Het Europa dat we willen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Europa dat we willen"

Transcriptie

1 Het Europa dat we willen De stem van kinderen en jongeren in de drie gemeenschappen van België in aanloop naar de Europese verkiezingen van 25 mei 2014 door de drie jeugdraden in België.

2 Het Europa dat we willen is een publicatie van de JClub, de samenwerking tussen de jeugdraden van de drie gemeenschappen in België. JClub Lay-out: Vincent Henin - 2 Het Europa dat we willen

3 Inhoudstafel Inleiding Duurzame ontwikkeling als een antwoord op de crisis 5 Participatie 7 Werkgelegenheid 9 Klimaat 14 Sterkere Europese democratie 16 Toegang tot kunst en cultuur 17 Internationale mobiliteit 17 Onderwijs 18 Kinderrechten 19 Het Europa dat we willen 3

4 Inleiding Recente jaren werden in Europa en de rest van de wereld sterk getekend door burgerprotesten en betogingen. In Europa startten deze bewegingen vanuit Spanje volgend uit de beweging van 15 mei De protesten verspreidden zich snel over heel Europa en streken neer op de belangrijkste Europese pleinen. Onder de deelnemers vinden we een groot aandeel jongeren dat vreest een verloren generatie te worden. Deze generatie die wordt opgeofferd of zich op het scherpst van de snee bevindt, zoals de auteurs Ed Howker en Shiv Malik het noemen, wordt geconfronteerd met wezenlijke uitdagingen en barrières. 1 Deze generatie is inderdaad degene die het meeste talen spreekt en zich in de voorhoede bevindt op vlak van technologie. Toch is de sociaaleconomische integratie nooit moeilijker geweest voor deze mobiele en beter opgeleide jeugd. De beleidsmaatregelen en besparingen die na de financiële en economische crisis 1 Jilted Generation: How Britain bankrupted its youth, Icon Books, werden doorgevoerd treffen jongeren in het bijzonder: besparingen in het onderwijs, langere werkuren, langere wachttijd voor werkloosheidsuitkeringen, een gebrek aan innovatieve beleidsvoorstellen creëren een interne en externe politieke instabiliteit. Gevoelens van woede en onrechtvaardigheid worden aangewakkerd bij deze generatie, die zich het slachtoffer voelt van de economische crisis, terwijl jongeren er niet zelf verantwoordelijk voor zijn en buiten de beslissingen worden gehouden. Beleidsbeslissingen en de implementatie ervan moeten transparant, inclusief en coherent zijn op het Europese niveau. Op dit moment roepen jongeren de Europese beleidsmakers op om samen te overleggen en te luisteren naar de stem van de jongeren. Jongeren zijn geïnteresseerd in de beslissingen die een impact hebben op hen en willen participeren aan het ontwerpen en de implementatie ervan. Jongeren zijn het nu en de toekomst en ze zijn zich bewust van de uitdagingen die voor ons liggen. In dit memorandum presenteert de JClub, de samenwerking tussen de drie jeugdraden in België, zijn voorstellen over thema s die belangrijk zijn voor Belgische jongeren in de Europese Unie. We vragen dat deze voorstellen gehoord worden en dat er rekening mee wordt gehouden in de prioriteiten van het volgende Europees Parlement. We vragen u om aandacht te hebben voor deze aanbevelingen, omdat ze niet enkel gericht zijn op jongeren, maar ook van belang zijn voor alle Europese burgers. Lander Piccart Voorzitter Vlaamse Jeugdraad Laurent Fastrez Ondervoorzitter Conseil de la Jeunesse Torben Backes Interim Voorzitter Rat der deutschsprachigen Jugend 4 Het Europa dat we willen

5 1 Duurzame ontwikkeling als een antwoord op de crisis Op een moment van besparingen, stijgt de sociale ongelijkheid en vindt een brain-drain plaats in die landen die het hardst getroffen werden door de crisis. Op hetzelfde moment wordt de impact op het leefmilieu en de economie van de vroegere en huidige gevolgde economische strategie meer en meer zichtbaar. Het is duidelijk dat het voortzetten van een beleid dat enkel op besparingen focust niet de oplossing is voor de crisis. De Europese Unie moet haar toekomst relanceren op basis van het begrip duurzame ontwikkeling. Dit is cruciaal om het welzijn van de huidige en toekomstige generaties te verzekeren. Sociale ontwikkeling, economische ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu moeten in evenwicht zijn. De jeugd is zich meer en meer bewust van de urgentie in het bereiken van dit evenwicht en vraagt beleidsmakers om actie te ondernemen. Als een voorwaarde voor een herstel gebaseerd op duurzame ontwikkeling, moeten we onze absolute groeimentaliteit die gebaseerd is op overproductie en overconsumptie veranderen. Daarom heeft de EU nood aan een nieuwe visie op ontwikkeling die verder gaat dan het BBP en naast economische ontwikkeling de bescherming van de natuurlijke omgeving, sociale cohesie en gelijkheid, welzijn, etc. in rekening brengt. Om deze visie te realiseren, moet de EU nieuwe ontwikkelingsindicatoren beginnen gebruiken. De JClub vraagt dat de EU een meer duurzaam economisch model realiseert. We hebben nood aan een Europese economische strategie die investeert in innovatieve sectoren en die het potentieel realiseert van duurzame productie- en consumptiepatronen om ontwikkeling te verzekeren. We roepen op het EU budget te rationaliseren en nieuwe middelen voor nieuwe investering te verzekeren. Er moeten nieuwe prioriteiten gesteld worden om de doelstelling van de EU te reflecteren om haar toekomst te relanceren op basis van innovatie, bescherming van het leefmilieu, cohesie en jongeren. Dit kan gedaan worden door de focus van het bestaande budget te verleggen, de structuurfondsen en het Europees Sociaal Fonds uit te breiden en door de EU te laten beschikken over eigen middelen door directe belasting op milieu-impact en door een Europese financiële transactietaks. De EU moet ernaar streven dat de schuld van haar lidstaten wordt afgebouwd op de middellange tot lange termijn. Positieve begrotingen in evenwicht zijn nodig om meer gezonde economieën te hebben, om de welvaartstaat te verzekeren en om te vermijden dat de huidige generaties leven ten koste van de toekomstige generaties. Het Europa dat we willen 5

6 De Eurozone moet versterkt worden door een sterkere financiële integratie en Eurobonds moeten gecreëerd worden om te vermijden dat de oplopende schulden de EU en haar lidstaten verhinderd om actie te ondernemen. De aanhoudende crisis heeft geleid tot een sterke stijging van sociale ongelijkheid in Europa. Er is een groeiende kloof tissen het noorden en zuiden van Europa en jongeren worden meer getroffen dan anderen. Jongeren hebben de landen die het hardst getroffen worden door de crisis verlaten. De gevolgen van deze Europese migratie op zowel de zendende als de ontvangende landen kan niet onderschat worden. Daarom roepen we op tot solidariteit russen de EU lidstaten en tussen de generaties. De crisis moet leiden tot een vermindering in sociale ongelijkheid, niet tot een toename. Besparingen moeten gericht zijn op diegenen die het zich kunnen veroorloven en bijkomende maatregelen moeten genomen worden om het middenveld te ondersteunen om te verzekeren dat ongelijkheid en armoede niet toenemen. De EU moet ook toewerken naar een Europees Sociaal Model met minimumstandaarden op Europees niveau. Duurzame ontwikkeling moet ook gerealiseerd worden op het globale niveau. In 2015 lopen de millennium ontwikkelingsdoelen af. De JClub vraagt de EU om een leidersrol op te nemen in de post-2015 onderhandelingen. Doelstellingen die relevant zijn zowel voor het Globale Zuiden als voor het Globale Noorden moeten deel uitmaken van de nieuwe internationale ontwikkelingsagenda om een gedeeld eigenaarschap te verzekeren. De JClub vraagt daarom aan de EU om te strijden voor universele Duurzame Ontwikkelingsdoelen met een effectief monitorings- en opvolgingssysteem door overheden en stakeholders zoals kinderen en jongeren. Concrete doelstellingen met betrekking tot jongeren moeten worden opgenomen, zoals over werkgelegenheid, niet-formeel leren en educatie voor duurzame ontwikkeling. 6 Het Europa dat we willen

7 2 Participatie Het Verdrag van Lissabon moedigt de participatie van jongeren aan het democratisch leven in Europa aan (artikel 165 TFEU). Participatie betekent voor jongeren niet alleen stemmen bij verkiezingen. Het houdt ook deelnemen aan de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van het beleid in. Jongeren zijn sleutelactoren omdat ze een bron zijn van creativiteit en over een groot potentieel beschikken. Bovendien zijn ze geïnteresseerd in de beleidsbeslissingen die een impact op hen hebben. De JClub doet een reeks aanbevelingen om te verzekeren dat alle jongeren volop participeren in de samenleving. Enkele nieuwe en bestaande tools zouden ontwikkeld moeten worden om de participatie van jongeren aan het democratische leven en aan politieke beslissingen te versterken. consultatie en moet haar belofte nakomen een permanent forum te zijn voor gezamenlijke reflectie over de prioriteiten, de implementatie en de opvolging van de Europese samenwerking inzake jeugd. Daarom moet het ontwikkelen tot dé plaats binnen de EU waar jongeren jeugdzaken mee beheren. Europees statuut voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk draagt bij aan sociale cohesie, inclusie en integratie. Door de directe betrokkenheid van burgers, draagt het ook bij tot actief burgerschap en het versterken van het middenveld. Deelname aan vrijwilligerswerk helpt jongeren om te bouwen aan kennis, vaardigheden en sociale netwerken. Dit stimuleert hun persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling. Meer en meer jongeren in Europa zijn betrokken in vrijwilligersactiviteiten. Voorbij vrijwillige samenwerking in het jeugdbeleid De huidige Open Coördinatiemethode is ontoereikend om een antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd in Europa. Daarom moeten de bevoegdheden van de Europese Unie worden uitgebreid voorbij het artikel 165 TFEU en moet er een kader voor een écht jeugdbeleid in Europa worden gecreëerd. Dit kader zou mede beheerd worden door jongeren en jeugdorganisaties, de betrokkenheid van het Europees Parlement verzekeren en bestaan uit cross-sectorale engagementen. De gestructureerde dialoog moet meer zijn dan een proces van Het Europa dat we willen 7

8 1 Tussen de lidstaten bestaan er grote verschillen op vlak van het aantal deelnemers, het wettelijk kader, de erkenning van vaardigheden, de informatie en de monitoring van vrijwilligers. Dit gebrek aan wettelijk kader op het Europees niveau is een obstakel voor de ontwikkeling van vrijwilligerswerk. De JClub raadt aan een Europees wettelijk statuut in te stellen voor vrijwilligers dat hun rechten en plichten vastlegt. Bovendien zal dit jongeren ook in staat stellen om een redelijke compensatie, een wettelijk stelsel en een verzekering te verkrijgen. De JClub raadt ook aan gebruik te maken van het Europees Kwalificatiekader (EQF) om ervoor te zorgen dat de systemen van de verschillende lidstaten complementair zijn. Het is ook belangrijk om de training en de uitwisseling van goede praktijken in vrijwilligersmanagement te ondersteunen. Op de European Youth Portal, moet een onderdeel over vrijwilligerswerk worden ontwikkeld door de nodige informatie te voorzien voor jongeren om actief te worden in vrijwilligerswerk. Participatie van jongerenvertegenwoordigers in Europese delegaties Omdat het belangrijk is dat er naar jongeren geluisterd wordt wanneer het gaat over thema s die rechtstreeks of onrechtstreeks hun leven beïnvloeden, is de actieve participatie van de jeugd in het beleid van de EU van vitaal belang. De JClub adviseert om jongerenvertegenwoordigers op te nemen als volwaardige leden in de Europese delegaties wanneer de EU vertegenwoordigd is in internationale context. 8 Het Europa dat we willen

9 3 Werkgelegenheid 5,5 miljoen jongeren onder de 25 in Europa zitten zonder job. De economische en sociale gevolgen van deze situatie zijn ernstig: jeugdwerkloosheid kost niet enkel 153 miljard per jaar, maar heeft ook op lange termijn maatschappelijke gevolgen zoals armoede en sociale uitsluiting. Sommige maatregelen werden reeds genomen om dit probleem aan te pakken, maar jongeren worden nog steeds geconfronteerd met de uitdagingen van precaire werkomstandigheden en toegang tot de arbeidsmarkt. Jongeren zijn gemotiveerd om een job te zoeken. De huidige situatie laat hen echter niet toe er één te vinden. Deze generatie is een generatie van jonge, ondernemende en creatieve mensen die de verwachting hebben hun heden en toekomst op te bouwen in betere omstandigheden. Ten eerste, moet deze garantie gebruikt worden voor alle jongeren en niet beperkt worden tot zij die al de nodige vaardigheden en competenties hebben om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. We beschouwen jeugdorganisaties als sleutelactoren om jongeren te bereiken. Dit is waarom we aanbevelen jongeren en jeugdorganisaties direct te betrekken in het ontwerpen en implementeren van jongerengarantie schema s. De strijd tegen jeugdwerkloosheid Sterke Europeese investerung in de jongerengarantie De JClub verwelkomt de aanbeveling van de Raad van Ministers aan de lidstaten getiteld "Jongerengarantie" die wil verzekeren dat alle jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, een goed aanbod krijgen voor een baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage. De JClub heeft verschillende aanbevelingen om van deze jongerengarantie een succes te maken. Voor de financiering heeft de Europese Raad een budget van 6 miljard voorzien in het EU budget voor regio s die getroffen zijn door een jeugdwerkloosheidsgraad boven de 25 %. De JClub ondersteunt echter de eis van de Internationale Arbeidsorganisatie en het Europees Parlement dat een investering van 21 miljard moet gedaan worden om een succesvolle jongerengarantie te hebben die resultaat oplevert. Het Europa dat we willen 9

10 Tenslotte moeten jeugdwerkloosheidsinitiatieven worden ontwikkeld als een lange termijn en permanente investering in kwaliteitsvolle jobs, onderwijs en opleiding. Om te verzekeren dat de groeiende kloof tussen verschillende regio s van de EU op vlak van werkgelegenheidskansen echt kan worden verkleind, vraagt de JClub om effectieve coördinatie en investering op Europees niveau. Ondernemerschap Op een moment waarop Europa geconfronteerd wordt met heel wat moeilijkheden en uitdagingen, is de nood voor een sterke en innovatieve jeugd die deze uitdagingen het hoofd kan bieden groter dan ooit. Om te strijden tegen werkloosheid en om de creatie van werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren, in het bijzonder de creatie van duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid, vraagt de JClub om financiële en administratieve steun van overheden aan jonge ondernemers. Het programma Erasmus voor jonge ondernemers van de EU helpt jongeren te leren van ondernemers en ervaren bedrijven over de grenzen heen. Dit programma moet ontwikkeld worden in een lange termijn aanpak om jongeren de nodige hulpmiddelen te geven om hun eigen activiteit of bedrijf te ontwikkelen op lokaal niveau of in een andere lidstaat. Niet-formeel leren kan een cruciale rol spelen om de ondernemersgeest van jongeren aan te moedigen met een nadruk op de sociale en leefmilieu dimensie. Jeugdorganisaties brengen ondernemersvaardigheden en -kennis bij. Voor deze rol en voor hun rol in het versterken van het maatschappelijk weefsel moeten jeugdorganisaties erkenning krijgen. Kwaliteitsvol werk Discriminatie en inclusieve arbeidsmarkt Jongeren worden vaak geconfronteerd met meervoudige discriminatie en vooroordelen op basis van hun persoonlijke eigenschappen zoals seksuele voorkeur, geslacht, etnische afkomst, handicap, geloofsovertuiging of sociale en onderwijsachtergrond Het Europa dat we willen

11 Het recht op een minimumloon en sociale bescherming zijn nog steeds niet gegarandeerd voor alle jongeren in sommige lidstaten. Om te strijden tegen discriminatie en vooroordelen, vraagt de JClub dat jongeren beter vertegenwoordigd worden als besluitvormers zoals politici, ondernemers, werkgevers en vakbonden. De Europese instellingen, middenveld-organisaties en vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen in het onder de aandacht brengen van discriminatie tegen jongeren en moeten actief werken aan het wegwerken ervan. Er bestaan Europese richtlijnen tegen discriminatie en deze zijn een basis voor anti-discriminatiewetgeving in de verschillende lidstaten. Ondanks deze wetten is discriminatie nog steeds wijdverspreid en wordt er onvoldoende tegen opgetreden. De JClub vraagt: Dat de Europese Commissie dringend de bestaande nationale jeugdwerkgelegenheid wetgevingen screent en verifieert of die compatibel zijn met de arbeidsgelijkheidsrichtlijn 2000/78, die een verbod instelde op discriminatie op basis van leeftijd op de arbeidsmarkt. Een bewustmakingscampagne te voeren op Europees niveau gericht op het bestrijden van stereotypen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder om gender stereotypes, vooroordelen op basis van seksuele voorkeur en etnische afkomst te bestrijden en de gelijke participatie van mannen en vrouwen in besluitvorming te promoten. Steun voor organisaties die slachtoffers van discriminatie helpen om hun werk te promoten. Het Europa dat we willen 11

12 Europees statuut voor stagiairs De JClub is ervan overtuigd dat stages en praktijkopleidingen een belangrijke rol kunnen spelen om de overgang van onderwijs naar werk te faciliteren. Jongeren krijgen hier educatieve kansen en leren praktische vaardigheden. Niet alle jongeren hebben de mogelijkheid of de financiële middelen om stage te lopen of een praktijkopleiding te volgen, in het bijzonder als die in het buitenland doorgaat. Vandaag nemen stages die plaats vinden buiten het formele onderwijs te vaak de plaats in van kwaliteitsvol werk voor jongeren en creëren ze een bijkomend obstakel om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Een gebrek aan duidelijke richtlijnen versterkt deze situatie. De JClub wil dat een Europees statuut voor stagiairs en praktijkleerlingen ontwikkeld wordt op basis van het European Charter for Internships and Apprenticeships. 2 Dit charter stelt dat aanbieders van stages en praktijkopleidingen kwaliteitsstandaarden moeten volgen en een duidelijke en coherente gedragscode moeten toepassen. Het roept ook Europese overheden, Europese instellingen en sociale partners op om zich ertoe te verbinden een wettelijk kader voor kwaliteitsvolle stages en praktijkopleidingen op te stellen Het Europa dat we willen

13 De JClub vraagt dat voor stages en praktijkopleidingen die plaatsvinden buiten het formele onderwijs, een wettelijk contract wordt opgesteld tussen de onderwijsinstelling, de stagiair of de praktijkleerlingen en de gastorganisatie. Voor stages die plaatsvinden buiten het formeel onderwijs moet een degelijke vergoeding worden verzekerd, niet lager dan 60% van het mediaan inkomen van het land of van het minimumloon. Stagiairs en praktijkleerlingen moeten vergoed worden op basis van de taken die ze uitvoeren en de uren die ze werken. Europees minimumloon Sinds het begin van de crisis, staan minimumlonen op veel plaatsen in Europa onder druk. Jongeren doen in toenemende mate tijdelijke en deeltijds jobs. Dit maakt hen erg kwetsbaar voor deze trend. Binnen de EU gaan lidstaten met elkaar de competitie aan op basis van lagere sociale bescherming om economische investeringen aan te trekken en de werkgelegenheid op peil te houden. De JClub vraagt om degelijk werk te voorzien voor iedereen. Daarom is het essentieel om overeen te komen om een Europees minimumloon en minimale sociale bescherming in te stellen om deze race naar de bodem te stoppen. Het Europa dat we willen 13

14 4 Klimaat Klimaatverandering is een van de meest ernstige dreigingen waar we voor staan. De gevolgen van klimaatverandering worden nu al gevoeld, maar zullen in toekomst zelfs nog duidelijker worden. De kosten voor het niet nemen van actie om klimaatverandering tegen te gaan zijn zeer hoog. De jongeren van vandaag en toekomstige generaties lopen het risico die prijs te moeten betalen. Jonge mensen vragen daarom om actie op nationaal en Europees niveau om dit probleem aan te pakken. De EU heeft een belangrijke rol in het ondersteunen en coördineren van lidstaten in hun acties alsook het opnemen van een leidersrol in de internationale klimaatonderhandelingen. samenleving te realiseren de uitstoot van broeikasgassen verder moeten verlagen evenals de extreme afhankelijkheid van onze economie van fossiele brandstoffen. In het EU energiebeleid zou meer aandacht uit moeten gaan naar het verminderen van de energieconsumptie, als eerste optie die overwogen dient te worden. Zeker omdat de vermindering van de energieconsumptie een kostenefficiënte maatregel is. De JClub vraagt de EU daarom om ambitieuze energiereductie maatregelen en -doelstellingen te formuleren. Vervolgens zou de EU zich moeten focussen op het verhogen van de energie-efficiëntie. Ten derde zouden op het niveau van de EU verdere investeringen in hernieuwbare energie gedaan moeten worden. De JClub spoort de EU aan een stappenplan voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in te voeren. De uitstoot van broeikasgassen in de EU moet tegen 2020 minimaal met 30% omlaag, tegen 2030 met minimaal 55% en tegen 2050 met minimaal 80-90% in vergelijking met de niveaus van 1990, zodat de gevaarlijke stijging van de wereldwijde temperatuur van boven de 2 C kan worden vermeden. Om deze doelen te realiseren op lokaal, nationaal en Europees niveau moeten er ondersteunende maatregelen, wetgeving en financiële middelen komen. De JClub is ervan overtuigd dat we om een energietransitie naar een koolstofarme 14 Het Europa dat we willen

15 We sporen de EU aan om haar doel te realiseren om het aandeel van de EU energieconsumptie geproduceerd door hernieuwbare energie te verhogen met een minimum van 20% tegen 2020 en dit hand in hand te laten gaan met milieubescherming en voedselzekerheid. Iedereen zou gestimuleerd moeten worden om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. De EU zou daarom in haar werk het lopen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer in plaats van particulier gemotoriseerd transport moeten promoten. Het internationale reizen met openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren, omdat het grote impact heeft op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Een nieuw bindend internationaal klimaatakkoord moet bereikt worden tegen 2015, om onomkeerbare en gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. Het moet gaan om een écht wereldwijd juridisch bindend akkoord met duidelijke en ambitieuze afspraken. De EU moet, zoals ze dat in het verleden heeft gedaan, een leidersrol opnemen in de onderhandelingen. Voor jongeren is het belangrijk dat intergenerationele rechtvaardigheid een kernprincipe wordt in het nieuwe globale klimaatakkoord. De JClub vraagt om dit principe in de preambule op te nemen en het als leidend principe te gebruiken in de onderhandelingen. Ook vragen we om een ombudspersoon aan te stellen die waakt over de naleving van het intergenerationele rechtvaardigheidsprincipe. De JClub vraagt daarom: Het promoten van InterRail en om het modern, efficiënt en betaalbaar te maken in alle landen en voor alle jonge mensen onder de dertig jaar. Het toekennen van Europese fondsen aan grensoverschrijdend openbaar vervoer. Het opzetten van een netwerk van nachttreinen tussen grote Europese steden. Ervoor zorgen dat binnen Europa de trein goedkoper is vliegreizen. Het Europa dat we willen 15

16 5 Sterkere Europese democratie De Europese Unie ondergaat een legitimiteitscrisis, niet alleen bij jongeren, maar bij de bevolking in het algemeen. De participatie in Europese verkiezingen neemt gestaag af sinds de eerste verkiezing in We vragen daarom een sterkere Europese democratie en meer participatie van burgers in de Europese politiek. Hoe kan dit bereikt worden? Wij zien een aantal mogelijkheden zoals een meer legitieme verkiezing van de Commissievoorzitter, de introductie van een transnationale lijst voor de volgende Europese Parlementsverkiezingen en een versterking van tools zoals Europese Burgerinitiatieven. Eén enkele kiesomschrijving voor de hele EU is een andere manier om de interesse en participatie in Europese verkiezingen te verhogen. De JClub ondersteunt de introductie van een transnationale lijst waarop bepaalde kandidaten voor het Europees Parlement zouden worden verkozen. Deze kandidaten zouden dus kandidaat zijn voor een pan-europese lijst in plaats van een nationale lijst zoals de andere Europese Parlementsleden. Dit zou een meer intense discussie over Europese thema s aanwakkeren. Zoals opgenomen in het Verdrag van Lissabon, moeten de EU leiders het volgende hoofd van de Commissie aanduiden rekening houdend met de Europese verkiezingen. De JClub roept op de Voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks te laten verkiezen door de leden van het Europees Parlement. We steunen de nominatie van topkandidaten door elke politieke partij voor de komende Europese Parlementsverkiezingen, die ook kandidaat zouden zijn voor de functie van Commissievoorzitter, om de democratische legitimiteit te verhogen. We denken dat dit de participatie in Europese verkiezingen en daardoor de interesse en participatie van burgers in Europese politiek zou verhogen. De JClub verwelkomt het Europees Burgerinitiatief. We denken echter dat de procedure nog teveel administratieve rompslomp vraagt van de burgers. We vragen daarom de procedure te verbeteren door betere financiële en administratieve steun te geven, door het gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken voor iedereen en door een informatiecampagne om het initiatief te promoten bij organisaties en burgers in het algemeen. 16 Het Europa dat we willen

17 6 Toegang tot kunst en cultuur Toegang van jongeren tot cultuur als actoren en gebruikers is een essentiële voorwaarde voor hun volledige participatie in de samenleving. Toegang tot cultuur kan het bewustzijn van een gedeeld cultureel patrimonium versterken en actief burgerschap open naar de wereld promoten. De JClub vraagt dat alle jonge mensen, studenten, werknemers en werkzoekenden, 7 Internationale mobiliteit Leren, werken en vrijwilligerswerk ondernemen in een ander land is een verrijkende ervaring voor iedereen en in het bijzonder voor jongeren. Ze dompelen zich onder in een nieuwe taal en een nieuwe sociale, economische en etnische cultuur. Deze ervaringen zijn niet alleen verrijkend voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar versterken ook hun inter-culturele competenties en geven hen ervaring die nuttig kan zijn in de zoektocht naar een job. De JClub vraagt daarom de bestaande mobiliteitsprogramma s verder te ontwikkelen en een opener visa-politiek te voeren tegenover jongeren van buiten de EU die vrijwilligerswerk willen doen in een EU lidstaat. dezelfde kortingen krijgen in alle lidstaten. Op dit moment wordt de Europese jeugdkaart niet uniform aanvaard in alle lidstaten. Bovendien is ze beperkt tot de leeftijd van 26 jaar terwijl de leeftijdsgrens voor jongeren op Europees niveau is bepaald op 30 jaar. De JClub vraagt de leeftijdslimiet van de Europese jeugdkaart te veranderen naar 30 jaar en het gebruik ervan te verzekeren in alle lidstaten. en financiële drempel verlaagt en betere informatie verstrekt over de programma s om een betere toegang van alle jongeren tot deze programma s te verzekeren, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Jongeren van buiten de EU die uitgenodigd worden door jeugdorganisaties om deel te nemen aan een vrijwilligersprogramma worstelen vaak met de visa-procedure. De JClub vraagt daarom de visa-procedure te vereenvoudigen voor vrijwilligers van buiten de EU door vrijwilligerswerk, jeugduitwisselingen en jeugdevenementen te erkennen als wettelijke gronden voor de uitgave van visa. Bovendien vragen we dat de EU en haar lidstaten transparanter te werk gaan bij de visa-uitgifte. Er zijn nog steeds teveel administratieve en financiële obstakels die verhinderen dat jongeren deelnemen in mobiliteitsprogramma s zoals Erasmus. De JClub wil dat de EU de bureaucratische Het Europa dat we willen 17

18 8 Onderwijs Goed onderwijs is van groot belang, in het bijzonder in een tijd van economische crisis, omdat het een sleutelfactor is om zulke crisis te boven te komen. Daarom is het onaanvaardbaar dat het aantal schoolverlaters nog steeds erg hoog is. Vroegtijdig schoolverlaten is een belangrijke factor in de sociale exclusie van jongeren. Daarbovenop ervaren veel jongeren moeilijkheden om de deelname aan onderwijs te bekostigen. Onderwijs moet betaalbaar zijn voor iedereen en mag nooit aan de basis liggen van de opbouw van schulden bij jongeren. Als we het over onderwijs hebben, is het belangrijk ook te denken aan wat naast formeel onderwijs bestaat. De JClub benadrukt het belang van informeel en niet-formeel leren en van levenslang leren in het algemeen. Onderwijs is een levenslang proces en bereidt jongeren voor op het leven. We vragen daarom verdere steun voor informeel en niet-formeel leren en een betere erkenning van de toegevoegde waarde ervan. We vragen ook om meer praktijkgericht leren, ook met het oog op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. We dringen er op aan dat de EU de EU 2020 doelstellingen door het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te brengen tot 10% tegen 2020 en het functioneel analfabetisme tegen dan uitbant. Verder vraagt de JClub om gelijke toegang te verzekeren tot alle onderwijs-niveaus en om (hoger) onderwijs betaalbaar te houden voor iedereen. Daarom vragen we betere financiële ondersteuning, in het bijzonder van kwetsbare jongeren. 18 Het Europa dat we willen

19 9 Kinderrechten Kinderen hebben speciale bescherming nodig vanwege hun unieke noden. Hun specifieke rechten zijn erkend op internationaal niveau. Deze kunnen gevonden worden in een aantal internationale en Europese verdragen, in het bijzonder het VN-Kinderrechtenverdrag. De EU heeft een agenda voor kinderrechten opgesteld voor de promotie, bescherming en de naleving van kinderrechten in alle relevant EU beleidsdomeinen en acties. Meer specifiek heeft de EU, in het kader van het gemeenschappelijk EU asielbeleid, minderjarigen als kwetsbare groep erkend. Minderjarigen die gescheiden zijn van hun ouders of wettelijke voogden gescheiden zijn in het bijzonder kwetsbaar. Onlangs hebben de Raad en het Europees Parlement een richtlijn over de vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming aangenomen. 3 De richtlijn, een herziening van de richtlijn van 2003, heeft als doel ervoor te zorgen dat asielzoekers gelijke rechten hebben in alle EU lidstaten. Deze richtlijn stelt specifieke standaarden voor minderjarigen vast met betrekking tot de toegang tot onderwijs, de voorwaarden van huisvesting, toegang tot recreatieve activiteiten, ondersteuning en vertegenwoordiging van nietbegeleide minderjarige asielzoekers, enzovoort. De JClub vraagt om te zorgen voor de strikte naleving van de richtlijn in alle EU lidstaten, aangezien dit tot op heden nog niet het geval is geweest. De EU moet zorgen voor de naleving door alle lidstaten van de internationale verdragen die kinderen beschermen, in het bijzonder het VN-Kinderrechtenverdrag. De JClub vraagt om altijd ervoor te zorgen dat het belang van het kind in alle EUwetgeving en beleid op het gebied van asiel gewaarborgd is. De toegang van kinderen tot hun rechten gedurende de opvang, huisvesting en asielprocedure moet gegarandeerd worden. Er moet ook betere monitoring zijn van de situatie en meer gedaan worden om te zorgen dat alle lidstaten de EU wetgeving op het gebied van asiel naleven. 3 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming. Het Europa dat we willen 19

20 Het Europa dat we willen Duurzame ontwikkeling als een antwoord op de crisis Nieuwe visie op ontwikkeling Duurzaam economisch model Rationalisering van het EU budget en nieuwe investering Solidariteit tussen EU lidstaten en generaties Leidersrol in de post-2015 onderhandelingen Participatie Voorbij vrijwillige samenwerking in jeugdbeleid Europees statuut voor vrijwilligers Participatie van jongerenvertegenwoordigers in Europese delegaties Werkgelegenheid Strijd tegen jeugdwerkloosheid Sterke Europese investering in de jongerengarantie Ondernemerschap Kwaliteitsvol werk Discriminatie en inclusieve arbeidsmarkt Europees statuut voor stagiairs Europees minimumloon Klimaat Stappenplan voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen Energietransitie naar een koolstofarme samenleving Promoten van duurzame mobiliteitskeuzes Leidersrol in de international klimaatonderhandelingen Sterkere Europese democratie Rechtsreekse verkiezing van de Commissievoorzitter Introductie van een transnationale lijst voor EP verkiezingen Gebruiksvriendelijke Burgerinitiatieven 20 Het Europa dat we willen

EEN EUROPA DAT WERKT

EEN EUROPA DAT WERKT EEN EUROPA DAT WERKT In 2014 hebben we de kans om de toekomst van Europa vorm te geven, op een cuciaal moment in de geschiedenis van ons continent. Tijdens deze verkiezing kan de keuze die u maakt Europa

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014).

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014). EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COC 2 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 26/27 JUI 2014 COCUSIES Hierbij

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Migratie en asiel Bouwen aan een open en veilig Europa Al sinds lang zoeken migranten hun toevlucht in Europa. Dat biedt mogelijkheden voor de Europese Unie (EU), maar brengt

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms Zijn Kinderrechten een MOdegril? Kinderrechtenverdrag meerderjarig?door Veerle De Roover & Sven Rooms nummer 8 mei 2007 www.mo.be MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Word een pert in veroudering! Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Inhoud Auteurs... 5 Dankwoord... 6 1 Tot de student:

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is www.healthy-workplaces.

werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is www.healthy-workplaces. Veilig en gezond aan t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Gezond werk is #EUManageStress werk zonder stress www.healthy-workplaces.eu Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie