Het Europa dat we willen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Europa dat we willen"

Transcriptie

1 Het Europa dat we willen De stem van kinderen en jongeren in de drie gemeenschappen van België in aanloop naar de Europese verkiezingen van 25 mei 2014 door de drie jeugdraden in België.

2 Het Europa dat we willen is een publicatie van de JClub, de samenwerking tussen de jeugdraden van de drie gemeenschappen in België. JClub Lay-out: Vincent Henin Het Europa dat we willen

3 Inhoudstafel Inleiding Duurzame ontwikkeling als een antwoord op de crisis 5 Participatie 7 Werkgelegenheid 9 Klimaat 14 Sterkere Europese democratie 16 Toegang tot kunst en cultuur 17 Internationale mobiliteit 17 Onderwijs 18 Kinderrechten 19 Het Europa dat we willen 3

4 Inleiding Recente jaren werden in Europa en de rest van de wereld sterk getekend door burgerprotesten en betogingen. In Europa startten deze bewegingen vanuit Spanje volgend uit de beweging van 15 mei De protesten verspreidden zich snel over heel Europa en streken neer op de belangrijkste Europese pleinen. Onder de deelnemers vinden we een groot aandeel jongeren dat vreest een verloren generatie te worden. Deze generatie die wordt opgeofferd of zich op het scherpst van de snee bevindt, zoals de auteurs Ed Howker en Shiv Malik het noemen, wordt geconfronteerd met wezenlijke uitdagingen en barrières. 1 Deze generatie is inderdaad degene die het meeste talen spreekt en zich in de voorhoede bevindt op vlak van technologie. Toch is de sociaaleconomische integratie nooit moeilijker geweest voor deze mobiele en beter opgeleide jeugd. De beleidsmaatregelen en besparingen die na de financiële en economische crisis 1 Jilted Generation: How Britain bankrupted its youth, Icon Books, werden doorgevoerd treffen jongeren in het bijzonder: besparingen in het onderwijs, langere werkuren, langere wachttijd voor werkloosheidsuitkeringen, een gebrek aan innovatieve beleidsvoorstellen creëren een interne en externe politieke instabiliteit. Gevoelens van woede en onrechtvaardigheid worden aangewakkerd bij deze generatie, die zich het slachtoffer voelt van de economische crisis, terwijl jongeren er niet zelf verantwoordelijk voor zijn en buiten de beslissingen worden gehouden. Beleidsbeslissingen en de implementatie ervan moeten transparant, inclusief en coherent zijn op het Europese niveau. Op dit moment roepen jongeren de Europese beleidsmakers op om samen te overleggen en te luisteren naar de stem van de jongeren. Jongeren zijn geïnteresseerd in de beslissingen die een impact hebben op hen en willen participeren aan het ontwerpen en de implementatie ervan. Jongeren zijn het nu en de toekomst en ze zijn zich bewust van de uitdagingen die voor ons liggen. In dit memorandum presenteert de JClub, de samenwerking tussen de drie jeugdraden in België, zijn voorstellen over thema s die belangrijk zijn voor Belgische jongeren in de Europese Unie. We vragen dat deze voorstellen gehoord worden en dat er rekening mee wordt gehouden in de prioriteiten van het volgende Europees Parlement. We vragen u om aandacht te hebben voor deze aanbevelingen, omdat ze niet enkel gericht zijn op jongeren, maar ook van belang zijn voor alle Europese burgers. Lander Piccart Voorzitter Vlaamse Jeugdraad Laurent Fastrez Ondervoorzitter Conseil de la Jeunesse Torben Backes Interim Voorzitter Rat der deutschsprachigen Jugend 4 Het Europa dat we willen

5 1 Duurzame ontwikkeling als een antwoord op de crisis Op een moment van besparingen, stijgt de sociale ongelijkheid en vindt een brain-drain plaats in die landen die het hardst getroffen werden door de crisis. Op hetzelfde moment wordt de impact op het leefmilieu en de economie van de vroegere en huidige gevolgde economische strategie meer en meer zichtbaar. Het is duidelijk dat het voortzetten van een beleid dat enkel op besparingen focust niet de oplossing is voor de crisis. De Europese Unie moet haar toekomst relanceren op basis van het begrip duurzame ontwikkeling. Dit is cruciaal om het welzijn van de huidige en toekomstige generaties te verzekeren. Sociale ontwikkeling, economische ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu moeten in evenwicht zijn. De jeugd is zich meer en meer bewust van de urgentie in het bereiken van dit evenwicht en vraagt beleidsmakers om actie te ondernemen. Als een voorwaarde voor een herstel gebaseerd op duurzame ontwikkeling, moeten we onze absolute groeimentaliteit die gebaseerd is op overproductie en overconsumptie veranderen. Daarom heeft de EU nood aan een nieuwe visie op ontwikkeling die verder gaat dan het BBP en naast economische ontwikkeling de bescherming van de natuurlijke omgeving, sociale cohesie en gelijkheid, welzijn, etc. in rekening brengt. Om deze visie te realiseren, moet de EU nieuwe ontwikkelingsindicatoren beginnen gebruiken. De JClub vraagt dat de EU een meer duurzaam economisch model realiseert. We hebben nood aan een Europese economische strategie die investeert in innovatieve sectoren en die het potentieel realiseert van duurzame productie- en consumptiepatronen om ontwikkeling te verzekeren. We roepen op het EU budget te rationaliseren en nieuwe middelen voor nieuwe investering te verzekeren. Er moeten nieuwe prioriteiten gesteld worden om de doelstelling van de EU te reflecteren om haar toekomst te relanceren op basis van innovatie, bescherming van het leefmilieu, cohesie en jongeren. Dit kan gedaan worden door de focus van het bestaande budget te verleggen, de structuurfondsen en het Europees Sociaal Fonds uit te breiden en door de EU te laten beschikken over eigen middelen door directe belasting op milieu-impact en door een Europese financiële transactietaks. De EU moet ernaar streven dat de schuld van haar lidstaten wordt afgebouwd op de middellange tot lange termijn. Positieve begrotingen in evenwicht zijn nodig om meer gezonde economieën te hebben, om de welvaartstaat te verzekeren en om te vermijden dat de huidige generaties leven ten koste van de toekomstige generaties. Het Europa dat we willen 5

6 De Eurozone moet versterkt worden door een sterkere financiële integratie en Eurobonds moeten gecreëerd worden om te vermijden dat de oplopende schulden de EU en haar lidstaten verhinderd om actie te ondernemen. De aanhoudende crisis heeft geleid tot een sterke stijging van sociale ongelijkheid in Europa. Er is een groeiende kloof tissen het noorden en zuiden van Europa en jongeren worden meer getroffen dan anderen. Jongeren hebben de landen die het hardst getroffen worden door de crisis verlaten. De gevolgen van deze Europese migratie op zowel de zendende als de ontvangende landen kan niet onderschat worden. Daarom roepen we op tot solidariteit russen de EU lidstaten en tussen de generaties. De crisis moet leiden tot een vermindering in sociale ongelijkheid, niet tot een toename. Besparingen moeten gericht zijn op diegenen die het zich kunnen veroorloven en bijkomende maatregelen moeten genomen worden om het middenveld te ondersteunen om te verzekeren dat ongelijkheid en armoede niet toenemen. De EU moet ook toewerken naar een Europees Sociaal Model met minimumstandaarden op Europees niveau. Duurzame ontwikkeling moet ook gerealiseerd worden op het globale niveau. In 2015 lopen de millennium ontwikkelingsdoelen af. De JClub vraagt de EU om een leidersrol op te nemen in de post-2015 onderhandelingen. Doelstellingen die relevant zijn zowel voor het Globale Zuiden als voor het Globale Noorden moeten deel uitmaken van de nieuwe internationale ontwikkelingsagenda om een gedeeld eigenaarschap te verzekeren. De JClub vraagt daarom aan de EU om te strijden voor universele Duurzame Ontwikkelingsdoelen met een effectief monitorings- en opvolgingssysteem door overheden en stakeholders zoals kinderen en jongeren. Concrete doelstellingen met betrekking tot jongeren moeten worden opgenomen, zoals over werkgelegenheid, niet-formeel leren en educatie voor duurzame ontwikkeling. 6 Het Europa dat we willen

7 2 Participatie Het Verdrag van Lissabon moedigt de participatie van jongeren aan het democratisch leven in Europa aan (artikel 165 TFEU). Participatie betekent voor jongeren niet alleen stemmen bij verkiezingen. Het houdt ook deelnemen aan de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van het beleid in. Jongeren zijn sleutelactoren omdat ze een bron zijn van creativiteit en over een groot potentieel beschikken. Bovendien zijn ze geïnteresseerd in de beleidsbeslissingen die een impact op hen hebben. De JClub doet een reeks aanbevelingen om te verzekeren dat alle jongeren volop participeren in de samenleving. Enkele nieuwe en bestaande tools zouden ontwikkeld moeten worden om de participatie van jongeren aan het democratische leven en aan politieke beslissingen te versterken. consultatie en moet haar belofte nakomen een permanent forum te zijn voor gezamenlijke reflectie over de prioriteiten, de implementatie en de opvolging van de Europese samenwerking inzake jeugd. Daarom moet het ontwikkelen tot dé plaats binnen de EU waar jongeren jeugdzaken mee beheren. Europees statuut voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk draagt bij aan sociale cohesie, inclusie en integratie. Door de directe betrokkenheid van burgers, draagt het ook bij tot actief burgerschap en het versterken van het middenveld. Deelname aan vrijwilligerswerk helpt jongeren om te bouwen aan kennis, vaardigheden en sociale netwerken. Dit stimuleert hun persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling. Meer en meer jongeren in Europa zijn betrokken in vrijwilligersactiviteiten. Voorbij vrijwillige samenwerking in het jeugdbeleid De huidige Open Coördinatiemethode is ontoereikend om een antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd in Europa. Daarom moeten de bevoegdheden van de Europese Unie worden uitgebreid voorbij het artikel 165 TFEU en moet er een kader voor een écht jeugdbeleid in Europa worden gecreëerd. Dit kader zou mede beheerd worden door jongeren en jeugdorganisaties, de betrokkenheid van het Europees Parlement verzekeren en bestaan uit cross-sectorale engagementen. De gestructureerde dialoog moet meer zijn dan een proces van Het Europa dat we willen 7

8 1 Tussen de lidstaten bestaan er grote verschillen op vlak van het aantal deelnemers, het wettelijk kader, de erkenning van vaardigheden, de informatie en de monitoring van vrijwilligers. Dit gebrek aan wettelijk kader op het Europees niveau is een obstakel voor de ontwikkeling van vrijwilligerswerk. De JClub raadt aan een Europees wettelijk statuut in te stellen voor vrijwilligers dat hun rechten en plichten vastlegt. Bovendien zal dit jongeren ook in staat stellen om een redelijke compensatie, een wettelijk stelsel en een verzekering te verkrijgen. De JClub raadt ook aan gebruik te maken van het Europees Kwalificatiekader (EQF) om ervoor te zorgen dat de systemen van de verschillende lidstaten complementair zijn. Het is ook belangrijk om de training en de uitwisseling van goede praktijken in vrijwilligersmanagement te ondersteunen. Op de European Youth Portal, moet een onderdeel over vrijwilligerswerk worden ontwikkeld door de nodige informatie te voorzien voor jongeren om actief te worden in vrijwilligerswerk. Participatie van jongerenvertegenwoordigers in Europese delegaties Omdat het belangrijk is dat er naar jongeren geluisterd wordt wanneer het gaat over thema s die rechtstreeks of onrechtstreeks hun leven beïnvloeden, is de actieve participatie van de jeugd in het beleid van de EU van vitaal belang. De JClub adviseert om jongerenvertegenwoordigers op te nemen als volwaardige leden in de Europese delegaties wanneer de EU vertegenwoordigd is in internationale context. 8 Het Europa dat we willen

9 3 Werkgelegenheid 5,5 miljoen jongeren onder de 25 in Europa zitten zonder job. De economische en sociale gevolgen van deze situatie zijn ernstig: jeugdwerkloosheid kost niet enkel 153 miljard per jaar, maar heeft ook op lange termijn maatschappelijke gevolgen zoals armoede en sociale uitsluiting. Sommige maatregelen werden reeds genomen om dit probleem aan te pakken, maar jongeren worden nog steeds geconfronteerd met de uitdagingen van precaire werkomstandigheden en toegang tot de arbeidsmarkt. Jongeren zijn gemotiveerd om een job te zoeken. De huidige situatie laat hen echter niet toe er één te vinden. Deze generatie is een generatie van jonge, ondernemende en creatieve mensen die de verwachting hebben hun heden en toekomst op te bouwen in betere omstandigheden. Ten eerste, moet deze garantie gebruikt worden voor alle jongeren en niet beperkt worden tot zij die al de nodige vaardigheden en competenties hebben om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. We beschouwen jeugdorganisaties als sleutelactoren om jongeren te bereiken. Dit is waarom we aanbevelen jongeren en jeugdorganisaties direct te betrekken in het ontwerpen en implementeren van jongerengarantie schema s. De strijd tegen jeugdwerkloosheid Sterke Europeese investerung in de jongerengarantie De JClub verwelkomt de aanbeveling van de Raad van Ministers aan de lidstaten getiteld "Jongerengarantie" die wil verzekeren dat alle jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, een goed aanbod krijgen voor een baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage. De JClub heeft verschillende aanbevelingen om van deze jongerengarantie een succes te maken. Voor de financiering heeft de Europese Raad een budget van 6 miljard voorzien in het EU budget voor regio s die getroffen zijn door een jeugdwerkloosheidsgraad boven de 25 %. De JClub ondersteunt echter de eis van de Internationale Arbeidsorganisatie en het Europees Parlement dat een investering van 21 miljard moet gedaan worden om een succesvolle jongerengarantie te hebben die resultaat oplevert. Het Europa dat we willen 9

10 Tenslotte moeten jeugdwerkloosheidsinitiatieven worden ontwikkeld als een lange termijn en permanente investering in kwaliteitsvolle jobs, onderwijs en opleiding. Om te verzekeren dat de groeiende kloof tussen verschillende regio s van de EU op vlak van werkgelegenheidskansen echt kan worden verkleind, vraagt de JClub om effectieve coördinatie en investering op Europees niveau. Ondernemerschap Op een moment waarop Europa geconfronteerd wordt met heel wat moeilijkheden en uitdagingen, is de nood voor een sterke en innovatieve jeugd die deze uitdagingen het hoofd kan bieden groter dan ooit. Om te strijden tegen werkloosheid en om de creatie van werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren, in het bijzonder de creatie van duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid, vraagt de JClub om financiële en administratieve steun van overheden aan jonge ondernemers. Het programma Erasmus voor jonge ondernemers van de EU helpt jongeren te leren van ondernemers en ervaren bedrijven over de grenzen heen. Dit programma moet ontwikkeld worden in een lange termijn aanpak om jongeren de nodige hulpmiddelen te geven om hun eigen activiteit of bedrijf te ontwikkelen op lokaal niveau of in een andere lidstaat. Niet-formeel leren kan een cruciale rol spelen om de ondernemersgeest van jongeren aan te moedigen met een nadruk op de sociale en leefmilieu dimensie. Jeugdorganisaties brengen ondernemersvaardigheden en -kennis bij. Voor deze rol en voor hun rol in het versterken van het maatschappelijk weefsel moeten jeugdorganisaties erkenning krijgen. Kwaliteitsvol werk Discriminatie en inclusieve arbeidsmarkt Jongeren worden vaak geconfronteerd met meervoudige discriminatie en vooroordelen op basis van hun persoonlijke eigenschappen zoals seksuele voorkeur, geslacht, etnische afkomst, handicap, geloofsovertuiging of sociale en onderwijsachtergrond Het Europa dat we willen

11 Het recht op een minimumloon en sociale bescherming zijn nog steeds niet gegarandeerd voor alle jongeren in sommige lidstaten. Om te strijden tegen discriminatie en vooroordelen, vraagt de JClub dat jongeren beter vertegenwoordigd worden als besluitvormers zoals politici, ondernemers, werkgevers en vakbonden. De Europese instellingen, middenveld-organisaties en vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen in het onder de aandacht brengen van discriminatie tegen jongeren en moeten actief werken aan het wegwerken ervan. Er bestaan Europese richtlijnen tegen discriminatie en deze zijn een basis voor anti-discriminatiewetgeving in de verschillende lidstaten. Ondanks deze wetten is discriminatie nog steeds wijdverspreid en wordt er onvoldoende tegen opgetreden. De JClub vraagt: Dat de Europese Commissie dringend de bestaande nationale jeugdwerkgelegenheid wetgevingen screent en verifieert of die compatibel zijn met de arbeidsgelijkheidsrichtlijn 2000/78, die een verbod instelde op discriminatie op basis van leeftijd op de arbeidsmarkt. Een bewustmakingscampagne te voeren op Europees niveau gericht op het bestrijden van stereotypen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder om gender stereotypes, vooroordelen op basis van seksuele voorkeur en etnische afkomst te bestrijden en de gelijke participatie van mannen en vrouwen in besluitvorming te promoten. Steun voor organisaties die slachtoffers van discriminatie helpen om hun werk te promoten. Het Europa dat we willen 11

12 Europees statuut voor stagiairs De JClub is ervan overtuigd dat stages en praktijkopleidingen een belangrijke rol kunnen spelen om de overgang van onderwijs naar werk te faciliteren. Jongeren krijgen hier educatieve kansen en leren praktische vaardigheden. Niet alle jongeren hebben de mogelijkheid of de financiële middelen om stage te lopen of een praktijkopleiding te volgen, in het bijzonder als die in het buitenland doorgaat. Vandaag nemen stages die plaats vinden buiten het formele onderwijs te vaak de plaats in van kwaliteitsvol werk voor jongeren en creëren ze een bijkomend obstakel om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Een gebrek aan duidelijke richtlijnen versterkt deze situatie. De JClub wil dat een Europees statuut voor stagiairs en praktijkleerlingen ontwikkeld wordt op basis van het European Charter for Internships and Apprenticeships. 2 Dit charter stelt dat aanbieders van stages en praktijkopleidingen kwaliteitsstandaarden moeten volgen en een duidelijke en coherente gedragscode moeten toepassen. Het roept ook Europese overheden, Europese instellingen en sociale partners op om zich ertoe te verbinden een wettelijk kader voor kwaliteitsvolle stages en praktijkopleidingen op te stellen Het Europa dat we willen

13 De JClub vraagt dat voor stages en praktijkopleidingen die plaatsvinden buiten het formele onderwijs, een wettelijk contract wordt opgesteld tussen de onderwijsinstelling, de stagiair of de praktijkleerlingen en de gastorganisatie. Voor stages die plaatsvinden buiten het formeel onderwijs moet een degelijke vergoeding worden verzekerd, niet lager dan 60% van het mediaan inkomen van het land of van het minimumloon. Stagiairs en praktijkleerlingen moeten vergoed worden op basis van de taken die ze uitvoeren en de uren die ze werken. Europees minimumloon Sinds het begin van de crisis, staan minimumlonen op veel plaatsen in Europa onder druk. Jongeren doen in toenemende mate tijdelijke en deeltijds jobs. Dit maakt hen erg kwetsbaar voor deze trend. Binnen de EU gaan lidstaten met elkaar de competitie aan op basis van lagere sociale bescherming om economische investeringen aan te trekken en de werkgelegenheid op peil te houden. De JClub vraagt om degelijk werk te voorzien voor iedereen. Daarom is het essentieel om overeen te komen om een Europees minimumloon en minimale sociale bescherming in te stellen om deze race naar de bodem te stoppen. Het Europa dat we willen 13

14 4 Klimaat Klimaatverandering is een van de meest ernstige dreigingen waar we voor staan. De gevolgen van klimaatverandering worden nu al gevoeld, maar zullen in toekomst zelfs nog duidelijker worden. De kosten voor het niet nemen van actie om klimaatverandering tegen te gaan zijn zeer hoog. De jongeren van vandaag en toekomstige generaties lopen het risico die prijs te moeten betalen. Jonge mensen vragen daarom om actie op nationaal en Europees niveau om dit probleem aan te pakken. De EU heeft een belangrijke rol in het ondersteunen en coördineren van lidstaten in hun acties alsook het opnemen van een leidersrol in de internationale klimaatonderhandelingen. samenleving te realiseren de uitstoot van broeikasgassen verder moeten verlagen evenals de extreme afhankelijkheid van onze economie van fossiele brandstoffen. In het EU energiebeleid zou meer aandacht uit moeten gaan naar het verminderen van de energieconsumptie, als eerste optie die overwogen dient te worden. Zeker omdat de vermindering van de energieconsumptie een kostenefficiënte maatregel is. De JClub vraagt de EU daarom om ambitieuze energiereductie maatregelen en -doelstellingen te formuleren. Vervolgens zou de EU zich moeten focussen op het verhogen van de energie-efficiëntie. Ten derde zouden op het niveau van de EU verdere investeringen in hernieuwbare energie gedaan moeten worden. De JClub spoort de EU aan een stappenplan voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in te voeren. De uitstoot van broeikasgassen in de EU moet tegen 2020 minimaal met 30% omlaag, tegen 2030 met minimaal 55% en tegen 2050 met minimaal 80-90% in vergelijking met de niveaus van 1990, zodat de gevaarlijke stijging van de wereldwijde temperatuur van boven de 2 C kan worden vermeden. Om deze doelen te realiseren op lokaal, nationaal en Europees niveau moeten er ondersteunende maatregelen, wetgeving en financiële middelen komen. De JClub is ervan overtuigd dat we om een energietransitie naar een koolstofarme 14 Het Europa dat we willen

15 We sporen de EU aan om haar doel te realiseren om het aandeel van de EU energieconsumptie geproduceerd door hernieuwbare energie te verhogen met een minimum van 20% tegen 2020 en dit hand in hand te laten gaan met milieubescherming en voedselzekerheid. Iedereen zou gestimuleerd moeten worden om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. De EU zou daarom in haar werk het lopen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer in plaats van particulier gemotoriseerd transport moeten promoten. Het internationale reizen met openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren, omdat het grote impact heeft op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Een nieuw bindend internationaal klimaatakkoord moet bereikt worden tegen 2015, om onomkeerbare en gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. Het moet gaan om een écht wereldwijd juridisch bindend akkoord met duidelijke en ambitieuze afspraken. De EU moet, zoals ze dat in het verleden heeft gedaan, een leidersrol opnemen in de onderhandelingen. Voor jongeren is het belangrijk dat intergenerationele rechtvaardigheid een kernprincipe wordt in het nieuwe globale klimaatakkoord. De JClub vraagt om dit principe in de preambule op te nemen en het als leidend principe te gebruiken in de onderhandelingen. Ook vragen we om een ombudspersoon aan te stellen die waakt over de naleving van het intergenerationele rechtvaardigheidsprincipe. De JClub vraagt daarom: Het promoten van InterRail en om het modern, efficiënt en betaalbaar te maken in alle landen en voor alle jonge mensen onder de dertig jaar. Het toekennen van Europese fondsen aan grensoverschrijdend openbaar vervoer. Het opzetten van een netwerk van nachttreinen tussen grote Europese steden. Ervoor zorgen dat binnen Europa de trein goedkoper is vliegreizen. Het Europa dat we willen 15

16 5 Sterkere Europese democratie De Europese Unie ondergaat een legitimiteitscrisis, niet alleen bij jongeren, maar bij de bevolking in het algemeen. De participatie in Europese verkiezingen neemt gestaag af sinds de eerste verkiezing in We vragen daarom een sterkere Europese democratie en meer participatie van burgers in de Europese politiek. Hoe kan dit bereikt worden? Wij zien een aantal mogelijkheden zoals een meer legitieme verkiezing van de Commissievoorzitter, de introductie van een transnationale lijst voor de volgende Europese Parlementsverkiezingen en een versterking van tools zoals Europese Burgerinitiatieven. Eén enkele kiesomschrijving voor de hele EU is een andere manier om de interesse en participatie in Europese verkiezingen te verhogen. De JClub ondersteunt de introductie van een transnationale lijst waarop bepaalde kandidaten voor het Europees Parlement zouden worden verkozen. Deze kandidaten zouden dus kandidaat zijn voor een pan-europese lijst in plaats van een nationale lijst zoals de andere Europese Parlementsleden. Dit zou een meer intense discussie over Europese thema s aanwakkeren. Zoals opgenomen in het Verdrag van Lissabon, moeten de EU leiders het volgende hoofd van de Commissie aanduiden rekening houdend met de Europese verkiezingen. De JClub roept op de Voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks te laten verkiezen door de leden van het Europees Parlement. We steunen de nominatie van topkandidaten door elke politieke partij voor de komende Europese Parlementsverkiezingen, die ook kandidaat zouden zijn voor de functie van Commissievoorzitter, om de democratische legitimiteit te verhogen. We denken dat dit de participatie in Europese verkiezingen en daardoor de interesse en participatie van burgers in Europese politiek zou verhogen. De JClub verwelkomt het Europees Burgerinitiatief. We denken echter dat de procedure nog teveel administratieve rompslomp vraagt van de burgers. We vragen daarom de procedure te verbeteren door betere financiële en administratieve steun te geven, door het gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken voor iedereen en door een informatiecampagne om het initiatief te promoten bij organisaties en burgers in het algemeen. 16 Het Europa dat we willen

17 6 Toegang tot kunst en cultuur Toegang van jongeren tot cultuur als actoren en gebruikers is een essentiële voorwaarde voor hun volledige participatie in de samenleving. Toegang tot cultuur kan het bewustzijn van een gedeeld cultureel patrimonium versterken en actief burgerschap open naar de wereld promoten. De JClub vraagt dat alle jonge mensen, studenten, werknemers en werkzoekenden, 7 Internationale mobiliteit Leren, werken en vrijwilligerswerk ondernemen in een ander land is een verrijkende ervaring voor iedereen en in het bijzonder voor jongeren. Ze dompelen zich onder in een nieuwe taal en een nieuwe sociale, economische en etnische cultuur. Deze ervaringen zijn niet alleen verrijkend voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar versterken ook hun inter-culturele competenties en geven hen ervaring die nuttig kan zijn in de zoektocht naar een job. De JClub vraagt daarom de bestaande mobiliteitsprogramma s verder te ontwikkelen en een opener visa-politiek te voeren tegenover jongeren van buiten de EU die vrijwilligerswerk willen doen in een EU lidstaat. dezelfde kortingen krijgen in alle lidstaten. Op dit moment wordt de Europese jeugdkaart niet uniform aanvaard in alle lidstaten. Bovendien is ze beperkt tot de leeftijd van 26 jaar terwijl de leeftijdsgrens voor jongeren op Europees niveau is bepaald op 30 jaar. De JClub vraagt de leeftijdslimiet van de Europese jeugdkaart te veranderen naar 30 jaar en het gebruik ervan te verzekeren in alle lidstaten. en financiële drempel verlaagt en betere informatie verstrekt over de programma s om een betere toegang van alle jongeren tot deze programma s te verzekeren, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Jongeren van buiten de EU die uitgenodigd worden door jeugdorganisaties om deel te nemen aan een vrijwilligersprogramma worstelen vaak met de visa-procedure. De JClub vraagt daarom de visa-procedure te vereenvoudigen voor vrijwilligers van buiten de EU door vrijwilligerswerk, jeugduitwisselingen en jeugdevenementen te erkennen als wettelijke gronden voor de uitgave van visa. Bovendien vragen we dat de EU en haar lidstaten transparanter te werk gaan bij de visa-uitgifte. Er zijn nog steeds teveel administratieve en financiële obstakels die verhinderen dat jongeren deelnemen in mobiliteitsprogramma s zoals Erasmus. De JClub wil dat de EU de bureaucratische Het Europa dat we willen 17

18 8 Onderwijs Goed onderwijs is van groot belang, in het bijzonder in een tijd van economische crisis, omdat het een sleutelfactor is om zulke crisis te boven te komen. Daarom is het onaanvaardbaar dat het aantal schoolverlaters nog steeds erg hoog is. Vroegtijdig schoolverlaten is een belangrijke factor in de sociale exclusie van jongeren. Daarbovenop ervaren veel jongeren moeilijkheden om de deelname aan onderwijs te bekostigen. Onderwijs moet betaalbaar zijn voor iedereen en mag nooit aan de basis liggen van de opbouw van schulden bij jongeren. Als we het over onderwijs hebben, is het belangrijk ook te denken aan wat naast formeel onderwijs bestaat. De JClub benadrukt het belang van informeel en niet-formeel leren en van levenslang leren in het algemeen. Onderwijs is een levenslang proces en bereidt jongeren voor op het leven. We vragen daarom verdere steun voor informeel en niet-formeel leren en een betere erkenning van de toegevoegde waarde ervan. We vragen ook om meer praktijkgericht leren, ook met het oog op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. We dringen er op aan dat de EU de EU 2020 doelstellingen door het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te brengen tot 10% tegen 2020 en het functioneel analfabetisme tegen dan uitbant. Verder vraagt de JClub om gelijke toegang te verzekeren tot alle onderwijs-niveaus en om (hoger) onderwijs betaalbaar te houden voor iedereen. Daarom vragen we betere financiële ondersteuning, in het bijzonder van kwetsbare jongeren. 18 Het Europa dat we willen

19 9 Kinderrechten Kinderen hebben speciale bescherming nodig vanwege hun unieke noden. Hun specifieke rechten zijn erkend op internationaal niveau. Deze kunnen gevonden worden in een aantal internationale en Europese verdragen, in het bijzonder het VN-Kinderrechtenverdrag. De EU heeft een agenda voor kinderrechten opgesteld voor de promotie, bescherming en de naleving van kinderrechten in alle relevant EU beleidsdomeinen en acties. Meer specifiek heeft de EU, in het kader van het gemeenschappelijk EU asielbeleid, minderjarigen als kwetsbare groep erkend. Minderjarigen die gescheiden zijn van hun ouders of wettelijke voogden gescheiden zijn in het bijzonder kwetsbaar. Onlangs hebben de Raad en het Europees Parlement een richtlijn over de vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming aangenomen. 3 De richtlijn, een herziening van de richtlijn van 2003, heeft als doel ervoor te zorgen dat asielzoekers gelijke rechten hebben in alle EU lidstaten. Deze richtlijn stelt specifieke standaarden voor minderjarigen vast met betrekking tot de toegang tot onderwijs, de voorwaarden van huisvesting, toegang tot recreatieve activiteiten, ondersteuning en vertegenwoordiging van nietbegeleide minderjarige asielzoekers, enzovoort. De JClub vraagt om te zorgen voor de strikte naleving van de richtlijn in alle EU lidstaten, aangezien dit tot op heden nog niet het geval is geweest. De EU moet zorgen voor de naleving door alle lidstaten van de internationale verdragen die kinderen beschermen, in het bijzonder het VN-Kinderrechtenverdrag. De JClub vraagt om altijd ervoor te zorgen dat het belang van het kind in alle EUwetgeving en beleid op het gebied van asiel gewaarborgd is. De toegang van kinderen tot hun rechten gedurende de opvang, huisvesting en asielprocedure moet gegarandeerd worden. Er moet ook betere monitoring zijn van de situatie en meer gedaan worden om te zorgen dat alle lidstaten de EU wetgeving op het gebied van asiel naleven. 3 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming. Het Europa dat we willen 19

20 Het Europa dat we willen Duurzame ontwikkeling als een antwoord op de crisis Nieuwe visie op ontwikkeling Duurzaam economisch model Rationalisering van het EU budget en nieuwe investering Solidariteit tussen EU lidstaten en generaties Leidersrol in de post-2015 onderhandelingen Participatie Voorbij vrijwillige samenwerking in jeugdbeleid Europees statuut voor vrijwilligers Participatie van jongerenvertegenwoordigers in Europese delegaties Werkgelegenheid Strijd tegen jeugdwerkloosheid Sterke Europese investering in de jongerengarantie Ondernemerschap Kwaliteitsvol werk Discriminatie en inclusieve arbeidsmarkt Europees statuut voor stagiairs Europees minimumloon Klimaat Stappenplan voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen Energietransitie naar een koolstofarme samenleving Promoten van duurzame mobiliteitskeuzes Leidersrol in de international klimaatonderhandelingen Sterkere Europese democratie Rechtsreekse verkiezing van de Commissievoorzitter Introductie van een transnationale lijst voor EP verkiezingen Gebruiksvriendelijke Burgerinitiatieven 20 Het Europa dat we willen

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie van de EU (Dublin, 11-13 maart 2013)

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie van de EU (Dublin, 11-13 maart 2013) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 maart 2013 (26.03) (OR. en) 7808/13 JEUN 33 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) PUBLIC 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 IEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de Raad en de vertegenwoordigers

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE EVALUATIE YOUTH in Action 2007 2013

TUSSENTIJDSE EVALUATIE YOUTH in Action 2007 2013 TUSSENTIJDSE EVALUATIE YOUTH in Action 2007 2013 In 2010 is het Europese programma Youth in Action halfweg. Het programma wordt door de Europese Commissie geëvalueerd. De Vlaamse Jeugdraad geeft zijn aanbevelingen

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

JEUGD RECHTSGROND DOELSTELLINGEN RESULTATEN

JEUGD RECHTSGROND DOELSTELLINGEN RESULTATEN JEUGD Jeugd is een nationaal beleidsgebied. Op Europees niveau worden besluiten inzake jeugdbeleid overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure aangenomen. Er bestaan talrijke Europese programma's die

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU De horizontale sociale clausule als oproep voor het intensifiëren van de samenwerking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2010 (06.05) (OR. en) 9018/10 JEUN 16 SOC 293. NOTA het secretariaat-generaal van de Raad

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2010 (06.05) (OR. en) 9018/10 JEUN 16 SOC 293. NOTA het secretariaat-generaal van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2010 (06.05) (OR. en) 9018/10 JEUN 16 SOC 293 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de Raad nr. vorig doc.: 8265/10 JEUN 12 SOC 247 Betreft: Resolutie

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) 6855/07 SOC 78 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Een nieuwe sociale Europese interne markt

Een nieuwe sociale Europese interne markt Een nieuwe sociale Europese interne markt Prof. mr. dr. E.R. Manunza Hanze Inkoopseminar 2013 On Moral Sentiments, people, profit & procurement Het thema van vandaag Solidariteit in ruime zin Bemoeilijken

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU. Zittingsdocument. inzake de sociale en culturele integratie en participatie van jongeren

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU. Zittingsdocument. inzake de sociale en culturele integratie en participatie van jongeren PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Zittingsdocument ACP-EU/100.504/B/09 31.08.2009 VERSLAG inzake de sociale en culturele integratie en participatie van jongeren Commissie sociale zaken en milieu

Nadere informatie

Creatief Europa. programma

Creatief Europa. programma Creatief Europa programma Introductie Kaderprogramma voor culturele en creatieve sectoren Budgetvoorstel 1.8 miljard (2014-2020) 37% toename vergeleken met huidige situatie 3 bestaande programma s (Cultuur

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Services & activiteiten

Services & activiteiten Services & activiteiten Informatie en advies Europese subsidies, artists residencies en mobiliteit, focuslanden Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats) Organisatie Bijeenkomsten (voorlichting,

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Persbericht. Een Europees plan voor de creatie van «groene» jobs en voor de «vergroening» van de economie

Persbericht. Een Europees plan voor de creatie van «groene» jobs en voor de «vergroening» van de economie Brussel, 28 september 2010 Persbericht Een Europees plan voor de creatie van «groene» jobs en voor de «vergroening» van de economie The nation that leads the clean energy economy will be the nation that

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR. Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid

Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR. Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid Participatie is een mensenrecht. Het is een van de belangrijkste principes in de

Nadere informatie

Erasmus+ Jeugd. Informatiebijeenkomst 20 januari 2014

Erasmus+ Jeugd. Informatiebijeenkomst 20 januari 2014 Erasmus+ Jeugd Informatiebijeenkomst 20 januari 2014 Erasmus+ Nieuwe EU-programma voor onderwijs, training, jeugd en sport 2014-2020 Youth in Action gaat samen met het onderwijsprogramma Leven Lang Leren

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

SOCIALE INSLUITING IN HET EUROPEES OPENBAAR VERVOER

SOCIALE INSLUITING IN HET EUROPEES OPENBAAR VERVOER DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID VERVOER EN TOERISME SOCIALE INSLUITING IN HET EUROPEES OPENBAAR VERVOER SAMENVATTING Inhoud In dit verslag

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 31 oktober 2012 (08.11) (OR. en) 15647/12 JEU 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 31 oktober 2012 (08.11) (OR. en) 15647/12 JEU 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 31 oktober 2012 (08.11) (OR. en) 15647/12 JEU 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

PARTICIPATIE VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN EN/OF BEPERKINGEN AAN HET BEROEPSONDERWIJS BELEIDSSAMENVATTING

PARTICIPATIE VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN EN/OF BEPERKINGEN AAN HET BEROEPSONDERWIJS BELEIDSSAMENVATTING PARTICIPATIE VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN EN/OF BEPERKINGEN AAN HET BEROEPSONDERWIJS BELEIDSSAMENVATTING Beleidscontext Internationale gegevens tonen aan dat personen met een beperking

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587 NOTA van: aan: Betreft: de Luxemburgse delegatie de Groep jeugdzaken ontwerp-resolutie van de Raad

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving

Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving www.pwc.nl Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving Belangrijkste bevindingen Maart 2016 Wat is het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse samenleving? Familiebedrijven

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep sociale vraagstukken Toetsing van de uitvoering door de lidstaten

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

ONDERWIJS EN BEROEPSOPLEIDING

ONDERWIJS EN BEROEPSOPLEIDING ONDERWIJS EN BEROEPSOPLEIDING In het onderwijs- en beroepsopleidingsbeleid vindt de besluitvorming plaats via de gewone wetgevingsprocedure. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is elke lidstaat

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 8378/14 JEUN 55 EDUC 111 SOC 235 CULT 46

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 8378/14 JEUN 55 EDUC 111 SOC 235 CULT 46 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 8378/14 JEUN 55 EDUC 111 SOC 235 CULT 46 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e

Nadere informatie

Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren

Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren STUDEER TRAIN WERK DOE MEE INNOVEER JE RECHTEN LEER BEWEEG VRIJWILLIGER CREËER in EUROPA Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014

Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014 Gerichte infosessie Interreg: Noordzee Regio en Noordwest Europa 2014-2020 Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s 25 april 2014 Vlaams- Europees verbindingsagentschap Joke Hofmans

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 17.10.2012 2012/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Lena Kolarska-Bobińska (PE496.464v01-00) inzake het Stappenplan Energie 2050 - een toekomst met

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 8.6.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 RECTIFICATIES Rectificatie van de briefwisseling tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Internationale Arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Amerikaanse topwetenschappers verliezen geduld met aanhoudende tw... twijfel rond klimaatverandering

Amerikaanse topwetenschappers verliezen geduld met aanhoudende tw... twijfel rond klimaatverandering 1 van 5 23-9-2016 09:35 mo.be Amerikaanse topwetenschappers verliezen geduld met aanhoudende twijfel rond klimaatverandering De topwetenschappers ergeren zich aan het feit dat de klimaatverandering nog

Nadere informatie

KA 1 Mobiliteit Jeugd. Marrie Kortenbosch & Mireille Unger

KA 1 Mobiliteit Jeugd. Marrie Kortenbosch & Mireille Unger KA 1 Mobiliteit Jeugd Marrie Kortenbosch & Mireille Unger Erasmus+ Nieuwe EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport 2014-2020 Youth in Action gaat samen met het onderwijsprogramma Leven Lang Leren (Erasmus,

Nadere informatie

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten Fiche 2: Mededeling voortijdig schoolverlaten aanpakken 1. Algemene gegevens Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 3 november 2011 (06.12) (OR. en) 16318/11 COMPET 483 MI 543 SOC 940

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 3 november 2011 (06.12) (OR. en) 16318/11 COMPET 483 MI 543 SOC 940 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 3 november 2011 (06.12) (OR. en) 16318/11 COMPET 483 MI 543 SOC 940 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Universiteit Antwerpen De Europese context Overzicht De Europese spelers en hun instrumenten De Europese juridische krijtlijnen

Nadere informatie

Inleiding. Lander Piccart. Voorzitter Vlaamse Jeugdraad. Laurent Fastrez. Ondervoorzitter Conseil de la Jeunesse. Torben Backes

Inleiding. Lander Piccart. Voorzitter Vlaamse Jeugdraad. Laurent Fastrez. Ondervoorzitter Conseil de la Jeunesse. Torben Backes Federaal memorandum De stem van kinderen en jongeren in de drie gemeenschappen van België in aanloop naar de federale verkiezingen van 25 mei 2014 door de drie jeugdraden in België. Inhoudstafel 1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Consultatie VN-Verdrag: Van onderwijs naar werk Dr. Stefan Hardonk

Consultatie VN-Verdrag: Van onderwijs naar werk Dr. Stefan Hardonk Consultatie VN-Verdrag: Van onderwijs naar werk Dr. Stefan Hardonk (Inclusief) onderwijs Definitie Geen eensgezindheid over definitie van inclusief onderwijs Nood aan een cultuur van redelijke aanpassingen

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 mei 2013 (08.05) (OR. en) 9094/13 JEUN 47 EDUC 128 SOC 293 NOTA van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad nr. vorig doc.: 8576/13 JEUN

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie