GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: discussienota voor de invoering van de verplichting tot tegenprestatie in de wet werk en bijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: discussienota voor de invoering van de verplichting tot tegenprestatie in de wet werk en bijstand"

Transcriptie

1 &39 gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissievoorstel Agendapuntno.: Datum: 27 februari 2012 Portefeuille: BS Onderwerp: discussienota voor de invoering van de verplichting tot tegenprestatie in de wet werk en bijstand Aan de commissie Burgers en Samenleving 1 SAMENVATTING Dit voorstel is een discussienota rondom het invoeren van een verplichting tot tegenprestatie in het kader van de Wet werk en bijstand. De nota heeft ten doel u te ondersteunen bij het maken van uw keuze over het al dan niet invoeren van een verplichting tot het verrichten van werkzaamheden als tegenprestatie voor een uitkering van de gemeente. We geven u een beeld van de huidige reintegratiepraktijk en een toelichting op de bevoegdheid om een verplichting tot tegenprestatie op te leggen aan uitkeringsgerechtigden. Daarnaast worden in deze nota drie scenario's geschetst met de bijhorende voordelen en aandachtspunten. Waarom wordt dit voorstel aan de commissie voorgelegd? EI Consultatie in de aanloop naar een raadsvoorstel en/of beleidsdocument Gevoelen peilen/advies vragen omtrent de uitoefening van een bevoegdheid van het college Overig, namelijk Relatie met / achterliggende stukken Coalitieprogramma/college-uitvoeringsprogramma/programmabegroting Eerdere besluitvorming raad/beleidsdocumenten, namelijk aanpassingen verordeningen aan wijzigingen in de wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Motie/amendement, nummer Overig, namelijk Financiële consequenties 0 Nee Ja, bedrag

2 Pagina 2 2 TOELICHTING Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (Wwb) gewijzigd. Met deze wijziging heeft de gemeente de bevoegdheid gekregen om uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie op te leggen. Deze tegenprestatie is een verplichting voor de uitkeringsgerechtigden om werkzaamheden te verrichten in ruil voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. Het is aan de gemeenteraad te besluiten of de gemeente gebruik gaat maken van deze bevoegdheid. Om te komen tot deze keuze, schetsen wij in deze nota drie scenario's met bij behorende voordelen en aandachtspunten. Huidige pral<tijl<: Een uitkering op grond van de Wwb is een minimum inkomensvoorziening voor mensen die geen inkomsten uit werk en/of geen overige inkomsten hebben. De Wwb is er dan ook op gericht om uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden. Voor hen waar werk geen reële optie is, fungeert de Wwb als vangnet. Vanuit dit doel om mensen naar werk te begeleiden en uitkeringsonafhankelijk te maken, legt de gemeente uitkeringsgerechtigden re-integratie verplichtingen op: De bestaande re-integratieverplichtingen zijn: 1. het verkrijgen en aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; 2. gebruik te maken van re-integratievoorzieningen die de gemeente aanbiedt. Aanvullend op de bovengenoemde re-integratieverplichtingen kan sinds 1 januari gekozen worden om een verplichting tot tegenprestatie aan uitkeringsgerechtigden op te leggen. Om u een indruk te geven van de bestaande re-integratieverplichtingen en activiteiten wordt eerst een beeld geschetst van de huidige praktijk. Voor mensen die een uitkering hebben op grond van de Wwb, loaw, loaz kan de gemeente trajecten inzetten gericht op werk en/of sociale activering. De gemeente Roermond heeft voor deze groep in 2011 ruim 1000 re-integratietrajecten ingezet. Deze trajecten bestaan bijvoorbeeld uit Work First (trajecten waarin uitkeringsgerechtigden 6 weken lang gedurende 5 dagdelen per week productieachtige activiteiten doen) of trajecten buurtbeheerbedrijf(trajecten waarin uitkeringsgerechtigden werkervaring opdoen en bijvoorbeeld klussen in de Roermondse wijken verrichten). Daarnaast worden ook trajecten ingezet gericht op bemiddeling naar werk of werken mensen bij een werkgever met behoud van uitkering of in een gesubsidieerd dienstverband. Voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt afstand hebben, worden trajecten ingezet gericht op sociale activering of het verrichten van vrijwilligerswerk. Elke uitkeringsgerechtigde heeft de verplichting werk te aanvaarden en te werken aan zijn reintegratieontwikkeling om zijn afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De klantmanagers werk van de gemeente volgen de uitkeringsgerechtigden en bezien of de opgelegde verplichtingen worden nagekomen. De uitkeringsgerechtigde die niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichting, kan een

3 Pagina 3 maatregel worden opgelegd. In 2011 zijn er 75 maatregelen opgelegd. Deze maatregelen bestaan uit een korting op de uitkering, Deze korting kan oplopen tot 100% op de uitkering. Uitkeringsgerechtigden die te grote belemmeringen hebben voor het verrichten van reintegratieactiviteiten (zoals bijvoorbeeld ernstige verslavingsproblematiek, psychische problematiek of ziekte), kunnen (tijdelijk) worden vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen. Het kabinet heeft per 1 januari 2012 in de wet de mogelijkheid gecreëerd om uitkeringsgerechtigden aanvullend aan de bovenstaande verplichtingen ook een verplichting tot tegenprestatie op te leggen. In het kader van de tegenprestatie verrichten uitkeringsgerechtigden dan werkzaamheden van maatschappelijk nut als burgerlijke taak en "tegenprestatie" voor het verkrijgen van een uitkering. De verplichting van tegenprestatie is in de wet als volgt geformuleerd: "naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten, die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing van de arbeidsmarkt." Dit betekent: er moet gekeken worden of de uitkeringsgerechtigden de verplichte werkzaamheden kan verrichten; de werkzaamheden blijven onbeloond, de uitkeringsgerechtigden werken met behoud van uitkering; het betreft werkzaamheden die maatschappelijk nuttig zijn; het betreft werkzaamheden die niet worden weggezet bij een reguliere werkgever, het mag niet leiden tot verdringing. De bevoegdheid en mogelijkheid tot het opleggen van de tegenprestatie is geregeld In de wet. Het is echter aan de gemeente om deze verplichting al dan niet op te leggen. Voor de aard en duur van de werkzaamheden zijn wel richtlijnen aangegeven, maar de invulling daarvan is aan de gemeente. Ook is het aan de gemeente om te bepalen aan welke uitkeringsgerechtigde zij deze verplichting oplegt. De tegenprestatie geldt alleen voor de uitkering bijstand voor levensonderhoud en niet voor andere inkomensregelingen. Om u te ondersteunen bij het maken van de beslissing om al dan niet gebruik te maken van de bevoegdheid om de tegenprestatie in te vullen, worden nu drie verschillende scenario's met voordelen en aandachtspunten voorgelegd. De drie scenario's zijn: 1. verplichting tot tegenprestatie, uitvoering wordt georganiseerd door de gemeente; 2. verplichting tot tegenprestatie, uitvoering is de eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde; 3. vrijwillige tegenprestatie stimuleren en belonen. Scenario 1 Verplichting tot tegenprestatie, uitvoering werkzaamheden door de gemeente. De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden een verplichting tot tegenprestatie op te leggen en regelt de werkzaamheden die uitkeringsgerechtigden in het kader van de tegenprestatie moeten uitvoeren. De verplichting tot tegenprestatie wordt aanvullend op de huidige reintegratieverplichting opgelegd. De verplichting tot tegenprestatie vervangt echter de re-

4 Pagina 4 integratieverplichting niet. De gemeente zal de verplichting per individu opleggen en moet daarbij een afweging maken of de uitkeringsgerechtigde de tegenprestatie ook kan verrichten. De gemeente organiseert de werkzaamheden ter vervulling van de tegenprestatie. De gemeente organiseert de werkzaamheden en voert begeleiding en controle op deze werkzaamheden uit. Voorcfe/en.- Er wordt een extra signaal neergelegd bij uitkeringsgerechtigden. Tegenover het recht op een uitkering bestaat ook een plicht om werkzaamheden te verrichten die maatschappelijk nuttig zijn. Door de werkzaamheden zelf te organiseren, wordt de individuele verplichting tot een tegenprestatie direct concreet en niet vrijblijvend. Een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden vereenvoudigt de controle en handhaving en maakt het mogelijk snel te kunnen reageren op het niet nakomen van deze verplichting. Aandachtspunten: De verplichting tot een tegenprestatie mag de re-integratie van de uitkeringsgerechtigde niet in de weg staan en wordt dan ook aanvullend opgelegd. Uitstroom naar werk blijft immers altijd voorop staan. Het opleggen van een extra verplichting aan uitkeringsgerechtigden betekent extra uitvoeringstaken voor de gemeente, zonder dat deze uitvoeringskosten gecompenseerd worden in het gemeentefonds. De extra uitvoeringstaken bestaan uit de afweging tot het opleggen van de verplichting, de controle of de verplichting is nagekomen en het handhaven van de verplichting. Het organiseren van deze werkzaamheden brengt extra werk en kosten met zich mee voor de gemeente. Deze kosten kunnen niet gefinancierd worden uit het Participatiebudget omdat het immers geen reintegratieactiviteiten zijn. De werkzaamheden die als verplichting tot tegenprestatie kunnen worden opgelegd zijn beperkt in aard en duur. Er zijn geen concrete kaders, maar er speelt een landelijke discussie of de verplichting tot tegenprestatie al dan niet leidt tot het uitvoeren van verplichte arbeid, of in extreme term: dwangarbeid. Als de aard van de werkzaamheden en de opgelegde verplichting als dwangarbeid kan worden aangemerkt, zal het in strijd zijn met Europese Regelgeving (artikel 4, EVRM). Echter eerst een juridische toetsing van een concrete casus zal duidelijkheid geven of de uitvoering inderdaad in strijd is met het Europees Verdragsrecht. De werkzaamheden die in het kader van de verplichting tot tegenprestatie worden opgelegd, leiden niet tot meer vrijwilligerswerk. De gemeente kan vrijwilligerswerk en mantelzorg niet als verplichting tot tegenprestatie opleggen. Het kabinet heeft in haar parlementaire behandeling aangegeven dat vrijwilligerswerk en mantelzorg plaatsvindt op eigen initiatief en op basis van eigen vrijwilligheid. Indien de tegenprestatie wordt opgedragen door de gemeente vervalt deze vrijwilligheid. De werkzaamheden die uitkeringsgerechtigden uitvoeren leveren geen extra besparing op voor het bedrijfsleven of de gemeente. De werkzaamheden mogen namelijk niet leiden tot verdringing van reguliere arbeid op de arbeidsmarkt en moeten dus additioneel zijn. Dit betekent dat de werkzaamheden van de tegenprestatie extra zijn. Het zijn werkzaamheden als aanvulling op bestaande opdrachten aan de markt; reguliere werknemers behouden hun werk. Het uitvoeren van de extra werkzaamheden door uitkeringsgerechtigden levert daarom geen besparing op. De gemeente Roermond is bij invoering op korte termijn een van de eerste gemeentes die overgaan tot invoering. Veel gemeentes nemen een afwachtende houding aan ten aanzien van de invoering

5 Pagina 5 door de onduidelijl<heid over de praktische uitvoering,de juridische risico's en door ontbrekende financiering. Scenario 2 Verplichting tot tegenprestatie, uitvoering eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden. De gemeente maakt gebruik van de bevoegdheid om uitkeringsgerechtigden een verplichting tot tegenprestatie op te leggen. De verplichting tot tegenprestatie wordt aanvullend op de huidige reintegratieverplichting opgelegd. De verplichting tot tegenprestatie zal de re-integratieverplichting niet vervangen. De verantwoordelijkheid om de werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie te verrichten en de uitvoering daarvan ligt bij de uitkeringsgerechtigden zelf. Uitkeringsgerechtigden zullen zelf op zoek moeten gaan naar maatschappelijke en nuttige werkzaamheden die ze kunnen verrichten. Uitkeringsgerechtigden hebben ook de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat ze aan de verplichting tot tegenprestatie hebben voldaan. De gemeente zal de verplichting per individu opleggen en moet daarbij een afweging maken of de uitkeringsgerechtigde een tegenprestatie kan verrichten. De gemeente zal daarna toetsen of de uitkeringsgerechtigde de werkzaamheden heeft verricht en/of voldaan is aan de opgelegde verplichting. Voordelen: Er wordt een extra signaal neergelegd bij uitkeringsgerechtigden. Tegenover het recht op een uitkeringen bestaat ook een plicht om werkzaamheden te verrichten die maatschappelijk nuttig zijn. De uitvoering van de werkzaamheden blijft een eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde. Uitkeringsgerechtigden zullen zelf maatschappelijk nuttige werkzaamheden verrichten en/of organiseren. Dit past binnen de visie op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en de regisseursrol van de gemeente. Aandachtspunten: De verplichting tot een tegenprestatie mag de re-integratie van de uitkeringsgerechtigde niet in de weg staan en wordt dan ook aanvullend opgelegd. Uitstroom naar werk blijft immers altijd voorop staan. Het opleggen van een extra verplichting aan uitkeringsgerechtigden betekent extra uitvoeringstaken voor de gemeente, zonder dat deze uitvoeringskosten gecompenseerd worden in het gemeentefonds. De extra uitvoeringstaken bestaan uit de afweging tot het opleggen van de verplichting, de controle of de verplichting is nagekomen en handhaven van de verplichting. Het opleggen van de extra taken en uitvoering door de gemeente past niet binnen de kerntakendiscussie en vereist extra financiering. Sanctionering en handhaving is complex en minder doeltreffend, dan in het scenario 1. De verantwoordelijkheid voor het verrichten van de werkzaamheden ligt bij de uitkeringsgerechtigden zelf. De gemeente kan alleen achteraf toetsen of voldaan is aan de tegenprestatie aan de hand van de bewijsvoering van de uitkeringsgerechtigde. Handhaving en sanctionering is daardoor complex en tijdrovend. De werkzaamheden die als verplichting tot tegenprestatie kunnen worden opgelegd zijn beperkt in aard en duur. Er zijn geen concrete kaders, maar er speelt een landelijke discussie of de verplichting tot tegenprestatie al dan niet leidt tot het uitvoeren van verplichte arbeid, of in extreme term;

6 Pagina 6 dwangarbeid. Als de aard van de werkzaamheden en de opgelegde verplichting als dwangarbeid kan worden aangemerkt, zal het in strijd zijn met Europese Regelgeving (artikel 4, EVRM). Echter eerst een juridische toetsing van een concrete casus zal duidelijkheid geven of de uitvoering inderdaad in strijd is met het Europees Verdragsrecht. De werkzaamheden die in het kader van de verplichting tot tegenprestatie worden opgelegd, leiden niet tot meer vrijwilligerswerk. De gemeente kan vrijwilligerswerk en mantelzorg niet als verplichting tot tegenprestatie opleggen. Het kabinet heeft in haar parlementaire behandeling aangegeven dat vrijwilligerswerk en mantelzorg plaatsvindt op eigen initiatief en op basis van eigen vrijwilligheid. Indien de tegenprestatie wordt opgedragen door de gemeente vervalt deze vrijwilligheid. De uitkeringsgerechtigde heeft vrijheid in de wijze waarop hij de verplichting tot tegenprestatie invult; De werkzaamheden die de uitkeringsgerechtigde uitvoert in het kader van de verplichting tot tegenprestatie worden opgelegd moeten beperkt zijn in aard en duur. De gemeente Roermond is bij invoering op korte termijn een van de eerste gemeentes die overgaan tot invoering. Veel gemeentes nemen een afwachtende houding aan ten aanzien van de invoering door de onduidelijkheid over de praktische uitvoering, de juridische risico's en door ontbrekende financiering. Scenario 3 Vrijwillige tegenprestatie stimuleren en belonen De gemeente beloont mensen met een uitkering die structureel vrijwilligerswerk verrichten door extra reintegratie-instrumenten in te zetten om de kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren en gelijktijdig de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Mensen met een uitkering die (structureel) maatschappelijk nuttige activiteiten verrichten zonder dat ze daartoe verplicht worden, verrichten feitelijk al vrijwillig een tegenprestatie. Voor die mensen kunnen (extra) re-integratie-instrumenten worden ingezet die zowel tegemoet komen aan het verbeteren van deze werkzaamheden als het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van de uitkeringsgerechtigde. In het kader van re-integratie legt de gemeente haar uitkeringsgerechtigden reeds verplichtingen op. De uitkeringsgerechtigde die naast zijn reintegratieverplichting tevens structureel vrijwilligerswerk of andere werkzaamheden van maatschappelijk nut verricht, kan in aanmerking komen voor extra opleidingen of cursussen. In dit scenario wordt het verrichten van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden beloond. Voordelen: Uitvoeringskosten en extra taken blijven binnen de huidige taken van re-integratie en ingezette instrumenten verkleinen de afstand tot de arbeidsmarkt. Past binnen de regisseursrol van de gemeente en de eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde. Structureel vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd; Maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties hebben te maken met gemotiveerde en beter toegeruste vrijwilligers. Organisaties waarbinnen uitkeringsgerechtigden hun tegenprestatie uitvoeren kan een (symbolische) vergoeding worden gevraagd. Bedrijven kunnen deze middelen in een fonds storten van waaruit extra stimuleringsinstrumenten kunnen worden verstrekt. Uitkeringsgerechtigden kunnen door extra cursussen en opleidingstrajecten in zichzelf investeren en daardoor hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

7 Pagina 7 De inzet van extra re-integratie-instrumenten komen ook tegemoet aan het verbeteren van de werkzaamheden in het kader van vrijwilligerswerk en hebben daardoor ook een meerwaarde voor de maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. Re-integratieverplichtingen die de uitkeringsgerechtigden worden opgelegd, komen tevens tegemoet aan de doelstellingen van de wet om de uitkeringsduur te verkorten door aanvaarding van werk. In het kader van de re-integratie speelt geen juridische discussie rondom verplichte arbeid in de Europese regelgeving. De werkzaamheden dragen bij aan re-integratie, waardoor de aard, de omvang en duur van de werkzaamheden gevarieerder en langduriger kan zijn dan bij de verplichting tot een tegenprestatie. Aandachtspunt: Binnen het budget voor re-integratie (Participatiebudget) moeten voldoende middelen gereserveerd worden voor het financieren van deze specifieke cursussen en opleidingen. Advies cliëntenraad Wet werk en bijstand De cliëntenraad Wet werk en bijstand heeft aan de hand van de drie scenario's haar visie op de verplichting tot tegenprestatie uitgesproken. De cliëntenraad heeft aangegeven, dat op grond van de huidige verplichtingen in het kader van re-integratie ook werkzaamheden kunnen worden verricht in ruil voor de uitkering. Daarvoor worden nu ook al instrumenten en trajecten ingezet. Deze verplichtingen worden ook gehandhaafd en kunnen gesanctioneerd worden. Het invoeren van een verplichting tot tegenprestatie voegt hier volgens de cliëntenraad weinig aan toe. Daarnaast heeft de cliëntenraad aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat uitkeringsgerechtigden gekoppeld kunnen worden aan vrijwilligerswerk. Hierbij is de cliëntenraad van mening dat het verplichten van vrijwilligerswerk niet werkt. Vrijwilligerswerk moet gestimuleerd worden. Een verplichting leidt niet tot motivatie, waardoor "verplicht vrijwilligerswerk" geen bijdrage levert aan de organisatie. De cliëntenraad geeft daarom aan, dat er geen invoering van een verplichte tegenprestatie nodig is om uitkeringsgerechtigden te stimuleren voor vrijwilligerswerk en om een directe koppeling te maken tussen uitkeringsgerechtigden en vacatures van vrijwilligersorganisaties. Zij adviseert om met de organisaties van het maatschappelijk middenveld te gaan overleggen over (nieuwe) mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden. De cliëntenraad heeft daarmee een voorkeur voor scenario 3, waarin uitgegaan wordt van stimuleren en van een beloning van de vrijwillige tegenprestatie. Tenslotte signaleert de cliëntenraad dat de uitvoering van de verplichte tegenprestatie complex en bewerkelijk is. Zij signaleert daarbij dat de invoering gelijktijdig zou moeten plaatsvinden met de invoering van de Wet werken naar vermogen en de uitvoering van de aanpassingen in de wet werk en bijstand. Zij adviseert daarom de invoering van de verplichte tegenprestatie uit te stellen, tot een tijdstip dat er meer ruimte is om te bezien of deze bewerkelijke uitvoering wenselijk is. Relatie met de Wet werken naar vermogen In februari heeft het kabinet een wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) ingediend in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bundelt de wetten Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Werk en Bijstand (Wwb). In de Wwnv, waarvan de inwerkintreding per 1 januari 2013 voorzien is, blijft de mogelijkheid tot de verplichte

8 Pagina 8 tegenprestatie bestaan. Ten aanzien van de implementatie van de Wwnv zal de gemeenteraad een visie moeten vormen. Uitgaande van een parlementaire behandeling van de wet voor het zomerreces, zal deze visievorming in dit najaar plaatsvinden. Indien uw raad besluit de tegenprestatie te willen invoeren, zal deze beslissing in de visie Wwnv moeten worden meegenomen. Toelichting op middelen Binnen de kerntakendiscussie dienen voorstellen met financiële consequenties te worden getoetst aan het financieel kader, de meerjarenbegroting , met daarin opgenomen de taakstellende bezuinigingen voor de komende jaren (oplopend tot structureel 10 miljoen per jaar in 2015). De jaarschijf 2013 vertoont op dit moment een tekort van circa 1,5 miljoen. De verwachting is dat we de komende maanden geconfronteerd zullen worden met aanvullende bezuinigingen vanuit het rijk. Invoering van de tegenprestatie leidt tot financiële consequenties die niet passen binnen het financieel kader van de meerjarenbegroting. Indien u kiest voor scenario 1 of 2 zal hiervoor dekking moeten worden gezocht. Beide scenario's zijn dan ook alleen uitvoerbaar wanneer binnen het financieel kader herschikking plaatsvindt binnen het investeringsprogramma, aanvullend wordt bezuinigd dan wel herbestemming van reserves plaatsvindt. Het gepaste moment daarvoor is de financiële kadernota voor De behandeling daarvan is gepland voor de raadsvergadering van 28 juni aanstaande. In die vergadering is ook de behandeling van de jaarverantwoording 2011 met aansluitend de bestemming van het rekeningsaldo. De extra kosten onder scenario 3, kunnen gefinancierd worden uit het Participatiebudget. De mogelijkheid tot besteding van extra re-integratiemiddelen in het kader van de vrijwillige tegenprestatie, zal daarom als meegenomen moeten worden bij de visievorming Wwnv. Na uw keuze voor een van de drie scenario's zullen wij het scenario uitwerken. 2 VERZOEK COLLEGE Wij verzoeken u om een keuze te maken voor een van de drie scenario's ten aanzien van de invulling van de bevoegdheid tot invoering van de verplichting tot tegenprestatie. Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris. De wnd. burgemeester, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts H.M.J.M. van Beers Bijlage(n): Ter inzage:

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015 Gemeenteblad 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 (raadsvoorstel nr.

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2015-09 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zoeterwoude 2015 De raad van de gemeente Zoeterwoude ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; gelet

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Nr. 498 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. 43/10, INTB-14-01660; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12697. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12697. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12697 12 februari 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Elburg De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet

Verordening tegenprestatie Participatiewet Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014 nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. Gemeente

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. Gemeente De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 34, eerste lid onderdeel e

Nadere informatie

Verordening. Tegenprestatie 2015

Verordening. Tegenprestatie 2015 Verordening Tegenprestatie 2015 citeertitel: Verordening tegenprestatie gemeente Scherpenzeel 2015 vastgesteld bij besluit van 18 december 2015 Verordening Tegenprestatie 2015 Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen van 6 januari 2015; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.1-01.2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2014, gezien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Toelichting Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Toelichting Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 Toelichting Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 Algemeen De wet maatregelen WWB, die tegelijkertijd met de P-wet op 1 januari 2015 in werking treedt, legt de gemeenteraad de verplichting op

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Renkum. Nr. 23403 29 februari 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet Olst-Wijhe

Verordening tegenprestatie Participatiewet Olst-Wijhe Verordening tegenprestatie Participatiewet Olst- Olst-, 30 september 2014 doc. nr.: 14.407302 De raad van de gemeente Olst-; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, nr.

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

*Z03EB5947C3* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z03EB5947C3* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z03EB5947C3* Registratienummer : Z -13-03431 / 4167 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 12 februari

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Participatiewet Purmerend 2015

BESLUIT. vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Participatiewet Purmerend 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015

Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015 Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014, nr. 498) Het college is bevoegd een belanghebbende

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begrippen Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening.

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie 2015

Verordening tegenprestatie 2015 Verordening tegenprestatie 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 G De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

gezien het advies van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 1 december 2014,

gezien het advies van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 1 december 2014, De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; *CONCEPT* CONCEPT Onderwerp Onderwerp_Corsa VERORDENING Nieuw_wijziging_intrekking Dossiercode Documentsoort De Raad van de gemeente Uden; Overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer: 125135 Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.: met nummer: Gelet op artikel 8a, eerste lid onderdeel b, van de Participatiewet; Gehoord

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel 1. inleiding Het wetsvoorstel omvat een aantal maatregelen die de vangnetfunctie van de WWB en van de Wet

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR357938_1 29 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het

Nadere informatie

BESLUIT. vast te stellen de volgende verordening: Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk

BESLUIT. vast te stellen de volgende verordening: Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het college van DATUM; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE JULI 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De tegenprestatie 4 1.1 Wettelijk kader 4

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

No. B De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 21 maart 2017, No. B

No. B De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 21 maart 2017, No. B De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 21 maart 2017, No. B16.002507 gelet op artikel 8a, eerste lid onderdeel b, van de Participatiewet; gelet op artikel 35 onderdeel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Beleid

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Beleid Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening maatschappelijke tegenprestatie gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000115 Nr. 8a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016

Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016 Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Mook en Middelaar Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-9-2012 Nummer voorstel: 2012/64 Voor raadsvergadering d.d.: 18-09-2012 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Participatiewet, artikel 35

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR395345_1

CVDR. Nr. CVDR395345_1 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR395345_1 1 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet Sluis 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet Sluis 2015 De raad van de gemeente Sluis

Nadere informatie

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Algemene toelichting Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Een belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; De raad van de gemeente Roosendaal; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Overwegende dat het noodzakelijk

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59875 onderwerp Verordening tegenprestatie sociale zekerheid gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 12 januari 2015 Agendapunt : Onderwerp : Verordening tegenprestatie Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Wietze Kooistra Voorstel 1. de Verordening tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 No.: 4g/9 De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, overwegende dat

Nadere informatie

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal Algemene toelichting Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie