SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM"

Transcriptie

1 SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE FRIESLAND/FLEVOLAND STICHTING VOOR BEROEPSONDERWIJS, VOLWASSENENEDUCATIE EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN COÖPERATIE MARITIEME ACADEMIE HOLLAND U.A. Van Doorne N.V. Definitief concept de dato 25 april 2013

2 SAMENWERKINGS- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de stichting: Stichting Dunamare Onderwijsgroep, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: 2035 VA Haarlem, Surinameweg 8 i - j, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "Dunamare Onderwijsgroep"; 2. de stichting: Stichting NHL, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden, met adres: 8917 DD Leeuwarden, Rengerslaan 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "NHL Hogeschool"; 3. de stichting: Stichting Hogeschool van Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1012 WX Amsterdam, Spui 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "Hogeschool van Amsterdam"; 4. de stichting: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs, statutair gevestigd te Gemeente Haarlem, met adres: 2012 BL Haarlem, Buitenrustlaan 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "ROC Nova College"; 5. de stichting: Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland, statutair gevestigd te Leeuwarden, met adres: 8934 AA Leeuwarden, Badweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "ROC Friese Poort"; 6. de stichting: Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs, statutair gevestigd te Gemeente Groningen, met adres: 9727 CE Groningen, Verzetsstrijderslaan 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: , hierna te noemen: "Noorderpoort"; en 7. de coöperatieve vereniging: Coöperatie Maritieme Academie Holland U.A., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te, hierna ook te noemen: "Coöperatie"; Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort ieder afzonderlijk hierna ook te noemen: "Onderwijsinstelling" en hierna gezamenlijk ook te noemen: de "Onderwijsinstellingen"; Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort, Noorderpoort en de Coöperatie hierna ieder afzonderlijk ook te noemen: "Partij" en gezamenlijk te noemen: "Partijen"; NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 2

3 A. Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort verzorgen onder andere maritiem onderwijs, in hoofdzaak in de regio Noord-Nederland. B. Op het gebied van het maritiem onderwijs wensen zij zich gezamenlijk te richten op innovatie van kennis en vakmanschap in de gehele maritieme sector via de drie pijlers bekostigd onderwijs, cursussen en trainingen en toegepast onderzoek, waarbij hoogwaardige voorzieningen de basis vormen onder deze drie pijlers; C. De Onderwijsinstellingen wensen kwalitatief goed onderwijs voor de regionale instroom van jongeren in de lijn vmbo-mbo-hbo aan te bieden, met onder meer als profielkenmerken: (i) grote toestroom van leerlingen, studenten en cursisten, (ii) hoge kwaliteit van bekostigd onderwijs, cursussen en trainingen en toegepast onderzoek in de sector, (iii) een intensieve samenwerking met en een goede dienstverlening aan het maritieme werkveld; D. De Onderwijsinstellingen wensen ter uitvoering van de profielkenmerken met betrekking tot het (bekostigd) onderwijs in de maritieme sector gezamenlijk op te trekken terzake het portfoliobeleid, examinering, onderwijskwaliteit, aansluiting op internationale vereisten, professionalisering van medewerkers en pr & marketing, door dit onder te brengen in een afzonderlijke juridische entiteit, de Coöperatie, die ten behoeve van de Onderwijstellingen deze onderdelen zal gaan verzorgen casu quo (ondersteunende) diensten op deze onderdelen zal verlenen; E. De Coöperatie zal als onderdeel van de ondersteunende dienstverlening de trainingen en cursussen op het gebied van niet-bekostigd maritiem onderwijs gaan verzorgen, organiseren en ontwikkelen en zal zorgdragen voor ontwikkeling van het toegepast onderzoek. De Coöperatie zal voorts ten behoeve van de Onderwijsinstellingen technische apparatuur en/of voorzieningen aanschaffen, onderhouden en ter beschikking stellen aan de Onderwijsinstellingen voor het te geven onderwijs in de maritieme sector, zowel voor wat betreft het bekostigd als het niet bekostigd onderwijs en het toegepast onderzoek; F. Partijen leggen hun onderlinge rechtsverhouding nader vast in deze samenwerkingsovereenkomst. Partijen stellen deze samenwerkingsovereenkomst unaniem vast. Deze overeenkomst kwalificeert tevens als de wettelijk verplichte deelnemersovereenkomst bedoeld in artikel 53 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en voorziet tevens in de uittredingsregeling als bedoeld in artikel 7 lid 8 van de statuten van de Coöperatie; EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 1 Doel van de samenwerking Maritieme Academie Holland 1.1 Het doel van de samenwerking middels de Coöperatie is het leveren van een bijdrage aan de maritieme sector door het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in de maritieme sector in brede zin. Ten behoeve van de samenwerking tussen de Onderwijsinstellingen is een gecombineerd businessplan en meerjarenbeleidsplan opgesteld ("Businessplan"), dat aan deze overeenkomst wordt gehecht als Bijlage /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 3

4 1.2 Ter realisatie van de doelstellingen opgenomen in het Businessplan zullen de Onderwijsinstellingen op de hoofdlijnen van het beleid zoals dit ontwikkeld wordt in het Businessplan gezamenlijk optrekken, door dit (deels) onder te brengen in de Coöperatie dan wel via de Coöperatie te laten verlopen, als hierna in artikel 2 nader uitgewerkt. 1.3 De Onderwijsinstellingen blijven fungeren als aparte rechtspersonen met een eigen onafhankelijk bestuur en toezicht en blijven fungeren als bevoegd gezag als bedoeld in de onderwijswetgeving die op de individuele Onderwijsinstellingen van toepassing is, daar waar het bekostigd onderwijs betreft. Het personeel verbonden aan de betreffende Onderwijsinstellingen blijft/wordt benoemd bij de betreffende Onderwijsinstellingen. Partijen kunnen nadere afspraken maken over de inzet van het personeel en eventuele detacheringen en stemmen ter zake het eventuele overleg met de medezeggenschapsorganen en individuele werknemers op elkaar af. 1.4 Op termijn kunnen Partijen op basis van een evaluatie van de samenwerking als bedoeld in artikel 11.1 overeenkomen de samenwerking uit te breiden naar andere terreinen en/of besluiten nieuwe activiteiten en/of projecten te ontplooien. Alsdan zullen de voorwaarden waaronder die samenwerking zal plaatsvinden worden vastgelegd in een aanvullende dan wel separate overeenkomst. 1.5 Partijen komen hierbij overeen dat de samenwerking tussen de Onderwijsinstellingen en de Coöperatie voor zover wettelijk toegestaan exclusief is en dat een Onderwijsinstelling geen vergelijkbare samenwerking zal aangaan met andere onderwijsorganisaties en/of derdepartijen, dan na uitdrukkelijke instemming van de overige Onderwijsinstellingen c.q. Partijen bij deze samenwerking. 2 Realisatie samenwerking 2.1 Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort zijn lid van de Coöperatie. De Coöperatie verricht ten behoeve van de door Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort afzonderlijk in stand gehouden onderwijsinstellingen ondersteunende activiteiten, in het bijzonder op het terrein van het gezamenlijk beleid als ontwikkeld in het Businessplan, waaronder begrepen: pr & marketing, portfoliobeleid, examinering, onderwijskwaliteit, aansluiting op internationale vereisten, professionalisering van medewerkers ("Diensten") en producten die met het vorenstaande verband houden ("Producten"). Gedurende de eerste drie jaar zal de Coöperatie met name activiteiten op het gebied van de (corporate) pr en algemene ondersteuning verrichten ten behoeve van de Onderwijsinstellingen. 2.2 Op basis van de afspraken die hierover door de Onderwijsinstellingen worden gemaakt en het vast te stellen gezamenlijk beleid worden de door de Coöperatie aan te bieden Diensten en Producten nader vastgesteld. Per Onderwijsinstelling wordt met de Coöperatie een afzonderlijke service-level-agreement gesloten terzake de af te nemen Diensten en Producten van de Coöperatie, een en ander zoals hierna in artikel 5 uitgewerkt. Niet iedere Onderwijsinstelling zal gebruik maken van (alle) Diensten en Producten aangeboden door de Coöperatie /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 4

5 2.3 De Coöperatie heeft onder meer ten doel het verbeteren van de kwaliteit van de door Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort aangeboden opleidingen in de maritieme sector en het verbeteren van het door deze onderwijsinstellingen te verlenen onderwijs in de maritieme sector, zowel voor wat betreft het bekostigd als het niet bekostigd onderwijs en/of commercieel onderwijs en het toegepast onderzoek. 2.4 De Coöperatie zal voorts in de komende jaren ten aanzien van het niet-bekostigd onderwijs als onderdeel van de portfolio ontwikkeling en ter uitvoering van de samenwerking trainingen en cursussen gaan (doen) geven, organiseren en ontwikkelen en (een deel van) het nietbekostigd maritiem onderwijs gaan (doen) verzorgen, een en ander conform het Businessplan. Partijen zullen gezamenlijk bepalen welke trainingen en cursussen door de Coöperatie aangeboden zullen worden. Ook zal de Coöperatie de ontwikkeling van het toegepast onderzoek ten behoeve van bedrijven en instellingen die nationaal en internationaal opereren in de maritieme sector gaan (doen) afstemmen en ondersteunen. 2.5 Daarnaast zal de Coöperatie in de komende jaren ten behoeve van de Onderwijsinstellingen, zowel het bekostigd onderwijs als cursussen en trainingen, alsmede ten behoeve van het uitvoeren van toegepast onderzoek als bedoeld in artikel 1.3, in stand gaan (doen) houden, gaan exploiteren en gaan onderhouden. De Coöperatie zal hiertoe ten behoeve van de Onderwijsinstellingen gaan (doen) investeren in voorzieningen en/of apparatuur, doch slechts voor zover de betreffende voorzieningen en/of apparatuur een koopsom c.q. waarde van EUR te boven gaan. Voorzieningen en/of apparatuur die een lagere koopsom c.q. waarde vertegenwoordigen, worden door de Onderwijsinstellingen zelfstandig aangekocht. Partijen komen overeen dat, afhankelijk van de voorgenomen investering, zal worden bepaald welke Partijen welke middelen inbrengen ten behoeve van de desbetreffende investering. Partijen kunnen voor de afspraken over de inbreng van middelen/investeringen en gebruik daarvan een nadere verdeelsleutel overeen komen, op basis van de parameters genoemd in artikel Ten behoeve van de gezamenlijke ontwikkeling van het onderwijs in de maritieme sector zullen de Onderwijsinstellingen een aantal zaken/activiteiten ter zake het door de individuele Onderwijsinstellingen te verlenen (bekostigd) onderwijs ook meer in gezamenlijkheid voorbereiden en/of uitvoeren. Daartoe zullen de individuele Onderwijsinstellingen bevoegdheid verlenen aan de directeur-bestuurder van de Coöperatie om onder verantwoordelijkheid van de individuele Onderwijsinstellingen deze voorbereiding en/of uitvoering (meer) uniform te doen, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Businessplan. 2.7 Partijen hebben een informatieplicht naar elkaar over zaken die te maken hebben met of van invloed zijn op het beleid of op de gang van zaken, en voor zover de informatie noodzakelijk is voor de Onderwijsinstellingen om intern en extern verantwoording te kunnen afleggen over de kwaliteit van het bekostigd onderwijs, cursussen en trainingen en het toegepaste onderzoek, alsmede de besteding van de beschikbare middelen. 2.8 De overeenkomsten die de Coöperatie zal sluiten in het kader van het verrichten van de onder artikel 2.1 bedoelde activiteiten, mag de Coöperatie ook met derden aangaan, maar niet in /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 5

6 een zodanige mate dat de overeenkomsten met de Onderwijsinstellingen slechts van ondergeschikte betekenis zijn. 3 Algemene ledenvergadering, besluitvorming binnen Coöperatie 3.1 De Onderwijsinstellingen vormen gezamenlijk als leden van de Coöperatie de algemene ledenvergadering. Aan de algemene ledenvergadering komen de in de wet en in de statuten van de Coöperatie uitgewerkte taken en bevoegdheden toe. De statuten worden als Bijlage 2 aan deze overeenkomst gehecht. 3.2 De besluitvorming van de algemene ledenvergadering vindt plaats overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de statuten. De Onderwijsinstellingen streven naar consensus bij de besluitvorming. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel in de algemene ledenvergadering, kunnen Partijen in afwijking van het bepaalde in de statuten van de Coöperatie het betreffende voorstel ook voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie als bedoeld in artikel De Onderwijsinstellingen zorgen er voor dat zij in de algemene ledenvergadering rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een lid van het college van bestuur of anderszins op basis van een door het college van bestuur van een lid gegeven mandaat of volmacht, en deze ieder bevoegd zullen zijn namens hen te stemmen over in de algemene ledenvergadering voorliggende besluiten en zullen beschikken over de voor de voorliggende besluiten eventueel benodigde goedkeuringen. De Onderwijsinstellingen kunnen een vaste vertegenwoordiger ten behoeve van de ledenvergadering aanwijzen, alsmede een vaste plaatsvervanger aanwijzen. 3.4 De Onderwijsinstellingen verbinden zich, als lid van de algemene ledenvergadering, hun stemrecht aan te wenden met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst en waar nodig dienovereenkomstig te stemmen. Partijen zullen ook overigens al datgeen doen waardoor wordt bewerkstelligd dat aan het bepaalde van deze overeenkomst uitvoering wordt gegeven, voor zover dit naar het oordeel van elke Partij afzonderlijk niet leidt tot een conflict met de eigen doelstelling, verantwoordelijkheden en/of wettelijke verplichtingen. 4 Bestuur; besluitvorming binnen Coöperatie 4.1 De algemene ledenvergadering bepaalt de omvang van het bestuur van de Coöperatie. Bij de oprichting van de Coöperatie bestaat het bestuur uit één persoon. Deze persoon draagt de titel "directeur-bestuurder". 4.2 De algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat het bestuur conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de Coöperatie en met inachtneming van een profielschets. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurders worden benoemd. 4.3 Het bestuur van de Coöperatie heeft de door de wet aan het bestuur, respectievelijk de door de statuten aan het bestuur toegekende taken en bevoegdheden. Het bestuur oefent deze taken en bevoegdheden uit met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de Coöperatie, waaronder begrepen de vereiste goedkeuring van de algemene ledenvergadering /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 6

7 voor bepaalde besluiten van het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst. 4.4 Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de algemene ledenvergadering bekend is. Het bestuur verschaft de algemene ledenvergadering tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de algemene ledenvergadering. Hiertoe kan door de algemene ledenvergadering een informatieprotocol en/of stappenplan worden opgesteld. 4.5 In aanvulling op het periodiek informeren van de algemene ledenvergadering, kan binnen de Coöperatie een agendacommissie worden ingesteld, bestaande uit de directeur-bestuurder en twee (vertegenwoordigers van de) leden c.q. Onderwijsinstellingen. De agendacommissie komt periodiek bij elkaar en heeft periodiek overleg over de gang van zaken binnen de Coöperatie, de (kwaliteit van) de te leveren en geleverde Diensten en Producten door de Coöperatie en de voortgang van de samenwerking. De agendacommissie bereidt gezamenlijk de vergaderingen van de algemene ledenvergaderingen voor. 4.6 Besluiten van het bestuur van de Coöperatie komen altijd schriftelijk tot stand. Besluitvorming van het bestuur geschiedt conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de Coöperatie. 5 Diensten en Producten; levering en vergoedingen 5.1 De Coöperatie zal ten behoeve van de Onderwijsinstellingen die Diensten verlenen en Producten verstrekken, zoals voor Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort ieder afzonderlijk nader wordt gespecificeerd op de aan deze overeenkomst te hechten service-levelagreements. Niet iedere Onderwijsinstelling zal dezelfde Diensten en Producten afnemen. De af te nemen Diensten en Producten zullen na Oprichting van de Coöperatie, mede aan de hand van het Businessplan, met iedere Onderwijsinstelling worden overeen gekomen. 5.2 De Onderwijsinstellingen zijn aan de Coöperatie periodiek vergoedingen verschuldigd voor de door de Coöperatie verleende Diensten en verstrekte Producten aan de Onderwijsinstellingen, zoals voor Dunamare Onderwijsgroep, NHL Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Friese Poort en Noorderpoort ieder afzonderlijk nader gespecificeerd in de service-level-agreements. De prijs van de Diensten en Producten wordt jaarlijks bepaald door de algemene ledenvergadering, onder meer op basis van het vast te stellen meerjarenbeleidsplan en de jaarlijkse begroting, zowel van de Coöperatie als van de individuele Onderwijsinstellingen. 5.3 De Onderwijsinstellingen zijn ieder steeds zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik (misbruik en onbevoegd gebruik daaronder begrepen) dat door of namens haar, binnen haar organisatie wordt gemaakt van de Diensten en/of Producten. Het is de Onderwijsinstellingen niet toegestaan de Diensten en/of Producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen of deze overeenkomst /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 7

8 5.4 De Coöperatie zal bij het verstrekken van Producten alsmede het verlenen van Diensten en de uitvoering daarvan redelijke termijnen in acht nemen welke termijnen nader worden uitgewerkt in de specificatie per Onderwijsinstelling - en de betreffende Onderwijsinstelling over de termijnen berichten. De berichte termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overtreding van een te noemen (leverings)termijn brengt de Coöperatie niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal de Coöperatie de betreffende Onderwijsinstelling(en) daarvan onverwijld in kennis stellen en zullen de Coöperatie en de betreffende Onderwijsinstelling(en) zo spoedig mogelijk in overleg treden. 5.5 De Onderwijsinstellingen zullen bij het verlenen van diensten en/of verstrekken van producten ten behoeve van de Coöperatie eveneens redelijke termijnen in acht nemen en de Coöperatie over deze termijnen berichten. De berichte termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overtreding van een te noemen termijn brengt een Onderwijsinstelling niet in verzuim, tenzij de overtreding van een te noemen termijn het te verlenen onderwijs in gevaar brengt. De Coöperatie en de betreffende Onderwijsinstelling zullen alsdan zo spoedig mogelijk in overleg treden. 6 Inspanningsverplichting samenwerking en borging (bestuurlijke) afstemming 6.1 Ter verzekering van de goede gang van zaken en voortgang van de samenwerking tussen Partijen, vindt ten minste vier maal per jaar overleg plaats tussen Partijen met betrekking tot de samenwerking. 6.2 In ieder geval vindt binnen de algemene ledenvergadering van de Coöperatie periodiek overleg plaats over de uitvoering van het businessplan, alsmede het meerjarenbeleidsplan van de Coöperatie, daar waar het gaat om kennis- en expertiseontwikkeling, de begroting en de financiële verdeelsleutel en over de voortgang van de samenwerking binnen de Coöperatie, mede met inachtneming van de doelstellingen en pijlers van de Maritieme Academie Holland. 6.3 Partijen spannen zich met behoud van de eigen verantwoordelijkheden in om zoveel mogelijk uitvoering te geven aan de tijdens de vergaderingen van de algemene ledenvergadering tot stand gekomen besluiten en/of doelstellingen, voor zover dit naar het oordeel van elke Partij afzonderlijk niet leidt tot een conflict met de eigen doelstelling, verantwoordelijkheden en/of wettelijke verplichtingen. 7 Beleid en financiële verdeelsleutel 7.1 De directeur-bestuurder van de Coöperatie stelt elke drie jaar een meerjarenbeleidsplan en bijbehorend financieel meerjarenkader op met het oog op de samenwerking middels de Coöperatie. Het gezamenlijke (meerjaren)beleidsplan beschrijft in algemene bewoordingen de visie op de samenwerking, de beoogde opbrengsten en de bijdragen van Partijen. Het eerste meerjarenbeleidsplan is opgenomen in het Businessplan. Het eerstvolgende meerjarenbeleidsplan wordt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Coöperatie vastgesteld door de directeur-bestuurder, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, welke goedkeuring met algemene stemmen (unaniem) wordt verleend /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 8

9 7.2 Partijen stellen voorts een jaarlijks beleidsplan vast dat inzicht geeft in de financiële verantwoordelijkheden en risico's van de Coöperatie. Onderdeel van dit jaarlijks beleidsplan is in ieder geval het overzicht van de voorgenomen gezamenlijke investeringen door de Coöperatie en een overzicht van de door de Coöperatie te verlenen Diensten en te verstrekken Producten. Het jaarlijkse beleidsplan wordt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Coöperatie vastgesteld door de directeur-bestuurder, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, welke goedkeuring met algemene stemmen (unaniem) wordt verleend. 7.3 De Onderwijsinstellingen dragen ervoor zorg dat de Coöperatie over voldoende middelen beschikt ter bevordering van het doel van de samenwerking en van de Coöperatie, op basis van de jaarlijks vast te stellen begroting. De Onderwijsinstellingen dragen bij overeenkomstig de hierna genoemde verdeelsleutel. 7.4 Indien en voor zover sprake zal zijn van additionele investeringen en/of betalingen, die niet zijn voorzien in de jaarlijkse begroting en/of het Businessplan, die een bedrag van EUR te boven gaan, zal de Coöperatie hiertoe niet over gaan dan nadat de Onderwijsinstellingen hierover een besluit hebben genomen. Dit besluit wordt slechts genomen met algemene stemmen (unaniem). 7.5 Voor zover het betreft de kosten van de algemene ondersteuning en het verzorgen van pr ten behoeve van de Onderwijsinstellingen en de Maritieme Academie Holland gedurende de eerste drie jaar, is voor de Onderwijsinstellingen een verdeelsleutel opgesteld, zoals deze als Bijlage 3 aan deze overeenkomst wordt gehecht (Bijlage Verdeelsleutel). Deze verdeelsleutel bepaalt de jaarlijkse algemene bijdrage die iedere Onderwijsinstelling is verschuldigd. 7.6 Voor zover het betreft overige kosten, geldt dat per investering, activiteit casu quo kostenpost wordt vastgesteld hoe de betreffende kosten ten aanzien van de investering, activiteit casu quo kostenpost worden verdeeld, aan de hand van een alsdan op te stellen verdeelsleutel. Een verdeelsleutel als hiervoor bedoeld wordt steeds opgesteld door de directeur-bestuurder. Alle deelnemende Partijen aan de betreffende investering, activiteit respectievelijk kostenpost dienen in te stemmen met de betreffende verdeelsleutel. 7.7 Partijen hanteren bij de berekening van de kosten van onderlinge dienstverlening de werkelijke kosten als berekeningsmaatstaf. Anders dan hetgeen volgt uit de verdeelsleutel, kunnen Partijen niet worden verplicht bij te dragen in eventuele tekorten bij de andere Partij verband houdende met de samenwerking. Partijen hebben in het kader van de samenwerking niet de verplichting jegens elkaar borg te staan of zekerheden te stellen. 7.8 De Coöperatie stelt elk jaar een door Partijen gezamenlijk vast te stellen overzicht van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de gezamenlijke activiteiten van Partijen op over het afgelopen boekjaar. Met betrekking tot het financiële beleid en de financiële verantwoording van de Coöperatie sluit dit zoveel mogelijk aan bij de wijze waarop Partijen zich financieel dienen te verantwoorden en hun financiële beleid dienen in te richten. Ten overvloede geldt dat geen afstemming plaats vindt over het afzonderlijke financiële beleid van de Onderwijsinstellingen /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 9

10 7.9 Partijen kunnen in aanvulling op het hiervoor in dit artikel, het Businessplan en de gezamenlijke begroting bepaalde, nadere afspraken maken over de verdeling van kosten en de wijze van verantwoording. 8 Kennisdeling en informatie 8.1 Partijen streven actief naar kennisdeling en informatie-uitwisseling ten behoeve van de door de Coöperatie te verrichten ondersteunende dienstverlening als omschreven in artikel 2, een en ander conform en in het belang van de doelstellingen als omschreven in de statuten van de Coöperatie en deze overeenkomst. 8.2 Partijen zijn jegens elkaar gehouden alle informatie die Partijen naar hun redelijk oordeel nodig hebben voor het correct verrichten van de dienstverlening door de Coöperatie ten behoeve van Partijen tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Partijen zullen zich zoveel mogelijk vergewissen van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. 8.3 Partijen verlenen elkaar alle in redelijkheid van een Partij te vergen medewerking om aan ieders wettelijke verplichtingen te voldoen. Partijen hebben een informatieplicht naar elkaar over zaken die te maken hebben met of van invloed zijn op de samenwerking, en voor zover de informatie noodzakelijk is voor het intern en extern verantwoording afleggen. 8.4 Partijen zullen geen concurrentiegevoelige informatie uitwisselen tenzij die informatie strikt noodzakelijk is voor de verkenning van de haalbaarheid van een concreet voornemen tot een intensievere vorm van samenwerking. 8.5 Behoudens voor zover wettelijk vereist of voor zover dit voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak, zullen Partijen de wederzijds ingevolge deze overeenkomst verkregen informatie niet direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. Partijen nemen de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. 8.6 Partijen zijn gehouden ervoor zorg te dragen dat de informatie- en geheimhoudingsverplichtingen als omschreven in dit artikel eveneens door al hun werknemers en andere door hen ingeschakelde personen zullen worden nagekomen als ware die partij bij deze overeenkomst. 8.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, zullen Partijen de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie uitsluitend aanwenden voor doeleinden van deze samenwerkingsovereenkomst en de instandhouding van de Coöperatie. 9 Uitsluiting wederzijdse aansprakelijkheid 9.1 Partijen zullen elkaar over en weer niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die Partijen of derden leiden als gevolg van niet tijdige of niet correcte naleving en uitvoering van deze overeenkomst, enig financieel tekort bij de Coöperatie (inclusief faillissement) of enig financieel tekort als gevolg van de naleving en uitvoering van deze overeenkomst, op welke rechtsgrond dan ook /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 10

11 9.2 De hiervoor omschreven uitsluiting van onderlinge aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de Partij die aansprakelijk wordt gesteld. 9.3 Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente en de proceskosten welke een Partij is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van werkelijk gemaakte rechtsbijstand kosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand. 9.4 Partijen verplichten zich ertoe de redelijkerwijs noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. 10 Geschillenregeling 10.1 Van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan wel van aanvullingen, bijlagen en overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is sprake indien een Partij dat schriftelijk aan de overige Partijen bericht onder een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het punt of de punten van geschil ("Geschil"). Partijen zullen in eerste instantie trachten in onderling overleg tot een oplossing te komen Indien sprake is van een Geschil dat naar het oordeel van een Partij niet binnen vier weken na kennisgeving van het Geschil door onderling overleg kan worden opgelost zullen Partijen trachten dit op te lossen met behulp van mediation. Indien de betreffende Partijen binnen vier weken na een verzoek tot mediation geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de mediator, zal deze op verzoek van de meest gerede Partij worden aangewezen door de voorzitter van het Nederlands Mededingingsinstituut Indien en voor zover het Geschil binnen drie maanden na kennisgeving als bedoeld in artikel 10.1 niet middels mediation is opgelost, verplichten Partijen zich over te gaan tot beslechting van het geschil overeenkomstig de bindend adviesprocedure als hierna bepaald De Partijen die een Geschil hebben, wijzen alsdan ieder één deskundige aan, die op hun beurt een onafhankelijke deskundige aanwijzen. De deskundigen en de onafhankelijke deskundige vormen gezamenlijk een adviescommissie die besluit bij meerderheid van stemmen (zo nodig kan de onafhankelijke deskundige besluiten een doorslaggevende stem uit te brengen) en met inachtneming van de redelijke belangen van alle betrokkenen en stakeholders. De adviescommissie zal, gehoord de Partijen, een voor Partijen bindend advies uitbrengen. Dat advies zal niet in strijd zijn met wet- en regelgeving die op een of meer Partijen van toepassing is. Partijen verplichten zich te handelen conform het advies De kosten als gevolg van de mediation procedure en/of de bindend adviesprocedure worden gedragen door de Partijen tussen wie het Geschil is ontstaan. In overleg met de mediator en/of de adviescommissie wordt een regeling afgesproken over de verdeling van de kosten. 11 Evaluatie en ontwikkeling samenwerking /803834v8/samenwerkings- en deelnemersovereenkomst Maritieme Academie Holland 11

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Bijlage 2 Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst IKC 18 De ondergetekenden: 1. Stichting Onderwijs (O), sstatutair gevestigd te (1234 AA) (plaatsnaam) aan de (adres), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT De ondergetekenden: 1. Stichting Meridiaan College Katholieke Scholengemeenschap Voortgezet Onderwijs, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

A. [ hier kan een inleiding met overwegingen worden opgenomen]

A. [ hier kan een inleiding met overwegingen worden opgenomen] VAN DOORNE N.V. SL/LB/60008692 Concept de dato 26 mei 2010 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST COÖPERATIE KENNISCENTRUM VEILIGHEID U.A. - Eerste concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden De samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGOVEREENKOMST PASSEND ONDERWIJS TUSSEN ALOYSIUS STICHTING ONDERWIJS JEUGDZORG

SAMENWERKINGOVEREENKOMST PASSEND ONDERWIJS TUSSEN ALOYSIUS STICHTING ONDERWIJS JEUGDZORG SAMENWERKINGOVEREENKOMST PASSEND ONDERWIJS TUSSEN ALOYSIUS STICHTING ONDERWIJS JEUGDZORG BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP KENNEMER LYCEUM, BIJZONDERE SCHOOL OP ALGEMENE GRONDSLAG VOOR V.W.O EN H.A.V.O IRIS,

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Hosting

Bewerkersovereenkomst. Hosting Bewerkersovereenkomst Hosting Bewerkersovereenkomst Partijen: Klant (hierna: Verantwoordelijke); Solcon Internetdiensten N.V., gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6)

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6) COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN ADVIESOPDRACHTEN BIJ WATERBEDRIJF GRONINGEN 2014 INHOUD Artikel 1 Doel en geldigheid 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 Juridische grondslag 3 Artikel 4 Opdracht

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016

LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016 LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016 De ondergetekenden 1 COÖPERATIE HOOM U.A. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1033 SB Amsterdam aan de NDSM-straat 8, ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Raamovereenkomst Basiseducatie 2011-2014 Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen,

Nadere informatie

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Academica betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Academica een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN:

OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN: OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCnet BeNeLux b.v. gevestigd te Hardenberg (7771 CH) en kantoorhoudend

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd 1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd Reünistenvereniging Zwin College. Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Template voor bewerkersovereenkomst

Template voor bewerkersovereenkomst B Template voor bewerkersovereenkomst Dit is een modelovereenkomst die dient als voorbeeld. BEDRIJF en SAAS-leveranciers kunnen met dit model zelf nadere afspraken maken naar aanleiding van iedere specifieke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie