SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM"

Transcriptie

1 SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE FRIESLAND/FLEVOLAND STICHTING VOOR BEROEPSONDERWIJS, VOLWASSENENEDUCATIE EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN COÖPERATIE MARITIEME ACADEMIE HOLLAND U.A. Van Doorne N.V. Definitief concept de dato 25 april 2013

2 SAMENWERKINGS- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de stichting: Stichting Dunamare Onderwijsgroep, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: 2035 VA Haarlem, Surinameweg 8 i - j, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "Dunamare Onderwijsgroep"; 2. de stichting: Stichting NHL, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden, met adres: 8917 DD Leeuwarden, Rengerslaan 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "NHL Hogeschool"; 3. de stichting: Stichting Hogeschool van Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1012 WX Amsterdam, Spui 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "Hogeschool van Amsterdam"; 4. de stichting: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs, statutair gevestigd te Gemeente Haarlem, met adres: 2012 BL Haarlem, Buitenrustlaan 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "ROC Nova College"; 5. de stichting: Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland, statutair gevestigd te Leeuwarden, met adres: 8934 AA Leeuwarden, Badweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "ROC Friese Poort"; 6. de stichting: Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs, statutair gevestigd te Gemeente Groningen, met adres: 9727 CE Groningen, Verzetsstrijderslaan 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "Noorderpoort"; en 7. de coöperatieve vereniging: Coöperatie Maritieme Academie Holland U.A., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te, hierna ook te noemen: "Coöperatie"; Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort ieder afzonderlijk hierna ook te noemen: "Onderwijsinstelling" en hierna gezamenlijk ook te noemen: de "Onderwijsinstellingen"; Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort, Noorderpoort en de Coöperatie hierna ieder afzonderlijk ook te noemen: "Partij" en gezamenlijk te noemen: "Partijen"; NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 2

3 A. Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort verzorgen onder andere maritiem onderwijs, in hoofdzaak in de regio Noord-Nederland. B. Op het gebied van het maritiem onderwijs wensen zij zich gezamenlijk te richten op innovatie van kennis en vakmanschap in de gehele maritieme sector via de drie pijlers bekostigd onderwijs, cursussen en trainingen en toegepast onderzoek, waarbij hoogwaardige voorzieningen de basis vormen onder deze drie pijlers; C. De Onderwijsinstellingen wensen kwalitatief goed onderwijs voor de regionale instroom van jongeren in de lijn vmbo-mbo-hbo aan te bieden, met onder meer als profielkenmerken: (i) grote toestroom van leerlingen, studenten en cursisten, (ii) hoge kwaliteit van bekostigd onderwijs, cursussen en trainingen en toegepast onderzoek in de sector, (iii) een intensieve samenwerking met en een goede dienstverlening aan het maritieme werkveld; D. De Onderwijsinstellingen wensen ter uitvoering van de profielkenmerken met betrekking tot het (bekostigd) onderwijs in de maritieme sector gezamenlijk op te trekken terzake het portfoliobeleid, examinering, onderwijskwaliteit, aansluiting op internationale vereisten, professionalisering van medewerkers en pr & marketing, door dit onder te brengen in een afzonderlijke juridische entiteit, de Coöperatie, die ten behoeve van de Onderwijstellingen deze onderdelen zal gaan verzorgen casu quo (ondersteunende) diensten op deze onderdelen zal verlenen; E. De Coöperatie zal als onderdeel van de ondersteunende dienstverlening de trainingen en cursussen op het gebied van niet-bekostigd maritiem onderwijs gaan verzorgen, organiseren en ontwikkelen en zal zorgdragen voor ontwikkeling van het toegepast onderzoek. De Coöperatie zal voorts ten behoeve van de Onderwijsinstellingen technische apparatuur en/of voorzieningen aanschaffen, onderhouden en ter beschikking stellen aan de Onderwijsinstellingen voor het te geven onderwijs in de maritieme sector, zowel voor wat betreft het bekostigd als het niet bekostigd onderwijs en het toegepast onderzoek; F. Partijen leggen hun onderlinge rechtsverhouding nader vast in deze samenwerkingsovereenkomst. Partijen stellen deze samenwerkingsovereenkomst unaniem vast. Deze overeenkomst kwalificeert tevens als de wettelijk verplichte deelnemersovereenkomst bedoeld in artikel 53 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en voorziet tevens in de uittredingsregeling als bedoeld in artikel 7 lid 8 van de statuten van de Coöperatie; EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 1 Doel van de samenwerking Maritieme Academie Holland 1.1 Het doel van de samenwerking middels de Coöperatie is het leveren van een bijdrage aan de maritieme sector door het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in de maritieme sector in brede zin. Ten behoeve van de samenwerking tussen de Onderwijsinstellingen is een gecombineerd businessplan en meerjarenbeleidsplan opgesteld ("Businessplan"), dat aan deze overeenkomst wordt gehecht als Bijlage /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 3

4 1.2 Ter realisatie van de doelstellingen opgenomen in het Businessplan zullen de Onderwijsinstellingen op de hoofdlijnen van het beleid zoals dit ontwikkeld wordt in het Businessplan gezamenlijk optrekken, door dit (deels) onder te brengen in de Coöperatie dan wel via de Coöperatie te laten verlopen, als hierna in artikel 2 nader uitgewerkt. 1.3 De Onderwijsinstellingen blijven fungeren als aparte rechtspersonen met een eigen onafhankelijk bestuur en toezicht en blijven fungeren als bevoegd gezag als bedoeld in de onderwijswetgeving die op de individuele Onderwijsinstellingen van toepassing is, daar waar het bekostigd onderwijs betreft. Het personeel verbonden aan de betreffende Onderwijsinstellingen blijft/wordt benoemd bij de betreffende Onderwijsinstellingen. Partijen kunnen nadere afspraken maken over de inzet van het personeel en eventuele detacheringen en stemmen ter zake het eventuele overleg met de medezeggenschapsorganen en individuele werknemers op elkaar af. 1.4 Op termijn kunnen Partijen op basis van een evaluatie van de samenwerking als bedoeld in artikel 11.1 overeenkomen de samenwerking uit te breiden naar andere terreinen en/of besluiten nieuwe activiteiten en/of projecten te ontplooien. Alsdan zullen de voorwaarden waaronder die samenwerking zal plaatsvinden worden vastgelegd in een aanvullende dan wel separate overeenkomst. 1.5 Partijen komen hierbij overeen dat de samenwerking tussen de Onderwijsinstellingen en de Coöperatie voor zover wettelijk toegestaan exclusief is en dat een Onderwijsinstelling geen vergelijkbare samenwerking zal aangaan met andere onderwijsorganisaties en/of derdepartijen, dan na uitdrukkelijke instemming van de overige Onderwijsinstellingen c.q. Partijen bij deze samenwerking. 2 Realisatie samenwerking 2.1 Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort zijn lid van de Coöperatie. De Coöperatie verricht ten behoeve van de door Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort afzonderlijk in stand gehouden onderwijsinstellingen ondersteunende activiteiten, in het bijzonder op het terrein van het gezamenlijk beleid als ontwikkeld in het Businessplan, waaronder begrepen: pr & marketing, portfoliobeleid, examinering, onderwijskwaliteit, aansluiting op internationale vereisten, professionalisering van medewerkers ("Diensten") en producten die met het vorenstaande verband houden ("Producten"). Gedurende de eerste drie jaar zal de Coöperatie met name activiteiten op het gebied van de (corporate) pr en algemene ondersteuning verrichten ten behoeve van de Onderwijsinstellingen. 2.2 Op basis van de afspraken die hierover door de Onderwijsinstellingen worden gemaakt en het vast te stellen gezamenlijk beleid worden de door de Coöperatie aan te bieden Diensten en Producten nader vastgesteld. Per Onderwijsinstelling wordt met de Coöperatie een afzonderlijke service-level-agreement gesloten terzake de af te nemen Diensten en Producten van de Coöperatie, een en ander zoals hierna in artikel 5 uitgewerkt. Niet iedere Onderwijsinstelling zal gebruik maken van (alle) Diensten en Producten aangeboden door de Coöperatie /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 4

5 2.3 De Coöperatie heeft onder meer ten doel het verbeteren van de kwaliteit van de door Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort aangeboden opleidingen in de maritieme sector en het verbeteren van het door deze onderwijsinstellingen te verlenen onderwijs in de maritieme sector, zowel voor wat betreft het bekostigd als het niet bekostigd onderwijs en/of commercieel onderwijs en het toegepast onderzoek. 2.4 De Coöperatie zal voorts in de komende jaren ten aanzien van het niet-bekostigd onderwijs als onderdeel van de portfolio ontwikkeling en ter uitvoering van de samenwerking trainingen en cursussen gaan (doen) geven, organiseren en ontwikkelen en (een deel van) het nietbekostigd maritiem onderwijs gaan (doen) verzorgen, een en ander conform het Businessplan. Partijen zullen gezamenlijk bepalen welke trainingen en cursussen door de Coöperatie aangeboden zullen worden. Ook zal de Coöperatie de ontwikkeling van het toegepast onderzoek ten behoeve van bedrijven en instellingen die nationaal en internationaal opereren in de maritieme sector gaan (doen) afstemmen en ondersteunen. 2.5 Daarnaast zal de Coöperatie in de komende jaren ten behoeve van de Onderwijsinstellingen, zowel het bekostigd onderwijs als cursussen en trainingen, alsmede ten behoeve van het uitvoeren van toegepast onderzoek als bedoeld in artikel 1.3, in stand gaan (doen) houden, gaan exploiteren en gaan onderhouden. De Coöperatie zal hiertoe ten behoeve van de Onderwijsinstellingen gaan (doen) investeren in voorzieningen en/of apparatuur, doch slechts voor zover de betreffende voorzieningen en/of apparatuur een koopsom c.q. waarde van EUR te boven gaan. Voorzieningen en/of apparatuur die een lagere koopsom c.q. waarde vertegenwoordigen, worden door de Onderwijsinstellingen zelfstandig aangekocht. Partijen komen overeen dat, afhankelijk van de voorgenomen investering, zal worden bepaald welke Partijen welke middelen inbrengen ten behoeve van de desbetreffende investering. Partijen kunnen voor de afspraken over de inbreng van middelen/investeringen en gebruik daarvan een nadere verdeelsleutel overeen komen, op basis van de parameters genoemd in artikel Ten behoeve van de gezamenlijke ontwikkeling van het onderwijs in de maritieme sector zullen de Onderwijsinstellingen een aantal zaken/activiteiten ter zake het door de individuele Onderwijsinstellingen te verlenen (bekostigd) onderwijs ook meer in gezamenlijkheid voorbereiden en/of uitvoeren. Daartoe zullen de individuele Onderwijsinstellingen bevoegdheid verlenen aan de directeur-bestuurder van de Coöperatie om onder verantwoordelijkheid van de individuele Onderwijsinstellingen deze voorbereiding en/of uitvoering (meer) uniform te doen, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Businessplan. 2.7 Partijen hebben een informatieplicht naar elkaar over zaken die te maken hebben met of van invloed zijn op het beleid of op de gang van zaken, en voor zover de informatie noodzakelijk is voor de Onderwijsinstellingen om intern en extern verantwoording te kunnen afleggen over de kwaliteit van het bekostigd onderwijs, cursussen en trainingen en het toegepaste onderzoek, alsmede de besteding van de beschikbare middelen. 2.8 De overeenkomsten die de Coöperatie zal sluiten in het kader van het verrichten van de onder artikel 2.1 bedoelde activiteiten, mag de Coöperatie ook met derden aangaan, maar niet in /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 5

6 een zodanige mate dat de overeenkomsten met de Onderwijsinstellingen slechts van ondergeschikte betekenis zijn. 3 Algemene ledenvergadering, besluitvorming binnen Coöperatie 3.1 De Onderwijsinstellingen vormen gezamenlijk als leden van de Coöperatie de algemene ledenvergadering. Aan de algemene ledenvergadering komen de in de wet en in de statuten van de Coöperatie uitgewerkte taken en bevoegdheden toe. De statuten worden als Bijlage 2 aan deze overeenkomst gehecht. 3.2 De besluitvorming van de algemene ledenvergadering vindt plaats overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de statuten. De Onderwijsinstellingen streven naar consensus bij de besluitvorming. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel in de algemene ledenvergadering, kunnen Partijen in afwijking van het bepaalde in de statuten van de Coöperatie het betreffende voorstel ook voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie als bedoeld in artikel De Onderwijsinstellingen zorgen er voor dat zij in de algemene ledenvergadering rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een lid van het college van bestuur of anderszins op basis van een door het college van bestuur van een lid gegeven mandaat of volmacht, en deze ieder bevoegd zullen zijn namens hen te stemmen over in de algemene ledenvergadering voorliggende besluiten en zullen beschikken over de voor de voorliggende besluiten eventueel benodigde goedkeuringen. De Onderwijsinstellingen kunnen een vaste vertegenwoordiger ten behoeve van de ledenvergadering aanwijzen, alsmede een vaste plaatsvervanger aanwijzen. 3.4 De Onderwijsinstellingen verbinden zich, als lid van de algemene ledenvergadering, hun stemrecht aan te wenden met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst en waar nodig dienovereenkomstig te stemmen. Partijen zullen ook overigens al datgeen doen waardoor wordt bewerkstelligd dat aan het bepaalde van deze overeenkomst uitvoering wordt gegeven, voor zover dit naar het oordeel van elke Partij afzonderlijk niet leidt tot een conflict met de eigen doelstelling, verantwoordelijkheden en/of wettelijke verplichtingen. 4 Bestuur; besluitvorming binnen Coöperatie 4.1 De algemene ledenvergadering bepaalt de omvang van het bestuur van de Coöperatie. Bij de oprichting van de Coöperatie bestaat het bestuur uit één persoon. Deze persoon draagt de titel "directeur-bestuurder". 4.2 De algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat het bestuur conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de Coöperatie en met inachtneming van een profielschets. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurders worden benoemd. 4.3 Het bestuur van de Coöperatie heeft de door de wet aan het bestuur, respectievelijk de door de statuten aan het bestuur toegekende taken en bevoegdheden. Het bestuur oefent deze taken en bevoegdheden uit met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de Coöperatie, waaronder begrepen de vereiste goedkeuring van de algemene ledenvergadering /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 6

7 voor bepaalde besluiten van het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst. 4.4 Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de algemene ledenvergadering bekend is. Het bestuur verschaft de algemene ledenvergadering tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de algemene ledenvergadering. Hiertoe kan door de algemene ledenvergadering een informatieprotocol en/of stappenplan worden opgesteld. 4.5 In aanvulling op het periodiek informeren van de algemene ledenvergadering, kan binnen de Coöperatie een agendacommissie worden ingesteld, bestaande uit de directeur-bestuurder en twee (vertegenwoordigers van de) leden c.q. Onderwijsinstellingen. De agendacommissie komt periodiek bij elkaar en heeft periodiek overleg over de gang van zaken binnen de Coöperatie, de (kwaliteit van) de te leveren en geleverde Diensten en Producten door de Coöperatie en de voortgang van de samenwerking. De agendacommissie bereidt gezamenlijk de vergaderingen van de algemene ledenvergaderingen voor. 4.6 Besluiten van het bestuur van de Coöperatie komen altijd schriftelijk tot stand. Besluitvorming van het bestuur geschiedt conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de Coöperatie. 5 Diensten en Producten; levering en vergoedingen 5.1 De Coöperatie zal ten behoeve van de Onderwijsinstellingen die Diensten verlenen en Producten verstrekken, zoals voor Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort ieder afzonderlijk nader wordt gespecificeerd op de aan deze overeenkomst te hechten service-levelagreements. Niet iedere Onderwijsinstelling zal dezelfde Diensten en Producten afnemen. De af te nemen Diensten en Producten zullen na Oprichting van de Coöperatie, mede aan de hand van het Businessplan, met iedere Onderwijsinstelling worden overeen gekomen. 5.2 De Onderwijsinstellingen zijn aan de Coöperatie periodiek vergoedingen verschuldigd voor de door de Coöperatie verleende Diensten en verstrekte Producten aan de Onderwijsinstellingen, zoals voor Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort ieder afzonderlijk nader gespecificeerd in de service-level-agreements. De prijs van de Diensten en Producten wordt jaarlijks bepaald door de algemene ledenvergadering, onder meer op basis van het vast te stellen meerjarenbeleidsplan en de jaarlijkse begroting, zowel van de Coöperatie als van de individuele Onderwijsinstellingen. 5.3 De Onderwijsinstellingen zijn ieder steeds zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik (misbruik en onbevoegd gebruik daaronder begrepen) dat door of namens haar, binnen haar organisatie wordt gemaakt van de Diensten en/of Producten. Het is de Onderwijsinstellingen niet toegestaan de Diensten en/of Producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen of deze overeenkomst /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 7

8 5.4 De Coöperatie zal bij het verstrekken van Producten alsmede het verlenen van Diensten en de uitvoering daarvan redelijke termijnen in acht nemen welke termijnen nader worden uitgewerkt in de specificatie per Onderwijsinstelling - en de betreffende Onderwijsinstelling over de termijnen berichten. De berichte termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overtreding van een te noemen (leverings)termijn brengt de Coöperatie niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal de Coöperatie de betreffende Onderwijsinstelling(en) daarvan onverwijld in kennis stellen en zullen de Coöperatie en de betreffende Onderwijsinstelling(en) zo spoedig mogelijk in overleg treden. 5.5 De Onderwijsinstellingen zullen bij het verlenen van diensten en/of verstrekken van producten ten behoeve van de Coöperatie eveneens redelijke termijnen in acht nemen en de Coöperatie over deze termijnen berichten. De berichte termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overtreding van een te noemen termijn brengt een Onderwijsinstelling niet in verzuim, tenzij de overtreding van een te noemen termijn het te verlenen onderwijs in gevaar brengt. De Coöperatie en de betreffende Onderwijsinstelling zullen alsdan zo spoedig mogelijk in overleg treden. 6 Inspanningsverplichting samenwerking en borging (bestuurlijke) afstemming 6.1 Ter verzekering van de goede gang van zaken en voortgang van de samenwerking tussen Partijen, vindt ten minste vier maal per jaar overleg plaats tussen Partijen met betrekking tot de samenwerking. 6.2 In ieder geval vindt binnen de algemene ledenvergadering van de Coöperatie periodiek overleg plaats over de uitvoering van het businessplan, alsmede het meerjarenbeleidsplan van de Coöperatie, daar waar het gaat om kennis- en expertiseontwikkeling, de begroting en de financiële verdeelsleutel en over de voortgang van de samenwerking binnen de Coöperatie, mede met inachtneming van de doelstellingen en pijlers van de Maritieme Academie Holland. 6.3 Partijen spannen zich met behoud van de eigen verantwoordelijkheden in om zoveel mogelijk uitvoering te geven aan de tijdens de vergaderingen van de algemene ledenvergadering tot stand gekomen besluiten en/of doelstellingen, voor zover dit naar het oordeel van elke Partij afzonderlijk niet leidt tot een conflict met de eigen doelstelling, verantwoordelijkheden en/of wettelijke verplichtingen. 7 Beleid en financiële verdeelsleutel 7.1 De directeur-bestuurder van de Coöperatie stelt elke drie jaar een meerjarenbeleidsplan en bijbehorend financieel meerjarenkader op met het oog op de samenwerking middels de Coöperatie. Het gezamenlijke (meerjaren)beleidsplan beschrijft in algemene bewoordingen de visie op de samenwerking, de beoogde opbrengsten en de bijdragen van Partijen. Het eerste meerjarenbeleidsplan is opgenomen in het Businessplan. Het eerstvolgende meerjarenbeleidsplan wordt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Coöperatie vastgesteld door de directeur-bestuurder, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, welke goedkeuring met algemene stemmen (unaniem) wordt verleend /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 8

9 7.2 Partijen stellen voorts een jaarlijks beleidsplan vast dat inzicht geeft in de financiële verantwoordelijkheden en risico's van de Coöperatie. Onderdeel van dit jaarlijks beleidsplan is in ieder geval het overzicht van de voorgenomen gezamenlijke investeringen door de Coöperatie en een overzicht van de door de Coöperatie te verlenen Diensten en te verstrekken Producten. Het jaarlijkse beleidsplan wordt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Coöperatie vastgesteld door de directeur-bestuurder, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, welke goedkeuring met algemene stemmen (unaniem) wordt verleend. 7.3 De Onderwijsinstellingen dragen ervoor zorg dat de Coöperatie over voldoende middelen beschikt ter bevordering van het doel van de samenwerking en van de Coöperatie, op basis van de jaarlijks vast te stellen begroting. De Onderwijsinstellingen dragen bij overeenkomstig de hierna genoemde verdeelsleutel. 7.4 Indien en voor zover sprake zal zijn van additionele investeringen en/of betalingen, die niet zijn voorzien in de jaarlijkse begroting en/of het Businessplan, die een bedrag van EUR te boven gaan, zal de Coöperatie hiertoe niet over gaan dan nadat de Onderwijsinstellingen hierover een besluit hebben genomen. Dit besluit wordt slechts genomen met algemene stemmen (unaniem). 7.5 Voor zover het betreft de kosten van de algemene ondersteuning en het verzorgen van pr ten behoeve van de Onderwijsinstellingen en de Maritieme Academie Holland gedurende de eerste drie jaar, is voor de Onderwijsinstellingen een verdeelsleutel opgesteld, zoals deze als Bijlage 3 aan deze overeenkomst wordt gehecht (Bijlage Verdeelsleutel). Deze verdeelsleutel bepaalt de jaarlijkse algemene bijdrage die iedere Onderwijsinstelling is verschuldigd. 7.6 Voor zover het betreft overige kosten, geldt dat per investering, activiteit casu quo kostenpost wordt vastgesteld hoe de betreffende kosten ten aanzien van de investering, activiteit casu quo kostenpost worden verdeeld, aan de hand van een alsdan op te stellen verdeelsleutel. Een verdeelsleutel als hiervoor bedoeld wordt steeds opgesteld door de directeur-bestuurder. Alle deelnemende Partijen aan de betreffende investering, activiteit respectievelijk kostenpost dienen in te stemmen met de betreffende verdeelsleutel. 7.7 Partijen hanteren bij de berekening van de kosten van onderlinge dienstverlening de werkelijke kosten als berekeningsmaatstaf. Anders dan hetgeen volgt uit de verdeelsleutel, kunnen Partijen niet worden verplicht bij te dragen in eventuele tekorten bij de andere Partij verband houdende met de samenwerking. Partijen hebben in het kader van de samenwerking niet de verplichting jegens elkaar borg te staan of zekerheden te stellen. 7.8 De Coöperatie stelt elk jaar een door Partijen gezamenlijk vast te stellen overzicht van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de gezamenlijke activiteiten van Partijen op over het afgelopen boekjaar. Met betrekking tot het financiële beleid en de financiële verantwoording van de Coöperatie sluit dit zoveel mogelijk aan bij de wijze waarop Partijen zich financieel dienen te verantwoorden en hun financiële beleid dienen in te richten. Ten overvloede geldt dat geen afstemming plaats vindt over het afzonderlijke financiële beleid van de Onderwijsinstellingen /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 9

10 7.9 Partijen kunnen in aanvulling op het hiervoor in dit artikel, het Businessplan en de gezamenlijke begroting bepaalde, nadere afspraken maken over de verdeling van kosten en de wijze van verantwoording. 8 Kennisdeling en informatie 8.1 Partijen streven actief naar kennisdeling en informatie-uitwisseling ten behoeve van de door de Coöperatie te verrichten ondersteunende dienstverlening als omschreven in artikel 2, een en ander conform en in het belang van de doelstellingen als omschreven in de statuten van de Coöperatie en deze overeenkomst. 8.2 Partijen zijn jegens elkaar gehouden alle informatie die Partijen naar hun redelijk oordeel nodig hebben voor het correct verrichten van de dienstverlening door de Coöperatie ten behoeve van Partijen tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Partijen zullen zich zoveel mogelijk vergewissen van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. 8.3 Partijen verlenen elkaar alle in redelijkheid van een Partij te vergen medewerking om aan ieders wettelijke verplichtingen te voldoen. Partijen hebben een informatieplicht naar elkaar over zaken die te maken hebben met of van invloed zijn op de samenwerking, en voor zover de informatie noodzakelijk is voor het intern en extern verantwoording afleggen. 8.4 Partijen zullen geen concurrentiegevoelige informatie uitwisselen tenzij die informatie strikt noodzakelijk is voor de verkenning van de haalbaarheid van een concreet voornemen tot een intensievere vorm van samenwerking. 8.5 Behoudens voor zover wettelijk vereist of voor zover dit voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak, zullen Partijen de wederzijds ingevolge deze overeenkomst verkregen informatie niet direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. Partijen nemen de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. 8.6 Partijen zijn gehouden ervoor zorg te dragen dat de informatie- en geheimhoudingsverplichtingen als omschreven in dit artikel eveneens door al hun werknemers en andere door hen ingeschakelde personen zullen worden nagekomen als ware die partij bij deze overeenkomst. 8.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, zullen Partijen de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie uitsluitend aanwenden voor doeleinden van deze samenwerkingsovereenkomst en de instandhouding van de Coöperatie. 9 Uitsluiting wederzijdse aansprakelijkheid 9.1 Partijen zullen elkaar over en weer niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die Partijen of derden leiden als gevolg van niet tijdige of niet correcte naleving en uitvoering van deze overeenkomst, enig financieel tekort bij de Coöperatie (inclusief faillissement) of enig financieel tekort als gevolg van de naleving en uitvoering van deze overeenkomst, op welke rechtsgrond dan ook /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 10

11 9.2 De hiervoor omschreven uitsluiting van onderlinge aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de Partij die aansprakelijk wordt gesteld. 9.3 Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente en de proceskosten welke een Partij is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van werkelijk gemaakte rechtsbijstand kosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand. 9.4 Partijen verplichten zich ertoe de redelijkerwijs noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. 10 Geschillenregeling 10.1 Van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan wel van aanvullingen, bijlagen en overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is sprake indien een Partij dat schriftelijk aan de overige Partijen bericht onder een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het punt of de punten van geschil ("Geschil"). Partijen zullen in eerste instantie trachten in onderling overleg tot een oplossing te komen Indien sprake is van een Geschil dat naar het oordeel van een Partij niet binnen vier weken na kennisgeving van het Geschil door onderling overleg kan worden opgelost zullen Partijen trachten dit op te lossen met behulp van mediation. Indien de betreffende Partijen binnen vier weken na een verzoek tot mediation geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de mediator, zal deze op verzoek van de meest gerede Partij worden aangewezen door de voorzitter van het Nederlands Mededingingsinstituut Indien en voor zover het Geschil binnen drie maanden na kennisgeving als bedoeld in artikel 10.1 niet middels mediation is opgelost, verplichten Partijen zich over te gaan tot beslechting van het geschil overeenkomstig de bindend adviesprocedure als hierna bepaald De Partijen die een Geschil hebben, wijzen alsdan ieder één deskundige aan, die op hun beurt een onafhankelijke deskundige aanwijzen. De deskundigen en de onafhankelijke deskundige vormen gezamenlijk een adviescommissie die besluit bij meerderheid van stemmen (zo nodig kan de onafhankelijke deskundige besluiten een doorslaggevende stem uit te brengen) en met inachtneming van de redelijke belangen van alle betrokkenen en stakeholders. De adviescommissie zal, gehoord de Partijen, een voor Partijen bindend advies uitbrengen. Dat advies zal niet in strijd zijn met wet- en regelgeving die op een of meer Partijen van toepassing is. Partijen verplichten zich te handelen conform het advies De kosten als gevolg van de mediation procedure en/of de bindend adviesprocedure worden gedragen door de Partijen tussen wie het Geschil is ontstaan. In overleg met de mediator en/of de adviescommissie wordt een regeling afgesproken over de verdeling van de kosten. 11 Evaluatie en ontwikkeling samenwerking /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 11

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie