Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG Tot de taakstelling van de Centrale Opleidingscommissie van het UMCG behoort de zorg voor 34 opleidingen, 68 (plaatsvervangend) opleiders en ruim 400 aios. Het Reguliere Overleg van de Centrale Opleidingscommissie heeft vier maal vergaderd. Het Dagelijks Bestuur van de Centrale Opleidingscommissie heeft zes maal vergaderd en heeft één maal overleg gehad met de Raad van Bestuur. Verder zijn er vier overleggen van de voorzitters van de COC s in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord en Oost Nederland (OOR N&O) geweest en twee gezamenlijke overleggen van Leerhuizen en voorzitters van de COC s in de OOR N&O Nederland. Voor informatie over functie en taken van de COC wordt u verwezen naar bijlage 1. Voor informatie over de samenstelling, zie bijlage 2. Voor de kwantitatieve gegevens aangaande het bevorderen en in stand houden van een optimaal opleidingsklimaat, zie bijlage 3. Belangrijkste activiteiten van de COC in 2012 Studiekosten aios en decentralisering gelden opleidingsfonds De Raad van Bestuur heeft er voor gekozen om de opleidingsgelden onderdeel te laten zijn van de begrotingssystematiek. 60% van de gelden worden doorgesluisd naar de afdelingen, 40% is voor overhead, gebruik skillscenter en aios cursussen. De COC heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat verplichte studiekosten 100% moeten worden vergoed. Stafondersteuning ten behoeve van medische vervolgopleidingen In Klaar voor de Toekomst is een normering voor ondersteunend personeel afgesproken, echter hierbij is onvoldoende rekening gehouden stafondersteuning ten behoeve van de medische vervolgopleidingen. Inmiddels is toegezegd dat, wanneer de opleider legitimeert dat hij/zij formatie voor de opleiding nodig heeft, de opleider hierover afspraken kan maken met de sectordirecteur. Rol COC bij vormgeving kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen De COC heeft zes kwaliteitswerkgroepen in het leven geroepen om invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen. In deze werkgroepen hebben zitting een opleider vanuit het DB COC en een (plaatsvervangend) opleider vanuit het RO COC, een aios en een medewerker van de UMCG Post Graduate School of Medicine van het Wenckebach Instituut. Met het instellen van deze werkgroepen heeft de COC de intentie de opleiders actief te betrekken bij haar activiteiten en de taken breder te verspreiden. In 2012 zijn de eerste resultaten geboekt. 1. Werkgroep Kwaliteit: Deze werkgroep beoogt dat het gebruik van de diverse kwaliteitsinstrumenten is ingebed in een meerjaren kwaliteitsbeleid van de opleiders in de COC. Deze werkgroep kan aan de slag zodra de werkgroepen Opleidingsklimaat en Visitaties hun resultaten hebben opgeleverd. 2. Werkgroep Opleidingsklimaat: Het begrip Wat is een goed opleidingsklimaat is uitgewerkt. De werkgroep heeft geconstateerd dat er een heleboel zaken voorwaardelijk zijn, voordat gewerkt kan worden aan het realiseren van een goed opleidingsklimaat. Daarnaast is vastgesteld dat de D-RECT gebruikt kan worden als thermometer voor het opleidingsklimaat en als startpunt voor een kwaliteitscyclus. 3. Werkgroep Docentprofessionalisering: De kaders voor docentprofessionalisering zijn gegeven door het profiel opleider/supervisor (compact competentieprofiel). Afgesproken Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 1

2 is dat dit beleid geldt voor de gehele OOR N&O. Alle relevante informatie betreffende het Compacte opleidersprofiel is samengevat op een handig te bewaren plastic kaartje. Nieuwe activiteiten voor 2013: Coaching on the Job vanuit het Wenckebach Instituut en Teaching on the Run vanuit de Isala Academie. 4. Visitaties: Sinds 2009 voert de COC in samenwerking met het UMCG Post Graduate School of Medicine (PGSoM) van het Wenckebach Instituut proefvisitaties uit. Doel van proefvisitaties is goede voorbereiding te bieden op de daadwerkelijke visitatie. In 2013 zal worden bekeken op welke punten de proefvisitatie nog verbeterd kan worden. In 2012 heeft de COC in samenwerking met de PGSoM een format voor een interne opleidingsaudit ontwikkeld. Uniek aan de interne opleidingsaudit bij het UMCG is dat deze ook door de aios kan worden aangevraagd. De doelen van de interne opleidingsaudit zijn: check op de resultaten van de vorige visitatie, check op de stand van zaken implementatie opleidingsvernieuwingen, check op de werkbeleving, het genereren van tips en aanbevelingen om de beoogde veranderingen binnen de opleiding succesvol te implementeren en een continue kwaliteitscyclus genereren. In 2012 heeft de eerste interne opleidingsaudit plaatsgevonden. De nazorg op visitaties is op papier uitgewerkt. Het volgend jaar zal hier verder invulling aan worden gegeven. Het voorstel is gedaan om in het kader van de verantwoordelijkheid van de COC voor de kwaliteit van de opleidingen meer van elkaar te leren door vertrouwelijk - de resultaten van opleidingsaudits, proefvisitaties en visitaties in het DB te bespreken. 5. Discipline overstijgend onderwijs: Het afgelopen jaar is geprobeerd inzicht te verkrijgen in de behoefte van opleiders aan (maatwerk) aios onderwijs per cluster, uitgesplitst naar de hoeveelheid potentiële deelnemers per cursus per leerjaar en is gewerkt aan een nieuw programma van aios onderwijs in de OOR N&O. Het UMCG, MZH en MCL zijn in gesprek over samenwerking. In alle drie de ziekenhuizen zijn inventarisaties uitgevoerd naar de wensen m.b.t. aios onderwijs. Dit heeft geresulteerd in de volgende top 5 aan cursussen: Timemanagement en burn-out preventie, Communicatie en samenwerking, Teach the Teacher voor aios, Active Learner cursus / inwerkprogramma nieuwe aios en Financiën / management. Verder zijn uitgangspunten geformuleerd voor de aansluiting theorie en praktijk, teneinde betere aansluiting bij de werkvloer te kunnen vinden. 6. Afstemming en uitwisseling: De voorbereidingen voor een UMCG medische vervolgopleidingsdag in januari of februari 2014 zijn gestart. Werving aios Vanuit P&O van het UMCG is het initiatief gekomen voor een arbeidsmarktcampagne voor aios. Doel van deze campagne is aios te interesseren voor een opleiding in deze regio. In 2012 heeft P&O in samenwerking met de COC en de Assistenten Vereniging nader vorm geven aan deze campagne. Er is een onderzoek gehouden onder aios en M3 studenten. Aan hen is de vraag voorgelegd wat de redenen zijn om naar Groningen te gaan. De top 3 van de antwoorden waren: de sfeer binnen de opleidingskliniek, de locatie van Groningen en de kans om aangenomen te worden op de plek van hun wens. Een treffende opmerkingen van een aios was: het is belangrijk dat er goed voor de aios wordt gezorgd. Het gaat dan over aandacht voor sfeer, inhoud en secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de keuze voor een specialisme plaatsvindt in de coschappen fase, maar dat de keuze voor Groningen pas plaatsvindt na het arts-examen. 67% van de Groningse studenten kiest voor Groningen. De resultaten van het onderzoek worden door de voorzitter COC en directeur P&O ter hand genomen ten einde verbeteringen te realiseren. Opleidingsetalages De opleidingsetalages bepalen het imago van de opleidingen en het stevig hier op inzetten past dan ook bij de wervingscampagne voor aios. Eind 2012 staan er 52 differentiatiestages van het UMCG in de opleidingsetalage van 10 medische vervolgopleidingen. Voor het UMCG is het Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 2

3 uitgangspunt dat de differentiatiestages een meerwaarde moeten hebben voor aios. De uitdaging daarbij is dat de aios in de lead zijn en dat opleidingen met elkaar concurreren. De COC vindt dat de etalage meer moet zijn dan alleen windowdressing. Een goede etalage geeft een juist en realistisch beeld van de stage en biedt de mogelijkheid de opleiding in de breedte neer te zetten. Stimulering klinisch wetenschappelijk onderzoek door aios Met het verdwijnen van de agico constructie van het NWO heeft het UMCG besloten een eigen agico constructie in het leven te roepen waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat de opleidingsduur (incl. onderzoek) van een aios verlengd kan worden met 2 jaar. Aios met een sterke onderzoeksambitie (en talent!) kunnen van deze regeling gebruik maken. Daarnaast is voor succesvolle gepromoveerde aios (vaak via het MD/PhD programma) het Mandema stipendium uitgebreid met de mogelijkheid van een deeltijd (0.2) postdoc aanstelling tijdens de opleiding. De uitbreiding van het Mandema stipendium is bestemd voor excellente gepromoveerde aios en bedoeld ter stimulering van het wetenschappelijk onderzoek en het behouden van mensen met talent. Healthy Ageing(HA) Met opleiders en aios is van gedachten gewisseld over het thema HA. Belangrijk is dat de opleidingen met dit thema aan de slag gaan. Aios moeten goed voorbereid zijn op contacten met een toenemend aantal oudere patiënten en met steeds meer complexe patiënten. HA is een levensloop vraagstuk. Belangrijke uitdagingen voor de nieuwe generatie artsen zijn: - Hoe kunnen we de gezondheidszorg op peil houden in de veranderende maatschappij; - Hoe kunnen we bijdragen aan een gezondere leefstijl van mensen. Het UMCG loopt voorop met nieuw beleid op het gebied van HA. In 2013 wordt dit thema verder uitgewerkt voor de medische vervolgopleidingen. Kwaliteit en Patiëntveiligheid De COC is samen met de PGSoM gestart is met nadenken over hoe dit thema vorm kan krijgen binnen de opleidingen. Het is belangrijk dat kwaliteit en patiëntveiligheid als een rode draad door de opleidingen lopen. Daartoe heeft de prodecaan onderwijs en opleiding aan prof. dr. E. Heineman gevraagd om samen met PGSoM voor alle aios in het UMCG een onderwijslijn te ontwikkelen. Mentoring voor nieuwe (plaatsvervangend) opleiders Het UMCG heeft de kwaliteit van haar medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel en derhalve is de COC van plan om vanaf 2013 een mentoring systeem voor nieuwe (plaatsvervangend) opleiders te introduceren. Een ervaren opleider van een andere specialisme treedt op als mentor. En om de nieuwe opleider enigszins wegwijs te maken in de veelheid aan informatie rondom de medische vervolgopleidingen, wordt door de COC op de website van de Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR) Noord & Oost hiervoor een plek ingeruimd. Op deze plek worden de links naar vooral algemene informatie bij elkaar gezet. Overige agendapunten in 2012 Behalve de bovengenoemde activiteiten hebben ook de volgende onderwerpen op de agenda gestaan: - Verhuiskostenvergoeding aios - EPD - De ziekenhuisarts. Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 3

4 Jaarplan Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013 De COC gaat in 2013 verder invulling geven aan haar rol als regisseur van de medische vervolgopleidingen, o.a. door systematisch verder te werken aan de kwaliteit van de vervolgopleidingen. De geplande doelen staan niet op zichzelf, maar zijn een vervolg van de al in 2012 ingezette acties. Voor 2013 heeft de COC het volgende jaarplan geformuleerd: Nr. Geplande doelen Geplande acties Geplande resultaten Geplande einddatum 1 Kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen Eind Evalueren decentralisatie gelden opleidingsfonds. 6 werkgroepen gaan aan de slag: kwaliteit opleidingsklimaat Docentprofessionalisering visitaties discipline overstijgend onderwijs afstemming/ uitwisseling Evalueren Invulling geven aan bewaken opleidingsklimaat Evalueren proefvisitatie en interne opleidingsaudit. Aan de slag met nazorg visitaties. Aios onderwijs i.s.m. MZH en MCL en aansluiting theorie en praktijk. Opleidingsdag Evenredige verdeling van de gelden. 3 Healthy Ageing Verder uitwerken thema Thema een plek geven in de verschillende medische vervolgopleidingen 4 Kwaliteit & Patiëntveiligheid 5 Mentoringsysteem voor nieuwe opleiders Medio 2013 Eind 2013 Thema verder uitwerken Ontwikkelen leerlijn Eind 2013 Introductie mentoring systeem en nagaan welke algemene informatie centraal beschikbaar kan zijn. Plek op de OOR N&O website waar nieuwe opleiders informatie kunnen vinden. Start mentoring systeem. Eind 2013 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 4

5 Bijlage 1 Functie en taken Binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is sinds juni 1991 een Centrale Opleidingscommissie actief, de COC UMCG. Het doel van de commissie is het bevorderen en in stand houden van een optimaal opleidingsklimaat in het ziekenhuis. De commissie streeft dit doel na door het: - signaleren van ontwikkelingen die het opleidingsklimaat kunnen beïnvloeden - adviseren bij de voorbereidingen van visitaties - verlenen van voor- en nazorg bij visitaties - bewaken van de kwaliteit in algemene zin van de in het UMCG aanwezige opleidingen - overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden - bevorderen van kennisuitwisseling rond de medische vervolgopleidingen - bespreken van algemene belangen van de aios en van kritiekpunten van de zijde van opleiders en aios - bemiddelen bij geschillen tussen aios en opleider en zo nodig voorzien in mediation - participeren in regionaal overleg over medische vervolgopleidingen. De commissie treedt bij de uitvoering van haar (bemiddelings)taken niet in de relatie werkgeverwerknemer. De commissie adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die de medische vervolgopleidingen, de klinisch technologische vervolgopleidingen, de tandheelkundige vervolgopleidingen en de huisartsopleiding betreffen. Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 5

6 Bijlage 2 Samenstelling De Centrale Opleidingscommissie UMCG kent een Regulier Overleg en een Dagelijks Bestuur. De leden van het Regulier Overleg zijn de opleiders en plaatsvervangend opleiders en de aios van de vervolgopleidingen die vallen onder de taakstelling van de COC. Voorts worden voor dit overleg uitgenodigd alle aios en de (plaatsvervangend) opleiders van de overige medische vervolgopleidingen. Het Dagelijk Bestuur van de commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de opleiders en de aios, de pro-decaan onderwijs en opleiding en een adviseur. Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur is rekening gehouden met de invalshoeken beschouwend, snijdend, ondersteunend, klinisch technologisch, kaakchirurgie/dento maxillaire orthopedie en huisartsgeneeskunde. In 2012 was de samenstelling van de commissie als volgt: Leden opleiders: Prof.dr. L.G.M. de Bont, opleider Mondziekten en Kaakchirurgie (voorzitter, tot 1 oktober 2012) Mr.dr. A.A.E. Verhagen, opleider Kindergeneeskunde (vice-voorzitter tot 1 oktober 2012 en voorzitter van 1 oktober 2012) Prof.dr. H.J. ten Duis, opleider Heelkunde (tot 1 april 2012) Dr. R.J. van Ginkel, plaatsvervangend opleider Heelkunde (vanaf 1 april 2012) Dr. J.G.W. Kosterink, opleider Ziekenhuisfarmacie Prof.dr. M.P. van den Berg, opleider Cardiologie (tot 1 oktober 2012) Prof.dr. P.M.N. Werker, opleider Plastische Chirurgie Dr. J.K.G. Wietasch, opleider Anesthesiologie Dr. F. Baarveld, hoofd Huisartsopleiding (tot 1 april 2012) Mw. prof.dr. M.J.E. Mourits, opleider Obstetrie & Gynaecologie (vanaf 1 januari 2012, vicevoorzitter vanaf 1 oktober 2012) Leden arts-assistent: Drs. J.K. Reininga, aios Kindergeneeskunde (tot 1 juni 2012) Mw. Dr. E.T. Liem, aios Kindergeneeskunde (vanaf 1 juni 2012) Mw. Drs. M.A. Kaijser, aios Heelkunde (tot 1 mei 2012) Dr. M. Raber, aios Heelkunde (vanaf 1 mei 2012) Mw. M.H.A. Selten, aios Kaakchirurgie (tot 1 september 2012) Mw. Drs. J.I. Kamstra, aios Kaakchirurgie (vanaf 1 september 2012) Ir. R.G.J. Kierkels, klinisch fysicus i.o. Dr. N.A. Bakker, aios Neurochirurgie (tot 1 mei 2012) Mw. Drs. M. van der Vusse, aios Medische Microbiologie Drs. A. Konijn, aios Anesthesiologie Lid namens Raad van Bestuur: Prof.dr. J.C.C. Borleffs, pro-decaan onderwijs en opleiding Adviseur: Drs. A.K. Meininger, projectmanager Wenckebach Instituut Secretaris: Mw. M. Grave-de Jonge, stafmedewerker Wenckebach Instituut Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 6

7 Bijlage 3 Activiteiten van de COC in 2012 m.b.t. het opleidingsklimaat Aantal keer dat de COC heeft bemiddeld bij een geschil tussen een AIOS en een opleider: 3. Kwantitatieve gegevens over de inzet van kwaliteitsinstrumenten Proefvisitatie: gedaan bij 3 opleidingen. Interne opleidingsaudit: gedaan bij één opleiding. D-RECT: afgenomen bij 11 opleidingen 360 graden plus: afgenomen bij 11 afdelingen Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 7

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG 2013. Tot de taakstelling van de Centrale Opleidingscommissie hoort

Nadere informatie

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG 2014. Tot de taakstelling van de COC hoort het handhaven en bevorderen

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND

WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen Het eerste concept voor de werkstructuur werd verspreid in juni 2006. In de afgelopen

Nadere informatie

ISO-Certificering Medische Vervolgopleidingen UMCG

ISO-Certificering Medische Vervolgopleidingen UMCG ISO-Certificering Vergadering Centrale Opleidingscommissie UMCG 17 december 2014 Prof Dr LGM de Bont Voorzitter Projectgroep ISO-Certificering ISO-Certificering ISO-Certificering UMCG 2014 Afdelingen en

Nadere informatie

Samen sterker in de OOR NO

Samen sterker in de OOR NO Jaarlijkse bijeenkomst werkt toe naar gedeeld beleid op verschillende punten Samen sterker in de OOR NO Verslag: Louwke Meinardi De OOR Noord- en Oost-Nederland (OOR NO) wil zich onderscheiden als opleidingsregio

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland R-factor Revised Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland 1 2 Colofon Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van het Bestuurlijk Overleg OOR N&O Nederland

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Eindverslag. Project Vaart In Innovatie Vervolgopleidingen (In VIVO) Onderwijs en Opleidingsregio Noord-Oost (OOR NO)

Eindverslag. Project Vaart In Innovatie Vervolgopleidingen (In VIVO) Onderwijs en Opleidingsregio Noord-Oost (OOR NO) Eindverslag Project Vaart In Innovatie Vervolgopleidingen (In VIVO) Onderwijs en Opleidingsregio Noord-Oost (OOR NO) 2007-2010 Inhoudsopgave Inleiding...2 Doelstellingen 2007-2010...4 Beschrijving projecten

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Meten van kwaliteit; van goed naar beter

Meten van kwaliteit; van goed naar beter Meten van kwaliteit; van goed naar beter Prof.dr. Margreet Wieringa-de Waard Hoofd huisartsopleiding AMC-UvA Inhoud Voorgeschiedenis Projectgroep Interne kwaliteitszorg Meten van kwaliteit Domeinen Conclusie

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de vervolgopleiding

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de vervolgopleiding Onderzoek Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de vervolgopleiding De centrale opleidingscommissie als regisseur? M.J.M.H. (Kiki) Lombarts, Albert J.J.A. Scherpbier en Maas Jan Heineman Doel

Nadere informatie

Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973. Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731)

Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973. Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731) Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973 Betreft Advies positie arts-onderzoeker Raad voor Medische Wetenschappen Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731) Aan [geadresseerde],

Nadere informatie

UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug RB Groningen

UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug RB Groningen UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug 5.049 9700 RB Groningen Poslbus 5001 7400 GC Deventer T (0570) 53 53 53 daium 8 oktober

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

WORKSHOP KWALITEITSZORG VOOR KLEINE

WORKSHOP KWALITEITSZORG VOOR KLEINE WORKSHOP KWALITEITSZORG VOOR KLEINE OPLEIDINGSGROEPEN MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN Annet van Kuyk Marjolein Schouten Met dank aan Albert Scherpbier en Corry den Rooyen OPZET WORKSHOP Eigen situatie centraal

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011.

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Artsen die de tropenopleiding willen volgen, kunnen zich hiervoor het gehele jaar schriftelijk opgeven bij the secretariaat van

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Rol COC bij kwaliteitsbeleid MSVO Nu en in de toekomst

Rol COC bij kwaliteitsbeleid MSVO Nu en in de toekomst Rol COC bij kwaliteitsbeleid MSVO Nu en in de toekomst MMV congres 11 december 2013 Vivienne Schel;out Ted van Essen Frank Smeenk Disclosure belangen sprekers (potengële) belangenverstrengeling Geen Verwach@ngsmanagement

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met alle partijen in de Kamer Psychiatrie 4.

afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met alle partijen in de Kamer Psychiatrie 4. Toewijzingsprotocol voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel 2016 voor de zorgopleidingen die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage Inleiding Op verzoek van het Ministerie

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

Opleiding Sportgeneeskunde

Opleiding Sportgeneeskunde Leerdoel 1: U weet wat sportgeneeskunde is. Opleiding Sportgeneeskunde Leerdoel 2: U weet dat sportgeneeskunde nodig is Leerdoel 3: U weet wat het SMC is. Opleidingsregio Groningen Leerdoel 4: U kent de

Nadere informatie

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS?

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? R1 PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? drs. Samara Guillen, AIOS Interne Geneeskunde, Ikazia ziekenhuis dr. Rob Oostenbroek, oud-opleider Heelkunde en decaan, ASz dr. Adrienne Zandbergen, opleider

Nadere informatie

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011 N A A R E E N D O O R L O P E N D E L E E R L I J N PAT I Ë N T V E I L I G H E I D Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober

Nadere informatie

AIOS snel van start!?

AIOS snel van start!? AIOS snel van start!? De optimalisatie van het introductieproces voor artsen in opleiding tot specialist (AIOS) Regiofonds OOR N&O mw. dr. M. Reenalda (MST) mw. drs. I. Methorst (MST) mw. T. Stopel MEd.

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding

Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding Voorstellen Dr. Götz Wietasch Opleider Anesthesiologie UMC Groningen Lid RGS, Voorzitter Cie Visiteren Dr. Marianne ten Kate-Booij Gynaecoloog Erasmus MC Voorzitter

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Dedicated Schakeljaar Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Andere faculteiten Erasmus MC, Radboud UMC en LUMC 1 Masterstudenten solliciteren op een schakelplaats. Vrij

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

April 2016 Spaarne Gasthuis Academie 1

April 2016 Spaarne Gasthuis Academie 1 Stage LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT VOOR AIOS Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Duur Korte beschrijving stage Reactie aios Professionele identiteit, leiderschap, ziekenhuisorganisatie, ziekenhuismanagement,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET JAAR 2013

VERSLAG VAN HET JAAR 2013 REGISTRATIECOMMISSIE TANDHEELKUNDIGE SPECIALISMEN van de NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TANDHEELKUNDE VERSLAG VAN HET JAAR 2013 Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (NMT) Postbus

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Fedde Scheele. Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft

Fedde Scheele. Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft Fedde Scheele Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft 2013 BOEG 10 jaar op weg 2011 2009 2007 2005 2003 CGS Erkenningen CanBetter DiesDiemDocet Etalage In VIVO BBOV HOOG CCMS Enthousiaste

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Prof. dr. Lieve Van den Block Vakgroep Huisartsgeneeskunde Vakgroep Klinische Wetenschappen VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) Centraal

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager)

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) NFU-project Dedicated Schakeljaar prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) Programma - Inleiding Prof. dr. Jan Borleffs - Presentatie door duo opleider

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU)

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3 Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar Jaar van keuzes Schakelen van artsopleiding naar vervolgopleiding Te bespreken: 1. Het schakeljaar

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS)

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Jaarverslag 2010 COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Voorwoord Eén jaar CGS. Een jaar waarin vooral achter de schermen veel gebeurde. Zo is de vertrouwde structuur verlaten waarin de specialismen

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

Bemiddeling bij geschillen in het kader van de opleiding tot medisch specialist

Bemiddeling bij geschillen in het kader van de opleiding tot medisch specialist Projectcode Versie Definitief Datum 6 maart 2015 Opsteller E.A.J. Schoonen, MSc E. Koenes Beheerder Opdrachtgever Voorzitter Centrale Opleidingscommissie, Prof. dr. M. De Hoog Bemiddeling bij geschillen

Nadere informatie

Project Pilots Visiteren. Horizontaal en verticaal visiteren van medisch-specialistische vervolgopleidingen in de praktijk

Project Pilots Visiteren. Horizontaal en verticaal visiteren van medisch-specialistische vervolgopleidingen in de praktijk Project Pilots Visiteren Horizontaal en verticaal visiteren van medisch-specialistische vervolgopleidingen in de praktijk Eindrapportage juli 2015 Lijst van gebruikte afkortingen Aios CGS COC JCI MMV NIAZ

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde

Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde 2011 Hoogleraar Interne geneeskunde 2013 Opleidingsdirecteur

Nadere informatie

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL Foto: Kees de Boer, Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 Leiden Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen Opleiden en het opleidingsfonds Mw. drs. M.L. Köhlen Tot en met 2006 Financiering aios op basis van beleidsregel NZa Landelijke afspraken BOLS+ (NFU, NVZ, Orde, ZN) Lokaal uitwerking Zorgverzekeraars Regioplannen

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Motieven van aios en studenten geneeskunde om te kiezen voor een opleidingsplek in het UMCG/OOR N&O

Motieven van aios en studenten geneeskunde om te kiezen voor een opleidingsplek in het UMCG/OOR N&O Motieven van aios en studenten geneeskunde om te kiezen voor een opleidingsplek in het UMCG/OOR N&O Pine Remmelts Jan Pols Hanke Dekker Ids Dijkstra Juni 2012 Inhoud Inleiding... 1 Methode... 1 Resultaten...

Nadere informatie

SetQ, en nu? Advies en Ondersteuning Programma Teach the Teacher 22 juni 2009 Coby Baane

SetQ, en nu? Advies en Ondersteuning Programma Teach the Teacher 22 juni 2009 Coby Baane SetQ, en nu? Advies en Ondersteuning Programma Teach the Teacher 22 juni 2009 Coby Baane 1 Meten, weten: aan de slag... implementeren KPB - OSATS Doelen & structuur Individuele aanpak Deliberate practice:

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Ouderraad, OBS De Vuurtoren Groningen Versie 2.0 d.d. 22-10-2014 Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Vuurtoren 1 Inhoudsopgave 1. Gebruik van dit

Nadere informatie

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar?

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? De masteropleiding geneeskunde van VU medisch centrum (VUmc) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie