Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk"

Transcriptie

1 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari Een gedegen organisatie en een goed track-record vormen de basis voor de komende jaren 2 Risico s bedrijfsobligaties nemen toe 3 Het bedrijfsleven blijft sterk presteren Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 18 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers, families, stichtingen en kleinere instituten. De onafhankelijkheid komt tot uitdrukking in ons beleggingsbeleid, in de eigendomsstructuur en in de selectie van (depot)bank(en). Daarnaast kennen wij een (degressieve) all-in vergoeding met teruggave van bestandsvergoedingen aan cliënten en zijn wij SAS 70-II gecertificeerd. In Nederland zijn wij één van de grootste onafhankelijke partijen. Een gedegen organisatie en een goed track-record vormen de basis voor de komende jaren Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk Over 2010 was het rendement op zakelijke waarden 19% Door Albert van Dedem Sinds de oprichting van WMP in 2004 hebben wij met ons team van inmiddels 18 medewerkers gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en solide organisatie. Iedere medewerker richt zich op zijn specialisme en houdt daarmee oog voor de bal. Wij zijn daardoor uitgegroeid tot één van de grootste onafhankelijke spelers in onze markt. Het streven is om het hoge kwaliteitsniveau vast te houden en de organisatie te blijven aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Zo maakten wij de laatste jaren onze kostenstructuur transparanter en eenvoudiger en verbeterden wij voortdurend onze rapportages en de administratieve processen. Dit heeft geleid tot de in onze markt belangrijke SAS 70-II verklaring. Wij hopen deze goede lijn vast te houden door te blijven investeren in goede mensen en het behoud van korte lijnen in de organisatie. Ook op beleggingsgebied hebben wij een gedegen track-record weten op te bouwen. De meest offensieve portefeuille, bestaande uit 100% zakelijke waarden, behaalde vanaf 2004 een rendement van 75%, een outperformance van 50% ten opzichte van de MSCI World index. De daling van het dramatische beleggingsjaar 2008 is daarmee meer dan goedgemaakt, wat een prestatie van formaat van ons Investment Committee mag worden genoemd. Ook al onze andere risicoprofielen behaalden in relatieve zin goede rendementen, al is het thans zeer moeilijk om risicomijdende beleggingen te selecteren met een behoorlijk rendement. Wij zien het als onze belangrijkste taak om de goede rendementen voort te zetten, de kwaliteit van onze dienstverlening te handhaven en de continuïteit van de organisatie te bewaken. Wij allen wensen u een gezond en succesvol 2011 toe Start WMP 100 Zakelijke w aarden Wealth Management Partners index: MSCI World NR ( )

2 Risico s bedrijfsobligatiefondsen neemt toe Door Rico Bosma Beleggers in Europese investment grade of relatief solide bedrijfsobligaties, zouden zich er bewust van moeten zijn dat het universum van deze categorie voor een groot deel uit financiële waarden bestaat. Het overgrote deel betreft bankpapier. De beleggingsfondsen gericht op deze solide geachte obligaties, hebben hun weging van financiële waarden de afgelopen maanden steeds verder verhoogd. Daarnaast blijkt dat de prospecti van dit soort fondsen de beheerder de vrijheid geeft om tot 30% van het vermogen buiten de solide categorie non-investment grade te beleggen. De meeste fondsen zitten thans zeer dicht bij of op dit maximum. Vrijwel alle beheerders kiezen daarnaast voor een overweging in (non-investment grade) achtergesteld bankpapier. De gemiddelde benchmark bestaat voor 40% uit financiële waarden De gemiddelde benchmark van Europese investment grade bedrijfsobligaties bestaat voor ruim 40% uit financiële waarden. Een kwart hiervan betreft achtergesteld papier. Een analyse van een aantal bekende Europese investment grade obligatiefondsen leert dat praktisch alle managers op dit moment dezelfde overwegingen hanteren. De grootste overweging in alle geanalyseerde fondsen wordt gevonden in de categorie financiële waarden. Op dit moment bestaat het gemiddelde fonds voor bijna de helft uit financiële waarden. Binnen deze categorie overweegt men banken en van het bankpapier wordt de meest veilige categorie, senior debt, onderwogen en kiest men de overweging in (non-investment grade) achtergesteld papier. De yield to maturity voor bancair senior debt is ongeveer gelijk aan dat van de gemiddelde Europese obligatiebedrijfsleningen index. Het achtergestelde deel van bankleningen kent echter een forse risicopremie en daarmee een hogere rentevergoeding. Dit zal ongetwijfeld de reden zijn dat managers dit deel zwaar overwegen in hun portefeuilles. Men probeert op deze manier de beheerkosten goed te maken en outperformance ten opzichte van de benchmark te genereren. De belegger moet zich echter afvragen of hij dit extra risico wenselijk acht in zijn portefeuille. Praktisch alle managers overwegen financiële waarden in hun fondsen Er zijn trackers voorhanden exclusief financiële waarden Omdat praktisch alle managers op dit moment banken fors overwegen werkt spreiding over meerdere invetmentgrade fondsen niet. Beleggen in financials brengt nog immer de nodige risico s met zich mee. Banken en staten kennen een nauwe verwevenheid. Staten hebben banken moeten redden en banken hebben staatspapier op hun balans staan als belegging. Problemen zoals die speelden in Griekenland en Ierland, kunnen daarom fors negatieve gevolgen hebben voor de waardering van bankpapier, laat staan als dit achtergesteld is. Een alternatief kan zijn om te kiezen voor een fonds van bedrijfsobligaties exclusief financiële waarden. Er zijn een paar aanbieders die dit soort fondsen aanbieden. Daarnaast zijn er trackers voorhanden die indices exclusief financiële waarden volgen. Ondanks dat deze fondsen een lagere rentevergoeding bieden kan een belegger zo zelf de keuze maken om een stuk bankenrisico uit de portefeuille te elimineren. 2 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

3 Het bedrijfsleven blijft sterk presteren Door Peter van Doesburg Positieve aandelenmarkten in het vierde kwartaal Het laatste kwartaal van 2010 liet een opmerkelijk positief aandelen-klimaat zien. De MSCI World index steeg in de laatste drie maanden met 11,0%. Ondanks aanhoudende zorgen omtrent westerse economieën en de schulden van overheden meenden beleggers dat het bedrijfsleven zou blijven profiteren van de lage rente en de groei in de opkomende markten. Bovendien zorgden de extreem lage rendementen op staatsobligaties in combinatie met de relatief lage waarderingen van aandelen ervoor dat beleggers min of meer werden gedwongen om in aandelen te beleggen. De lange rente behaalde haar laagste niveau ooit in 2010 De daling van de lange rente werd in het vierde kwartaal gestuit nadat op 1 september 2010 het laagste niveau was bereikt sinds bijna twee eeuwen. Ondanks de stijging van de lange rente in het vierde kwartaal bevond het rendement op 10-jarige Nederlandse staatsleningen zich ultimo 2010 echter nog steeds ruim een half procent onder het niveau van het begin van De lange rente in Nederland behaalde in 2010 laagste niveau ooit Lange rente in Nederland %, rendement op 10 jarige staatsleningen september Bron: DNB, Bloomberg Schuldencrisis Griekenland geen geïsoleerd geval Schuldencrisis Eurozone duurt voort De schuldencrisis binnen de Eurozone kreeg in het vierde kwartaal een vervolg. Nadat Griekenland in het tweede kwartaal van 2010 in de problemen was gekomen, kwam nu Ierland aan de beurt. Hiermee werd duidelijk dat de schuldencrisis in Griekenland geen geïsoleerd geval zou blijven. Ierland werd gedwongen om gebruik te maken van het garantiestelsel van de eurolanden dat in het voorjaar was geïnstalleerd. Desondanks werd regeringen van vooral de sterkere eurolanden een gebrek aan daadkracht verweten om de crisis op te lossen en de euro kwam opnieuw onder druk te staan. Gevreesd werd dat een domino-effect zou optreden en dat nog meer landen zich zouden voegen bij Griekenland en Ierland. De landen die als mogelijke eerstvolgende kandidaten werden genoemd waren met name Portugal en Spanje en in mindere mate Italië en België. Zoals is te zien in onderstaande grafiek, zijn Griekenland en Ierland de landen binnen de Eurozone die met afstand het slechtst scoren op het gebied van de overheidsfinanciën met zowel een hoog begrotingstekort als een hoge staatsschuld. Vanuit deze optiek is het niet vreemd dat juist deze landen in de problemen zijn gekomen. Voor wat betreft mogelijke volgende probleemlanden ligt de zaak ingewikkelder. Hierbij zal ook de vermeende reputatie en de grootte van het land een rol gaan spelen. Om die redenen wordt bijvoorbeeld Frankrijk niet tot de probleemgevallen gerekend, terwijl het land op basis van de overheidsfinanciën niet wezenlijk sterker overkomt dan Portugal en Spanje. 3 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

4 Schuldensituatie Griekenland en Ierland veruit het slechtst 160 Overheidsschuld als % van BBP (2011) 140 Griekenland 120 Italië Gevarenzone Ierland Duitsland België Portugal Frankrijk 60 Finland Oostenrijk Nederland Spanje Bron: Deutsche Bank Begrotingstekort als % van BBP 9 10 Lidstaten hebben een groot gezamenlijk belang om de crisis te bezweren Schuldencrisis opnieuw zware test voor Europese banken De lidstaten van de Eurozone hebben een groot gezamenlijk belang om de schuldencrisis te bezweren. In de afgelopen decennia en in het bijzonder na de invoering van de euro, is het bankwezen steeds meer geïnternationaliseerd en onderling verbonden geraakt. Hierdoor worden bijvoorbeeld problemen van Griekenland en Ierland ook problemen van Nederlandse banken. Banken van de gezonde eurolanden hebben in totaal meer dan miljard aan tegoeden van de probleem landen (Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje). Dit bedrag is twee keer zo groot als de afschrijvingen die deze banken moesten doen tijdens de kredietcrisis. Gezien de nog steeds fragiele staat van het bankwezen, willen lidstaten de schuldencrisis niet verder laten escaleren. Deze opzet is tot nu toe geslaagd gebleken aangezien de opgelaaide Ierse problematiek op de kapitaalmarkten voor aanmerkelijk minder problemen heeft gezorgd dan de Griekse schulden-crisis in het voorjaar van Dit ondanks dat de tegoeden van banken aan Ierland bijna twee keer zo groot zijn als aan Griekenland, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Staatsleningen zijn slechts een klein onderdeel van het probleem voor banken 4 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

5 Ondanks het bezweren van de onrust, zijn de problemen voor banken niet verdwenen met de garantiestelling van de euro lidstaten. Feitelijk wordt hiermee alleen de herfinanciering van staatsleningen gegarandeerd. Staatsleningen van de probleemlanden zijn echter slechts een klein deel van de totale tegoeden van de banken, zoals te zien is in bovenstaande grafiek. Opsplitsing of uittreding is geen optie voor de Eurozone De eurolanden zijn door de onderlinge verbondenheid van de banken tot elkaar veroordeeld en een opsplitsing of uittreding van de euro is daarom geen optie. Dit kan het bankwezen, dat nog steeds aan het herstellen is van de kredietcrisis, niet dragen. Een mogelijke valutadevaluatie van een uittredend land zou tot een nog grotere schuldenlast in de lokale valuta leiden en zou onvermijdelijk een grote golf van faillissementen met zich meebrengen en daarmee alsnog tot problematische afschrijvingen leiden voor banken. Doordat het geen optie is om uit de euro te stappen, worden de probleemlanden gedwongen om sterke bezuinigingsmaatregelen en structurele hervormingen door te voeren. Waar voorheen deze landen zich middels valutadevaluaties vaak konden onttrekken aan rigoureuze maatregelen is een positief aspect van de totstandkoming van de euro dat er schoon schip moet worden gemaakt. Landen zullen voor de lange termijn een gezonde economische politiek moeten voeren en onhoudbare sociale privileges elimineren. Angst voor double dip verdween geleidelijk Groei wereldeconomie vertraagt licht in 2011 De wereldeconomie herstelde in het vierde kwartaal verder zonder grote verrassingen, waarbij de angst voor een double dip geleidelijk verdween. Het sterke herstel van de Duitse economie hield aan maar kreeg geen navolging in andere Eurozone landen. In Nederland bijvoorbeeld stagneerde de groei na een sterk eerste halfjaar. Binnen de Eurozone zal de economische groei in 2011 naar verwachting matig positief zijn met een dempende werking van de voorgenomen overheidsbezuinigingen. Economische groei (%) Wereld -0,8 4,9 4,2 4,5 4,0 Ontwikkelde landen -3,5 2,6 2,2 2,5 2,1 Eurozone -4,0 1,7 1,5 1,7 1,8 Verenigde Staten -2,6 2,9 2,9 3,2 2,5 Japan -5,2 3,7 1,0 1,7 1,0 Opkomende markten 2,3 7,4 6,4 6,6 6,1 Azië excl. Japan 6,2 9,1 7,9 8,0 7,6 Latijns Amerika -1,8 6,1 4,1 4,6 3,6 Bron: Morgan Stanley Research Hoge werkloosheid VS zal afnemen. Huizenmarkt VS blijft echter slecht In de Verenigde Staten zijn er voor het eerst tekenen dat de hoge werkloosheid zal gaan afnemen in 2011 maar de huizenmarkt blijft onveranderd slecht. De Amerikaanse overheid heeft in tegenstelling tot Europese regeringen besloten om opnieuw de economie te gaan stimuleren in 2011 met hernieuwde belastingverlagingen. Hierdoor zal naar onze verwachting de economie met bijna 3% groeien maar neemt de overheidsschuld wel verder toe. De wereldhandel is na een sterk herstel in het afgelopen halfjaar gestagneerd. Dit geeft een extra aanwijzing dat de economische groei gaat vertragen. De vertraging doet zich voor bij zowel de ontwikkelde landen als de opkomende markten. Het groeiverschil blijft naar onze verwachting echter onverminderd groot in het voordeel van de opkomende markten. 5 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

6 De wereldhandel stagneerde het afgelopen halfjaar na een sterk herstel eerder Index 2000 = Volume wereldhandel Stagnatie De economische machtsverhoudingen verschuiven geleidelijk naar Azië 50 okt-92 okt-98 okt-04 okt-10 Bron: Centraal Plan Bureau De opkomende markten hebben, onder aanvoering van China, in 2009 al laten zien dat ze bestand zijn tegen economische schokken in de westerse wereld. In 2010 is daarnaast gebleken dat deze landen ook leidend kunnen zijn in het economische herstel. Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis voerden niet de Verenigde Staten maar juist de opkomende marken het herstel aan. Dit geeft treffend de verschuivende economische machtsverhoudingen aan in de wereld. De belangrijkste uitdagingen voor de opkomende markten zijn het in goede banen leiden van de inflatie en de groei. Voor zowel China, India als Brazilië geldt dat de centrale banken waarschijnlijk met renteverhogingen zullen moeten komen om de inflatie te beteugelen en mogelijk excessen te voorkomen in de vastgoedmarkten. China heeft hiertoe in het vierde kwartaal reeds de eerste stappen gezet. Bedrijven in het Westen profiteren van lage rente en gematigde (loon-) kosten Bedrijven profiteren van het beste van twee werelden Het bedrijfsleven blijft uitzonderlijk goed presteren. Ondanks de niet onverdeeld gunstige macro-economische omgeving in de ontwikkelde landen, blijft sprake van een positief winstmomentum voor bedrijven dat bijna twee jaar geleden is ingezet na de kredietcrisis. Over het algemeen kan worden gesteld dat er voor bedrijven sprake is van het beste van twee werelden : aan de omzetkant wordt geprofiteerd van de economische dynamiek in de opkomende markten, terwijl tegelijkertijd wordt geprofiteerd van de lage rente en de gematigde loonkosten in het westen. Doordat daarnaast ook nadrukkelijk op de rem wordt getrapt voor wat betreft investeringen en andere uitgaven ontstaat een sterke kasstroom. Bovendien zijn aandelen nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd, hetgeen resulteert in relatief hoge dividendrendementen ten opzichte van het effectief rendement op staatsobligaties. Aandelen zijn nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd Waarderingen aandelen en staatsobligaties in de Eurozone Verwacht dividend rendement MSCI Eurozone en rendement op Duitse 10-jaar staatsleningen 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Bron: Bloomberg Dividendrendement aandelen Rendement staatsobligaties 6 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

7 Rendementen op bedrijfsobligaties zijn gestaag gedaald Obligaties banken riskanter dan gewone bedrijfsobligaties Door de relatief gunstige ontwikkeling van het bedrijfsleven na de kredietcrisis zijn de rendementen op bedrijfsobligaties gestaag gedaald. Hierbij kunnen argumenten worden gevonden dat de risico s van sommige bedrijven zelfs geringer zijn dan bij sommige overheden. Uiteenlopende rendementen en risico s tussen banken en overige bedrijven Investment grade 10% Rendementen bedrijfsobligaties 8% 6% 4% Financiële ondernemingen kampen nog steeds met de naweeën van de kredietcrisis 2% Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Obligaties bedrijven exclusief financials Bron: Barclays Obligaties financials Dit geldt echter niet voor obligaties die door financiële instellingen zijn uitgegeven en die een belangrijk deel zijn van het totale universum van bedrijfsobligaties. Financiële ondernemingen kampen nog steeds met de naweeën van de kredietcrisis en de blootstelling aan zwakke Eurozone landen. Als compensatie voor dit risico zijn de rendementen van obligaties van financials gemiddeld 1,3% hoger dan die van gewone bedrijven. Gezien de ondoorzichtigheid van de balansen in de financiële sector plaatsen we vraagtekens of deze compensatie echter voldoende is. Amstelveen, januari Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 19 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf

Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 200 en telt 18 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Visie en Prognose 1 e helft 2012

Visie en Prognose 1 e helft 2012 Visie en Prognose 1 e helft 2012 Wordt de schuldencrisis in Europa en in Amerika op korte termijn opgelost? Krijgen wij een wereldwijde double dip of zelfs een periode van depressie? Krijgen de financiële

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten De economische

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 2010

De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 2010 1 De Nederlandsche Bank Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 21 en vooruitzichten voor Nederland In 21 groeit de Nederlandse economie naar verwachting met 1,2%. Vanwege de Europese

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie