Jaarverslag AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012.

2 Jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag van de directie... 6 Bericht van de Raad van Commissarissen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Verslag van de Directie Bericht van de Raad van Commissarissen Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens

4 Personalia Raad van Commissarissen A.G. Beelaerts van Blokland A. Tukker F. Vergunst (tot 17 februari 2011) Directie H. Croes, directeur (tot 1 februari 2011) R.S.F. van Lier, algemeen directeur (vanaf 1 februari 2011) P.A. van den Brom, directeur (tot 1 juli 2011) E.J. Pieters, financieel directeur (vanaf 1 juli 2011) Extern Actuaris Ernst & Young Actuarissen B.V. Extern Accountant KPMG Accountants N.V. 4

5 Kerncijfers Bedragen in duizenden euro's Resultaat Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Omzet Bruto premies Opbrengsten uit beleggingen Totaal Bedrijfskosten Provisies aan tussenpersonen Beheerskosten Mutatie geactiveerde acquisitiekosten Totaal Solvabiliteit (conform Wft) Solvabiliteit AXENT 314% 223% Balansgegevens Technische voorzieningen Beleggingen Eigen vermogen Balanstotaal Gemiddeld aantal medewerkers (herrekend op fulltime basis)

6 Verslag van de directie Een jaar na de verzelfstandiging Op 1 april 2010 is de entiteit NabestaandenZorg N.V. verkocht aan AXENT Verzekeringen B.V. De belangrijkste activiteiten in 2010 waren geënt op de verzelfstandiging van de entiteit. De verzekeringsportefeuille is na de acquisitie vanuit de Aegon organisatie ondergebracht in een hiervoor nieuw opgezette organisatie en systeemomgeving binnen AXENT NabestaandenZorg N.V. Dit heeft het mogelijk gemaakt om volledig zelfstandig als verzekeraar vanaf 1 november 2010 te kunnen opereren. Het jaar 2011 stond in het teken van het afronden van openstaande punten van de carve-out en het verder professionaliseren van de organisatie. Belangrijke punten hierin waren: het verder inrichten van de organisatie op afdelingsniveau (de juiste mensen op de juiste plaats), het nader uitwerken en implementeren van een administratieve organisatie die gebaseerd is op key controles teneinde de interne beheersing te optimaliseren en het verder ontwikkelen van gewenste functionaliteiten voor de in gebruik genomen IT-systemen. In 2011 is de dienstverlening aan het intermediair sterk verbeterd o.a. door de electronische communicatie via het ADN netwerk. In 2011 heeft er een directiewisseling plaatsgevonden. Per 1 februari 2011 is R.S.F. van Lier aangetreden als statutair bestuurder als opvolger van J.A.W. Croes in de functie van Algemeen Directeur en per 1 juli 2011 is E.J. Pieters aangetreden als statutair bestuurder als opvolger van P.A. van den Brom in de functie van Financieel Directeur. De markt in beweging Er zijn de nodige marktontwikkelingen: Aan de ene kant is er algemeen wantrouwen van consumenten in de financiële sector als geheel. En specifiek voor uitvaartverzekeringen is er al enige tijd discussie over het nut en de marges. Aan de andere kant zien wij dat er behoefte is in de markt aan een eenvoudig en transparant product dat doet wat het belooft en dat flexibel mee kan bewegen met de continu veranderende wensen van klanten aangaande hun uitvaartverzekering. Verder geldt dat ontwikkelingen bij financiële instellingen, waaronder verzekeraars, in belangrijke mate worden beïnvloed door ontwikkelingen in financiële markten. Dit in samenhang met de wijze waarop levensverzekeraars hun (rente)risico s hebben afgedekt. In het 3 e kwartaal 2011 heeft de AFM een onderzoek gedaan bij de vijf grootste uitvaartverzekeraars. In december 2011 is het rapport Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen gepubliceerd. De AFM is van oordeel dat het klantbelang onvoldoende centraal staat bij de distributie van uitvaartverzekeringen. In het rapport doet de AFM tien aanbevelingen aan de branche. Een drietal aanbevelingen zijn voor AXENT van toepassing: (1) een gerichte controle van het intermediairsbestand. De onderzoeksperiode liep gelijk met verbeteracties hierop en sinds afgelopen zomer is het controleproces hierop aangepast. (2) het niet voldoende afbakenen van een geschikte doelgroep voor haar producten. Wij menen dat het afbakenen van een geschikte doelgroep vanuit onze rol als aanbieder niet bijdraagt aan verbetering van zorgvuldig advies. Wij weten dat onze bemiddelaars de motivatie van de klant meenemen in hun afweging om een uitvaartverzekering aan te bieden of niet, en (3) de verwachtingen die geschept worden t.a.v. zorgvuldig advies niet waargemaakt worden, omdat bij de distributie onvoldoende informatie ingewonnen wordt over de financiele positie en de risicobereidheid van de consument. Als directie beraden wij ons momenteel hoe wij vanuit onze rol als aanbieder hierin kunnen voorzien richting onze bemiddelaars die de advisering uitvoeren. 6

7 Markt en marktaandeel De markt van uitvaartverzekeringen wordt gedomineerd door vijf grote partijen (Dela, Monuta, AXENT, Ardanta en Yarden). Samen zijn deze partijen verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de omzet in de markt van verzekeraars die gespecialiseerd zijn in uitvaartverzekeringen 1. In 2010 bedroeg de gezamenlijke premieomzet van deze vijf grootste verzekeraars ruim 610 miljoen. Dit is een groei van ongeveer 6% ten opzichte van hun gezamenlijke premie-inkomsten in De verzekeraars verwachten een iets dalende trend ten aanzien van de brutopremie-aanwas in 2011 vergeleken met Het restant van de markt van gespecialiseerde uitvaartverzekeraars betreft ongeveer 35 kleinere uitvaartverzekeraars die premie-inkomsten kennen van ongeveer tot 16 miljoen per jaar. 3 Ontwikkeling distributiekanalen Het overgrote deel van de productie van AXENT wordt gesloten via het indirecte kanaal. Omdat vanaf 1 januari 2010 de uitvaartverzekeringen vallen onder de reikwijdte van zowel de beloningstransparantie als de inducement heeft dit een groot effect op het indirecte verkoopkanaal. Bemiddelaars dienen hun klanten inzicht te geven in provisies die worden berekend, waardoor zij hun businessmodel zullen moeten heroverwegen. Beloningstransparantie zal uiteindelijk de status van de financiële dienstverlener alleen maar ten goede komen. Het wordt nu duidelijk dat hij wordt betaald door de klant of dat nu in de vorm van een uurtarief of van provisie is. En daarmee wordt het intermediair in de ogen van een klant ook meer zijn adviseur in plaats van verkoper van een product. De bandbreedte waarbinnen de beloning voor het intermediair kan variëren, is voor het verzekeringsproduct dat AXENT in 2010 in de markt heeft gezet in 2011 beperkt. Met deze beperking is het intermediair nog steeds prima in staat om de beloning af te stemmen op de mate van dienstverlening. Ontwikkeling financiële markten 4 Financiële instellingen zijn voor hun succes in belangrijke mate afhankelijk van mondiale economische ontwikkelingen. Gedurende 2011 ervaren we nog steeds de gevolgen van de wereldwijde crisis ( kredietcrisis ) die in 2007 begon. Door de verslechterende economieën zagen overheden zich genoodzaakt de economieën te stimuleren. Een stevige stijging van de schuldpositie van onder meer een aantal Europese landen was het gevolg. Ook werd duidelijk dat een aantal landen in Europa amper hervormingen heeft doorgevoerd, waardoor hun concurrentiepositie in de Europese Unie (EU) verslechterde. Door de gestegen schulden kwamen de rentes in verschillende Europese landen op onhoudbare niveaus, de eurocrisis was geboren ging voor obligaties redelijk goed van start. Men verwachtte toen nog dat er snel een goede oplossing zou komen voor de eurocrisis. Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal leidde dat tot dalende risicopremies bij bedrijfsobligaties. De koersen van staatsobligaties van de noordelijke EU-landen bleven stabiel. Tegelijkertijd daalden de koersen van staatsobligaties uit de perifere landen, door toenemende onzekerheid over deze landen. Portugal vergezelde Griekenland en Ierland in het vragen van hulp aan andere EU-landen. Toch bleef de obligatiemarkt in zijn algemeenheid redelijk stabiel. Vlak voor de zomer 2011 bleek dat de eurocrisis nog niet was opgelost. Griekenland had meer steun nodig. Private beleggers (lees: banken) moesten deelnemen in de herstructurering van Griekse staatsobligaties, die daarmee hun status van risicovrije belegging lijken te hebben verloren. Dit leidde dan ook tot aantasting van andere EU-landen, zoals Spanje en Italië. En juist voor dit scenario waren de financiële markten bevreesd. Kleinere landen als Griekenland en Portugal zijn nog te redden, maar Italië en Spanje zijn een ander verhaal. Obligatiekoersen van 1 Bron:Jaarboek AM Gebaseerd op cijfers over premie-inkomsten van verzekeraars op de website van DNB over Bron: Jaarboek AM bron: Wilgenhaege.eu 7

8 deze landen daalden dan ook sterk, waardoor de rente die deze landen moeten betalen steeg. Ondanks interventies van de ECB bleven de rentes hoog. Risicopremies stegen fors. De ultieme veiligheid werd gezocht in staatsobligaties van landen als Duitsland en Nederland. De rente die deze landen moesten betalen, daalde naar historische dieptepunten: minder dan 2% voor leningen met een looptijd van 10 jaar. De kapitaalmarkten vragen zich af of er een oplossing is voor de huidige europroblemen. De aanhoudende onzekerheid heeft nu ook impact op de reële economie. Uit inkoopmanagers indices blijkt een afnemende economische activiteit. Niet alleen Europese landen hebben nog last van de naweeën van de subprime crisis. Ook landen als Japan, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten hebben het zwaar. De kredietwaardigheid van de VS is zelfs verlaagd door S&P, waardoor het de triple AAA rating verloor. Aanpassing rentetermijnstructuur Gelet op de uitzonderlijke marktomstandigheden heeft DNB besloten een correctie toe te passen door de curve voor ultimo december te baseren op een driemaandsgemiddelde, door het gemiddelde te berekenen van de rentetermijnstructuur van alle handelsdagen in de periode 1 oktober tot en met 31 december Vanwege het level-playing field op dit gebied tussen verzekeraars en pensioenfondsen, geldt deze aanpassing zowel voor pensioenfondsen als voor verzekeraars. Tegen deze achtergrond heeft DNB daarnaast besloten verzekeraars die de ECB- AAA-curve hanteren, eveneens toe te staan een driemaandsmiddeling toe te passen, mits zij daartoe een verzoek indienen bij DNB. AXENT maakt gebruik van de ECB-AAA-curve maar heeft besloten om geen driemaandsmiddeling toe te passen. Onze motivatie is gelegen in het voortzetten van de bestendige gedragslijn. Beleggingen Per balansdatum is het beleid van AXENT om de obligatieportefeuille in te richten met voornamelijk staats(gegarandeerde) obligaties, waarbij een long-hold strategie gehanteerd wordt. In 2011 is door AXENT voornamelijk belegd in West-Europese staatsobligaties met een AAA-rating met een lange duration. De duration van de beleggingsportefeuille is korter dan de duration van de verplichtingen. Een wijziging van de rentestand kan direct een negatief effect op de financiële positie van de vennootschap hebben. Gezien de rentegevoeligheid in de portefeuille worden deze ontwikkelingen door de directie op de voet gevolgd met ondersteuning van de door haar ingestelde beleggingsadviesraad ( ALCO ). Beoogde verkooptransactie In de zomer van 2011 heeft zich bij de aandeelhouder van AXENT NabestaandenZorg N.V een aspirant koper (Nomura), een internationale van origine Japanse bank, gemeld voor AXENT NabestaandenZorg N.V. In juli en augustus heeft er een due diligence onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van de due diligence is voor Nomura positief uitgepakt en heeft geresulteerd in het tekenen van een Share Purchase Agreement ( SPA ). Nomura heeft op 30 december 2011 de aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar (VVGB) ingediend bij de DNB. Een onderdeel van de SPA is een herverzekeringscontract. Het doel van dit derivaat dat als economische hedge wordt gehouden is om het eigen vermogen van Axent NabestaandenZorg N.V. te beschermen tegen renteschommelingen in de situatie dat de beoogde verkooptransactie niet door mocht gaan. Dit contract is van kracht op balansdatum. 8

9 Resultaat Bij een dalend premie-inkomen met 2% naar EUR 62,3 miljoen in 2011 heeft AXENT NabestaandenZorg N.V.over 2011 een netto resultaat geboekt van EUR 101,7 miljoen. Dit is 102% hoger dan het netto resultaat van 2010 van EUR 50,3 miljoen. Het derivaat dat als economische hedge wordt gehouden is verwerkt onder de financiële vaste activa. Het ongerealiseerde resultaat van deze hedge ter grootte van EUR 92,6 miljoen is ten gunste van het resultaat verantwoord. Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed ter grootte van EUR 130,9 miljoen door ongerealiseerde herwaardering van beleggingen (2010: EUR 18,7 miljoen). De bedrijfskosten (exclusief beleggingslasten) ter grootte van EUR 22,7 miljoen zijn in 2011 op een vergelijkbaar niveau gebleven met 2010 (EUR 22,5 miljoen). In de bedrijfskosten van 2011 zijn kosten opgenomen die betrekking hebben op de afronding van de carve-out uit Aegon. De betaalde provisies in 2011 zijn, door toegenomen nieuwe productie, gestegen met EUR 1,9 miljoen. Technische voorzieningen, eigen vermogen en solvabiliteit Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2011 EUR 197,9 miljoen, tegen EUR 96,2 miljoen ultimo De toename van EUR 101,7 miljoen wordt volledig verklaard door een netto winst van EUR 101,7 miljoen. In het jaar 2010 bedroeg de solvabiliteit 223%. In 2011 is de solvabiliteit toegenomen tot 314%. De verbetering van de solvabiliteit werd voornamelijk veroorzaakt door het afsluiten van een economische hedge die het eigen vermogen van AXENT NabestaandenZorg N.V. tegen rentewijzigingen beschermt. Met deze solvabiliteitspositie voldoet AXENT ruim aan de minimaal vereiste solvabiliteit volgens de Wft en aan de interne eisen. In de berekening van de huidige aanwezige solvabiliteit wordt de waarde van het derivaat dat als economische hedge wordt gehouden meegenomen. In 2011 zijn er drie verfijningen doorgevoerd op de technische voorzieningen. De eerste verfijning heeft betrekking op de technische voorziening voor het in oktober 2011 geïntroduceerde AXENT product, die te prudent was vastgesteld. De tweede verfijning heeft betrekking op de afrondingsmethodiek van de leeftijden van verzekerden bij ingangsdatum van de polis. De derde verfijning betreft een aanpassing van de latente winstdeling. Tezamen met de reguliere portefeuilleontwikkeling is de technische voorziening voor levensverzekeringen in 2011 gestegen van EUR 959,6 miljoen naar EUR 970,9 miljoen. In december is er een tekort uit de toereikendheidstoets vastgesteld. Dit leidt ertoe dat de balansvoorziening per ultimo 2011 verhoogd is tot het niveau van de WFT toetsvoorziening. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door de gedaalde rente die leidt tot een hogere marktwaarde van de verplichtingen. Deze dotatie heeft een negatieve impact op het eigen vermogen en daarmee een negatief effect op de solvabiliteit. Riskmanagement De vennootschap heeft te maken met een verscheidenheid aan risico s. Sommige daarvan zijn inherent aan de functie van een uitvaartverzekeraar, zoals wijzigingen in sterfte en polisverval. De grootste risico's hangen echter samen met bewegingen op de financiële markten (zoals rente- en kredietrisico s). Deze risico s zijn van invloed op de waarde van de beleggingen en de verplichtingen van de verkochte verzekeringsproducten. De directie onderkent dat bij een wijziging van de rente de solvabiliteit van de vennootschap onder druk zou kunnen komen te staan. In 2011 heeft AXENT een extern beleggingsadviesbureau aangesteld om oplossingen aan te dragen om de rentegevoeligheid af te dekken en de duration van de verplichtingen beter te matchen met haar 9

10 beleggingsportefeuille. Daarnaast is met het in 2011 afgesloten derivaat (als onderdeel van de beoogde verkooptransactie) het renterisico significant ingeperkt. In de jaarrekening wordt in de risicoparagraaf verder ingegaan op de risicobeheersing. Corporate Governance Corporate Governance gaat over vier elementen die onderling samenhangen: sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Deze vier elementen dienen onderling met elkaar in balans te zijn. AXENT NabestaandenZorg N.V. is een Uitvaartverzekeraar. In dat verband is naleving van deze Governance principes, hierna de Code, welke zijn uitgevaardigd door het Verbond van Verzekeraars van belang. De code is een uitwerking van de algemene maatschappelijke gedachte en derhalve bijzonder bruikbaar als leidraad. Verder zijn de bepalingen uit de Wft over beheerste en integere bedrijfsvoering en de uitwerking daarvan door De Nederlandsche Bank een referentiekader voor AXENT. Ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid, taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen voldoet AXENT aan de Code. Het Bestuur voldoet grotendeels aan de samenstelling en deskundigheid en de taak en werkwijze. De ontbrekende elementen betreffen de ondertekening van een moreel-ethische verklaring (deze zal in 2012 worden ondertekend) en een structureel programma voor permanente educatie (als gevolg van directiewisselingen in 2011 is er nog geen gelegenheid geweest hier invulling aan te geven maar zal in 2012 opgepakt worden). In het Reglement van het bestuur van AXENT NabestaandenZorg N.V. heeft AXENT onderwerpen geregeld als de samenstelling, taken en bevoegdheden van het bestuur, bezoldiging en besluitvorming. Risicomanagement wordt uitgevoerd conform de Code. De grootste risico's hangen samen met bewegingen op de financiële markten. Deze risico s zijn van invloed op de waarde van de beleggingen en de verplichtingen gerelateerd aan de verkochte verzekeringsproducten. AXENT heeft een Beleggingsraad ( ALCO ) ingesteld die als adviseur optreedt van het Bestuur. De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn geregeld in het Reglement van de beleggingsraad van AXENT NabestaandenZorg N.V.. Operationele risico s zijn benoemd en worden gemonitord en gerapporteerd aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen. In 2011 was er nog geen product approval process geëffectueerd. De focus heeft in 2011 vooral gelegen op de interne organisatie. Er zijn in 2011 geen nieuwe verzekeringsproducten in de markt gezet. Afhankelijk van de gekozen strategie van de beoogde nieuwe aandeelhouder Nomura, zal in 2012 beoordeeld worden op welke wijze er invulling gegeven zal worden aan het product approval process door AXENT Nabestaandenzorg N.V. Gezien de omvang van de AXENT organisatie is er geen separate auditfunctie gepositioneerd. De Financieel Directeur draagt hiervoor de (inhoudelijke) verantwoordelijkheid. Om de objectiviteit te waarborgen is een Audit Commissie ingesteld van twee leden. De voorzitter van de Audit Commissie is tevens lid van de Raad van Commissarissen. De leden van de Audit Commissie zijn allen financieel expert. In het Reglement van de Audit Commissie van AXENT NabestaandenZorg N.V. is onder meer de samenstelling, taken en bevoegdheden van de Audit Commissie geregeld. Het beloningsbeleid van AXENT is overeenkomstig de Code. Gezien de omvang van de Axent organisatie en door de recente verzelfstandiging heeft de organisatie nog niet alle punten uit de code formeel kunnen verankeren. Ondanks dat de expliciete vastlegging van een aantal punten ontbreekt, blijkt de naleving van de code al wel impliciet uit het gevoerde beleid. Het komend jaar zullen deze zaken ook formeel verankerd worden binnen de organisatie. 10

11 Vooruitzichten 2012 De huidige markt voor uitvaartverzekeringen is een verdringingsmarkt waarbij marges zowel voor de aanbieder als de adviseur steeds meer onder druk komen te staan. Het mogelijke besluit dat het provisieverbod ook van toepassing wordt op uitvaartverzekeringen per 1 januari 2013, zal het intermediair dwingen hun business model aan te passen. Wij verwachten dat het afsluiten van uitvaartverzekeringen via het directe kanaal (internet) verder in populariteit zal toenemen en daarmee een belangrijk distributiekanaal wordt. In het licht van de beoogde verkoop van AXENT NabestaandenZorg N.V aan Nomura en het gegeven dat de strategie die Nomura wil volgen nog niet bekend is, geven wij als directie geen vooruitblik op die zaken die samenhangen met de strategie van de onderneming. Wel is de verwachting gerechtvaardigd dat de overname niet zal leiden tot gedwongen ontslagen. Groningen, 19 maart 2012 Ronald van Lier Emiel J. Pieters Algemeen Directeur Financieel Directeur 11

12 Bericht van de Raad van Commissarissen Hierbij biedt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2011 aan, zoals die werd opgesteld door de directie van AXENT NabestaandenZorg N.V. In het verslag is de goedkeurende controleverklaring van KPMG Accountants N.V. opgenomen. Wij stellen u voor uw goedkeuring aan de jaarrekening te verlenen. Deze goedkeuring strekt tot decharge van de directie voor het gevoerde beheer en eveneens decharge van de Raad van Commissarissen voor het in 2011 gehouden toezicht. De eerste helft van het jaar 2011 stond voor AXENT NabestaandenZorg N.V. in het teken van een directiewisseling en de afronding van de verzelfstandiging uit Aegon. In de tweede helft van het jaar eiste de voorgenomen transactie om alle uitstaande aandelen van Axent NabestaandenZorg N.V. aan Nomura te verkopen veel aandacht. Op 27 december 2011 werd de betreffende koop- en verkoop- overeenkomst door partijen ondertekend. Op 30 december 2011 is de Verklaring van Geen Bezwaar aangevraagd bij De Nederlandsche Bank. De Raad heeft in 2011 mede hierdoor een actieve invulling gegeven aan haar Commissariaat. Enerzijds heeft de Raad de reguliere gang van zaken in de organisatie gevolgd, waarbij met name de ontwikkeling van de solvabiliteit van Axent centraal stond als gevolg van de spanningen binnen de Euro zone. Anderzijds werd speciale aandacht geschonken aan specifieke deelgebieden van de organisatie, zoals de financiële administratie, de klantenservice en de mogelijke ontwikkeling van nieuwe producten. Met betrekking tot de beoogde verkoop aan Nomura heeft de Raad in het bijzonder toegezien op de gevolgen voor de positie van belanghebbenden, met name de polishouders, de werknemers en de aandeelhouder. De Raad van Commissarissen vergaderde in 2011 zeven maal in aanwezigheid van de directie. In de vergaderingen besprak de Raad van Commissarissen, naast de hiervoor vermelde actuele en algemene beleidsonderwerpen, het beleggingsbeleid, de financiële rapportages, de risicoanalyse, het commerciële beleidsplan en de algemene gang van zaken in de organisatie. Verder vergaderde de Raad in 2011 enige malen onderling. Daarin werd vooroverleg over agendapunten gepleegd en de gang van zaken met de directie besproken en geëvalueerd. Ook heeft de Raad in 2011 het eigen functioneren onderzocht en geëvalueerd. De Audit Commissie wordt voorgezeten door medecommissaris de heer A. Tukker. De Audit Commissie is in het boekjaar 2011 driemaal bijeengekomen. Naast de financiële rapportages, zijn met name de waarderingsgrondslagen als gevolg van de verzelfstandiging van AXENT NabestaandenZorg N.V. met de externe actuaris en accountant besproken. De Audit Commissie deed steeds verslag van zijn werkzaamheden aan de Raad van Commissarissen. Per 1 februari 2011 is de heer Croes als algemeen directeur van de vennootschap teruggetreden. In zijn plaats is de heer van Lier aangesteld. Per 1 juli 2011 is de heer Van den Brom teruggetreden als financieel directeur. Hij is vervangen door de heer Pieters. De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de heren Van Lier en Pieters in het afgelopen jaar de onderneming, onder dikwijls moeilijke omstandigheden, geleid hebben. In februari 2011 heeft de heer Vergunst met onmiddellijke ingang om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden als commissaris moeten beëindigen. In maart bereikte ons het trieste bericht van zijn overlijden. De Raad van Commissarissen is hem zeer erkentelijk voor zijn belangrijke en positieve inbreng voor de onderneming en gedenkt hem met eerbied en affectie. 12

13 Tot slot is de Raad van Commissarissen de medewerkers en de directie erkentelijk voor de getoonde inzet en betrokkenheid in Groningen, 19 maart 2012 A.G. Beelaerts van Blokland Voorzitter 13

14 Geconsolideerde jaarrekening AXENT NabestaandenZorg N.V. 14

15 Geconsolideerde balans per 31 december (na verwerking voorstel resultaatbestemming) Bedragen in duizenden euro s Toelichting 31-dec dec-2010 Vaste activa Beleggingen (1) Derivaten (2) Vlottende activa Latente belastingvorderingen (3) Vorderingen (4) Overlopende activa (5) Liquide middelen (6) Totaal activa dec dec-2010 Groepsvermogen Groepsvermogen (7) Overige passiva Verzekeringsovereenkomsten (8) Latente belastingverplichtingen (9) Schulden (10) Overlopende passiva (11) Totaal passiva

16 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in duizenden euro s Toelichti ng Verdiende premies eigen rekening Bruto premies (12) Uitgaande herverzekeringspremies (12) Opbrengsten uit beleggingen Beleggingsopbrengsten (13) Waardeverandering van beleggingen en (14) derivaten Gerealiseerde winst op beleggingen (15) Uitkeringen en voorzieningen Uitkeringen eigen rekening Wijziging technische voorzieningen eigen (16) rekening Winstdeling en kortingen (17) Bedrijfskosten Provisies, beheers- en personeelskosten (18) Beleggingslasten (19) Resultaat voor belasting Vennootschapsbelasting (20) Resultaat na belasting Netto resultaat voor technische rekening

17 Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat Bedragen in duizenden euro s Resultaat na belasting Overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten Herwaarderingen van beleggingen - - Gecumuleerd belastingeffect van posten die direct in het eigen vermogen zijn verantwoord Overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten na belasting Totaal resultaat na belasting

18 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Bedragen in duizenden euro s Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat Mutatie voorziening verzekeringsverplichtingen Mutatie voorziening winstdelingsverplichtingen Mutatie latente winstdelingsverplichtingen Mutatie toetsvoorziening Mutatie technische voorzieningen eigen rekening Mutatie latente belastingposities Afschrijving Rentestandkorting Afschrijving vooruitbetaalde provisie Afschrijving immateriële vaste activa Activering vooruitbetaalde provisie Activering overlopende acquisitiekosten Afschrijving overlopende acquisitiekosten Activering en afschrijvingen Overige schulden en overlopende passiva Overige activa en vooruitbetaalde kosten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Investeringen en aankopen: - Aankopen van beleggingen Aankopen van deposito Resultaat uit financiële transacties Desinvesteringen, aflossingen en verkopen: - Ontvangen aflossingen uit beleggingen Verkoop van beleggingen Verkopen van derivaat Overige 87 - Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Transport

19 Bedragen in duizenden euro s Transport Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaalde dividenden Opgenomen leningen - - Kasstroom uit financieringsactiviteiten Vrije kasstroom (mutatie geldmiddelen) Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen die tot wijziging in de liquide middelen aanleiding hebben gegeven. 19

20 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemeen Algemene informatie AXENT NabestaandenZorg N.V., gevestigd in Groningen, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Groningen op het adres Leonard Springerlaan 31, 9727 KB Groningen. AXENT NabestaandenZorg N.V. is sinds 1 april 2010 een 100% dochtermaatschappij van AXENT Verzekeringen B.V. te Amsterdam. AXENT NabestaandenZorg N.V. en haar dochterondernemingen zijn actief op het gebied van uitvaartverzekeringen. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep waarvan AXENT Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, aan het hoofd staat. AXENT NabestaandenZorg N.V. te Groningen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen: Geconsolideerde maatschappijen: Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal AXENT Uitvaartverzekeringen N.V. Groningen 100% LPU Verzekeringen N.V. Groningen 100% Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van AXENT NabestaandenZorg N.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende vennootschappen. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van AXENT Holding B.V. De financiële gegevens van de geconsolideerde vennootschappen zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Saldering van activa en passiva Financiële activa en verplichtingen worden in de balans gesaldeerd indien AXENT NabestaandenZorg N.V. een wettelijk afdwingbaar recht daartoe heeft en tevens de bedoeling heeft om actief en verplichting op een netto basis of op hetzelfde moment af te wikkelen. Samenvatting van significante waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslagen toegepast bij het opstellen van deze jaarrekening worden hierna behandeld. Deze grondslagen zijn, tenzij anders vermeld, gedurende de gehele verslagperiode van toepassing geweest. De opstelling van de balans is, in grote lijnen, gebaseerd op de volgorde van liquiditeit. Cijfers luiden in duizenden euro s tenzij anders vermeld. De jaarrekening is opgemaakt op 19 maart 2012 en vastgesteld op 23 mei

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2012. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2012 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 21 mei 2013 Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Wealth Management Partners N.V. te Amstelveen. Publicatierapport 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer: 27269025

Wealth Management Partners N.V. te Amstelveen. Publicatierapport 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer: 27269025 Wealth Management Partners N.V. te Amstelveen Publicatierapport 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer: 27269025 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2014 2 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie