ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008"

Transcriptie

1 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) , F (010) , E / OPLAGE / UITGAVE College van Bestuur / EINDREDACTIE Josine Geurtsen en Tim van der Korput REDACTIE Lansu+Paulis Communicatiepartners en Tim van der Korput / CONCEPT & ONTWERP Isis Spuijbroek / OPMAAK Media Options / FOTOGRAFIE Frank Hanswijk / DRUKWERK OBT Opmeer / DISTRIBUTIE Shared Service Center / augustus P/02 TERUGBLIK was een moeilijk jaar voor het Albeda College, maar we hielden ons aan de begroting. Over bezuinigingen, het Sociaal Plan en het Masterplan P/02 Strategische projecten Het Albeda College kent een aantal overstijgende strategische projecten. Ondanks de financiële situatie is er nog veel gedaan in. Een selectie van de belangrijkste projecten. P/03 Tevredenheid Sinds 2007 houdt het Albeda College tevredenheidsonderzoeken. Die leveren belangrijk input om het onderwijs te verbeteren. Lees wat deelnemers uit het cursusjaar - van ons onderwijs vonden. P/04-15 De s Gaat het over onderwijs, dan gaat het over de twaalf s. Lees hier per over de ontwikkelingen in, de plannen voor en over bijzondere projecten en initiatieven. DIT IS HET ONDERWIJSVERSLAG VAN HET ALBEDA COLLEGE OVER. NET ALS VORIG JAAR IS ER NAAST HET OFFICIËLE JAARVERSLAG DEZE MAGAZINEVERSIE VOOR MEDEWERKERS EN EXTERNE RELATIES. MET MINDER TEKST EN MINDER CIJFERS, MAAR MET MEER AANDACHT VOOR DE ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS. Op pagina twee lees je wat heeft betekent voor de organisatie. Door noodzakelijke bezuinigingen was het geen gemakkelijk jaar. Maar er is hard gewerkt om er bovenop te komen en het onderwijs te blijven bieden dat onze deelnemers nodig hebben. Lees waarom we moesten bezuinigen en wat onze oplossingen zijn geweest. We geven ook kort aan waar het Albeda voor staat: onze missie, onze visie en onze ankerpunten. Altijd goed die weer eens te lezen. Maar het grootste deel van het magazine is voor de s zelf. Elke heeft een eigen pagina, met een terugblik op en een vooruitblik op. Wat waren de plannen voor? Wat is er van die plannen terecht gekomen? En wat zijn de doelen voor? Op deze bladzijden vind je ook steeds een kort interview met een deelnemer en een begeleider of docent. Het zijn inspirerende stukjes die nog eens duidelijk maken hoe divers en breed onze deelnemers worden opgeleid. NAAM Het Albeda College is vernoemd naar Wil Albeda. Wil was een CDA-politicus die zichzelf typeerde als vakbondsman. Hij werkte lange tijd bij de Christelijke Bouwbond en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Daarna was hij hoogleraar sociaal-economisch beleid in Rotterdam. Vanaf 1966 is hij lid en sinds 1973 voorzitter van de ARP-fractie in de Eerste Kamer. Wil stond in 1973 als informateur mede aan de basis van het kabinet-den Uyl. Hij was minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-van Agt, waarvan hij het sociale gezicht was. Daar werkte hij mee aan een herziening van de Arbeidsomstandighedenwet. Na zijn ministerschap keerde hij terug in de Eerste Kamer en werd later voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zijn inzet voor het onderwijs, zijn sociaalmaatschappelijke denkbeelden en zijn christelijke levensbeschouwing zijn een blijvende bron van inspiratie voor het onderwijs op dit roc. Als je ook het officiële jaarverslag wilt inzien, dan kan dat uiteraard. Je vindt het op onze website onder jaarverslag.htm of jaarverslag.htm.

2 Albeda onderwijsverslag P/ 02 P/ 03 ORGANISATIE albeda college: wie zijn wij? Algemeen HORIZONTALE VERANTWOORDING: SAMENWERKEN Het Albeda College is een interconfessioneel regionaal opleidingencentrum (roc) voor educatieen beroepsonderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij bieden circa driehonderdvijftig opleidingsmogelijkheden aan jongeren en volwassenen. Het Albeda College wil een gemeenschapsschool zijn. Niet alleen voor deelnemers en medewerkers, maar ook voor bedrijven, maatschappelijke instellingen, het onderwijsveld en de lokale en landelijke overheid. We werken graag samen en staan open voor feedback. Verantwoording afleggen hoort daarbij. Dat doen we intern en extern. Wij zijn er trots op dat we zowel in Rotterdam als in de regio Rijnmond goed samenwerken met het werkveld en proactief inspelen op behoeften en ontwikkelingen. Branches nemen deel aan diverse regionale platforms, hebben samenwerkingsverbanden met bedrijven en participeren bij overleggen die de gemeente organiseert. Goed voorbeeld is de Albeda Werkbank, een platform waarbij s samenwerken met bedrijven en instellingen om de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Critical friends Een kritische blik van buitenaf kan helpen om intern scherp te blijven. Daarom zijn het Albeda College en het Alfa College in Groningen critical friends. Elk jaar vergelijken we samen hoe we een bepaald onderwerp binnen ons roc aanpakken. Daar leren we van. In is gekeken naar het beleid rond risicogroepen. Inmiddels onderzoekt een aantal s of het concept van critical friends tussen en binnen de eigen s kan worden Het Albeda College staat midden in de samenleving en maakt zich sterk voor laagdrempelig onderwijs. Ons onderwijs is er voor iedereen in de regio Rijnmond die met een mbo-opleiding of volwassenenonderwijs BOOM Het beeldmerk van het Albeda College is een boom. Op veel van onze uitingen staat een groene tak. Waarom? Drie redenen: - De boom als ontmoetingsplaats Vroeger ontmoetten leraar en leerlingen elkaar onder een boom. Die zorgde tijdens de lessen voor beschutting tegen zon, regen en wind. TERUGBLIK is een zwaar jaar geweest voor het Albeda College. Vanwege een tekort van 20,9 miljoen euro eind 2007 moesten alle s en stafafdelingen in fors bezuinigen. Belangrijkste oorzaak van deze financiële crisis is het onverwacht uitblijven van inburgeringscontracten geweest, terwijl al wel geïnvesteerd was in gebouwen en medewerkers. Daarnaast speelden de extra kosten voor de intensieve begeleiding van onze risicojongeren een belangrijke rol. Tot slot werd door de bekende t-2 bekostiging de groei van het Albeda College vertraagd bekostigd, wat lastig is als jaarlijks het aantal deelnemers groeit. Een laatste factor was de inefficiëntie binnen bepaalde onderdelen van het Albeda College. De dienstverlening en in mindere mate het onderwijs hebben onder de bezuinigingen geleden. De bezuinigingsdoelstellingen zijn vastgelegd in bedrijfseconomische plannen (BEP) en zijn elke maand getoetst in gesprekken met - en stafdirecteuren. In de investeringscommissie is steeds de noodzaak van uitgaven zorgvuldig afgewogen. Masterplan Om het tij te keren is naast de afzonderlijke bedrijfseconomische plannen ook een overkoepelend masterplan ontwikkeld. Uitgangspunt daarin is dat de tekorten in moeten zijn weggewerkt. Dit heeft een zware druk gelegd op de medewerkers, zowel in het onderwijs als bij de centrale staf en de ondersteunende diensten. De Raad van Toezicht, de Centrale Medezeggenschapsraad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen staan achter het plan. Bureau Mc Kinsey heeft het masterplan op haalbaarheid getoetst. Er is een overgangsbudget gecreëerd en samen met de vakbonden is een sociaal plan opgesteld, met mobiliteitsbevorderende een stap op weg naar werk of een vervolgopleiding wil zetten. Participatie van de deelnemer is ons doel. We zoeken daarbij steeds de balans tussen aan de ene kant de vraag vanuit deelnemers, bedrijfsleven en - De boom der kennis In de christelijke traditie is de boom een symbool voor nuttige, blijvende kennis. - De levensboom De boom staat voor duurzaamheid, continue groei en ontwikkeling. Een boom zorgt voor zuurstof en dus voor leven. maatregelen zoals vervroegd pensioen en een mobiliteitspremie. Reductie personeel Doel was een personeelsreductie van 85 Fte binnen de s Inburgering en Toeleiding, en naar verhouding binnen de centrale staf. Bij het vaststellen van de begroting bleek een ophoging naar 175 Fte noodzakelijk. Uiteindelijk is tussen 1 januari en 1 augustus een personeelsreductie van 252,3 Fte gerealiseerd. Begin maart is het Sociaal Plan stopgezet, omdat de reductie van 175 Fte s toen al was gehaald. Goed nieuws, want er zijn dus geen gedwongen ontslagen gevallen. Reductie vastgoed Een tweede doel is binnen enkele jaren het aantal vierkante meters met verminderen. Een aantal onderwijslocaties zijn gesloten en de meeste stafdiensten en het Shared Service Centrum zijn samengevoegd op één locatie in Rotterdam. Een aantal nieuwbouwprojecten is afgelast. In is zo een reductie van vierkante meter gerealiseerd, waarmee we jaarlijks twee miljoen euro besparen. Samenvoeging Educaties Onderzocht is of de s Inburgering, Re-integratie & Employability en Toeleiding kunnen worden samengevoegd in een apart rechtspersoon, bij voorkeur in samenwerking met Zadkine. Een definitief besluit hierover volgt in. De VAVO-activiteiten van het Albeda College en Zadkine zijn in al samengevoegd. Uiteindelijk is het ons in gelukt om ons aan de begroting gehouden. Daarbij is het onderwijs zoveel mogelijk ontzien en kon door externe financiering de zorgstructuur voor onze deelnemers in stand blijven. maatschappij, en andere kant de kwaliteit van de opleidingen. Sommige onderwijstrajecten doen we samen met bedrijven, instellingen, gemeenten of deelgemeenten. De weg naar werk en actief burgerschap De regio Rijnmond is een regio met een specifieke problematiek als het gaat om de achtergrond en thuissituatie van veel deelnemers. Passende zorg voor onze deelnemers is daarom erg belangrijk. Zo proberen we uitval te voorkomen. Want wie stopt met school heeft minder kans om zijn plek te vinden in de samenleving. In 2005 daarom een onderwijsvisie Het Albeda College kent een aantal overstijgende strategische projecten. Door de bezuinigingen zijn enkele daarvan in omvang teruggebracht, maar er is nog steeds veel gedaan vorig jaar. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste projecten in. ss Rotterdam De oplevering van het schip is een aantal malen uitgesteld en de verbouwingen werden steeds kostbaarder. Hierdoor, maar ook door de interne financiële problemen bij het Albeda College, is besloten om de exploitatieovereenkomst om te zetten in een huurovereenkomst. Doel is nu een forse uitbreiding van de stagemogelijkheden voor onze deelnemers en die van andere Rotterdamse onderwijsinstellingen, in het bijzonder Zadkine. Coördinatie voor de gezamenlijke inzet van stagiaires ligt bij het Albeda College. Topsportcentrum Rotterdam (TSC) Met de dienst Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam bouwt het Albeda College aan een uitbreiding van het bestaande Topsportcentrum naast de Kuip in Rotterdam. In de nieuwbouw komen sport- en onderwijsruimten, onder andere voor al onze opleidingen Sport & Bewegen. Het Albeda College is sinds 1 januari 2007 de enige aandeelhouder van Exploitatie Topsportcentrum BV. Naast het onderwijs zullen activiteiten vooral gericht zijn op het organiseren van evenementen en wedstrijden op het gebied van top- en breedtesport, samen met de stichting Rotterdam Topsport en de dienst Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam. Gemeente Rotterdam staat borg voor eventuele negatieve resultaten. Scholingswinkels Een succesvol concept om ondernemerschap te stimuleren zijn de Scholingswinkels van het Albeda College, waarvan de eerste in 2005 opende in het Rotterdamse winkelgebied ontwikkeld: De weg naar werk en actief burgerschap. Ankerpunten De onderwijsvisie heeft de volgende ankerpunten opgeleverd. De loopbaan van de deelnemer is het vertrekpunt van ons onderwijs en het leren moet daarom voor het grootste deel in de context van het beroep plaatsvinden. Binding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vormen de basis van onze pedagogische en didactische benadering. Daarnaast is ondernemend zijn erg belangrijk in ons onderwijs. Tot slot is er geïntegreerde begeleiding en zorg tijdens de schoolloopbaan. STRATEGISCHE PROJECTEN Boulevard Zuid. Doel is startende en gevestigde bedrijven in dit stadsdeel te helpen een erkend leerbedrijf te worden, wat stageplaatsen oplevert voor onze deelnemers. Albeda College doet dit samen met de Rabobank, uitzendorganisatie Vedior, CWI en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Voorjaar kreeg het Albeda College voor de Scholingswinkel de Nationale Innovatieprijs van het Ministerie van Binnenlandse zaken. RDM Campus Op het voormalige terrein van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM), waar ooit de passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn zijn gebouwd, is samen met de Hogeschool Rotterdam een unieke onderwijsformule ontwikkeld. De afkorting RDM staat nu voor Research, Design & Manufacturing. De enorme voormalige machinehal is voor een deel omgevormd tot een ruimte waarin modern technisch hbo en mbo-onderwijs wordt gegeven dat nauw aansluit bij het bedrijfsleven. In het andere deel kunnen bedrijven uit de innovatieve maakindustrie zich tegen aantrekkelijke voorwaarden vestigen. Hbo en mbo-studenten vormen samen met deze bedrijven projectteams die nieuwe producten ontwikkelen en maken. Andere belangrijke partners zijn het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam. TRIPLE A Triple A is de naam van het initiatief van het Albeda College, ASA en Aventus. Inmiddels bestaat het samenwerkingsverband uit twaalf roc s, waarvan er acht zich in een stichting hebben verenigd. De twaalf roc s samen zijn goed voor circa 45% van de BVEmarkt. Triple A is actief op het terrein van projecten, onderzoek en ontwikkeling (O&O). Het Albeda College heeft onder andere besloten een nieuw systeem voor registratie van deelnemergegevens aan te schaffen, dat vanaf februari 2010 het huidige systeem Icaris kan vervangen. ONDERWIJSINSPECTIE De inspectie vond dat er ondanks de financiële situatie sprake was van een positieve sfeer bij het Albeda College, en dat de trots, het enthousiasme en de passie voor het onderwijs door het hele Albeda werd uitgestraald. Door onvoldoende rendement bij het cluster ICT van de Business Services, en bij de clusters COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS Invoeren van CGO kan en moet wat ons betreft per 1 augustus 2010 slagen, maar we beseffen steeds meer dat dit het begin zal zijn van een langer proces. CGO is namelijk meer dan het opstellen en implementeren van competentiegerichte kwalificatiedossiers. CGO heeft ook directe consequenties voor de bedrijfsvoering, het personeelsbeleid en de WIJK-, VAK- EN TOPSCHOLEN Om de talenten van haar inwoners te stimuleren gaat Rotterdam aan de slag met drie nieuwe onderwijsconcepten: Wijk-, Vak- en Topscholen. Deze onderwijsconcepten, waarbij doorlopende leer- en zorglijnen centraal staan, zijn aanvullend op het huidige vmbo-mbo aanbod. Albeda College, Zadkine en LMC hebben samen met de gemeente en de landelijke overheid deze concepten uitgewerkt. De Wijkschool richt zich ZORG VOOR DEELNEMERS Het Albeda College staat bekend om zijn unieke zorgstructuur voor deelnemers. Wij richten onze zorg op specifieke doelgroepen, zoals jonge moeders, allochtonen, deelnemers met een beperkte vooropleiding, mensen met een fysieke en/of psychische handicap, topsporters en jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. De s werken hiervoor steeds meer samen met het Trajectbureau, dat onder andere verantwoordelijk is voor de zorgstructuur. Het Trajectbureau heeft in Metaal/Elektrotechniek en Mobiliteit van de Techniek geldt voor deze s een aangepast arrangement. De examinering van vijf van de ruim 350 opleidingen bleek van onvoldoende kwaliteit. In zal een onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteitsverbetering van de examinering bij deze opleidingen. op jongeren die zijn uitgevallen door een opeenstapeling van problemen: de zogeheten overbelaste jongeren. De Vakschool kent een doorlopende leerlijn vmbo/mbo-niveau 2 voor deelnemers voor wie het huidige vmbo te theoretisch en te algemeen is. Op de Topschool staat de stimulering van het talent op mbo-niveau 3 en 4 centraal, net als doorgroeien naar het hbo. BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) Het Albeda College heeft zestien leerwerkbedrijven in zeven verschillende sectoren. Leerwerkbedrijven zijn vooral bedoeld voor deelnemers op niveau 2. Deze deelnemers worden hier voorbereid op hun functioneren op de werkplek en onder andere getraind in eigen verantwoordelijkheid en discipline. Er zijn plannen voor het relatie met de externe omgeving. Dat wordt erkend door de MBO Raad, het ministerie van OCW en MBO2010. In het cursusjaar nam 26% van de deelnemers deel aan CGO-experimenten, ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 37%. In het cursusjaar - zal dat 35% zijn, tegen 58% landelijk. ontwikkelen van nieuwe leerwerkbedrijven in. Ter bevordering van de interne samenwerking overleggen alle BPVcoördinatoren regelmatig met elkaar. Er wordt een nieuwe BPV-brochure voor stagebedrijven ontwikkeld en de BPVinformatie op de Albeda website wordt vernieuwd. ook hulpverlening door schoolgebonden externe specialisten georganiseerd, waaronder schoolmaatschappelijk werkers, gedragstrainers, sociaal verpleegkundigen, schuldhulpverleners en medewerkers van het Jongerenloket. Daarnaast biedt het Trajectbureau loopbaancoaching voor jongeren die zich moeten oriënteren op opleiding en werk. Het Albeda College heeft in moeten bezuinigen op deze zorg. De reguliere bekostiging TEVREDENHEID Natuurlijk willen we graag weten hoe onze verschillende doelgroepen hun relatie met het Albeda College ervaren. Daarom voeren wij sinds 2007 tevredenheidsonderzoeken uit. Daaruit leren we dat we het vaak goed doen en soms tekort schieten. De onderzoeken zijn voor ons belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Aan het deelnemerstevredenheidsonderzoek - hebben 704 van de 1277 klassen meegedaan: een respons van 55%. In totaal hebben 8760 deelnemers van het Albeda College de vragenlijst volledig ingevuld. Hieronder enkele resultaten: - Tevreden over de voorlichting 80% - Tevreden over het intakegesprek 84% - Tevreden over het niveau van de opleiding 78% - Tevreden over de leermiddelen 68% - Tevreden over de organisatie van de lessen 55% - Tevreden over de begeleiding bij lesopdrachten 71% - Herkenning beroepspraktijk in inrichting schoolgebouw 45% - Herkenning beroepspraktijk in de opdrachten 76% - Tevreden over manier van toetsing in BPV 88% - Tevreden over aansluiting lesstof op BPV 80% - Tevreden over mogelijkheid leren op de werkplek 90% - Tevreden over veiligheid in klas/groep 91% - Tevreden over veiligheid binnen het schoolgebouw 85% - Tevreden over veiligheid rond het schoolgebouw 81% UITVAL Uitval is ongunstig voor de deelnemer en de samenleving. Het Albeda College werkt op verschillende manieren aan een preventieve aanpak van uitval. In december 2007 hebben we opnieuw een convenant ondertekend met het ministerie van OCW en de gemeente. Doel: tot en met schooljaar de schooluitval met 40% terugdringen. We hebben de overdracht tussen vmbo en mbo verbeterd, de flexibele instroom bevorderd en maatwerk gemaakt van de loopbaanoriëntatie van vmbodeelnemers. Met succes: de schooluitval was in ,1 %. Dat is een daling met 11,9% ten opzichte van Loopbaanbegeleiding In het Albeda College is de afspraak dat moet aan het onderwijs zelf besteed worden, vindt het ministerie van OCW. Terwijl de toenemende complexiteit van de doelgroep juist om extra zorg en begeleiding vraagt. Om toch de zorg te bieden die wij nodig vinden zijn we op zoek gegaan naar extra financiële middelen. Onder andere de gemeente Rotterdam heeft extra geld beschikbaar gesteld. Samen met de gemeente Rotterdam en andere partners is het CvB bovendien in gesprek met vijf ministeries om te komen tot integrale zorg voor jongeren. alle jongeren zonder startkwalificatie die stoppen met een opleiding worden gemeld bij het Trajectbureau. In is het aantal aanmeldingen van dreigende studiestakers verder toegenomen tot Dankzij de individuele of groepsgewijze loopbaanbegeleiding kunnen veel jongeren geplaatst worden in een andere opleiding. Verzuimprotocol In is in samenwerking met Bureau Leerplicht voor de regio een verzuimprotocol ontwikkeld. Het Albeda College heeft meegedaan met een pilot digitaal melden van verzuim. Vanuit de opleidingteams ondernemen mentoren of studieloopbaanbegeleiders actie bij ongeoorloofd verzuim van deelnemers. TAAL EN REKENEN De ambitie van het ministerie van OCW is om het taal- en rekenniveau op het mbo fors te verhogen en te stimuleren. Het Albeda College gaat nulmetingen uitvoeren in de s om het huidige niveau van de deelnemers te meten. Ook bereiden we ons samen met Zadkine voor op de invoering van landelijke centraal schriftelijke examens voor taal en rekenen, die vanaf 2010 starten.

3 Albeda onderwijsverslag P/ 04 P/ 05 Arbeidsmarktgekwalificeerd Business Services assistent (AKA) We hebben ons bij deze vooral gericht op het primaire proces en de invoering van het vernieuwde kwalificatiedossier Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). Door de bezuinigingen heeft de het vorig jaar met minder medewerkers moeten doen. Voor innovatie was hierdoor weinig ruimte. Om de vaak kwetsbare en overbelaste jongeren in deze toch goed onderwijs en voldoende zorg te bieden, is gezocht naar aanvullende financiering. In is dat voor drie geldstromen gelukt: de Convenantgelden Voortijdig Schoolverlaten, SoZaWe-gelden voor deelnemers die afhankelijk dreigen te worden van een uitkering en de Leerling Gebonden Financiering. Samenwerking Onder begeleiding van het Albeda College voeren vier vmbo-scholen en een praktijkschool de opleiding AKA uit. De oogst van? 48 AKA-diploma s voor vmbo-deelnemers en vier voor deelnemers van de Praktijkschool. Alle vmbo-deelnemers zijn doorgestroomd naar een beroepsopleiding op mbo-niveau 2 en de praktijkschooldeelnemers zijn de arbeidsmarkt opgegaan. In is de AKA Werkbank voor het eerst bij elkaar geweest. De Werkbank is een overleg met onze grotere leerbedrijven, bedoeld om de contacten met de beroepspraktijk te verstevigen. Implementatie Kwalificatiedossier AKA De Onderwijs- en Examenregeling (OER), de leermiddelen en de (beoordelings- )instrumenten zijn aangepast. Alle uitvoerende teams kunnen inmiddels werken met het vernieuwde kwalificatiedossier. Zorgstructuur In is gestart met een pilot Integrale Indicatiestelling voor twintig deelnemers van de locatie Baljuwstraat. We willen hiermee middelen en deskundigheid van school en zorg bundelen, om zo een passend aanbod voor de deelnemers te creëren. De resultaten hiervan zijn begin bekend. Scholing personeel Het is de AKA ondanks de financiële beperkingen toch gelukt om het personeel te blijven scholen. Er was CGO-scholing voor assessoren, de toetsvaststellingscommissie is geprofessionaliseerd, net als de BPV-docenten, en ook de docenten Nederlands, LLB en Rekenen hebben een deskundigheidstraining gehad. Inzet met hart en ziel, geweldig! Matthijs de Jong en Silvio Ferrero Silvio Ferrero van de Interculturele Alliantie gaf scholing over onder andere discriminatie en agressie in de klas aan docenten van locatie Ridderkerk. Matthijs de Jong, docent op het Albeda, was één van de deelnemers: Echt een cursus waar we iets aan hebben. Silvio: Op elke school komen zaken als discriminatie en agressie voor. Ook op het Albeda College komt er wel eens een Maatwerk is voor ons een belangrijk punt voor. We gaan uit van de kenmerken van de deelnemer en zorgen voor een zo passend mogelijke schoolloopbaan. Daarnaast werken we aan de doorstroom en de bemiddeling naar de arbeidsmarkt. Om het maatwerk te ondersteunen wordt onderzoek gedaan naar de succesen faalfactoren in de doorstroom van onze deelnemers. Ook samenwerking is voor AKA in belangrijk. Samenwerking met de ketenpartners in de zorgstructuur, deelnemer in aanraking met justitie. Maar de band tussen de deelnemers en docenten is zo goed, dat ze eerst de docent bellen en dan maar ook met de re-integratiemarkt, de wijkschool, de deelgemeente, de Scholingswinkel en de praktijkscholen. Docenten gaan stages lopen bij de diverse partners. Verder blijft de overstap naar competentiegericht onderwijs belangrijk. Om die overstap zo goed mogelijk te laten verlopen worden referentiekaders Nederlands, Rekenen en Leren Loopbaan & Burgerschap opgesteld. Er komt daarnaast een differentiatie in leermiddelen en leertempo, en er wordt een specifiek aanbod voor stage- en BPVstakers ontwikkeld. pas de ouders. De betrokken docenten zetten zich in met hart en ziel, geweldig gewoon! Dat maakte ook dat ik veel plezier heb gehad in het geven van de cursus. Tijdens de tien bijeenkomsten hebben mijn collega en ik verschillende omgangsvormen besproken. De docenten hebben met elkaar werkvormen bedacht die geschikt zijn voor een vertaalslag naar de deelnemers. Matthijs: Je doet soms dingen zo vaak dat je ze gewoon niet meer ziet. Als ik elke dag voor een klas sta zie ik op een gegeven moment niet meer wat fout gedrag is. Daarom is het goed om met zo n cursus weer even te worden wakker geschud. Ondertussen hebben we een aantal werkvormen toegepast in de lessen. Bijvoorbeeld een persoonlijke discriminatie toets. De reactie van de leerlingen is erg positief. In het begin hebben ze wat moeite met het onderwerp, maar al snel merk je dat de lessen goed worden ontvangen. Het leukste aan de cursus vond ik het samen bezig zijn. Alles was heel interactief. Kort samengevat waren het gezellige, leerzame en vooral bruikbare bijeenkomsten. In het schooljaar hebben we al veel aandacht besteed aan de zorg voor onze deelnemers en is het voortijdig schoolverlaten aangepakt. Dat heeft bij de meeste onderdelen van Business Services geholpen. Voor de ICT-opleidingen was het echter niet voldoende: het jaarlijkse inspectieonderzoek vond de rendementen daar te laag. We zijn de uitdaging aangegaan en hebben nog eens goed gekeken naar de structuur, de monitoring en de begeleiding. Niet alleen bij ICT, maar in de hele. Om het tij te keren hebben we voor het schooljaar - een sterk zorgkader opgezet. Daarnaast zijn we gaan samenwerken met partners uit de publieke zorg. Voor geldt nog wel een aangepast toezichtarrangement voor ICT. Facilitaire Dienstverlening Dit onderdeel is volop in beweging, omdat we bezig zijn ons aan te passen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Daarnaast speelt de overstap van kenniscentrum Calibris naar kenniscentrum Kenwerk een rol. We hebben natuurlijk ons best gedaan om ondanks deze ontwikkelingen CGO te implementeren in onze, maar dat heeft in nog niet zijn definitieve vorm gekregen. Met ketenpartners is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen: een maatwerk BBL-opleiding binnen het crebo Facilitair Medewerker. Deze nieuwe opleiding heet Assist en is hard op weg een populaire opleiding te worden. ICT We willen onze deelnemers een goede toekomst op de arbeidsmarkt bieden. Dus houden we goed in de gaten of ons onderwijs en onze examinering op de arbeidsmarkt aansluiten. In hebben we daarom veel overlegd met het kenniscentrum ECABO en het bedrijfsleven in de Regioraad Onderwijs Bedrijfsleven ICT. Twee leden van de Regioraad hebben plaatsgenomen in onze Subexamencommissie. Andere leden zijn betrokken bij de uitvoering van de Proeven van Bekwaamheid. Mede door de feedback van de bedrijven uit de Regioraad heeft ICT haar certificering verbeterd. Een ander gevolg van het overleg zijn de gastlessen die verschillende bedrijven binnen de ICT-academie geven, zodat Ik heb echt het gevoel dat ik iets kan betekenen Wilma van Bussel en Liduine Barth Wilma van Bussel, opleider bij het Albeda: Er komt meer bij kijken dan je denkt: verzorging van de maaltijden, bestellingen in ontvangst nemen, planningen maken, vochtlijsten bijhouden. Liduine Barth (52), sinds maart in opleiding: Dat klopt. Gelukkig ben ik vanaf het begin goed begeleid door de voedingsassistent hier op de afdeling. Wilma: Het zwaartepunt van de opleiding ligt in de omgang met de patiënten en de kennis over voeding. Je hebt in een ziekenhuis te maken met zieke en daardoor soms angstige mensen. Dat is niet altijd makkelijk. We besteden in de opleiding daarom veel aandacht aan de interactie met patiënten. De deelnemers leren kritisch kijken naar hun eigen gedrag en dat van anderen. Liduine: Dat is nu precies wat me aantrekt in dit werk: de omgang met de patiënten. Ik werkte hiervoor in de centrale keuken, maar was al een poosje op zoek naar iets anders waar ik meer voldoening uit kon halen. Ik vind het fijn om mensen bij te kunnen staan en het hen naar de zin te maken, merk ik: Wilt u misschien nog iets anders eten?, Zal ik uw tafeltje even opruimen?. deelnemers en docenten ervaren waar binnen de beroepspraktijk het accent op ligt. Sterke punten van de waren net als in 2007 het eigen, erkende simulatieleerbedrijf DigiCentrum voor niveau 2 en het erkende leerbedrijf de IT-brug voor de hogere niveaus. Een prima combinatie van leren en praktijk. Beveiliging Door de Regioraad Onderwijs Bedrijfsleven Beveiliging houdt de de vinger aan de pols op de arbeidsmarkt. Groot knelpunt in was het tekort aan goed opgeleide beveiligers. Het Albeda College is daarom samen met beveiligingsbedrijven een communicatietraject ingegaan: er zijn nieuwe flyers ontwikkeld en de gezamenlijke website is gelanceerd. Het cluster Facilitaire Dienstverlening verwacht dat meer samenwerking met onze ketenpartners zal leiden tot een groei van de BBL-maatwerktrajecten. Wat ICT betreft zijn we bezig om docenten bij bedrijven te laten stagelopen. Verder rekenen we erop dat de door de inspanningen bij het cluster Beveiliging in meer deelnemers krijgt. De professionele ontwikkeling van medewerkers die in is gestart loopt in door. Juist die ontwikkeling is nodig om onze ambities in prestatienormen, maar ook in de culturele en relationele sfeer, te ondersteunen. Ziekenhuizen profileren zich steeds meer met hotelmatige zorg. Gastvrijheid staat hierbij hoog in het vaandel. Om die gastvrijheid gestalte te geven is de functie Assist ontstaan. Het Albeda verzorgt voor deze functie de opleiding Facilitair medewerker, specialisatie Voeding. De Assisten van het Reinier de Graaff Gasthuis en het Maasstad Ziekenhuis draaien mee in de pilot. En omgekeerd vinden mensen het prettig om geholpen te worden. Dit werk geeft me echt het gevoel dat ik iets kan betekenen. Wilma: Voor het slagen van de pilot is het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld van de praktijk te krijgen. Eens per twee weken ben ik een ochtend op de werkvloer. Wat ik daar tegenkom, behandel ik in de lessen.

4 Albeda onderwijsverslag P/ 06 P/ 07 gezondheidszorg Handel & Commercie Uit de tevredenheidonderzoeken en de marketinggesprekken die de in heeft gehouden, blijkt dat deelnemers en de organisaties waar deelnemers hun BPV lopen over het algemeen tevreden waren over de. Dat komt onder andere door de grote betrokkenheid, creativiteit en inzet van alle medewerkers. De Gezondheidszorg is altijd sterk geweest in het aanbieden van praktijkgericht onderwijs. In zijn we weer meer leerafdelingen gestart. Dit zijn afdelingen in zorgorganisaties waar de deelnemer alle facetten van de beroepsuitoefening leert en tegelijkertijd onderwijs volgt. Daarnaast is de samen met de geestelijke gezondheidszorg begonnen met het ontwikkelen van een leerplan voor de kwalificatie mbo-verpleegkundige. Met dit leerplan worden deelnemers straks beter voorbereid op het werk in de geestelijke gezondheidszorg. Ook bij Gezondheidszorg is in de werkdruk onder docenten toegenomen, doordat veel collega s zijn vertrokken. Daarom moest bijvoorbeeld een begeleidingstraject worden gestopt en was er minder ruimte voor scholing en voor de ontwikkeling van CGO. Het ontwikkelen van een EVC-procedure voor enkele kwalificaties van de is zelfs stopgezet. De betrokken medewerkers zijn vooral ingezet in het primaire proces. Daar ligt onze eerste verantwoordelijkheid. Ook het CGO-project Klaar voor de Start is uitgevoerd. In zijn meerdere onderdelen hiervan verder ontwikkeld, waaronder het Implementatieplan CGO, Plan Deskundigheidsbevordering CGO en de Visie op het Onderwijs van de Gezondheidszorg. We liggen daarmee op schema. Zo neemt de deskundigheid en het enthousiasme bij de medewerkers toe en wordt het draagvlak voor de invoering van CGO vergroot. Caroline Maas en Anja Coenradie Hoe leg je ruzie bij? De Gezondheidszorg richt zich in op de volgende speerpunten: - Invoering CGO-kwalificaties in alle teams per 1 augustus Deelname van alle teams aan een CGO-experiment - Experimenteren met teamrollen en - verantwoordelijkheden - Richten van scholing en deskundigheidsbevordering op de invoer van CGO in 2010 en de daarbij behorende rollen voor docenten - Voorlopig beleid vaststellen voor Nederlands, Rekenen, Moderne Vreemde Talen en de competenties op gebied van Leren, Loopbaan en Burgerschap - Opstellen van een plan voor de afbouw van de eindtermgerichte opleidingen, in samenspraak met het werkveld - Praten met deelnemers over hun ideeën rond CGO en de onderwijsvernieuwingen in het gezondheidszorgonderwijs - Vergroten van het draagvlak voor CGO bij de medewerkers en het werkveld Naast de succesvolle scholingswinkel Boulevard Zuid is in samenwerking met onder andere het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam en de deelgemeente Centrum in september een scholingswinkel op de Nieuwe Binnenweg gestart. In juni heeft de een relatieavond georganiseerd voor het bedrijfsleven. Ongeveer vijftig ondernemers waren aanwezig. Het bedrijfsleven is door deze avond direct betrokken geraakt bij de examineringen van de examencommissie. Daarnaast is begonnen met het opzetten van een Advisory Board, waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de locale overheid zitten. Dit Advisory Board denkt mee over de strategische ontwikkelingen in onze. Bovendien hebben onze praktijkbegeleiders en die uit het bedrijfsleven van september 2007 tot en met mei samen een traject deskundigheidsbevordering gevolgd. Doel is om hun werk beter op elkaar te laten aansluiten. Opleiden middenin de wijk Opleiden middenin de wijk Ruzie hoort erbij, vinden docenten Caroline Maas en Janny de Jong. Als je het daarna maar weer bijlegt. En daarvoor krijgen van elke groep verpleegkunde 4 twee leerlingen een cursus mediation. Handig in de klas, maar zeker op de werkvloer. Wat is er mis met ruzie? Caroline: Niets. Waar mensen samenwerken, ontstaat ruzie. Maar t is wel fijn als je het ook weer kunt oplossen en kunt voorkomen dat de zaak escaleert, of blijft voortsudderen. Daar heb je toch een coach voor? Caroline: Als leerling-bemiddelaars het zelf kunnen, kan de coach makkelijker onpartijdig blijven en heeft hij zijn handen vrij voor andere taken. Bovendien moet je het straks op de werkvloer ook zelf kunnen oplossen. Het is dus handig als je weet hoe je dat aanpakt. Handig voor iederéén dus eigenlijk? Caroline: Inderdaad! Plus: we hebben gemerkt dat zo n cursus mediation ook preventief werkt: er ontstaan minder conflicten. Deelnemers beleven er ook nog eens plezier aan dat ze een nuttige rol kunnen spelen in een conflict. Dus we gaan nu op proef een hele klas trainen in bemiddelingsvaardigheden. Anja Coenradie (40) zit in het derde jaar van de BBL opleiding en volgde de cursus mediation. Ben jij een ruziezoeker? Anja: Helemaal niet! Ik vind geruzie verspilde energie. Maar andere mensen denken daar vaak anders over, ja, en dan moet er iets gebeuren. En dat kun jij nu? Anja: Als het goed is wel, ja. Je bent geneigd meteen met oplossingen te komen en adviezen te geven, maar negen van de tien keer werkt dat niet. Mensen moeten het zelf doen. Wat je wel kunt doen: mensen laten praten, naar elkaar laten luisteren, vragen stellen. Vervolgens moeten de ruziezoekers zelf bedenken wat ze nodig hebben om de zaak op te lossen en daar moeten ze samen afspraken over maken. En nu? Anja: Tja, afwachten tot er een conflict ontstaat in de klas, haha! Na een evaluatie van de voorlichtingactiviteiten van de hebben we naast een centraal aanspreekpunt ook een voorlichtingscoördinator per regio aangesteld. Vanaf september zullen alle opleidingen van de Handel & Commercie zijn opgezet volgens de CGO-structuur. Dan stapt namelijk de laatste opleiding, Internationale Handel & Groothandel, over op CGO. Daarnaast wordt Leren, Loopbaan en Burgerschap onderdeel van het reguliere onderwijsaanbod. Een derde belangrijk doel voor is het openen van nog eens twee extra scholingswinkels. Communicatie In het communicatieplan van de zal de focus liggen op voorlichting en de contacten met het beroepenveld. Extra aandacht wordt gegeven aan het realiseren van de Advisory Board. Teambudgetten Omdat we vinden dat verantwoordelijkheid laag in de organisatie hoort te liggen, zijn bepaalde onderdelen van het budget, waaronder deskundigheidsbevordering, nu op teamniveau neergelegd. Rutger Ekhart en Hans Zappey Hans Zappey is boulevardcoach. Een frivole naam voor een zeer pragmatische functie in de Scholingswinkel op de Winkelboulevard Zuid, een initiatief van het Albeda College. Ondernemers uit de wijk kunnen er terecht voor opleiding en ondersteuning, de leerlingen voor praktijkervaring. De Nationale Innovatieprijs Overheid. De Rotterdamse innovatieprijs (OSKAR). Een nominatie voor de Nationale Onderwijsprijs. Wat maakt jullie zo goed? Hans: Dat is simpel. We brengen niet de deelnemers naar de school, maar de school naar de wijk. We gaan uit van de leerbehoefte. En dat blijkt te werken. De scholingswinkel zit middenin een winkelgebied. We kennen de ondernemers persoonlijk en weten precies wat ze nodig hebben. En omgekeerd: wat zij ons te bieden hebben. Zo n klus klaar je niet in je eentje zeker? Hans: Nee, daar heb je alle mogelijke partners voor nodig. Dus we hebben gezorgd dat we die hebben: winkeliers in de omgeving, bewonersorganisaties, de Rabo-bank. En we weten veel. Dus we kunnen mensen ook makkelijk doorverwijzen als wij niet precies kunnen bieden wat ze nodig hebben. Wat hebben jullie te bieden dan? Hans: Waar zal ik beginnen? Cursussen klantgesprekken, presentatie, computeren, BTW-bonnen schrijven, marketing. Als we zien dat je van buitenaf niet in een winkel naar binnen kunt kijken, stappen we op de eigenaar af en vragen of we eens mogen laten zien hoe het ook kan. En de deelnemers van het Albeda? Hans: Die zetten we in vanuit allerlei s, op alle projecten die we hier in de wijk organiseren: de kinderdag, een sinterklaas- en kersthuis. Jongeren zonder beroepsopleiding laten we stage lopen bij de ondernemers en we verzorgen hun opleiding detailhandel. De resultaten die we daarmee boeken, liggen hoger dan die van de traditionele trajecten! Rutger Ekhart (19, marketing & commercie) loopt stage in de scholingswinkel. Rutger: De winkeliers uit de omgeving kunnen bij mij terecht voor hun reclamemateriaal. Als je ziet hoe dat er soms bij hangt, daar word je niet blij van. Ik heb tijdens mijn opleiding geleerd om met Adobe Illustrator te werken, dus ik kan zorgen voor een professionele opmaak. De tekst wordt meestal aangeleverd, maar als het moet, schrijf ik die ook. Het loopt behoorlijk hard: ik hoef momenteel niet eens de winkels langs voor nieuwe opdrachten, er ligt genoeg te wachten!

5 Albeda onderwijsverslag P/ 08 P/ 09 Horeca & toerisme inburgering PERU, EEN REIS OM NOOIT TE VERGETEN Door het verleggen van prioriteiten en door de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers heeft de de kwaliteit van haar onderwijs in kunnen handhaven. Ondanks het teruglopen van de personeelsbezetting van 102 naar 84 fte s en veel uitval door ziekte. Dit beeld wordt bevestigd door de uitslagen van het Deelnemers Tevredenheids Onderzoek. De uitslag van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en deelnemers over was positief. Ook het klanttevredenheidsonderzoek vanuit het Keurmerk Inburgering was ruim voldoende. Wel is er nog steeds een relatief hoog ziekteverzuim onder de medewerkers. Jammen met Sandor Allen met Gallia Elke dag waterige soep eten en nauwelijks schoolboeken en pennen hebben, laat staan een computer. Dat kennen we in Nederland niet. Een groepje jongens en meiden van de Horecaopleidingen zag met eigen ogen wat armoede is. Vier weken lang hielpen ze mee in een weeshuis in Peru. Hoe leven mensen in een ontwikkelingsland? Daar kom je pas echt achter als je het zelf gezien hebt. Tien deelnemers van de opleidingen Kok en Horecaondernemer en een paar docenten kregen een gouden kans om iets te doen aan het armoedeprobleem. Ze deden mee aan het programma Explore van het ministerie van Buitenlandse Zaken en stapten in oktober op het vliegtuig naar de Peruaanse miljoenenstad Lima. Maar voordat ze instapten was er al heel wat werk verricht. Informatie opzoeken op internet, Spaanse taalles, inentingen, wekelijkse meetings en heel belangrijk: een sponsorloop en een benefietavond organiseren. Allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor de kinderen in weeshuis Hogar de Cristo in Lima. Erg om te zien Het eerste dat deelnemer Sandor op het vliegveld in Lima opviel, waren de vliegtuigwrakken en overal zand. En dan die rammelbus waarmee ze naar hun hotelletje reden. Tijd om van de lange reis bij te komen was er niet, want de beroemde Latin-chefkok Guido Gallia nam het hele stel mee op sleeptouw, in een open tourbus dwars door de stad. Sandor keek zijn ogen uit: Onderweg zag ik moeders met kleine kinderen op straat bedelen. Dat was heel erg om te zien. In het weeshuis wonen niet alleen kinderen maar ook gehandicapten en oude mensen die nergens anders terecht kunnen. Het zag er allemaal even troosteloos uit. Sandor: De gewone kinderen gingen overdag naar school, maar de gehandicapte kinderen zaten de hele dag achter een hek. De tweede dag hoorden we meer over het leven van de weeskinderen. Een meisje vertelde met behulp van een tolk dat ze op haar elfde een kind had gekregen. Daar kreeg ik spontaan tranen van in mijn ogen. Restaurant opknappen Omdat er weinig geld is krijgt het weeshuis van bedrijfjes uit de buurt blikken voedsel die over de datum zijn en vleesafval waar soep van wordt gemaakt. Sandor: We hebben een paar keer meegegeten. Schokkend dat kinderen dit elke dag eten. Het restaurant lijkt nog het meest op een loods. Die kon wel een opknapbeurt gebruiken, vonden Sandor en zijn groep. Vloeren, stoelen en tafels, alles wordt grondig schoongemaakt en in de was gezet. Iets ingewikkelder was het aanleggen van een waterleiding voor stromend water, maar ook dat wordt geregeld. Om de kinderen iets van de Hollandse keuken te laten proeven, krijgen ze pannenkoeken. Sandor: We hebben ook veel gelachen en geknuffeld met de kinderen. Dat vonden ze erg fijn. En natuurlijk hebben we met ze gevoetbald. Koeienhart is lekker Om nog meer geld voor het weeshuis in te zamelen organiseerde de Albeda-club een sponsormenu met erwtensoep voor rijke ambassademensen en buurtbewoners. Sandor: Iedereen zat te smullen, geweldig. Zelf hebben we ook veel geleerd over de Peruaanse keuken van chefkok Guido. Rauwe vis in limoen en koeienhart zijn echt lekker. Helemaal naar Peru en niets van het land zien? Dat kan natuurlijk niet, dus zijn Sandor en zijn groep ook gaan cultuurhappen. Ze bezochten het nationaal museum, de oude Incastad Macchu Pichu en maakten een jungletocht. Wat hem betreft blijft hij er altijd over praten. Sandor: Het was een reis om nooit te vergeten. Vlag van Peru Groepsfoto bij het weeshuis 80% CGO Horeca & Toerisme heeft in haar beleidsplan gekozen voor een duidelijk beleid op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie, en huisvesting. Het is ons door de vermindering van het aantal medewerkers niet helemaal gelukt om dit beleid uit te voeren. Ondanks dat heeft Horeca & Toerisme het nodige bereikt. Het onderwijs binnen de is inmiddels voor tachtig procent competentiegericht. De ontwikkeling van een aantal maatwerktrajecten is in volle gang. Op het gebied van HRM hebben we helder in beeld gebracht welke competenties waar nodig zijn. Wat huisvesting betreft heeft de in het ruimtegebrek opgelost door slimmer te roosteren en openingstijden van locaties te verruimen. Horeca & Toerisme verzorgt vanaf het schooljaar 2010 al haar startende opleidingen op basis van CGO. De richt zich daarbij op de volgende punten: - Verbetering van de positie van de BPV in het onderwijsproces - Betere aansluiting van intake, studieloopbaanbegeleiding en zorgteams - Realisatie van een flexibelere instroom, doorstroom en uitstroom - Versnelde professionalisering van het HRM-beleid - Betere aansluiting van huisvesting en faciliteiten op de eisen van modern onderwijs Petra Molendijk en Ruud Stijnis We zien het zelfvertrouwen groeien Ruud Stijnis (47) was twee jaar geleden dakloos en kon niet lezen en schrijven. Nu is hij ambassadeur laaggeletterdheid en wil een eigen zaak beginnen. Dit had ik nooit durven dromen. Petra Molendijk werkt bij het Albeda College en is een van de docenten van de cursus lezen en schrijven. Deze cursus won in de Alfabetiseringsprijs, uitgereikt door prinses Laurentien. Ruud: Ik had altijd smoesjes: geen tijd, m n bril niet bij me. Het Leger des Heils wees mij op deze cursus bij het Centrum voor Dienstverlening. Maar ik had daar helemaal geen zin in. Ik zei: ik kan wél lezen en schrijven. Omdat ze aandrongen ben ik toch gaan kijken. O, zeiden ze hier, als je kunt lezen en schrijven, vul dan maar dit formulier in. En toen viel ik door de mand. De cursus was heel leuk. Ze hadden de tijd voor je en het was heel gezellig met de Er loopt vanuit veel werk door in. In de WEB- brengen we offertes uit op diverse nieuwe trajecten. Daarnaast verwachten we in het voorjaar van te kunnen offreren op de eerste onderdelen van het participatiebudget. De decentrale examens Wet Inburgering die we mochten afnemen worden per 1 januari jongens en de leraren. In december 2007 ben ik ambassadeur laaggeletterdheid geworden en ik geef overal workshops: op scholen, bij gemeenten. Ik wil bereiken dat mensen zich niet hoeven schamen als ze niet kunnen lezen en schrijven. Nu volg ik een computercursus bij het Albeda en ben ik in de leer bij de fietsenmaker van het CVD. Ik wil mijn eigen zaak starten: fietsenmaker voor rollators. Dat bestaat helemaal niet. Dit had ik twee jaar geleden nooit durven dromen. door een externe partij verzorgd. We blijven ook in met Zadkine samenwerken, waarbij er regelmatig één gemeenschappelijke offerte wordt uitgebracht. Voor een deel worden de contracten ook samen uitgevoerd. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe Petra: We zien mensen vooruitgaan met taalvaardigheid, maar we zien ook het zelfvertrouwen groeien. Ik haal er veel voldoening uit en vind het dankbaar werk. Ik heb het gevoel echt iets voor de cursisten te betekenen. Veel mensen in het dak- en thuislozencircuit hebben niet zo n groot sociaal netwerk; met name voor hen ben ik als docent heel belangrijk. samenwerkingsverbanden met 4M, OK, Roteb, Stedelijke zorg, deelgemeenten en de Scholingswinkels. In het onderwijs proberen we meer grip op het rendement te krijgen door deelnemers beter te begeleiden en vaker te evalueren en te toetsen. Daarnaast is de bezig om de doorstroom De eerste helft van is gedomineerd door het Sociaal Plan en de financiële problematiek die ontstond doordat inburgeringscontracten onverwacht uitbleven. Het is een periode geweest van relatieve onzekerheid, waarin veel medewerkers de hebben verlaten. De personeelsreductie over heel was zelfs vijftig procent. Hoewel het voor de achterblijvende medewerkers niet makkelijk is geweest, heeft het ze wel gestimuleerd tot meer flexibiliteit in het onderwijs en de wil om andere opleidingen te ontwikkelen. Opvallend is daarbij de behoefte aan avondactiviteiten voor de inburgeringsmarkt en aan opleidingen die weinig dagdelen per week vragen. Voorspoedig De motivatie is na de zomervakantie weer aardig hersteld, onder andere door het aantrekken van de inburgeringsmarkt. Wat ook heeft geholpen is het met veel succes in de markt zetten van drie nieuwe Product Markt Combinaties, te weten Laaggeletterdheid (NT1), Alfabetisering en Digitale Vaardigheden. Uiteindelijk was financieel gezien daardoor - hoe tegenstrijdig ook - een voorspoedig jaar. Flexibiliteit De doelen die we ons voor hadden gesteld (onder andere kostenbeheersing, duurzame participatie, bredere inzetbaarheid van docenten en rendementverbetering) zijn echter nog niet geheel gerealiseerd. We hebben een deel van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, wat de onderbezetting iets compenseerde. In is ongeveer een derde van de dagopleidingen op Albeda-locaties gegeven, een derde bij onderaannemers en een derde in de wijken of op de avondlocaties van het Albeda College. In september is gestart met de tweede versie van het Vrije Jaartaak Model. Er is daarnaast een goed scholingsplan voor onze medewerkers. naar vervolgactiviteiten beter te structureren. Om beter in te spelen op het lesgeven aan groepen deelnemers met diverse achtergronden wordt een nieuwe systematiek ontwikkeld voor de medewerkers. Verder concentreren we ons vooral op het in balans houden van werk en bezetting.

6 Albeda onderwijsverslag P/ 10 P/ 11 Lifestyle, sport & entertainment re-integratie & employability Maarten Gulickx en Gabrielle van Klaveren Wij benaderen de deelnemers als professionele artiesten Impresariaat Roots & Routes (R & R) bemiddelt tussen de markt en de artiesten in opleiding van het Albeda. En met succes: dit jaar werd R & R door Calibris/COG/ECABO genomineerd voor Beste Leerbedrijf Internationaal. Zie ons maar als een boekingskantoor, zegt projectleider Maarten Gulickx. We benaderen de deelnemers als professionele artiesten voor wie we professionele optredens boeken. Wij (en daarmee ook de deelnemers) zijn onderdeel van de beroepspraktijk. Er is heel veel vraag naar workshops en optredens door onze deelnemers. Niet alleen in Nederland maar, door het grote Internationale netwerk van Roots & Routes, ook in het buitenland. Het afgelopen jaar o.a. met een Summerscool in Helsinki en Köln, een community arts festival in Liverpool, optredens in Spanje. En samen met de deelnemers en het Albeda organiseren we PLAY. Een avond voor en door deelnemers met beatbattles, optredens, dansshows en meer. Gabrielle van Klaveren, deelnemer Muzikant/ producer, ging voor een optreden op een Ook in bleven deelnemers over het algemeen erg tevreden over onze opleidingen. Dit blijkt uit verschillende deelnemerenquêtes en uit de deelnemersplatforms. De scoorde bij de JOB-enquête ver boven het landelijke gemiddelde en ook bij het deelnemertevredenheidsonderzoek van het Albeda College werd bovengemiddeld gescoord. Medewerkers hebben het afgelopen jaar gezamenlijk de schouders gezet onder de bezuinigingsopdracht van negen procent. Er is afscheid genomen van collega s, waardoor het werk met minder mensen gedaan moest worden. Personeel en samenwerkingspartners toonden zich echter al snel mede-eigenaar van de oplossing door constructief mee te denken. Zo is bijvoorbeeld besloten één van de studierichtingen van de MBO- Theaterschool, de opleiding Medewerker Evenementenorganisatie, af te bouwen en samen te gaan werken met een soortgelijke opleiding in de Handel & Commercie. Krimp Het aantal aanmeldingen bleef achter bij de prognose: het deelnemersaantal kromp met ruim zes procent. De tussentijdse uitval is ondanks alle inspanningen niet gedaald. Uit de teams komen geluiden over de toename van het aantal deelnemers met meervoudige problemen. We zijn in overleg gegaan met deelnemers, mentoren, vertegenwoordigers In gaat de LS&E verder op de ingeslagen weg. We willen ons meer toeleggen op het in praktijk brengen van de onderwijsvisie en CGO. De beroepen waar de voor opleidt vragen om competentiegericht werken en we zien CGO dan ook als een prima middel om ons onderwijs te versterken. Wat in ieder geval hoog op de to do list staat is: - Integraal werken en daardoor betekenisvol leren - Synchroon leren, waardoor het leren op school en in de BPV gelijk opgaat - Dialoog gestuurd onderwijs, in plaats van aanbod gericht festival in Barcelona. Gabrielle: Dat was natuurlijk geweldig. Zelf ben ik songwriter. Een band samengesteld door Roots en Routes heeft op het festival een aantal van mijn liedjes gezongen. Zulke dingen krijg je zelf niet voor elkaar. Daarom is het heel handig dat zij dit voor je regelen. Het is leerzaam en je doet zo veel ervaring op. Dat het zo goed werkt, komt volgens Maarten ook door de manier waarop Albeda het van het vmbo en zorgverleners om te kijken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Huisvesting Op het gebied van huisvesting zijn er in belangrijke resultaten geboekt, die bovendien kostenbesparend, of in elk geval kostenneutraal zijn. De uitbreiding van het Topsportcentrum Rotterdam gaat door, waardoor er per september 2010 voor de opleidingen Sport & Bewegen een ambitieuze, professionele en aantrekkelijke locatie beschikbaar zal zijn. De dansopleiding is per september ondergebracht op de locatie Rosestraat en beschikt nu over voldoende professionele studio s. Voor Muziek werd in het najaar een prima nieuw onderkomen in Rhoon gevonden. Contacten beroepspraktijk De intensieve contacten met de beroepspraktijk leverden ons ook in mooie resultaten op. Zo is het Impresariaat Roots en Routes door de kenniscentra genomineerd voor beste internationaal leerbedrijf en lieten twee deelnemers en een oud-deelnemer heel Nederland via de televisie meegenieten van hun danskwaliteiten in het programma So You Think You Can Dance. In nauwe samenwerking met de kappersketen WAVE is een synchroon curriculum ontwikkeld en samen met de Stichting Ridderkerk Sport is een succesvolle leerafdeling gestart voor de vmbo, mbo en hbo-opleiding Sport & Bewegen. - De loopbaan van de deelnemer centraal stellen - Inzetten op beroepsidentiteit en - binding Onderwijsvernieuwing staat of valt met het personeel. Ook in kunnen onze medewerkers rekenen op scholing, kennisdeling en training on the job. Onderwijsvernieuwing betekent ook een goede communicatie met de deelnemers, waarvoor we onder andere deelnemersplatforms zijn gestart. Daarnaast blijft het uitbouwen van de relatie met het werkveld belangrijk. Verder willen we de samenwerking met het vmbo en het hbo verbeteren. onderwijs organiseert. Roots & Routes was verantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding muzikant/producer. Dat heeft ertoe geleid dat de opleiding heel praktijkgericht is. De mbo ers zijn al tijdens hun studie gericht bezig met hun loopbaan en het genereren van een portfolio en naamsbekendheid. De start van je opleiding is dus ook gelijk de start van je carrière als professional. Je begint dus niet blanco na ontvangst van het diploma. We hebben ons bij Re-integratie & Employability (R&E) in gericht op de herstructurering van de drie contracts: naast R&E ook Inburgering en Toeleiding. De focus lag op de administratieve procedures en het HRM-beleid. In verschillende werkgroepen hebben we vanuit de een duidelijke bijdrage geleverd aan deze twee onderwerpen. Onder andere door het wegvallen van drie grote mantelcontracten zijn we ons gaan richten op het aanbieden van kleinere maatwerkcontracten. Dat vraagt om een andere, meer flexibele inzet van personeel. En er is meer ondernemerschap voor nodig. De heeft hier in hard aan gewerkt. Zarema Kochieva en Tineke Doornink Was taal het grootste probleem? Zarema: Nee, het taalprobleem was niet het moeilijkst. Acht jaar zonder werk, dát is teveel. Het ging erom dat ik de juiste mensen ontmoette die mij verder konden helpen. Mijn begeleiders begrepen dat. Ik kon starten met de vervolgopleiding Verzorgende Gezondheidszorg niveau 3. Dat begon met een stage bij woonzorgcentrum Laurens Dorpsvaeld in Rotterdam. Daar kon ik blijven werken. De begeleiding was prachtig. Trajectbegeleider Tineke Doornink, hoe krijgen jullie het telkens weer voor elkaar? Met succes: door intensieve samenwerking met Daad, Start People en andere partners hebben we het boekjaar met een positief saldo afgerond. Ook in deze veranderende markt heeft de zo weer veel deelnemers kunnen opleiden tot zelfstandige, ondernemende werknemers en verantwoordelijke burgers. Voorbeeld Het contract dat Toeleiding uitvoert in Den Haag is begin bij de R&E ondergebracht. Het neerzetten van een contractteam in Den Haag, verspreid over meerdere locaties, is ons in een zeer korte tijd gelukt, ondanks de op dat moment Tineke: Dat heeft natuurlijk voor het grootste deel te maken met de inzet en het enthousiasme van de deelnemers. Over de trouw en inzet van Zarema heb ik werkelijk niets dan goeds te melden. Dan ben je echt gemotiveerd! En jullie aandeel? Tineke: We zijn heel flexibel en passen het programma telkens weer aan. Merken we dat deelnemers sollicitatiegesprekken lastig vinden? Dan geven we een cursus solliciteren. Moet er iets gebeuren aan sociale vaardigheden? Dan organiseren we dat. geldende vacaturestop binnen het Albeda College. De scherpe prijs, de flexibiliteit van het betrokken personeel en goed financieel contractmanagement maken dat dit contract een voorbeeld is geworden voor een nieuwe aanpak. Daarnaast speelden goede risicoanalyses, financiële ondersteuning en een passend HRM-beleid een belangrijke rol. Maatwerk We weten steeds beter een antwoord te vinden op nieuwe vragen uit de markt, waar maatwerk steeds belangrijker wordt. Voor deelgemeente IJsselmonde wordt er bijvoorbeeld een project uitgevoerd waarbij participatie centraal Opvangproblemen? We hebben ook aangegeven dat er een crèche moest worden opgericht. Wat is jullie geheim? Tineke: Succesrecepten bestaan niet, maar onze werkwijze spreekt de mensen aan. We handelen snel en hebben goed en persoonlijk contact. Als er iets mis dreigt te gaan ondernemen we meteen actie. Direct ingrijpen bij conflicten, meteen bellen als iemand niet komt opdagen. Mensen een zetje geven op de momenten dat ze het nodig hebben. Uiteindelijk is het fantastisch om mensen op een hoger niveau te krijgen. staat: Meedoen Werkt. Medewerkers van R&E organiseren hier wijkbijeenkomsten om bewoners te adviseren richting werk, scholing of participatie. In samenwerking met de Inburgering is de cursus Digitale Vaardigheden voor Ouderen opgezet en zijn er leerbonnen voor SoZaWe-cliënten ontwikkeld. Vanuit het aanbod laaggeletterdheid organiseert R&E cursussen Nederlands gericht op het VCAexamen. Voor deze activiteit melden zich zoveel mensen aan dat de cursus inmiddels maandelijks met een nieuwe groep start. Ook de schakeltrajecten richting zorg, in samenwerking met de Stichting Daad, worden meerdere keren per jaar aangeboden. Fijn om mensen op een hoger niveau te krijgen Het verpleegkundigendiploma van de Russische Zarema Kochieva (51) was hier niet geldig en dat betekende acht jaar werkloosheid. Maar na het generaal pardon hielp het Albeda College haar om te re-integreren. Eén dag per week naar school, drie dagen per week stage en uitzicht op een vaste baan. In zal de er alles aan doen om haar sterke positie te behouden en daar waar mogelijk uit te breiden. Samenwerking wordt gecontinueerd en uitgebreid. We blijven veel tijd steken in het verwerven van nieuwe opdrachten, bij voorkeur samen met de s Inburgering en Toeleiding. In dit verband wordt onderzocht hoe deze drie s intensiever met elkaar kunnen gaan samenwerken.

7 Albeda onderwijsverslag P/ 012 P/ P/ 013 secretarieel & Administratie techniek Zestig rekjes voor Pijpisolatie Brian de Man en Gerard Timmers Op drie beleidsdoelen is vooruitgang geboekt. Ten eerste bij de teamontwikkeling, hoewel dat niet zo snel ging als gehoopt. In hebben de teams wel meer grip op het onderwijs gekregen. Er zijn eigen visies ontwikkeld op goed onderwijs en de teams hebben zich scherpere doelen gesteld. We zijn blij met wat er op dit punt is bereikt en we willen deze lijn voortzetten. De algemene ervaring is dat het SSC en de staven de teams beter kunnen ondersteunen door hun dienstverlening op deze doelen aan te passen. Positief punt was ook dat de managementinformatie die de teams nodig hadden in beter beschikbaar was dan in Tweede doel is het geintegreerde taalbeleid geweest, dat in de meeste teams inmiddels ondersteund wordt door een taalcoach. Derde en laatste punt was verbeteren van de duurzame relatie met het beroepenveld. Mede dankzij de Stageboxsubsidie is dat gelukt. Extra middelen We hebben bij S&A in door de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur meer rust, structuur en duidelijkheid in ons onderwijs gebracht. Er wordt klassikaal lesgegeven, naast de nieuwe vormen van onderwijs in contextrijke leeromgevingen. De tevredenheid van deelnemers is in toegenomen, blijkt uit het deelnemertevredenheidsonderzoek. Dat leidt nog niet tot een hoger rendement. Het rendement van het eindtermonderwijs is in zelfs gedaald. Het gebrek aan financiële middelen heeft impact gehad op de zorg voor onze meest kwetsbare deelnemers. We zijn dan ook erg blij dat er door de gemeente extra middelen voor deze deelnemers beschikbaar komen in. Nieuw jaartaakmodel De werkt inmiddels met het vrije jaartaakmodel. De clusters en teams kunnen, mits goed gemotiveerd en binnen het budget, afwijken van centrale kaders, opdat zij het vrije jaartaakmodel kunnen hanteren. De mening van de Deel Medezeggenschapsraad vinden we daarbij erg belangrijk. In hebben we bovendien bepaald wat voor ons het gewenste pedagogisch-didactische klimaat is. De manier waarop er wordt gewerkt en met elkaar wordt omgegaan staat hierin centraal en niet de meetbare prestaties. Die prestaties verbeteren pas als de kwaliteit van werken en met elkaar omgaan toeneemt. De is in binnen de begroting gebleven en zal ook in de budgetten scherp bewaken. Verder gaan we ons richten op een andere manier van examineren, opdat de loopbaan van de deelnemer meer aandacht kan krijgen. Ook wil de binnen de CGO-kaders meer maatwerk gaan aanbieden. De teams zullen daarbij veel hebben aan de ervaringen uit het volwassenenonderwijs, waar het team 18+ al veel maatwerk biedt. aan bij- of omscholing. Voor die laatste groep maken we de scholing helemaal op maat vanuit bestaande opleidingen. In heb ik aan verschillende projecten gewerkt. Belangrijkste was wel de renovatie van een tender een reddingsboot van de SS Rotterdam. Deze hebben we teruggebracht in de originele staat, samen met leerling-monteurs en deelnemers uit de schildersopleiding. De tender fungeert nu als VIP-boot. Ook hebben we in voorbereidingen getroffen voor de nieuwe opleiding Maintenance (niveau 2 en 3) die hier in van start gaat. Prachtig zo n nieuwe locatie, maar wel eerst even wennen. We hebben tijd nodig om te ontdekken of de praktijk echt zo goed werkt als we van tevoren bedacht hebben. Bijvoorbeeld of de gestelde geluidsnormen gehaald worden. De samenwerking met de Hogeschool verloopt overigens perfect. Geen uitval tijdens projecturen Younes Lahmar en Michael Jordan Bij het project Win-Win draait het om concrete resultaten: zoveel mogelijk pc s inzamelen en zorgen dat die gebruikt kunnen worden door een goed doel. Het is leuker om aan iets te werken met realiteitswaarde. Niveau 2-deelnemers moet je geen dingetjes uit hun hoofd laten leren, zegt Michael Jordan, docent ict van het Albeda en initiatiefnemer van het project Win-Win. Je moet ze iets laten doen dat realiteitswaarde heeft. Daar worden ze trots van. En concreet is het, Win-Win. Waar haal je die oude pc s vandaan? Hoe zorg je dat ze het allemaal weer doen? Aan wie ga je ze geven? Genoeg praktische problemen om op te lossen. Michael: En dan heb je ook nog de samenwerking. Normaal zitten de s bij elkaar, maar nu moeten ict ers plotseling secretaresses inschakelen. En die moeten op hun beurt leren omgaan met die ict ers. Maar leuk dat ze het vinden! Michael: Tijdens de projecturen is er nauwelijks uitval. Heel frappant! Komt gewoon doordat ze dan met plezier naar school gaan. Wat ze eraan overhouden? De wetenschap dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen. The sky is the limit! Deelnemer Younes Lahmar (20) vindt het project helemaal prachtig. Younes: Iedereen wint ermee. Als leerlingen vullen we zo een derde van de punten van een schooljaar in. Bedrijven die hun computers moeten vervangen, kunnen via ons van hun oude materiaal af. En de goede doelen aan wie we doneren, vinden het écht tof. En dat geeft ons weer een lekker gevoel. Younes weet dat zijn enthousiasme ook komt door docent Michael Jordan: Hij houdt van zijn vak en doet iets met leerlingen. Hij verandert de mensen om hem heen. Instructeur Gerard Timmers was in nauw betrokken bij de totstandkoming van de leer-werklocatie RDM Innovation dock, onderdeel van de RDM Campus. Gerard: Het Albeda College en Hogeschool Rotterdam vestigen in de RDM Innovation Dock hun techniekopleidingen. Het is Voor de Techniek heeft het jaar vooral in het teken gestaan van de invoering van CGO voor alle opleidingen op niveau 2. Per 1 oktober stonden 931 van de deelnemers van de ingeschreven bij een experimentele opleiding. Er is daarbij door ons veel aandacht besteed aan de teamontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Competentiegericht opleiden vraagt immers om een andere inzet van het personeel en doet ook een beroep op andere kennis en vaardigheden. Denk daarbij aan de loopbaanbegeleiding van de deelnemers. een industrieel erfgoed, dat de afgelopen jaren van binnen helemaal leeggemaakt is. Vervolgens zijn er tuinbouwkassen Door bedrijfsbezoeken en het organiseren van leermeesteravonden zijn de praktijkopleiders van de leerbedrijven voorgelicht over de nieuwe manier van opleiden en examineren. Om gecertificeerd te blijven volgen zij scholingstrajecten van de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Verbeterplan In september is mede op advies van de inspectie voor het onderwijs een analyse gemaakt van de situatie in de. In was het aantal voortijdig schoolverlaters hoger dan verwacht. Het aantal afgegeven diploma s binnen sommige in geplaatst die ruimte bieden aan onze opleidingen. Zowel voor jonge deelnemers als medewerkers uit bedrijven die toe zijn opleidingen was lager dan verwacht. Daarnaast is het nodig geweest om de examinering voor alle nieuwe competentiegerichte opleidingen aan te passen. Op basis van de analyse hebben we een verbeterplan ontwikkeld. Om het rendement te verhogen is het persoonlijke begeleidingsplan ingevoerd, waardoor de begeleiding van de deelnemers is verbeterd. Bij de intake worden nu per deelnemer de risico s in beeld gebracht. Tijdens de opleiding bepalen daarnaast de studieresultaten en de mate van absentie de intensiteit van de begeleiding. Brian de Man (17), eerstejaars leerlingpijpbewerker: Mijn opleiding op RDM Innovation Dock was heel afwisselend: ik leerde er onder meer lassen, pijpen buigen, draad snijden en tappen. Zeker in vergelijking met mijn oude school zag ik hier veel goednieuwe apparaten, zoals een nieuw soort schuurmachine, een watersnijder en computergestuurde draaibanken. We deden opdrachten voor bedrijven; ik maakte bijvoorbeeld zestig rekjes voor de opleiding Pijpisolatie. Het werk is zelfstandig, maar heb je hulp nodig, dan is die er altijd. Tijd voor kletsen krijg je weinig, je moet gewoon doorwerken. Dat is een goede voorbereiding op de praktijk van later. In gaan de opleidingen Metaaltechniek en Maintenance verder op de nieuwe locatie op de RDM Campus. In heeft onze hard gewerkt aan de grote infrastructurele aanpassingen op het voormalige RDM-terrein. Door deze aanpassingen kan onze in samen met het hbo, de gemeente en bedrijven een uitdagende leer- en werkomgeving realiseren voor onze deelnemers. Met het bedrijfsleven is daarnaast een traject in gang gezet om te zorgen dat nieuwe en experimentele opleidingen in schooljaar verantwoord kunnen examineren.

8 Albeda onderwijsverslag P/ 014 P/ P/ 015 toeleiding WElzijn & onderwijs In het voorjaar van is het Sociaal Plan gestopt en hebben de onderwijsteams in de maanden tot de zomer onder moeilijke omstandigheden doorgewerkt. Veel medewerkers zijn vrijwillig vertrokken, wat op sommige plekken tot onderbezetting leidde. Gelukkig zijn er bij de Toeleiding door het inzetten van vrijwilligers en een aantal gepensioneerden geen lessen uitgevallen. De teams hebben na de zomer de draad weer opgepakt. Ze zijn inmiddels beter in staat om in afgeslankte vorm toch een prima prestatie te leveren. Vooruitgang We hebben de loopbaanmogelijkheden voor deelnemers verbeterd, onder andere door externe certificering, zoals BHV, VCA, SVS, NIL en Vorkheftruck. Verder heeft Toeleiding zich ingezet voor meer multidisciplinaire leer-werkzones. Dat zijn straten, buurten en wijken waar in verschillende disciplines kan worden opgeleid. Het ontwikkelen van ondernemerschap staat daarbij centraal. Daarnaast is door een uitgebreide inventarisatie van externe contacten het partnerbeheer in kaart gebracht. Natuurlijk heeft ook de Toeleiding in verder gewerkt aan de implementatie van CGO. Krachten bundelen Na de zomer is het VAVO van het Albeda College samengegaan met het VAVO van Zadkine. Doel is een betere spreiding van opleidingen en cursussen, om zo een gevarieerd onderwijsaanbod voor heel De lol van een diploma Irma Roodenberg en Salaheddine Bouazzaoui Talenthouse is een buurthuis in IJsselmonde waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken. Albeda-docente Irma Rodenberg helpt ze daarbij. Salaheddine Bouazzaoui werd op het spoor gezet van de opleiding Sociaal Cultureel Werk. Wat is het Talenthouse? Irma: Het Talenthouse biedt een andere manier van jongerenwerk. Jongeren verzinnen hier zelf wat ze willen gaan doen. Daarvoor maken ze een projectplan en zoeken uit wat het kost. Met dat plan gaan ze naar de talentcommissie, die het beoordeelt en goedkeuring geeft. Of ze nu gaan schilderen, de bar maken, of een muziekstudio opzetten; zo ontdekken ze zelf wat hun talenten zijn. En wij proberen die talenten om te zetten in een opleiding. Salaheddine: We zitten hier sinds oktober. Ik ben er vanaf het begin bij betrokken, en ik heb geholpen het buurthuis op te knappen. Vooral schilderen eigenlijk. Wat is jouw talent? Salaheddine: Ik werkte eerst als vrijwilliger voor het buurthuis. Ik heb drie broertjes, speel voetbal, ken alle ouders, ben zelf een actief persoon, dus ik vond het gewoon leuk om met jongeren te werken en dingen te organiseren. In het Talenthouse heb ik ontdekt dat jongerenwerk een vak is, waarvoor je een Rijnmond te garanderen. Binnen het Albeda College is bovendien gekeken of de s Toeleiding, Inburgering en Re-integratie & Employability kunnen worden samengevoegd tot één Educatie-, om zo de krachten te bundelen. Onze medewerkers hebben in geoefend met teamrollen en het POP/PAP is verder doorgevoerd. Daarnaast zijn de medewerkers door voorlichting beter voorbereid op de sterkere marktwerking waar ook Toeleiding mee te maken heeft. In koppelen we deelnemers en trajecten aan de opvolger van de Trajectplanner, het huidige deelnemervolgsysteem. Verder willen we de certificering uitbreiden van cursussen en opleidingen als VCA en Vorkheftruck. Bij de praktijkleercentra wordt een instructeurspool opgezet. Doel is om de instructeurs, die nu nog op één plek werken, te laten rouleren door de. Een concept dat interessant kan zijn voor andere s. Met onze medewerkers voeren wij in gesprekken rond het samengaan van de s Toeleiding, Inburgering en Re-integratie & Employability. Zo willen we iedereen op de juiste plek laten functioneren in de nieuwe Educatie. De medewerkers die nu nog werken in het beroepsonderwijs van Toeleiding worden in de loop van overgeplaatst naar de beroepss. Hiermee speelt het Albeda College in op de wens van de overheid om publiek en privaat onderwijs meer te scheiden. opleiding kunt volgen. In januari ben ik begonnen met de opleiding SCW-4. Ik ga drie dagen per week naar school en loop 16 uur per week stage. Hier in het Talenthouse! Wat vind je het leukst aan je werk hier? Irma: Onze jongeren hebben vaak geen startkwalificatie. Mijn bevrediging zit m erin dat we hen laten zien hoe belangrijk het is om een diploma te hebben en te halen. Ik zie vooral de ommekeer als ze het bedrijfsleven ingaan om stage te lopen. Dan valt vaak het kwartje: dan krijgen ze er lol in. Salaheddine: Toernooitjes organiseren vind ik het leukst. Bij Welzijn & Onderwijs hebben we ons in geconcentreerd op CGO, waarbij we kozen voor de volgende doelstellingen: - Curricula ontwikkelen en implementeren voor alle opleidingen binnen de, zodat alle onderwijsteams binnen de per september kunnen starten met het CGO-onderwijs - Extra taal- en rekenonderwijs invoeren voor bepaalde deelnemers - Kennisdeling en deskundigheid bevorderen om het werken binnen CGO te ondersteunen - De beroepspraktijk meer bij het onderwijs betrekken Meer structuur Door betere onderwijsprogramma s en een goed projectplan kan de invoering van het CGO een stuk gestructureerder verlopen. Voor alle opleidingen ligt er inmiddels een curriculum en alle teams zijn geschoold in het schrijven van integrale opdrachten. Ook is er een start gemaakt met het scholen van assessoren. Daarnaast zijn er nieuwe leerwerkbedrijven geopend. Praktijkleren Een voorbeeld van praktijkleren is het in november geopende Praktijkhuis in de deelgemeente Feijenoord. Hier organiseren deelnemers van de opleidingen Helpende Welzijn, Sociaal Pedagogisch Werk 3 en 4, en Onderwijsassistent activiteiten in de wijk. In de eerste twintig weken hebben meer dan duizend basisschooldeelnemers en vijftig ouderen van dit aanbod gebruik gemaakt. Ruim driehonderd deelnemers uit de doen mee aan dit project. Samenwerking We hebben veel geïnvesteerd in goede doorstroomprogramma s tussen de verschillende niveaus binnen de en van het mbo naar het hbo. Daarnaast hebben we ook dit jaar weer veel gedaan aan de samenwerking met het werkveld. Voor elk bedrijfstak organiseren we op strategisch en operationeel niveau bijeenkomsten. Tot slot heeft de in een start gemaakt met het ontwikkelen van taalprofielen voor elk opleidingsniveau. Rotterdams jongerenwerk doet het anders Sylvester Miranda en Liesbeth van der Ree Grotestadsproblemen vragen om een grotestadsaanpak. En daar heb je jongerenwerkers voor nodig die van wanten weten. Daarom hebben de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse welzijnsinstellingen Zadkine, Hogeschool InHolland, de Hogeschool Rotterdam én het Albeda College samen de opleiding herzien. Resultaat: Ideaal Jongerenwerk. Een hele nieuwe lichting jongerenwerkers en bijscholing voor iedereen die dat werk al deed. In bouwen we voort op de basis die in is gelegd. Invoering van CGO blijft het hoofdthema. Alle onderwijsteams starten per september met CGO. De blijft voortdurend in contact staan met het werkveld, om zo haar voordeel te doen met de daar aanwezige kennis. Maar ook met de eigen medewerkers blijven we in gesprek, zodat zij hun werk kunnen aanpassen aan competentiegericht onderwijs. Het vergroten van het taal- en rekenniveau van de deelnemers blijft een belangrijk punt. In ontwikkelen we per niveau rekenprofielen. Verder blijven we werken aan het verhogen van het rendement. Dat vraagt om intensievere zorg en begeleiding van de steeds complexer wordende doelgroep, en meer instroom van 23- plussers. Liesbeth van der Ree, dienst Jeugd, Onderwijs, Samenleving, gemeente Rotterdam t Is natuurlijk een flinke klus, zo n hele opleiding herzien en ik ben best trots dat het gelukt is. Met de Ontwikkelgroep Ideaal Jongerenwerk hebben we gezorgd voor een goede methodiek als basis van de opleiding. Jongerenwerkers weten nu precies welke stappen ze moeten zetten en wat ze daarmee bereiken. Het is nu bijvoorbeeld voor iedereen duidelijk wat de kerntaken van de jongerenwerkers zijn. En ook wat ze moeten kunnen: grenzen stellen, contact leggen, zichzelf profileren, samenwerken met ketenpartners, jongeren zover krijgen dat ze zelf dingen oppakken. Dat zit nu allemaal verwerkt in de opleiding die in september van start is gegaan. Het is trouwens niet alleen de nieuwe lichting die volgens dit curriculum wordt opgeleid; we scholen ook de zittende jongerenwerkers én hun leidinggevenden bij. Met deze systematiek kunnen we de komende jaren prachtige resultaten gaan boeken. We verwachten veel van onze jongerenwerkers! Sylvester Miranda (23), jongerenwerker in opleiding Ik was altijd al actief als vrijwilliger bij Perspect. Helpen met organiseren, een voetbaltoernooi opzetten, rolstoelbasketbal. Het is erg handig dat ik nu kan werken met bijvoorbeeld een zesstappenplan voor het organiseren van activiteiten. Dat scheelt een hoop tijd! Ik ben zelf een tijdje hangjongere geweest, dus ik kende die wereld al. Maar sinds ik de opleiding voor jongerenwerker volg, ben ik er wel anders tegenaan gaan kijken. Ik vraag me bijvoorbeeld af waarom ze rondhangen, of er problemen spelen. En of ik daar iets aan kan doen.

9 P/ 16 JOHN ANUSCHKA KITTY HÜSNIYE JESSE BART YILDIRIM ROSE-MARY VINCENT AGE ERNESTO TRUIDA PENPAK YAHYA

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Meer weten? Kijk op www.schoolloopbaanteam.nl

Meer weten? Kijk op www.schoolloopbaanteam.nl Schoolloopbaanteam Rijnmond geeft begeleiding en advies Sommige jongeren hebben behoefte aan langdurige ondersteuning om hun schoolloopbaan met succes te doorlopen. De coaches van Schoolloopbaanteam Rijnmond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen STARTCOLLEGE Zadkine Startcollege Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je wel een vak leren, ervaring opdoen en ook nog eens een diploma behalen? Dan is het Startcollege iets voor jou!

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 02 2014-2015 Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Een boulevard zonder drempels Integratie vmbo - mbo

Een boulevard zonder drempels Integratie vmbo - mbo Een boulevard zonder drempels Integratie vmbo - mbo Inleiding Scholingsboulevard Enschede: Iedereen een startkwalificatie! Veel vmbo-leerlingen stoppen vroegtijdig met hun opleiding. Zo n 5.000 van de

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 22 mei 2012

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 22 mei 2012 Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 22 mei 2012 programma Vier middagen De kaders De rekendidactiek De praktijk Verdiepingsonderwerp en/of rekenbeleid TERUGBLIK Opbouw cijferen PROGRAMMA

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

WELKOM OP DE HUISMANSTRAAT

WELKOM OP DE HUISMANSTRAAT WELKOM OP DE HUISMANSTRAAT Wij weten dat je het kan LMC PRAKTIJK- ONDERWIJS WELKOM In Rotterdam Zuid staat tussen de havens in de wijk Charlois onze school LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat. Wij maken

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN DIE LEUKE DINGEN DOEN We hebben het steeds drukker. Dus is onze vrije tijd heel belangrijk. Daarom hebben

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL werk je op basis van een schoonmaakprogramma. Crebo Duur Niveau Leerweg 25251 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat,

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Albeda College Rotterdam Werving en selectie Onderwijsleider Beveiliging Hoorn, juni 2015 Willy Egberink, senior adviseur 1 Kenmerken Albeda College Rotterdam Het Albeda College

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk ZIJ-INSTROOM IN HET MBO: PDG-TRAJECTEN Vanuit de praktijk de klas in Auteurs Eva van der Boom, MOOZ Onderzoek februari 2017 Mbo-docent word je door een reguliere lerarenopleiding te volgen. Maar ook is

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen #3 en MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Welkom allemaal, mede namens mijn collega s in het bestuur: Marcel Nollen en Renata Voss! Welkom studenten, collega s, samenwerkingspartners

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie