Gemeente Gouda Afdeling Zorg en Welzijn HANDLEIDING BESCHERMD WONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Gouda Afdeling Zorg en Welzijn HANDLEIDING BESCHERMD WONEN"

Transcriptie

1 Gemeente Gouda Afdeling Zorg en Welzijn HANDLEIDING BESCHERMD WONEN Januari 2015

2 Handleiding Beschermd Wonen Hoofdstuk 1 - Algemene uitgangspunten Inleiding De ondersteuning vanuit een beschermde woonvorm Beschermd wonen Wanneer Beschermd Wonen Regiobinding Tijdelijke zorg Jeugd Het proces De toegang De toegang in samenwerking met omliggende gemeenten Het besluit... Hoofdstuk 2 Bouwstenen Beschermd Wonen Omschrijving Beschermd Wonen pakketten... 9 Bijlage 1 Model beleidsregels Landelijke toegankelijkheid en regio binding... 2

3 Hoofdstuk 1 - Algemene uitgangspunten 1.1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor het bepalen van Beschermd Wonen inclusief/exclusief dagbesteding, de omvang en de duur daarvan binnen deze Centrumgemeente. Het begint met een inleidend hoofdstuk over de vormen en het toegangsproces. Vervolgens wordt per verblijfsvorm een maximale denkrichtingen aangegeven rondom de omvang en duur, maar dit heeft geen normerend of juridisch karakter. De consulent zal per situatie moeten afwegen wat in die specifieke situatie nodig is. De ondersteuning vanuit een beschermde woonvorm is de aller zwaarste vorm van ondersteuning welke ingezet kan worden als maatwerkvoorziening door de gemeente. Als Beschermd Wonen wordt ingezet, zijn alle voorliggende mogelijkheden uitgesloten waaronder; 1. Oplossingen vanuit eigen kracht en/of eigen netwerk 2. Algemeen voorliggende voorzieningen 3. Maatwerkvoorziening in de vorm van begeleiding en/of dagbesteding 1.2. De ondersteuning vanuit een beschermde woonvorm Beschermd wonen Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen gaat om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. Onder beschermd wonen wordt verstaan: wonen in een accommodatie van een instelling; met het daarbij behorende toezicht en begeleiding; gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie; gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren; gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld; gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; gericht op het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen; bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Voor cliënten die verblijven in een beschermde woonvorm is het streven dat zij op termijn zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun woonsituatie en de financiering daarvan, waarbij er waarborgen nodig zijn voor deze kwetsbare groep. De focus ligt op (het vergroten van) zelfredzaamheid en participatie. Het gaat om mensen die langdurig, soms zelfs levenslang, aangewezen zijn op wonen in een beschermde setting en bij wie risico op terugval bestaat Wanneer Beschermd Wonen Een cliënt heeft recht op een beschermde woonomgeving indien de cliënt niet zelfstandig kan wonen en zich niet op eigen kracht kan handhaven in de samenleving, zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning. De cliënt heeft aanspraak op een beschermde woonomgeving, indien: 3

4 a. er sprake is van ondermeer psychiatrische problematiek. Daarnaast kan er ook sprake zijn van onderliggende problematiek in de vorm van VG/LVG; b. de cliënt niet zelfstandig kan leven en een mogelijk gevaar voor zichzelf of anderen vormt; c. de cliënt afhankelijk is van anderen als het gaat om oordeelsvorming over essentiële zaken in het dagelijks bestaan; d. men vaardigheden mist om zich staande te houden in een individuele, zelfstandige woonomgeving; e. de cliënt niet of niet altijd in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen. Het betreft het niet adequaat kunnen alarmeren; f. er sprake is van regiobinding g. bij een vermoeden van noodzaak voor beschermd wonen is er de mogelijkheid bij complexe problematiek een expert te raadplegen; h. als bij cliënt niet wordt voldaan aan de regiobinding, dan dient er een warme overdracht plaats te vinden met de regio, die het meest geschikt is voor de cliënt. De behandelingscomponent wordt niet gefinancierd door de Gemeente. Dit wordt de eerste 3 jaar gefinancierd door de zorgverzekeraar. Indien men langer dan 3 jaar opgenomen is in een behandelsetting, valt de financiering onder de Wlz. Gemeente financiert hierin alleen het wooncomponent. Gedetineerden kunnen vanuit forensische zorg gebruik maken van beschermd wonen. Deze ondersteuning valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Echter, wanneer de forensische titel naar verloop van tijd verdwijnt, worden deze cliënten voor de centrumgemeente Wmo aanvragers die al in een beschermd wonen voorziening verblijven. De centrumgemeente gaat dan vaststellen in hoeverre beschermd wonen kan worden gefinancierd. Er wordt geen indicatie afgeven wanneer deze niet direct ingezet wordt. Dit om vervuiling op de wachtlijst te voorkomen. Na een positief besluit zal de indicatie Beschermd Wonen direct aan een zorgaanbieder aangeboden worden. Uiteraard worden hier, indien mogelijk, de wensen van de cliënt in meegenomen. De noodzaak van de opvang is hierin leidend Regiobinding In de wet is opgenomen dat er voor Beschermd Wonen sprake is van landelijke toegankelijkheid. Hierin wordt regiobinding meegenomen, daarbij wordt gebruik gemaakt van de beleidsregels zoals deze er nu zijn vanuit de maatschappelijke opvang, zie bijlage 1. Als uit het onderzoek van de consulent begeleiding Gouda blijkt dat de beschermde woonplek het beste in een andere centrumgemeente kan plaatsvinden, neemt de consulent van Gouda contact op met de aangewezen contactpersoon van de andere Centrumgemeente voor het organiseren van een (warme) overdracht van de cliënt. Gedurende de periode dat de cliënt in afwachting is van de overdracht, zal de gemeente Gouda zo nodig ondersteuning aanbieden. Gemeente Gouda zorgt ervoor dat de andere centrumgemeente op de hoogte wordt gebracht en betrokken wordt bij het bepalen van het resultaat. De overdracht van een cliënt vindt plaats onder regie van de Centrumgemeente en hierbij wordt in elk geval afspraken gemaakt over: - de datum van overdracht, - tijdelijke zorg in Gouda indien er in de gewenste centrumgemeente nog geen plaats is - de instelling die de cliënt opneemt, 4

5 - de wijze van vervoer en eventuele reisbegeleiding, - de overdracht van de persoonlijke gegevens De financiering van overdracht en tijdelijke zorg ligt bij gemeente Gouda. De tijdelijke zorg zal afgegeven worden voor drie tot maximaal zes maanden Tijdelijke zorg Wanneer de bouwsteen Beschermd Wonen niet direct beschikbaar is, dan is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van een passend alternatief ter overbrugging. Het is aan de cliënt om hier wel of geen gebruik van te maken. Voor tijdelijke kan er een bouwsteen (Gespecialiseerde) Begeleiding en/of (Gespecialiseerde) Dagbesteding afgegeven worden, zoals overeengekomen in de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding van de gemeenten in de regio Midden Holland. Bovenstaande is ook van toepassing op cliënten waar het overgangsrecht voor geldt en die hun intramurale indicatie extramuraal verzilveren. Een verzoek tot vergoeding van vervoer van en naar dagbesteding kan aan de gemeente worden voorgelegd. Deze stelt vast of dit noodzakelijk is. Zie voor inzetten tijdelijke zorg en de passende bouwsteen, handleiding begeleiding en dagbesteding. De gemeente waar de burger woont, geeft deze overbruggingsindicaties af en hier is verantwoordelijk voor. Tijdelijke zorg in de vorm van (Gespecialiseerde) Begeleiding en/of (Gespecialiseerde) Dagbesteding wordt voor een periode van drie tot maximaal zes maanden afgegeven. Wanneer er een datum van plaatsing bekend is, kan de beschikking Beschermd Wonen afgegeven worden. Zie voor het proces. Indien er niet direct plek is bij voorkeursaanbieder, kan er indien beschikbaar, een plek elders binnen de regio in een Beschermde Woonvorm aangeboden worden. Het is voor een cliënt mogelijk tussentijds te wisselen van aanbieder. Een wisseling moet wel doorgegeven worden aan de gemeente i.v.m. de facturering. De wisseling regelen leveranciers onderling Jeugd 16 en 17 jarigen kunnen op basis van de jeugdwet in aanmerking komen voor intramuraal verblijf op grondslag psychiatrie. Voor de regio kopen we een aantal plaatsen GGZ C voor jeugdigen in. Daarnaast zijn we op basis van de jeugdwet ook verantwoordelijk voor voortgezet verblijf voor jongeren in een psychiatrische instelling. Hierbij is nog nadrukkelijk sprake van behandeling. Zodra jongeren 18 jaar worden, vallen ze onder het beschermd wonen. Het proces rondom jeugd wordt nader uitgewerkt Het proces De toegang De toegang voor Beschermd Wonen gaat via de Centrumgemeente Gouda. Dit geldt voor omliggende gemeentes: Waddinxveen, Zuidplas, K5 gemeenten, Bodegraven/Reeuwijk Een vraag/signaal via het netwerk van de cliënt of een professional, kan aanleiding zijn voor een melding. Vanuit de melding volgt een gesprek bij client thuis waarbij gevraagd zal worden of er 5

6 iemand uit het betrokken netwerk aanwezig kan zijn.. Aandachtspunten in de voorbereiding en tijdens het gesprek zijn: - Het verzamelen van informatie, met name als de aanmelding door een derde gedaan wordt - De cliënt aanbieden/vragen dat hij iemand uit zijn (sociale of professionele) omgeving meeneemt tijdens het gesprek. Indien de cliënt geen persoon uit zijn (sociale of professionele) omgeving kan vinden, kan cliëntondersteuning aangeboden worden. - Het verzoek aan de cliënt om professionals uit de 1 e of 2 e lijn te mogen raadplegen. - Het waar nodig opvragen van een dossier en/of het aanvragen van nader onderzoek binnen de 1 e of 2 e lijns zorg. - Informeren naar mantelzorg en eventuele ondersteuning voor mantelzorger - De mogelijkheid die de wet biedt aan cliënten om een persoonlijk plan in te dienen - Het PGB of ZIN De toegang in samenwerking met omliggende gemeenten Op twee manieren kan er bij de omliggende gemeenten een vraag voor Beschermd Wonen terecht komen. - Direct de melding dat men een indicatie voor Beschermd Wonen wenst. De consulent van de omliggende gemeente verwijst direct door naar Centrumgemeente Gouda via een meldingsformulier naar het mailadres - Uit een gesprek met consulent van omliggende gemeente wordt duidelijk dat er wellicht een indicatie is voor Beschermd Wonen. De consulent stuurt het meldingsformulier met aanwezige informatie naar Centrumgemeente Gouda en neemt daarnaast telefonisch contact op om de casus toe te lichten en samen een vervolg afspraak te maken voor een beoordeling. Op deze manier kan de omliggende gemeente de casus eventueel weer overpakken indien: Er tijdelijke zorg gewenst is in de vorm van begeleiding of dagbesteding. Deze zal afgegeven worden voor een periode die de betreffende gemeente zelf bepaald. Er geen verblijfsindicatie geïndiceerd wordt, maar een voorliggende voorziening meer passend lijkt. De verantwoording voor de beslissing rondom Beschermd Wonen blijft bij Centrumgemeente Gouda. De beslissing rondom begeleiding en dagbesteding ligt bij de gemeente waar cliënt woont. Het is in dit geval mogelijk dat Centrumgemeente Gouda besluit dat er geen indicatie noodzakelijk is en dat omliggende gemeenten wel besluiten tot inzet van begeleiding en/of dagbesteding. In geval van toekenning Beschermd Wonen en gewenste inzet overbruggingszorg in de vorm van begeleiding en/of dagbesteding zal er vanuit Centrumgemeente Gouda een warme overdracht gestuurd worden richting betreffende omliggende gemeente bestaande uit een gespreksverslag en een rapportage. Dit kan pas geschieden na schriftelijke toestemming van de cliënt. Het betreft hier een advies aan desbetreffende gemeente waar de cliënt geen rechten aan kan ontlenen. Zodra een Beschermde Woonplek beschikbaar is, zal dit met de centrumgemeente gecommuniceerd worden, zodat de beschikking afgegeven kan worden en de tijdelijke zorg kan stoppen. Bij het niet toekennen van een indicatie Beschermd Wonen krijgt de betreffende gemeente een melding hiervan door de Centrumgemeente. 6

7 1.4. Het besluit Het kan zijn dat de gemeente een externe organisatie vraagt om een rol te spelen bij de beoordeling van een maatwerkvoorziening. Voor maatwerkvoorzieningen geldt in veel gevallen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de kosten. Als er een indicatie is voor een maatwerkvoorziening, wordt bepaald voor hoeveel uren/dagdelen/etmalen deze moet worden ingezet om het doel te bereiken. Hierbij geldt, zoveel als nodig, zo weinig als mogelijk. Tevens wordt de geldigheid van de indicatie aangegeven. De indicatieduur hangt samen met de verwachte ontwikkelingen in beperkingen. De duur is maximaal 2 jaar. Wanneer cliënt in aanmerking komt voor maatwerkvoorziening Beschermd Wonen, zal deze aan de hand van de in hoofdstuk 2 beschreven indicaties al dan niet met Dagbesteding afgegeven worden voor een nader te bepalen termijn. Het aanmelden van een cliënt voor Beschermd Wonen bij de Centrumgemeente, wil niet automatisch zeggen dat de cliënt ook Beschermd Wonen krijgt. De gemeente kan ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld individuele maatwerkvoorziening, wanneer het onderzoek hier aanleiding toe geeft. Naar aanleiding van een keukentafelgesprek zal een gespreksverslag worden gemaakt die omgezet kan worden in een aanvraag voor Beschermd Wonen of een andere maatwerkvoorziening. Het verslag dient getekend te zijn door de cliënt alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien een indicatie wel noodzakelijk is, maar de cliënt door omstandigheden niet in staat is om te ondertekenen dan.. ( nog nader toe te voegen) Aanvullend op het gesprek kan extra informatie worden opgevraagd. Op basis van alle verzamelde gegevens kan er een beschikking worden afgegeven. In de beschikking wordt vermeld: Het doel en het resultaat van de ondersteuning De bouwsteen/maatwerkvoorziening die daarvoor wordt ingezet, wat ook kan uitkomen op een individuele voorziening als gespecialiseerde begeleiding ipv beschermd wonen. De ingangsdatum en duur Hoe de voorziening wordt verstrekt, samenhang met andere voorzieningen Voorziening in natura of in heel uitzonderlijke gevallen in PGB Bij PGB moet in de beschikking extra vermeld worden: het waarom van het PGB, de kwaliteitseisen en de wijze van verantwoording van de besteding. Informatie over eigen bijdrage. De omvang van de toekenning Er wordt geïndiceerd in: o Bouwsteen GGZ C3 t/m C6 a zeven etmalen per week met maximale looptijd van twee jaar. ( GGZ C1 en C2 worden niet afgegeven, huidige lopende indicaties met deze hoogte blijven bestaan gedurende het overgangsrecht.) o Inclusief of exclusief dagbesteding met een maximum van 8 dagdelen. o Vervoer kan worden aangevraagd voor Dagbesteding. Er wordt hierbij nauwkeurig gekeken naar voorliggende mogelijkheden. Bij toekenning financiert gemeente vervoer en zorgt de leverancier voor daadwerkelijke inzet van het vervoer. o In geval van tijdelijke zorg zal dit gefinancierd worden vanuit eigen gemeente waar cliënt verblijft De duur van de toekenning 7

8 De duur van de toekenning is afhankelijk van: o De leerbaarheid en het ontwikkelingsperspectief van de cliënt. Bij her indicatie kan consulent zien dat Beschermd Wonen niet meer nodig is. Hierdoor kan een kortere indicatie afgegeven worden, zodat er tijd is te zoeken naar een vervolgwoonplek en er daarna (Gespecialiseerde) Begeleiding afgegeven kan worden. o Het ontwikkelingsperspectief en inzetbaarheid van het sociaal netwerk en/of o Het ontwikkelen/uitbreiden van algemene (welzijns)voorzieningen Zodra er besloten is door de consulent dat er een indicatie Beschermd Wonen afgegeven kan worden, zal met de contactpersoon van de woonvormen contact worden opgenomen. De contactpersoon is op de hoogte van de direct beschikbare woonplekken en/of kan een redelijke indicatie geven van de wachttijden die er bij bijvoorbeeld de voorkeurplek van aanvrager is. Op basis daarvan kan aan de tijdelijke zorg makkelijker een tijdsduur van indicatie worden bepaald. Zodra er zicht is op een plek, zal de contactpersoon dit aan de Centrum gemeente (en/of aanvrager?) laten weten zodat er beschikking Beschermd Wonen afgegeven kan worden. Dit zal gedaan worden na contact, telefonisch of via een keukentafel gesprek, met de aanvrager. Dit is afhankelijk van hoelang de periode van tijdelijke zorg heeft geduurd en is te bepalen door de consulent. 8

9 Hoofdstuk 2 Bouwstenen Beschermd Wonen Om de huidige situatie in kaart te brengen wordt gekeken naar de beperkingen die iemand ondervindt in de zelfredzaamheid en/of participatie. Deze beperkingen kunnen veroorzaakt worden door onderliggende problematiek t.a.v.: 1. Oriëntatiestoornissen (persoon, ruimte, tijd, plaats) 2. Psychisch functioneren (concentratie, geheugen, omgevingsperceptie, motivatie) 3. Probleemgedrag/veiligheid (zelfverwonding, verbaal of lichamelijk agressief, destructief, manipulatief, dwangmatig, grensoverschrijdend seksueel gedrag) 4. Motorisch functioneren (functioneren van de ledematen) 5. Verslavingsproblematiek 6. Psychosociaal functioneren (angst, moedeloosheid, belangstelling, gebrek aan persoonlijk relatie, gemis van gewaardeerde rollen). De mate van de stoornis en zorgvraag bepaald uiteindelijk de hoogte van het Beschermd Wonen pakket. Het component Dagbesteding wordt in het onderzoek meegenomen. De hoogte van de indicatie Dagbesteding staat verder los van de hoogte van de Beschermde Woonvorm indicatie. Een indicatie Dagbesteding kan uit maximaal 8 dagdelen bestaan. Ten aanzien van vervoer van en naar de dagbesteding is het uitgangspunt dat de cliënt/zijn netwerk het zelf regelt. Indien dit niet mogelijk is wordt een vervoerscomponent mee geïndiceerd. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor het vervoer en ontvangen hier een vervoersprijs voor Omschrijving Beschermd Wonen pakketten Hoogte Indicatie Omschrijving Doelen GGZ3C Deze cliënten hebben vanwege een psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. Zij hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving nodig die bescherming, stabiliteit en structuur biedt. De begeleiding is met name gericht op het omgaan met de door de ziekte veroorzaakte defecten. De zorgverlening is volgens afspraak en direct oproepbaar te leveren. Stabilisatie en continuering van de situatie dan wel ontwikkelingsgericht. Er kan ook sprake zijn van begeleiding bij achteruitgang. 9

10 Cliënt profiel - Verlies van zelfregie - Verstoord dag en nacht ritme - Grote problemen met onderhouden van sociale relaties en het invullen van de dag. - Tot deelname aan het maatschappelijk leven is men nagenoeg niet in staat en vaak ook niet in geïnteresseerd. - Forse beperkingen in de besluitneming- en oplossingsvaardigheden en bij het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexe taken - Algemene begeleiding nodig bij het beheren van geld en het verrichten van administratieve handelingen - Reizen doorgaans met begeleiding - In het algemeen intensieve ondersteuning nodig ten aanzien van alle cognitieve/ psychische functies Hoogte Indicatie Omschrijving GGZ4 C Deze cliënten hebben een complexe psychiatrische aandoening en daardoor intensieve begeleiding nodig. Zij hebben een structuur en toezicht biedende beschermende woonomgeving nodig, die deels een besloten karakter kan hebben (gecontroleerde in- en uitgang). Er is ondersteuning van taken op alle levensterreinen nodig inclusief hulp vanwege (somatische) gezondheidsbeperkingen. De zorgverlening is voortdurend in de nabijheid te leveren. Behandeling mag als voorwaarden voor deze hoogte van indicatie worden gezien. 10

11 Doelen - Stabilisatie en continuering van de situatie, dan wel ontwikkelingsgericht - Beheersbaar houden van gedragsproblematiek en het omgaan met defecten - Er kan ook sprake zijn van begeleiding in achteruitgang Cliënt profiel - Verlies van zelfregie - Verstoord dag-en nachtritme - Grote problemen met onderhouden van sociale relaties - Grote problemen met invullen van de dag - Niet in staat tot deelname aan het maatschappelijk leven - Forse beperkingen in besluitnemings- en oplossingsvaardigheden - Forse beperkingen bij het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexe taken - Vaak begeleiding nodig bij beheren van geld - Vaak begeleiding nodig bij het verrichten van administratieve handdelingen nodig - Reizen doorgaans met begeleiding - Intensieve ondersteuning nodig ten aanzien van alle cognitieve/psychische functies - Sprake van gedragsproblematiek - Psychiatrische problematiek is actief van aard (psychopathologie is floride, en/of er is sprake van actieve middelenverslaving) - Persoonlijke verzorging vraagt vaak dagelijkse ondersteuning / sturing Hoogte Indicatie Omschrijving GGZ 5 C Deze cliënten hebben door een complexe psychiatrische aandoening intensieve zorg en intensieve begeleiding nodig. De woonomgeving moet veel structuur, veiligheid en bescherming bieden, deels een besloten karakter (gecontroleerde in- en uitgang). Er is ondersteuning en overname van taken op 11

12 alle levensterreinen nodig. Cliënten zijn nauwelijks in staat sociale relaties te onderhouden en de dag in te vullen. Tot deelname aan het maatschappelijk leven is men niet in staat, noch geïnteresseerd. Geen besluitnemings- en oplossingsvaardigheden. Initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexe taken moet vaak worden overgenomen. Ze reizen met begeleiding. De zorgverlening is voortdurend in de nabijheid te leveren. Indien van toepassing gecontroleerd gebruik van middelen en intensieve begeleiding. Er dient bij het toekennen van deze indicatie een behandelaar aanwezig te zijn. Doelen - Stabilisatie en continuering van de situatie dan wel ontwikkelingsgericht. - De problematiek wordt getracht onder controle te houden met medicijnen. - Er kan ook sprake zijn van begeleiding in achteruitgang Cliënt profiel - Nauwelijks in staat sociale relaties te onderhouden - Nauwelijks in staat dag in te vullen - Niet in staat en geïnteresseerd tot deelname aan het maatschappelijk leven. - Geen besluitnemings-en oplossingsvaardigheden - Niet in staat tot initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexe taken - Begeleiding nodig bij het beheren van geld - Begeleiding nodig bij het verrichten van administratieve handelingen - Reizen met begeleiding - Ten aanzien van ADL behoefte aan toezicht en stimulatie en/of hulp nodig - Sprake van ernstige gedragsproblematiek die, mede door intensieve begeleiding, voortdurend moet worden 12

13 gereguleerd - Vertonen manipulatief gedrag - Zetten sociale omgeving voortdurend onder druk - Beperkt gevoelig voor correctie - Weinig inzicht in eigen aandeel bij interactieproblemen - Beperkt leervermogen - Sprake van verbaal agressief gedrag, manipulatief, dwangmatig, destructief en reactief gedrag met betrekking tot interactie - Kan sprake zijn van zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag - Psychiatrische problematiek is actief van aard. (psychopathologie is floride, en/of er is sprake van actieve middelenverslaving) - Er kunnen somatische problemen zijn die extra aandacht vragen als gevolg van zelfverwaarlozing. Hoogte Indicatie Omschrijving GGZ 6 C De cliënten hebben vanwege een complexe psychiatrische aandoening, in combinatie met een somatische aandoening, lichamelijke handicap of verstandelijke beperking, intensieve begeleiding en zorg nodig. De woonomgeving moet veel structuur, veiligheid en bescherming bieden en zijn aangepast aan de beperkingen van de cliënten (b.v. rolstoelgebruik). Er is veelal overname van taken op alle levensterreinen nodig. De cliënten hebben ten aanzien van hun sociale redzaamheid dagelijks intensieve begeleiding nodig, die voortdurende nabij is, met daarnaast een sterk gestructureerde dagindeling. Cliënten zijn nauwelijks in staat sociale relaties te onderhouden en de dag in te vullen. Tot deelname aan het maatschappelijk leven is men niet in staat, noch geïnteresseerd. Geen besluitnemings- en oplossingsvaardigheden. Initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexe taken moet vaak worden overgenomen. Ze reizen met begeleiding. Er dient bij het toekennen van deze indicatie een behandelaar aanwezig te zijn. Doelen - Stabilisatie en continuering van de situatie - Ontwikkelingsgericht - Begeleiding bij achteruitgang - Beheersbaar houden van gedragproblematiek - Psychiatrische problematiek onder controle houden met medicijnen en intensieve begeleiding 13

14 Cliënt`profiel - Nauwelijks in staat sociale contacten te onderhouden - Nauwelijks in staat de dag in te vullen - Niet in staat en geïnteresseerd tot deelname aan het maatschappelijk leven. - Geen besluitnemings-en oplossingsvaardigheden - Niet in staat tot initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexe taken - Begeleiding nodig bij het beheren van geld - Begeleiding nodig bij het verrichten van administratieve handelingen - Reizen met begeleiding - Met betrekking tot ADL uitgebreide behoefte aan hulp. Onder andere bij het eten en drinken, wassen en aankleden - Ten aanzien van mobiliteit is met betrekking tot transfer (in en uit bed, in en uit rolstoel) hulp nodig. - Sprake van gedragsproblematiek - Psychiatrische problematiek is actief van aard (psychopathologie is floride) 14

15 Bijlage 1 Model beleidsregels Landelijke toegankelijkheid en regio binding 1. Elke centrumgemeente zorgt er voor dat ieder persoon zich kan aanmelden voor beschermd wonen. 2. Elke centrumgemeente draagt er zorg voor dat na de aanmelding: nagegaan wordt of iemand tot de doelgroep behoort en er zo spoedig mogelijk een onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen in welke centrumgemeente de opvang van de cliënt het beste kan plaatsvinden. Dat is in eerste instantie de centrumgemeente of regio waar de voorwaarden voor een succesvol traject voor de cliënt optimaal zijn en of waar de cliënt aantoonbare binding heeft. Indien over beide zaken geen duidelijkheid over kan worden verkregen is de centrumgemeente van aanmelding de aangewezen centrumgemeente die de cliënt toelaat tot de maatschappelijke opvang. De centrumgemeente waarbij de voorwaarden optimaal zijn en of aantoonbare binding is, is de aangewezen centrumgemeente die de cliënt toelaat tot de maatschappelijke opvang. 3. Om vast te stellen waar een cliënt het beste maatschappelijke opvang kan krijgen, worden de volgende beoordelingscriteria aanbevolen, die toegepast worden bij de centrumgemeente van aanmelding: centrumgemeente A. Dit in overleg met zowel de cliënt als de eventueel beoogde centrumgemeente B waar de voorwaarden voor een succesvol traject voor de cliënt optimaal zijn. Om dit te kunnen bepalen, wordt gekeken naar de volgende feiten en omstandigheden: De aanwezigheid van een positief sociaal netwerk (familie en vrienden); Voorwaarden voor een succesvol traject zoals bijvoorbeeld: actieve schuldhulpverlening, bestaande relatie met GGZ, CJG, MO e.a. in de betreffende regio; Gegronde redenen om tegemoet te komen aan de wens van de cliënt om in een bepaalde gemeente/regio te worden opgevangen. Deze redenen moeten voor alle betrokken partijen aanvaardbaar zijn Bekendheid bij de politie in de betreffende regio; Geboorteplaats in de betreffende regio; De cliënt heeft gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding minimaal twee jaar aantoonbaar zijn of haar hoofdverblijf in de centrumgemeente of regio gehad. Dit moet blijken uit inschrijving in de basisregistratie personen of het bekend en geregistreerd zijn bij zorginstellingen; Als contra-indicatie om een cliënt te plaatsen in een bepaalde regio gelden redenen om de cliënt uit zijn oude sociale netwerk te halen, of agressie tegen medewerkers van betrokken partijen in de betreffende regio. Dit onderzoek naar beste plaatsing wordt in principe binnen twee weken afgerond Overdracht van cliënten 4. Als uit het onderzoek bij de centrumgemeente van aanmelding (centrumgemeente A) volgt dat de opvang het beste in een andere centrumgemeente B kan plaatsvinden, neemt de aangewezen contactpersoon van de centrum gemeente A contact op met de aangewezen contactpersoon van de andere centrumgemeente B voor het organiseren van een (warme) overdracht van de cliënt. Gedurende de periode dat de cliënt in afwachting is van overdracht, zal de centrumgemeente A zo nodig onderdak en ondersteuning bieden. Centrumgemeente A zorgt ervoor dat centrumgemeente B op de hoogte wordt gebracht en betrokken wordt bij het bepalen van het resultaat van het onderzoek zoals beschreven onder punt 3 5. De overdracht van een cliënt vindt plaats onder regie van de centrumgemeenten en hierbij worden in elk geval afspraken gemaakt over: - de datum van overdracht, - overbruggingsopvang in regio A indien er in regio B nog geen plaats is - de instelling die de cliënt opneemt, - de wijze van vervoer en eventuele reisbegeleiding, 15

16 - de overdracht van de persoonlijke gegevens en 6. De financiering van overdracht en tijdelijke overbruggingsopvang ligt bij centrumgemeente A. We gaan bij bovenstaande werkwijze uit dat we een gezamenlijk gedeeld belang hebben om de beperkte capaciteit in onze regio beschikbaar te hebben voor inwoners uit de regio die hier beschermd willen wonen. 16

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3)

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3) Officiële uitgave van de gemeente Maassluis Nummer:27 Datum Bekendmaking: 8 december 214 GEMEENTEBLAD Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Sector GGZ GGZ-B Voortgezet verblijf met begeleiding _ 1B GGZ Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige zorg)

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten GGZ

Zorgzwaartepakketten GGZ Zorgzwaartepakketten GGZ Deze versie II van de pakketindeling GGZ is gebaseerd op de pakketindeling van 11 oktober 2006. Het Ministerie van VWS heeft de NZa op 18 oktober 2006 gevraagd om op basis van

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten GGZ

Zorgzwaartepakketten GGZ Zorgzwaartepakketten GGZ Dit overzicht van de ZZP s voor de GGZ is een optimalisering van de pakketten zoals die voorlagen na afloop van de pilot in het voorjaar van 2006 (kenmerk AW/06/ 2089). In overleg

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten sector GGZ Versie 2010

Zorgzwaartepakketten sector GGZ Versie 2010 Zorgzwaartepakketten sector GGZ Versie 2010 30uni 2009 PJ/09/1642/imz Inhoudsopgave 1. Toelichting zorgzwaartepakketten...3 1.1...3 1.2...3 1.3...6 2. Overzicht zorgzwaartepakketten GGZ...7 PJ/09/1642/imz,

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2012

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2012 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2012 Enschede, juni 2011 PJ/11/1480/imz Inhoudsopgave 1. Toelichting zorgzwaartepakketten GGZ... 3 1.1...3 1.2 Functies en totaaltijd per week...3 1.3...5 2. Overzicht

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten (CA-379) 1. Zorgzwaartepakketten sector Verpleging & Verzorging (V&V)

Bijlage bij Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten (CA-379) 1. Zorgzwaartepakketten sector Verpleging & Verzorging (V&V) Bijlage bij Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten (CA-379) 1. Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging (V&V) en Verzorging (V&V) Voor de sector V&V zijn tien ZZP s vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio

Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio De centrumgemeente Ede is (materieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen binnen de Valleiregio. Hiertoe behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude,

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

2. Gegevens instelling en hoofdbehandelaar die namens cliënt deze aanvraag indient

2. Gegevens instelling en hoofdbehandelaar die namens cliënt deze aanvraag indient Aanvraag Voortgezet GGZ-Verblijf onder de zorgverzekeringswet Versie 1.0 (Voor een algemene toelichting voor het invullen van dit formulier zie onder toelichting 1) Dossierkenmerk (In te vullen door Menzis)

Nadere informatie

Zwaarwegend adviesformulier Beschermd wonen 18+

Zwaarwegend adviesformulier Beschermd wonen 18+ Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 83 88 info@sdfryslan.nl www.sdfryslan.nl Datum ontvangst melding hulpvraag of verlenging bij wijk-/gebiedsteam: Zwaarwegend adviesformulier

Nadere informatie

Handreiking en beleidsregels Landelijke toegang beschermd wonen. Versie november 2016

Handreiking en beleidsregels Landelijke toegang beschermd wonen. Versie november 2016 Handreiking en beleidsregels Landelijke toegang beschermd wonen Versie november 2016 Achtergrond handreiking Landelijke toegankelijkheid Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen.

Nadere informatie

Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016

Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016 Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen... 2 2. Inleiding... 3 2.1 Overgangsregeling... 3 3. Aanmelding en onderzoek... 3 3.1 Melding... 3 3.2 Gesprek... 3 3.3 Afwegingskader...

Nadere informatie

Algemene gegevens. dient een. toetst of alle afspraken. Voorletters: Adres: toepassing) Emailadres. Geslacht: Man Vrouw. Werkvergunning.

Algemene gegevens. dient een. toetst of alle afspraken. Voorletters: Adres: toepassing) Emailadres. Geslacht: Man Vrouw. Werkvergunning. Zwaarwegend advies toegang beschermd wonen 18+ Enkel volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Een beschikking wordt maximaal voor 3 jaar afgegeven. Acht weken

Nadere informatie

Zorg in april De zorg in 2015 en verder. »WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet. »Zorgverzekering

Zorg in april De zorg in 2015 en verder. »WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet. »Zorgverzekering De zorg in 2015 en verder. De zorg in 2015 en verder. AWBZ»WLZ (wet langdurige zorg)»wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet»zorgverzekering Hans de Bruijn 1 Wie Wet Waar Zorgverzekering: Grondslag:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio De centrumgemeente Ede is (materieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen binnen de Valleiregio. Hiertoe behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude,

Nadere informatie

Overzicht van de zorgprofielen voor VG en LVG

Overzicht van de zorgprofielen voor VG en LVG Overzicht van de zorgprofielen voor VG en LVG Sector Verstandelijk Gehandicapt (VG) VG Wonen met begeleiding en verzorging VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging VG Wonen met intensieve begeleiding

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 December 2013 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 201 4 ZZP 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Deze

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-M A I L: I N F O@ P E N N E M E S. NL - W E B S I T E : W W W.PENN E M E S.NL K AM E R V A

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen Zorgzwaartepakketten GHZ

Prestatiebeschrijvingen Zorgzwaartepakketten GHZ Prestatiebeschrijvingen Zorgzwaartepakketten GHZ Sector Gehandicaptenzorg VG Wonen met enige begeleiding ZZP 1 VG voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep functioneert sociaal redelijk

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 2, derde lid, en 17, eerste lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en artikel 15, tweede lid, van het Zorgindicatiebesluit;

Gelet op de artikelen 2, derde lid, en 17, eerste lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en artikel 15, tweede lid, van het Zorgindicatiebesluit; Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2010, Z/VU-3037764, houdende wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ in verband met het nader regelen van de

Nadere informatie

Aanpassingen/wijzigingen in resultaatovereenkomst BW. Nummer Artikel/bijlage nr. Oude tekst Nieuwe tekst. 1 januari 2018 Blz. 1

Aanpassingen/wijzigingen in resultaatovereenkomst BW. Nummer Artikel/bijlage nr. Oude tekst Nieuwe tekst. 1 januari 2018 Blz. 1 Aanpassingen/wijzigingen in resultaatovereenkomst BW Nummer Artikel/bijlage nr. Oude tekst Nieuwe tekst 1 Gaat in op 4 januari 2016 1 januari 2018 Blz. 1 Gemeente Leiden drs. I. Baard Datum: 4 januari

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2535/izzp . ZZP s GGZ VG Gehandicaptenzorg Verstandelijk gehandicapt AR/12/2535/izzp december 2012 Pagina 2 van 37 ZZP 1 VG Wonen

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

MAGENTAZORG. Indicatiewijzer 1 mei 2017

MAGENTAZORG. Indicatiewijzer 1 mei 2017 MAGENTAZORG Indicatiewijzer 1 mei 2017 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Cliëntprofiel zzp 4 VV (Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) 05 Cliëntprofiel zzp 5 VV (Beschermd wonen

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Sector Verpleging en verzorging (VV) VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Sector Verpleging en verzorging (VV) VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (Tekst geldend op: 19-01-2015) Regeling langdurige zorg Bijlage A. bij artikel 2.1 van de Regeling langdurige zorg TWK: Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking

Nadere informatie

Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 3 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) Ondersteuning per uur. Het bieden van ondersteuningsactiviteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016

Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 18417 17 februari 2016 Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016 1.Inleiding 1.1 Achtergrond Deze uitvoeringsregels beschrijven op welke punten

Nadere informatie

(Voor een algemene toelichting voor het invullen van dit formulier zie onder toelichting 1)

(Voor een algemene toelichting voor het invullen van dit formulier zie onder toelichting 1) Aanvraag Voortgezet GGZ-Verblijf onder de zorgverzekeringswet (Voor een algemene toelichting voor het invullen van dit formulier zie onder toelichting 1) Dossierkenmerk (In te vullen door Menzis) 1. Gegevens

Nadere informatie

Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016

Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016 Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen... 2 2. Inleiding... 3 2.1 Overgangsregeling... 3 3. Aanmelding en onderzoek... 3 3.1 Melding... 3 3.2 Gesprek... 3 3.3 Afwegingskader...

Nadere informatie

Totaaloverzicht Zorgzwaartepakketten

Totaaloverzicht Zorgzwaartepakketten Totaaloverzicht Zorgzwaartepakketten Enschede, 14 juli 2006 AW/06/2026/zba dr. P.G.M. Jansen Inhoudsopgave 1. Toelichting zorgzwaartepakketten...3 1.1...3 1.2...3 1.3...6 ZZP's Geestelijke Gezondheidszorg...7

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Notitie scheiden wonen en zorg

Notitie scheiden wonen en zorg Notitie scheiden wonen en zorg Inleiding Het scheiden van Wonen en Zorg is al ruim 20 jaar gaande en heeft door het voorjaarsakkoord en het nieuwe regeerakkoord voor wat betreft de verdere invoering, weer

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Individuele Begeleiding Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving individuele begeleiding 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persoons gebonden budget

Persoons gebonden budget Persoons gebonden budget Heinz Faber. Sociaal Domein - Programmering, Ontwikkeling en Kwaliteit Jeannette Telder - WIJeindhoven 29 september 2015 Presentatie U wordt geïnformeerd over: Wat is er veranderd

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg

Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg Transitie Beschermd Wonen 4 oktober 2017 Vragen uit de zaal: Welke vragen hebben jullie op voorhand? Welke thema s willen jullie besproken hebben? Inleiding

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Aanmelden Singelzicht

Aanmelden Singelzicht Aanmelden Singelzicht Om jouw cliënt aan te melden voor een 24-uurszorgtraject binnen Singelzicht, kan je het aanmeldformulier invullen. Stuur daar waar mogelijk, zo veel mogelijk relevante informatie

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Beschermd Wonen Wmo 2015

Beschermd Wonen Wmo 2015 en Beschermd Wonen Wmo 2015 Op participatie gericht begeleid wonen Rol en werkwijze van en en Eigen regie Zelfbeschikking Kwaliteit van leven Minder afhankelijk en Beschermd wonen in de Wmo Het college

Nadere informatie

Opbrengst werkgroep Vraaganalyse en beleid 20 oktober 2015 Tijd: 9:30 11:30 uur Locatie: Amarant: Doenradestraat 50, Breda

Opbrengst werkgroep Vraaganalyse en beleid 20 oktober 2015 Tijd: 9:30 11:30 uur Locatie: Amarant: Doenradestraat 50, Breda Opbrengst werkgroep Vraaganalyse en beleid 20 oktober 2015 Tijd: 9:30 11:30 uur Locatie: Amarant: Doenradestraat 50, Breda Dit document bestaat uit 2 onderdelen: 1. Opbrengst subwerkgroep 1: nader definiëren

Nadere informatie

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Welkom Programma Welkom Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Doorpraten in deelsessies: 1. Participatie cliënten 2. Kwaliteit BW 3. Financiering BW 4. Koppeling

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

CONCEPT QUICK SCAN transitie GGZc

CONCEPT QUICK SCAN transitie GGZc CONCEPT QUICK SCAN transitie GGZc Opdrachtgever: Stuurgroep CZW/Werkgroep Beschermd Wonen Opdrachtnemer: SCOOP Samenstelling Peter van Kooten April 2014 Inleiding Voor 2015 staat er een aantal decentralisaties

Nadere informatie

Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 gemeente Hulst

Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 gemeente Hulst Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 gemeente Hulst 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Deze uitvoeringsregels zijn een uitwerking van het beschermd wonen (hierna: BW) die is vastgesteld

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Beleidsregels beschermd wonen 1- Notagegevens Notanummer 2016-002234 Datum 12-12-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/6c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GZ

Zorgzwaartepakketten Sector GZ Zorgzwaartepakketten Sector GZ Inhoudsopgave 1. Toelichting zorgzwaartepakketten... 3 1.1... 3 1.2... 3 1.3... 6 2. Overzicht zorgzwaartepakketten GZ... 7 3. ZZP s GGZ VG... 10 4. ZZP s GZ LVG... 20 5.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari juli 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari juli 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0008 1 januari 2015 2 juli 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Omschrijving Duur Criteria. Vinger aan de pols contact. Telefonisch of fysiek contact. Telefonisch of fysiek contact

Omschrijving Duur Criteria. Vinger aan de pols contact. Telefonisch of fysiek contact. Telefonisch of fysiek contact Bijlage 4 - Richtlijn begeleidingsen en dagbesteding volwassenen Product Waakvlambegeleidin g Specialistische waakvlambegeleidin g - kortdurend Doelgroep - korte omschrijving Vinger aan de pols contact

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Beschermende woonomgeving 4 2.3 Therapeutisch leefklimaat 4 2.4 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Protocol Crisiszorg V&V

Protocol Crisiszorg V&V Protocol Crisiszorg V&V Inleiding In acute situaties is het van belang dat de cliënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Zorgkantoor DSW heeft in samenwerking met Careyn en Zorgorganisatie

Nadere informatie

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente?

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 3 oktober 2014 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo en Jeugdwet Het proces van aanvraag

Nadere informatie

Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016

Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Reimerswaal. Nr. 15614 10 februari 2016 Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels Beschermd wonen en Opvang. 13 april Officiële uitgave van de gemeente Smallingerland

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels Beschermd wonen en Opvang. 13 april Officiële uitgave van de gemeente Smallingerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Smallingerland Nr. 59221 13 april 2017 Beleidsregels Beschermd wonen en Opvang Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland heeft

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag)

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag) Handleiding Format Ondersteuningsplan SDD Vanaf januari 2016 gaat de SDD met behulp van de ZRM-methodiek indiceren. Deze handleiding is opgesteld om de bedoeling van het format voor het ondersteuningsplan

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: ZZP en begeleiding in groepsverband schoolgaande verzekerde In dit geschil gaat het om de vraag of een schoolgaande verzekerde met een ZZP in aanmerking kan komen voor begeleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Achtergrond

Hoofdstuk 1 Achtergrond Werkinstructie: Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Datum: 06 oktober 2006 Ingangsdatum: Per direct Hoofdstuk 1 Achtergrond Inleiding In de terminale fase van hun leven kunnen mensen met een levensbedreigende

Nadere informatie

Beschermd Wonen Uitvoeringsagenda regio Hollands Midden 2015

Beschermd Wonen Uitvoeringsagenda regio Hollands Midden 2015 Beschermd Wonen Uitvoeringsagenda regio Hollands Midden 2015 Concept 23 maart 2015 Inhoud 1. Aanleiding en doel... 3 Doel van de uitvoeringsagenda... 3 Langere termijn: kaders voor transformatie... 3 2.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0015

BELEIDSREGEL BR/FZ-0015 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie