Inhoud bijlagen. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud bijlagen. Bijlagen bij UWV Jaarverslag 2004 78"

Transcriptie

1 Inhoud bijlagen 1. RESULTATEN VAN VERANDERPROGRAMMA UWV KWALITEIT EN RECHTMATIGHEID SOCIAAL MEDISCH HANDELEN REÏNTEGRATIE HANDHAVING VOLUMEONTWIKKELINGEN ONTWIKKELING WERKVOORRADEN INVOERING NIEUWE WET- EN REGELGEVING INFORMATIEVOORZIENING BEVEILIGING EN PRIVACY VERANTWOORDING ICT UITBESTEDING KERNCIJFERS UWV STATISTISCHE INFORMATIE Ziektewet Wet Arbeid en Zorg Poortwachter / Claimbeoordeling WAO WAZ WAJONG WW (ontslagwerkloosheid) Reïntegratie AG Reïntegratie WW Toeslagenwet BIA Collecterende functie Distribuerende functie handhaving Collecterende functie handhaving Bezwaar en Beroep PROJECTENOVERZICHT Bijlagen bij UWV Jaarverslag

2 Bijlagen bij UWV Jaarverslag

3 1. Resultaten van Veranderprogramma UWV 2004 Vooraf In deze paragraaf worden de resultaten van het Veranderprogramma ultimo 2004 beschreven. Zoals bekend is met ingang van 2005 het veranderprogramma ingrijpend gewijzigd. In overleg met het Ministerie is besloten in 2005 de hoogste prioriteit te leggen bij voortgang van de going concern en bij de invoering van het beleidsprogramma. Dat maakte ook een herijking van het Veranderprogramma voor 2005 in het najaar van 2004 noodzakelijk. In 2005 zullen vanuit de genoemde prioriteitstelling alleen de hoogst noodzakelijke projecten doorgang vinden, de overige projecten worden getemporiseerd naar Vanaf begin 2005 zal dus worden gerapporteerd vanuit de nieuwe programmastructuur. Aan het einde van deze bijlage is een vertaaltabel opgenomen die de overgang van de oude naar de nieuwe situatie weergeeft. In deze paragraaf wordt gerapporteerd vanuit de oude situatie, over de zestien programma s die in 2004 werden onderscheiden. Programma Walvis/WFSV Algemeen Het programma realiseert alle noodzakelijke aanpassingen op de bedrijfsvoering van UWV, zodat UWV vanaf de Sociale Verzekeringswetten voor de distribuerende functie conform WALVIS en de WFSV kan uitvoeren. Resultaten 2004 Wetgeving Goedkeuring van de wetgeving door het parlement (Walvis juni 2004 en Wfsv december 2004) heeft later plaatsgevonden dan gepland. De met deze wetten samenhangende lagere regelgeving is in 2004 niet afgerond. Deze uitloop van het traject van wet- en regelgeving heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van het programma Walvis/Wfsv. Vertragingen hebben met name betrekking op de dagloonmodule en aanpassingen van de materiesystemen. Tot het moment van definitieve besluitvorming worden aanpassingen aan processen en systemen gebaseerd op uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn vooraf met het Ministerie van SZW gedeeld. In 2004 is nader zicht ontstaan op de definitieve vorm van de Loonaangifte 2006 en van de rekenregels met betrekking tot het bruto-/netto traject, hoewel deze laatste nog niet zijn voltooid. Invoering premieloon De voorbereidingen tot invoering van het premieloon per 1 januari 2005 zijn succesvol voltooid. Dagloon Het functioneel ontwerp en het detail ontwerp van de dagloonmodule zijn in 2004 beschikbaar gekomen. Een eerste audit op het detailontwerp is uitgevoerd door de accountantsdienst. Tevens is de bouw van de eerste release van de dagloonmodule gerealiseerd. De dagloonmodule wordt gebouwd door dezelfde leverancier die de polisadministratie bouwt. Hiermee is gewaarborgd dat beide in samenhang goed zullen functioneren. Aanpassingen aan processen en systemen Businessanalyses zijn nagenoeg afgerond. Systeemontwerpen voor die materiesystemen die een aansluiting krijgen op de polisadministratie zijn gestart en lopen door naar Procesontwerpen zijn grotendeels gereed. Testen Het mastertestplan Walvis is opgeleverd en goedgekeurd. Onderliggende testplannen zijn in ontwikkeling. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

4 Cleanmanagementprocedures Cleanmanagementprocedures zijn 2004 nagenoeg afgerond. Deze procedures moeten borgen dat wijzigingen op processen en systemen, die in revisie zijn, beheerst verlopen. Planning en herijking projectenportfolio UWV Het programma Walvis/Wfsv heeft zijn planning herijkt. Naast verschuivingen in de tijd is een strakke en gedetailleerde planning per materiewet opgesteld die leidt tot de invoering van Walvis en de Wfsv per 1 januari Daarnaast is besloten om de doelsystemen eerst in 2006 rechtstreeks op de polisadministratie aan te sluiten. Dat is verantwoord, omdat de materiesystemen voor gegevens uit de referteperiodes gekoppeld moeten blijven aan de basisregistraties. De basisregistraties worden via een synchronisatiemechanisme geactualiseerd met nieuwe gegevens uit de polisadministratie. Conclusie 2004 heeft een aantal concrete resultaten opgeleverd: Invoering premieloon, een dagloonmodule, businessanalyses en een groot deel van systeem- en procesontwerpen en een mastertestplan. Het programma Walvis heeft op een aantal deelactiviteiten een beperkte achterstand opgelopen. Hoewel een deel van de verschuivingen in de planning binnen het jaar 2004 zijn opgevangen, schuiven een aantal ontwerp- en bouwactiviteiten door naar Het uitblijven van definitieve besluitvorming over nadere wet- en regelgeving blijft vooralsnog een aanhoudend punt van zorg. Programma Sub (Polisadministratie en Werkgevers) Algemeen Dit programma realiseert de overgang van heffen en innen per naar de Belastingdienst inclusief de overgang van personeel. Daarnaast wordt de Polisadministratie onder dit programma gebouwd en eveneens per operationeel opgeleverd. Binnen het programma wordt een actief beleid gevoerd om medewerkers die niet kunnen overgaan naar de Belastingdienst van werk naar werk te begeleiden. Daarnaast worden afspraken gemaakt en gerealiseerd rondom het afmaken van resterende taken en de inrichting van bijzondere premietaken die niet naar de belastingdienst overgaan. Er is een serviceorganisatie ingericht die deze taken uitvoert. Resultaten 2004 SUB Overgang van personeel naar de Belastingdienst In verband met de overgang van taken gaan 800 fte s over naar de Belastingdienst. De overgang krijgt zijn beslag in drie tranches. Eind 2004 is conform de planning gestart met de selectie van de medewerkers voor de eerste tranche. Voorts is er aan het eind van het verslagjaar een convenant tussen UWV en Belastingdienst gesloten, waarin de spelregels rondom de overgang van UWVmedewerkers naar de Belastingdienst zijn neergelegd. Aanpassing planning Als gevolg van nieuwe inzichten op het terrein van de Loonaangifte 2006 en de nieuwe loon- en premieberekening zijn de ontwerpbeslissingen voor de automatisering bijgesteld. Hierdoor zijn de planningen en het gezamenlijke masterplan in september en oktober 2004 substantieel aangepast. Op basis van de nieuwe planning blijft UWV in staat de implementatie van de Wfsv tijdig te realiseren. Wet- en regelgeving De voorgenomen wetswijzigingen met betrekking tot WIA en de nieuwe zorgverzekeringswet (ZVW) zijn van directe invloed op de invoeringstrajecten van Walvis en Wfsv. Zij hebben in elk geval gevolgen voor de inhoud van de gegevenshuishouding van de Polisadministratie en de uitkerings- en premiesystemen. De inpassing per 1 januari 2006 van deze nieuwe, ingrijpende aanpassingen van bestaande of nieuwe wet- en regelgeving vraagt opnieuw om inzet van verandercapaciteit van UWV. Ten aanzien van de ZVW lijkt het vooralsnog mogelijk deze samen met de Wfsv per 1 januari 2006 in te voeren. Duidelijk is inmiddels dat invoering van de Invoeringswet WIA die medio december 2004 voor een uitvoeringstoets aan UWV is voorgelegd, per 1 januari 2006 onmogelijk is gezien de samenloop met Walvis/SUB. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

5 Polisadministratie Per 1 januari 2006 moet sprake zijn van een operationeel systeem en een operationele organisatie, waarmee door Polisadministratie voldaan wordt aan de wettelijke en contractuele eisen. Automatisering In 2004 is de Europese aanbesteding voor de bouw van een belangrijk deel van de ICTvoorzieningen afgerond. In aansluiting hierop is de softwareleverancier gestart met de bouw. Voorts zijn in 2004 het Request for information en het Request for proposal (RFI en RFP) ten behoeve van het rekencentrum (de voorziening voor de technische ondersteuning) gepubliceerd. Medio augustus is gestart met de technische realisatie van een synchronisatiemechanisme tussen de Polisadministratie en de basisregistraties. Deze voorziening is nodig om te garanderen dat beide registraties in de overgangsjaren dezelfde gegevens bevatten. Voorbereiding van het terugvalscenario polisadministratie UWV heeft in het kader van de UWV-vorming een nieuwe bedrijfsarchitectuur in ontwikkeling genomen. De polisadministratie dient op deze architectuur aan te sluiten. Samen met C-ICT, de accountantsdienst UWV en een onafhankelijk bureau heeft SUB een Pre Integratie Test van de referentiearchitectuur UWV uitgevoerd. Naar aanleiding van het resultaat van de Pre Integratie Test is er een alternatief pad ingeslagen waarbij de referentiearchitectuur UWV is verlaten teneinde meer zekerheid te verkrijgen dat met de Polisadministratie kan worden voldaan aan WFSV en Walvis. Daarom zijn voorbereidingen gestart voor een terugvalscenario. In september zijn de volgende beheersmaatregelen door het programma voorgesteld en in december door de RvB bekrachtigd: 1) het programma polisadministratie levert per 1 januari 2006 niet alle functionaliteiten op. Vastgesteld is wanneer welke functionaliteit beschikbaar moet zijn. De planning is hierop afgestemd. 2) Met de belastingdienst wordt een gezamenlijke planning (masterplan) opgeleverd over de gehele SUB-keten. De wederzijdse afhankelijkheden (in totaal en per plateau) moeten daarin zijn geborgd. 3) Samen met C-ICT, Cap Gemini, de accountantsdienst UWV en een onafhankelijk bureau is een Pre Integratie Test van de referentiearchitectuur UWV uitgevoerd. Het terugvalscenario geeft de grootst mogelijke zekerheid dat het UWV per 1 januari 2006 (en verder) minimaal kan voldoen aan de wettelijk eisen en aan de contractuele verplichtingen ten opzichte van de interne en externe partijen. Financiële consequenties Begin 2005 zijn de financiële consequenties van de planningswijziging in kaart gebracht. Er is op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat de beschikbare budgetten onvoldoende zullen zijn. Serviceorganisatie De Serviceorganisatie WG heeft als doel het transitieproces van UWV / WG zodanig effectief te laten verlopen dat medewerkers optimaal van werk naar werk worden begeleid. De feitelijk gerealiseerde afbouw van de WG-organisatie is conform planning verlopen. Dit betekent dat zo n 375 WG-medewerkers in 2004 de divisie verlaten hebben. Het beginsel van werk naar werk heeft zodoende in de praktijk daadwerkelijk invulling gekregen. Een effect is dat deze mensen later geen beroep doen op het Sociaal Plan. Conclusie Het programma is op onderdelen bijgesteld. In het project Polis zijn voorbereidingen gestart voor een terugvalscenario. Met dit scenario kan de polisadministratie per 1 januari 2006 voldoen aan de wettelijke eisen en aan de contractuele verplichtingen ten opzichte van de in- en externe afnemers. Programma fo/bo (inrichting front office/back office) Algemeen Binnen UWV is gekozen voor decentrale uitvoering waarbij 17 regio s zijn vastgesteld. Tevens is gekozen voor een front- en backoffice concept. Binnen elke regio wordt één gecombineerde UWVbackoffice/frontoffice vestiging gerealiseerd. Daarnaast worden 10 zgn. stand-alone frontoffices gerealiseerd. Uiterlijk moet het resultaat bereikt zijn. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

6 Resutaten 2004 Bij de FoBo-vorming wordt onderscheid gemaakt tussen de planfase en de uitvoeringsfase. In de planfase is het Huisvestingsbeleid UWV vastgesteld (2003) en is advies aan de Ondernemingsraad gevraagd en gekregen. Dit traject is in de eerste helft 2004 afgerond. Eind september 2004 is besloten dat UWV de komende tijd uitgaat van handhaving van de divisiestructuur. Voor de FoBo-ontwikkelingen betekent deze keuze dat voor de korte termijn niet langer integrale sturing van de uitvoeringsprocessen in de regio wordt nagestreefd. Concentratie van de uitvoering op een beperkt aantal front- en backofficelocaties in het land blijft wel onverminderd een doelstelling. Per 1 oktober 2004 zijn de 15 FoBo-trekkers vervangen door 9 FoBo-inrichters. De belangrijkste deelaspecten van de opdracht van de FoBo-inrichters zijn huisvesting, personele migratie, gevalsmigratie en ict. De door de Fobo-inrichters op te stellen regioplannen worden vervat in één overkoepelend projectplan. Dit plan wordt opgesteld is samenspraak met het programma Huisvesting, en de directoraten C-ICT en F&I. Definitieve besluitvorming over de uitvoeringsfase moet nog plaatsvinden. In 2005 moet de grote omslag van planfase naar realisatiefase plaatsvinden. Conclusie Het programma is als gevolg van het besluit tot handhaving van de divisiestructuur heringericht. De regio s hebben hun deelplannen aangeleverd. Op dit moment wordt in samenspraak met (het masterplan) huisvesting, ICT en F&I een overall plan opgesteld. Programma OAT ( Ontvlechting Andere Taken ) Algemeen Het programma Ontvlechting Andere Taken heeft tot doel dat ultimo 2004 alle niet-wettelijke taken, van UWV zijn beëindigd. Ten aanzien van de O&O sector zijn aanvullende afspraken gemaakt. Het programma ziet toe op de doorvoering van systeemaanpassingen en afsplitsingen van processen, systemen en mensen. Het doel is de bestaande UWV systemen schoon te convergeren naar de targetsystemen. Het programma is een regieprogramma waarvan de activiteiten worden uitgevoerd door de lijn. Resultaten 2004 In 2004 liep in de realisatiefase van het programma een aantal projectgroepen voor de ontvlechting andere taken bij de opdrachtgevers ex SFB, ex-gak, ex-guo en ex-cadan en een aantal lijnwerkgroepen voor de uitvoering van de aanvullende afspraken ten aanzien van de O&O sector (ex USZO). Gelet op de beweeglijkheid van het programma werd een deelproject risicomanagement toegevoegd dat zich onder meer richtte op de relaties van het programma OAT met de andere veranderprogramma s. In het vierde kwartaal zijn alle systeem- en procesaanpassingen getest en geïmplementeerd en heeft de overdracht van dossiers aan de opdrachtgevers plaatsgevonden. Ultimo 2004 is een situatie bereikt waarin de contracten die door ex-uvi s zijn afgesloten ten aanzien van de afhandeling van niet wettelijke taken, beëindigd zijn. De uitvoering is gestopt, de juridische aspecten zijn afgedekt en de systemen zijn aangepast (UWVdeel) of overgedragen. Er resteert in 2005 nog nazorg voor een beperkt gebied. Naar verwachting zal het programma eind tweede kwartaal 2005 volledig worden gedechargeerd. Voor de O&O sector zal overdracht van taken later (uiterlijk 2008, WW, respectievelijk uiterlijk 2011, AG) plaatsvinden. Met de uitzendbranche (ABU) is afgesproken dat de dienstverlening wordt gecontinueerd tot september Dit valt samen met de overgang van de uitvoering ZW naar het nieuwe systeem (ZWALUW) Conclusie Programma wordt volgens schema in 2005 afgerond. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

7 Programma POAA (Overheadreductie) Algemeen Dit programma had als doelstelling dat op de staf- en steundiensten zijn ingericht conform het nieuwe besturingsmodel. Daarnaast zijn de staf- en steundiensten dan aanzienlijk afgeslankt (2.340 fte s minder eind 2006). Eind 3 e kwartaal heeft de RvB besloten de invoering van het nieuwe besturingsmodel uit te stellen tot na Tevens is besloten om wel onverkort vast te houden aan de totale POAA reductiedoelstelling van fte. M.u.v. de werkvelden Werkprocessen en Management & Beleid zijn de IM-plannen op de bovengenoemde besluitvorming aangepast en voorzien van een addendum waarin de reductietargets van de werkvelden naar organisatieonderdeel zijn weergegeven. Resultaten 2004 OR advies afgerond/ uitgebracht Nadat tussen bestuurder en OR overeenstemming is bereikt inzake de (vier) algemene randvoorwaarden m.b.t. het POAA adviestraject is eind december 2004 door de OR haar eindadvies uitgebracht aan de bestuurder. UWV functieprofielen zijn voorzien van competenties De UWV-sleutelfuncties zijn vastgesteld en voorzien van competenties Functieprofielen per werkveld zijn opgesteld De functieprofielen per werkveld zijn nog niet gereed, omdat de sleutelfuncties pas aan het eind van het 3 e kwartaal definitief door de RvB zijn vastgesteld. De verwachting is dat deze in het 1 e kwartaal 2005 gereed zullen zijn. Werken aan UW(V) perspectief Doordat het OR traject is vertraagd, is aan dit traject nog onvoldoende invulling gegeven. Tevens heeft het RvB besluit met betrekking tot de inrichting van een directoraat Mobiliteit de aanpak van de reductie zich verschoven van het mobiel maken van het personeel naar het uitwerken van juridische regels (CWI) opdat medewerkers boventallig verklaard kunnen worden. Deze aanpak plant het moment waarop de aanzeggingsgesprekken zullen plaatsvinden. Reductiedoelstelling 2004: 400 Fte s De doelstelling om de omvang van de overhead ultimo 2004 maximaal 4300 Fte s te laten zijn is ruimschoots gerealiseerd. De reductiedoelstelling voor 2005 (734 Fte s) is reeds voor ruim 65% gerealiseerd. Conclusie Als gevolg van het besluit om de nieuwe besturingsuitgangspunten niet per te introduceren, maar wel de reductietargets te handhaven is het karakter van het programma veranderd. Hier bovenop zijn als gevolg van bedrijfseconomische ontwikkelingen extra reductiebesluiten genomen. De nadruk ligt nu op het realiseren van de overall reductietaakstelling UWV, waarvan de overheadreductie een onderdeel is. De wijze waarop deze overall taakstelling moet worden gerealiseerd, is de taakstelling voor het directoraat Mobiliteit. Programma WW/ financieel afhandelen Algemeen Dit programma realiseert vooral de convergentie van een aantal ex-uvi systemen naar het UWVdoelsystemencomplex en de uniformering van de werkprocessen. De werkprocessen richten zich op het uitgangsprincipe Werk boven Uitkering. De divisie WW bereidt zich (evenals de divisie AG) tevens voor op de implementatie van Walvis. De werkprocessen ten aanzien van excasso en invordering als onderdeel van Financieel Afhandelen (FA) en het komen tot één FA- systeem, worden eveneens binnen dit programma gerealiseerd. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

8 Resultaten 2004 Project Convergentie Cadans Het jaar 2004 kenmerkte zich door de migratie van lopende gevallen uit oude systeemcomplexen (BVG & Detam) naar het nieuwe systeemcomplex UWV WW-Systeem. Het project is op 6 november 2004 formeel geëindigd. Voor wat betreft het Ketenprogramma zijn niet alle doelstellingen gerealiseerd. Vertragingen binnen de keten en dus ook bij de ketenpartners hebben geleid tot een verschuiving van een deel van het programma naar Project Historie De doelstelling is het veiligstellen van de historische data Ontslag Werkloosheid & Overige Soorten Werkloosheid van de verlatende systeemcomplexen van UWV-Cadans, UWV-GUO en UWV-GAK. Na afronding van een globale analyse en de goedkeuring van het projectplan is de detailanalyse voor UWV-Cadans uitgevoerd. Voor het veiligstellen en ontsluiten van de historische data zijn opdrachten inmiddels verstrekt. De proefconversie voor Cadans Detam is afgerond en wordt getest. De proefconversie voor BVG zal de eerste week van januari afgerond worden. Het realisatieplan, mastertestplan, implementatieplan en beheerplan zijn opgesteld. Convergentie GUO Doelstelling is het migreren van Ontslag-WW gevallen van GUO verzekerden naar doelsysteemcomplex UWS. In 2004 zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van nieuwe aanvragen en migratie van lopende GUO-uitkeringen. Die starten in het voorjaar van De informatieanalyses zijn uitgevoerd, de bouw heeft plaatsgevonden en de functionele acceptatietest is uitgevoerd. Daarnaast zijn het mastertestplan en onderliggende plannen opgeleverd. De implementatiestrategie is uitgewerkt. Ook is de opleidingsstrategie uitgewerkt en is begonnen met de ontwikkeling van opleidingen. De aanpassing van AO en werkinstructies is gestart. Er is een communicatieplan met detailplanning opgeleverd. Convergentie OSW Doelstelling voor 2004: Aanpassing van de voor Overige Soorten Werkeloosheid (OSW) te gebruiken systemen voor de verwerking van alle UWV-cliënten en implementatie hiervan voor de verwerking van Cadans- en GUO-gevallen. In 2004 is het merendeel van de resultaten behaald. Van het WW-faillissementensysteem (WWF) is alleen de Nota s en Werkbriefjes - functionaliteit uitgesteld tot volgend jaar. Terwijl in eerste instantie bedacht was om het Werktijdverkortingsysteem (WTV) onder te brengen in GAK-Nieuwe WW (GAK-NWW), is na analyse besloten ook dit in het vorst WW-systeem (VWW) onder te brengen. Dit reduceert het gebruik van het aantal systemen en stelt UWV in staat om eerder het GAK-NWW systeem uit te faseren. Project Werkproceskoppelingen Suwinetmail Het ICT mailbeleid is aangepast op gebruik. De activiteiten zijn afgerond in Modulaire aanvraagset WW Doelgroepgerichte aanvraagset (9 sets) is conform projectplan samen met CWI in 2004 vastgesteld. Werkproceskoppeling Vooraankondiging WW Conform projectplan is de Werkproceskoppeling per gerealiseerd. Werkproceskoppeling Reïntegratie Advies & Kennisgeving Op dit onderdeel is vertraging ontstaan aan CWI-zijde als gevolg van de bouw en implementatie van Sonar bij CWI. De mijlpaal "Integraal in productie" per 1/7/2005 is niet gewijzigd. Project Reïntegratiecoaching WW (klantmanagement) Volgens plan is op een rapportage en adviesrapport opgeleverd Daarnaast zijn conform plan, resultaten en aanbevelingen opgeleverd voor een doe-het-zelfpakket voor de cliënt en de Reïntegratietelefoon. Het begin van ketenbeproevingen heeft een iets latere start gekregen. De streefdatum voor de start van de implementatie per is niet haalbaar gebleken. Een nieuw sociaal beleid UWV was in ontwikkeling. Hieraan moet het implementatieplan getoetst worden. Daarnaast heeft nog een inhoudelijke verzwaring van het functieprofiel voor Reïntegratiecoach plaatsgevonden. Een functieprofiel voor de Teammanager RC WW is opgesteld en toegevoegd. Het Implementatieplan is het begin december vastgesteld. De startdatum van de implementatie hangt af van het advies van de OR. Vooruitlopend op de formele implementatie vindt op verscheidene locaties in het land op projectmatige basis een "proef"uitrol van de Bijlagen bij UWV Jaarverslag

9 Spilfunctie plaats. Daarnaast heeft een aantal activiteiten uit het implementatieplan al plaatsgevonden. Het jaar is afgesloten met het opleveren van een voorstel implementatieplan voor Ontwikkeling MCP/DKP In 2004 vond verdere optimalisatie van Minimum Controle Programma (MCP) plaats en werden twee automatiseringsprojecten uitgevoerd. Deze hadden betrekking op de bouw van de steekproeftools Ontslagwerklozen en Overige soorten werkloosheid van ex-uvi Bouw. Beide zijn gerealiseerd. In 2004 hebben de leergangen kwaliteit UWV aan medewerkers kwaliteit en de leergang Integraal beoordelen processen (IBP) aan medewerkers interne controle volgens plan plaatsgevonden. RCS/OPB (Rekening Courant Systeem) Project heeft voldaan aan de gestelde doelen en zal in januari zijn implementatie hebben. De gebruikersdocumentatie was 1 oktober gereed. Gebruikers Acceptatie Test was op 1 december (geslaagd) afgerond. Uniform Invordermodel Op 1 juli was er het in productie nemen van het Uniform Invordermodel voor de Ex-bouw populatie. Eind november vond de productie plaats van de rekenmodule Aflossingscapaciteit. Onder andere door de invoering van de wet TRI is de implementatie van het Uniform Invordermodel voor de ex-gak populatie uitgesteld naar Uniform Excassomodel Op 18 oktober was er de realisatie van het ledennummer 15 posities RCS en Invorderen en de realisatie van het Functioneel Deel Proces voor het ontsluiten van de Basisregistraties en de Operational Datastore-gedoogoplossing (ODS). Het ontsluiten van de BRS-GAK voor RCS en het invorderen via gedoogoplossing was in november. Conclusie De realisatie van het programma ligt grotendeels op schema. Programma AG/Ziektewet (uitvoering arbeidsongeschiktheidswet) Algemeen Het programma richt zich op convergentie van de systeemcomplexen m.b.t. beheren en betalen in de back-office, inclusief het uniformeren van de werkprocessen van zowel WAO als ZW. Daarnaast vindt innovatie van de sociaal medische functie (front-office) en de ZW plaats, wordt de stuur- en verantwoordingsinformatie verbeterd en vindt implementatie van de kwaliteitsvisie plaats. Resultaten 2004 Project Werk Boven Uitkering (WbU) Vanuit het project wordt gewerkt vanuit twee stromingen die met elkaar zijn verbonden: (A) de kwaliteit van inrichting (instrumentele kant van de verandering) en (B) de kwaliteit van samenwerking (attitudeverandering). Er worden drie klantgroepteams ingericht: WAJONG-, ZWArbo- en een claimteam. Tevens wordt een communicatieplan opgesteld waarin een ontwikkeld leerprogramma voor managers is opgenomen. In samenhang met de begroting volgen regionale plannen van aanpak WBU in januari A: Kwaliteit van inrichting De procesverbeteringen voorgesteld in de visienota Werk boven uitkering zijn per klantgroep nader geconcretiseerd. De nieuwe werkprocessen zijn op hoofdlijnen gereed. De WbUdoelstellingen zijn voor iedere klantgroep geformuleerd. De competentieprofielen van de AD, VA, PB en MC zijn aangepast aan de WbU-visie Bijlagen bij UWV Jaarverslag

10 B: Kwaliteit van samenwerking De belangrijkste activiteiten die in november onder deze noemer hebben plaatsgevonden en meegenomen zijn in de werkconferenties voor regiomanagers en regiodirecteuren, zijn: - een leerprogramma voor het management AG is ontwikkeld in samenwerking met de UWV academie (een zogenaamd cascademodel). Dit leerprogramma richt zich op het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de diverse managementlagen en op de rol van het management om de benodigde attitudeverandering binnen AG te richten en verrichten. - Een lesplan basismodule Arbeidsdeskundige naar Reïntegratiecoach is ontwikkeld ten behoeve van methodisch reïntegreren. ZWALUW Het programma Ziektewet Aanpassingen in het kader van UWV-vorming (ZWALUW) heeft als doel het uitvoeringsproces van de Ziektewet van de zes ex-uvi s opnieuw in te richten en te optimaliseren, dat wil zeggen: één organisatie, één werkproces, één systeemcomplex en de uitvoering van de ZW op 9 backoffice lokacties. Hiervoor zijn in 2004 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van productontwikkeling, procesontwikkeling, systeemontwikkeling, testen, opleiding & organisatieontwikkeling én conversie & implementatie. De invoering van de nieuwe ZW organisatie is gepland op 1 september Vanaf dat moment worden alle ziekmeldingen volgens het nieuwe werkproces afgehandeld. Inregeling Kwaliteitsmanagementsysteem in divisie AG De activiteiten van dit project moesten ertoe bijdragen dat de regio s en de divisie AG in 2005 certificeerbaar zijn. Deze doelstelling is door het project gerealiseerd: Het kwaliteitshandboek is gereed. De bevindingen audits zijn gehouden; De afspraken m.b.t. de certificering zijn gemaakt; Kwaliteitsregistratiesysteem UWV Het doel van dit project is om de functionaliteiten van bestaande kwaliteitssystemen te migreren tot één uniform kwaliteitsregistratiesysteem voor de divisies AG, WW, IR en B&B. Deze doelstelling is door het project gerealiseerd. Een deel van de testfase loopt door in januari 2005, waarbij er met de staande organisatie afspraken gemaakt zullen worden over het oppakken van de losse eindjes. SMF Essentieel Het project heeft als doel een ingevoerd en geaccepteerd geïntegreerd informatiesysteem voor Cadans (2004) en GUO/USZO (2005), een opgeleide gebruikersorganisatie en koppelingen naar andere relevante informatiesystemen. In het 3 e kwartaal is besloten de scope van het project te beperken tot alleen Cadans. De beoogde start van de integrale implementatie per het 3 e kwartaal 2004 is als gevolg van de uitloop van PUIK verschoven naar Daarnaast zijn gedurende de ontwerpfase en de realisatiefase de consequenties van ASB duidelijk geworden. Voorafgaande aan het hoofdtraject is in april 2004 ADWork geïmplementeerd en is in oktober een bijgewerkte versie in gebruik genomen. Operationaliseren-RWP Met enige vertraging zijn de gestelde mijlpalen in 2004 gerealiseerd, inclusief een beperkte uitrol van O-RWP voor Cadans vanwege de opgetreden vertraging binnen het project SMF Essentieel. SPORT Medewerkers van de divisie AG zullen in het kader van Werk Boven Uitkering op een nieuwe wijze moeten gaan (samen) werken. Daartoe is een trainingsprogramma ontwikkeld. In 2004 zijn 135 groepen getraind. Reductie WAO Systemen (RWS) fase II (migratie Cadans BVG naar UWV-1) De invoering van RWS fase II (convergentie Cadans BVG naar UWV 1 systeem) is in 2004 uitgesteld met een periode van 5 maanden. Binnen de aangepaste planning heeft in oktober 2004 een succesvolle implementatie plaats gevonden. Het project bevindt zich in de nazorgfase, die in de eerste 2 maanden van 2005 wordt afgesloten. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

11 RWS fase III (migratie Cadans Detam naar UWV-1) Het businessontwerp migratie Cadans Detam naar UWV-1 en het schoningstraject zijn afgerond. Verder heeft de eerste proefconversie plaatsgevonden. De overige deelprojecten, waaronder systeemaanpassingen zijn gestart. Alle deelplannen voor RWS fase III alsook het overall plan van aanpak fase III zijn opgeleverd. In de tweede helft van 2004 is de planning van dit project aangepast omdat de uitvoering van RWS fase II prevaleerde. Dat betekent dat een aantal activiteiten uit 2004 wordt doorgeschoven naar Overigens heeft dit geen consequenties voor de einddatum van het project. WAO Buitenlandgevallen De gevalsbehandeling van Cadans BVG, Cadans Detam en Bouw zijn overgedragen aan afdeling Bijzondere Zaken van vestiging Amsterdam. Tevens zijn de gevallen geconverteerd naar het betreffende Gak-systeem complex. De betalingen van de buitenlandgevallen Uszo zijn niet overgedragen aan Amsterdam. Dit heeft te maken met de gemaakte afspraken met het Ministerie van SZW met betrekking tot verlenging van de duur afhandeling bovenwettelijke taken van de sector O&O. De frontoffice activiteiten voor de Uszo-gevallen zijn wel overgenomen. Het project is in 2004 beëindigd. Formele decharge volgt in Wajong In 2004 zijn de dossiers van Bouw, Cadans-B en Cadans-D zijn overgedragen aan de afdeling Bijzondere Zaken in Amsterdam. De mogelijke Uszo-gevallen (ongeveer 40) zijn onderzocht en in beeld. De overdracht van Wajong-dossiers wordt feitelijk uitgevoerd door afdeling Bijzondere Zaken te Amsterdam. Het project is in 2004 beëindigd. Formele decharge volgt in Eigen Risicodragen WAO Per 1 juli is het aantal aanvragen Eigen Risicodragen WAO enorm gestegen Door de toename van het werkaanbod voor de uitvoering en door de verscheidenheid in (van oudsher bestaande) procedures, is gekozen voor een projectmatige aanpak. In 2004 zijn de volgende belangrijke mijlpalen gerealiseerd: - de afhandeling van de 1 juli aanvragen Eigen Risicodragen WAO (ER-WAO) voor Gak en Guo is belegd. - De 1 juli aanvragen ER-WAO van Cadans, Bouw en Uszo zijn afgehandeld. De 1 juli aanvragen van Gak en Guo zullen per 1 april 2005 zijn afgehandeld. Verder wordt voorzien in een structurele UWV-brede oplossing voor deze probleemstelling vanuit de optiek van Uitvoering en perspectief. Interne en externe deregulering De doelstelling van het project is het afschaffen, vereenvoudigen en/of stroomlijnen van bestaande interne regelgeving binnen AG om daarmee een structurele besparing in de kosten van uitvoering te bewerkstelligen (doelstelling 25 miljoen) en de doelmatigheid van de uitvoering van de werkzaamheden te vergroten. Met de realisatie van de dereguleringsvoorstellen wordt invulling gegeven aan besparingen die reeds onderdeel waren van de in 2004 ingeboekte efficiencydoelstellingen (die ten laste van de begroting 2004 zijn gebracht). Met de inmiddels afgeronde voorstellen is al een bedrag aan besparingen gerealiseerd. Invoering nieuwe wet- en regelgeving In december zijn de volgende uitvoeringstoetsen afgerond: de uitvoeringstoets gevolgen verlaging leeftijd van 55 naar 50 jaar in Sociaal Akkoord voor asb; de prétoets voor status Wijziging ArbeidsGehandicaptenbesluit (no-risk polis); de prétoetsen Lagere Wet en regelgeving voor zowel WIA als iwia. In december is gestart met de Uitvoeringstoets voor de Invoeringswet WIA (= iwia). De haalbaarheid van invoering van WIA-AG-2006 in diverse systeemcomplexen AG is onderzocht. Vooralsnog wordt één systeemcomplex (RESA/FASA) aangepast ten behoeve van de uitvoering WIA-AG-2006 Daarnaast is begonnen met : de uitvoeringstoets voor status Wijziging ArbeidsGehandicaptebesluit (no-risk polis); de prétoets voor schrappen verzekeringsplicht voor WAO-gerechtigden binnen EU; de prétoets besluit beperking ERD WAO per , in samenwerking met divisie WG. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

12 Implementatie herbeoordelingen aangepast schattingsbesluit per 1 oktober De herbeoordelingsoperatie is per 1 oktober 2004 gestart, met tijdige oplevering van nagenoeg alle beoogde resultaten. De verwachting is dat de nazorg (optimaliseren werkprocessen en rapportages) tot begin 2 e kwartaal 2005 zal duren. Hiervoor is een projectvoorstel voor 2005 ingediend. Wet verlenging loondoorbetalingverplichting bij Ziekte De aanleiding voor de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ) is het verder versterken van de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer voor de aanpak van het ziekteverzuim. Als gevolg van vertraging in de externe besluitvorming zijn enige activiteiten vertraagd doorgevoerd. Het project is gerealiseerd, behoudens dat in januari nog enige coachingsdagen en een voorlichtingsdag HK plaatsvinden. Conclusie Belangrijke resultaten in 2004 zijn de volledige implementatie van RWS fase II, de tijdige aanpassing van het project Aanpassen Schattingsbesluit en het opleveren van het vooronderzoek WIA. Daarnaast is het plan van aanpak project WBU opgesteld. Programma (Inkoop) Reïntegratie Algemeen De maatregelen die in het programma worden getroffen richten zich op een snelle reïntegratie van verzekerden in het arbeidsproces. Een resultaat daarvan zal zijn een aantoonbare beperking van de programmakosten. Resultaten 2004 Modernisering AVZ/MIR De applicatie is per 1/1/2005 opgeleverd. In januari 2005 worden de conversie, de implementatie en de opleiding uitgevoerd. Tijdens het project zijn functionaliteiten waarmee in het projectplan geen rekening was gehouden, zoals het voorbereiden op de mogelijkheid tot verwerking van elektronische facturen alsnog opgenomen. Intensivering monitoring Het project is per 1 juli 2004 beëindigd. De eindrapportage is door de opdrachtgever en RvB goedgekeurd en toegestuurd aan SZW. Frontoffice/Backoffice IR In januari 2005 vindt een gesprek plaats met OR over adviesafhandeling van het IM-pla IR. Project is decharge verleend met ingang van uiterlijk 1 april Alle activiteiten worden opgenomen in going concern. ESF Het inzetten van cofinanciering van reïntegratietrajecten vanuit het ESF is in 2004 voorbereid. Het project ESF maakt inmiddels onderdeel uit van het veranderprogramma WBU. Conclusie Het programma IR ligt op schema. Programma Bezwaar en Beroep ( B&B) Algemeen Het programma realiseert eind 2004 een eenheid bezwaar en beroep (verzekerden) die is ingericht volgens het fo/bo concept, met één werkproces en één ondersteunend systeem. Waar mogelijk wordt innovatief gewerkt aan verbetering van de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de pilot mediation als middel ter beheersing van instroom B&B zaken. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

13 Resultaten 2004 Project Landelijke Implementatie HIP (LIP) De landelijke invoering van HIP heeft vertraging opgelopen en zal dus een doorloop kennen naar De oorzaak van de opgelopen vertraging is met name dat de uitrol van PUIK (kantoorautomatisering) gedeeltelijk is verschoven naar Daarnaast is er vertraging opgelopen bij de upgrade van FLOWer. Project Kwaliteitsmonitoring B&B Het kwaliteitsmanagementsysteem is inmiddels binnen Bezwaar en Beroep ontwikkeld en het Minimum Controle Programma Bezwaar is volledig uitgerold. Het Kwaliteit Registratie Systeem (KRS) is niet uitgerold in Als alternatief heeft Bezwaar en Beroep een bestaand eigen systeem aangepast. Dit systeem is in 2004 uitgerold. Verder is Bezwaar en Beroep door TNO voor ISO-certificering voorgedragen. Het project Kwaliteitsmonitoring zal een doorloop kennen naar Dit vanwege de temporisering van de uitrol van het Minimum Controle Programma Beroep, het uitrollen van het aangepaste KRS in 2005, de doorloop van opleidingen op het terrein van Kwaliteit en de noodzakelijke bijstelling in MCP als gevolg van budgettaire maatregelen. Project Productiebesturing De opzet van het systeem productiebesturing (Improver) is naar aanleiding van een pilot in 2004 aanzienlijk gewijzigd. De duur van het project is hierdoor met enige maanden verlengd. Eind 2004 is tot aanschaf van een systeem besloten. Het systeem wordt naar verwachting rond 1 februari 2005 in gebruik genomen. Project Mediation Binnen het project mediation is per 4 juni 2004 gestart met mediations. De evaluatie stond gepland voor 1 januari Echter, door vertraging in de aanloop van selectie van uitvoering van mediations is die datum niet gehaald. De evaluatie is nu gepland voor medio maart Conclusie Het programma B&B heeft bij de afronding enige vertraging opgelopen. Programma FPO (Fraude, preventie en opsporing) Algemeen In het programma worden maatregelen getroffen die erop gericht zijn fraude te voorkomen en indien fraude gesignaleerd wordt zo snel mogelijk tot opsporing over te gaan. Het hele fraudeproces (witte en zwarte fraude) is daartoe in één keten gezet en onder verantwoordelijkheid gebracht van FPO. De bijzondere gevalsbehandeling vindt plaats op 17 regionale locaties, werkend met één gemeenschappelijk proces en systeem. Opsporing van werkgeversfraude wordt overgebracht naar de Belastingdienst. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het programma SUB. Resultaten 2004 Inrichting en migratie BGBI (FPO-uitvoering) De doelstelling van het project is het realiseren van de inrichting van de uitvoeringsorganisatie FPO, bestaande uit BGBI en Opsporing. Per 1 januari 2004 zijn op 15 kantoren BGB-groepen van start gegaan. Per 1 juni 2004 is de organisatie geformaliseerd, incl. de nieuwe opsporingsorganisatie. Per 1 juli 2004 is ook de eenheid IA&R overgedragen aan de nieuwe lijnorganisatie. Daarmee is het doel van het project gerealiseerd. Per zijn alle resterende plannen in dit kader gerealiseerd. Aandacht voor optimalisatie van de personele bezetting is door de lijnorganisatie overgenomen. Registratie BMT Het project is na een tijdelijke stilstand in het voorjaar in april opnieuw gestart. De oorspronkelijke einddatum (1 januari 2005) is niet gehaald. De deelprojecten opleidingen en implementatie zijn opgeschoven omdat het deelproject Interface Boris BMT meer tijd vergde. Ook het UWV-breed beschikbaar zijn van het systeem BMT liep uit in de planning. Het deelproject managementinformatie was op tijd gereed. Het deelproject BMT-Financieel afhandelen loopt synchroon met het nieuwe RCS/OPB systeem. Dit systeem is pas in 2005 operationeel. De nieuwe einddatum van het project is 1 maart Bijlagen bij UWV Jaarverslag

14 Communicatie over rechten en plichten Doelstelling van dit project heeft is verbetering van de kennis en houding van uitkeringsgerechtigden ten opzichte van rechten en plichten én het verhogen van de controlebeleving. In 2004 zijn de volgende resultaten behaald: Er is structureel aandacht besteed aan handhavingaspecten in de drie grote doelgroepbladen: UWV Perspectief (voor WAO ers), UWV Nieuws (voor werkgevers) en Werkblad (voor WW ers). Er is een aantal brochures en folders gerealiseerd. Er heeft een nulmeting Binnenland plaatsgevonden op spontane bekendheid van rechten en plichten. De spontane bekendheid van rechten en plichten is ten opzichte van 2002 toegenomen. Ook de controlebeleving en de kans om gecontroleerd te worden is bij WW-uitkeringgerechtigden toegenomen. De controlebeleving van WAO-uitkeringsgerechtigden is ten opzichte van 2002 gelijk gebleven. Ook denken evenveel WAO-uitkeringsgerechtigden dat de kans op controle (zeer) klein is. In november/december 2004 is onderzoek gedaan bij WAO-uitkeringsgerechtigden in het buitenland naar spontane kennis en houding ten aanzien van rechten, plichten en controlebeleving. De meest opvallende conclusies zijn dat de spontane kennis en houding ten aanzien van rechten en plichten ondanks verschillen tussen de landen - niet wezenlijk verschillen van die in Nederland Fraudealertheid Het project in gesplitst in 3 deelprojecten: - Het deelproject Arendsoog is eind juli 2004 afgesloten. - Het deelproject Samenwerking CWI en UWV i.h.k.v. Identiteitsfraude is opgenomen als onderdeel van het nieuwe programma Werk Boven Uitkering door ketensamenwerking. - In het kader van het deelproject Trainingen fraudealertheid is in 2004 gestart met een meerjarig opleidingsprogramma training fraudealertheid. In 2004 zijn 1799 medewerkers van AG, WW en BGBI aangemeld voor de training fraudealertheid medewerkers hebben de cursus inmiddels afgerond met een toets. Fraudebestendigheid processen en Effectmeting projecten In dit project zijn de voorgenomen projecten Preventief Handhaven en Effectmeting projecten samengevoegd. Preventief Handhaven Het project Fraudebestendigheid processen beoogde te bereiken dat het aspect fraudebestendigheid bij het realiseren dan wel wijzigen van een primair proces binnen UWV (domein verzekerden) aantoonbaar wordt beschouwd en ingebracht. Het project heeft in nauwe samenwerking met de divisies AG en WW een leidraad opgeleverd over de aspecten die de fraudebestendigheid van een (COPAFIJTH-)proces beïnvloeden. Aan de hand van deze kennis kan bepaald worden wat de risico s voor het betreffende (primair- ) proces zijn en wat de maatregelen zijn die genomen kunnen worden om de risico s te beheersen. Decharge wordt voorbereid. Effectmeting Projecten Het projectresultaat is dat binnen het UWV-domein Verzekerden in het vervolg voor handhavingsprojecten gewerkt gaat worden volgens één uniforme werkwijze. Na een aantal workshops is een protocol met betrekking tot die werkwijze opgeleverd, alsmede een implementatievoorstel. Het project wordt begin 2005 afgerond. Locatieonafhankelijk werken via GPRS In 2004 is onderzoek gedaan naar de werkbaarheid van draadloos dataverkeer met laptops met als opties de inzet van GPRS en UMTS door opsporingsfunctionarissen vanaf elke locatie. Het doel is efficiency- en effectiviteitwinst. Het onderzoek wees uit dat beide opties bruikbaar zijn met dien verstande dat GPRS traag is in overdracht van data en UMTS nog niet landelijk dekkend is. In oktober is projectdecharge verleend, besluitvorming over het vervolg (telewerken of GPRS) moet nog plaatsvinden. Review informatiesystemen en informatiebeveiliging Dit project heeft betrekking op de eerste fase van een proces dat de informatiebeveiliging van FPO moet borgen op een goed en beheerbaar niveau. Na afronding van een reeks vooronderzoeken wordt in januari 2005 een set documenten opgeleverd ter voorbereiding van de beslissing over de volgende fase. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

15 Implementatie FPO Inrichting Staf & Control In de maand december 2004 is de inrichting van Staf & Control afgerond. Na een positief advies van de medezeggenschap zijn de medewerkers geplaatst in hun functies. Inrichting Specialistische Ondersteuning Nadat van de Ondernemingsraad een positief advies is ontvangen over het IM-plan SO en het bijbehorende Plaatsingsplan is de inrichting van SO conform planning in 2004 afgerond. Nagenoeg alle medewerkers konden worden geplaatst. De administratieve afwikkeling van e.e.a. vindt begin 2005 plaats. Inrichting KMS FPO is met ingang van 1 januari 2005 een ISO-gecertificeerd bedrijfsonderdeel. Handhavingsbeleid prostitutiebranche Via een aantal pilots wordt de in dit project de beoogde samenwerking met de belastingdienst en overige convenantpartners vormgegeven. Tevens wordt er voorlichting gegeven en informatie verstrekt aan exploitanten en prostituees op het gebied van dienstbetrekking en verzekeringsplicht. In 2004 hebben 24 exploitanten zich spontaan gemeld als werkgever. Conclusie Het programma FPO realiseerde grotendeels de in 2004 voorgenomen activiteiten Programma ICT Algemeen Hoofddoelstelling van het programma ICT is een ict basis tot stand te brengen. Hiermee wordt een van de belangrijkste voorwaarden voor vernieuwing en integratie van UWV vervuld. Het gaat daarbij ondermeer om de uitrol van één UWV-netwerk, de uitrol van één kantoorautomatiseringomgeving, verdere ontwikkeling van systeemintegratie, het faciliteren van ketensamenwerking en het afronden van generieke softwareproducten voor met name de logistieke toepassing zoals werkstroombesturing en elektronisch dossier. De strategische planning voor deze totale ontwikkeling is vastgelegd in de Koersnota ICT. Resultaten 2004 Uitrol/inrichting Puik werkplekken De vertraging die in het 2 e kwartaal is ontstaan bij de uitrol heeft geleid tot een nieuw migratieplan. In eerste instantie diende de nieuwe planning te resulteren in een afronding van het totale project eind Echter de problemen met de uitrol van de kantoorautomatisering bleken van dien aard dat besloten is een groot gedeelte van de uitrol van werkplekken te verschuiven naar Data/tekstintegratie (GCU) Dit project is gerealiseerd en landelijk uitgerold. Het GFW is nog niet volledig uitgefaseerd. Geïntegreerd klantbeeld Het geïntegreerd klantbeeld is opgeleverd. Basis is de samengestelde gegevensset, die specifiek voor de medewerker van CWI en GSD is. KCC maakt daar gebruik van voor de al bekende klanten. Overleg is gestart voor een volgende versie. Oplevering rekencentrum Het gunningadvies is neergelegd bij de RvB. De RvB heeft het advies overgenomen. De gesprekken met leverancier zijn in het verlengde van het advies gevoerd. Eind december is de voorovereenkomst getekend door de RvB. Hierdoor kan het rekencentrum voor Polis in 2005 worden vormgegeven. Elektronisch Archief en Elektronisch Dossier Release 1.0 (Inkijk EA-ED) en release 1.1 (volledige release voor Loon en Premievaststelling ) zijn geïmplementeerd. In december is de meest recente versie van de EA-ED release 3.0 opgeleverd en in beheer genomen. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

16 Elektronische werkstroom besturing O.a. als gevolg van aangescherpte kwaliteitseisen is eind 2004 het project met enige vertraging tot een afronding gekomen en is onder meer een procesbesturingslaag in beheer genomen. Telefonie Eind 2004 is de gehele dienstverlening voor vaste telefonie van ABP CIS,SFB ICT diensten en Ordina gemigreerd naar één leverancier. Dit met uitzondering van HK-A en Heerlen waar de telefonie vervlochten is met derden. HK-A zal medio tweede kwartaal in de dienstverlening van deze leverancier worden opgenomen. Voor Heerlen dient er nog onderzoek plaats te vinden over de migratie. Ketenprogramma Eind 2004 is de functionaliteit getest. De testen hebben aangetoond dat de berichten gekoppeld kunnen worden aan een dossier waarmee voldaan is aan de eis om in 2005 te kunnen starten met testen van het gehele ketenprogramma SUWI. Volledig vernieuwd intranet. De nieuwe technische infrastructuur is ontworpen en conform planning aan het directoraat Communicatie opgeleverd voor de invulling van een vernieuwd intranet. Wel is de uitbouw van het ontwerp vertraagd. Elektronisch werken Het elektronisch werken is technisch mogelijk. De definitie- en ontwerpfase van het werken met een elektronisch archief en dossier (elektronisch werken) zijn conform planning afgerond. Conclusie Met name het project PUIK is vertraagd. Veel van de andere activiteiten binnen het programma zijn in hoofdlijnen conform planning verlopen. Programma F&I (Facilitair & Inkoop) Algemeen Het programma is gericht op het vormgeven van een nieuwe facilitaire organisatie voor UWV volgens het regiemodel ( van uitvoering naar besturing ). Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het professionaliseren van het beleid, het beheer en de opslag van archieven. Activiteiten op het gebied van digitalisering van het archief zijn vanwege het UWV brede karakter van het thema digitalisering apart belegd. Resultaten 2004 Overgangsstructuur ingericht, medewerkers geplaatst De managementstructuur voor de overgangsfase en de overgangsstructuur F&I zijn ingericht. De medewerkers zijn nog niet formeel op hun nieuwe functie geplaatst, als gevolg van onder andere een nog niet vastgesteld functiehuis. De herinrichting van de afdeling Inkoop, die in de eindsituatie samen met het facilitair bedrijf -nieuwe-stijl één besturende organisatie (F&I) zal vormen, heeft zijn beslag gekregen. De plaatsings- en benoemingsgesprekken voor de afdeling zijn afgerond. De herinrichting van DIV is bijna afgerond. De centralisatie van het Documentair Logistiek Centrum op één plek in het land wordt uiterlijk in mei 2005, bij het leeg managen van Bos & Lommer, gerealiseerd. Regio s zijn heringedeeld richting definitieve vormgeving De 18 Facilitair managers, verantwoordelijk voor de FoBo-regio s en het hoofdkantoor, zijn in september benoemd. Deze benoemingen zijn het startpunt geweest voor de definitieve vormgeving van de herindeling van de regio s. Deze herindeling is afgerond. Systeem van informatie- en kwaliteitsmanagement landelijk operationeel Het landelijk operationeel maken van het systeem van informatie- en kwaliteitsmanagement is vertraagd. De verwachting is dat het systeem in maart 2005 operationeel is. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

17 Uitbesteding van diensten De besluitvorming betreffende uitbesteding van facilitaire diensten is vertraagd als gevolg van een strategiewijziging rond het uitbesteden van F&I medewerkers. Begin juli is het Algemeen kader uitbesteding vastgesteld door Raad van Bestuur en afgestemd met OR en vakbonden. Daaropvolgend heeft de RvB UWV het voorgenomen besluit uitgesproken de productgroepen catering, receptie en manbewaking te gaan uitbesteden. De adviesaanvraag catering is in oktober aan de medezeggenschap voorgelegd. Archivering Het project Archivering is na het oplossen van een aantal knelpunten en het afronden van de voorgenomen activiteiten op gebied van archiefbeleid in september (voorlopig) stopgezet. Vervolgactiviteiten worden opgepakt als onderdeel van het Veranderprogramma Overige resultaten - De regels archiefbeleid zijn gereed, vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. - De teruggang van 3800 naar 900 leveranciers is gerealiseerd. - De compliancy op facilitaire inkopen van meer dan 80% is gerealiseerd. - De uniforme, gestandaardiseerde implementatie van de productgroepen groenvoorziening, reststoffenmanagement, catering en BHV is per 1 januari 2005 een feit. - Op intranet is de digitale versie van de producten- en dienstencatalogus geplaatst. - De Servicepunten Facilitair Inkoop zijn operationeel. In het kader van verdere professionalisering is een Programma van Eisen voor de aanschaf van een Facilitair Management Informatie Systeem opgesteld. Een pakketselectie is in november gemaakt. Conclusie: Het programma heeft als gevolg van een strategiewijziging op het voornemen tot uitbesteding van een aantal facilitaire diensten enige vertraging opgelopen. Programma P&O (Personeel & Organisatie) Algemeen Dit programma realiseert de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat management en medewerkers enerzijds goed zijn toegerust op hun rol in de nieuwe UWV organisatie en anderzijds waar nodig geholpen kunnen worden van werk naar werk zowel binnen als buiten UWV. Resultaten 2004 Mobiliteitscentra In 2004 zijn 12 mobiliteitscentra opgericht om de mobiliteit in de organisatie op gang te krijgen. De aanpak was gericht op vrijwillige mobiliteit. In oktober 2004 is een Directeur Mobiliteit benoemd. De aanpak is vanaf dat moment gericht op gedwongen mobiliteit. In 2005 krijgen de mobiliteitscentra als gevolg van de nieuwe aanpak de volgende taken: 1) werkgeverschap, 2) verwijsfunctie, 3) jobhunting (centraal), 4) loopbaanbegeleiding en 5) regie op interne vacatures. Leerprogramma mobiliteit in perspectief Het programma is gericht op het ondersteunen van managers bij heroriëntatie op het eigen loopbaanperspectief en het ondersteunen door de managers van de medewerkers in hun proces van heroriëntatie. Daartoe zijn adviseurs van de UWV Academie bedrijfsbreed in gesprek geweest met regiodirecteuren/managers over het leertraject. Startconferenties zijn gehouden en aanvullende workshops worden op korte termijn gepland. Daarin komt onder meer het onderwerp verandermanagement aan de orde. Het programma kent een doorloop tot juli Project Invoeren Competentietaal en -systematiek In 2004 is één competentietaal en systematiek beschikbaar gekomen. Het toekennen van competenties aan sleutelprofielen van het Functiehuis is gerealiseerd. In de vorm van workshops is de overdracht van de methode aan P&O ers gerealiseerd. Zij kunnen zelf functieanalyses uitvoeren voor de functieprofielen in hun divisies en directoraten. Er is een UWV competentiewoordenboek beschikbaar. P&O ers zijn opgeleid op het gebied van functieanalyse/ toekennen competenties. Het beheer van de competentieprofielen, welke bij de functieprofielen horen, is belegd bij de vaktafel en ingericht bij het Functiehuis UWV. Na afronden van het project wordt dit onderdeel regulier werk. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

18 Managers, medewerkers en P&O-professionals beschikken dan over instrumenten op het gebied van: arbeidscommunicatie, werving en selectie, beoordelings- en investeringsgesprekken, coaching, loopbaan ontwikkeling, en MD. Dit wordt gefaseerd ingevoerd (eind 2004/ begin 2005). Het aanbod betreffende trainingen voor managers, medewerkers en P&O ers om competentiegerichte gesprekken te voeren is vastgesteld. Pilot routing en verwerking van formulieren P/View beheer De pilot is afgerond. Een complete vernieuwing was niet noodzakelijk. Volstaan kon worden met aanpassingen op het bestaande systeem. Digitalisering van personeelsdossiers hangt samen met heroriëntatie projectportfolio UWV heeft de RvB besloten de inrichting van een SSC in 2004/ 2005 geen doorgang te laten vinden. Hierdoor is ook de digitalisering van personeelsdossiers vertraagd. Conclusie De inrichting van het Shared Service Centre is na een besluit van de Raad van Bestuur uitgesteld. Voor het overige ligt het programma op koers. Programma FEZ (financieel economische zaken) Algemeen Het Programma FEZ richt zich met name op verbetering van de financiële huishouding en het beter en sneller beschikbaar krijgen van de nodige stuur- en verantwoordingsinformatie. Daartoe wordt het datawarehouse UWV ingericht en operationeel gemaakt. De doelstelling van het project Datawarehouse is de verbetering van de informatie ten behoeve van de externe verantwoording. Tevens vindt omzetting van de systemen voor de financiële administratie plaats binnen het programma FEZ. Resultaten 2004 Datawarehouse Om verschillende redenen is sinds mei 2004 gekozen voor een andere aanpak van het project Datawarehouse. Vanaf mei wordt gewerkt met speerpunten op basis van vragen van de klant. Deze speerpunten hebben een korte doorlooptijd, waardoor beter ingespeeld kan worden op de actualiteit. De volgende speerpunten zijn inmiddels afgerond: AG-informatie volgens de gegevensstandaard, Het laadproces van de applicatie "eigen Kosten en Activiteiten" (EKA), Eenmalige herbeoordelingen (HSB). In de eerstkomende maanden zullen de volgende speerpunten worden afgerond: Laadproces Relaties, "Eigen Kosten en Activiteiten" (EKA): de module Personeel, ORKA: risicocijfers WW Omzetting financiële systemen AP De doelstellingen zijn binnen de tijd en binnen budget afgerond Kwaliteitsborging FEZ In december is het kwaliteitsmanagementsysteem van FEZ door certificeringsinstantie TNO met een positief advies voorgedragen. In januari 2005 is het certificaat uitgereikt. PCC De afdeling PCC heeft in 2004 namens de Raad van Bestuur toezicht gehouden op de uitvoering van het Veranderprogramma. In het licht van de nieuwe structuur van het veranderprogramma wordt deze taak herbelegd. Conclusie Het programma FEZ loopt conform planning. Alleen het project Datawarehouse heeft enige vertraging opgelopen. Wij verwachten dat het project eind 2005 alle geplande resultaten behaald heeft. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

19 Programma Communicatie/Cliëntenparticipatie Algemeen De belangrijkste doelstellingen van dit programma zijn: - motiveren en informeren van medewerkers in een continu proces van cultuurverandering. - Bekend(er) maken van UWV bij alle stakeholders (imagoverbetering) - Verbetering van de toegankelijkheid van de organisatie voor generieke klantcontacten. Resultaten 2004 Internet/intranet De voorbereidingen voor verdere ontwikkeling van een klantgericht Internet zijn afgerond. Er is een werkende proof of concept met DigiD en de voorbereidingen voor de ontwikkeling en implementatie van elektronische formulieren zijn gerealiseerd. De start van de implementatie van het nieuwe intranet is als gevolg van technische problemen uitgesteld naar het eerste kwartaal van Twee van de drie trajectplanners die in het derde kwartaal inhoudelijk waren afgerond zijn op <www.uwv.nl> geïmplementeerd. Het betreft de planner 'Van herbeoordeling naar Werk' (AG) en 'Van werkloos naar werk' (WW). De inhoud van de derde planner die betrekking heeft op het aanvragen van zwangerschapsverlof wordt gebruikt om een generieke planner te ontwikkelen. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2005 afgerond. In- en externe communicatie In 2004 zijn voor klanten ruim vragen rondom werk en inkomen beantwoord via <www.uwv.nl>. Met CWI zijn afspraken gemaakt om deze kennis te delen. De implementatie daarvan vindt plaats in het eerste kwartaal Vanaf dat moment wordt ook het onderhoud samen uitgevoerd. Er is een kwantitatief onderzoek gedaan naar de waardering van de nieuwe site. De gemiddelde waardering komt uit op een rapportcijfer van 7,2. De resultaten worden gebruikt als input voor een kwalitatief onderzoek in het eerste kwartaal van Samen is dit de basis voor de verdere optimalisatie van het kanaal internet in Uniek Doelstelling van dit project is het optimaliseren van alle klantcontactuitingen (zoals folders, brochures, brieven en formulieren) binnen UWV. Daarnaast worden met het project kostenbesparingen beoogd. Wijzigingen in brieven, formulieren etc. verlopen inmiddels via een centraal Uniek-loket. Ook is de integratie van formulieren op gang gekomen. Voor systeemoutput is door de divisies een centrale beheerder aangewezen. KCC Het pand in Goes is opgeleverd, ingericht en geopend. Er zijn extra werkplekken in Assen gerealiseerd. Het 0900 nummer is openbaar aanbesteed. Met twee geselecteerde leveranciers wordt verder onderhandeld. Conclusie Het programma loopt nagenoeg op schema. Programma Huisvesting Algemeen In 2004 is het in 2003 gestarte hoofdkantooronderzoek afgerond. Dit heeft geresulteerd in een gewijzigde inbedding van het herhuisvesting programma binnen de organisatie. De huisvestingtaken zijn medio 2004 overgegaan van F&I naar een nieuw opgericht directoraat onder leiding van een nieuwe directeur. Zijn opdracht is een kantorennetwerk te realiseren bestaande uit één hoofdkantoor, 10 frontoffices, 17 backoffices in combinatie met frontoffices en 2 Klanten Contact Centra. Om dit te bewerkstelligen heeft het programma een staf van ongeveer 30 fte s ter beschikking. Resultaten 2004 Inrichting directoraat Huisvesting Het Inrichting- & Migratieplan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en is ter beoordeling voorgelegd aan de OR. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

20 Meerjaren Beleidsplan Huisvesting en Jaarplan Huisvesting 2005 Het directoraat Huisvesting heeft een nieuw huisvestingscenario ontwikkeld op basis van de nieuwe uitgangspunten: extra fte krimp en maximale benutting van bestaande UWV locaties. Deze scenario s hebben de basis gevormd voor het Meerjaren Beleidsplan Huisvesting en het Jaarplan Huisvesting 2005, die in december 2004 aan de Minister zijn aangeboden. De acties, die nodig zijn om het nieuwe kantorennetwerk te realiseren worden hieronder beschreven tezamen met de in 2004 bereikte resultaten. 1. Afstoot van bestaande panden De reductie van het aantal panden is in volle gang. In 2004 zijn de huurovereenkomsten van 37 locaties beëindigd. De medewerkers zijn in andere bestaande UWV locaties ondergebracht. 2. Verwerving nieuwe panden In 2004 zijn ten behoeve van de FoBo-vorming in Almere, Goes, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle nieuwe panden verworven. Waar nodig is hiervoor ministeriële goedkeuring ontvangen. Alleen de locaties in Rotterdam en Zwolle moeten nog gebouwd worden. Waar zich mogelijkheden voordoen om onder gunstige condities met de frontoffices te participeren in de vorming van bedrijfsverzamelgebouwen zal UWV hierin participeren. In Assen, Emmen en Haarlem zijn gesprekken gaande. In Den Bosch zijn de besprekingen in een vergevorderd stadium. In Roermond participeert UWV beperkt in het BVG. Onderzoek naar uitbreiding van de activiteiten in het bestaande pand in Roermond is nog gaande. Daarnaast is UWV in alle CWI s aanwezig met zijn casemanagement WW/reïntegratiecoach WW. 3. Inrichting van panden Hoofdkantoor: gebouw C is ingericht en wordt bewoond. Gebouw D is op 1 december 2004 bouwkundig opgeleverd en wordt nu ingericht. De KCC s Goes en Assen zijn gereed. Nieuw gestarte projecten: Ten behoeve van alle beoogde Fo en FoBo locaties worden projectplannen opgesteld. Ten behoeve van de locaties Amsterdam, Almere, Goes en Groningen liggen concrete projectplannen met begrotingen voor. Het projectplan voor FoBo Hengelo is uit oogpunt van kostenreductie herzien. Conclusie Het programma is doorgestart op basis van een nieuw meerjarenplan huisvesting. Bijlagen bij UWV Jaarverslag

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Zorgen voor bejegening

Zorgen voor bejegening Opdrachtgever IWI Zorgen voor bejegening Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek Cliëntbejegening Startdatum 1 februari 2006 Einddatum 31 oktober 2006 Categorie Toezicht en functioneren van sociale

Nadere informatie

Sonar bij CWI. Conclusie

Sonar bij CWI. Conclusie Opdrachtgever IWI Sonar bij CWI Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Sonar bij CWI: verkennende studie naar de status van Sonar medio februari 2005 Einddatum 1 april 2005 Sonar is een geautomatiseerd

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

De implementatie van Enterprise Resource Planning bij Defensie

De implementatie van Enterprise Resource Planning bij Defensie SALTZMANN De implementatie van Enterprise Resource Planning bij Defensie Defensie heeft in 2003 gekozen voor een nieuw besturingsmodel dat in 2005 is geïmplementeerd. Naast rolvastheid blijft de verbetering

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de zes pijlers van VPS: 1. ongewenste uitstroom minimaliseren/kwaliteit

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

De Sociale Verzekeringsbank. Veranderprogramma SVB Tien

De Sociale Verzekeringsbank. Veranderprogramma SVB Tien De Sociale Verzekeringsbank Veranderprogramma SVB Tien Pagina 2 van 23 Colofon Directie Werk en Inkomen - organisatie en verantwoordingsgericht onderzoek Datum Mei 2013 Rapportnummer R13/01 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Rijk 2013

Bedrijfsvoering Rijk 2013 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Inhoudsopgave 3De bedrijfsvoering van het Rijk bevindt zich middenin een Inleiding 2 samenhangend beeld van de ontwikkelingen

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB (11210302, versie 1.0) Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB 12-04-2007 Auteurs Peter Brussaard Frank Niessink Erik Stel Jan Turk Gerrit Vogelzang Prof. Bronkhorstlaan 10-XII Postbus

Nadere informatie

1 e Leveringsrapportage SCD 2014

1 e Leveringsrapportage SCD 2014 1 e Leveringsrapportage SCD 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Dienstverlening organisatiebreed 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Actuele ontwikkelingen 4 2.3 Klanttevredenheid 5 3. Voortgang per afdeling 8 3.1 Personeel

Nadere informatie