Onze ervaring, uw zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze ervaring, uw zekerheid"

Transcriptie

1 Onze ervaring, uw zekerheid Jaarrapport 2011

2 Inhoud 1/ Inleiding 3 2/ Samenstelling comités 4 3/ Verslag van het directiecomité 6 4/ Protect in de pers 10 5/ Activiteiten 11 6/ Visie en mission statement 12 Protect - Jaarverslag

3 1/ Inleiding Het jaar 2011 was het eerste jaar onder leiding van een vernieuwde directie. De opdrachten die zij zich met goedkeuring van de Raad van Bestuur tot doel gesteld had, waren: de sanering van bepaalde risicogroepen een studie en verfijning van de financiële strategie de interne organisatie het uitstippelen van de toekomststrategie Deze vier items kunnen we synthetiseren als consolidatie. Ides Ramboer Sanering Een analyse van 20 jaar statistische resultaten van deelportefeuilles had uitgewezen dat sedert de start van Protect de risico s van raadgevend ingenieurs stabiliteit zwaar verlieslatend waren. Deze portefeuille moest dan ook diepgaand gesaneerd worden door een globale verhoging van 30%. Om deze bruuske ingreep wat op te vangen, hebben we ze gespreid over twee jaar. De aanpassing werd transparant aan de verzekerden gecommuniceerd, wat er toe leidde dat het verlies aan klanten beperkt is gebleven. Financiële architectuur De beleggingsportefeuille van een verzekeraar met long tail business moet totaal anders gemanaged worden dan deze van een klassieke verzekeraar. De verhouding tussen belegde activa en premie-incasso is namelijk merkelijk groter dan bij de meeste verzekeraars. Gezien de relatief belangrijke portefeuille heeft de beleggingsstrategie aldus een grote invloed op het resultaat van de onderneming. Verder wordt de financiële draagkracht van een belangrijk gedeelte bepaald door een doordachte consequente politiek. Tijdens 2011 hebben we dan ook veel aandacht besteed om te komen tot een stabielere en evenwichtiger portefeuille die rekening houdt met het profiel van de verplichtingen ten opzichte van de verzekerde en met de recurrente opbrengsten en met de toekomstige kapitaalsvereisten. Interne organisatie Solvency II is voor Protect één van de belangrijkste aandachtspunten. Over anderhalf jaar zullen de Europese regels, na de omzetting naar Belgische wetgeving, van kracht worden. De vereiste kapitaalsbasis wordt totaal anders benaderd. De organisatie, de corporate governance en de rapportering ondergaan diepgaande wijzigingen en zullen veel energie vragen van de verzekeraars. Reeds jaren is Protect zeer alert en continu bezig met de implementatie van de reeds gekende regels. Toekomststrategie Bij de toezichthouder wordt soms beweerd dat de consolidatiegolf in de sector nog niet beëindigd is. Hiermee wordt niet zozeer bedoeld dat de groten nog groter zullen worden, maar wel dat een minimale schaalgrootte zal nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige regelgeving. Over de hoogte van de schaalgrootte blijft de toezichthouder op de vlakte. Kleinere ondernemingen zullen het dus moeilijker hebben om te overleven. Hoewel Protect niet moet overtuigd worden van een minimale schaalgrootte, toch hebben we deze visie steeds gerelativeerd. De markt heeft nood aan maatschappijen met een beperkte taille, maar met een hoge graad aan specialisatie. Grote ondernemingen kunnen onmogelijk dezelfde dienst verlenen in gespecialiseerde takken als de nicheverzekeraars. De verzekerde heeft recht op die dienst en daar heeft de overheid ook de plicht om ervoor te zorgen dat dit in het belang van de verzekerden mogelijk is. In deze optiek zal Protect haar toekomststrategie verder uittekenen. Protect wil een nicheverzekeraar zijn die naast het segment van de beoefenaars van de vrije beroepen in de bouwsector ook andere doelgroepen benadert die macro-economisch eerder minder belangrijk zijn, maar die we een toegevoegde waarde leveren die de grote verzekeraars hen niet kunnen leveren. Ides Ramboer Voorzitter Raad van Bestuur Protect - Jaarverslag

4 2/ Samenstelling comités Directiecomité: v.l.n.r. Rebecca Ramboer, Christophe Roelandt, Pol Vandemoortele, Marcel Mertens De Raad van Bestuur De olm c.v. (sinds 28/4/2011) Herman Falsté Rebecca Ramboer Christophe Roelandt Marcel Mertens Pol Vandemoortele Achiel Ossaer Mady Roose NV Tedekor Luc Celen vertegenwoordigd door Ides Ramboer, voorzitter ondervoorzitter gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité bestuurder & lid van het Directiecomité bestuurder & lid van het Directiecomité bestuurder bestuurder vertegenwoordigd door Paul Teerlynck, bestuurder bestuurder Het Directiecomité Rebecca Ramboer Christophe Roelandt Marcel Mertens Pol Vandemoortele gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité gedelegeerd bestuurder directeur productie & IT financieel directeur Protect - Jaarverslag

5 Balie kantoorgebouw Protect Risk Management Ides Ramboer Christophe Roelandt Sandro d Anna Financieel Comité Ides Ramboer Pol Vandemoortele Rebecca Ramboer Christophe Roelandt Luc Celen Achiel Ossaer HR-comité Ides Ramboer Herman Falsté Rebecca Ramboer Compliance cel Christophe Roelandt Sandro d Anna Commissaris-revisor Peter Vandewalle Interne auditor Bart Vansteenberge Actuaris Elips Actuarial Services sa Voorzitter Raad van Bestuur gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité coördinator risicobeheer Voorzitter Raad van Bestuur bestuurder & lid van het Directiecomité gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité bestuurder bestuurder Voorzitter Raad van Bestuur ondervoorzitter Raad van Bestuur gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité compliance officer coördinator risicobeheer Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, 8200 Brugge t Hofveld 6 C3, 1702 Groot-Bijgaarden vertegenwoordigd door Peter Vanderheyden, Avenue Edison 19d, 1300 Waver Protect - Jaarverslag

6 3/ Verslag van het directiecomité Het jaar 2011 en de cijfers 1. De jaarrekening 1.1. Premievolume - polissen Het premie-incasso bedroeg eind EUR, ten opzichte van EUR eind De reden van deze daling van EUR of 4,78% is de terugval in het incasso van de recurrente polissen beroepsaansprakelijkheid omwille van de crisis in de bouwsector. Protect besliste de post uit te geven premies per 31 december bij te stellen met EUR, om deze van EUR naar EUR te brengen. De uitgegeven premies bedroegen EUR ten opzichte van EUR in 2010, zodat we op dit punt van een stagnatie kunnen spreken. De terugval in de tak recurrente polissen BA werd deels gecompenseerd door een stijging met 40% van het incasso BA uit enige werven, maar daarnaast vooral uit de samenwerkingsverbanden die Protect aanging met La Luxembourgeoise, Cap.protection, BDM en Avise. Deze samenwerkingen zorgden samen voor circa EUR incasso in BA, maar ook in ABR, machinebreuk en garantieverzekeringen. Het aantal polissen in portefeuille bleef net zoals in de voorgaande jaren stijgen. Dit aantal bedroeg op 31/12/2011 ten opzichte van op 31/12/2010. Dit betekent een groei van 5,25%. Door de daling van de gemiddelde premie per polis leidde dit echter niet tot een omzetgroei Financieel resultaat Premie-omzet (x 1.000) Het saldo van de financiële opbrengsten en lasten inclusief de afschrijvingen op de beleggingsinvesteringen bedroeg EUR. Ten opzichte van de verworven premies is dit 5,57%. Dit percentage is merkelijk lager dan vorig jaar toen het 10,07% bedroeg. De reden ligt hier in het feit dat de eurocrisis een impact had op een aantal bestanddelen van de beleggingsportefeuille. Dit was onder meer het geval met de Griekse obligaties, de financiële aandelen en de eeuwigdurende obligaties. De Griekse obligaties en de meeste financiële aandelen werden verkocht vóór 1 juli zodat het verlies beperkt bleef. In het kader van de toekomstige reglementering ten gevolge van Solvency II, om de volatiliteit van de beleggingsportefeuille te beperken en om een evenwichtige stroom te bekomen van de recurrente financiële inkomsten, bouwt Protect haar aandelenportefeuille verder af Schadelast en technische reserves De totale schadelast, inclusief de interne beheerskosten, bedroeg EUR vóór herverzekering. Ten opzichte van de verdiende premies is dit een last van 74,35%. De ratio is minder goed dan in 2010, maar wel vergelijkbaar met deze van de vorige jaren. Na herverzekering bedraagt zij 75,18%. Een paar zware schadegevallen hebben deze ratio beïnvloed. De frequentie van het aantal schades per aantal polissen is opnieuw gedaald met ongeveer 9%. Het is duidelijk dat de kwaliteit van de partners betrokken bij het bouwgebeuren verbetert, aangezien de dalende trend aanhoudt. De daling moet echter gerelativeerd worden omdat de bouwsector ook onder de crisis geleden heeft en er nog onder lijdt. Deze verminderde activiteit heeft uiteraard ook haar invloed op de frequentie. Verontrustend is echter de stijging van de schadelast per dossier en dit onder meer door de veroordeling in solidum en de stijgende verdedigingskosten Technische voorzieningen (x 1.000) Protect - Jaarverslag

7 Office copyright Tim Van de Velde De technische reserves groeiden terug behoorlijk, maar toch iets minder dan de vorige jaren. De kaap van EUR werd overschreden. De verhouding tussen de technische reserves ten opzichte van verdiende premies is opgelopen tot 4,2. Deze verhouding stijgt nog jaarlijks en is mee een bewijs van de prudentiële reserveringspolitiek van de onderneming Operationele kosten De commissielonen uitbetaald aan tussenpersonen bleven procentueel nagenoeg constant. De algemene exploitatiekosten stegen echter van 15,88 tot 16,88%. De stijging van de algemene kosten, die hoofdzakelijk zijn oorsprong vindt in de stijging van de loonmassa, werd niet gecompenseerd door een incassogroei. Het totaal van de exploitatiekosten is gestegen van 24,92% tot 25,96% Combined ratio De combined ratio is een maatstaf voor de onafhankelijkheid van de financiële opbrengsten. Deze ratio bleef ook in 2011 zowel voor als na herverzekering lichtjes beneden de 100%. De financiële opbrengsten bepalen aldus mee het resultaat van de onderneming Solvabiliteitsmarge - dekkingswaarden De samengestelde marge bedraagt EUR ten opzichte van een samen te stellen marge van EUR. Het overschot bedraagt 49,50 %. Wanneer de marge gecorrigeerd wordt met het saldo van de latente meer- en minwaarden, dan bedraagt de samengestelde marge EUR waardoor het overschot eind 2011 neerkomt op 118,02%. Dit is het marktgemiddelde van de Belgische verzekeraars. Het totaal aan dekkingswaarden bedraagt ,51 EUR ten opzichte van een te dekken bedrag van EUR, waarmee er een overschot bereikt is van 8,42 %. Dit percentage ligt ook in het marktgemiddelde van de Belgische verzekeraars Ondernemingsresultaat Het boekjaar sloot af met een positief resultaat na belastingen van EUR. Wij noteerden na het - omwille van de financiële crisis - negatieve jaar 2008, in 2009 een winst van EUR en in 2010 een winst van EUR. Het resultaat van 2011 ligt terug in de lijn van de resultaten van vóór de financiële crisis Eigen vermogen Nettoresultaat (x 1.000) Eigen vermogen (x 1.000) Het eigen vermogen steeg tot EUR. De beschikbare reserve werd verhoogd met EUR tot EUR. Het saldo van ,45 EUR werd toegewezen aan het over te dragen resultaat. Protect - Jaarverslag

8 Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Gent (Arte-DJGA-STABO) - Publieksprijs "i2c Concept 2011" ( Christian Richter) Protect in Realisaties Versteviging van de samenwerking met onderschrijvingsagenturen Capprotection, BDM en Avise. 1. Start nieuwe directiecomité Eind 2010 nam stichter en bezieler van Protect, dhr. Ides Ramboer afscheid van de operationele taken. Hij neemt sindsdien de functie van het voorzitterschap van de bestuursraad waar. De operationele leiding werd overgenomen door Rebecca Ramboer, voorzitter van het directiecomité; bijgestaan door Christophe Roelandt, gedelegeerd bestuurder en directeur risk en schade, Pol Vandemoortele, directeur financiën en Marcel Mertens, operationeel directeur. 2. Commercialisatie en uitwerking nieuwe producten en samenwerkingsverbanden Polis RC decennale voor aannemers in Frankrijk: Belgische aannemers die projecten in Frankrijk uitvoeren, zijn verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te laten verzekeren conform de wet Spinetta van Aannemers ondervonden echter moeilijkheden om een dergelijke verzekering te vinden. Daarom biedt Protect sinds 2011 een polis BA decennaal voor aannemers in Frankrijk aan als verzekeraar. Deze nieuwe polis werd in de loop van 2011 aan publiek en pers voorgesteld en gecommercialiseerd. Groothertogdom Luxemburg - Aprobat. De onderschrijvingsagentuur Aprobat die Protect samen met La Luxembourgeoise in 2010 oprichtte, kreeg verder vorm. De onderneming verhuisde naar modernere kantoren in Leudelange en de ploeg werd versterkt met 2 ingenieurs. Er werd verder gewerkt om met deze agentuur nog steviger de markt van de bouwverzekeringen in Groothertogdom Luxemburg aan te boren. Eind 2010 ging Protect met 3 onderschrijvingsagenturen een samenwerkingsverband aan voor de onderschrijving van hoofdzakelijk ABR, machinebreuk en garantieverzekeringen voor elektrisch en elektronisch materieel voor rekening van Protect. Deze akkoorden werden hoofdzakelijk in 2011 gestart en de samenwerkingen werden verstevigd. Zo heeft Protect met BDM ook afgesproken dat alle projecten die Protect rechtstreeks verzekert in ABR, met een projectwaarde tussen EUR en EUR, aan BDM ter onderschrijving in hun medeverzekeringspool aangeboden worden. Met Avise werd een sanering op de portefeuille doorgevoerd en met Cap-protection werden 2 nieuwe kaderovereenkomsten afgesloten en werd de basis gelegd voor een nieuw product dat eind 2012 op de markt zal gebracht worden. Het totaal incasso dat uit deze samenwerkingsverbanden komt, was eind 2011 goed voor EUR. 3. Jaar van de consolidatie: sanering - bepaling financiële politiek en strategie voor de toekomst. De vernieuwde leiding heeft op vraag van de bestuursraad in 2011 veel aandacht besteed aan consolidatie, de rentabiliteit en de voorbereidingen voor de Solvency II regelgeving die in principe in 2014 van kracht zal zijn. De volledige portefeuille werd naar rentabiliteit toe diepgaand geanalyseerd en er werd beslist om de premie in beroepsaansprakelijkheid van de stabiliteitsingenieurs met 30% aan te passen. Protect - Jaarverslag

9 Compagnie O - Copyright: Kristien Daem Daarnaast werd de financiële politiek van de beleggingen verfijnd en werd gewerkt aan Solvency II. De voorbije jaren heeft Protect een solvabiliteitsmarge opgebouwd dat onder Solvency I veel meer dan het wettelijke vereiste bedraagt. De samengestelde solvabiliteitsmarge bedroeg eind ,51% gecorrigeerd met de latente meer- en minderwaarden van de beleggingen zelfs 218,02%. De solvabiliteitseisen zullen onder de nieuwe Europese regelgeving Solvency II die in principe in 2014 van kracht zal zijn; sterk verzwaren. Protect heeft in 2010 deelgenomen aan de QIS 5 studie en de oefeningen in 2011 ook opnieuw overgedaan in samenwerking met een gespecialiseerd kantoor. Niettegenstaande het feit dat de Solvency II regelgeving voor nichespelers in monobranche met long tail business heel zwaar zal zijn, waren de resultaten opnieuw meer dan bemoedigend: ook onder Solvency II kan Protect een marge laten zien die boven de wettelijke vereiste zal liggen. Meer nog, Protect streeft naar een hogere intern te hanteren norm. Protect in Besluit Protect blijft zich als Belgische gespecialiseerde nichespeler verder focussen op haar corebusiness: de ontwerpers in de bouw en aanverwante sectoren. De onderneming volgt verder consequent haar missie om de onbetwiste en onbesproken marktleider te willen zijn in het ondersteunen en beschermen van de vrije intellectuele beroepen in de bouw en aanverwante sectoren in de Benelux-regio en dit steunend op haar vaardigheden als nichespeler. Protect ontwikkelt gestaag haar tweede pijler verder uit, namelijk de afdeling technische verzekeringen met ABR, Decennale, Garantieverzekeringen en Machinebreuk. Deze twee pijlers waarin Protect actief is, zijn specifiek en vragen een aangepaste knowhow. Protect bewijst dag na dag dat het die kennis in huis heeft, waardoor haar toegevoegde waarde zowel tegenover de sector, de makelaars als de verzekerden bevestigd worden. Meer nog, Protect heeft aandacht voor preventie en draagt zo haar inhouse kennis via een aantal diensten uit aan haar verzekerden. Deze diensten zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in de uitoefening van hun beroep. Protect kent als nichespeler en specialist de markt door en door en zoekt duurzame banden et wederzijds vertrouwen en respect. Verzekerden, makelaars en partners met dezelfde lange termijn visie vinden in Protect een geschikte zakenpartners. Rebecca Ramboer Voorzitter directiecomité Protect - Jaarverslag

10 4/ Protect in de pers in 2011 Decennale verzekering voor Belgische aannemers in Frankrijk Verzekeringswereld 7 juli 2011 Protect favorable à une couverture obligatoire en responsabilité pour les entrepreneurs L Echo 10 juin 2011 Protect verzekert Belgische aannemers die in Frankrijk opereren Protect 9 juni 2011 Yes: 1750 jongeren uit het slop! Dream Enterprise - bijlage bij De Standaard 28 april 2011 Generatiewissel bij Protect Assurinfo 3 februari 2011 Nieuw directiecomité bij verzekeringsmaatschappij Protect NAV News januari/februari 2011 Deze artikels zijn consulteerbaar via Protect - Jaarverslag

11 5/ Activiteiten Protect in 2011 Beroepsaansprakelijkheid ontwerpers Carrièrepolis Enige werfpolis - Architecten, raadgevende ingenieurs - Interieurarchitecten, landmeter-experten - Veiligheidscoördinatoren - Energiedeskundigen - Experten - Vastgoedmakelaars, Syndici Technische verzekeringen ABR 10-jarige Garantieverzekering gevelrenovatie Polis alle risico s - Machinebreuk Individuele ongevallenverzekering A24+ 24u/24u, ziekte Beroeps- en privéleven 10 Ongevallenverzekering voor vrije medewerkers - stagiairs Activiteiten voor rekening van het bureau Uitbreiding privéleven 10 Polis rechtsbijstand 10 Protect - Jaarverslag

12 6/ Visie en mission statement Service VISIE Het is de ambitie van Protect om Solvency II volledig te integreren, jaarlijkse positieve resultaten te boeken en de groei van de markt te volgen met voldoende rendabiliteit. MISSIE Protect wil de onbetwiste marktleider zijn in het ondersteunen en beschermen van de intellectuele vrije beroepen, in de bouw en aanverwante activiteiten, in de Benelux-regio en dit bouwend op onze kennis en vaardigheden als nichespeler. Kwaliteit Innovatie Protect - Jaarverslag

13 CBFA-erkenning RPR Brussel Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette - B-1080 Brussel / Bruxelles - T F

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag 2002-2003 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2 Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht Jaar verslag 20I2 SIOEN IN HET KORT Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio activiteiten

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie