1 K W A R T A A L maart 2010 Nr 80. ESIC Nieuwsbrief euro/4 nummers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 K W A R T A A L 2 0 10 31 maart 2010 Nr 80. ESIC Nieuwsbrief. 7.50 euro/4 nummers"

Transcriptie

1 1 K W A R T A A L maart 2010 Nr 80 ESIC Nieuwsbrief Europees Studie- en Informatiecentrum v.z.w. ESIC is lid van de Europese Beweging-België en UEF-Belgie In dit nummer Verdrag van Lissabon 3 Extern beleid 5 Economie en groei 9 Financiële avonturen 9 Regulering financiële markten 12 Eenheidsmarkt 13 Energie 14 Milieu 15 Justitie en Binnenlandse zaken 16 Enquête 17 nnn Abonnement: Jaarabonnement PAPIERVERSIE 7.50 euro/4 nummers z Opinie z De Europese instellingen zijn druk bezig de nieuwe machtsverhoudingen na de definitieve goedkeuring van het Verdrag van Lissabon af te tasten. Deze afspraken worden zeer belangrijk voor de goede werking van de EU. Goede afspraken vergemakkelijken de besluitvorming. Slechte afspraken bemoeilijken of maken beslissingen onmogelijk. Het Verdrag van Lissabon zou een goede aanleiding kunnen zijn voor de instellingen en de mensen om zich te herbronnen. De nieuwe Europese Commissie zou zich moeten laten leiden door een praktijkgerichte veranderingsagenda en door een nieuwe strategische agenda (Europa 2020). Beide moeten het uitgangspunt worden van een nieuw Europa (New Europe - F.J. Quesado - 13/13/2009). De Europese Volkspartij mag niet klagen. Met drie topfuncties heeft het bijna een totale controle over het Europees politiek landschap: namelijk de voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. Ook 13 van de 27 staatshoofden of regeringsleiders komen uit de EVP. Eens te meer blijkt dat de Europese Unie zichzelf in zware problemen zet als zij haar eigen regels niet respecteert. Vooreerst met Griekenland. Cijferfraudeur van bij de toetreding tot de eurozone. Blijkbaar wisten de Europese Commissie en de andere eurolanden hiervan. Het werd een foute politieke beslissing met zware gevolgen. Een eerste boemerang. In die mate zelfs dat enkele - voornamelijk - Angelsaksische experts het einde voorspellen van de euro. Datzelfde verhaal hoorden we reeds voor tien jaar, bij de invoering van de euro. PER 5,00 euro/4 nummers Verantwoordelijke uitgever: R. Verschooten, Ryckmansstraat 5, 2020 Antwerpen Telefoon: 03/ E MAIL:

2 De tweede boemerang was de toetreding van Roemenië en Bulgarije in Beide landen waren helemaal niet klaar om toe te treden. Toch viel er eveneens een foute politieke beslissing. Corruptiemeldingen, gerechtelijke partijdigheid, administratieve onbekwaamheid en verder duizenden misdaadgroepen die zich willen tegoed doen aan het Europese geld. Na de financiële crisis, kwam de economische recessie, en in sommige landen een flinke vastgoedzeepbel en vooral een uit de hand lopende ontsporing van de overheidsfinanciën. De landen, die hier vooral onder lijden, worden de PIIGS genoemd: Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje. Welke plagen van Egypte wachten ons nog? In de Verenigde Staten (overheidsdeficit en verrechtsing van de politiek), China (oververhitting economie, een vastgoedzeepbel, en mogelijk westers protectionisme als verweer tegen de te lage wisselkoers van de Yuan), Rusland (energiechantage op de EU en uitgelokte conflicten), Iran (Israëlitische vernietiging Iraanse atoominstallaties en stop van olie-export uit het Midden-Oosten), Noord-Koreaanse wanhoopsdaad, staatsgreep van het leger in Turkije. Pessimisme baat niemand. Realisme en anticipatie beschermen Europa beter tegen verrassingen. Uit de eerste waarnemingen rond de invoering van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon blijkt dat het bestuur van de Europese Unie niet eenvoudiger, wel complexer wordt. Bezoek de website van ESIC

3 Verdrag van Lissabon Spaans voorzitterschap In het Verdrag van Lissabon werd de functie van roterend voorzitterschap gehandhaafd. Vanaf 1 januari 2010 is Spanje aan de beurt voor zes maanden. Dit voorzitterschap is belangrijk omdat het reeds ten dele de verhouding met de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, zal uitklaren. Men noemt dit een tweehoofdig voorzitterschap. De grote uitdagingen zijn: (1) de consolidatie van de economische regering voor Europa, (2) de uitvoering van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon (er is veel vaagheid), (3) de ontwikkeling van een buitenlands beleid en een externe dienst, (4) de toenadering met de Europese burgers (staat al geruime tijd op de agenda). De hoofdthemaʼs van dit voorzitterschap zijn: (a) de economische relance met de nieuwe strategie ʻ E u r o p a ʼ ( e e n n i e u w m o d e l v o o r economische groei), (b) een economische regering voor Europa met bevoegdheden en instrumenten, (c) de versterking van het Europees s o c i a a l m o d e l, w a a r o n d e r v e r b e t e r i n g professionele vorming, de versterking van de sociale bescherming en de strijd tegen de werkloosheid, (d) samen met de Hoge Vertegenwoordiger voor het Extern beleid, de aanwezigheid van de EU in de wereld versterken, (e) toenadering burger en Europa, door een positief imago van Europa te creëren en te wijzen op de impact van de EU op het dagelijkse leven van de burger, (f) het actieplan van het Programma van Stockholm goedkeuren, met maatregelen voor de bescherming van onze medeburgers. Voorzitterschap van de Europese Raad. Het is geweten dat Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, grote ambities koestert met de Europese Raad. Volgens Paul Goossens wil Van Rompuy de Europese Raad uitbouwen tot het belangrijkste vehikel in de Europese besluitvorming. Dit kan het definitieve einde betekenen van de klassieke Europese d o c t r i n e v a n B e l g i ë e n d e V l a a m s e Christendemocraten. Van Rompuy wil top-down vergaderingen met concrete besliste taken, waarvoor de nationale leiders een collectieve verantwoordelijkheid nemen bij de uitvoering. Hij zal wekelijks met José Barroso ontbijten, om het werk te verdelen en afspraken te maken. Van Rompuy beloofde het Europees Parlement te rapporteren over de vier reguliere Europese toppen (hij sluit niet uit dat het aantal Europese toppen zou kunnen toenemen tot tien per jaar). In tegenstelling tot de Commissievoorzitter, is de voorzitter van de Europese Raad geen verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement over de begroting of de wetgevende voorstellen. Zijn eerste beleidsambities formuleerde hij in een document dat ondertekend was door hemzelf en door de Spaanse premier José Zapatero. ʻOm van zijn voorzitterschap een succes te maken, is een stevige rugdekking van Berlijn en Parijs nodig, evenals een goede verstandhouding met de Commissievoorzitter, de Hoge Vertegenwoordiger voor Extern beleid en de voornaamste lidstatenʼ, zegt Paul Goossens. Namen van enkele medewerkers van Van Rompuy: Frans van Daele, als kabinetschef (ambassadeur en voormalige permanente vertegenwoordiger voor België), Richard Corbett (voormalig Labour europarlementslid), Luuk van Middelaar (publicist o.m. over Europa) en Dirk De Backer, als woordvoerder en sedert lang een getrouwe van Van Rompuy. (9/1/2010) Europees Parlement De liberale fractieleider Guy Verhofstadt noemde de resultaten van de top van 11 februari ʻteleurstellendʼ ʻHet is onzin om een monetaire unie te hebben zonder economisch bestuurʼ, zei hij. Hij wil de oorzaken van de ontsporing van de openbare financiën In Griekenland achterhalen via parlementaire hoorzittingen met alle betrokken partijen. De voorzitter van het Europees Parlement mag voortaan de wekelijkse zittingen van van de Commissie bijwonen. De Commissievoorzitter en de commissarissen moeten elke maand present zijn voor een vragenuurtje in het Europees Parlement. De Commissievoorzitter zal de t w e e m a a n d e l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n d e fractieleiders in het Europees Parlement bijwonen, wanneer de agenda zaken van wederzijds belang inhoudt, zoals wetgevende of budgettaire aspecten. Barroso ontzegde het Parlement inspraak bij de benoeming van diplomaten en delegatiehoofden. Deze kunnen wel voor de parlementscommissie verschijnen, maar enkel na hun benoeming. Het Europees Parlement kan Barroso vragen een commissielid te ontslaan. Het Parlement mag eisen dat de Commissie wetgeving voorstelt. (12/2/2010)

4 Vakraden Het voorzitterschap van de vakraden (financiën, energie, milieu, landbouw en transport) blijft in handen van de lidstaten. Alleen het voorzitterschap van de Raad Buitenlandse Zaken en de Europese Raad zijn ze kwijt. Dat betekent minder hefbomen voor de nationale voorzitters, zegt Paul Goossens. De Hoge Vertegenwoordiger runt nu de buitenlandse zaken, terwijl Van Rompuy de Europese Raad zal sturen. Hij zit er de vergaderingen voor, stelt de agenda samen en beslist over de spreektijd en de manoeuvres rond de vergadertafel. Op de ministeriële vakraden is Van Rompuy en zijn staf louter toeschouwer. In tegenstelling tot de Europese Commissie heeft Van Rompuy er niet eens recht van spreken. (De Standaard - 9/1/2010). Hoge Vertegenwoordiger Extern beleid Bij zijn discreet afscheid gaf de vorige Hoge Vertegenwoordiger, Javier Solana, nog elke beschouwingen ten beste. Voor hem begint er nu een derde periode. ʻHet wordt een periode van realisme waarin Europa verplicht zal zijn een rol te spelen in de wereldʼ. De problemen van de Europese Unie zijn niet langer Europees maar globaal. Wij zijn een model van de manier waarop landen soevereiniteit delen. Voor dat soort problemen is een ʻverantwoordelijke soevereiniteitʼ een mustʼ. We delen niet alleen soevereiniteit maar ook waarden. Het is pure fantasie te denken dat een Europees land, zelfs het machtigste van in de Unie, op zichzelf nog iets betekenisvol kan doen in de wereld van vandaag, besluit Javier Solana. (De Tijd - Dit was 2009) Commissievoorzitter De Commissievoorzitter heeft de afgelopen maanden zijn positie kunnen versterken dank zij een versterkte positie van de Christendemocraten. Hierdoor verzekerde hij zich van een nog centralere rol in de Commissie. Bij de verdeling van de portefeuilles aan de nieuwe commissarissen, in december 2009, heeft Barroso ervoor gezorgd dat niemand hem kan overvleugelen. Barroso is duidelijk de spelverdeler en de baas. Wie weet zal Barroso in de Europese instellingen zwaarder wegen dan Van Rompuy (De Tijd - Dirk De Wilde - Dit was 2009). Bij bilaterale toppen met derde landen en bij toppen van de G8 en de G20 zullen ze beide in de zaal zitten. Wie spreekt tijdens de vergadering, hangt af van het onderwerp. ʻDe commissievoorzitter beseft onderhand dat het Verdrag van Lissabon geen neutrale operatie is. Dank zij de voorzitter van de Europese Raad slaagden de regeringsleiders erin hun positie te versterken en de eigen agenda door te duwenʼ, stelt Paul Goossens (De Standaard - 28/3/2010). Benoeming van de Commissie Alle 26 kandidaat commissarissen en de Hoge Vertegenwoordiger werden onderworpen aan een hearing door de bevoegde parlementscommissies. Er zijn drie beoordelingscriteria: bekwaamheid, integriteit en communicatievaardigheid. Ideologie mag geen rol spelen. Een Bulgaarse kandidate sneuvelde en werd vervangen. Karel De Gucht is de commissaris voor Handel. Een belangrijk beleidsdomein. Op 9 februari 2010 volgde de stemming in het Europees Parlement. Deze was ruim positief voor het team van Barroso. Waarna de eedaflegging voor het Europees Hof van Justitie volgde. Op 10 februari 2010 begon de nieuwe Commissie. Barroso is zeer tevreden met zijn team. Hij vindt het team de juiste weerspiegeling Lidstaten v a n e r v a r i n g e n v e r n i e u w e n d d e n k e n. De titel van Van Rompuy is voorzitter van de Evenwichtig politiek en geografisch gedoseerd, Europese Raad. Dat betekent nog niet dat hij de vindt hij. De volgende vijf jaar zal blijken of de superchef is van de Europese staatshoofden en Europese Commissie werkelijk naar de regeringsleiders. De leiders van heel wat achtergrond zal verdwijnen, omdat de Europese Europese lidstaten zijn niet van plan zichzelf op de Raad de macht naar zich toe heeft getrokken. tweede plaats te zetten. Een voorzitter past goed in de vele evenwichten die van Europa een Unie Roterend voorzitterschap maken. Eenvoudig gesteld: de Raad verdedigt Het roterend voorzitterschap volgt het dagelijkse de belangen van de lidstaten, het Europees werk van de Raad van ministers op. Als dusdanig Parlement de belangen van de burgers en de zit het het Comité van de Permanente Europese Commissie het algemeen belang. vertegenwoordigers (Coreper) en de adjunctambassadeurs voor. Zo ook de werkgroepen die Daarom heeft de Commissie het initiatiefrecht. Kleine lidstaten verkiezen een sterke Commissie. de Raden van ministers voorbereiden. (12/2009) (01/2010)

5 Frans-Duitse as herleeft Bondskanselier Merkel en president Sarkozy blazen de historische Frans-Duitse as nieuw leven in. Vooral Parijs wil de Frans-Duitse as uitbreiden naar Groot-Brittannië en Polen, zegt een goed geïnformeerde bron bij de Europese Commissie. Dat Polen ook aan boord wordt gevraagd is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het Europese defensiebeleid. Dezelfde bron zegt: Frankrijk en Duitsland zijn twee economische en dus ook politieke zwaargewichten. Tevens erg verschillend. Als twee zo verschillende sterkhouders samen een compromis bereiken, staat dat vaak model voor de rest van de EU. Hoe beter zij het met elkaar kunnen vinden, hoe beter de rest van de Unie daar bij vaart, zegt de woordvoerder van Van Rompuy. (01/2010) Donkere wolken Begin februari 2010 baadde Europa in een sfeer van machteloze onvoldaanheid. Enkelen gewaagden van een crisis. Op vijf punten faalde de EU: (1) op de milieutop van Kopenhagen kwam Europa er niet aan te pas, (2) de overvloedige Europese hulp aan Haïti was onzichtbaar, (3) de Zuid-Europese budgettaire crisis bedreigt het bestaan van de eurozone, (4) president Obama komt niet naar de geplande Europees- A m e r i k a a n s e t o p i n M a d r i d, ( 5 ) d e Lissabonstrategie is een reusachtige mislukking. Waarschuwing De voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, schrijft een open brief aan de voorzitter van de Europese raad, Herman Van Rompuy. Daarin wijst hij op het feit dat het niet goed gaat met de Unie (zie redenen hierboven), en dat er een nieuwe wereldorde geboren is die onverbiddelijk is voor de (voorbijgestreefde) nationale waan van de meeste Europese lidstaten. Verhofstadt zegt dat er maar één conclusie mogelijk is: Europa heeft méér eenheid en vooral méér integratie nodig, zo niet speelt het morgen geen enkele rol van betekenis meer. Het Europees Parlement zal van zijn nieuwe macht gebruik maken, zeker wanneer na 11 februari (eerste informele top van Van Rompuy) zou blijken dat de Europese staats- en regeringsleiders niet in staat zijn de juiste conclusies te trekken (over een nieuwe groeistrategie). (De Standaard - BD - 9/2/2010) Extern beleid Opdracht C a t h e r i n e A s h t o n, d e n i e u w e H o g e vertegenwoordiger voor het Externe beleid (sommigen spreken van een minister van Buitenlandse Zaken), moet in de kortst mogelijke tijd een volledig nieuwe structuur voor de Europese Dienst voor Extern Optreden (in het Engels European External Action Service of EEAS) op poten zetten en daarenboven haar gewone taak als Hoge Vertegenwoordiger invullen, door waar nodig op te treden. Een race werd ingezet door de Hoge Vertegenwoordiger, de Commissievoorzitter, de lidstaten en het Europees Parlement om elk zoveel mogelijk macht en invloed te verwerven in deze EEAS. Het gaat hierbij om directe b e v o e g d h e d e n, a c t i e t e r r e i n e n, personeelsaanwerving, begroting en de delegaties en delegatiehoofden. (12/2009) Scenario s van Ashton Zij ziet drie mogelijke scenarioʼs: (1) de EEAS formuleert de strategie en wijst het niveau van de ontwikkelingshulp per land toe, (2) de Europese Commissie behoudt de verantwoordelijkheid over ontwikkelingshulp, (3) de rol van de Commissie wordt in alle domeinen herleid tot een uitvoerende rol. (11/3/2010) Status van de EEAS In principe is de EEAS onafhankelijk van de Commissie en van de ministerraad. Wat zal de Europese Commissie houden? Die wil het nabuurschapsbeleid (landen die toch geen lidmaatschap zullen krijgen), ontwikkelingshulp voor de ACS en ontwikkelingssamenwerking in zijn geheel behouden. Ashton formuleert het als volgt: ʻDe EEAS zal de talrijke invloedshefbomen samenbrengen onder de noemer van economische en politieke instrumenten, ontwikkelings- en humanitaire hulp, en de beheersinstrumenten van een burgerlijke en militaire crisis. Samen worden ze ingezet ter ondersteuning van één enkele politieke strategie. Ashton twijfelt aan het nut van de veelgeprezen ʻsoft power-strategieʼ bij onderhandelingen. Als het nodig is zullen we ook hard moeten leren zijn. Ashton stelt: ʻAls we samenwerken, kunnen we onze belangen verdedigen. Zo niet, worden de beslissingen voor ons genomenʼ. (25/2/2010)

6 Blauwdruk Europese diplomatieke dienst Ashton heeft de blauwdruk voor de toekomstige diplomatieke dienst klaar. Op kruissnelheid zal de EEAS 3000 personeelsleden tellen (aanvankelijk was er sprake van 6000). In de aanloopfase zou de dienst beperkt blijven tot de helft. Daarvan zal telkens een derde komen van de Europese Commissie, de Europese Raad en de lidstaten (Kris Peeters wil Vlaamse diplomaten in de EEAS). De nieuwe Europese diplomatieke dienst krijgt een groot gebouw aan het Schumanplein te Brussel. A s h t o n b l i j f t k a n t o o r h o u d e n i n h e t Berlaymontgebouw. Er komt een secretarisgeneraal met twee adjuncten. Daarnaast zijn er zes thematische of geografische geledingen. Ashton krijgt de leiding over strategische beslissingen en de budgettaire enveloppes, ook voor ontwikkelingssamenwerking. De uitvoering op het terrein blijft wél in handen van de Europese Commissie. (26/3/2010) Wat wenst het Europees Parlement? De belangrijkste politieke groepen in het Europees Parlement eisen volledige medezeggenschap over de financiering en de personeelsplannen van Ashton. Het Europees Parlement wil dat al wie hoge verantwoordelijkheid krijgt in de toekomstige diplomatieke dienst van de EU eerst voor het Parlement verschijnt. Het Parlement eist ook zeggenschap over de begroting van de dienst. Dat zei Guy Verhofstadt, co-rapporteur over de diplomatieke dienst. Het Parlement wil ook dat de plaatsvervangers van de erg druk bezette Ashton politieke verantwoordelijkheid dragen en geen ambtenaren zijn. Verhofstadt en co-rapporteur Elmar Brok bepleiten een ambitieuze dienst, die ook het nabuurschapsbeleid en ontwikkelingshulp bevat. (De Standaard 24/3/2010) Paradox Voor Gavin Hewitt, BBC Europa Hoofdredacteur, is Europa niet zelfzeker, het vreest uitgesloten te worden op het wereldtoneel, het heeft last zijn identiteit te vinden, het aarzelt verder uit te breiden, en vooral, het mist leiders met een droom of een internationale agenda heeft. Ze heeft wel gemeenschappelijke standpunten, maar geen slagvaardig eensgezind buitenlands beleidʼ. (De Standaard 21/1/2010) Obama geen tijd voor Europa Nog voor de officiële mededeling vernam Europa via de Amerikaanse kranten dat de Amerikaanse president eind mei niet naar Spanje komt voor de topontmoeting VS-EU. Verschillende veronderstellingen doen de ronde. Wie heeft wat te zeggen in de nieuwe Lissabon-structuur? Zijn het de uitdagingen in eigen land? Zijn de relaties met de EU geen prioriteit meer in Washington? Wat zou Obama in Madrid hebben vernomen wat hij nog niet weet? Werkt de interne verdeeldheid van de EU, Obama niet op de zenuwen? De afzegging is een ernstige waarschuwing voor de EU. ʻDe EU dreigt steeds vaker naar de zijlijn te worden verwezen. Alleen als Europa met één stem gaat spreken, zal het ernstig worden genomen. Anders dreigt op termijn de irrelevantieʼ, zegt Bart Beirlant. (De Standaard - 4/2/2010) Belgisch roterend voorzitterschap België is in de tweede helft van 2010 opnieuw (reeds voor de 12de maal) roterend voorzitter van de Europese Unie. De Belgische diplomatie wacht een druk Vooreerst de verdere implementatie van het Verdrag van Lissabon. Daarnaast de opvolging van de economische en financiële crisis. Griekenland en de PIGS. De voortschrijdende globalisering. Gelet op vorige successen, zijn er verwachtingen, maar die zullen sterk afhangen van de inzet en visie van de Belgische premier en de minister van Buitenlandse Zaken. (01/2010) Israël-EU Israël stuurt al lang aan op een ʻupgradeʼ van de (handels)relaties met de EU, maar kreeg voorlopig nul op het rekest. Deze upgrade zou beteken dat Israël een bevoorrecht partnership zou worden toegekend, die het land zou doen toetreden tot de eenheidsmarkt voor goederen en diensten. In november 2009 werd er een landbouwakkoord ondertekend waarbij 80 procent van Israëlitische verse producten en 95 procent van verwerkte visie over Europaʼs toekomst. Europa verlangt voedingswaren naar de EU kunnen worden een globale speler te worden, maar heeft slechts geëxporteerd zonder invoerrechten. Ashton: ʻIsraël beperkte ambities. Voorlopig is er geen wil om de moet beseffen dat onze ambitie ligt in een natiestaten verder te verzwakken. (E-Sharp - onderhandelde oplossing (tussen Israëliʼs en februari 2010). Volgens Mia Doornaert, Palestijnen, nvdr). Dat moet snel en onmiddellijk onafhankelijke adviseur van de premier, ʻIs de gebeuren. (De Standaard - 22/3/2010) grote zwakheid van de Unie dat ze nog altijd geen

7 Een ongemakkelijke toestand Terwijl de publieke opinie de indruk heeft dat de EU en Israël in zowat over alles van mening verschillen en de EU volop de Palestijnen steunt, blijkt dat Israël uiterst vriendschappelijk en voordelige relaties met de EU onderhoudt. J a v i e r S o l a n a - d e v o o r m a l i g e H o g e Vertegenwoordiger, bevestigt dit: ʻEr is geen land buiten Europa dat deze aard van relaties geniet als Israël.ʻ Het meest zorgwekkend is hoe de Israëlitische wapenfabrikanten kunnen genieten van Europese subsidies. In het kader van het 7de kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek is de EU de tweede belangrijkste bron van onderzoekssubsidies voor Israël, waarvan de waarde wordt geschat op 500 miljoen euro voor de periode van 2007 tot (European Voice - B. Hayes - 18/3/2010) Eerste handelsakkoord H e t e e r s t e h a n d e l s a k k o o r d v o o r handelscommissaris De Gucht is binnen. De EU opent de grens voor Peru en Colombia. Voor industriële goederen zal geen van beide partijen nog invoertaksen heffen. Het akkoord zal vooral effect hebben in de landbouwsectoren van Europa en de Latijns-Amerikaanse landen. Peru en Columbia willen vooral bananen, suiker, rum, rijst, maïs en vlees van kippen en runderen uitvoeren. De EU is geïnteresseerd in wijn, alcoholische dranken, zuivelproducten en autoʼs. De EU wil ook de regionale integratie bevorderen. Daarnaast heeft de EU ook sociale doelstellingen: respect voor mensenrechten en voor minimum sociale normen, staan in de akkoorden als absolute voorwaarden. (De Tijd - DDW - 2/3/2010) Nieuw kernwapenverdrag Rusland en de Verenigde Staten sloten een nieuw kernwapenverdrag. Het aantal strategische wapens wordt beperkt tot Op 8 april tekenen beide landen dit verdrag in Praag. Na de ratificatie door beide parlementen hebben Rusland en de VS zeven jaar om hun kernarsenalen te verminderen. Volgens de overeenkomst zal het aantal dragers van kernkoppen gehalveerd worden. Het aantal lanceerinstallaties op land en in onderzeeërs en het aantal zware bommenwerpers wordt beperkt tot 800, het aantal intercontinentale raketten tot 700. De VS zullen wellicht snel willen beginnen onderhandelen over de vermindering van de arsenalen tactische kernwapens. President Obama sprak van een stap op weg naar vrede en veiligheid van een wereld zonder kernwapens. (De Standaard - 28/3/2010) Franse Mistral zorgt voor ruzie Frankrijk overweegt de verkoop aan Rusland van een oorlogschip van het Mistral-type. Deze Mistral is een zeer beweeglijk oorlogschip. Het draagt 25 grote helikopters voor soldatentransport, evenals 900 man marine-infanterie, tanks en een volledig staf voor offensieve operaties. Het Franse schip ligt nu in Sint-Petersburg voor bezichtiging door de Russen. Nu is er sprake om er één te verkopen, maar de Russen wensen er vier. De andere NAVO-landen, vooral rond de Baltische Zee, zijn zeer ongerust. Een dergelijk schip verbetert aanzienlijk de offensieve kracht van Rusland in de Baltische of in de Zwarte Zee (denk aan Georgië). Met een prijskaartje van 750 miljoen euro zouden de scheepswerven van Saint-Nazaire hun orderboekje aardig vullen. Het laatste woord is er blijkbaar nog niet over gezegd binnen de NAVO. (New Europe - 2/3/2010) VS ontevreden over de Europese partners in NAVO De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, noemde de demilitarisatie van Europa een gevaar voor de veiligheid. Grote delen van de Europese publieke opinie en politieke klasse pleiten voor demilitarisatie In de 21ste eeuw is dit een handicap. De afkeer in Europa van het gebruik van militair geweld belemmert het vermogen van de NAVO om effectief oorlog te voeren (denk o.a. aan Afghanistan). Ook de onderfinanciering van de Europese militaire inspanningen vindt hij een systemisch probleem. Europa noemt hij zelfvoldaan ten aanzien van nieuwe dreigingen. Deze waargenomen of reële zwakheid kan de verleiding uitlokken van agressie. Tegen het einde van 2010 wil de NAVO een nieuwe ʻmission statementʼ formuleren. (24/2/2010) Turks-Cypriotische isolatie Antigoni Papadopoulou is lid van het Europees Parlement voor de Republiek Cyprus (het Griekssprekende deel). Zij weerlegt het beeld van de isolatie van het Turkssprekende deel van Cyprus aan de hand van volgende cijfers. Sedert de toetreding van de Republiek kunnen Turkse C y p r i o t e n p a s p o o r t e n, g e b o o r t e - a k t e n, identiteitspapieren krijgen die hen toegang geven tot de voordelen van het EU-lidmaatschap. Duizenden Turkse Cyprioten, die in de Republiek werken, ontvingen samen vrije medische zorgen voor 6,9

8 miljoen euro en 32,3 miljoen euro aan sociale zekerheid. Het openstellen van de demarcatielijn betekende 57 miljoen euro toeristische inkomsten van Griekse Cyprioten die het Noorden bezoeken. Tussen 1974 en 1996 leverde de Republiek Cyprus 343 miljoen euro gratis elektriciteit, water en gas aan het bezette deel van Noord-Cyprus. In februari 2006 steunde d e R e p u b l i e k C y p r u s e e n E u r o p e e s hulpprogramma van 259 miljoen euro. Hiervan is al 99 procent besteed. Dit programma beoogt integratie evenals sociale en economische ontwikkeling van Turks-Cyprus. Volgens mevrouw Papadopoulou ligt de verantwoordelijkheid voor het opheffen van de isolatie van Turks Cyprus bij Turkije en niet bij de Republiek Cyprus. Turkije moet de illegale bezetting beëindigen en de afscheidingsbeweging stoppen. (New Europe - 21/3/2010) Turkije kijkt waar? De Turkse premier heeft al herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat hij een bevoorrechte relatie met de EU niet ziet zitten. Voor hem is het alles of niets. En blijkbaar heeft Erdogan zich al neergelegd bij de gedachte dat het niets wordt. Als reactie richt hij de blik steeds nadrukkelijker naar het Oosten. Als Turkije geen rol is gegund in Europa, dan maar in het Midden-oosten, klinkt het. Toegegeven, bondskanselier Merkel is niet de enige Europese leider die de deur het liefst gesloten houdt voor Turkije. (De Tijd - E. Ziarczyk - 27/3/2010) Toetreding IJsland IJsland is welkom in de Europese Unie. Het voldoet grotendeels aan de voorwaarden om lid te worden. In de twee belangrijkste economische sectoren - visvangst en financiële diensten - zijn wel nog grote hervormingen nodig. Dat adviseert de Europese Commissie in verband met een aanvraag tot lidmaatschap van het eiland. (25/2/2010) Wordt China overschat? Volgens Chris Patten, voormalig Brits gouverneur van Hong Kong, ex- eurocommissaris en nu Rector van de Universiteit van Oxford, is de idee van een G2, of de gedeelde hegemonie van de VS en China over de wereld minder waarschijnlijk gebleken. Het was een te eenvoudige voorstelling van de globale realiteit. Het overdreef de zwakheden van de VS. Zo ook voor het verwijt dat de EU onbekwaam is om samen op te treden in betwiste aangelegenheden en zich daardoor laat marginaliseren. Chinaʼs onderwaardering van de Yuan wordt gezien als een strategie om haar groei te bestendigen. Dit zal snel tot protectionistische reflexen leiden in de VS en Europa. De harde opstelling van de Chinese overheid tegenover dissidenten. China die wereldwijde klimaatafspraken blokkeert omdat het geen controle van buitenuit wil aanvaarden. Chinaʼs weigering om sancties tegen Iran te steunen (China is sterk afhankelijk van Iraanse olie). Dit alles zou de relaties tussen China en de VS geweldig kunnen verslechteren. (European Voice - 25/02/2010) China reus op lemen voeten? De stabiliteit van China hangt in zeer grote mate af van de economische vooruitgang af te leveren bij het overgrote deel van de bevolking. China is het enige land ter wereld waar alles wat minder is dan 8 procent groei per jaar als gevaarlijk geldt, omdat het sociale onrust zou ontketenen. Dat spreekt boekdelen over de onderliggende fragiliteit van het Chinese systeem. Het zal steeds moeilijker worden voor China om deze groei vol te houden. Vroeg of laat zal dat een grote confrontatie met de Verenigde Staten (en Europa) versnellen. China zal zich waarschijnlijk moeten schikken in een tragere groei, zegt Dani Rodrik, hoogleraar politieke economie aan de Universiteit van Harvard. (De Tijd - 3/2/2010) Nieuw economisch model? De Chinese president vindt het essentieel dat het Chinese economische model wordt aangepast. De wereldwijde financiële crisis heeft het probleem van aanpassing van ons model van economische ontwikkeling nog urgenter gemaakt, aldus de president. Hij voegde er aan toe dat China moet gaan naar een evenwichtiger economische groei op basis van binnenlandse consumptie, uitvoer en investeringen, met een belangrijker aandeel voor de diensten- en de landbouwsector. (De Standaard - 4/2/2010) Afremming groei in China Via niet-conventionele maatregelen wil China de verhitting van de economie vermijden. De centrale bank verhoogde de reserveverplichtingen van de banken (nu 16 procent) en krikte de rente op haar kortlopende obligaties op. De niet-conventionele m a a t r e g e l e n v e r o o r z a k e n v o o r a l o p d e grondstoffenmarkten zenuwachtigheid. De klassieke wijze om de groei af te remmen, een verhoging van de rente, is nog niet aan de orde. Die staat nu op 5,31 procent (De Tijd - C. De Rijcke - 14/1/2010). De Chinese regering is zich ervan bewust dat de vastgoedhausse niet gezond is.

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het Brochure uitgegeven door Ander Europa, editie 28 mei 2015 Ook downloadbaar via www. andereuropa.org/brochures G riekenland staat nu al vijf jaar, sinds mei 2010, in het brandpunt van het Europees nieuws.

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief 1 Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Tekst van het UB voor

Nadere informatie

3 Agenda Europese top

3 Agenda Europese top 3 Aan de orde is het debat over de agenda van de Europese top. Ik heet de aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, en de mensen die op een andere manier dit debat volgen, van harte welkom. Natuurlijk

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies Oktober 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies... 2 Kunnen we dit een bazooka noemen?...3 Het venijn zit in de details...4 Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen 14 juni 2003 EVP-ED Berichten uit Europa van de CDA-delegatie Verder in dit blad: Dubbelinterview Pieter van Geel en Ria Oomen over milieubeleid Dubbelinterview Maria van der Hoeven en Maria Martens over

Nadere informatie

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV 1 2 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L " _ r " 6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e "

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L  _ r  6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e EUROPA ONDER DE LOEP DIDACTISCH DOSSIER Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen van dit dossier werd rekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie