Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG Tot de taakstelling van de Centrale Opleidingscommissie van het UMCG behoort de zorg voor 34 opleidingen, 68 (plaatsvervangend) opleiders en ruim 400 aios. Het Reguliere Overleg van de Centrale Opleidingscommissie heeft vier maal vergaderd. Het Dagelijks Bestuur van de Centrale Opleidingscommissie heeft zes maal vergaderd en heeft één maal overleg gehad met de Raad van Bestuur. Verder zijn er vier overleggen van de voorzitters van de COC s in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord en Oost Nederland (OOR N&O) geweest en twee gezamenlijke overleggen van Leerhuizen en voorzitters van de COC s in de OOR N&O Nederland. Voor informatie over functie en taken van de COC wordt u verwezen naar bijlage 1. Voor informatie over de samenstelling, zie bijlage 2. Voor de kwantitatieve gegevens aangaande het bevorderen en in stand houden van een optimaal opleidingsklimaat, zie bijlage 3. Belangrijkste activiteiten van de COC in 2012 Studiekosten aios en decentralisering gelden opleidingsfonds De Raad van Bestuur heeft er voor gekozen om de opleidingsgelden onderdeel te laten zijn van de begrotingssystematiek. 60% van de gelden worden doorgesluisd naar de afdelingen, 40% is voor overhead, gebruik skillscenter en aios cursussen. De COC heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat verplichte studiekosten 100% moeten worden vergoed. Stafondersteuning ten behoeve van medische vervolgopleidingen In Klaar voor de Toekomst is een normering voor ondersteunend personeel afgesproken, echter hierbij is onvoldoende rekening gehouden stafondersteuning ten behoeve van de medische vervolgopleidingen. Inmiddels is toegezegd dat, wanneer de opleider legitimeert dat hij/zij formatie voor de opleiding nodig heeft, de opleider hierover afspraken kan maken met de sectordirecteur. Rol COC bij vormgeving kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen De COC heeft zes kwaliteitswerkgroepen in het leven geroepen om invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen. In deze werkgroepen hebben zitting een opleider vanuit het DB COC en een (plaatsvervangend) opleider vanuit het RO COC, een aios en een medewerker van de UMCG Post Graduate School of Medicine van het Wenckebach Instituut. Met het instellen van deze werkgroepen heeft de COC de intentie de opleiders actief te betrekken bij haar activiteiten en de taken breder te verspreiden. In 2012 zijn de eerste resultaten geboekt. 1. Werkgroep Kwaliteit: Deze werkgroep beoogt dat het gebruik van de diverse kwaliteitsinstrumenten is ingebed in een meerjaren kwaliteitsbeleid van de opleiders in de COC. Deze werkgroep kan aan de slag zodra de werkgroepen Opleidingsklimaat en Visitaties hun resultaten hebben opgeleverd. 2. Werkgroep Opleidingsklimaat: Het begrip Wat is een goed opleidingsklimaat is uitgewerkt. De werkgroep heeft geconstateerd dat er een heleboel zaken voorwaardelijk zijn, voordat gewerkt kan worden aan het realiseren van een goed opleidingsklimaat. Daarnaast is vastgesteld dat de D-RECT gebruikt kan worden als thermometer voor het opleidingsklimaat en als startpunt voor een kwaliteitscyclus. 3. Werkgroep Docentprofessionalisering: De kaders voor docentprofessionalisering zijn gegeven door het profiel opleider/supervisor (compact competentieprofiel). Afgesproken Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 1

2 is dat dit beleid geldt voor de gehele OOR N&O. Alle relevante informatie betreffende het Compacte opleidersprofiel is samengevat op een handig te bewaren plastic kaartje. Nieuwe activiteiten voor 2013: Coaching on the Job vanuit het Wenckebach Instituut en Teaching on the Run vanuit de Isala Academie. 4. Visitaties: Sinds 2009 voert de COC in samenwerking met het UMCG Post Graduate School of Medicine (PGSoM) van het Wenckebach Instituut proefvisitaties uit. Doel van proefvisitaties is goede voorbereiding te bieden op de daadwerkelijke visitatie. In 2013 zal worden bekeken op welke punten de proefvisitatie nog verbeterd kan worden. In 2012 heeft de COC in samenwerking met de PGSoM een format voor een interne opleidingsaudit ontwikkeld. Uniek aan de interne opleidingsaudit bij het UMCG is dat deze ook door de aios kan worden aangevraagd. De doelen van de interne opleidingsaudit zijn: check op de resultaten van de vorige visitatie, check op de stand van zaken implementatie opleidingsvernieuwingen, check op de werkbeleving, het genereren van tips en aanbevelingen om de beoogde veranderingen binnen de opleiding succesvol te implementeren en een continue kwaliteitscyclus genereren. In 2012 heeft de eerste interne opleidingsaudit plaatsgevonden. De nazorg op visitaties is op papier uitgewerkt. Het volgend jaar zal hier verder invulling aan worden gegeven. Het voorstel is gedaan om in het kader van de verantwoordelijkheid van de COC voor de kwaliteit van de opleidingen meer van elkaar te leren door vertrouwelijk - de resultaten van opleidingsaudits, proefvisitaties en visitaties in het DB te bespreken. 5. Discipline overstijgend onderwijs: Het afgelopen jaar is geprobeerd inzicht te verkrijgen in de behoefte van opleiders aan (maatwerk) aios onderwijs per cluster, uitgesplitst naar de hoeveelheid potentiële deelnemers per cursus per leerjaar en is gewerkt aan een nieuw programma van aios onderwijs in de OOR N&O. Het UMCG, MZH en MCL zijn in gesprek over samenwerking. In alle drie de ziekenhuizen zijn inventarisaties uitgevoerd naar de wensen m.b.t. aios onderwijs. Dit heeft geresulteerd in de volgende top 5 aan cursussen: Timemanagement en burn-out preventie, Communicatie en samenwerking, Teach the Teacher voor aios, Active Learner cursus / inwerkprogramma nieuwe aios en Financiën / management. Verder zijn uitgangspunten geformuleerd voor de aansluiting theorie en praktijk, teneinde betere aansluiting bij de werkvloer te kunnen vinden. 6. Afstemming en uitwisseling: De voorbereidingen voor een UMCG medische vervolgopleidingsdag in januari of februari 2014 zijn gestart. Werving aios Vanuit P&O van het UMCG is het initiatief gekomen voor een arbeidsmarktcampagne voor aios. Doel van deze campagne is aios te interesseren voor een opleiding in deze regio. In 2012 heeft P&O in samenwerking met de COC en de Assistenten Vereniging nader vorm geven aan deze campagne. Er is een onderzoek gehouden onder aios en M3 studenten. Aan hen is de vraag voorgelegd wat de redenen zijn om naar Groningen te gaan. De top 3 van de antwoorden waren: de sfeer binnen de opleidingskliniek, de locatie van Groningen en de kans om aangenomen te worden op de plek van hun wens. Een treffende opmerkingen van een aios was: het is belangrijk dat er goed voor de aios wordt gezorgd. Het gaat dan over aandacht voor sfeer, inhoud en secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de keuze voor een specialisme plaatsvindt in de coschappen fase, maar dat de keuze voor Groningen pas plaatsvindt na het arts-examen. 67% van de Groningse studenten kiest voor Groningen. De resultaten van het onderzoek worden door de voorzitter COC en directeur P&O ter hand genomen ten einde verbeteringen te realiseren. Opleidingsetalages De opleidingsetalages bepalen het imago van de opleidingen en het stevig hier op inzetten past dan ook bij de wervingscampagne voor aios. Eind 2012 staan er 52 differentiatiestages van het UMCG in de opleidingsetalage van 10 medische vervolgopleidingen. Voor het UMCG is het Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 2

3 uitgangspunt dat de differentiatiestages een meerwaarde moeten hebben voor aios. De uitdaging daarbij is dat de aios in de lead zijn en dat opleidingen met elkaar concurreren. De COC vindt dat de etalage meer moet zijn dan alleen windowdressing. Een goede etalage geeft een juist en realistisch beeld van de stage en biedt de mogelijkheid de opleiding in de breedte neer te zetten. Stimulering klinisch wetenschappelijk onderzoek door aios Met het verdwijnen van de agico constructie van het NWO heeft het UMCG besloten een eigen agico constructie in het leven te roepen waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat de opleidingsduur (incl. onderzoek) van een aios verlengd kan worden met 2 jaar. Aios met een sterke onderzoeksambitie (en talent!) kunnen van deze regeling gebruik maken. Daarnaast is voor succesvolle gepromoveerde aios (vaak via het MD/PhD programma) het Mandema stipendium uitgebreid met de mogelijkheid van een deeltijd (0.2) postdoc aanstelling tijdens de opleiding. De uitbreiding van het Mandema stipendium is bestemd voor excellente gepromoveerde aios en bedoeld ter stimulering van het wetenschappelijk onderzoek en het behouden van mensen met talent. Healthy Ageing(HA) Met opleiders en aios is van gedachten gewisseld over het thema HA. Belangrijk is dat de opleidingen met dit thema aan de slag gaan. Aios moeten goed voorbereid zijn op contacten met een toenemend aantal oudere patiënten en met steeds meer complexe patiënten. HA is een levensloop vraagstuk. Belangrijke uitdagingen voor de nieuwe generatie artsen zijn: - Hoe kunnen we de gezondheidszorg op peil houden in de veranderende maatschappij; - Hoe kunnen we bijdragen aan een gezondere leefstijl van mensen. Het UMCG loopt voorop met nieuw beleid op het gebied van HA. In 2013 wordt dit thema verder uitgewerkt voor de medische vervolgopleidingen. Kwaliteit en Patiëntveiligheid De COC is samen met de PGSoM gestart is met nadenken over hoe dit thema vorm kan krijgen binnen de opleidingen. Het is belangrijk dat kwaliteit en patiëntveiligheid als een rode draad door de opleidingen lopen. Daartoe heeft de prodecaan onderwijs en opleiding aan prof. dr. E. Heineman gevraagd om samen met PGSoM voor alle aios in het UMCG een onderwijslijn te ontwikkelen. Mentoring voor nieuwe (plaatsvervangend) opleiders Het UMCG heeft de kwaliteit van haar medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel en derhalve is de COC van plan om vanaf 2013 een mentoring systeem voor nieuwe (plaatsvervangend) opleiders te introduceren. Een ervaren opleider van een andere specialisme treedt op als mentor. En om de nieuwe opleider enigszins wegwijs te maken in de veelheid aan informatie rondom de medische vervolgopleidingen, wordt door de COC op de website van de Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR) Noord & Oost hiervoor een plek ingeruimd. Op deze plek worden de links naar vooral algemene informatie bij elkaar gezet. Overige agendapunten in 2012 Behalve de bovengenoemde activiteiten hebben ook de volgende onderwerpen op de agenda gestaan: - Verhuiskostenvergoeding aios - EPD - De ziekenhuisarts. Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 3

4 Jaarplan Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013 De COC gaat in 2013 verder invulling geven aan haar rol als regisseur van de medische vervolgopleidingen, o.a. door systematisch verder te werken aan de kwaliteit van de vervolgopleidingen. De geplande doelen staan niet op zichzelf, maar zijn een vervolg van de al in 2012 ingezette acties. Voor 2013 heeft de COC het volgende jaarplan geformuleerd: Nr. Geplande doelen Geplande acties Geplande resultaten Geplande einddatum 1 Kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen Eind Evalueren decentralisatie gelden opleidingsfonds. 6 werkgroepen gaan aan de slag: kwaliteit opleidingsklimaat Docentprofessionalisering visitaties discipline overstijgend onderwijs afstemming/ uitwisseling Evalueren Invulling geven aan bewaken opleidingsklimaat Evalueren proefvisitatie en interne opleidingsaudit. Aan de slag met nazorg visitaties. Aios onderwijs i.s.m. MZH en MCL en aansluiting theorie en praktijk. Opleidingsdag Evenredige verdeling van de gelden. 3 Healthy Ageing Verder uitwerken thema Thema een plek geven in de verschillende medische vervolgopleidingen 4 Kwaliteit & Patiëntveiligheid 5 Mentoringsysteem voor nieuwe opleiders Medio 2013 Eind 2013 Thema verder uitwerken Ontwikkelen leerlijn Eind 2013 Introductie mentoring systeem en nagaan welke algemene informatie centraal beschikbaar kan zijn. Plek op de OOR N&O website waar nieuwe opleiders informatie kunnen vinden. Start mentoring systeem. Eind 2013 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 4

5 Bijlage 1 Functie en taken Binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is sinds juni 1991 een Centrale Opleidingscommissie actief, de COC UMCG. Het doel van de commissie is het bevorderen en in stand houden van een optimaal opleidingsklimaat in het ziekenhuis. De commissie streeft dit doel na door het: - signaleren van ontwikkelingen die het opleidingsklimaat kunnen beïnvloeden - adviseren bij de voorbereidingen van visitaties - verlenen van voor- en nazorg bij visitaties - bewaken van de kwaliteit in algemene zin van de in het UMCG aanwezige opleidingen - overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden - bevorderen van kennisuitwisseling rond de medische vervolgopleidingen - bespreken van algemene belangen van de aios en van kritiekpunten van de zijde van opleiders en aios - bemiddelen bij geschillen tussen aios en opleider en zo nodig voorzien in mediation - participeren in regionaal overleg over medische vervolgopleidingen. De commissie treedt bij de uitvoering van haar (bemiddelings)taken niet in de relatie werkgeverwerknemer. De commissie adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die de medische vervolgopleidingen, de klinisch technologische vervolgopleidingen, de tandheelkundige vervolgopleidingen en de huisartsopleiding betreffen. Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 5

6 Bijlage 2 Samenstelling De Centrale Opleidingscommissie UMCG kent een Regulier Overleg en een Dagelijks Bestuur. De leden van het Regulier Overleg zijn de opleiders en plaatsvervangend opleiders en de aios van de vervolgopleidingen die vallen onder de taakstelling van de COC. Voorts worden voor dit overleg uitgenodigd alle aios en de (plaatsvervangend) opleiders van de overige medische vervolgopleidingen. Het Dagelijk Bestuur van de commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de opleiders en de aios, de pro-decaan onderwijs en opleiding en een adviseur. Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur is rekening gehouden met de invalshoeken beschouwend, snijdend, ondersteunend, klinisch technologisch, kaakchirurgie/dento maxillaire orthopedie en huisartsgeneeskunde. In 2012 was de samenstelling van de commissie als volgt: Leden opleiders: Prof.dr. L.G.M. de Bont, opleider Mondziekten en Kaakchirurgie (voorzitter, tot 1 oktober 2012) Mr.dr. A.A.E. Verhagen, opleider Kindergeneeskunde (vice-voorzitter tot 1 oktober 2012 en voorzitter van 1 oktober 2012) Prof.dr. H.J. ten Duis, opleider Heelkunde (tot 1 april 2012) Dr. R.J. van Ginkel, plaatsvervangend opleider Heelkunde (vanaf 1 april 2012) Dr. J.G.W. Kosterink, opleider Ziekenhuisfarmacie Prof.dr. M.P. van den Berg, opleider Cardiologie (tot 1 oktober 2012) Prof.dr. P.M.N. Werker, opleider Plastische Chirurgie Dr. J.K.G. Wietasch, opleider Anesthesiologie Dr. F. Baarveld, hoofd Huisartsopleiding (tot 1 april 2012) Mw. prof.dr. M.J.E. Mourits, opleider Obstetrie & Gynaecologie (vanaf 1 januari 2012, vicevoorzitter vanaf 1 oktober 2012) Leden arts-assistent: Drs. J.K. Reininga, aios Kindergeneeskunde (tot 1 juni 2012) Mw. Dr. E.T. Liem, aios Kindergeneeskunde (vanaf 1 juni 2012) Mw. Drs. M.A. Kaijser, aios Heelkunde (tot 1 mei 2012) Dr. M. Raber, aios Heelkunde (vanaf 1 mei 2012) Mw. M.H.A. Selten, aios Kaakchirurgie (tot 1 september 2012) Mw. Drs. J.I. Kamstra, aios Kaakchirurgie (vanaf 1 september 2012) Ir. R.G.J. Kierkels, klinisch fysicus i.o. Dr. N.A. Bakker, aios Neurochirurgie (tot 1 mei 2012) Mw. Drs. M. van der Vusse, aios Medische Microbiologie Drs. A. Konijn, aios Anesthesiologie Lid namens Raad van Bestuur: Prof.dr. J.C.C. Borleffs, pro-decaan onderwijs en opleiding Adviseur: Drs. A.K. Meininger, projectmanager Wenckebach Instituut Secretaris: Mw. M. Grave-de Jonge, stafmedewerker Wenckebach Instituut Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 6

7 Bijlage 3 Activiteiten van de COC in 2012 m.b.t. het opleidingsklimaat Aantal keer dat de COC heeft bemiddeld bij een geschil tussen een AIOS en een opleider: 3. Kwantitatieve gegevens over de inzet van kwaliteitsinstrumenten Proefvisitatie: gedaan bij 3 opleidingen. Interne opleidingsaudit: gedaan bij één opleiding. D-RECT: afgenomen bij 11 opleidingen 360 graden plus: afgenomen bij 11 afdelingen Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2012 Pagina 7

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

De klant op zijn wencken bedienen

De klant op zijn wencken bedienen De klant op zijn wencken bedienen Communicatie met zorg Advies over de communicatie van het Wenckebach Instituut Groningen, 2 juni 2008 Auteur Dionne Frentrop Studentnummer 262413 Afstudeerscriptie in

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Onderwijs Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

NVMO Congres 2013. 7 en 8 november Egmond aan Zee

NVMO Congres 2013. 7 en 8 november Egmond aan Zee NVMO Congres 2013 7 en 8 november Egmond aan Zee DONDERDAG 7 NOVEMBER 2013 08.00-10.00 ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE 10.00-10.40 Opening congres door prof.dr. Roland Laan, hoofdorganisator NVMO Congres

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie