SYLLABUS. PAOKC-cursus Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 65+, JONG EN VITAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYLLABUS. PAOKC-cursus Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 65+, JONG EN VITAAL"

Transcriptie

1 SYLLABUS PAOKC-cursus Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 65+, JONG EN VITAAL Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Donderdag 28 juni 2012 Antropia, Driebergen

2 PROGRAMMA OCHTENDPROGRAMMA voorzitterdr.j.w.smit 10:0010:15 AlgemeneInleiding Dr.J.W.Smit Dekenmerkenvanfamiliairelanglevendheid Dr.D.VanHeemst Penopauze.Voorkomen,supplerenofaccepteren? Dr.B.E.P.B.Ballieux Koffie/theeenstandbezoek DiagnostiekvanDVTenLEbijouderen Dr.F.J.L.M.Haas GezondouderwordenineenproinflammatoireWestersemaatschappij Prof.dr.F.A.J.Muskiet Verouderingvanhetimmuunsysteem Prof.dr.A.M.H.Boots Lunchenstandbezoek MIDDAGPROGRAMMA voorzitterdr.m.m.j.f.koenders Telomeerlengteenveroudering Prof.dr.P.M.Lansdorp BehandelingenmetMesenchymaleStamcellen:Zekerenonzekerheden Dr.J.J.Zwaginga Koffie/theeenstandbezoek Hoefunctioneerthetouderebrein? Dr.L.H.P.Eggermont Neurodegeneratieveziekten;eiwitschadeeneiwitvouwing Dr.E.A.A.Nollen Neurodegeneratieveziektevanuitdeklinischechemie Dr.C.E.Teunissen Afsluitingenborrel 1

3 SPREKERS Dr.B.E.P.B.Ballieux KlinischChemicus UniversitairMedischCentrum,Leiden Prof.dr.A.M.H.Boots AfdelingshoofdReumatologieenKlinischeImmunologie UniversitairMedischCentrum,Groningen Dr.L.H.P.Eggermont AssistentprofessorKlinischeNeuropsychologie VUMedischCentrum,Amsterdam Dr.F.J.L.M.Haas KlinischChemicus Dr.D.VanHeemst AssociateprofessorOuderengeneeskunde LUMC,Leiden Prof.dr.P.M.Lansdorp WetenschappelijkDirecteur EuropeanResearchInstituteontheBiologyofAgeing,Groningen Prof.dr.F.A.J.Muskiet KlinischChemicus UniversitairMedischCentrum,Groningen Dr.E.A.A.Nollen AssistentprofessorGenetica UniversitairMedischCentrum,Groningen Dr.J.W.Smit KlinischChemicus LabNoord,Groningen Dr.C.E.Teunissen AfdelingshoofdNeurologischLaboratorium VUMedischCentrum,Amsterdam Dr.J.J.Zwaginga Hematoloogafd.Immunohematologieenbloedtransfusie/transfusiespecialistJonJvanRoodCenter forclinicaltransfusionmedicineresearch UniversitairMedischCentrum,Leiden 2

4 ORGANISATIE Dr.J.W.Smit LabNoord,Groningen Prof.dr.I.P.Kema UniversitairMedischCentrum,Groningen Dr.H.DeWaard Rijnstate,Arnhem Mw.dr.B.S.Jakobs St.ElisabethZiekenhuis,Tilburg Mw.dr.M.M.J.F.Koenders St.ElisabethZiekenhuis,Tilburg 3

5 SPONSORS DezePAOKC65+,jongenvitaalwordtmedemogelijkgemaaktdoorbijdragenvandevolgende sponsors: AbbottDiagnostics BeckmanCoulterB.V. Instruchemie SiemensHealthcareDiagnosticsB.V. SysmexNederlandB.V. ThermoScientificBiomarkers 4

6 INHOUD Pag. Algemene inleiding Dr. J.W. Smit 6 De kenmerken van familiaire langlevendheid Dr. D. van Heemst 8 Penopauze. Voorkomen, suppleren of accepteren? Dr. B.E.P.B. Ballieux 11 Diagnostiek van DVT en LE bij ouderen Dr. F.J.L.K. Haas 13 De opmaat voor het insulineresistentiesyndroom en sequelae Behorend bij de voordacht getiteld Gezond ouder worden in een pro inflammatoire Westerse maatschappij Prof.dr. F.A.J. Muskiet 21 Veroudering van het immuunsysteem Prof.dr. A.M.H. Boots 28 Telomeerlengte en veroudering Prof.dr. P.M. Lansdorp 29 Mesenchymale stromaleceltherapie: zeker en onzekerheden Behorend bij de voordacht getiteld Behandelingen met Mesenchymale Stamcellen: zeker en onzekerheden Dr. J.J. Zwaginga 31 Hoe functioneert het oudere brein? Dr. L.H.P. Eggermont 38 Neurodegeneratieve ziekten; eiwitschade en eiwitvouwing Dr. E.A.A. Nollen 41 Neurodegeneratie vanuit klinisch chemisch perspectief Behorend bij de voordracht getiteld Neurodegeneratieve ziekte vanuit de klinische chemie Dr. C.E. Teunissen 42 5

7 ALGEMENEINLEIDING Dr.J.W.Smit,klinischchemicus Op20september2012isdeNederlandseVerenigingvoorKlinischeChemie(NVKC)65jaar. Daarmeebehoortzetotde babyboomgeneratie,hetgeeninhoudtdatdenvkc,evenals diegenedienetnadetweedewereldoorlogwerdgeboren,depensioengerechtigdeleeftijd nadert.hetverschiltussendeverenigingnvkcendeze65jarigeisgelegenindecontinue input die de NVKC ondergaat van nieuwe leden en ontwikkelingen. Helaas ontbeert het menselijklichaameendergelijkevormvanregeneratie,waardoorhetveroudert. Delevensverwachtingvandemensisdeafgelopeneeuwaanzienlijkgestegen.Echter,de cijfersvanhetcbslatenonsziendatditgepaardgaatmeteendalingvanhetaantaljaren zonder chronische ziektes, hetgeen betekent dat we steeds langer leven met chronische ziektes.datisgeenprettigvooruitzichtvoordejongeregeneratiesenhetgaatooknogeens handinhandmeteenstijgingvandekostenvandegezondheidszorg.debrandendevraagis hoewedittijkunnenkeren:opwelkewijzekunnenwegezond(er)oudworden? Klinische chemie is de wetenschap die zich bezighoudt met het meten van cellen en moleculeninlichaamsvloeistoffen.hetvakgebiedlevertdaarbijeenbelangrijkebijdrageaan de gezondheidszorg, zowel in de 1 e, 2 e als 3 e lijn. Door het toenemende belang van (secundaire) preventie van chronische ziektes en ons inzicht in het verouderingsproces ontstaatbinnendeklinischechemieeennieuwaandachtsgebied,waarbijdenadrukligtop leefstijlfactoren en het bepalen en monitoren van prognostische markers. Of we in dat kadergebaatzijnmetonzevertrouwde referentiewaarden ismaarzeerdevraag.wantis hetverouderingsprocesnufysiologieofpathofysiologie:hoezieteen gezondeoudere er eigenlijkuit?enstaatookindezeonsbreinhethoogstindehiërarchie,tenkostevanhet disposablesoma?stervenweuiteindelijkvanwegeeenverzwaktimmuunsysteemenzoja betekent dit dat we infecties en inflammatie nog zorgvuldiger moeten voorkomen en behandelen? De klinische chemie is bij uitstek in staat om gegevens in beeld te brengen over de voeding van de individuele patiënt, maar mogelijk eveneens over zijn bacteriële flora en zijn mate van fysieke activiteit, slaaptekort en chronische stress. Inzake de diagnostiekzijnreedsgoederesultatengeboektindevroegeopsporingvandeziektevan Alzheimer, maar het zou nog beter zijn als we deze markers nooit hoeven te gebruiken. 6

8 De tijd zal het leren of we daarvoor ons heil moeten zoeken in het verlengen van onze telomerenofinderegeneratievanonzeweefselsdoormiddelvanstamcellen. Ter gelegenheid van het 65jarige jubileum van de NVKC is voor deze PAOKC het thema veroudering gekozen. Hierbij wordt het thema in zijn breedste zin onder de loep genomen. Naast de vele theorieën die het fenomeen veroudering kent wordt ruim aandacht besteed aan de factoren die veroudering kunnen vertragen en hoe we de schijnbaar onlosmakelijke chronische invaliderende ziektes in een vroeg stadium kunnen opsporen. 7

9 DEKENMERKENVANFAMILIAIRELANGLEVENDHEID D.vanHeemst,bioloog Onzelevensverwachtingisdeafgelopeneeuwaanzienlijkgestegen.Echter,erbestaannog steedsgroteinterindividueleverschillenindeleeftijdvanoverlijden.gedachtwordtdatde volgende drie factoren, elk in ongeveer gelijke mate, bijdragen aan de interindividuele verschilleninlevensduur:toeval,omgeving/leefstijlengenen. Deanalysevanderolvangeneninlanglevendheidheeftindejarennegentigvandevorige eeuw een vlucht genomen toen bleek dat veel langlevende rondwormen hun langlevendheid te danken hadden aan puntmutaties in genen van de insuline/igf1 signaaltransductie route. Vervolgens bleek dat mutaties in genen van de insuline/igf1 signaaltransductie route ook tot langlevendheid konden leiden in andere soorten, waaronderdefruitvliegendemuis.eenbelangrijkkenmerkvanlanglevendemuizenmet eenverminderdeactiviteitvandeinsuline/igf1signaaltransductierouteiseenverhoogde gevoeligheidvoorhethormooninsulineenlagerenuchterebloedsuikerspiegels. Ookbijdemensbestaatovertuigendbewijsdatlanglevendheidvakervoorkomtinbepaalde families. Dit suggereert een genetische basis voor langlevendheid. Om meer inzicht te krijgenindebiologieachtergezondeverouderingbestuderenwijindeleidenlangleven Studie de kenmerken van uitzonderlijk langlevende families. De Leiden Lang Leven Studie bestaatuit421families.aandebasisvanelkefamiliestaateengeneratievanbroersen/of zussenwaarvanerminimaaltweenegentigjaarofouderzijn.uitonsonderzoekblijktdatde eerstegraads familieleden van deze langlevende broer of zusparen gemiddeld een overlevingsvoordeel van 30% hebben in vergelijking met de algemene bevolking. Ook hebben wij gevonden dat de kinderen van deelnemers van negentig jaar en ouder een aanzienlijkkleinerekanshebbenopeenmyoinfarct,hypertensieenvooraldiabetesmellitus typeii. Een verdere vergelijking van de kinderen van langlevende broer of zusparen met hun partners in de Leiden Langleven Studie suggereert dat langlevendheid bij de mens ook 8

10 gekenmerktwordendoorverschilleninderegulatievandesuikerstofwisseling.dekinderen van langlevende broer of zusparen hebben relatief lagere bloedsuikergehaltes en bloedinsulinegehaltes. Daarnaast hebben zij een betere glucose tolerantie en zijn zij gevoeligervoorhethormooninsuline.opmerkelijkisdatdezeverschillengevondenworden ondanksafwezigheidinverschillenindeklassiekerisicofactorenvoorinsulineresistentie.de kinderenvanlanglevendebroerofzusparenenhunpartnerszijnvergelijkbaarwatbetreft lichaamsgewicht, lichaamsbeweging, voedingsgewoontes en subklinische ontsteking. De observatiedatinsulinegevoeligheidpositiefisgeassocieerdmetdebehaaldeleeftijdvande ouders(ziefiguur)onderstreepthetfamiliareaandeelindezeeigenschap. insuline gevoeligheid gemiddelde leeftijd ouders Wijsman et al. Aging Cell 2011 Ons huidige onderzoek richt zich op het ontrafelen van de rol van het brein in het suikermetabolisme en op interventies die tot doel hebben de regulatie van het suiker metabolismeteverbeteren. 9

11 Referenties 1. WestendorpRG,vanHeemstD,RozingMP,FrolichM,MooijaartSP,BlauwGJ,Beekman M,HeijmansBT,deCraenAJ,SlagboomPE.NonagenarianSiblingsandTheirOffspring DisplayLowerRiskofMortalityandMorbiditythanSporadicNonagenarians:TheLeiden LongevityStudy.JAmGeriatrSoc.2009;57: Rozing MP, Westendorp RG, Frolich M, de Craen AJ, Beekman M, Heijmans BT, MooijaartSP,BlauwGJ,SlagboomPE,vanHeemstD.Humaninsulin/IGF1andfamilial longevityatmiddleage.aging.2009;1: Rozing MP, Westendorp RG, de Craen AJ, Frolich M, De Goeij MCM, Heijmans BT, BeekmanM,WijsmanCA,MooijaartSP,BlauwGJ,SlagboomPE,vanHeemstD.Lower prevalence of metabolic syndrome and favourable glucose tolerance in nondiabetic offspringofnonagenariansiblings.jamgeriatrsoc.2010;58: vanheemst,d.insulin,igf1andlongevity.agingdis.2010oct;1(2): Wijsman CA, Rozing MP, Streefland TCM, le Cessie S, Mooijaart SP, Slagboom PE, WestendorpRG,PijlH,vanHeemstD.Familiallongevityismarkedbyenhancedinsulin sensitivity.agingcell,2010;10: Slagboom,PE,Beekman,M,Passtoors,WM,J.Deelen,J,Vaarhorst,AAM,Boer,JM,van den Akker, EB, van Heemst, D, de Craen, AJM, Maier, AB, Rozing, M, Mooijaart, SP, Heijmans,BT,Westendorp,RGJ.Genomicsofhumanlongevity.PhilosTransRSocLond BBiolSci.,2011;366: Wijsman C, van Opstal A, Kan H, Maier A, Westendorp R, Slagboom E, Webb A, Mooijaart S, van Heemst D. Proton magnetic resonance spectroscopy shows a lower intramyocellular lipid accumulation in middleages subjects predisposed to familial longevity.amjphysiolendocrinolmetab.2012feb;302(3):e

12 PENOPAUZE.VOORKOMEN,SUPPLERENOFACCEPTEREN? Dr.ir.B.E.P.B.Ballieux,klinischchemicus Sinds in de begin jaren 70 de eerste immunoassays voor Testosteron (T) beschikbaar kwamen is in vele crossectionele studies aangetoond dat de testosteron concentratie in ouder wordende mannen afneemt en met name versneld afneemtna het 60 e levensjaar. Later zijn ook longitudinale studies uitgevoerd die deze afname laten zien. Hoewel uit dergelijkeobservationelestudiesgeencausaalverbandkanwordenafgeleid,heeftdittoch geleid tot de zogenaamde Andropause hypothese en zijn er richtlijnen opgesteld voor de behandelingvanmannenmetandrogeendeficiëntie(ad)mett(1). Deze afname van testosteronconcentratie gaat samen met (niet specifieke) klinische symptomen van AD, die echter niet diagnostisch zijn voor AD. Naar analogie van ziektebeeldenmeteenoverduidelijkhormoontekort,zoalsiatrogeneandrogeendeficiëntie en(vroegtijdige)menopauze,suggereertdit,datadgerelateerdesymptomeneenreversibel deel vormen van de algemene afname van lichaamsfuncties en sexuele functies bijde verouderende man. Dit heeft de deur geopend voor talloze studies naar de effecten van androgeensuppletiemetzeerwisselenderesultaten. Omdatdeandropausetheorienooitdoorlongitudinalestudiesisonderbouwdiserruimte vooralternatievehypotheses.ineenzeerrecentecrossectionelestudieondermannenmet eenzelfgerapporteerdegoedeofzeergoedegezondheidwordtgeensignificanteafname vantmettoenemendeleeftijdgevonden(2).welwaseenrelatiemetobesitas,rokenen vasten gevonden. Ook wordt in 80plussers een stijging in LH en al iets eerder in FSH gevonden,mogelijkalscompensatievanbeperkteafnamevanleydigcelfunctie.dezestudie suggereert,dattnietafneemtmetleeftijdpersemaardattafnamegerelateerdisaanco morbiditeiten,dieontstaangedurendehetouderworden. EenbelangrijkerelatielijkttebestaantussendeafnamevanTenobesitas.Hetoorzakelijke verband lijkt hierbij tweezijdig. Obesitas en de daarbij horende symptomen van het metaboolsyndroomhebbenmogelijkeeneffectopdetconcentratie,maareenverlaagdt 11

13 lijkt mogelijk ook bij te dragen aan obesitas en parameters van het metabool syndroom, zoals insulineresistentie. Met name T waarden onder de 8 nmol/l zijn geassocieerd met visceraalvetophoping,inflammatieeninsulineresistentie(3). InverschillendestudiesiszoweleenverhoogdalseenverlaagdLHen/ofFSHgevondenbij mannen met AD en het metabool syndroom. Dit zou dus zowel kunnen wijzen op een primairgonadaalfalenalsophypothalamedysfunctie.derelatievanbeidemechanismen met de ernst van het T defect, de mate van insuline resistentie en obesitas dient verder onderzochtteworden. De behandeling van mannen met AD is ook nog niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Effecten van suppletie op sexueel functioneren, obesitas en metabool syndroom hangen sterk af van de mate van AD, de dosis en toedieningsvorm en de comorbiditeiten van de behandelde mannen. Ook de risico s van suppletie bij oudere mannen,metnameophetontstaanvanprostaatcarcinoomzijnnognietduidelijk.ditalles vraagt om geblindeerde gerandomizeerde studies, die gebruik maken van nauwkeurige specifieketestosteronassays,dieherleidbaarzijnnaardeifccreferentiemethode. Referenties 1. Bhasin S et al. Task Force, Endocrine Society. Testosterone therapy in men with androgendeficiencysyndromes:anendocrinesocietyclinicalpracticeguideline. JClinEndocrinolMetab.2010Jun;95(6): SartoriusGetal.SerumTestosterone,DihydrotestosteroneandEstradiolConcentrations inoldermenselfreportingverygoodhealth:thehealthymanstudy.clinendocrinol (Oxf).2012inpress 3. Tajar A et al. The EMAS group. Characteristics of Androgen Deficiency in LateOnset Hypogonadism:ResultsfromtheEuropeanMaleAgingStudy(EMAS).JClinEndocrinol Metab.2012May;97(5):

14 FOB GOLD Voor alle klinisch chemie analyzers De Sentinel FOB GOLD test bepaalt humaan hemoglobine kwantitatief in faeces op de courante chemie analyzers. De immunodiagnostische FOB GOLD kit geeft sensitieve, accurate en reproduceerbare resultaten. De basis is een antigen-antilichaam reactie tussen het humaan hemoglobine en een polyclonale antilichamen op polystyreen partikels. De analyse laat toe verschillende cut-offs te gebruiken. Een dieet is overbodig vanwege de specificiteit voor humaan hemoglobine. Daarenboven zorgt de buffer voor een stabiel resultaat tot 8 dagen. Sysmex Nederland B.V. Ecustraat 11, 4879 NP Etten-Leur Telefoon +31 (0) Fax +31 (0)

15 DIAGNOSTIEKVANDVTENLEBIJOUDEREN F.J.L.M.Haas,klinischchemicus Inleiding De vorming van een stolsel (trombose) is het resultaat van een onbalans tussen procoagulante, anticoagulante en fibrinolytische factoren in de slagaders of aders. In het gevalvanveneuzetromboseisdezeonbalansenstolselvormingvaaktewijtenaanacuteen voorbijgaanderisicofactoren.desymptomenkunnenplotselingofmeteenvertragingvan enkele dagen of zelfs weken optreden. Veneuze tromboembolie (VTE) is een gemeenschappelijke noemer, met inbegrip van oppervlakkige of diepe veneuze trombose (DVT)vanhetbeenenlongembolie(LE).VTEiseenvandemeestvoorkomendehart en vaatziektenindegeïndustrialiseerdelanden,waarongeveer5%vanallemensentijdenshun levenmeetemakenhebben[1,2]. DegemiddeldeNederlandsecijfersvaneenfataleafloopoverdejaren waren voor mannen resp. vrouwen in het geval van DVT 7 en 4, voor LE 190 en 300 (http://statline.cbs.nl). Echter, vooral LE is een vaak gemiste diagnose: 22% van de LE gevallen wordt niet gediagnosticeerd voor het overlijden van de patiënt. De vroege mortaliteitvandvtislager,1en7daagseoverlevingvan97,0%en96,2%,dandevroege mortaliteitvanle,1en7daagseoverlevingvan63,6%en59,1%[3]. EriseensterkeleeftijdsafhankelijkheidvanVTE,zoalsisaangetoondindriegrotestudiesuit Frankrijk,deVSenNoorwegen[46],van1op perjaarindekinderleeftijdtotbijna 1opde100bijdeouderen.VandepatiëntenmetVTEisbijna70%ouderdan60jaaren bijna 25% is ouder dan 80 jaar [7]. De meeste patiënten met VTE zijn man. Alleen in de reproductieve periode van de vrouw (2045 jaar), is het aantal vrouwelijke patiënten groter.ofhetgeslachteenonafhankelijkerisicofactorisvoordeeersteen/ofrecidiefvte,is echternietvolledigduidelijk[8]. DiagnoseenuitsluitingvanDVT Tromboseishetgevolgvanstolling,metalsbelangrijkstestapdeenzymatischeomzetting vanfibrinogeeninfibrinemonomeren(fm)doortrombine.detrombuswordtverwijderd door de enzymatische omzetting van het fibrinenetwerk door plasmine (fibrinolyse) in 13

16 fibrineafbraakproducten(fbdp).insommigeklinischesituatiesiserookeenenzymatische afbraak van fibrinogeen door bijvoorbeeld elastase (fibrinogenolyse) in fibrinogeen afbraakproducten (FgDP). Een nadere analyse van het bloedstollingproces is zinvol om informatieteverzamelenoverdevormingofaanwezigheidvaneentrombus(figuur1). Een van de belangrijkste fibrineafbraakproducten is het Ddimeer molecuul. De aanwezigheidvanddimerenisbewijzendvoordeaanwezigheidvanzowelstollingalsook fibrinolyse. MetdeontwikkelingvanspecifiekemonoklonaleantilichamentegenepitopenvanhetD dimeer molecuul werd het bepalen van de Ddimeer waarden haalbaar [9]. De eerste D dimeertestenwarenkwalitatievetesten[10],gevolgddoorkwantitatieveelisa[11].omdat deelisabepalingzeerarbeidsintensiefis,isdittypeddimeerbepalingalleengeschiktvoor hetgebruikinstudies.metdelanceringvandevidas ELFA(eenzogenaamdesnelleELISA) [12] en de latex Ddimeer bepalingen, beide gemeten op de speciale instrumenten of analyzers, werd de toepassing van de Ddimeer bepalingen in de directe patiëntenzorg mogelijk[13]. Figuur1.Vereenvoudigdstollingsschema TPA=weefselplasminogeenactivator 14

17 Nadereinformatieoverhetstollingsschemakanwordenverkregendoormetingvan: trombine(trombinegeneratietest) fibrinemonomeer(fm) fibrineafbraakproducten(fbdp) fibrinogeenafbraakproducten(fgdp) HetbepalenvandeDdimeerheeftzichinmiddelsbewezenalseenzeernuttiginstrumentin de diagnostische procedure van VTE. Verschillende Ddimeer bepalingen zijn geëvalueerd voordediagnosevanvte.dealgemeneconclusieisdatdecombinatievandesensitiviteit en specificiteit niet hoog genoeg is om VTE basis van alleen de resultaten van een D dimeerbepalingtekunnenuitsluiten[1425].meteensensitiviteitlagerdan100%voorbijna alle Ddimeer bepalingen is er een klein maar onaanvaardbaar risico voor het naar huis sturenvanpatiëntenmetdeverdenkingvaneenvte.derelatieflagespecificiteitvande meesteddimeerbepalingenresulteertindenoodzaakvanaanvullendonderzoekomvte uit te sluiten. Daaromwordt de combinatie van Ddimeer bepaling en een score van een klinischebeslisregel(cdr)gebruikt.wellsheefteencdrgeïntroduceerd,ineersteinstantie met een score op drie niveaus (laag, matig en hoog) [26], later vereenvoudigd tot twee niveaus (onwaarschijnlijk en waarschijnlijk) [27]. Bij patiënten met verhoogde Ddimeer waarden of een verhoogde CDRscore, extra beeldvormende procedures nodig zijn. De Well scdrisalleengevalideerdvoorpoliklinischepatiënten.voordenederlandseeerste lijnzorg,iseenaangepastebeslisregelontwikkeldengeëvalueerd[28,29]. DdimeerwaardenzijnnietalleenverhoogdbijpatiëntenmetVTE.Veelnietpathologische condities, bijvoorbeeld hoge leeftijd of een operatie, als ook pathologische condities, bijvoorbeeldontstekingofmaligniteit,zijngeassocieerdmetverhoogdeddimeerwaarden [30]. Daarom is het noodzakelijk de bijdrage van de klinische chemie in het diagnostisch onderzoekvanvteteverbeteren. Mogelijkhedenvoorverbeteringvandediagnostiek Het doel is de verbetering van de klinische chemische technieken, gebruikt in de diagnosestellingvanpatiëntenverdachtvoordvt,metalsresultaathetveiliguitsluitenvan DVT en een vermindering van de valspositieve resultaten. Om deze doelstelling te realiseren, moet de specificiteit van de gebruikte techniek(en) worden verhoogd zonder verlagingvandesensitiviteitvan100%. Dezeverminderingvanvalspositieveresultatenkanwordenbereiktdoor: 15

18 meerspecifiekebepalingen;evaluatievandehuidigeennieuwelaboratoriumbepalingen, hetmetenvandevormingvantussenofeindproductenvanstolling(figuur1), decombinatievandezenieuwebepalingsresultatenmetdeddimeerwaardealstweede beslissingscriteriumofcorrectievandeddimeerwaarde, het veranderen van de cutoff waarde van de Ddimeer bepaling in speciale patiënten subgroepen. Omdat bij ouderen het hoogste aantal valse positieve resultaten wordt verkregen, is specifieknaardezegroeppatiëntengekeken. NetalsdeDdimeerbepaling,dienendeaanvullendebepalingenbeschikbaartezijnineen routine laboratorium setting, 24 uur per dag met een aanvaardbare doorlooptijd. Een anderevoorwaardeisdatdegekozenengeëvalueerdebepalingencommercieelverkrijgbaar moetenzijn. Voorallehierondergenoemdeevaluatiestudieswerddepatiëntdatabasegebruiktvaneen managementstudievanonderzoeknaarhetgebruikvandetinaquant Ddimeerbepaling incombinatiemetdewellsscoreinhetuitsluitenvandvtbijsymptomatischepoliklinische patiënten[31]. VooreenoverzichtvandeDdimeerbepalinginrelatietotDVTenLE,gebaseerdopCBO RichtlijnDiagnostiek,PreventieenBehandelingvanveneuzetromboembolieenSecundaire Preventievanarteriëletrombose,zie[32,33]. Het gebruik van heparine plasma in plaats van het standaard citraat plasma voor het bepalen van Ddimeer is onderzocht [34]. De mogelijkheid van het gebruik van heparine plasmaisvangrootlogistiekbelang,omdatdedoorlooptijdvandeddimeerbepalingkan worden verkort en daarmee de bruikbaarheid als diagnostisch hulpmiddel kan worden vergroot. De Tinaquant Ddimeer bepaling, gebruikt in de management studie [31], is vergeleken met vier Ddimeerbepalingen in termen van sensitiviteit, specificiteit en vergelijkbaarheid [35]. DebruikbaarheidvanderesultatenvandeDdimeerbepalingincombinatiemetdeWells scorebijouderenisnaderonderzocht[36].omdatdeddimeerwaardestijgtmettoename van de leeftijd en dus de specificiteit afneemt, betekent dat een vermindering van de klinischetoepasbaarheidbijouderen.decombinatievandeddimeerbepalingmetdecdr scoreisdusnietgoedbruikbaarinhetuitsluitenvanvtebijouderen.daaromisdebijdrage 16

19 van de andere tussenen eindproducten van stollingsproces (figuur 1) onderzocht. De resultaten van twee kwantitatieve FM bepalingen in combinatie met de Tinaquant D dimeerbepalingencdrscoreinhetdiagnostischonderzoekzijnnadergeëvalueerd[37]. Conform de CBO richtlijn wordt een vaste drempelwaarde voor de Ddimeer gebruikt (ongeacht de leeftijd van de patiënt). Een hogere specificiteit (minder valse positieve resultaten) kan worden verkregen door het gebruik van leeftijdsafhankelijke cutoff waarden.deinnovance TM DdimeerbepalingisvergelekenmetdeTinaquantenSTALiatest bepaling,metbijzonderenadrukopderesultatenvanleeftijdsafhankelijkecutoffwaarden [38]. Stolling resulteert ook in de vorming van trombine. Daarom is onderzoek naar de diagnostische waarde van de trombine generatie bepaling (TGA) bij patiënten met verdenkingvanvtevangrootbelang.detgavolgenshemker[3941]isnietmogelijkvoor routinematig patiëntonderzoek door de hoge turnaroundtime en de noodzaak van gespecialiseerde analisten. Nieuwe TGA s, zoals de Endogene Trombine Potentiaal (Innovance ETP), hebben geen last van deze problemen. Daarom kunnen ze worden gebruikt voor routinematige toepassingen [42,43]. De Innovance ETP is geëvalueerd als enkelvoudigebepalingenincombinatiemetdestandaardproceduresvanhetdiagnostisch onderzoekvanvte(ddimeerencdr),metnamebijouderen[44]. HetisbekenddatsommigeTGA sgevoeligzijnvoortrombofiliefactoren.derelatietussen deetpparametersendemeestvoorkomendetrombofilierisicofactorenisonderzochtbij DVTnegatieveenDVTpositievepatiënten[45]. Eindproducten van het stollingsproces (figuur 1), zoals het specifiekefibrinogeen elastase afbraakproduct(fgedp)eneenanderfibrineafbraakproductdanddimeer(fbdp),kunnen mogelijk ook een rol spelen in de diagnostische procedure van VTE. De resultaten van metingen van deze producten, alleen of in combinatie met enkele Ddimee rbepalingen wordengeëvalueerd[46]. Gebaseerdop: Inleiding Contribution of clinical chemistry in the diagnostic procedure of deep venous thrombosis,(proefschrift2012) 17

20 Referenties 1. SpencerFA,EmeryC,LessardD,AndersonF,EmaniS,AragamJ,BeckerRC,GoldbergRJ. The Worcester Venous Thromboembolism study: a populationbased study of the clinicalepidemiologyofvenousthromboembolism.jgeninternmed2006;21: WellsPS.Integratedstrategiesforthediagnosisofvenousthromboembolism.JThromb Haemost2007;5Suppl1: HeitJA,SilversteinMD,MohrDN,PettersonTM,O'FallonWM,MeltonLJ,III.Riskfactors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a populationbased casecontrol study.archinternmed2000;160: Cushman M, Tsai AW, White RH, Heckbert SR, Rosamond WD, Enright P, Folsom AR. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism in two cohorts: the longitudinal investigationofthromboembolismetiology.amjmed2004;117: NaessIA,ChristiansenSC,RomundstadP,CannegieterSC,RosendaalFR,Hammerstrom J. Incidence and mortality of venous thrombosis: a populationbased study. J Thromb Haemost2007;5: Oger E. Incidence of venous thromboembolism: a communitybased study in Western France. EPIGETBP Study Group. Groupe d'etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale.ThrombHaemost2000;83: RosendaalFR,HylckamaVliegA,DoggenCJ.Venousthrombosisintheelderly.JThromb Haemost2007;5Suppl1: Tormene D, Ferri V, Carraro S, Simioni P. Gender and the risk of venous thromboembolism.seminthrombhemost2011;37: Rylatt DB, Blake AS, Cottis LE, Massingham DA, Fletcher WA, Masci PP, Whitaker AN, ElmsM,BunceI,WebberAJ,.AnimmunoassayforhumanDdimerusingmonoclonal antibodies.thrombres1983;31: Greenberg CS, Devine DV, McCrae KM. Measurement of plasma fibrin Ddimer levels withtheuseofamonoclonalantibodycoupledtolatexbeads.amjclinpathol1987;87: Bounameaux H, Cirafici P, De MP, Schneider PA, Slosman D, Reber G, Unger PF. MeasurementofDdimerinplasmaasdiagnosticaidinsuspectedpulmonaryembolism. Lancet1991;337: Pittet JL, De MP, Reber G, Durand C, Villard C, Piga N, Rolland D, Comby S, Dupuy G. VIDAS Ddimer: fast quantitative ELISA for measuring Ddimer in plasma. Clin Chem 1996;42: Kario K, Matsuo T, Kabayashi H, Matsuo M, Yamamoto K, Sakurai G, Baba M. Rapid quantitative evaluation of plasma Ddimer levels in thrombotic states using an automatedlatexphotometricimmunoassay.thrombres1992;66: BrillEdwards P, Lee A. Ddimer testing in the diagnosis of acute venous thromboembolism.thrombhaemost1999;82: Dempfle CE. Use of Ddimer assays in the diagnosis of venous thrombosis. Semin ThrombHemost2000;26: DempfleCE.Validation,calibration,andspecificityofquantitativeDdimerassays.Semin VascMed2005;5:

21 17. DiNisioM,SquizzatoA,RutjesAW,BullerHR,ZwindermanAH,BossuytPM.Diagnostic accuracy of Ddimer test for exclusion of venous thromboembolism: a systematic review.jthrombhaemost2007;5: Goodacre S, Sampson FC, Sutton AJ, Mason S, Morris F. Variation in the diagnostic performanceofddimerforsuspecteddeepveinthrombosis.qjm2005;98: GosselinRC,OwingsJT,KehoeJ,AndersonJT,DwyreDM,JacobyRC,UtterG,LarkinEC. Comparison of six Ddimer methods in patients suspected of deep vein thrombosis. BloodCoagulFibrinolysis2003;14: Heim SW, Schectman JM, Siadaty MS, Philbrick JT. Ddimer testing for deep venous thrombosis:ametaanalysis.clinchem2004;50: JanssenMC,VerbruggenH,WollersheimH,HoogkamerB,vanLH,NovakovaIR.Ddimer determinationtoassessregressionofdeepvenousthrombosis.thrombhaemost1997; 78: Kelly J, Rudd A, Lewis RR, Hunt BJ. Plasma Ddimers in the diagnosis of venous thromboembolism.archinternmed2002;162: Larsen TB, Stoffersen E, Christensen CS, Laursen B. Validity of Ddimer tests in the diagnosis of deep vein thrombosis: a prospective comparative study of three quantitativeassays.jinternmed2002;252: SteinPD,HullRD,PatelKC,OlsonRE,GhaliWA,BrantR,BielRK,BharadiaV,KalraNK.D dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: a systematicreview.anninternmed2004;140: vandergraaff.,vandenborneh.,vanderkolkm.,dewildpj,janssengw,vanuum SH. Exclusion of deep venous thrombosis with Ddimer testing Comparison of 13 D dimer methods in 99 outpatients suspected of deep venous thrombosis using venographyasreferencestandard.thrombhaemost2000;83: Wells PS, Hirsh J, Anderson DR, Lensing AW, Foster G, Kearon C, Weitz J, D'Ovidio R, Cogo A, Prandoni P. Accuracy of clinical assessment of deepvein thrombosis. Lancet 1995;345: WellsPS,AndersonDR,RodgerM,ForgieM,KearonC,DreyerJ,KovacsG,MitchellM, LewandowskiB,KovacsMJ.EvaluationofDdimerinthediagnosisofsuspecteddeep veinthrombosis.nengljmed2003;349: JanssenKJ,vanderVeldeJF,TenCateAJ,PrinsMH,vanWeertHC,StoffersHE,Buller HR,OudegaR,HoesAW,TollDB,MoonsKG.Optimisationofthediagnosticstrategyfor suspecteddeepveinthrombosisinprimarycare.thrombhaemost2011;105: OudegaR,HoesAW,TollDB,MoonsKG.ThevalueofclinicalfindingsandDdimertests indiagnosingdeepveinthrombosisinprimarycare.seminthrombhemost2006; 32: Siragusa S. Ddimer testing: advantages and limitations in emergency medicine for managingacutevenousthromboembolism.internemergmed2006;1: SchutgensRE,AckermarkP,HaasFJ,NieuwenhuisHK,PeltenburgHG,PijlmanAH,Pruijm M,OltmansR,KelderJC,BiesmaDH.CombinationofanormalDdimerconcentration and a nonhigh pretest clinical probability score is a safe strategy to exclude deep venousthrombosis.circulation2003;107: Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze tromboembolie en secundairepreventievanarteri letrombose.vanzuidencommunicationsb.v., Haas F.J., van Wijk E.M., and Ponjee G.A. De diagnostische waarde van de D dimeerbepaling.nedtijdschrklinchemlabgeneesk33[4],

Evolutionaire geneeskunde U bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at 1

Evolutionaire geneeskunde U bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at 1 Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2005; 30: 163-184 Evolutionaire geneeskunde U bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at 1 F.A.J. MUSKIET Darwin beschouwde de leefomstandigheden als de belangrijkste

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose MANDATERENDE VERENIGINGEN: Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING DEEL 4 WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING Basisbegrippen over voeding Koolhydraten een complex verhaal Eiwitten Vetten en vetzuren. Onze stofwisseling Gezonde voeding, wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

DE INVLOED VAN VOEDING OP PARODONTALE GEZONDHEID

DE INVLOED VAN VOEDING OP PARODONTALE GEZONDHEID Faculteit Geneeskunde Departement Mondgezondheidszorg DE INVLOED VAN VOEDING OP PARODONTALE GEZONDHEID Vitamine C, andere antioxidanten en vetzuren Capita selecta ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland

Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten aan de

Nadere informatie

Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters. ir Jannie van Beek

Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters. ir Jannie van Beek Effect van hypoxie op obesitaspatiënten en sporters ir Jannie van Beek Rapport 2009 Samenvatting Blootstelling aan laag zuurstofcondities zorgt voor een verlaagde zuurstofverzadiging van het hemoglobine

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND door Tinne PETS Promotor: Drs. B. Maddens Medepromotor: Prof. Dr. E. Meyer Literatuurstudie in het kader van de Masterproef

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Wim Hof Methode. Onderbouwing 2014. InnerFire

Wim Hof Methode. Onderbouwing 2014. InnerFire Wim Hof Methode Onderbouwing 2014 InnerFire Colofon Innerfire 2014 De Wim Hof Methode Door Isabelle Hof, Oktober 2014 Met speciale dank aan Alexander van Aken en aan Johan Deiman Omslagontwerp: Enahm Hof

Nadere informatie

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum ADPKD, autosomaal dominante polycysteuze nierziekte Dit rapport wordt onderschreven door

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 LITERATUUR BIJLAGE I Instructiehandleiding II Handleiding voor de ouders INLEIDING III Werkboek voor de kinderen De voorlichting

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Stress en hart - en vaatziekten

Stress en hart - en vaatziekten Stress en hart - en vaatziekten Verbanden in kaart gebracht van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Redactie: Peter de Jonge Annelieke Roest Jos van Erp Januari 2014 Auteurs: Dr. Jos Brosschot,

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Wat gebeurt er bij een allergie?

Wat gebeurt er bij een allergie? j4 Wat gebeurt er bij een allergie? Roy Gerth van Wijk ( 41), Huub Savelkoul ( 42, 43 en 44), Gerco den Hartog ( 43) en Frans Timmermans ( 45) Allergie is een complex verschijnsel Naast kennis omtrent

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën. Genen, fout DNA en kanker

Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën. Genen, fout DNA en kanker Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën Genen, fout DNA en kanker Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kanker de wereld uit. Science fiction? Doen wat moet, en laten wat

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie