Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid"

Transcriptie

1 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid

2 Colofon Versie: 1.3 Goedgekeurd tijdens de Raad van Toezichtsvergadering d.d. 10 mei 2010 Eindredactie: drs L.A.A. van Reeuwijk, secretaris Raad van Bestuur (Jaardocument) Dr. Ir. F.F.J.M. Schaepkens RC, manager Financien & Informatievoorziening (Jaarrekening)

3 3 INHOUD DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 5 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 9 VERSLAG VAN DE MEDISCHE STAF UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE BESTURINGSMODEL KERNGEGEVENS BELANGHEBBENDEN GOVERNANCE BESTUUR EN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING CLIËNTEN(BE)RAAD BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID ALGEMEEN BELEID ICT VASTGOED ALGEMEEN KWALITEITSBELEID KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS 57

4 4 4.9 SAMENLEVING FINANCIEEL BELEID VOORUITBLIK 74 DEEL II JAARREKENING 75 DEEL VI BIJLAGEN 137 PUBLICATIES 145 ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 145 ST ANTONIUS ZIEKENHUIS UTRECHT 163

5 DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 5

6 6

7 7 Voorwoord Raad van Bestuur Het jaar 2009 is voor het St. Antonius Ziekenhuis een goed jaar geweest. Het St. Antonius Ziekenhuis levert op tal van terreinen bovengemiddelde prestaties. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft in 2009 ook weer laten zien dat zij als gastvrij topziekenhuis zorgdraagt voor excellente zorg en service aan patiënten, bezoekers en familie. Daarnaast zijn er goede financiële resultaten gehaald. Dit komt onder andere tot uitdrukking in hoge scores op diverse ranglijsten. Zo werden we opnieuw 1e in de Elsevier lijst van beste ziekenhuizen, we haalden het certificaat Investors-in-People en zijn ook in 2010 weer Topwerkgever. Door deze instanties worden wij geroemd om onze teamgeest & collegialiteit, alsmede de mogelijkheden tot ontplooiïng, opleidingen en het werken met hart & ziel. Ook in financiele lijstje komen we als beste topklinische ziekenhuis naar voren. Verder kregen we een nominatie voor de veiligheidsprijs van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) voor onze opleidingen inzake patiëntveiligheid, we hebben een uitstekende, vernieuwde introductie voor nieuwe medewerkers, kregen erkenning voor het onderzoek van de Cardiologie, en de Antonius Academie kwam tot stand. Het ziekteverzuim daalde op alle locaties tot zo n 4%. De functieherverdeling tussen Nieuwegein en Utrecht kreeg goed vorm; het spoorboekje van de lateralisatie van de zorg klopte precies, zodat we op 31 maart 2009 de naam St. Antonius Ziekenhuis ook op de Utrechtse locaties konden aanbrengen. In 2009 zijn allerlei overgangsproblemen grotendeels overwonnen. En met onze keuze voor kwaliteit door bundeling van de verloskunde, kindergeneeskunde en IC, krijgt het ziekenhuis steeds weer steun. De fusie is afgerond. De afdelingen zijn vrijwel allemaal geïntegreerd over de locaties heen, protocollen en werkwijzen zijn geharmoniseerd, mede door de inzet van vele medewerkers. De telefonische bereikbaarheid is sterk verbeterd en het Electronisch Patienten Dossier wordt door vrijwel alle vakgroepen en ook al veel verpleegafdelingen gebruikt. En tal van afdelingen werden in 2009 verbouwd of uitgebouwd. Aandacht behoefde in 2009 de bedrijfsvoering, het terugdringen van personeel-niet-in-loondienst (gedetacheerden) en het oplopen van de patiëntgebonden kosten. Desondanks is het financiele resultaat goed. In 2010 is het ook topprioriteit om de financiën goed op orde te houden, vooral ook met het oog op de jaren na Dan wordt immers in Nederland flink bezuinigd en nemen de kosten van de nieuwbouw een aanvang. Daar hebben we de medewerking van maatschappen, leidinggevenden en medewerkers hard bij nodig. De Raad van Bestuur acht een financieel gezond ziekenhuis van groot belang voor onze toekomst en werkgelegenheid, zeker in deze tijd van marktwerking. We pakken dit aan door kwaliteit en doelmatigheid aan elkaar te koppelen. Kwaliteit leidt immers tot doelmatigheid. Verder staan ons in 2010 andere belangrijke zaken te wachten, zoals het slaan van de eerste paal in Leidsche Rijn en het 100-jarig jubileum. Ook komt in 2010 een bezoek van de accreditatiecommissie van het NIAZ. De verbetering van kwaliteit en veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt, evenals de gastvrijheid voor onze patiënten met het programma Symphony 440. Met trots kijken we terug op onze tradities van onze voorlopers, waarin de waarden liefde/zorg voor de patiënt en toewijding evenzeer centraal stonden. Dit zijn waarden en tradities die wij voort willen zetten door ze zichtbaar te maken in ons gedrag, zowel naar elkaar als naar onze patiënten. Die waarden zijn: gastvrij en top voor loyale patiënten; toewijding en zorg (hart en ziel); ambitie en discipline; samen werken (als een Symfonieorkest).

8 8 Hopelijk kunnen wij in de toekomst onze waarden behouden ook in deze tijden van marktwerking en grotere druk op financiën. In het voorwoord willen wij graag alle specialisten, medewerkers en vrijwilligers bedanken voor alle inspanningen bij het bereiken van de wederom goede resultaten en realisatie van de doelstellingen. De Raad van Bestuur van Stichting St. Antonius Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 20 april Was getekend, Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Mei 2010 De heer M. Rook MBA dr. H.C.M. Haanen drs. A.G. Kloet ir. F.A.M. Spijkers Voorzitter Lid, patiëntenzorg Lid, patiëntenzorg Lid, Bedrijfsvoering De ondertekening van het jaardocument is verplicht. Ter voorkoming van handtekeningfraude, zijn de handtekeningen niet zichtbaar in de publicatiestukken. Een volledig ondertekend exemplaar wordt ten kantore bewaard.

9 9 Verslag van de Raad van Toezicht In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. De Raad van Toezicht is onder de indruk van de prestaties welke op het gebied van de medisch-specialistisch, verpleegkundig en overige opleidingen worden geleverd. Ook de inzet en output op het gebied van het onderzoek is, getuige de vele publicaties die in het jaardocument zijn opgenomen, voor een algemeen ziekenhuis, fors. In het verslagjaar 2009 heeft de Raad van Toezicht vooral aandacht geschonken aan hiernavolgende onderwerpen. Fusie en lateralisatie Via voortgangsrapportages is de Raad van Toezicht regelmatig op de hoogte gesteld van de vorderingen van het proces van fusie en lateralisatie in de organisatie. Het fusie- en lateralisatieproces zal in 2010 worden afgerond. Gestelde doelen zijn gehaald in het fusie- en lateralisatieproces. Huisvesting en Nieuwbouw De Raad van Toezicht heeft in diverse vergaderingen nauwlettend het proces van de voorbereiding van de nieuwbouw in Leidsche Rijn gevolgd. Het Definitief Ontwerp is vastgesteld en de aanbestedingsprocedure is goedgekeurd. De nieuwe ontwikkelingen inzake de kapitaallasten en de onzekerheden over de marktwerking brengen risico s met zich mee. De aard en omvang van deze veranderingen hebben een zeer grote invloed op de toekomst van het St. Antonius Ziekenhuis. De Raad van Bestuur heeft een aantal modellen en scenario s opgesteld die rekening houden met deze ontwikkelingen en de mogelijkheden de bedrijfsvoering hieraan aan te passen. Dit is gebeurd in de vorm van scenario s. De Raad van Toezicht heeft in overleg met de Raad van Bestuur de scenario s bekeken en deze als overzienbaar gekwalificeerd. De Raad van Toezicht heeft in 2009 de financiering van de nieuwbouw in Leidsche Rijn en de verbouwing van Nieuwegein goedgekeurd. Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2009 de nieuwbouw in Leidsche Rijn goedgekeurd. Governance Op basis van de actualiteiten in de Governance heeft de Raad van Toezicht gesproken over governance. In 2009 is de Raad van Toezicht gestart met de volgende initiatieven: 1. Opstellen van jaarkalender Raad van Toezicht voor Dit is in oktober 2009 vastgesteld. 2. Opstellen van informatieprotocol RvB RvT. Dit is in maart 2010 vastgesteld. 3. Opstellen van een beleidsrapportage en een dashboard voor de Raad van Toezicht met de belangrijkste indicatoren voor toezichthouding. Dit is in maart 2010 voor het eerste besproken in de Raad van Toezicht. 4. Zelfevaluatie binnen Raad van Toezicht Voor een meer uitgebreidde beschrijving, zie hoofdstuk 3. De Raad van Toezicht doet verslag conform de gestelde relevante normen van de algemene rekenkamer en indien van toepassing, aan de codes voor goed bestuur, conform de zorgbrede governance codes. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten op de indeling van het Modeldocument ziekenhuisconcern 2009 van het Ministerie van VWS en de Uitgangspunten van verslag: rapportage van de Algemene Rekenkamer Goede voorbeelden en tips voor een beter verslag, verslagen van raden van toezicht vergeleken, maart Samenstelling De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit negen leden. De leden beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden: financieel-economische, juridische, bestuurlijke, sociale zaken en arbeidsverhoudingen, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke binding met het St. Antonius Ziekenhuis en zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Behoudens de remuneratiecommissie en Auditcommissie zijn er geen specifieke aandachtsgebieden, maar is sprake van collegiaal toezicht vanuit de specifieke maatschappelijke achtergrond van eenieder. Derhalve zijn de aandachtsgebieden niet ingevuld. Risico s en veiligheid De Raad van Toezicht wordt regulier op de hoogte gesteld van de risico s en de patiëntveiligheid in het St. Antonius Ziekenhuis. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de Raad van Bestuur zich bewust is van het belang van de beheersing van deze risico s en dat preventief maatregelen genomen moeten worden. Alleen op deze wijze kan een situatie geschapen worden, dat alle aspecten van de bedrijfsvoering in control zijn. Kwaliteit De Raad van Toezicht geeft op systematische wijze aandacht aan de kwaliteit van de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Hiervoor is een jaarlijkse ontmoeting ingericht met een vertegenwoordiging van de medische staf.

10 10 Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties Prof. dr. H.P.M. Adriaansens Hoogleraar Sociale Voorzitter Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Wetenschappen Universiteit Voorzitter Stichting Perdix (onderwijs voor hoogbegaafden) Utrecht Lid Stichtingsbestuur GITP (Gemeenschappelijk Instituut voor Dean Roosevelt Academy Toegepaste Psychologie) Middelburg Universiteit Lid Commissie Sirius Excellence Programma, Ministerie van Utrecht Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Lid Redactieraad Beleid en Maatschappij Lid Bestuur ECOLAS (European Colleges of Liberal Arts and Scienes) Lid Wetenschappelijke Raad Zeeland Lid Stichtingsbestuur School of Music, Middelburg Lid van verschillende adviesraden m.b.t. Studentenorkest Alcmaeon Lid adviesraad Arduin Academie Drs. J.L.A.M. Halkes Gepensioneerd, laatste Vice-voorzitter Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Toezicht Axion Continu, Utrecht Universitair Medisch Centrum Lid Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie BO-EX, Utrecht Utrecht Lid Raad van Commissarissen Octopus BV, Utrecht Bestuurslid, secretaris Van Baaren Stichting en Van Baaren MuseumStichting, Utrecht R.G. van Ingen Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Directeur Stichting Lid Raad van Commissarissen Jaarbeurs Holding BV Koninklijke Nederlandse Lid Raad van Commissarissen Reehorst BV Jaarbeurs Voorzitter Raad van Commissarissen VNU-Exhibitions Europe Non executive Board member UFI (Exhibition Association) Board supervisor VNU-Asia/ Shanghai Mr. M.W. Guensberg Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie bestuursvoorzitter Lid college van beroep tuchtrechtspraak Mediator CMS Derks Star Busmann NV Lid Raad van Toezicht IDA Foundation Lid Bestuur International Charity Fund Voorzitter Stichting Vrienden Stadsschouwburg Utrecht Plaatsvervangend rechter Utrecht Bestuurder Tuinzing Stichting Commissaris van Mosselgroep BV Commissaris Heering UAS BV Adviseur CMS Derks Star Busmann NV Partner/opleider Guensberg/Nordbeck Raadgevend Bureau Dr. J. Kremers Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Vice-voorzitter Voorzitter Bestuur Innovatie Netwerk Agrocluster en Groene Ruimte, Beleidscomité Robeco Groep Den Haag en directeur Rodamco N.V. Lid Bestuur Optas, Den Haag Voorzitter Bestuur Stichting Merita, Zeist Voorzitter Raad van Commissarissen BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, Utrecht Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, Zeist Voorzitter Hein Wellens Fonds, Maastricht Voorzitter Internationale Adviesraad, Universiteit van Maastricht J.P. Fokker Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Directeur SHV Makro President-commissaris Centraal Boekhuis Lid Raad van Toezicht Reinaerde Utrecht Bestuurder Stichting Tuinzing

11 11 Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties Drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta Oud directeur Interprovinciaal Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis overleg, portefeuille Zorg, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting CITO en Cultuur, Welzijn, Onderwijs Vice-voorzitter Raad van Commissarissen CITO-BV, Arnhem Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis te St. Michielsgestel Voorzitter Raad van Toezicht Ipabo Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Rivor Lid Raad van Commissarissen s Heeren Loo Zorggroep, Amersfoort Lid Raad van Commissarissen Stichting Kleurrijk Wonen, Culemborg/ Geldermalsen/Leerdam Lid van de Raad van Toezciht van PTHU Lid Bestuur Stichting Achmea Slachtofferhulp Lid RvC. Woonbron Prof. dr. G.J.H. van Hoof Hoogleraar Internationaal Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Recht Universiteit Utrecht Advocaat te Nieuwegein/IJsselstein Lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Juridisch adviseur Fame Holding B.V., Nijmegen Ir. B.F. Dessing Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Voorzitter van de Raad Lid Bestuur Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting van Bestuur van zorgverzekeraar Lid RvT Pensioenfonds van De Nederlandse Bank VGZ-IZA-Trias-Univé Lid RvB Nederlandse Publieke Omroep/NOS (Kroonbenoeming) Lid Raad van Advies Akkermans&Partners Lid Raad van Advies Royal Haskoning Lid Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Lid Raad van Advies Mentaal Beter Adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Industry expert Waterland private equity investments Lid van Bestuur Walter Maas Huis Lid RvT Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Lid RvC Zorgcoöperatie Nederland Lid Zorginnovatie Platform Ministerie van VWS Lid RvT Revalidatiecentrum De Hoogstraat Lid visitatiecommissie Stichting Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar vervoer. Werving en selectie nieuwe leden In mei 2009 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de herbenoemingen van de heren Guensberg en Kremers voor een nieuwe termijn als lid conform het rooster van herbenoeming en aftreden. Eerste benoeming Herbenoeming Prof. dr. H.P.M. Adriaansens Drs. J.L.A.M. Halkes R.G. van Ingen Mr. M.W. Guensberg Dr. J. Kremers J.P. Fokker Drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta Prof. dr. G.J.H. van Hoof Ir. B.F. Dessing

12 12 Informatiebronnen en aantallen vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar 2009 zes keer in vergadering bijeen. In alle vergaderingen was een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast frequent overleg met de (voorzitter van de) Raad van Bestuur febr maart mei sept okt dec dhr. Adriaansens voorzitter RvT X X X X X X dhr. Halkes lid RvT X X X X X X mw. V.d. Hul lid RvT X X X - X X dhr. Van Hoof lid RvT X - X X X X dhr. Fokker lid RvT X X X X X X dhr. Van Ingen lid RvT X - - X X X dhr. Guensberg lid RvT X X - - X X dhr. Kremers lid RvT X X X X X X dhr. Dessing lid RvT X X X X X X dhr. Rook voorzitter RvB X X X X X X dhr. Spijkers lid RvB X X X X X - dhr. Haanen lid RvB X X X X X X dhr. Kloet lid RvB X X X X X X mw. Van Reeuwijk secretaris RvT/RvB X X X X X X Reglement en Organisatie De Raad van Toezicht heeft een reglement, waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Reglement en de statuten van de stichting geven inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad van Bestuur, en ook op het functioneren van de Raad zelf. Zoals hierboven toegelicht wijkt de werkwijze van de Raad van Toezicht op één punt af van de Zorgbrede Governancecode, zijnde de maximale zittingsduur van leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie en een Auditcommissie. De remuneratiecommissie fungeert als selectie- en benoemingscommissie en doet voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie is regelmatig bij elkaar gekomen in 2009 in het kader van de beoogde opvolging van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur voor eind De Auditcommissie ziet toe op het financieel-economisch beleid (financiële informatieverschaffing, begroting, jaarrekening, belangrijke investeringen en leningen, systeem van risicobeheersing en controle, keuze van de accountant) en adviseert de Raad van Toezicht hierin. Zelfevaluatie De Raad van Toezicht heeft in 2007 een zelfevaluatie uitgevoerd. In de oktobervergadering van 2009 is opnieuw gesproken over het functioneren Raad van Toezicht en de procedure voor werving van nieuwe leden Raad van Toezicht. Gezien het vertrek van enkele leden heeft binnen de Raad van Toezicht tevens een herbezinning plaatsgevonden over zijn eigen profiel en samenstelling. Hiermee wordt bij de werving rekening gehouden. Bezoldiging Raad van Toezicht De bezoldiging bedraagt 8000 euro voor de voorzitter en 6000 euro voor de leden per jaar. Jaarverslag en jaarrekening/overleg met externe accountant Het jaardocument 2008 is in aanwezigheid van de externe accountant besproken, goedgekeurd en vastgesteld op 19 mei De managementletter van de accountant met onder meer zijn bevindingen over het financiële beheer, planning en control, administratieve gegevens en geautomatiseerde gegevensverwerking, werd behalve in de Auditcommissie, ook in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht besproken.

13 13 Beleidsrapportage Per kwartaal worden beleidsrapportages opgesteld voor de Raad van Toezicht vanuit de Raad van Bestuur. De beleidsrapportages bevat de volgende aspecten: 1. Productie en financiën 2. Kwaliteit en veiligheid 3. Reputatie/gastvrijheid 4. Medisch specialistisch handelen (relatie RvB medische staf, cohesie en samenwerking binnen medische staf) 5. Speciale opgaven (Samenwerking, fusie/lateralisatie, nieuwbouw/verbouw) 6. Medewerkers De aspecten worden weergegeven aan de hand van kritische succesfactoren en een korte toelichting. Jaarplan Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergadert conform een jaarplan. Naast de onderwerpen vanuit de Planning en Control Cyclus is in 2009 een jaarkalender ingevoerd, waarin de hoofdthema s in de beleidsvorming terugkomen in de agendering van de Raad van Toezichtsvergaderingen. De onderwerpen worden gepresenteerd door de portefeuillehouders binnen de Raad van Bestuur, al dan niet ondersteund door betrokken medisch specialisten en/of managers. De vergaderingen in mei, september en december hebben een vast karakter. De beleids- rapportages hebben daarbij het karakter van evaluatie en zo nodig aanvullende actie. Zij beïnvloeden zo de beleidsdocumenten voor het volgend jaar. Vergadering Februari Maart Mei September Oktober December Vast onderwerp Thema bijeenkomst (zie hieronder) Thema bijeenkomst (zie hieronder) Werkbezoek/rondleiding over locatie Nieuwegein Jaardocument/Jaarrekening Beleidsrapportage t/m maart Beleidsrapportage t/m juni inclusief Gesprek met Stafbestuur Beleidskader 2010 Halfjaarcijfers Thema bijeenkomst (zie hieronder) Werkbezoek/rondleiding over locaties Utrecht Beleidsrapportage t/m oktober Jaarplan en begroting 2010 In iedere vergadering komt een thema aan de orde. In sommige maanden is er beperkter tijd beschikbaar vanwege de vaste onderwerpen. Thema s zijn: Bouw/verbouw ICT/logistiek Kwaliteit/veiligheid Innovatie, topklinische zorg, research HRM (waaronder Bedrijf naar je hart) Marketing, positionering (waaronder Symphony 440) Governance Samenwerking/Ondernemerschap (waaronder ZBC s) Er is gekozen voor flexibiliteit van agendering van de thema s, aangezien de actualiteit deze zal beïnvloeden. (in 2009 was dit de financiering van de nieuwbouw/verbouw). Perspectief en aandachtspunten De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen, waren: Patiëntveiligheid en kwaliteit Voortgang Samenwerkende Ziekenhuizen Voortgang fusie Aanpassing statuten nav Cliëntenberaad Financiering Nieuwbouw/Verbouw Stand van zaken voorlopige resultaten/ voortgang jaarrekening/jaarverslag Antonius Academie Samenwerking Ziekenhuis Rivierenland Tiel Definitief Ontwerp Leidsche Rijn Financiering Bouw Accountantsverslag 2008 Jaardocument/jaarrekening 2008 Vervolg financiering bouw Activiteitenplan oncologiecentrum midden nederland Financiering bouw Gesprek met de medische staf Jaarplan medische staf 2010 Beleidskader 2010 Brief van Rook/Adriaansens aan de Medische Staf ZBC Cardiologie Fusievoorstel SSSV Bunnik en AZN Voorzet voor Programma van Eisen aan Balanced Score Card Financieel Verslag 1e half jaarcijfers 2009 Aanvulling Treasury Statuut Conceptprofiel voorzitter Raad van Bestuur Beoogde procedure voor werving van voorzitter Functioneren Raad van Toezicht Procedure voor werving van nieuwe leden Raad van Toezicht Selectieprocedure accountant Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen Financiele positie avn het ziekenhuis incl. concept verslag auditcommissie Aanbesteding nieuwbouw Leidsche Rijn Actualiteiten mbt tot goverance en discussie wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? Samenvatting van actualiteiten mbt Goverance Brief van minister Klink aan de 2e kamer en de reactie van NVZ en BOZ

14 14 Jaarplan Raad van Toezicht 2010 Stimulering Utrechtse locaties Ondertekenen notulen van de besluiten tot fusie SSSV-azn Uitnodigen van 2 Raad van Toezichtsleden voor Cliëntenberaad op Voorzitterschap STZ Vaststellen van jaarplan en begroting 2010 Begroting 2010 private activiteiten Treasuryplan 2010 Voortgang aanbesteding en financiering bouw Naamgeving Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen Tweede discussie: Actualiteiten met betrekking tot Governance en discussie wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? Samenvatting van actualiteiten mbt Governance Brief van Klink aan de 2e kamer en de reactie van NVZ en BOZ Opzet van beleidsrapportage van Raad van Bestuur aan Raad van Toezicht Schriftelijke goedkeuring aan Statutenwijziging St. Antonius Zorgservices en Antonius Zorgservices Beheer BV Tijdens iedere vergadering zijn door middel schriftelijke adstructies de belangrijkste actuele zaken besproken. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie fungeert als selectie- en benoemingscommissie en doet voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie is regelmatig bij elkaar gekomen in 2009 in het kader van de beoogde opvolging van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur voor eind De conclusies en aanbevelingen werden vervolgens in de plenaire vergaderingen van de Raad van Bestuur behandeld. De Remuneratiecommissie bestaat uit de volgende leden: de heer prof. dr. H.P.M Adriaansens en de heer ir. B.F. Dessing. De commissie wordt ondersteund door mevrouw drs. L.A.A. van Reeuwijk, secretaris RvT/RvB. De volgende onderwerpen zijn behandeld: Conceptprofiel voorzitter Raad van Bestuur Beoogde procedure voor werving van voorzitter Raad van Bestuur Functioneren Raad van Toezicht Procedure voor werving van nieuwe leden Raad van Toezicht Actualiteiten mbt tot goverance en discussie wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? Tweede discussie: Actualiteiten met betrekking tot Governance en discussie wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? Actualiseren van reglement Raad van Toezicht Auditcommissie De Auditcommissie kwam in 2009 zes keer bijeen. Daar werden met het lid van de Raad van Bestuur, de portefeuillehouder Bedrijfsvoering en, wanneer nodig de externe accountant, de volgende onderwerpen behandeld: Datum Onderwerp Rapportage treasuryplan Voorlopige resultaten 2008 Voortgang financiering Aangepaste begroting politheek Financiering nieuwbouw (extra) Jaarrekening St. Antonius Ziekenhuis 2008 Geconsolideerde jaarrekening St. Antonius Ziekenhuis Jaarrekening private activiteiten Accountantsverslag 2008 St. Antonius Ziekenhuis Voortgang financiering Voortgang financiering Halfjaar cijfers per 30 juni 2009 Voortgang Treasury Beleid Voortgang financiering Addendum Treasury Statuut Beleidskader 2010 Samenwerkingsverbanden Fusie Sint Antonius Ziekenhuis met SSSV (Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen) Deelname in Cardiologie Holdings St. Antonius Ziekenhuis Gooi Ontwikkelingen exploitatieresultaat Voortgang financiering, inclusief WFZ en GO-regeling Voortgang Treasury Voorbereiding verkoop oude locaties Utrecht Verkoop panden Oudenrijn en Overvecht Jaarplan en Begroting 2010 St. Antonius Ziekenhuis Jaarplan en Begroting 2010 Private entiteiten Treasury Jaarplan 2010 Voortgang Treasury Jaarplan Voortgang financiering Voortgang aanbesteding De conclusies en aanbevelingen werden vervolgens in de plenaire vergaderingen van de Raad van Bestuur behandeld. Ook werd het verslag van de vergadering van de Auditcommissie bij de vergaderstukken van de Raad van Toezichtbijeenkomsten gevoegd. De Auditcommissie bestaat uit de volgende leden: de heer R.G. van Ingen, voorzitter, de heer J.L.A.M. Halkes, lid, de heer F.A.M. Spijkers, lid Raad van Bestuur (in 2009 vervangen door de heer Rook) en de heer F.F.J.M. Schaepkens, manager Financiën en Informatievoorziening als secretaris.

15 maart april mei aug okt nov dhr. Van Ingen (voorzitter) RvT X X X X X X dhr. Halkes RvT X - X X X X dhr. Spijkers RvB X dhr. Rook RvB X X X X X X dhr Schaepkens Secretaris X X X X X X Dhr Dessing (geen lid van X auditcommissie, maar eenmaal extra vanuit RvT toegevoegd aan de vergadering) Bespreken functioneren bestuur In oktober 2009 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. Tijdens de evaluatie van deze gesprekken wordt de Raad van Bestuur zowel collectief als individueel beoordeeld op het behalen van eerder overeengekomen toetsbare doelstellingen. De Raad van Toezicht heeft tijdens de terugrapportage aan de Raad van Bestuur zijn tevredenheid uitgesproken met de behaalde toetsbare doelstellingen en de duidelijke progressie bij de steeds hogere eisen die aan bestuurders worden gesteld. Hierbij kwam zowel de onderlinge samenwerking en rolopvatting aan de orde alsook zijn relatie tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht acht de Raad van Bestuur competent en de wisselingen binnen de Raad van Bestuur (sinds de concernvorming zijn op twee posities nieuwe bestuurders gekomen) hebben de continuïteit van bestuur niet gehinderd. Met name wordt de waardering genoemd voor de wijze waarop de zakelijke en medische bedrijfsvoering in elkaars verlengde zijn geplaatst en de wijze waarop de Raad van Bestuur in haar beleid de medische en verpleegkundige staf en de ondernemingsraad betrokken houdt. De Raad van Toezicht is van oordeel dat de aan de Raad van Bestuur gestelde doelen van het jaarplan 2008 grotendeels in 2009 gehaald zijn. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat van belangenverstrengeling geen sprake is. Dankwoord De medewerkers en de raad van bestuur en de medische staf hebben in het afgelopen jaar hun beste krachten aan het ziekenhuis gegeven en grote inzet getoond. De contacten met de adviesorganen Ondernemingsraad, cliëntenberaad en stafbestuur zijn constructief geweest. De Raad van Toezicht wil graag zijn erkentelijkheid uitspreken naar de Raad van Bestuur, Medische Staven, alle medewerkers en vrijwilligers van het ziekenhuis voor de door hen getoonde inzet. De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag 2009 goedgekeurd op 10 mei Was getekend, Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Prof. dr. H.P.M. Adriaansens Voorzitter De ondertekening van het jaardocument is verplicht. Ter voorkoming van handtekeningfraude, zijn de handtekeningen niet zichtbaar in de publicatiestukken. Een volledig ondertekend exemplaar wordt ten kantore bewaard. Vaststellen bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders geschiedt conform de NVZDregeling van In 2009 werden alleen vaste inkomens gehanteerd en geen bonussen. Vooruitblik De Raad van Toezicht heeft als aandachtspunten voor de komende periode genoemd: de verdergaande stelselwijzigingen en de besturing van het ziekenhuis in relatie tot de medische staf, de positie van het St Antonius als topklinisch ziekenhuis, samenwerking, innovatie, onderzoek & onderwijs.

16 16

17 17 Verslag van de Medische Staf De Vereniging Medische Staf (VMS) verenigt de medisch speciallisten van het St. Antonius Ziekenhuis. Samenstelling van bestuur medische staf De medische staf wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de medische staf. In 2009 heeft het Stafbestuur enkele wijzigingen ondergaan. Op 1 november 2009 heeft de heer L.J. Bras de voorzittershamer, na vele jaren, neergelegd. Per deze datum heeft de heer R.J. Snijder, sinds 2006 lid van het Stafbestuur, de voorzittersrol op zich genomen. De heer Bras werd per deze datum vice-voorzitter van het Stafbestuur en voorzitter van de Stafmaatschap. De heer F.W.Huisman trad af als lid van het Stafbestuur in april In november trad de heer dr. M. Tersmette af, na jarenlang als lid en vice-voorzitter van het Stafbestuur te hebben gefungeerd en tevens was hij voorzitter van de Stafmaatschap. De heer E.B.M. Theunissen is teruggetreden als 2e vice-voorzitter. De bestuurssamenstelling met de verdeling van functies was ultimo 2009 als volgt: R.J. Snijder, longarts, voorzitter Stafbestuur L.J. Bras, anesthesioloog-intensivist, vice-voorzitter Stafbestuur en penningmeester a.i. E.B.M. Theunissen, chirurg, secretaris dr. H.W. van Es, radioloog dr. J.I. Hoff, neuroloog mw. E.F.H. van der Linden, uroloog dr. O.J.M. Vogels, neuroloog mw. drs. H.A.M. Neefs, adviseur. Leden medische staf In het jaar 2009 hebben diverse personele mutaties plaatsgevonden binnen de Medische Staf. Er zijn zestien nieuwe leden toegetreden tot de Medische Staf, waarvan één als buitengewoon lid. Tien leden hebben het St. Antonius Ziekenhuis verlaten. Benoemingen in 2009: C.B. Hunting, internist mw. M. van der Vorst, kinderarts dr. J.A. Kummer, patholoog S. Rigter, anesthesioloog mw. S.E.M. Evelein-Oomen, GZ-psycholoog mw. G.J.M. Herder, longarts H.H.E. van Melick, uroloog mw. M. Verhoef, revalidatiearts mw. A.H. Pijlman, internist P.H.E. Hilkens, neuroloog B.M. Stubenitsky, plastisch chirurg dr. D.J.F. Nieuwenhuijs, anesthesioloog P.J. van der Schaar, MDL-arts S. Koppen, dermatoloog M. van Tilborg, oogarts (locatie Utrecht) E.J. Daeter, cardio-thoracaal chirurg Vertrokken leden Medische Staf in 2009: P.A.W.A. Renardel de Lavalette, kinderarts dr. H.T.M. ter Beek, anesthesioloog dr. G.J. van Meel, oogarts (locatie Utrecht) R. Oltmans, internist T.F.M.C. Specken, plastisch chirurg dr. M.A.A.M. Schepens, cardiothoracaal chirurg dr. P.A.M. van Hees, MDL-arts J.L. van Velde, dermatoloog A.G. de Bree, anesthesioloog dr. ir. F.J. Benning, klinisch fysicus De samenstelling van de Medische Staf per ultimo 2009 is weergegeven in een bijlage van dit jaardocument. Het aantal leden ultimo 2009 van de Vereniging Medische Staf bedroeg 267, waarvan 23 leden buitengewoon Staflid zijn. Ambitie De ambitie van de medische staf is het realiseren en verder ontwikkelen van goede medische zorg, zowel regulier als topklinisch en topreferent met daarnaast het opleiden van medisch specialisten en andere medische en paramedische beroepen en het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Voor 2009 kwam daarbij het uitwerken van de fusie op een constructieve en stimulerende wijze en het bevestigen van het vertrouwen en goede kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis zoals aangegeven door het publiek. Speerpunten van het bestuur van de medische staf zijn: 1. Veiligheid en kwaliteit 2. Medische Opleidingen 3. Innovatie en Onderzoek 4. Externe Samenwerking Deze worden hieronder toegelicht. 1. Veiligheid en kwaliteit De rol van de medisch specialist en de bijbehorende verantwoordelijkheden als het gaat om waarborgen van veilige en kwalitatief hoogstaande zorg, was in 2009 een actueel thema. Dit betreft

18 18 niet alleen de kwaliteit van het individueel medisch (technisch) handelen door de specialisten, maar ook de kwaliteit en veiligheid van diverse thema s, behandelingen en processen in huis. A. Landelijke 10 veiligheidsthema s in het kader van Veiligheidsmanagementsysteem De 10 landelijke veiligheidsthema s zijn onder leiding van en met behulp van diverse specialisten nader ontwikkeld en uitgewerkt. Voor ieder van de tien landelijke thema s zijn werkgroepen actief. - De werkgroep POWI (post operatieve wondinfecties) werkt aan vier speerpunten waaronder (protocollering en onderzoek van de) luchtbeheersing in de operatiekamer en handhygiëne. - De werkgroep vroegtijdige herkenning sepsis heeft zich in het bijzonder op compliance van de resuscitatie bundel gericht waardoor een relatieve reductie van de 28-daagse mortaliteit als gevolg van sepsis op de intersive care van 18% is bereikt. - De werkgroep medicatieveiligheid heeft een aantal interventies doorgevoerd gericht op het verbeteren van de medicatieoverdracht. - Het project Vitale bedreigde functies. De kans op overleven bij patiënten neem toe bij een adequate reactie bij de eerste signalen van klinische achteruitgang. Hiertoe is het zogenaamde Spoed Interventie Team (SIT) opgericht. Dit team functioneert reeds. Eerste evaluaties zijn positief. - De werkgroep Kwetsbare ouderen: Dit project is gestart met het inventariseren van activiteiten op organisatorisch gebied: screenen risico s en regiefunctie t.b.v. continuïteit van zorg op patiëntniveau. Er is gestart met uitvoering van activiteiten, maar nog niet alles is gerealiseerd zoals de regiefunctie en verslaglegging in het verpleegkundig electronisch patiënten dossier. - Ten aanzien van het project Acuut Myocard Infarct is er een dossieranalyse uitgevoerd en protocol voor nachtelijke controle liesbloeding ingevoerd. - Ten aanzien van het project verwisselingen van patiënt en bij patiëntis er een Time-out procedure ingevoerd. - Ten aanzien van het project hoogrisico medicatie: is de aandacht verschoven van radiofarmaca en cytostatica (reeds geregeld) naar insuline en anti-stolling medicatie. - Sinds dit jaar wordt tweemaal per jaar wordt een organisatiebrede bewustwordingscampagne georganiseerd. Thema s in 2009 waren medicatieveiligheid en handhygiëne. - Voorkomen van lijden door pijn: Bij klinische patiënten met pijn (o.a. postoperatieve patiënten en kankerpatiënten) wordt met een zekere regelmaat de pijn gemeten door middel van de VAS score. Dit wordt vastgelegd in het electronisch patiënten dossier). Afhankelijk van de score wordt de pijnmedicatie aangepast of een pijnarts geconsulteerd. B. Complicatieregistratie In 2009 voeren vrijwel alle maatschappen een complicatieregistratie. Het aandeel dan een complicatieregistratie voert is 94%. Hiervan volgen 24 maatschappen de landelijke richtlijn en bezitten 5 maatschappen over een eigen systeem. Slechts 2 maatschappen bezitten geen complicatieregistratie. De algemene wens is om het zoveel mogelijk elektronisch, via het electronisch patiënten dossier, in te kunnen voeren. Teneinde het registreren en analyseren van complicaties te optimaliseren is in 2009 een opzet voor een elektronisch complicatie registratie systeem ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van de formulieren van de landelijke wetenschappelijke verenigingen. Een aantal maatschappen heeft middels een pilot vastgesteld dat het systeem verbetering behoeft met betrekking tot analyse- en rapportagefunctionaliteit. Dit wordt verder doorgevoerd in C. Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) Het systeem Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS) is een belangrijke pijler in het kwaliteitsbeleid van de medische staf. De primaire doelstelling is een continue verbetering van het professioneel handelen en daarmee een verdere verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Met IFMS voeren de medisch specialisten periodiek een gesprek met een daarvoor speciaal getrainde collega-specialist over de kwaliteit van zorg, de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken specialist, diens relatie met collega s en de omgang met patiënten, het management en andere relevante zaken. Voor IFMS houdt iedere medisch specialist een eigen portfolio bij en brengt daarmee zelf zijn/haar professioneel functioneren in kaart. Het portfolio is een web-based programma. Het Stafbestuur heeft gekozen voor de Multisource Feedback (MSF) methode. Naast het bijwerken van het portfolio wordt een zelfevaluatie verricht met behulp van een vragenlijst. Daarnaast wordt een vragenlijst verstuurd naar 8 collega s, 8 medewerkers en 25 patiënten. Nadat deze gegevens zijn verzameld, vindt een één op één gesprek plaats met de auditor. Eind 2008 is het IFMS geïntroduceerd binnen de medische staf. In 2009 zijn elf auditoren opgeleid. Deze hebben met elkaar de eerste IFMS gesprekken gevoerd. Er zullen op korte termijn nog tien auditoren worden opgeleid. In 2010 zullen de auditoren ook met andere stafleden IFMS gesprekken voeren. Het doel is dat ultimo 2010 zestig leden van de medische staf een IFMS gesprek hebben gevoerd. D1. Kwaliteitscommissies Er zijn diverse commissies actief op het gebied van kwaliteit waarin leden van de medische staf participeren. In dit document bij het onderdeel kwaliteit en patiëntveiligheid vindt u een uitgebreide toelichting op o.a. de MIP-commissie, de klachtencommissie en de stuurgroep kwaliteit & patiëntveiligheid. Hierbij worden de activiteiten in 2009 van enkele staf- en ziekenhuiscommissies op het gebied van kwaliteit kort toegelicht. D2. Necrologiecommissie: Deze commissie kent sinds medio 2009 een nieuwe opzet. Nieuw is dat een drietal externe medisch specialisten betrokken zijn voor de beoordeling van de ingebrachte dossiers van overleden patiënten. De necrologiecommissie heeft tot doel het opsporen van de vermijdbare sterfgevallen en het formuleren van verbetervoorstellen aan betreffende specialisten. Maandelijks worden deze besproken aan de hand van casussen in een plenair overleg met stafleden en assistenten.

19 19 D3. Commissie Antistolbeleid De commissie antistolbeleid bestaat uit 14 specialisten uit verschillende disciplines. De commissie werkt volgens het principe dat bij een beoogde revisie de betrokken specialismen ingeschakeld worden om hieraan vorm te geven. In 2009 is het protocol met betrekking tot het antistolbeleid bij cardiologische- en cardio-thoracale patiënten. D4. Anti-Infectiecommissie De Anti-Infectiecommissie stelt beleid op en brengt adviezen uit aan de directie op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne. In 2009 kwam de Anti-Infectiecommissie vijfmaal bijeen waarbij ondermeer aandacht is besteed aan de volgende onderwerpen: Landelijk punt-prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties, bewustwordingscampagne handhygiëne, beleid Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO), Scopen kwaliteitsgroep en de seizoensinfluenza en de nieuwe Influenza ( Mexicaanse griep ). 2. Externe samenwerking De samenwerking met de huisartsen, tandartsen, verloskundigen, paramedici in de eerste lijn blijft van groot belang. Steeds meer zal een gemeenschappelijk traject worden aangeboden aan de patiënten en diens vertegenwoordigers waarbij onderlinge afstemming, veiligheid, efficiëntie en persoonlijke afstemming van belang zijn. De overgang zal daarbij wel gemaakt worden van het informele contact van samenwerken op basis van vertrouwen naar een meer professioneler vorm waarbij procedures en afspraken zijn vastgelegd en gekenmerkt wordt door onderling respect. ICT en moderne telefonie zijn belangrijke ondersteunende faciliteiten. Ook de samenwerking met andere ziekenhuizen blijft van belang (zie paragraaf 2,5). Medisch Coördinatie Centrum Het verbeteren van de relatie en samenwerking met huisartsen (en verloskundigen) is het aandachtsgebied van het Medisch Coördinatie Centrum St. Antonius (MCC). Het MCC richt zich op het helder krijgen en optimaliseren van processen tussen huisarts en specialist, samen ontwikkelen en implementeren van transmurale zorgafspraken en het beleidsmatig vormgeven van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. In het jaar 2009 stond de verbetering van de berichtgeving van specialist aan huisarts hoog op de agenda. Door de invoering van het Edifactbericht gekoppeld aan het EPD is voor een groot deel elektronische berichtgeving gerealiseerd. De inspanningen om de berichtgeving te verbeteren gaan door in het jaar In samenwerking met de WDH en de vakgroep Maag-Darm- Leverziekten is een contactavond met als thema live endoscopie georganiseerd, de nascholing goed bezocht en is positief ontvangen. In het kader van de afronding van de fusie is een activiteit georganiseerd voor huisartsen, om huisartsen te laten kennis maken met de gefuseerde ziekenhuizen. Wegens het beperkte aantal aanmeldingen is de activiteit geannuleerd. Verschillende specialismen hebben nascholing in de vorm van bed-side-teaching georganiseerd. 3. Ten slotte algemene werkwijze Werving en selectie van nieuwe leden van de medische staf In 2009 is de benoemingsprocedure van nieuwe stafleden (deels) gewijzigd. Het Stafbestuur heeft een nieuwe procedure opgesteld, besproken in de Stafraad in november en vastgesteld in een Algemene leden Vergadering in december Vergaderingen Stafbestuur Het Stafbestuur heeft wekelijks vergaderd met de Raad van Bestuur. Belangrijke overlegpunten van het wekelijks overleg van het Stafbestuur en de Raad van Bestuur in 2009 betroffen, lateralisatie, het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, ondernemerschap, innovatie, het toetsbaar en transparant opstellen van het ziekenhuis en de staf (zoals bijv. de prestatie-indicatoren en de opzet van een systeem van IFMS), de DBC-systematiek en de gevolgen hiervan, de bouw in Utrecht en in Nieuwegein, het beleid inzake de relatie met huisartsen, de positionering van het ziekenhuis en de ICT/ het EPD. Vergaderingen Stafraad De Stafraad heeft in 2009 tien maal vergaderd op 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober en 5 november. Standaard werd in de stafraadvergadering de voortgang lateralisatie, de installatie benoemingscommissies en de voordracht nieuwe stafleden besproken. Algemene leden vergaderingen (ALV) Er heeft op 3 december 2009 een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze ledenvergadering werden besproken het project optimalisatie van de DBC-registratie, de SPIDMA (specialist in dienst van de maatschap)-notitie werd geaccordeerd en werd de nieuwe benoemingsprocedure vastgesteld. Jaarverslag van de medische staf Een uitgebreid verslag van de resultaten van de Medische Staf is uitgebracht als een apart jaarverslag Het Stafbestuur heeft een positief advies gegeven over het jaarverslag en de jaarrekening Was getekend, Stafbestuur St. Antonius Ziekenhuis R.J. Snijder Voorzitter De ondertekening van het jaardocument is verplicht. Ter voorkoming van handtekeningfraude, zijn de handtekeningen niet zichtbaar in de publicatiestukken. Een volledig ondertekend exemplaar wordt ten kantore bewaard.

20 20 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit document doen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur verslag van de mate waarin onze doelstellingen voor 2009 zijn gerealiseerd. Het jaardocument zoals dat vervolgens is ontstaan, is zeer omvangrijk en zal op verschillende onderdelen niet altijd even toegankelijk zijn voor de lezer. Daarom zal naast dit jaardocument een publieksvriendelijke digitale uitgave beschikbaar komen. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de jaarverslaggeving: De verslaggevingperiode is het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon St. Antonius Ziekenhuis. Het St. Antonius Ziekenhuis is op 1 oktober 2009 gefuseerd met de Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen. In deze juridische fusie is de Stichting St. Antonius Ziekenhuis de verkrijgende rechtspersoon en de Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen de verdwijnende stichting. De Stichting St. Antonius Ziekenhuis heeft alle rechten en plichten van de Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen overgenomen, waaronder het opstellen van het jaardocument en de jaarrekening. Het St. Antonius ziekenhuis hanteert de verplichte indeling van het Jaardocument. Opbouw Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Het verslag van de Raad van Toezicht is een apart onderdeel van het jaardocument. Tevens is het verslag van de Medische Staf als apart onderdeel opgenomen in het jaardocument Daarna volgt het verslag van de Raad van Bestuur In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het St. Antonius Ziekenhuis. In hoofdstuk 3 komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de besturing van het ziekenhuis, de bedrijfsvoering en de wijze waarop de besturing en medezeggenschap is geregeld (corporate governance). In hoofdstuk 4 komen het beleid en de plannen voor 2009 van het ziekenhuis kort aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de prestaties in De prestaties zijn gekoppeld aan de plannen voor Omdat wij van mening zijn dat in het modeldocument weinig aandacht besteed wordt aan het beleid en de prestaties op het terrein van opleiding en onderzoek, is hier onder de paragraaf Maatschappelijk verantwoord ondernemen expliciet aandacht aan besteed. Daarnaast zijn aparte paragrafen voor ICT en Vastgoed opgenomen omdat deze gebieden grote impact hebben op ons primair proces en aanzienlijke investeringen vergen in de komende jaren. Economische, milieu en sociale aspecten komen o.a. in de paragraaf samenleving aan de orde. Ten slotte komen in Deel II de financiële prestaties aan de orde: de jaarrekening. Proces Dit jaardocument is door middel van vele medewerkers tot stand gekomen. De eindredactie lag in handen van de voorzitter en secretaris Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft op 20 april 2010 over het jaardocument en de jaarrekening een besluit genomen ter vaststelling. Het jaardocument en de jaarrekening zijn voor inzage door de accountant vrijgegeven. Tevens is het jaardocument/jaarrekening voor advisering aan het medisch stafbestuur en ondernemingsraad voorgelegd. Op 26 april 2010 heeft de Auditcommissie het jaardocument/jaarrekening tijdens haar vergadering besproken. Tenslotte heeft de Raad van Toezicht op 17 mei 2010 het jaardocument en de jaarrekening in haar vergadering goedgekeurd, in bijzijn van de externe accountant. Daarna is het jaardocument op 31 mei 2010 gedeponeerd bij het CIBG. Informatiebronnen Voor het jaardocument geldt dat het document Jaarverantwoording Zorginstellingen 2009 van het Ministerie van VWS, zoals gezegd met uitzondering van vastgoed, ICT en onderzoek en opleidingsparagraaf. Daarnaast zijn de volgende rapportages als informatiebronnen gebruikt: Uitgangspunten van verslag: rapportage van de Algemene Rekenkamer Goede voorbeelden en tips voor een beter verslag, verslagen van raden van toezicht vergeleken, maart Corporate governance zorginstellingen, jaarverslagen 2008 meting 2009, Ernst & Young, maart 2010 Brief aan de Tweede Kamer Ruimte en rekenschap in de zorg en ondersteuning minister Klink en staatssecretaris Bussemaker d.d. 9 juli Rapport Governance en kwaliteit van zorg Raad voor de Volksgezondheid, 2009

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie