandacht ging uit naar generatiemanagement, cultuur, omgangsvormen en leiderschap dat ruimte biedt aan diversiteit. In dit verslag leest u over de activiteiten en de geboekte resultaten en vertellen betrokkenen hoe zij het thema diversiteit en de inzet van het LECD in de praktijk hebben ervaren. 5

6 Anneke Nahumury-Oosting (directeur LECD) en Pim Miltenburg (portefeuillehouder Diversiteit in de Raad van Korpschefs) over: De kracht van verschillen Ieder mens is anders. Hoe beter we de verschillen tussen mensen leren kennen en begrijpen, hoe beter we ons politiewerk kunnen uitvoeren. Intern kunnen we dan optimaal gebruik maken van talenten, eigenschappen en vaardigheden. In de samenleving leggen we makkelijker contact en ontstaan er meer mogelijkheden voor samenwerking. Daarom is diversiteit een logisch en essentieel onderdeel van het politievak. Het LECD werkt aan de borging van dit thema binnen de nationale politie. Daarmee is in 2011 een goede start gemaakt. Diversiteit duurzaam maken. Ervoor zorgen dat het straks een sterk en integraal onderdeel vormt van de nationale politie. Daar is in 2011 veel aandacht naar uitgegaan, zegt Anneke Nahumury. De projecten Politietop Divers en de Taskforce Diversiteit zijn in 2011 gestopt. Enkele activiteiten van deze projecten probeert het LECD nu te borgen. Daarnaast is het LECD samen met korpsen en partners volop aan de slag om te kijken op welke wijze wij de korpsen kunnen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van diversiteit als onderdeel van de politieprofessie. Als dat succesvol wordt, is een project als het LECD na 2015 hopelijk overbodig. Aparte projecten rond diversiteit houden op te bestaan, vult Pim Miltenburg aan. Dus moeten we het steeds meer gaan doen op die ene hoofdmotor: onze professie. Ik ben blij dat het LECD nog een paar jaar doorgaat. Je moet niet in één keer alle reservemotoren stilzetten. 6

7 Je werk goed doen Mensen zijn gewend aan hulpstructuren voor diversiteit, aan extra capaciteit en middelen, vervolgt Miltenburg. Aan de ene kant is extra aandacht goed, maar het is ook verraderlijk omdat het lui kan maken. We moeten voorkomen dat de aandacht wegvalt als de hulpstructuren er niet meer zijn. Aandacht voor diversiteit moet komen vanuit onze eigen intrinsieke drive, gewoon omdat diversiteit nodig is om je werk goed te doen. Het is een never ending story, want de samenleving wordt alleen maar complexer. Gelukkig wordt het steeds duidelijker dat diversiteit een business issue is, zegt Nahumury. Zonder diversiteit in je organisatie mis je de boot. We zien de waarde van verschillen en spreken de mensen meer op hun kracht aan. Niet in hokjes plaatsen Miltenburg legt uit dat het afgelopen jaar het doelgroepenbeleid is losgelaten vanwege de stigmatiserende werking ervan. In plaats daarvan zijn we in thema s gaan werken, zegt Miltenburg. Het is makkelijk om mensen op basis van één eigenschap in een hokje te plaatsen. Kom je uit Turkije? Dan ben je allochtoon. Een man die op mannen valt, hoort bij de homoseksuelen. Terwijl mensen niet bij slechts één groep horen. Sommige homoseksuele collega s vinden specifieke aandacht voor hun geaardheid een gepasseerd station. Zij richten zich liever op hoe je je geheel aan eigenschappen in het politievak kunt benutten. Anderen hebben juist wel behoefte aan specifieke aandacht voor homoseksualiteit binnen de politie en zij willen dit ook graag naar buiten uitdragen. Je bent er dus niet door mensen oppervlakkig in hokjes te plaatsen. Politieke keuzes Nahumury vertelt dat het verlaten van het doelgroepenbeleid ook een gevolg is van politieke keuzes. Er is nu meer aandacht dan ooit voor discriminatie in de vorm van hatecrimes, zoals het wegpesten van homostellen uit woonwijken. Daarom is in 2011 de website vernieuwd. Deze is toegankelijker en duidelijker gemaakt, waardoor er meer meldingen binnenkomen en de politie hierop beter kan anticiperen. Maar dat betekent niet dat we ons kunnen permitteren kwetsbare groepen in de samenleving uit het oog te verliezen. Ons doel blijft een veilige samenleving voor eenieder. We moeten los van de heersende politieke opvattingen keuzes blijven maken. Intern verschillen benutten Heel belangrijk bij het structureel borgen van het thema diversiteit is ook hoe we binnen onze eigen organisatie naar de mensen en het werk kijken, vindt Miltenburg. Dat begint al bij de selectie aan de poort. Leggen we de nadruk op de gevraagde eisen en competenties? Of kiezen we mensen met uitzonderlijke talenten en unieke kwaliteiten om bepaalde taken te verrichten? Het gaat uiteraard ook om het benutten van capaciteiten en talenten van de huidige medewerkers, vult Nahumury aan. Dat kan beter, maar vraagt wel om een organisatie waarin je fouten mag maken. Daarin hebben we nog stappen te zetten. Mensen die anders werken, lopen gauw tegen een opgeheven vingertje aan. Uiteraard moet je kaders en wetten respecteren, maar er moet ook ruimte zijn om je vak uit te oefenen. Koers 2015 Het LECD streeft naar haar eigen opheffing en het integraal opnemen van diversiteit binnen de nationale politie. Dat moet in 2015 zijn bewerkstelligd. In 2011 zijn daarvoor de nodige stappen gezet, bijvoorbeeld door de vorming van interregionale expertgroepen, parallel aan de vorming van nieuwe eenheden van de nationale politie. Onder de noemer Koers 2015 hebben we een traject ingezet dat ervoor moet zorgen dat diversiteit een sterk en integraal onderdeel van de nationale politie wordt, zegt Nahumury. Bij het bepalen van die koers betrekken we veel mensen en organisaties - zowel intern als extern - om draagvlak en commitment voor het thema diversiteit te creëren. In Koers 2015 worden drie fases onderscheiden: kijken, denken en doen. In 2011 lag de focus op kijken en denken. Kijken naar hoe diversiteit zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren en naar waar we nu staan, legt Miltenburg uit. En nadenken hoe diversiteit duurzaam op de agenda nationale politie kan komen. Nu moeten we de stap maken van kijken en denken naar doen: de nieuwe koers daadwerkelijk gestalte geven en diversiteit de plek geven die het verdient. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 7

8 Koers Het LECD ontwikkelt onder de noemer Koers 2015 een nieuwe strategie voor het thema diversiteit binnen de politie. Geïnspireerd door ontwikkelingen in de samenleving en bij de politie zoekt het LECD de dialoog met samenwerkingspartners. Samen met hen wil het LECD het begrip diversiteit en de betekenis daarvan voor de politie herdefiniëren. Het traject bestaat uit drie fasen: kijken, denken en doen. Het doel van Koers 2015 is het thema diversiteit duurzaam op de agenda van de nationale politie te zetten. Herdefinitie begrip diversiteit In de eerste fase kijken is een historische analyse gemaakt van het begrip diversiteit in de samenleving en de politie in de afgelopen decennia. Dit onderzoek is gedaan op basis van een literatuurstudie en met informatie uit de netwerken van het LECD. Daaruit blijkt dat het begrip diversiteit een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Waar het eerst vooral een social issue was, is het nu een business issue. We spreken van multicultureel vakmanschap en kiezen voor een integrale benadering van diversiteit, integriteit, omgangsvormen en sociale veiligheid. Het doelgroepenbeleid is doorontwikkeld naar een thematische aanpak waarbij de professionaliteit, het vakmanschap en het gedrag van politiemedewerkers centraal staan. 8

9 Ook in 2011 gaven ontwikkelingen aanleiding om het begrip diversiteit te herdefiniëren. Het nieuwe kabinetsbeleid uitgewerkt in de integratienota van minister Donner, de uitkomsten van diverse wetenschappelijke onderzoeken en de vorming van de nationale politie zijn hiervan voorbeelden. Koers 2015 wil een gemeenschappelijk beeld over de gewenste toekomst bieden, van waaruit integraal gedacht en gehandeld kan worden. Dit zal leiden tot de strategische agenda diversiteit voor de nationale politie. Rondetafelbijeenkomst In het kader van de fase denken organiseerde het LECD op 16 november 2011 een rondetafelbijeenkomst. Wetenschappelijke experts, opinieleiders en samenwerkingspartners binnen de politie (zoals het landelijk programma HRM, ABD Politietop, Politieacademie en Programma Versterking Opsporing) voerden een dialoog over diversiteit binnen de politie. De conferentie leverde zes belangrijke vraagstukken voor dit thema op: Legitimiteit en vertrouwen In- en uitsluiting Professionele ruimte en verantwoordelijkheid Open en onderzoekend zijn Diversiteit en vakmanschap Vertrouwen in de organisatie betrokken mensen uit de politieorganisatie en het politievak. Bij de organisatie van de dialoogbijeenkomsten werd aangesloten op de nieuwe structuur van de nationale politie. De deelnemers gingen in gesprek over de vraagstukken en de daarbij geformuleerde stellingen. De bijeenkomsten werden goed bezocht en gewaardeerd. Opvallend was de grote mate van betrokkenheid en openheid in de dialoog. Naast de dialoogbijeenkomsten besteedde het LECD veel aandacht aan interactieve communicatie met de politiecollega s in het land. De website van het LECD is opnieuw ingericht. Hierop zijn geregeld blogs en gastblogs geschreven en nieuwsberichten geplaatst. Ook op Twitter is het LECD actief geweest. Werkconferentie De uitkomsten van de rondetafelbijeenkomst en de regionale dialoogbijeenkomsten vormen de basis voor een werkconferentie op 24 januari 2012 die het begin van de fase doen vormt. Het grootste deel van de voorbereidingen voor deze conferentie vond plaats in Met een brede vertegenwoordiging van de Nederlandse politie wordt tijdens de conferentie de visie en ambitie in concrete thema s vertaald. Door daaraan de komende jaren te werken willen we diversiteit duurzaam op de agenda van de nationale politie zetten. Succesvolle aftrap De rondetafelbijeenkomst was een succesvolle aftrap van de daarop volgende regionale dialoogbijeenkomsten. Mensen van binnen en buiten de politieorganisatie dachten mee en gaven hun visie op diversiteit. Onder de aanwezigen was ook cultureel antropoloog/auteur Sinan Cankaya: Tijdens deze bijeenkomst is een divers gezelschap van mensen met uiteenlopende expertises in de gelegenheid gesteld om mee te denken met de politie. Die openheid en het contact met de buitenwereld zijn veelbelovend. Wat mij opviel tijdens de gesprekken is hoe snel er vertrouwen ontstaat tussen de deelnemers, ondanks de soms wat geforceerd ogende oefeningen. Wat volgens mij het belangrijkste aandachtspunt voor de politie is in het kader van diversiteit? Vergeet niet de social in business! Regionale dialooggesprekken In de tweede fase denken werden de vraagstukken besproken tijdens regionale dialoogbijeenkomsten, die van 21 november tot en met 9 december plaatsvonden. Hierbij aanwezig waren 9

10 Discriminatie 2 In de Nederlandse samenleving zijn democratie, gelijke rechten en integratie een groot goed. Discriminatie kan deze fundamentele rechten in de weg staan en zelfs ernstig verstoren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom het thema discriminatie hoog op de agenda van de regering geplaatst. Daarnaast legt de Europese Commissie de lidstaten allerlei beleidsmaatregelen op om discriminatie te bestrijden en democratische principes te bevorderen. Als rechtshandhaver en als onafhankelijke partij bewaakt de politie deze principes. Het LECD ondersteunt de politie daarbij. Criminaliteitsbeeld Discriminatie Politie (Poldis) De 26 politiekorpsen registreren misdrijven met een discriminatoir motief en andere discriminatie-incidenten, waaronder ook discriminatie tegen ambtenaren, hulpverleners en politiemensen. Onder verantwoordelijkheid en in opdracht van het LECD wordt op basis van die registratie sinds 2008 jaarlijks het rapport Criminaliteitsbeeld Discriminatie Politie gepubliceerd. Dat gebeurt in samenwerking met een gerenommeerd 10

11 onderzoeksinstituut, de portefeuillehouder Discriminatie binnen de Raad van Hoofdcommissarissen en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Poldis 2010 werd in juli 2011 gepubliceerd. Het aantal discriminatieincidenten in 2010 steeg ten opzichte van 2009 met 14% naar In 2010 werd voor het eerst discriminatie tegen politiemensen geregistreerd. Er waren 324 politiemensen slachtoffer van een dergelijk incident. Optimaliseren Poldis In 2011 zijn diverse stappen gezet om de registratie van discriminatie-incidenten te optimaliseren en zo te komen tot een landelijk betrouwbaar beeld van de discriminatiefeiten die bij de politie zijn gemeld of waarvan aangifte is gedaan. In april organiseerde het LECD een landelijke bijeenkomst voor de regionale portefeuillehouders/contactpersonen. Daar werden verbetervoorstellen gepresenteerd op basis waarvan registratie binnen de politie op een uniforme, landelijk ondersteunde wijze kan plaatsvinden. Er is gewerkt aan een eenduidige categorisering van de inhoudelijke discriminatiegronden en er is een nieuw zaaksformulier ontwikkeld, waarvoor een gebruikershandleiding is geschreven. Ten behoeve van eenduidige en betrouwbare data-analyse is een scan uitgevoerd om de ICT-ondersteuning van Poldis te verbeteren. Hier wordt in 2012 een vervolg aan gegeven. Aanscherping discriminatiebestrijding door de minister van Veiligheid en Justitie In het regeerakkoord 2010 Vrijheid en Verantwoordelijkheid is vastgelegd dat de coalitiepartners willen investeren in de aanpak van gewelddadige misdrijven met een discriminatoir karakter. Het kabinet wil de aangiftebereidheid, registratie en opvolging van discriminatiemeldingen actief bevorderen. Discriminatiebestrijding is een van de prioriteiten van de minister van Veiligheid en Justitie, die bepaalde dat dergelijke misdrijven snel en adequaat moeten worden aangepakt. In zijn brief van 7 juli 2011 onderstreepte de minister het belang van het thema discriminatie door het beleid op 22 punten aan te scherpen. Het LECD was daarbij onder meer verantwoordelijk voor de vernieuwing van de website (zie kader), het optimaliseren van POLDIS door het ontwikkelen van een nieuw zaaksformulier, het helder formuleren van de strafrechtelijke discriminatiegronden en het opleveren van een gebruikershandleiding voor het registreren van discriminatieincidenten door de politie. In december gaf de minister een toelichting aan de Tweede Kamer over de gerealiseerde toezeggingen. Aan alle punten was voldaan. Vernieuwing Na pilotprojecten in de regio s Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid is in december 2011 een landelijke en gebruiksvriendelijke website voor het melden van discriminatie live gegaan. Op kunnen slachtoffers en getuigen - al dan niet anoniem - discriminatie op basis van de strafrechtelijke discriminatiegronden, namelijk; ras, seksuele voorkeur, levensovertuiging, geslacht, handicap of religie, melden. Medewerkers van het LECD beoordelen of er sprake is van strafrechtelijke discriminatie en schakelen bij een volwaardige melding de politieregio in voor nader onderzoek. Doordat slachtoffers en getuigen de melding thuis kunnen doen, hoopt de politie de meldingsbereidheid te vergroten. Hatecrimes.nl is het enige officiële loket waar digitaal aangifte kan worden gedaan. Meldingen worden meegenomen in de trendsignalering. De website is ontwikkeld in samenwerking met Art. 1, COC Nederland en Movisie, naar voorbeeld van een soortgelijk Brits project. Het is de bedoeling in 2012 een dashboard in te richten waarmee meldingen kunnen worden gemonitord. 11

12 Netwerkactiviteiten Vanuit het LECD wordt intensief samengewerkt met een groot aantal interne en externe organisaties. Zo was er in 2011 regulier en waar nodig ad hoc overleg met de portefeuillehouder Discriminatie binnen de Raad van Korpschefs, het expertisebureau ICT-voorzieningen voor de politie vtspn, het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit, de Anne Frank Stichting, het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie (LECD-OM), het kenniscentrum discriminatie Nederland Art.1, het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie, de contactpersonen Discriminatie in de politiekorpsen en de Regionale Discriminatie Overleggen (zie kader). Met het LECD-OM en het MDI is overlegd over discriminatiemeldingen via internet. Alle deze contacten zijn in 2011 sterk geïntensiveerd. EU-programma PROGRESS Het LECD participeerde in 2011 in de werkgroep GUR (Gegevensuitwisseling en Registratie). Die werd opgericht in het kader van het EU-programma PROGRESS. Doel was de wijze van registratie tussen landelijke registrerende partijen op het gebied van discriminatie te stroomlijnen, om zo uiteindelijk te komen tot een uniforme registratie van discriminatie-incidenten in heel Nederland (dus niet alleen bij de politie). Uiteindelijk leidde PROGRESS niet tot een uniforme manier van registratie, maar wel tot het presenteren van de manier waarop de verschillende partijen registreren. Het resultaat van het onderzoek van de GUR wordt begin 2012 gepubliceerd. PolitieKennisNet PolitieKennisNet (PKN) is het landelijke digitale kennis- en informatieportaal van de Politieacademie voor het politieonderwijs, de politiepraktijk en partners in de publieke veiligheid. In 2011 heeft het LECD het onderdeel discriminatie van deze website onder de loep genomen en de informatie geactualiseerd. Samenwerking Regionale Discriminatie Overleggen In elk van de 25 politieregio s vindt maandelijks overleg plaats tussen politie, Openbaar Ministerie en de antidiscriminatiebureaus van de gemeenten. Zij bespreken de aangiftes en binnengekomen zaken op het gebied van discriminatie. In opdracht van het LECD is eind 2010 onderzoek verricht naar de werking van deze Regionale Discriminatie Overleggen (RDO s). In 2011 zijn de adviezen en aanbevelingen die daaruit voortkwamen opgevolgd. Er is onder meer een convenant opgesteld voor gegevensuitwisseling tussen politie en antidiscriminatiebureaus. Daarbij is vooral gelet op knelpunten zoals anonimiteit en welke informatie op welke manier mag worden uitgewisseld. Dit thema loopt door in

13 Iedereen moet zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen Yvonne Jansen is senior beleidsmedewerker Discriminatie voor de directie Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij werkt samen met het LECD aan discriminatiebestrijding door de politie. Discriminatie is iets heel fundamenteels. Het gebeurt op basis van onveranderbare eigenschappen, zoals huidskleur of seksuele geaardheid. Omdat iedereen zich veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen, is discriminatiebestrijding blijvend een belangrijk onderwerp. Afgelopen jaar is op verzoek van de Tweede Kamer het actieprogramma Bestrijding van discriminatie aangescherpt. Voortaan krijgt de Tweede Kamer jaarlijks een discriminatiebrief met een rapportage over de ontwikkelingen en concrete acties. De Tweede Kamer krijgt daarnaast elk jaar het Criminaliteitsbeeld Discriminatie Politie van het LECD, dat ik samen met andere beleidsmedewerkers voorzie van een toelichtende brief. Ik overleg regelmatig met het LECD over de prioriteiten op het gebied van discriminatiebestrijding en -registratie. Ook heb ik vaak informatie van ze nodig voor de minister. Afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in het op één lijn brengen van discriminatieregistratie in de politiedistricten. Niet alle discriminatie-incidenten worden echter gemeld bij de politie. Er komen ook meldingen binnen bij andere organisaties, zoals de Commissie Gelijke Behandeling en de antidiscriminatiebureaus van de gemeenten. In 2011 zijn we in de werkgroep Gezamenlijke Aanpak Discriminatie met alle ketenpartners en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie begonnen om de omvang van discriminatie in heel Nederland beter in beeld te brengen. Een landelijk beeld van discriminatieincidenten is één kant, het verbeteren van de aanpak is minstens zo belangrijk. Dat speelt zich vooral af op lokaal en regionaal niveau, bij de gemeenten (preventie) en de politiedistricten (opsporing). Het is de rol van het LECD om politiemedewerkers bewust te maken en te trainen, zodat zij discriminatie als motief bij een misdrijf herkennen en bij een slachtoffer daarop doorvragen. Om de aangiftebereidheid te vergroten heeft het LECD daarom in 2011 de website vernieuwd en landelijk beschikbaar gesteld. 13

14 LHBT 3 Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT s) hebben in Europa nog altijd te maken met ongelijke rechten, discriminatie en geweld. Hoewel Nederland een reputatie hoog te houden heeft als het gaat om het opkomen voor de vrijheid, tolerantie en gelijke rechten voor deze groep, kwam geweld tegen LHBT s in 2011 geregeld voor. Vanuit de politie was er veel aandacht voor deze problematiek. Het LECD heeft hierbij een adviserende en ondersteunende rol en voerde in 2011 intensief overleg met interne en externe partners. LECD beleidsadviseur Herman Renes is voorzitter van zowel de stichting Landelijk Homonetwerk Politie Roze in Blauw (LHP) als de European Gay Police Association. 14

15 Themadag Landelijk Homonetwerk Politie (LHP) Op 10 november 2011 vond de themadag van het LHP plaats in Utrecht. Deze dag trok circa tachtig deelnemers uit verschillende korpsen en organisatieonderdelen. Door adviesbureau Taboe2 werd een presentatie gegeven over de onderzoeken naar geweld in vrouw/vrouw en man/man relaties. Bijzonder detail van dit onderwerp is, dat de aangiftebereidheid onder de LHBT groep lager is dan onder heteroseksuelen. Daarna gaf een medewerker van Transgender Netwerk Nederland een lezing. In de middag was diversiteit het centrale thema. Na uitleg over de Koers 2015 die het LECD ontwikkelt, kregen de deelnemers gelegenheid hierover mee te denken en input te leveren ten behoeve van deze koers. Het LHP organiseerde deze themadag in goede samenwerking met en ondersteund door het LECD. Deelname aan roze evenementen In 2011 vond geregeld overleg plaats over de zichtbaarheid van de politie tijdens roze evenementen. Aan dit overleg namen zowel leden als het bestuur van het LHP deel. In Groningen deed het LHP op Roze Zaterdag met ruim zestig vertegenwoordigers mee aan de feestelijke parade door de binnenstad. Daarmee wil de politie benadrukken dat de politieorganisatie voor iedereen toegankelijk is. Op de Roze kermis in Tilburg had de aanwezigheid van Roze in Blauw een sterk wervingskarakter. Tijdens de Gaypride Amsterdam voer het LHP mee met een eigen boot. Verder legden vertegenwoordigers van de politie een krans bij het homomonument tijdens de dodenherdenking op 4 mei. De deelname aan deze evenementen zorgde voor zichtbaarheid van Roze in Blauw, zowel intern en extern, met uitstraling ver buiten de landsgrenzen. Dutch Government Pride Platform Met partners van de ministeries van Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie werd intensief overleg gepleegd over samenwerking op het thema zichtbaarheid en sociale veiligheid voor LHBT in de uniformsector. Structurele samenwerking kwam tot stand in het Dutch Government Pride Platform. Op 6 augustus gaf minister Van Bijsterveldt de officiële aftrap tijdens de Gay Pride in Amsterdam. Ook zijn in 2011 verkennende overleggen gevoerd met Europese partners om te onderzoeken of dit model vruchten kan afwerpen in andere landen. Hierbij werd de stad Antwerpen aangedaan. Diverse landen tonen inmiddels interesse om het model over te nemen. Landelijke uitrol Roze in Blauw Het Amsterdamse netwerk Roze in Blauw behartigt de belangen van LHBT s binnen en buiten de politie. Zo staan de leden van Roze in Blauw klaar voor mensen die melding willen doen van discriminatie, belediging, mishandeling of diefstal wegens hun geaardheid. Ze bieden een luisterend oor en kunnen doorverwijzen of bemiddelen bij het doen van aangifte. Deze aanpak wordt in binnen- en buitenland met interesse gevolgd. In 2011 kondigde minister Opstelten aan dit Amsterdamse model in 2012 te willen uitrollen over alle politieregio s. Het LHP heeft daarin een coördinerende rol. In 2011 werden al nieuwe Roze in Blauw netwerken opgericht in de regio s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. 15

16 Zichtbaar aanwezig tijdens Gay Pride Voor het derde jaar op rij voer het LHP mee met een eigen boot tijdens de Gay Pride in Amsterdam. Veertien Nederlandse politieregio s werden vertegenwoordigd en voor het eerst voeren ook vertegenwoordigers van de politie uit Zweden, Noorwegen, Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Ierland en Engeland mee. Het thema van de Gay Pride 2011 was All together now. Het doel van de deelname van de politie was het zichtbaar maken van LHBT binnen de politieorganisatie en het presenteren van de politie als een werkgever die streeft naar een veilige omgeving voor alle medewerkers. Klankbordgroep Wijkveiligheid Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nam het initiatief een platform op te richten waarbij wijkveiligheid voor LHBT s centraal staat. Verschillende organisaties werken in dit verband samen aan een ketenaanpak om de veiligheid te vergroten. Daarbij stimuleert het ministerie het vormen van gay-straight allianties. Het LECD vervult in de Kerngroep Heterohomo Alliantie Veilige Wijken een adviserende rol. European Gay Police Association (EGPA) In maart en augustus kwam de European Gay Police Association bijeen in respectievelijk Zürich en Amsterdam. In dit netwerk draait het vooral om het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de 11 aangesloten landen. Nederland heeft duidelijk een voortrekkersrol als het gaat om aandacht voor LHBT in het politievak en heeft in het netwerk een stimulerende, enthousiasmerende rol. In december was de EGPA aanwezig tijdens de conferentie Joining forces to combat homophobic and transphobic violence in Europe op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Hier maakte de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bekend dat hij de komende drie jaar jaarlijks een bedrag van euro ter beschikking stelt aan de EGPA. Dit bedrag kan worden besteed aan het ontwikkelen en verstevigen van het netwerk, met het doel om binnen Europa verder te werken aan de veiligheid voor LHBT s. Paarse vrijdag Vrijdag 9 december gaat de geschiedenis in als Paarse Vrijdag. Op die dag maakten scholieren een statement tegen homo- en transfobie door zich in het paars te kleden. Op meer dan driehonderd scholen deden leerlingen mee aan deze actie. Ook op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd stilgestaan bij het thema. Hier vond de conferentie Joining forces to combat homophobic and transphobic violence in Europe plaats. Een internationaal gezelschap bezocht deze bijeenkomst. Zo waren er vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie, OVSE, de Raad van Europa, de European Gay Police Association (EGPA) en medewerkers van een groot aantal LHBT-organisaties. Ook de Nederlandse politie was aanwezig, vertegenwoordigd door de coördinatoren van de regionale Roze in Blauw netwerken. Minister van Bijsterveldt gaf aan de Nederlandse voortrekkersrol belangrijk te vinden. Zij stelde een miljoen euro ter beschikking om de samenwerking tussen de partners de komende jaren te blijven garanderen. 16

17 LHBT s bij de politie? Ik zie alleen maar voordelen! Joshua Zwiers begon in 2008 aan zijn opleiding aan de Politieacademie en rondde deze in 2011 af. Inmiddels is hij naast agent ook lid van de Expertgroep in de regio Midden- en West-Brabant. Tijdens zijn opleiding kwam hij als homoseksuele man uit de kast. De reacties daarop waren positief. Eerlijk gezegd heb ik - voordat ik aan de Politieacademie begon - nooit zo nagedacht over het werken bij de politie als homoseksuele man. Toen mijn geaardheid tijdens de opleiding bekend werd, kreeg ik positieve reacties van mijn klasgenoten. Ook in het korps waar ik begon met werken, was dat het geval. Ik vond het daar wel iets lastiger om uit de kast te komen en heb het daarom eerst met mijn coach besproken. Collega s vonden het knap dat ik ervoor uit kwam. Ik denk dat acceptatie veel te maken heeft met hoe je jezelf opstelt en gedraagt. Uiteraard wil je zo veel mogelijk jezelf zijn. Maar je moet een goede balans zien te vinden tussen wie jij bent en wat professioneel gedrag is. Ik zie veel voordelen van LHBT s bij de politie. Ten eerste kunnen ze dit werk net zo goed verrichten als ieder ander en daarnaast hebben ze een meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan zaken waarin geweld tegen homo s een rol speelt. Dan wordt het vaak als prettig ervaren als een homoseksuele politieagent de aangifte afneemt. Dat voelt vertrouwder. Naar de politie stappen zullen veel homoseksuele mannen niet snel doen, omdat ze de machocultuur vrezen. Daarom vind ik het goed dat wij als politie aanwezig zijn tijdens evenementen zoals de Gay Pride. Dan wordt zichtbaar dat er ook LHBT s bij de politie werken en dat wij er ook voor hen zijn. We zijn zelf proactief als het gaat om het contact met LHBT s. In de Expertgroep werken we samen met allerlei organisaties, waaronder Radar. Zij filteren alle meldingen van de politie op discriminatie. Doen zich homogerelateerde zaken voor, dan krijg ik daarover een , zodat ik zelf contact kan opnemen om te vragen hoe het gaat en om te onderzoeken of mensen eventueel aangifte willen doen. 17

18 Leiderschap 4 Het thema leiderschap omvat zowel leiding geven aan anderen als persoonlijk leiderschap: leiding geven aan jezelf. Voor leidinggevenden is het van belang om talenten te onderkennen en verschillen tussen individuen te benutten. In dialoog zijn met iedere medewerker over wat hem of haar drijft in elke levensfase, is daarbij essentieel. Elke persoon heeft zelf de verantwoordelijkheid om de regie te voeren over zijn of haar eigen loopbaan. In je kracht blijven en je authenticiteit bewaren zijn daarbij aspecten die het verschil maken. Het LECD ondersteunde de regio s op diverse manieren bij het vormgeven van leiderschap. Under Cover programma Het Under Cover Programma van de School voor Politie Leiderschap dompelt politieleiders vier dagen onder in een andere omgeving: volledig los van hun positie en normale leven. Het idee achter het programma is dat leren omgaan met de onoverzichtelijkheid en diversiteit van onze complexe samenleving alleen kan als mensen blijven openstaan voor nieuwe benaderingen en oplossingen. Het idee voor het 18

19 programma ontstond tijdens een studiereis van politieleiders in 2010 in Zuid-Afrika. Daar logeerden zij bij gezinnen in een township in Soweto. Dat verblijf had enorme impact en bracht een onomkeerbare verandering in hun leiderschap teweeg. In 2011 werd het undercoverprogramma twee keer georganiseerd, 17 politieleiders namen hieraan deel. Het programma kwam tot stand in samenwerking met het LECD, dat ook de financiering voor haar rekening neemt. Lectoraat Leiderschap Het LECD voerde verschillende overleggen met lector Arie de Ruijter van het lectoraat Leiderschap van de Politieacademie. Daarbij werd verkend op welke wijze het lectoraat en het LECD gezamenlijk onderzoek kunnen doen op het gebied van leiderschap en diversiteit. Het lectoraat was in 2011 ook als partner betrokken bij de Strategie Ontwikkeling Diversiteit nationale politie. Leef-tijd Het LECD kreeg in 2011 veel vragen op het vlak van leef-tijd. In de verschillende regio s kent dit thema diverse benamingen, zoals generatiemanagement, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid. Bij de politie is sprake van vergrijzing en ontgroening en de noodzaak om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit thema wordt steeds duidelijker gevoeld. Over leef-tijd bestaan veel beleidsstukken en onderzoeken, maar er ontbrak nog een praktisch instrument voor de werkvloer. Het LECD ontwikkelde een model en een methodiek die vooral operationeel leidinggevenden een praktisch instrument biedt. Hiermee kunnen zij de vitaliteit van hun team in kaart brengen, oog krijgen voor diversiteit in het team en de verschillen vervolgens benutten. Het model werd dit jaar in een coproductie met het Landelijk Bureau HRM in een folder weergegeven. De folder is met een begeleidend schrijven aan alle hoofden P&O van de regio s verstuurd. Verder ontwikkelde het LECD een tweedaagse train de trainer over dit thema. Deze opleiding/cursus werd in 2011 diverse keren uitgevoerd. Er werd een overleg gehouden waarin het LECD met een afvaardiging van het HRM-beraad en een aantal korpsen sprak over het thema generatiemanagement en diversiteit. Het doel was samen tot een leer- en ontwikkeltraject te komen. Besloten is een netwerk te vormen om kennis te delen en denkkracht te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid binnen de nationale politie op de agenda komt. In de regio Fryslân zette het LECD samen met de korpsleiding een proeftuin op waarin wordt onderzocht hoe duurzame inzetbaarheid het beste vorm kan krijgen. Inmiddels lopen er met intensieve inzet van het LECD ook twee pilots met de methodiek in de regio Amsterdam-Amstelland en is de methodiek opgenomen in de toolkit diversiteit van de regio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In 2012 willen ook de regio s Hollands Midden, IJsselland en de Politieacademie met de methodiek aan de slag. Proeftuin in Friesland In de regio Fryslân werd in samenwerking met het LECD een proeftuin van vier teams opgezet rond het thema leef-tijd. De situatie is in beeld gebracht op basis van feiten (zoals leeftijdsopbouw van de teams), workshops, enquêtes en gesprekken met medewerkers. Dit geeft een goed beeld van wat mensen als plussen en minnen van verschillende levensfasen zien en van de wensen die medewerkers van verschillende leeftijden hebben. Ook in de uitvoering zijn stappen gezet. Dit is maatwerk, want wensen verschillen per persoon. Er werden deeltijdstages geregeld, intern en extern, bijvoorbeeld bij de gemeente. Ook werd kennisdeling door oudere, ervaren mensen aan de jongere medewerkers ondersteund. De nieuw verkregen inzichten worden ook gebruikt bij het maken van roosters. Want niet op elk uur van de dag heb je dezelfde kwaliteiten nodig: een maandagochtend vraagt bijvoorbeeld een andere inzet dan een zaterdagavond. Over de uitkomsten en ervaringen met de proeftuin verscheen het boekje Niemand uitgezonderd. Levensfasen en werk. 19

20 Gender Het LECD is het landelijk aanspreekpunt als het gaat om het benutten van de complementaire kwaliteiten van mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Het LECD biedt twee trainingen voor vrouwen en bewaakt de kwaliteit van deze trainingen. De training Persoonlijk kompas is gericht op vrouwen tot schaal 7. De training Een brug naar leiderschap ben jezelf is bedoeld voor vrouwen in de schalen 7 en 8 en is een oriëntatie op een leidinggevende functie. De trainingen zijn uitgevoerd in de regio s Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden. Bergexpeditie In oktober 2011 begon een groep politiemedewerkers te trainen voor de beklimming van de berg Toubkal (4.167 meter) in Marokko. Acht van de veertien deelnemers zijn andersvaliden. De tocht, die gepland is in april 2012, wordt onder andere door het LECD gesponsord. Het ondersteunen van andersvalide politiemedewerkers is een van de aandachtspunten van het LECD. Andersvaliden Het LECD is voor alle politieregio s een vraagbaak voor het thema andersvaliden. Het is van belang dat ook de verschillen van deze collega s worden benut en gefaciliteerd om in kracht en vitaliteit te blijven. Het LECD zorgt voor verspreiding van subsidiemogelijkheden om de instroom van andersvaliden binnen de politie te stimuleren, en zet zich dus ook actief in voor het behoud van andersvalide collega s. Het LECD is voorzitter van het landelijk Netwerk Visueel Gehandicapte Politieambtenaren en organiseerde in 2011 twee bijeenkomsten voor de leden. Het LECD heeft zitting in een landelijke werkgroep die zich inzet voor software die ook door visueel gehandicapte medewerkers te gebruiken is. Op initiatief van het LECD en het landelijk Netwerk Visueel Gehandicapte Politieambtenaren en met hulp van de portefeuillehouder diversiteit is een brief aan de CEO ICT van de Nederlandse politie verstuurd. Hierin werd gevraagd aandacht te besteden aan deze specifieke groep collega s bij de ontwikkeling van nieuw te ontwikkelen landelijke applicaties. Met de werkgroep zet het LECD zich in voor de bouw van een landelijk loket andersvaliden bij de vtspn, van waaruit andersvaliden gefaciliteerd kunnen worden. Dit jaar was het LECD zijdelings betrokken bij de pilot bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorende burgers. Nieuw MD-huis De politieorganisatie is in verandering en dit vraagt om vernieuwing van het management development programma (MD). In het vernieuwde MD-huis staan talent- en leiderschapsontwikkeling centraal. Het doel is tot een nieuw type leidinggevende te komen, die niet alleen stuurt op resultaat maar ook gericht is op de omgeving. Deze leiders spreken medewerkers aan op hun talent en stimuleren ontwikkeling en integer gedrag. Om aan deze ambitie concrete invulling te geven werd een ontwikkelprogramma met daarbinnen verschillende ontwikkelgroepen opgezet. Het LECD nam deel aan de ontwikkelgroepen blikopener diversiteit, vacaturebeleid en MD-functie. Oprichting vrouwennetwerk Het recent opgerichte Politie Vrouwen Netwerk (PVN) wil de ontmoeting tussen politievrouwen faciliteren: zowel fysiek als virtueel. Het PVN is er voor alle politievrouwen en politiemannen zijn ook welkom. Het netwerk heeft een website als platform waarop kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Ook biedt deze site plaats aan wervingsacties, chatgroepen, oproepen en uitnodigingen voor bijvoorbeeld interessante workshops. Het LECD vervult een adviesfunctie voor het PVN en sponsorde in 2011 haar grote evenement in Eindhoven. Het LECD maakte deelname aan het onderzoek Effectieve samenwerking professionele vrouwennetwerken en hun organisaties mogelijk voor de bestuursleden van het netwerk. Dit resulteerde in een workshop ter professionalisering van de bestuursleden. 20

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van...

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Aangesloten bij de European Confederation Of Police 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Weet wat je kiest Vakmanschap terug op straat vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

Nadere informatie

Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN

Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN directeuren, docenten en leerlingen in Amsterdam integreren seksuele diversiteit (2007-2011) Met trots kunnen we zeggen dat dit project één van de meest

Nadere informatie

Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gewoon homo zijn Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011 Den Haag, 9 november 2007 Hierbij bied ik u, als minister voor homo-emancipatie, namens het kabinet de nota Lesbisch- en homoemancipatiebeleid

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Rita Naloop, voorzitter Tiye International

Rita Naloop, voorzitter Tiye International Nooit de vuile was buiten hangen en dus niet praten over het geweld dat je wordt aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar mishandeld bent. Vrijwel iedereen is opgevoed met taboes die verhinderen dat vrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?!

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?! -Een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld- Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?! Lucille Smit 0077453

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Gedaan en bereikt 8. Organisatie 20. Bijlagen 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Gedaan en bereikt 8. Organisatie 20. Bijlagen 23 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Gedaan en bereikt 8 Stereotypering bij werving en selectie 10 Arbeidsmigranten in Nederland 11 Discriminatiezaken 12 Eerste

Nadere informatie

Raad R/2718 17 april 2014

Raad R/2718 17 april 2014 Raad R/2718 17 april 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 25 april 2014 Ontwerpadvies Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid Dit is een ontwerpadvies

Nadere informatie

Discrimineert de politie?

Discrimineert de politie? Discrimineert de politie? Nee, artikel 1 van de Grondwet verbiedt dat! Zo luidt kortweg de redenering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als antwoord op een informatieverzoek over onderzoek

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie