Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om uur in het stadhuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om 21.30 uur in het stadhuis."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om uur in het stadhuis. Afwezig: J. Janssen (Gewoon Nijmegen) R. Klein Hemmink (Gewoon Nijmegen) Omnummer: 23

2 pagina 2 1. Opening en mededelingen Er zijn geen mededelingen

3 pagina 3 2. Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering U vindt op tafel: Lijst nagekomen ingekomen stukken Het college van B&W verzoekt om agendapunt 19 (Gefaseerde beëindiging subsidierelatie Stg. Stedenband Nijmegen-Masaya) van de agenda af te voeren en deze in te trekken. Dit in afwachting van het gesprek met de Stichting en de die alle fractievoorzitters ontvangen hebben van de voorzitter van de Stichting. Fractie Witsenhijsen heeft verzocht brief D-31 Uitstroomresultaten werkcorporaties te agenderen. Gewoon Nijmegen heeft verzocht brief B-4 Avond parkeren Oude Stad te agenderen. De volgende punten zijn niet in de raadskamer behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen: 3, 4, 10 en 20 t/m Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 30 januari Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 30 januari Initiatiefvoorstel Verkeersborden: Less is more - gewijzigd voorstel - (17/2013) 20. Continueren regionale aanpak alcoholmatiging (19/2013) 21. Vaststellingsbeschikkingen Ondernemersfonds 2008 t/m 2011 (20/2013) 22. Toekenning subsidie Stichting Huis voor de Binnenstad Ondernemersfonds 2012 (23/2013) 23. Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift Lijst Ramon Barends/Onafhankelijke Nijmeegse Partij (18/2013) 24. Vaststellen verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (27/2013) 25. Verlenging tijdelijk ontheffing verhuisplicht wethouder Frings (31/2013) 26. Straatnaamgeving op het Industrieterrein Winkelsteeg (30/2013) 27. Straatnaamgeving woningbouwproject Groene Oever (29/2013) 28. Ingekomen stukken Conform vastgesteld

4 pagina 4 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 30 januari 2013 Conform vastgesteld

5 pagina 5 4. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 30 januari 2013 Conform vastgesteld

6 pagina 6 5. Besluitvorming behandeladviezen van de raadskamers 20 februari & 6 maart februari 10. Initiatiefvoorstel Verkeersborden: Less is more - gewijzigd voorstel - HAMERSTUK 6 maart (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Nijmegen West STEMSTUK 6 maart WNT inkomensnorm VOORSTEL AFVOEREN 13. Planexploitatie nieuwbouw Bastei, inclusief brug over t Meertje DEBATSTUK 6 maart maart 14. Wensen en bedenkingen: Heumensoord erfpachtrecht en verkoop; Groen voor Groen DEBATSTUK 20 maart Bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld -1 HAMERSTUK 6 maart Subsidieverlening VVE-arrangementen HAMERSTUK 6 maart Wensen en bedenkingen: Nieuwe regionale werkbedrijf DEBATSTUK 20 maart Ontwikkellocatie vlek 14 Ressen; het Ambitiedocument DOORSCHUIFSTUK 20 maart 2013 Brief van het college van B&W d.d. 29 januari 2013 inzake "Stand van zaken vervanging parkeerverwijssysteem" DEBATSTUK 20 maart 2013 Als gevolg van een aangekondigde motie Conform vastgesteld

7 pagina 7 6. Vaststellen van punten waarover geen spreektijd is aangevraagd Over de punten 3, 4, 10, 15, 16 en 20 t/m 28 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen. Conform vastgesteld

8 pagina 8 7. Vragen van raadsleden aan het College Er zijn geen vragen van raadsleden aan het college gesteld.

9 pagina 9 8. Stadsvisie Nijmegen 2020 (33/2013) Raadsvoorstel d.d. 6 maart 2013 A. De Stadsvisie vast te stellen met in begrip van de 10 volgende beleidsprincipes: 1. Wij koesteren onze bijzondere geschiedenis, onze unieke ligging, onze identiteit als kennis- en studentenstad en de eigengereide en sociale instelling van de Nijmegenaren. 2. De kracht van de stad ligt in experiment en vernieuwing, in bedrijven, instellingen, broedplaatsen en netwerken naast al wat In onze lange geschiedenis Is opgebouwd en nog steeds succesvol Is. 3. Nijmegen wil een moderne sociale stad zijn met ruimte en kansen voor iedereen, waar burgers, instellingen, bedrijven en overheid samen werken aan een aanvaardbaar bestaan voor allen. 4. Nijmegen wordt nog mooier door te werken aan de ruimtelijke kwaliteit op bijzondere plekken, met respect voor het eigen karakter van de wijken. 5. De bereikbaarheid van en in de stad verbeteren we met voorrang voor hoogwaardig openbaar vervoer en fietsers. 6. Wij Investeren samen met bedrijven en bewoners In een duurzame stad: energieneutraal, schoon en groen. 7. Onze toppositie op het gebied van life sciences versterken we door vooral in te zetten op verbindingen tussen gezondheid, voeding en beweging. 8. Nijmegen wil een Europese stad zijn waar grensoverschrijdend gewerkt, geleerd en geleefd wordt. 9. Nijmegen staat voor regionale samenwerking waarbij de keuze voor partners en vorm afhankelijk Is van het onderwerp. 10. De gemeente Nijmegen wil een moderne, betrouwbare en rechtvaardlge overheid zijn, minder hindermacht en meer facilitator. B. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen jaarlijks bij de behandeling van de begroting en het jaarverslag inzicht te bieden in en verantwoording af te leggen over de voortgang van de uitvoering van de Stadsvisie. Amendement: Verantwoordelijkheid 1 e indiener: H. Veldman (VVD) De raad van de gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 6 maart 2013, Constaterende dat Tijdens het publieke Slotdebat Stadsvisie vanuit een van de deelsessies het voorstel gedaan werd om een extra Nijmegen punt toe te voegen: "Nijmegen wil een stad zijn waarin bewoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen" Het college van B&W bij de voorbereiding op de Perspectiefnota een aantal inhoudelijke uitgangspunten heeft geformuleerd, waaronder: "We voeren geen taken uit die door de stad zelf gedaan kunnen worden" Besluit: 1. Aan beslispunt A toe te voegen: Beleidsprincipe nr. een danwel elf: "Nijmegen wil een stad zijn waarin bewoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen" Voor 5 VVD, CDA Tegen 32 PvdA, GroenLinks, D66, SP, De Nijmeegse Fractie, Fractie Witsenhuijsen, VSP Amendement verworpen

10 Amendement: Een bereikbare stad(svisie) 1 e indiener: H. Veldman (VVD) pagina 10 De raad van de gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 6 maart 2013, Constaterende dat Het beleidsprincipe nr. 5 ten aanzien van de bereikbaarheid van de stad stelt dat bij verbeteringen voorrang aan hoogwaardig openbaar vervoer en fietsers gegeven wordt Het aantal 'hybride' en elektrische auto's groeiende is Een 'schone' auto voor veel mensen een extra reden zal zijn te kiezen voor de auto in plaats van een andere vervoersmodaliteit In het 'Burgemeestersinitiatief Samen voor een krachtige regio! terecht als speerpunt 3 geformuleerd is "het zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de regio" Er bij dit speerpunt terecht als eerste ambitie geformuleerd staat: "het versterken van de bereikbaarheid door uitbreiding van de weginfrastructuur in de regio" Overwegende dat Beleidsprincipe nr. 5 zoals deze geformuleerd is in tegenspraak is met een aantal andere ambities in recent door danwel via het college gepresenteerde notities Een integrale aanpak zeker in de huidige tijd meer dan gewenst is Bij een integrale aanpak een brede blik op onder andere mobiliteit duidelijk meer gewenst is dan een beperkte blik Besluit: 1. Het huidige beslispunt A5 te schrappen en te vervangen door: "De bereikbaarheid van en in de stad verbeteren we door de op de situatie toegesneden mobiliteitsmogelijkheden gelijkwaardig aan elkaar te beschouwen" Voor 15 SP, VVD, De Nijmeegse Fractie, CDA, VSP Tegen 22 PvdA, GroenLinks, D66, Fractie Witsenhuijsen Amendement verworpen Voor 25 PvdA, GroenLinks, D66, De Nijmeegse Fractie Tegen 12 SP, VVD, CDA, VSP, Fractie Witsenhuijsen Voorstel aanvaard

11 pagina Initiatiefvoorstel Verbeter de positie van ZZP ers in Nijmegen - gewijzigd voorstel - (15/2013) Raadsvoorstel d.d. 6 maart Benut de specifieke kracht van de ZZP'ers bij de opstart en uitvoering van projecten vanuit de Economische Raad Nijmegen en informeer de raad over de uitwerking hiervan 2. Versterk het contact tussen de gemeente en de ZZP-netwerken door het organiseren van een bijeenkomst waarop afspraken gemaakt worden over de samenwerking tussen de gemeente en de ZZP-netwerken 3. Bied meer starters begeleiding met Ik Start Smart door de koppeling aan de topsectoren los te laten en het aantal trajecten te vergroten 4. Bundel alle informatie op één website of op een webpagina van de gemeentelijke website 5. Formuleer bij inkopen en aanbestedingen ZZP-vriendelijk door bij omzeteisen en clustering van opdrachten uit te gaan van de mogelijkheden van de nieuwe aanbestedingswet en netwerken van ZZP ers actief uit te nodigen in te schrijven 6. Verleen volop medewerking aan de herbestemming van panden 7. Ga actief om met de sociale zekerheid van ZZP ers en ontwikkel hierop een samenhangende visie waarin elementen als de Bbz en broodfondsen terugkomen. Amendement: Voor ZZP ers, door ZZP ers 1 e indiener: K. Lamers (D66) De Raad van Nijmegen, bijeengekomen in openbare vergadering op woensdag 6 maart, Constaterende dat: De Raad een voorstel wordt voorgelegd om beleid te formuleren ten aanzien van ZZP'ers binnen de gemeente; Het beleid in de gemeente op dit gebied verdere aanscherping behoeft; Overwegende dat: De D66-fractie onlangs een rondetafelgesprek heeft georganiseerd voor ZZP'ers in Nijmegen, waarin verschillende ZZP'ers opiossingen hebben aangedragen voor een beter ZZP-beleid in Nijmegen; Een gesprek tussen verschillende fracties van de Nijmeegse gemeenteraad en ZZP'ers wijs is, maar het stadsbestuur ook betrokken dient te worden in een eventueel verder traject; De fractie van D66 het belang van ZZP-vriendelijk aanbesteden, sociale zekerheid van de ZZP'ers en intensiever contact tussen de gemeente en ZZP'ers onderstreept. ZZP-vriendelijk aanbesteden een goede manier is waarop de gemeente ZZP'ers in de stad, maar de groep ZZP'ers enorm divers is. De gemeente door goede arbeidsvoorwaarden bij ZZP-vriendelijke aanbesteden een bijdrage kan leveren aan de sociale zekerheid van ZZP'ers. ZZP'ers in het kader van een groeiende netwerkmaatschappij behoefte hebben aan een duidelijke fysieke plek om samen te komen; Het Ondernemersloket momenteel te weinig voorziet in de behoefte die er is op ZZPgebied; Besluit aan het voorstel de volgende beslispunten toe te voegen: 1. Het College wordt gevraagd een werkconferentie organiseren samen met en voor ZZP'ers waarbij verdere problemen worden geinventariseerd en gekeken wordt waar de gemeente verder kan helpen. 2. ZZP'ers dienen via een redelijk tarief betaald te worden bij opdrachten en aanbestedingen vanuit de gemeente Nijmegen of bij aanbestedingen via instellingen die door de gemeente Nijmegen gesubsidieerd worden. 3. Het College wordt opgeroepen met een uitwerking te komen van verschillende

12 pagina 12 mogelijkheden en locaties in de stad waar ZZP-ontmoetingsplekken gerealiseerd kunnen worden. 4. Het College wordt opgeroepen zorg te dragen voor een duidelijke omgang met ZZP'ers bij het Ondernemersloket, wanneer zij zich melden bij dit loket. Voor 37 PvdA, GroenLinks, D66, SP, VVD, De Nijmeegse Fractie, CDA, VSP, Fractie Witsenhuijsen Tegen 0 Amendement unaniem aangenomen Voor 37 PvdA, GroenLinks, D66, SP, VVD, De Nijmeegse Fractie, CDA, VSP, Fractie Witsenhuijsen Tegen 0 Voorstel unaniem aanvaard

13 pagina Initiatiefvoorstel Verkeersborden: Less is more - gewijzigd voorstel - (17/2013) Raadsvoorstel d.d. 21 februari 2013 De gemeenteraad van Nijmegen besluit als kader voor de uitvoering door het college van B&W het volgende beleid vast te stellen; 1. De bel- en herstellijn dient uitgebreid te worden met de functie dat burgers overbodige verkeersborden in Nijmegen hier kunnen aangeven. 2. Een intern meldpunt dient opgezet te worden voor toezlcht en wijkbeheer. 3. Deze meldingen dienen per stadsdeel verzamel te worden om deze in regulier onderhoud op te nemen. 4. Deze verkeersborden, nadat door de Wegbeheerder is vastgesteld dat ze overbodig zijn, dienen na overleg met omwonenden (onder meer in de wijkschouw) verwijderd te worden. Hiertoe dienen de volgende regels gehanteerd te worden: i. Door de aanwezigheid van andere verkeersborden is dit bord niet nodig, bijvoorbeeld een bord 'verboden te fietsen' langs een weg met een verplicht vrijliggend fietspad. ii. Door de infrastructuur is het bord niet nodig. iii. Door aanwezige markering is het bord niet nodig. iv. Het verkeersbord is overbodig en puur informatief. v. In deze specifieke situatie is het verkeersbord overbodig. 5. In het regulier onderhoud dienen dergelijke borden door de wegbeheerder gesaneerd te worden. Conform besloten

14 pagina (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Nijmegen West (24/2013) Raadsvoorstel d.d. 5 februari vast te stellen de zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen West; 2. het bestemmingsplan Nijmegen West gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP7000-VG01.gml met bijbehorende bestanden; 3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro); Voor 36 PvdA (7), GroenLinks, D66, SP, VVD, De Nijmeegse Fractie, CDA, VSP, Fractie Witsenhuijsen Tegen 0 Voorstel unaniem aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de fractie van het CDA en de VSP.

15 pagina WNT Inkomensnorm Raadsvoorstel d.d. 18 december Aan de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies (NKS), aan artikel 12 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger de leden 4 t/m 8 (zie bijlage I) toe te voegen. 2. De wijziging één dag na bekendmaking in werking te laten treden. Het voorstel af te voeren

16 pagina Planexploitatie nieuwbouw Bastei, inclusief brug over t Meertje (22/2013) Raadsvoorstel d.d. 5 februari De begrotingswijziging voor inzet van ,- ten behoeve van de nieuwbouw Bastei, vast te stellen. 2 Voor het realiseren van de nieuwbouw Bastei (inclusief brug over t Meertje) de bijbehorende planexploitatie Bastei en wijzigingsblad Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) vast te stellen. Motie: Maak van de Bastei geen ontoegankelijk bolwerk 1 e indiener: B. Velthuis (SP) De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 6 maart 2013 Overwegende dat: Er gewerkt wordt aan een integrale (cultuurhistorische) visie van het valkhofkwartier; Het Valkhofkwartier een cultureel aantrekkelijk gebied moet worden en het streven is omsamenhang te creëren tussen de diverse musea aldaar; Constaterende dat: Tarieven: De Natuurmuseum Stratemakerstoren Bastei Kinderen tot 4 Gratis Gratis Gratis jaar Kinderen 5,- 2,50 2,20 (t/m 12 jaar) 4 t/m 15 jaar Volwassenen 7,- 4,- 3,90 Kortingskaart (o.a. CJP, n.v.t. 3,- 3,30 (museumkaart niet geldig) collegekaart) 65+ 5,- 3,- n.v.t. Dit betekent dat de huidige entreeprijzen ongeveer bij elkaar opgeteld zijn om te komen tot de entreeprijs voor het nieuwe museum; Mensen in de huidige tijd met een smallere beurs deze verhoging niet kunnen of willen betalen. Hierbij val te denken aan minima, gezinnen met kinderen, 65+ers en werklozen; Hiermee de participatie van het meer kwetsbare deel van de bevolking in het geding komt. Roept het college op: Te onderzoeken of er voor bezoekers met een lager inkomen een speciaal tarief kan worden gerekend, waarbij het huidige maximumtarief van 4,- richtinggevend is en de raad hierover te informeren voordat er een definitief besluit over de ontwikkeling van De Bastei genomen wordt. Voor 26 PvdA, GroenLinks, SP, De Nijmeegse Fractie, VSP, Fractie Witsenhuijsen Tegen 11 D66, VVD, CDA Motie aanvaard

17 Motie: Wijs bezoekers de weg 1 e indiener: B. Velthuis (SP) De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 6 maart 2013 pagina 17 Overwegende dat: De gemeenteraad verzocht wordt om een principebesluit ten aanzien van 'De Bastei'; Momenteel onder leiding van de directie van het Valkhofmuseum wordt gewerkt aan een integrale (cultuurhistorische) visie van het Valkhofkwartier; De nieuwbouw van De Bastei een sleutelfunctie zou moeten vervullen in zowel de gebiedsontwikkeling als in de cultuurhistorische verbinding met onder meer de Donjon, Museum het valkhof, Museumhaven de Lindenberg en ook het WOllmuseum; Samenhang tussen de diverse museale onderdeden verkregen kan worden door het invoeren van een passe-partout dat een of twee dagen geldig is; Dit passe-partout verkrijgbaar zou moeten zijn bij de deelnemende musea en bij de VW/Uitburo waarbij men tevens een wandelkaart incl. introductie over de musea ontvangt. Roept het college op: De mogelijkheid van een "Valkhofkwartier passe-partout", dat een aantrekkelijke korting op de gezamenlijke toegangsprijzen biedt, te onderzoeken. Waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid van een dagpas en een tweedagenpas die toegang geeft tot alle musea in het Valkhofkwartier en welke verschillende prijscategorieën voor diverse doelgroepen kent. Voor 37 PvdA, GroenLinks, D66, SP, VVD, De Nijmeegse Fractie, CDA, VSP, Fractie Witsenhuijsen Tegen 0 Motie unaniem aanvaard Amendement: Eerst een goed fundament voor de Bastei 1 e indiener: K. Wools (VVD) De gemeenteraad van Nijmegen, In vergadering bijeen op 6 maart 2013, Constaterende dat: Het concept voor De Bastei op brede steun in de Nijmeegse raad kan rekenen; In De Bastei natuur en cultuurhistorie samen komen; De Bastei een impuls geeft aan het Valkhofkwartier en de oostelijke Waalkade Overwegende dat: De gemeenteraad bij de Perspectiefnota 2014 een integrale afweging wil maken tussen investeringen in de stad; Op dit moment zowel de investerings- als de exploitatiebegroting een aantal onzekerheden laat zien Meer duidelijkheid nodig is over de: o resterende 10% in de investeringsbegroting o verkoopbaarheid van het huidige gebouw van het Natuurmuseum o toekenning van EFRO gelden Tot de Perspectiefnota 2014 geen onomkeerbare besluiten dienen te worden genomen over de Bastei Kosten voor conservering van de Stratemakerstoren niet bekend zijn Onduidelijk is of en voor welk bedrag het huidige gebouw van het Natuurmuseum verkocht kan worden terwijl de geschatte opbrengst van dit gebouw al meegenomen is in de verdere investeringsopgave voor de Bastei

18 pagina 18 Besluit: Beslispunten 1 en 2 van het raadsvoorstel "Planexploitatie nieuwbouw Bastei, incl. de brug over 't Meertje" in zijn geheel te vervangen door het volgende beslispunt: "Bij de Perspectiefnota 2014 een verdere uitwerking van zowel de planexploitatie ten behoeve van de nieuwbouw van de Bastei, als van de jaarlijkse exploitatie door het College aan de Raad wordt verstrekt, waarbij in ieder geval de volgende kwesties inzichtelijk worden gemaakt: a) de dekking van de resterende 10% investeringskosten b) de verkoopbaarheid van het pand van het huidige Natuurmuseum (bijvoorbeeld aan de hand van biedingen) c) de haalbaarheid van de verkrijging van aanvullende (EFRO)-subsidies; d) een geprognotiseerde jaarlijkse exploitatie van de Bastei gebaseerd op de huidige bezoekersaantallen van het Natuurmuseum en Museum Stratemakerstoren; e) de kosten voor conservering van de Stratemakerstoren." En gaat over tot de orde van de dag. Voor 6 VVD, Fractie Witsenhuijsen Tegen 31 PvdA, GroenLinks, D66, SP, De Nijmeegse Fractie, CDA, VSP Amendement verworpen Motie: Geen onomkeerbare besluiten 1 e indiener: J. Hendrix (PvdA) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 6 maart 2013, Overwegende dat: Het concept voor De Bastei op brede steun in de Nijmeegse raad kan rekenen; De Bastei een impuls geeft aan het Valkhofkwartier en de oostelijke Waalkade; Op dit moment zowel de investerings- als de exploitatiebegroting een aantal onzekerheden laat zien; Meer duidelijkheid nodig is over de: - resterende 10% in de investeringsbegroting - verkoopbaarheid van het huidige gebouw van het Natuurmuseum - toekenning van EFRO gelden Kosten voor conservering van de Stratemakerstoren niet bekend zijn; Het college bij brief van 28 februari 2013 (betreft: Beantwoording vragen Kamerronde inzake nieuwbouw De Bastei en schets gefaseerde besluitvorming) aangeeft dat de gemeenteraad een definitief besluit wordt gevraagd voor de daadwerkelijke gunning; Roept het college op: 1. Geen onomkeerbare besluiten te nemen voor de raad een definitief besluit neemt; 2. De kosten voor conservering van de Stratemakerstoren inzichtelijk te maken; En gaat over tot de orde van de dag. Motie ingetrokken Voor 32 PvdA, GroenLinks, D66, SP, De Nijmeegse Fractie, CDA, Fractie Witsenhuijsen Tegen 5 VVD, VSP Voorstel aanvaard

19 pagina Wensen en bedenkingen: Heumensoord erfpachtrecht en verkoop; Groen voor Groen Het voorstel wordt als debatstuk behandeld in de besluitronde van de Politieke Avond op 20 maart 2013

20 pagina Bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld -1 (21/2013) Raadsvoorstel d.d. 29 januari Het bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld -1 (Studentenkerk Professor van Weliestraat) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0268.BP21W38- VG01 met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN (BP21W38_GBKN dgn) 2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro. 3. De reactienota ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld -1 (Studentenkerk professor van Weliestraat) vast te stellen. Conform besloten

21 pagina Subsidieverlening VVE-arrangementen (32/2013) Raadsvoorstel d.d. 19 februari Een meerjaren budgetsubsidie te verlenen aan KION Voorschoolse Educatie BV voor de periode tot voor het uitvoeren van VVE-arrangementen op de VVE-locatie van de Kleppereend, de Waterlelie, de Verrekijker, Grootstal, Draaitol, Duikelaar en de Notedop. De hoogte van de subsidie is voor 2013 bepaald op voor het arrangement. Voor de huisvestingscomponent wordt een subsidie verleend van Dit bedrag ten laste te brengen van deelproduct Peuterspeelzaalwerk (60634). 2. De aanvraag voor een meerjaren budgetsubsidie van KION Voorschoolse Educatie BV voor het uitvoeren van VVE-arrangementen op de VVE-locatie van het Haterts Paradijsje af te wijzen omdat een andere aanvrager hoger scoort op kwaliteit van deze VVE-locatie in Hatert. 3. Het college te mandateren om aan KION Voorschoolse Educatie BV een meerjaren budgetsubsidie te verlenen voor alle aanvragen die vallen onder de subsidieregeling VVE-arrangementen. Conform besloten

22 pagina Wensen en bedenkingen: Nieuwe regionale werkbedrijf Het voorstel wordt als debatstuk behandeld in de besluitronde van de Politieke Avond op 20 maart 2013

23 pagina Ontwikkellocatie vlek 14 Ressen; het Ambitiedocument (25/2013) Raadsvoorstel d.d. 19 februari Vaststellen van het ambitiedocument als uitwerkingskader voor de ontwikkellocatie Vlek 14 Ressen. 2. In te stemmen met de koers om toe te werken naar een realisatiestrategie en een bestemmingsplan als planologisch kader voor deze ontwikkeling. Voorstel wordt doorgeschoven naar de Politieke Avond van 20 maart 2013

24 pagina Gefaseerde beëindiging subsidierelatie SSNM (16/2013) Raadsvoorstel d.d. 22 januari Bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. Het voorstel af te voeren

25 pagina Continueren regionale aanpak alcoholmatiging (19/2013) Raadsvoorstel d.d. 29 januari De GGD regio Nijmegen een jaarlijkse budgetsubsidie te verlenen van voor de periode van voor het uitvoeren van de regionale aanpak alcoholmatiging 2. Voor de jaren 2014, 2015, 2016 dit bedrag te indexeren op basis van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking. 3. De subsidie ten laste te brengen van het programma Zorg & Welzijn (1051), product Publieke Gezondheid. 4. De subsidie voor de jaren 2014, 2015 en 2016 te verlenen onder voorbehoud van de vaststelling van budget in de stadsbegroting voor de betreffende jaren. Conform besloten

26 pagina Vaststellingsbeschikkingen Ondernemersfonds 2008 t/m 2011 (20/2013) Raadsvoorstel d.d. 29 januari ) De aan de Ondernemersvereniging Winkelcentrum Dukenburg toegekende subsidie voor het project Herontdek Winkelcentrum Dukenburg opnieuw van ,00 vast te stellen op ,00; 2) De aan de Stichting Technovium toegekende subsidie voor het project Technische Creativiteit naar het Junior Technovium van ,00 vast te stellen op ,70; 3) De aan de Stichting Huis voor de Binnenstad toegekende subsidie van ,50 voor het project Altijd Welkom in Nijmegen jaar 2 vast te stellen op ,50. Conform besloten

27 pagina Toekenning subsidie Stichting Huis voor de Binnenstad Ondernemersfonds 2012 (23/2013) Raadsvoorstel d.d. 5 februari 2013 aan de Stichting Huis voor de Binnenstad een subsidie van te verlenen voor het werklocatiemanagement project "Altijd welkom in Nijmegen jaar 1 (2013)" Conform besloten

28 pagina Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift Lijst Ramon Barends/Onafhankelijke Nijmeegse Partij (18/2013) Raadsvoorstel d.d. 6 maart Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 2. Af te zien van het horen van bezwaarmaker. 3. Bijgaande brief gericht aan de bezwaarde vast te stellen. Conform besloten

29 pagina Vaststellen verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (27/2013) Raadsvoorstel d.d. 19 februari Vaststellen Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. Conform besloten

30 pagina Verlenging tijdelijk ontheffing verhuisplicht wethouder Frings (31/2013) Raadsvoorstel d.d. 19 februari 2013 De ontheffing van de verhuisplicht van wethouder Frings te verlengen voor de duur van één jaar, i.c. tot 27 april Conform besloten

31 pagina Straatnaamgeving op het Industrieterrein Winkelsteeg (30/2013) Raadsvoorstel d.d. 19 februari 2013 Overeenkomstig bijgevoegde tekening met nummer , versie 2, aan de grijs gearceerde straten in de woonplaats Nijmegen de volgende namen te geven: - Transistorweg - Halfgeleiderweg Conform besloten

32 pagina Straatnaamgeving woningbouwproject Groene Oever (29/2013) Raadsvoorstel d.d. 19 februari 2013 Overeenkomstig bijgevoegde situatietekening met nummer , versie 1, aan de grijs gearceerde openbare ruimte in de woonplaats Lent de volgende namen te geven: - Oasisstraat - Genesisstraat Conform besloten

33 pagina Ingekomen stukken INGEKOMEN STUKKEN A MET AFDOENING ZOALS DAARBIJ TELKENS IS AANGEGEVEN Conform besloten A-1 Brief d.d. 18 januari 2013 van dhr. Wüstefeld inzake Moet ik mijn schaken opgeven wegens het parkeren? Ter afdoening van het college van B&W A-2 Brief d.d. 18 januari 2013 van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen inzake Eerste programmabegroting 2013 van de Omgevingsdienst regio Nijmegen Ter afdoening van het college van B&W A-3 Brief d.d. 28 januari 2013 van de GGD Regio Nijmegen inzake Fusie GGD en Gelderland-Zuid Ter afdoening van het college van B&W A-4 Brief d.d. 11 februari 2013 van GGD Regio Nijmegen inzake Fusie GGD en Gelderland-Zuid Ter afdoening van het college van B&W Brief is gerelateerd aan brief A-3 d.d. 28 januari 2013 van de GGD welke u bij de stukken van de Politieke Avond van 20 februari aantreft. A-5 Brief d.d. 13 februari 2013 van de Provincie Gelderland inzake Stadsbegroting Ter afdoening van het college van B&W A-6 Brief d.d. 29 januari 2013 namens het Bewonersplatform Centrum Nijmegen inzake Bezwaar tegen Tarieventabel 2013, onderdeel I Ter afdoening van het college van B&W A-7 Brieven (29 stuks) d.d. 29 januari 2013 van verschillende bewoners inzake Bezwaar tegen Tarieventabel 2013 Ter afdoening van het college van B&W

34 pagina 34 B TER KENNISGEVING AAN TE NEMEN Conform besloten B-1 Brief d.d. 10 januari 2013 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid inzake Begroting 2013 VRGZ B-2 Brief d.d. 15 januari 2013 van Nieuw Leefbaar Gelderland / dhr. Barends inzake Omroep Gelderland en Electrabel B-3 Brief d.d. 29 januari 2013 namens bewoners van de Ten Hoetstraat inzake Verzoek tot wijziging bestemmingsplan Nijmegen Oost mbt terrein Verpleeghuis Margriet B-4 Brief d.d. 1 februari 2013 van dhr. van Maasdijk inzake Avond parkeren Oude Stad B-5 Brief d.d. 31 januari 2013 van mevr. Oosprong-Boesten inzake Skaeve Huse project in Nijmegen-Dukenburg B-6 Brief d.d. 24 januari 2013 van de voorzitter van het Bewonersplatform Centrum Nijmegen inzake Artikel 16 januari 2013 Nachtwinkels B-7 Brief d.d. 31 december 2012 (ontvangen op 15 februari 2013) van dhr. Barends / Nieuw Leefbaar Gelderland inzake Wob-verzoek regionale Samenwerkingsprogramma s Gelderland B-8 Brief d.d. 11 februari 2013 namens bewoners VUS inzake Gemeente komt afspraken betreffende bushalte VUS niet na B-9 Brief d.d. 1 februari 2013 van dhr. Janssen inzake Afmelden fractievolger Gewoon Nijmegen B-10 Brief d.d. 18 februari 2013 van de Inspectie van het Onderwijs inzake Rapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang B-11 Brief d.d. 21 februari van een burger inzake Ondeugelijke reorganisatie van Breed C NOG IN BEHANDELING ZIJNDE GEEN BRIEVEN

35 pagina 35 D BRIEVEN VAN HET COLLEGE VAN B&W Ter kennisname tenzij anders vermeld. Conform besloten D-1 d.d. 23 januari 2013 inzake Toekomst GEM Waalsprong Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 30 januari 2013 D-2 d.d. 23 januari 2013 inzake Reactie initiatiefvoorstel fractie GroenLinks Verbeter de positie van ZZP-ers in Nijmegen Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 30 januari 2013 D-3 d.d. 23 januari 2013 inzake Uitvoeringsprogramma Citymarketing Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 20 februari 2013 D-4 d.d. 23 januari 2013 inzake Invaren en opening De Oversteek Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 20 februari 2013 D-5 d.d. 23 januari 2013 inzake Informatie regionale aanbesteding huishoudelijke hulp D-6 d.d. 29 januari 2013 inzake Strategische gronden D-7 d.d. 29 januari 2013 inzake Renovatie en herontwikkeling Neboklooster D-8 d.d. 29 januari 2013 inzake Vastellingsbeschikkingen Ondernemersfonds D-9 d.d. 29 januari 2013 inzake de ontwikkeling qua aanvragen van bestemmingsplannen en projectbesluiten D-10 d.d. 29 januari 2013 inzake Evaluatie Vierdaagse 2012 D-11 d.d. 29 januari 2013 inzake Primitieve Begroting 2013 D-12 d.d. 29 januari 2013 inzake Stand van zaken vervanging Parkeerverwijssysteem D-13 d.d. 29 januari 2013 inzake Jaarverslag leerplicht D-14 d.d. 29 januari 2013 inzake Financieel onderhandelaarsakkoord

36 pagina 36 BRIEVEN VAN INTERNE ORGANENEN EN ADVIESCOMMISSIES D-15 d.d. 22 januari 2013 namens de Stadsregiodelegatie inzake Tweede brief inzake schriftelijke vragen ex. artikel 33 RvO inzake grensoverschrijdend openbaar vervoer D-16 d.d. 23 januari 2013 van de Burgemeester inzake Coffeeshopbeleid D-17 d.d. 24 januari 2013 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen inzake Rekenkamer: jaarverslag 2012 D-18 d.d. 22 januari 2013 namens de Auditcommissie inzake Onderzoeksprogramma verordening D-19 d.d. 30 januari namens de Euregiodelegatie inzake Beantwoording Euregio Rijn-Waal op schriftelijke vragen inzake grensoverschrijdend OV D BRIEVEN VAN HET COLLEGE VAN B&W D-20 d.d. 31 januari 2013 inzake Uitnodiging informatiebijeenkomst D-21 d.d. 5 februari 2013 inzake Toekenningen en afwijzingen Ondernemersfonds 2012 D-22 d.d. 5 februari 2013 inzake Initiatiefvoorstel GroenLinks D66; Verkeersborden: Less is more Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 20 februari 2013 D-23 d.d. 5 februari 2013 inzake Herontwikkeling Vasim D-24 d.d. 5 februari 2013 inzake Participatie in de wijken D-25 d.d. 5 februari 2013 inzake Veiligheidsbrief 2013 Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 20 februari 2013 D-26 d.d. 19 februari 2013 inzake Nieuwe regionale werkbedrijf (positionering, functies en voorkeursvariant) Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 6 maart 2013 D-27 d.d. 19 februari 2013 inzake Aanvullende brief bij de vertaalslag van de Kunst- en Cultuurvisie Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 6 maart 2013

37 pagina 37 D-28 d.d. 19 februari 2013 inzake Toezegging aan de raad bij behandeling Perspectiefnota. Benchmark bezetting Representatie D-29 d.d. 19 februari 2013 inzake Onderzoeksprogramma O&S 2013 D-30 d.d. 19 februari 2013 inzake Toezegging leges standplaatsen D-31 d.d. 19 februari 2013 inzake Uitstroomresultaten werkcorporaties D-32 d.d. 19 februari 2013 inzake LUX Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 20 februari 2013 D-33 d.d. 19 februari 2013 inzake Markttoets vlek 17 (De Grift) Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 6 maart 2013 D-34 d.d. 19 februari 2013 inzake Heumensoord erfpachtrecht en verkoop; Groen voor Groen Brief is besproken tijdens de Politieke Avond van 6 maart 2013 D-35 d.d. 19 februari 2013 inzake Resultaten gebruikersonderzoek parkeerautomaten

38 pagina 38 BRIEVEN VAN INTERNE ORGANENEN EN ADVIESCOMMISSIES D-36 d.d. 19 februari 2013 namens de Euregiodelegatie inzake Stand van zaken grensoverschrijdend OV D-37 d.d. 19 februari 2013 namens de Euregiodelegatie inzake Toezending verslag Euregioraad d.d. 28 november 2012 De voorzitter, drs. H.M.F. Bruls De raadsgriffier, drs. M.M.V. Mientjes

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 11

Besluitenlijst. Omnummer: 11 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 oktober 2012 om 21.30 uur in het stadhuis. Omnummer: 11 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: M. van Nijnatten Omnummer: 38 2 1. Opening

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Ingekomen stuk D04 (PA 20 maart 2013) Projectontwikkeling. Datum uw brief

Ontwikkelingsbedrijf Ingekomen stuk D04 (PA 20 maart 2013) Projectontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D04 (PA 20 maart 2013) Aan de gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 10 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 28

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 9 juli 2014 om 19.00 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 9 juli 2014 om 19.00 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 9 juli 2014 om 19.00 uur in het stadhuis. Afwezig: G. Visser A. Selman A. Jaspers Omnummer: 16

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 27 mei 2015 om 21:30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 27 mei 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 27 mei 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 26 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om 16.00 uur in het stadhuis. "24. Renovatie en Ontwikkeling Goffertbad 203/2004 Raadsvoorstel d.d. 20

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10)

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Programma Stedelijke ontwikkeling B. Velthuis Samenvatting Het plangebied ligt centraal in stadsdeel Dukenburg,

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014

Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014 Zaaknummer : 117548 Raadsvergaderin : 7 april 2015 Agendapunt : g Commissie : Ruimte Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014 Collegevergadering : 24 februari 2015 Agendapunt : 8. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Besluitenlijst. Afwezig: - Omnummer 2

Besluitenlijst. Afwezig: - Omnummer 2 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 27 september 2017 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer 2 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Nadere informatie

Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen

Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen procesverantw.-. S/Tl To INGEKOMEN Initiatiefvoorstel 1 2 DEC. 20" PSPMEENT^ NIJMEGEN da38.nr.: o}..st Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinks

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

Besluitenlijst. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten. Omnummer: 16

Besluitenlijst. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten. Omnummer: 16 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 19 november 2014 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten Omnummer:

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen 2012 Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 13/10/2015 week 42 (1). 1. Domein Samenleving Vaststellen regeling briefadres Burgemeester Van Schaik 15.00339

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42)

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) OPENBARE B&W-BESLUITEN n.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) Nr. O Interne controleplan gemeente Veenendaal 2015. O Subsidieregeling Rijden op groen gas Veenendaal. O Wijziging CAR/UWO

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 mei 2014 om 20.00 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 mei 2014 om 20.00 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 mei 2014 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: P. Huliselan (VVD) Omnummer: 29 pagina 2 1.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeenteraad Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024)

Gemeenteraad Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Ingekomen stuk B21 (PA 28 september 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail griffie@nijmegen.nl

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 42/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 42/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 53 Titel Straatnaamgeving: Bandoengstraat (Raadsbesluit 12 maart 2008) Publicatiedatum 2 april 2008 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017

BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017 BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MEI 2017 1. Vaststelling bestemmingsplan Selwerderhof e.o. 6350803 I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 17 mei 2017 om 21:30 uur in het stadhuis.

van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 17 mei 2017 om 21:30 uur in het stadhuis. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 17 mei 2017 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: J.M. Rotink (CDA) P. Huliselan (VVD) Omnummer: 29 2 1. Opening

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (38) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 AANWEZIG:

BESLUITENLIJST (38) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 AANWEZIG: BESLUITENLIJST (38) Van de vergadering van Burgemeester en s van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Secretaris : C.A.H. Zondag : A.C. Bragt : A.C. van Balken : H.J. Looijen

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Datum vergadering 15 mei 2012

Datum vergadering 15 mei 2012 Gemeente Langedijk Datum vergadering 15 mei 2012 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis, H. Tiemens en J. Zoetelief

R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis, H. Tiemens en J. Zoetelief Openbare lijst 37 Collegevergadering 24 oktober 2017 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist H. Bruls R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis, H. Tiemens

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 3 maart 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (28) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015

BESLUITENLIJST (28) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015 BESLUITENLIJST (28) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Voortgangsoverzicht toezeggingen - Raadsvergadering d.d. 19 april Politieke Avond vanaf 10 mei 2006

Voortgangsoverzicht toezeggingen - Raadsvergadering d.d. 19 april Politieke Avond vanaf 10 mei 2006 PORTEFEUILLEHOUDER J. VAN DER MEER Politieke avond d.d. 10 mei 2006, burgerronde, Gebr. Van M. v/d Limburg Nieuwenhuizen Naar aanleiding van de inspraakreactie van mevrouw H. Hakvoort namens de bewoners

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens Openbare lijst 12 Collegevergadering 17 maart 2015 Aanwezig: voorzitter wethouders gemeentesecretaris communicatie notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst 36 Collegevergadering 6 oktober 2014. Afwezig: T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. van Hees, B. Velthuis en H.

Openbare besluitenlijst 36 Collegevergadering 6 oktober 2014. Afwezig: T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. van Hees, B. Velthuis en H. Openbare lijst 36 Collegevergadering 6 oktober 2014 Aanwezig: voorzitter wethouders gemeentesecretaris communicatie notulist Afwezig: H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. van Hees, B. Velthuis en

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

-Susteren 2 5MAAST 2013. Gemeente. Besluitenlijst B&W Vergadering t.b.v. Pers en Raad. 19 maart 2013. Datum: Tijd: 10.00 C2.42.

-Susteren 2 5MAAST 2013. Gemeente. Besluitenlijst B&W Vergadering t.b.v. Pers en Raad. 19 maart 2013. Datum: Tijd: 10.00 C2.42. 2 5MAAST 2013 Besluitenlijst Gemeente -Susteren Datum: Tijd: Plaats: 19 maart 2013 10.00 C2.42 * 2 4 1 6 4 8 * Onderwerp Besluit Openbaar Publicatie O.R. Raad Besluitenlijst vergadering B&W van 12 maart

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Besluitenlijst 26 maart 2008

Besluitenlijst 26 maart 2008 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 26 maart 2008 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: R.A.M. Bloem R.E. Preijers E.J. Mühren Omnummer:

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 29/11/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Brummen J. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN op dinsdag 10 juni 2014 aanvang uur.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN op dinsdag 10 juni 2014 aanvang uur. OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN op dinsdag 10 juni 2014 aanvang 10.00 uur. Aanwezig: Drs. P.C. van den Brink, burgemeester Mevr. M.J.T.G.

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Openbaar. Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Wij willen actief

Nadere informatie

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december 2016 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Dhr. G. Veldhuijzen 0 Zeepkist Drie insprekers tijdens de Zeepkist: -

Nadere informatie

Van 5 maart 2013 openbaar

Van 5 maart 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013. Advies BW-005406 2 Onderwerp Vaststellen controleprotocol 2012 BV Advies A. De raad voorstellen bijgevoegd controleprotocol vast te stellen;

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

VH&H 4/1 Bijtincident hond. Voorstel: Hond als gevaarlijk aanmerken en een kort-aanlijngebod opleggen voor onbepaalde tijd.

VH&H 4/1 Bijtincident hond. Voorstel: Hond als gevaarlijk aanmerken en een kort-aanlijngebod opleggen voor onbepaalde tijd. (OPENBARE BESLUITENLIJST) Vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stein, gehouden op 8 november 2011, te 09.00 uur, betrekking hebbende op onderstaande agendapunten.

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluitenlijst. A.H.B. Beck (afwezig tot uur) R.C. Bos P.P. Leferink op Reinink J.J.M. van Rens. Omnummer: 33

Besluitenlijst. A.H.B. Beck (afwezig tot uur) R.C. Bos P.P. Leferink op Reinink J.J.M. van Rens. Omnummer: 33 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 21 november 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: A. Arzbach A.H.B. Beck (afwezig tot 22.00

Nadere informatie