DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS"

Transcriptie

1 DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16

2 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit in het hart van Utrecht, die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. In deze brochure informeren we je op hoofdlijnen over de master Humanistiek, een driejarige, academische beroepsopleiding met veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Ook introduceren we de premaster, een verkort programma dat samen met een erkend bachelor-, master- of HBO-diploma toegang biedt tot de master. Humanistiek is een unieke, op de praktijk gerichte studie waar het aankomt op denken en handelen. Je doordenkt levensvragen in relatie tot de maatschappelijke problemen van onze tijd, en verdiept je in een multidisciplinaire wetenschap met onderdelen uit de filosofie, geschiedenis, psychologie, pedagogiek en sociologie, religie- en cultuurwetenschappen, wetenschapstheorie en methodologie. In de opleiding is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met de mastertitel ben je gekwalificeerd voor werk in geestelijke begeleiding, het onderwijs, bij maatschappelijke organisaties, ministeries, in het wetenschappelijk onderzoek en op het terrein van beleid en advies. Veel afgestudeerden gaan aan de slag als raadspersoon in een ziekenhuis, een gevangenis of in het leger. Weer anderen vestigen zich als zelfstandig adviseur en coach. Waar een toenemend aantal mensen en organisaties behoefte heeft aan gerichte advisering en begeleiding om de problemen waar ze tegenaan lopen effectief aan te pakken, spelen afgestudeerden van de UvH hier graag op in. Eén ding staat vast. Heb je Humanistiek met succes voltooid, dan zijn er prachtige kansen op betekenisvol werk waaruit je veel voldoening kunt putten. 2 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (Pre)masterstudenten

3 Zingeving en humanisering Humanistiek heeft twee zwaartepunten: zingeving en humanisering. bij zingeving gaat het om de manier waarop mensen hun houding tegenover het leven en de samenleving bepalen. centraal staan vragen als: wat is de zin van het leven? Overkomt het leven mij of kan ik daar zelf ook richting aan geven? bij humanisering richt de studie zich op het bevorderen van meer humane maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden. In onze complexe samenleving komen tal van vragen op ons af. Denk aan relaties en werk, geluk en lijden, welzijn en ziek zijn. Persoonlijke vragen over zingeving staan niet los van de manier waarop de samenleving is ingericht. De politiek is van invloed op de keuzemogelijkheden die mensen hebben. Het economische klimaat speelt een rol. Onder omstandigheden van armoede ziet het leven er anders uit dan onder omstandigheden van welvaart. Als humanisticus breng je vragen over zingeving en humanisering met elkaar in verband. Je zet je graag in voor een wereld waarin mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Daar ligt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. mensenkennis op. Je verdiept je in mensen die in moeilijke omstandigheden voor (morele) dilemma s komen te staan. Denk aan een ongeneeslijk zieke patiënt die moet beslissen al dan niet een ingrijpende medische behandeling te ondergaan. De hoop op levensverlenging kan dan strijden met de angst voor een zware behandeling. De wensen van de patiënt zelf kunnen botsen met die van de mensen om hem heen. Of denk aan de arts die in zo n situatie moet afwegen wat verantwoord handelen is. Dilemma s waarop geen pasklaar antwoord is te geven. In de studie Humanistiek denk je na over de betekenis van menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid in zulke situaties. Je leert hoe je vanuit die waarden mensen kunt bijstaan in het maken van weloverwogen keuzes. Hiertoe volg je zowel theoretische vakken als praktijkvakken. Wisselwerking theorie en praktijk De kracht van de studie Humanistiek is de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je bestudeert actuele vragen over zingeving en humanisering vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Je werkt met centrale teksten van maatgevende denkers, en verdiept je in maatschappelijke discussies. Hierbij beperk je je niet tot het abstractieniveau van een academicus die de wereld op afstand aanschouwt. Je doet Patrick Vlug werkt als humanistisch raadsman in een gevangenis. UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

4 Dichter bij de cliënten en de organisatie Albert Jan Haan Toen ik als maatschappelijk werker werkte in de verslavingszorg, was ik op zoek naar meer diepte in het contact met cliënten. Hoewel het maatschappelijk werk een belangrijke bijdrage levert aan mensen die zijn vastgelopen, hielden andere vragen mij meer bezig. Hoe is iemand in deze situatie beland? Wat is de functie van de verslaving, welke leegte wordt er mee opgevuld? Ik besloot om verder te gaan studeren en ik herinnerde mij een cursus die ik een paar jaar daarvoor had gevolgd, over het humanisme. De docent van die cursus had aan de Universiteit voor Humanistiek gestudeerd. Tijdens de open dag werd verteld over de essays van Michel de Montaigne. Zijn bestudering van zijn eigen persoonlijke leven raakte mij enorm. Ik besloot dat ik dit ook wilde. Ik zit nu in de laatste fase van de opleiding. De meeste vakken hebben niet alleen sterk bijgedragen aan mijn theoretische kennis, ik heb me ook persoonlijk verder ontwikkeld. Wie ik ben is onlosmakelijk verbonden geraakt met wat ik in mijn werk doe. Binnen de opleiding kreeg ik de ruimte om mijn eigen pad te volgen, en me in datgene te verdiepen wat voor mij belangrijk was. Natuurlijk heb ik ook dingen moeten doen die me minder interesseerden, en ging het niet vanzelf. Maar ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik een professional zou kunnen zijn zonder de ervaring van deze opleiding. Als professional sta ik nu dichter bij mezelf en daardoor dichter bij de cliënten en de organisatie waarin ik werk. Goede voorbereiding op de praktijk Marije Klomp, werkzaam bij MVO Nederland Tijdens mijn rechtenstudie volgde ik de premaster Humanistiek. Ik werd enthousiast van de colleges, het persoonlijke contact met de docenten en de motivatie en het enthousiasme onder studenten, en besloot de master te gaan doen. Die stelde me niet teleur. Vanaf minuut één werd ik aangemoedigd om zélf na te denken. Ik schreef papers, hield presentaties en stapte de collegebanken uit om met mensen te praten. Ik merkte dat ik graag werk met groepen. Ik heb stage gelopen op een middelbare school en op de UvH zelf en mijn lesbevoegdheid gehaald. Tegelijk raakte ik geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun omgeving en voor hun medewerkers. Daarom ben ik een tweede stage gaan lopen bij MVO Nederland, een kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar ben ik blijven werken als medewerker kennis & leren. Ik kan hier allerlei kennis en ervaringen van de studie kwijt. Zo werden veel vraagstukken over verantwoord ondernemen behandeld in de colleges over organisatie- en interventiestudies. En wanneer ik een MVO-training aan ondernemers geef, heb ik veel aan de opgedane didactische vaardigheden. Die aandacht voor vaardigheden vind ik bijzonder aan de studie, naast het brede aanbod aan inhoudelijke vakken natuurlijk! Tijdens practica als gespreksvaardigheden en groepswerk word je je bewust gemaakt van je eigen houding en opvattingen. Tijdens je stages doe je werkervaring op. Je ontwikkelt je persoonlijk en leert hoe je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk kunt brengen. Het fijne is dat er veel ruimte is om ervaringen te delen met elkaar, bijvoorbeeld op intervisiebijeenkomsten en stageterugkomdagen. Voor mij heeft Humanistiek een goede basis gelegd voor de praktijk. 4 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

5 Masteropleiding met beroepskeuzemogelijkheden De master biedt uitzicht op werk op uiteenlopende terreinen zoals geestelijke begeleiding, mediation, onderwijs, organisatie en beleid en wetenschap en onderzoek. Vaak zijn afgestudeerden werkzaam op meerdere van deze gebieden tegelijk. Geestelijke begeleiding Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren waarin het bestaan existentiële, ethische en zingevingsvragen oproept. De studie leidt op tot geestelijk raadswerker voor werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden in uiteenlopende functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor, coach of mediator. Onderwijs Je kwalificeert je op het terrein van educatie, gericht op levensbeschouwelijke ontwikkeling of ethische vraagstukken, kritisch en democratisch burgerschap en mensenrechten. Je kunt aan de slag als trainer/begeleider of onderzoeker/leerplan ontwikkelaar in educatieve organisaties zoals trainings bureaus en school ondersteunende instellingen. Door het volgen van een aantal extra specialistische modules kun je ervoor kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen in voortgezet en hoger onderwijs, bijvoorbeeld in ethiek of levensbeschouwing. Organisatie en beleid Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid, duurzaamheid en mensenrechten. Hiertoe krijg je gedegen conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker op dit terrein. Ook ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, of voor functies binnen de media. Wetenschap en onderzoek Voor getalenteerde studenten is het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 Ec via de graduate School een studiepad te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit. Meer informatie over de graduate School vind je op de website. Christa Anbeek: Er is behoefte aan een eigentijdse levensbeschouwelijke taal Christa Anbeek is universitair hoofddocente begeleidings- en coachingsstudies. De afgelopen jaren schreef ze een drieluik over de zin van de dood, waarmee ze een groot publiek aanspreekt: Overlevingskunst, De berg van de ziel (samen met Ada de Jong) en Aan de heidenen overgeleverd. Mijn boeken gaan over onze zoektocht naar de diepere zin van dood en leven. Dat doe ik vanuit mijn eigen ervaringen met het sterven van dierbaren, maar ik ga ook te rade bij hedendaagse denkers en schrijvers en maak expliciet duidelijk Wat kan ik er mee? In deze zoektocht kom ik tot de conclusie dat er geen diepere zin is in de dood, er is diepere zin in het leven. Het is belangrijk op zoek te gaan naar uitdrukkingen van deze zin van leven. Maar wel van een kwetsbaar leven, daar kom ik niet onderuit. Die kwetsbaarheid heeft ons iets te zeggen. Door kwetsbaarheid te ervaren, ontdekken we bepaalde waarden. Wat is van wezenlijk belang? Ons leven is niet alleen succesvol. Maar we hebben in onze samenleving kwetsbaarheid wel verdrongen naar de marge. Doen we daar onszelf niet te kort mee? Voor mij staat een filosofische reflectie nooit los staat van een geleefde ervaring. Ik probeer vervolgens wel het microniveau van de eigen ervaring te verbinden met grotere vragen: Op mesoniveau: Wat zegt dit over hoe we met elkaar omgaan? En verder nog op macroniveau: Werpt dit een andere blik op onze heersende ideeën, en hoe geven we daar dan een stem aan? Ik hecht belang aan de kennis die persoonlijke ervaringen opleveren. Voor mij ontstaat op die manier levensbeschouwelijke verdieping en veelkleurigheid. Dat past goed bij humanistiek. Ik zie op de UvH leuke, jonge mensen, met groot potentieel. Ik wil graag samen met hen nieuwe werkterreinen ontginnen. Daar is creativiteit voor nodig. Er ís in onze samenleving behoefte aan gerichte aandacht voor levensvragen en een eigentijdse levensbeschouwelijke taal. Dat blijkt uit de grote aandacht voor mijn werk. UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

6 ONDERWIJSPROGRAMMA Begeleiding op het gebied van zingeving en humanisering speelt zich af op drie niveaus: op individueel niveau, op groepsniveau en op organisatieniveau. Deze verschillende niveaus komen terug in het programma. Daarbij wordt academische kennis steeds gekoppeld aan praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld gespreksvaardigheden en reflectievaardigheden. Het masterprogramma duurt drie jaar, en omvat in totaal 180 EC. Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar is dit de studie van humanistische levensbeschouwelijke tradities, zowel historisch als actueel bezien. De tweede helft van het eerste jaar komt ook de beroepsvoorbereiding al aan bod. In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aandacht, door middel van de stage en de stageverdiepingsmodules. In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit. Je kunt een aantal extra keuzevakken volgen. Ook zijn er zogenaamde bijzondere modules, zoals assistentie in het onderwijs, de internationale Kosmopolis Summerschool of een intensief programma voor studenten Educatie in Europa. Tijdens je opleiding heb je de gelegenheid je licht op te steken bij andere nationale en internationale universiteiten. Stage en scriptie Het masterprogramma omvat een gedegen stageperiode van tenminste 22,5 EC waarin je je voorbereidt op de professionele praktijk. De master wordt afgerond met een af studeeronderzoek en scriptie (22,5 EC), waarmee je jezelf kwalificeert als academisch opgeleide professional. Kijk voor het programma op Studiebelasting en studievoortgangbewaking Aan de UvH studeer je voltijds. De studiebelasting is 42 uur per week. Een studiejaar is opgedeeld in vier perioden van tien weken, onderverdeeld in acht weken onderwijs, een studie- en/of herkansingsweek en een tentamenweek. Je studeert zelfstandig onder begeleiding van docenten die het beste in je naar boven willen halen. Eigen initiatief is belangrijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je prestaties, maar wordt niet aan je lot overgelaten. Wanneer je resultaten te wensen overlaten, dan volgen gesprekken met de studieadviseur over de mogelijkheden voor verbetering. Toelatingseisen master Humanistiek Studenten met een bachelordiploma Humanistiek kunnen zonder meer doorstromen naar de master Humanistiek. Studenten die in het bezit zijn van een ander bachelor- of masterdiploma, doctoraalbul of HBO-diploma (van na 1 augustus '86) moeten eerst een schakelprogramma in de Premaster UvH volgen om tot de Master Humanistiek toegelaten te worden. Op basis van de inhoud van de vooropleiding kan eventueel voor relevante modules van de premaster vrijstelling worden verleend. Premaster UvH Ben je afgestudeerd aan een andere universiteit of hogeschool en wil P je mogelijk de master Humanistiek gaan volgen? Dan kun je je inschrijven voor een verkort studieprogramma aan de Universiteit voor Humanistiek, de premaster UvH. De premaster UvH kent twee voorkeurstrajecten: een traject dat voorbereidt op de master Humanistiek, en een traject dat voorbereidt op de master Zorgethiek en Beleid. In het voorkeurstraject Humanistiek komen kennis en vaardigheden aan bod die uniek en kenmerkend zijn voor de Humanistiek. Premaster UvH, voorkeurstraject Humanistiek WO-instromers Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing* Academische vaardigheden mbt Humanistiek Inleiding ethiek* Historie en praktijk van humanisme Premaster UvH, voorkeurstraject Humanistiek HBO-instromers Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing* Academische vaardigheden mbt Humanistiek Inleiding ethiek* Historie en praktijk van humanisme Research seminar Humanistiek Premaster thesis Humanistiek * Deze vakken volg je met studenten die zich voor bereiden op de eenjarige master Zorgethiek en Beleid van de UvH. Kijk voor meer informatie op: 6 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (Pre)masterstudenten

7 Studeren in historische binnenstad Utrecht De UvH is gehuisvest in de historische binnenstad van Utrecht. Je studeert in een dynamische omgeving met ambiance en sfeer. Hier kun je jezelf thuis voelen. Veel studenten maken een bewuste keuze voor deze universiteit. Dat zegt iets over de motivatie en betrokkenheid. Pluspunt is het kleinschalige karakter. De UvH telt ongeveer 550 studenten en 80 medewerkers. Door de kleinschaligheid is de omgang tussen studenten en medewerkers persoonlijk en direct. Dat draagt weer bij aan een goede werk- en studiesfeer. In de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123 behaalt de UvH elk jaar een hoge waardering. Studenten zijn actief binnen hun studievereniging. Een speciale activiteitencommissie organiseert excursies, debatten en feesten. UvHstudenten kunnen bovendien gebruik maken van voorzieningen van de Universiteit Utrecht zoals sportaccommodaties, sollicitatie trainingen en een studentenpsycholoog. De studenten hebben een eigen blad en zijn in de bestuursorganen van de universiteit vertegenwoordigd. Kosten Het wettelijk collegegeld bedraagt in het studiejaar 2015/2016 vermoedelijk 1.951,-. gemiddeld komt hier nog 500,- per jaar bij aan boeken, vakliteratuur en readers. Heb je in het verleden al een diploma behaald op hetzelfde niveau in het hoger onderwijs (doctoraal of master), dan geldt voor jou het instellingscollegegeld van circa 7.177,-. De premaster kun je kosteloos volgen als je al ingeschreven staat als student bij een andere hoger onderwijsinstelling. Is dat niet het geval dan geldt een instellingstarief dat maximaal gelijk is aan het volledige wettelijke collegegeld. De premaster is contractonderwijs en geeft geen recht op studiefinanciering. Contractonderwijs wil je losse vakken volgen aan de UvH en sta je niet ingeschreven bij een universiteit? Dat kan via contractonderwijs. Hiervoor gelden bepaalde ingangseisen. Meer informatie vind je op UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

8 UNIVERSITEIT De UvH is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). STUDIERICHTING Master Humanistiek TYPE OPLEIDING wetenschappelijke beroepsopleiding DUUR Master: 3 jaar voltijds (180 Ec) Premaster:1 jaar deeltijd (30 of 45 Ec) NADERE ONDERWIJSINFORMATIE In te zien of aan te vragen via of (030) GEGEVENS ALGEMEEN Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht Postbus 797, 3500 AT Utrecht T (030) F (030) E I VOOROPLEIDING MASTER bachelor HbO of wo plus Premaster UvH; einddiploma HbO (vanaf 1 augustus 1986) of wo plus Premaster UvH; bachelor Humanistiek. P VOOROPLEIDING PREMASTER Afgeronde wo of HbO, propedeuse of afgerond eerstejaar wo of HbO; bachelor wo of HbO. STUDIEBELASTING 42 uur per week. TITULATUUR Na de Master: Master of Arts in de Humanistiek VOORLICHTINGSDAGEN Zaterdag 15 november 2014 en zaterdag 14 maart en zaterdag 13 juni Locatie: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht. ORIËNTATIE COLLEGES Ter oriëntatie kun je een speciaal college bijwonen. Deze vinden plaats op onderwijsdagen. Informatie hierover vind je op onze site SPREEKUREN STUDIEADVISEUR Met vragen over de opleiding en het beroepsperspectief kun je terecht bij studieadviseur Roy Jansen, (030) op dinsdag: uur woensdag: uur donderdag: uur AANMELDING 2015/2016 Aanmelden doe je voor 1 augustus via Studielink: uvh.studielink.nl. Meer uitleg vind je op Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud. STUDIEFINANCIERING Per 1 september 2015 is het zogenaamde leenstelsel van kracht. Kijk op DUO.nl of rijksoverheid.nl voor actuele informatie. Studiefinanciering vraag je rechtstreeks aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in groningen: via Mijn DUO of COLOFON Productie en redactie UvH Vormgeving Carta communicatie&grafisch ontwerp, Utrecht Foto s Lilian van Rooij, Wim Oskam, Arnaud Mooij Druk Prezco 8 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2014-2015 www.che.nl Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je

Nadere informatie

Leraar technisch beroepsonderwijs

Leraar technisch beroepsonderwijs Leraar technisch beroepsonderwijs 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Inhoud Voorwoord 1 Taal en toekomst 2

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie