Jaarverslag AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012.

2 Jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag van de directie... 6 Bericht van de Raad van Commissarissen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Verslag van de Directie Bericht van de Raad van Commissarissen Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens

4 Personalia Raad van Commissarissen A.G. Beelaerts van Blokland A. Tukker F. Vergunst (tot 17 februari 2011) Directie H. Croes, directeur (tot 1 februari 2011) R.S.F. van Lier, algemeen directeur (vanaf 1 februari 2011) P.A. van den Brom, directeur (tot 1 juli 2011) E.J. Pieters, financieel directeur (vanaf 1 juli 2011) Extern Actuaris Ernst & Young Actuarissen B.V. Extern Accountant KPMG Accountants N.V. 4

5 Kerncijfers Bedragen in duizenden euro's Resultaat Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Omzet Bruto premies Opbrengsten uit beleggingen Totaal Bedrijfskosten Provisies aan tussenpersonen Beheerskosten Mutatie geactiveerde acquisitiekosten Totaal Solvabiliteit (conform Wft) Solvabiliteit AXENT 314% 223% Balansgegevens Technische voorzieningen Beleggingen Eigen vermogen Balanstotaal Gemiddeld aantal medewerkers (herrekend op fulltime basis)

6 Verslag van de directie Een jaar na de verzelfstandiging Op 1 april 2010 is de entiteit NabestaandenZorg N.V. verkocht aan AXENT Verzekeringen B.V. De belangrijkste activiteiten in 2010 waren geënt op de verzelfstandiging van de entiteit. De verzekeringsportefeuille is na de acquisitie vanuit de Aegon organisatie ondergebracht in een hiervoor nieuw opgezette organisatie en systeemomgeving binnen AXENT NabestaandenZorg N.V. Dit heeft het mogelijk gemaakt om volledig zelfstandig als verzekeraar vanaf 1 november 2010 te kunnen opereren. Het jaar 2011 stond in het teken van het afronden van openstaande punten van de carve-out en het verder professionaliseren van de organisatie. Belangrijke punten hierin waren: het verder inrichten van de organisatie op afdelingsniveau (de juiste mensen op de juiste plaats), het nader uitwerken en implementeren van een administratieve organisatie die gebaseerd is op key controles teneinde de interne beheersing te optimaliseren en het verder ontwikkelen van gewenste functionaliteiten voor de in gebruik genomen IT-systemen. In 2011 is de dienstverlening aan het intermediair sterk verbeterd o.a. door de electronische communicatie via het ADN netwerk. In 2011 heeft er een directiewisseling plaatsgevonden. Per 1 februari 2011 is R.S.F. van Lier aangetreden als statutair bestuurder als opvolger van J.A.W. Croes in de functie van Algemeen Directeur en per 1 juli 2011 is E.J. Pieters aangetreden als statutair bestuurder als opvolger van P.A. van den Brom in de functie van Financieel Directeur. De markt in beweging Er zijn de nodige marktontwikkelingen: Aan de ene kant is er algemeen wantrouwen van consumenten in de financiële sector als geheel. En specifiek voor uitvaartverzekeringen is er al enige tijd discussie over het nut en de marges. Aan de andere kant zien wij dat er behoefte is in de markt aan een eenvoudig en transparant product dat doet wat het belooft en dat flexibel mee kan bewegen met de continu veranderende wensen van klanten aangaande hun uitvaartverzekering. Verder geldt dat ontwikkelingen bij financiële instellingen, waaronder verzekeraars, in belangrijke mate worden beïnvloed door ontwikkelingen in financiële markten. Dit in samenhang met de wijze waarop levensverzekeraars hun (rente)risico s hebben afgedekt. In het 3 e kwartaal 2011 heeft de AFM een onderzoek gedaan bij de vijf grootste uitvaartverzekeraars. In december 2011 is het rapport Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen gepubliceerd. De AFM is van oordeel dat het klantbelang onvoldoende centraal staat bij de distributie van uitvaartverzekeringen. In het rapport doet de AFM tien aanbevelingen aan de branche. Een drietal aanbevelingen zijn voor AXENT van toepassing: (1) een gerichte controle van het intermediairsbestand. De onderzoeksperiode liep gelijk met verbeteracties hierop en sinds afgelopen zomer is het controleproces hierop aangepast. (2) het niet voldoende afbakenen van een geschikte doelgroep voor haar producten. Wij menen dat het afbakenen van een geschikte doelgroep vanuit onze rol als aanbieder niet bijdraagt aan verbetering van zorgvuldig advies. Wij weten dat onze bemiddelaars de motivatie van de klant meenemen in hun afweging om een uitvaartverzekering aan te bieden of niet, en (3) de verwachtingen die geschept worden t.a.v. zorgvuldig advies niet waargemaakt worden, omdat bij de distributie onvoldoende informatie ingewonnen wordt over de financiele positie en de risicobereidheid van de consument. Als directie beraden wij ons momenteel hoe wij vanuit onze rol als aanbieder hierin kunnen voorzien richting onze bemiddelaars die de advisering uitvoeren. 6

7 Markt en marktaandeel De markt van uitvaartverzekeringen wordt gedomineerd door vijf grote partijen (Dela, Monuta, AXENT, Ardanta en Yarden). Samen zijn deze partijen verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de omzet in de markt van verzekeraars die gespecialiseerd zijn in uitvaartverzekeringen 1. In 2010 bedroeg de gezamenlijke premieomzet van deze vijf grootste verzekeraars ruim 610 miljoen. Dit is een groei van ongeveer 6% ten opzichte van hun gezamenlijke premie-inkomsten in De verzekeraars verwachten een iets dalende trend ten aanzien van de brutopremie-aanwas in 2011 vergeleken met Het restant van de markt van gespecialiseerde uitvaartverzekeraars betreft ongeveer 35 kleinere uitvaartverzekeraars die premie-inkomsten kennen van ongeveer tot 16 miljoen per jaar. 3 Ontwikkeling distributiekanalen Het overgrote deel van de productie van AXENT wordt gesloten via het indirecte kanaal. Omdat vanaf 1 januari 2010 de uitvaartverzekeringen vallen onder de reikwijdte van zowel de beloningstransparantie als de inducement heeft dit een groot effect op het indirecte verkoopkanaal. Bemiddelaars dienen hun klanten inzicht te geven in provisies die worden berekend, waardoor zij hun businessmodel zullen moeten heroverwegen. Beloningstransparantie zal uiteindelijk de status van de financiële dienstverlener alleen maar ten goede komen. Het wordt nu duidelijk dat hij wordt betaald door de klant of dat nu in de vorm van een uurtarief of van provisie is. En daarmee wordt het intermediair in de ogen van een klant ook meer zijn adviseur in plaats van verkoper van een product. De bandbreedte waarbinnen de beloning voor het intermediair kan variëren, is voor het verzekeringsproduct dat AXENT in 2010 in de markt heeft gezet in 2011 beperkt. Met deze beperking is het intermediair nog steeds prima in staat om de beloning af te stemmen op de mate van dienstverlening. Ontwikkeling financiële markten 4 Financiële instellingen zijn voor hun succes in belangrijke mate afhankelijk van mondiale economische ontwikkelingen. Gedurende 2011 ervaren we nog steeds de gevolgen van de wereldwijde crisis ( kredietcrisis ) die in 2007 begon. Door de verslechterende economieën zagen overheden zich genoodzaakt de economieën te stimuleren. Een stevige stijging van de schuldpositie van onder meer een aantal Europese landen was het gevolg. Ook werd duidelijk dat een aantal landen in Europa amper hervormingen heeft doorgevoerd, waardoor hun concurrentiepositie in de Europese Unie (EU) verslechterde. Door de gestegen schulden kwamen de rentes in verschillende Europese landen op onhoudbare niveaus, de eurocrisis was geboren ging voor obligaties redelijk goed van start. Men verwachtte toen nog dat er snel een goede oplossing zou komen voor de eurocrisis. Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal leidde dat tot dalende risicopremies bij bedrijfsobligaties. De koersen van staatsobligaties van de noordelijke EU-landen bleven stabiel. Tegelijkertijd daalden de koersen van staatsobligaties uit de perifere landen, door toenemende onzekerheid over deze landen. Portugal vergezelde Griekenland en Ierland in het vragen van hulp aan andere EU-landen. Toch bleef de obligatiemarkt in zijn algemeenheid redelijk stabiel. Vlak voor de zomer 2011 bleek dat de eurocrisis nog niet was opgelost. Griekenland had meer steun nodig. Private beleggers (lees: banken) moesten deelnemen in de herstructurering van Griekse staatsobligaties, die daarmee hun status van risicovrije belegging lijken te hebben verloren. Dit leidde dan ook tot aantasting van andere EU-landen, zoals Spanje en Italië. En juist voor dit scenario waren de financiële markten bevreesd. Kleinere landen als Griekenland en Portugal zijn nog te redden, maar Italië en Spanje zijn een ander verhaal. Obligatiekoersen van 1 Bron:Jaarboek AM Gebaseerd op cijfers over premie-inkomsten van verzekeraars op de website van DNB over Bron: Jaarboek AM bron: Wilgenhaege.eu 7

8 deze landen daalden dan ook sterk, waardoor de rente die deze landen moeten betalen steeg. Ondanks interventies van de ECB bleven de rentes hoog. Risicopremies stegen fors. De ultieme veiligheid werd gezocht in staatsobligaties van landen als Duitsland en Nederland. De rente die deze landen moesten betalen, daalde naar historische dieptepunten: minder dan 2% voor leningen met een looptijd van 10 jaar. De kapitaalmarkten vragen zich af of er een oplossing is voor de huidige europroblemen. De aanhoudende onzekerheid heeft nu ook impact op de reële economie. Uit inkoopmanagers indices blijkt een afnemende economische activiteit. Niet alleen Europese landen hebben nog last van de naweeën van de subprime crisis. Ook landen als Japan, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten hebben het zwaar. De kredietwaardigheid van de VS is zelfs verlaagd door S&P, waardoor het de triple AAA rating verloor. Aanpassing rentetermijnstructuur Gelet op de uitzonderlijke marktomstandigheden heeft DNB besloten een correctie toe te passen door de curve voor ultimo december te baseren op een driemaandsgemiddelde, door het gemiddelde te berekenen van de rentetermijnstructuur van alle handelsdagen in de periode 1 oktober tot en met 31 december Vanwege het level-playing field op dit gebied tussen verzekeraars en pensioenfondsen, geldt deze aanpassing zowel voor pensioenfondsen als voor verzekeraars. Tegen deze achtergrond heeft DNB daarnaast besloten verzekeraars die de ECB- AAA-curve hanteren, eveneens toe te staan een driemaandsmiddeling toe te passen, mits zij daartoe een verzoek indienen bij DNB. AXENT maakt gebruik van de ECB-AAA-curve maar heeft besloten om geen driemaandsmiddeling toe te passen. Onze motivatie is gelegen in het voortzetten van de bestendige gedragslijn. Beleggingen Per balansdatum is het beleid van AXENT om de obligatieportefeuille in te richten met voornamelijk staats(gegarandeerde) obligaties, waarbij een long-hold strategie gehanteerd wordt. In 2011 is door AXENT voornamelijk belegd in West-Europese staatsobligaties met een AAA-rating met een lange duration. De duration van de beleggingsportefeuille is korter dan de duration van de verplichtingen. Een wijziging van de rentestand kan direct een negatief effect op de financiële positie van de vennootschap hebben. Gezien de rentegevoeligheid in de portefeuille worden deze ontwikkelingen door de directie op de voet gevolgd met ondersteuning van de door haar ingestelde beleggingsadviesraad ( ALCO ). Beoogde verkooptransactie In de zomer van 2011 heeft zich bij de aandeelhouder van AXENT NabestaandenZorg N.V een aspirant koper (Nomura), een internationale van origine Japanse bank, gemeld voor AXENT NabestaandenZorg N.V. In juli en augustus heeft er een due diligence onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van de due diligence is voor Nomura positief uitgepakt en heeft geresulteerd in het tekenen van een Share Purchase Agreement ( SPA ). Nomura heeft op 30 december 2011 de aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar (VVGB) ingediend bij de DNB. Een onderdeel van de SPA is een herverzekeringscontract. Het doel van dit derivaat dat als economische hedge wordt gehouden is om het eigen vermogen van Axent NabestaandenZorg N.V. te beschermen tegen renteschommelingen in de situatie dat de beoogde verkooptransactie niet door mocht gaan. Dit contract is van kracht op balansdatum. 8

9 Resultaat Bij een dalend premie-inkomen met 2% naar EUR 62,3 miljoen in 2011 heeft AXENT NabestaandenZorg N.V.over 2011 een netto resultaat geboekt van EUR 101,7 miljoen. Dit is 102% hoger dan het netto resultaat van 2010 van EUR 50,3 miljoen. Het derivaat dat als economische hedge wordt gehouden is verwerkt onder de financiële vaste activa. Het ongerealiseerde resultaat van deze hedge ter grootte van EUR 92,6 miljoen is ten gunste van het resultaat verantwoord. Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed ter grootte van EUR 130,9 miljoen door ongerealiseerde herwaardering van beleggingen (2010: EUR 18,7 miljoen). De bedrijfskosten (exclusief beleggingslasten) ter grootte van EUR 22,7 miljoen zijn in 2011 op een vergelijkbaar niveau gebleven met 2010 (EUR 22,5 miljoen). In de bedrijfskosten van 2011 zijn kosten opgenomen die betrekking hebben op de afronding van de carve-out uit Aegon. De betaalde provisies in 2011 zijn, door toegenomen nieuwe productie, gestegen met EUR 1,9 miljoen. Technische voorzieningen, eigen vermogen en solvabiliteit Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2011 EUR 197,9 miljoen, tegen EUR 96,2 miljoen ultimo De toename van EUR 101,7 miljoen wordt volledig verklaard door een netto winst van EUR 101,7 miljoen. In het jaar 2010 bedroeg de solvabiliteit 223%. In 2011 is de solvabiliteit toegenomen tot 314%. De verbetering van de solvabiliteit werd voornamelijk veroorzaakt door het afsluiten van een economische hedge die het eigen vermogen van AXENT NabestaandenZorg N.V. tegen rentewijzigingen beschermt. Met deze solvabiliteitspositie voldoet AXENT ruim aan de minimaal vereiste solvabiliteit volgens de Wft en aan de interne eisen. In de berekening van de huidige aanwezige solvabiliteit wordt de waarde van het derivaat dat als economische hedge wordt gehouden meegenomen. In 2011 zijn er drie verfijningen doorgevoerd op de technische voorzieningen. De eerste verfijning heeft betrekking op de technische voorziening voor het in oktober 2011 geïntroduceerde AXENT product, die te prudent was vastgesteld. De tweede verfijning heeft betrekking op de afrondingsmethodiek van de leeftijden van verzekerden bij ingangsdatum van de polis. De derde verfijning betreft een aanpassing van de latente winstdeling. Tezamen met de reguliere portefeuilleontwikkeling is de technische voorziening voor levensverzekeringen in 2011 gestegen van EUR 959,6 miljoen naar EUR 970,9 miljoen. In december is er een tekort uit de toereikendheidstoets vastgesteld. Dit leidt ertoe dat de balansvoorziening per ultimo 2011 verhoogd is tot het niveau van de WFT toetsvoorziening. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door de gedaalde rente die leidt tot een hogere marktwaarde van de verplichtingen. Deze dotatie heeft een negatieve impact op het eigen vermogen en daarmee een negatief effect op de solvabiliteit. Riskmanagement De vennootschap heeft te maken met een verscheidenheid aan risico s. Sommige daarvan zijn inherent aan de functie van een uitvaartverzekeraar, zoals wijzigingen in sterfte en polisverval. De grootste risico's hangen echter samen met bewegingen op de financiële markten (zoals rente- en kredietrisico s). Deze risico s zijn van invloed op de waarde van de beleggingen en de verplichtingen van de verkochte verzekeringsproducten. De directie onderkent dat bij een wijziging van de rente de solvabiliteit van de vennootschap onder druk zou kunnen komen te staan. In 2011 heeft AXENT een extern beleggingsadviesbureau aangesteld om oplossingen aan te dragen om de rentegevoeligheid af te dekken en de duration van de verplichtingen beter te matchen met haar 9

10 beleggingsportefeuille. Daarnaast is met het in 2011 afgesloten derivaat (als onderdeel van de beoogde verkooptransactie) het renterisico significant ingeperkt. In de jaarrekening wordt in de risicoparagraaf verder ingegaan op de risicobeheersing. Corporate Governance Corporate Governance gaat over vier elementen die onderling samenhangen: sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Deze vier elementen dienen onderling met elkaar in balans te zijn. AXENT NabestaandenZorg N.V. is een Uitvaartverzekeraar. In dat verband is naleving van deze Governance principes, hierna de Code, welke zijn uitgevaardigd door het Verbond van Verzekeraars van belang. De code is een uitwerking van de algemene maatschappelijke gedachte en derhalve bijzonder bruikbaar als leidraad. Verder zijn de bepalingen uit de Wft over beheerste en integere bedrijfsvoering en de uitwerking daarvan door De Nederlandsche Bank een referentiekader voor AXENT. Ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid, taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen voldoet AXENT aan de Code. Het Bestuur voldoet grotendeels aan de samenstelling en deskundigheid en de taak en werkwijze. De ontbrekende elementen betreffen de ondertekening van een moreel-ethische verklaring (deze zal in 2012 worden ondertekend) en een structureel programma voor permanente educatie (als gevolg van directiewisselingen in 2011 is er nog geen gelegenheid geweest hier invulling aan te geven maar zal in 2012 opgepakt worden). In het Reglement van het bestuur van AXENT NabestaandenZorg N.V. heeft AXENT onderwerpen geregeld als de samenstelling, taken en bevoegdheden van het bestuur, bezoldiging en besluitvorming. Risicomanagement wordt uitgevoerd conform de Code. De grootste risico's hangen samen met bewegingen op de financiële markten. Deze risico s zijn van invloed op de waarde van de beleggingen en de verplichtingen gerelateerd aan de verkochte verzekeringsproducten. AXENT heeft een Beleggingsraad ( ALCO ) ingesteld die als adviseur optreedt van het Bestuur. De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn geregeld in het Reglement van de beleggingsraad van AXENT NabestaandenZorg N.V.. Operationele risico s zijn benoemd en worden gemonitord en gerapporteerd aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen. In 2011 was er nog geen product approval process geëffectueerd. De focus heeft in 2011 vooral gelegen op de interne organisatie. Er zijn in 2011 geen nieuwe verzekeringsproducten in de markt gezet. Afhankelijk van de gekozen strategie van de beoogde nieuwe aandeelhouder Nomura, zal in 2012 beoordeeld worden op welke wijze er invulling gegeven zal worden aan het product approval process door AXENT Nabestaandenzorg N.V. Gezien de omvang van de AXENT organisatie is er geen separate auditfunctie gepositioneerd. De Financieel Directeur draagt hiervoor de (inhoudelijke) verantwoordelijkheid. Om de objectiviteit te waarborgen is een Audit Commissie ingesteld van twee leden. De voorzitter van de Audit Commissie is tevens lid van de Raad van Commissarissen. De leden van de Audit Commissie zijn allen financieel expert. In het Reglement van de Audit Commissie van AXENT NabestaandenZorg N.V. is onder meer de samenstelling, taken en bevoegdheden van de Audit Commissie geregeld. Het beloningsbeleid van AXENT is overeenkomstig de Code. Gezien de omvang van de Axent organisatie en door de recente verzelfstandiging heeft de organisatie nog niet alle punten uit de code formeel kunnen verankeren. Ondanks dat de expliciete vastlegging van een aantal punten ontbreekt, blijkt de naleving van de code al wel impliciet uit het gevoerde beleid. Het komend jaar zullen deze zaken ook formeel verankerd worden binnen de organisatie. 10

11 Vooruitzichten 2012 De huidige markt voor uitvaartverzekeringen is een verdringingsmarkt waarbij marges zowel voor de aanbieder als de adviseur steeds meer onder druk komen te staan. Het mogelijke besluit dat het provisieverbod ook van toepassing wordt op uitvaartverzekeringen per 1 januari 2013, zal het intermediair dwingen hun business model aan te passen. Wij verwachten dat het afsluiten van uitvaartverzekeringen via het directe kanaal (internet) verder in populariteit zal toenemen en daarmee een belangrijk distributiekanaal wordt. In het licht van de beoogde verkoop van AXENT NabestaandenZorg N.V aan Nomura en het gegeven dat de strategie die Nomura wil volgen nog niet bekend is, geven wij als directie geen vooruitblik op die zaken die samenhangen met de strategie van de onderneming. Wel is de verwachting gerechtvaardigd dat de overname niet zal leiden tot gedwongen ontslagen. Groningen, 19 maart 2012 Ronald van Lier Emiel J. Pieters Algemeen Directeur Financieel Directeur 11

12 Bericht van de Raad van Commissarissen Hierbij biedt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2011 aan, zoals die werd opgesteld door de directie van AXENT NabestaandenZorg N.V. In het verslag is de goedkeurende controleverklaring van KPMG Accountants N.V. opgenomen. Wij stellen u voor uw goedkeuring aan de jaarrekening te verlenen. Deze goedkeuring strekt tot decharge van de directie voor het gevoerde beheer en eveneens decharge van de Raad van Commissarissen voor het in 2011 gehouden toezicht. De eerste helft van het jaar 2011 stond voor AXENT NabestaandenZorg N.V. in het teken van een directiewisseling en de afronding van de verzelfstandiging uit Aegon. In de tweede helft van het jaar eiste de voorgenomen transactie om alle uitstaande aandelen van Axent NabestaandenZorg N.V. aan Nomura te verkopen veel aandacht. Op 27 december 2011 werd de betreffende koop- en verkoop- overeenkomst door partijen ondertekend. Op 30 december 2011 is de Verklaring van Geen Bezwaar aangevraagd bij De Nederlandsche Bank. De Raad heeft in 2011 mede hierdoor een actieve invulling gegeven aan haar Commissariaat. Enerzijds heeft de Raad de reguliere gang van zaken in de organisatie gevolgd, waarbij met name de ontwikkeling van de solvabiliteit van Axent centraal stond als gevolg van de spanningen binnen de Euro zone. Anderzijds werd speciale aandacht geschonken aan specifieke deelgebieden van de organisatie, zoals de financiële administratie, de klantenservice en de mogelijke ontwikkeling van nieuwe producten. Met betrekking tot de beoogde verkoop aan Nomura heeft de Raad in het bijzonder toegezien op de gevolgen voor de positie van belanghebbenden, met name de polishouders, de werknemers en de aandeelhouder. De Raad van Commissarissen vergaderde in 2011 zeven maal in aanwezigheid van de directie. In de vergaderingen besprak de Raad van Commissarissen, naast de hiervoor vermelde actuele en algemene beleidsonderwerpen, het beleggingsbeleid, de financiële rapportages, de risicoanalyse, het commerciële beleidsplan en de algemene gang van zaken in de organisatie. Verder vergaderde de Raad in 2011 enige malen onderling. Daarin werd vooroverleg over agendapunten gepleegd en de gang van zaken met de directie besproken en geëvalueerd. Ook heeft de Raad in 2011 het eigen functioneren onderzocht en geëvalueerd. De Audit Commissie wordt voorgezeten door medecommissaris de heer A. Tukker. De Audit Commissie is in het boekjaar 2011 driemaal bijeengekomen. Naast de financiële rapportages, zijn met name de waarderingsgrondslagen als gevolg van de verzelfstandiging van AXENT NabestaandenZorg N.V. met de externe actuaris en accountant besproken. De Audit Commissie deed steeds verslag van zijn werkzaamheden aan de Raad van Commissarissen. Per 1 februari 2011 is de heer Croes als algemeen directeur van de vennootschap teruggetreden. In zijn plaats is de heer van Lier aangesteld. Per 1 juli 2011 is de heer Van den Brom teruggetreden als financieel directeur. Hij is vervangen door de heer Pieters. De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de heren Van Lier en Pieters in het afgelopen jaar de onderneming, onder dikwijls moeilijke omstandigheden, geleid hebben. In februari 2011 heeft de heer Vergunst met onmiddellijke ingang om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden als commissaris moeten beëindigen. In maart bereikte ons het trieste bericht van zijn overlijden. De Raad van Commissarissen is hem zeer erkentelijk voor zijn belangrijke en positieve inbreng voor de onderneming en gedenkt hem met eerbied en affectie. 12

13 Tot slot is de Raad van Commissarissen de medewerkers en de directie erkentelijk voor de getoonde inzet en betrokkenheid in Groningen, 19 maart 2012 A.G. Beelaerts van Blokland Voorzitter 13

14 Geconsolideerde jaarrekening AXENT NabestaandenZorg N.V. 14

15 Geconsolideerde balans per 31 december (na verwerking voorstel resultaatbestemming) Bedragen in duizenden euro s Toelichting 31-dec dec-2010 Vaste activa Beleggingen (1) Derivaten (2) Vlottende activa Latente belastingvorderingen (3) Vorderingen (4) Overlopende activa (5) Liquide middelen (6) Totaal activa dec dec-2010 Groepsvermogen Groepsvermogen (7) Overige passiva Verzekeringsovereenkomsten (8) Latente belastingverplichtingen (9) Schulden (10) Overlopende passiva (11) Totaal passiva

16 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in duizenden euro s Toelichti ng Verdiende premies eigen rekening Bruto premies (12) Uitgaande herverzekeringspremies (12) Opbrengsten uit beleggingen Beleggingsopbrengsten (13) Waardeverandering van beleggingen en (14) derivaten Gerealiseerde winst op beleggingen (15) Uitkeringen en voorzieningen Uitkeringen eigen rekening Wijziging technische voorzieningen eigen (16) rekening Winstdeling en kortingen (17) Bedrijfskosten Provisies, beheers- en personeelskosten (18) Beleggingslasten (19) Resultaat voor belasting Vennootschapsbelasting (20) Resultaat na belasting Netto resultaat voor technische rekening

17 Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat Bedragen in duizenden euro s Resultaat na belasting Overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten Herwaarderingen van beleggingen - - Gecumuleerd belastingeffect van posten die direct in het eigen vermogen zijn verantwoord Overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten na belasting Totaal resultaat na belasting

18 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Bedragen in duizenden euro s Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat Mutatie voorziening verzekeringsverplichtingen Mutatie voorziening winstdelingsverplichtingen Mutatie latente winstdelingsverplichtingen Mutatie toetsvoorziening Mutatie technische voorzieningen eigen rekening Mutatie latente belastingposities Afschrijving Rentestandkorting Afschrijving vooruitbetaalde provisie Afschrijving immateriële vaste activa Activering vooruitbetaalde provisie Activering overlopende acquisitiekosten Afschrijving overlopende acquisitiekosten Activering en afschrijvingen Overige schulden en overlopende passiva Overige activa en vooruitbetaalde kosten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Investeringen en aankopen: - Aankopen van beleggingen Aankopen van deposito Resultaat uit financiële transacties Desinvesteringen, aflossingen en verkopen: - Ontvangen aflossingen uit beleggingen Verkoop van beleggingen Verkopen van derivaat Overige 87 - Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Transport

19 Bedragen in duizenden euro s Transport Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaalde dividenden Opgenomen leningen - - Kasstroom uit financieringsactiviteiten Vrije kasstroom (mutatie geldmiddelen) Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen die tot wijziging in de liquide middelen aanleiding hebben gegeven. 19

20 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemeen Algemene informatie AXENT NabestaandenZorg N.V., gevestigd in Groningen, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Groningen op het adres Leonard Springerlaan 31, 9727 KB Groningen. AXENT NabestaandenZorg N.V. is sinds 1 april 2010 een 100% dochtermaatschappij van AXENT Verzekeringen B.V. te Amsterdam. AXENT NabestaandenZorg N.V. en haar dochterondernemingen zijn actief op het gebied van uitvaartverzekeringen. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep waarvan AXENT Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, aan het hoofd staat. AXENT NabestaandenZorg N.V. te Groningen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen: Geconsolideerde maatschappijen: Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal AXENT Uitvaartverzekeringen N.V. Groningen 100% LPU Verzekeringen N.V. Groningen 100% Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van AXENT NabestaandenZorg N.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende vennootschappen. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van AXENT Holding B.V. De financiële gegevens van de geconsolideerde vennootschappen zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Saldering van activa en passiva Financiële activa en verplichtingen worden in de balans gesaldeerd indien AXENT NabestaandenZorg N.V. een wettelijk afdwingbaar recht daartoe heeft en tevens de bedoeling heeft om actief en verplichting op een netto basis of op hetzelfde moment af te wikkelen. Samenvatting van significante waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslagen toegepast bij het opstellen van deze jaarrekening worden hierna behandeld. Deze grondslagen zijn, tenzij anders vermeld, gedurende de gehele verslagperiode van toepassing geweest. De opstelling van de balans is, in grote lijnen, gebaseerd op de volgorde van liquiditeit. Cijfers luiden in duizenden euro s tenzij anders vermeld. De jaarrekening is opgemaakt op 19 maart 2012 en vastgesteld op 23 mei

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V.

JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. Jaarverslag 2006 JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. 2014 Jaarrekening Toelichting Jaarrekening 22 mei 2015 Dit verslag is vastgesteld overeenkomstig Artikel 23, lid 2 van de statuten JAARVERSLAG 2014

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS PROVISUM AMSTERDAM

STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS PROVISUM AMSTERDAM STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS PROVISUM AMSTERDAM JAARVERSLAG 2011 PROVISUM JAARVERSLAG 2011 PROVISUM AMSTERDAM JACHTHAVENWEG 111-1081 KM AMSTERDAM POSTBUS 7873-1008 AB AMSTERDAM Telefoon: 020-6213 891

Nadere informatie

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG achmea fo CD vj JAARVERSLAG ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. to Cb l ro i hij SJ ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. INHOUDSOPGAVE Overzicht functionarissen 3 Profiel 5 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie