Verslag aan de leden 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag aan de leden 2011"

Transcriptie

1 Verslag aan de leden 2011

2 Beste leden, Beste zorgverleners, Op financieel vlak was 2011 een uitzonderlijk moeilijk jaar. Curalia is, zoals alle verzekeraars, onderhevig aan de schommelingen op de financiële markten. Ondanks het negatieve boekhoudkundig resultaat, wordt op de individuele contracten in 2011 een stabiel rendement van gemiddeld 3,68 % toegekend. Anderzijds was 2011 een uitstekend operationeel jaar. Zowel het premie incasso als het ledenaantal is gegroeid in Curalia geniet dan ook al meer dan 40 jaar het vertrouwen van haar leden. 2011, een goed operationeel jaar in een bewogen verzekeringsmarkt De gestorte premies zijn met 5,6 % gestegen. De markt van de levensverzekeringen (tak 21) kende daarentegen een afname van 5,3 % in De technische reserves, het totaal van de beleggingen bij Curalia door zorgverleners voor hun extralegaal pensioen, bedragen eind miljoen EUR. Het saldo tussen de inkomende premies en de uitgaande pensioenbetalingen is ruim positief en bedraagt meer dan 20 miljoen EUR. De gemiddelde duurtijd van de individuele contracten van de leden tot de pensioenleeftijd bedraagt 17,4 jaar. Curalia zorgt voor een consequente lange termijn beleggingsstrategie Evolutie incasso & reserves (mio EUR) Incasso Reserves Meer en meer zorgverleners vertrouwen het beheer van hun extralegaal pensioen toe aan Curalia. In 2011 werden 815 zorgverleners als nieuwe leden verwelkomd. Het totaal aantal leden bedraagt nu apothekers, artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. 66% van onze leden zijn vrouwen. 250 leden bereikten in 2011 de pensioengerechtigde leeftijd en kregen hun pensioenkapitaal uitgekeerd, 37 onder hen hernieuwden hun contract omdat ze hun beroepsactiviteit verderzetten. Een apotheker die gestart is begin jaren 70 en nu 65 jaar geworden is, ontving in 2011 met enkel zijn jaarlijkse RIZIV storting een pensioenkapitaal van ongeveer EUR. Bij een lid dat bovendien regelmatig een eigen bijdrage heeft gestort, kan dit gemakkelijk oplopen EUR. Daarnaast genieten nog steeds 840 zorgverleners of hun partner van een levenslang pensioen. Verslag aan de leden 2011 Onderlinge verzekeringsvereniging

3 de leeftijdpiramide >= 95 > 95 > 90 > 85 > 80 > 75 > 70 > 65 > 60 > 55 > 50 > 45 > 40 > 35 > 30 > 25 > 20 >= 95 > 95 > 90 > 85 > 80 > 75 > 70 > 65 > 60 > 55 > 50 > 45 > 40 > 35 > 30 > 25 > Mannen Vrouwen Ook de positieve leeftijdpiramide maken van Curalia een uniek verhaal: 1/3 van de leden is jonger dan 35 jaar, 1/3 is tussen 35 en 50 jaar en 1/3 is ouder dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van de actieve leden bedraagt 42,8 jaar. Curalia Brokers : beroepsaansprakelijkheid, auto, brand, gewaarborgd inkomen,... Curalia Brokers is zijn activiteit als raadgever in varia verzekeringen aan de zorgverleners, blijven uitbouwen in Naast de apothekers en kinesitherapeuten voor wie er reeds jaar en dag voordelige verzekeringsoplossingen zijn uitgewerkt, is nu ook een aanbod uitgewerkt voor de artsen en zelfstandige verpleegkundigen. Zo worden op maat gemaakte verzekeringsproducten aangeboden, en dit met een juiste verhouding premie versus risico. In globo, Curalia Brokers verzekert: De beroepsaansprakelijkheid van bijna zorgverleners; Het gewaarborgd inkomen (of een gewaarborgde omzetverzekering voor de zorgverlener in vennootschap) van meer dan zorgverleners Meer dan 550 apotheken in het globaal pakket Pharmasafe De wagens van meer dan zorgverleners Honderden huizen De activiteit als makelaar past dan ook perfect in de missie van Curalia, namelijk een kwalitatieve dienstverlening te leveren aan haar leden op het vlak van verzekeringen, die zowel technisch als financieel een toegevoegde waarde is. Solidariteit bij Curalia: Meer dan zorgverleners genieten van de solidariteitswaarborgen. 92 leden (of hun begunstigden) hebben een tussenkomst bij overlijden of invaliditeit ontvangen in de afgelopen 3 jaar. Aan 156 leden werd in 2011 een dagvergoeding uitgekeerd. Een moederschapuitkering werd aan 232 zorgverleners toegekend. Meer dan leden en hun familieleden zijn aangesloten bij onze collectieve hospitalisatieverzekering.

4 2011, een moeilijk financieel jaar binnen een lange termijn strategie Sinds de start in 1968 slaagt Curalia erin om een stabiel rendement aan de leden te leveren. De afgelopen 15 jaar werd een jaarlijks samengesteld rendement van 4,94 % aan de leden toegekend. Het rendement op de 10-jarige Belgische obligatierente, op dezelfde wijze berekend voor een betaling op 1 januari 1997, bedraagt 4,69 %. Het rendement op de aandelenmarkten komt uit op 4,96 %, inclusief een gemiddeld jaarlijks uitgekeerd dividend van 3,5 %. In vergelijking met de pensioenfondsen met een rendement van 4,5 % over 15 jaar presteert Curalia beter. Als je bedenkt dat 0,5 % meer rendement per jaar gedurende 40 jaar al snel 21 % meer kapitaal oplevert Onderstaande grafiek toont de evolutie van 100 EUR belegd sinds 1 januari 1997 aan het jaarlijks rendement bij Curalia, in Belgisch overheidspapier en in de Euro Stoxx 50. Curalia zorgt voor een stabiele pensioenopbouw op lange termijn. 50% 40% 30% 20% 10% 0-10% -20% -30% -40% -50% evolutie jaarlijks rendement Curalia OLO 10 jr Euro Stoxx 50 50% 40% 30% 20% 10% 0-10% -20% -30% -40% -50% Bovenstaande cijfers houden rekening met het barslechte jaar Curalia belegt, zoals andere verzekeraars, sinds jaren een groot deel van de portefeuille in risicoloze staatsobligaties. Maar net die activa kwamen onder vuur in Beleggen in perifere Eurolanden werd plots zeer risicovol. Het faillissement van een euro land werd bespreekbaar. Paniek op de financiële markten. De overheden besluiteloos. De Griekse staatsobligaties, die in september 2011 nog slechts aan 49 % van hun nominale waarde verhandeld werden, daalden enkele maanden later tot 23 %. Ook de aandelenmarkten stonden onder druk. De Euro Stoxx 50 ging met bijna 20 % naar beneden. Vooral financiële aandelen deden het slecht. Door die overreactie wordt op de beleggings- en verzekeringsmarkt enkel nog gekeken naar korte termijn rendementen waardoor belangrijke opportuniteiten ten voordele van de klanten kunnen verloren gaan. De Griekse obligaties werden per eind 2011 afgeboekt conform de ruilvoorwaarden (vastgelegd in maart 2012) en de boekhoudwetgeving. Dit heeft een zwaar boekhoudkundig verlies tot gevolg. Gelukkig heeft Curalia als lange termijn pensioenbelegger haar beleggingen ook gediversifieerd in onroerend goed, in converteerbare obligaties, in groeimarkten De dekkingsmarge (verhouding tussen de waarde van de beleggingen inclusief cash en de verplichtingen aan de leden) van Curalia blijft voldoen aan de wettelijke vereisten: zo garandeert de marktwaarde van de beleggingen van Curalia steeds het totaal van de reserves van de leden. Per eind 2011 bestaat de portefeuille van Curalia voor één derde uit Europese staatsobligaties waarvan meer dan 80% uit de Euro kernzone. Van de perifere landen zit noch Portugal, noch Spanje, noch Ierland in de portefeuille staatsobligaties. De positie op Italië is in 2012 verder afgebouwd tot 3,4 % van de totale beleggingsportefeuille. Griekenland maakt na de ruiloperatie nog 0,5 % uit van de totale beleggingsportefeuille. Verslag aan de leden 2011 Onderlinge verzekeringsvereniging

5 De ontwikkelingen in 2011 hebben aangetoond dat een lange termijn filosofie meer dan ooit aangewezen is. Belangrijk is dat de zorgverlener een beter rendement met beperkt risico ontvangt gedurende zijn ganse carrière. En juist dat kan een onderlinge levensverzekeraar, waar iedere klant ook aandeelhouder is, bieden. Daar waar meer en meer commerciële verzekeraars de beleggingsrisico s afwentelen op de klanten door onder andere contracten met 0 % garantie aan te bieden, blijft Curalia een vaste garantievoet tot op de vervaldag garanderen. Per wordt, door de blijvende lage obligatierente, onze garantievoet op toekomstige premies bijgesteld naar 2,75 %, toch nog altijd één van de hoogste garantievoeten van de markt. Dit heeft geen enkel impact op de bestaande reserve van de individuele zorgverlener. De garantievoet van toepassing op het moment van storting, blijft geldig tot de pensioendatum, wat overigens bij pensioenfonds en niet steeds het geval is. Curalia zorgt voor een evenwichtig en solidaire pensioenopbouw op lange termijn. beleggingsportefeuille (marktwaarde 31/12/2011) Onroerend goed Staatsobligaties kernlanden Staatsobligaties periferie Staatsobligaties emerging markets Bedrijfsobligaties Gemengde investeringen Aandelen Cash 15,3% 26,4% 6,8% 1,5% 22,0% 7,2% 11,7% 9,1% De Raad van Bestuur van Curalia telt 20 leden: 10 bestuurders vertegenwoordigers van de leden per provincie: Nicolas Echement, Christian Elsen, Geert Fastré, Georges Guillaume, Bruno Mattelaer, Luc Morel, Louis Mouchette, Robert Seurinck, Annemie Van de Casteele, Edward Van Vre 4 bestuurders vertegenwoordigers van de federale beroepsverenigingen: Filip Babylon, Bernard Bailleux, Luc Vermeeren, Patrick Wérrion 2 onafhankelijke bestuurders: Yves Lenoir, Philippe Neyt 4 bestuurders directeurs: Caroline De Blieck, Annette Douven, Nico Lodewijks, Pierre Vossen Naast toezicht door de Nationale Bank van België gebeurt de controle door: De commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Coox De actuaris Towers Watson, vertegenwoordigd door Karel Goossens en Roos Hardy De interne auditor Ernst & Young De samenstelling van onze Raad van Bestuur verzekert dat onze onderlinge, ook op langere termijn, opkomt voor de belangen van haar leden - zorgverleners.

6 Commentaar bij de balans & de resultatenrekening Actief van balans op (in EUR) Immateriële activa , ,97 Beleggingen , ,41 Onroerende goederen , ,70 Beleggingen in verbonden ondernemingen/deelnemingen , ,91 Vorderingen op verbonden ondernemingen , ,06 Aandelen , ,31 Beleggingsfondsen , ,95 Obligaties , ,56 Leningen , ,52 Deposito s bij kredietinstellingen , ,40 Deel herverzekeraars in technische voorzieningen , ,58 Vorderingen , ,61 Beschikbare waarden , ,92 Overlopende rekeningen , ,62 Totaal actief , ,11 De belangrijkste post op het actief zijn uiteraard de beleggingen. In 2011 werd verder gediversifieerd door te beleggen in beleggingsfondsen actief in groeimarkten, bedrijfsobligaties en onroerend goed (zowel direct als via dochtervennootschappen). Zo werd een terrein gekocht in Neder-Over-Heembeek (Brussel) waarop een rusthuis wordt gebouwd en werd in Leuven, in de onmiddellijke omgeving van het treinstation, een kantoorgebouw aangekocht. De toename in het onroerend goed en de belegging in verbonden ondernemingen wordt eveneens verklaard doordat een duurzame meerwaarde van in totaal 7,6 mio EUR op enkele kantoorgebouwen tot uitdrukking werd gebracht. De Raad van Bestuur streeft naar een strategische asset allocatie van 56 % in obligaties, 20 % in onroerend goed, 14 % in aandelen en 10 % in gemengde beleggingen. Uiteraard worden hierbij ook tactische overwegingen in rekening gebracht om zoveel als mogelijk in te spelen op korte termijn ontwikkeling en. Zo werd in 2011 beslist om de staatsobligaties in de perifere Euro landen af te bouwen en de aandelen positie te onderwegen. De Griekse staatsobligaties zijn geboekt aan 23 % van hun nominale waarde wat resulteert in het groot verlies voor 2011 en wat de afname van de post obligaties verklaart. Passief van balans op (in EUR) Eigen vermogen , ,25 Geplaatst kapitaal , ,00 Onbeschikbare reserve/andere , ,10 Beschikbare reserve , ,15 Herwaarderingsmeerwaarde ,00 0,00 Achtergestelde schulden , ,00 Technische voorzieningen leven , ,83 Voorziening voor te betalen schade , ,00 Deposito s ontvangen van herverzekeraars , ,74 Schulden , ,77 Overlopende rekeningen , ,52 Totaal passief , ,11 Verslag aan de leden 2011 Onderlinge verzekeringsvereniging

7 Aan de passief zijde zijn de verplichtingen van Curalia aan haar leden de belangrijkste post. De technische voorzieningen leven omvatten het totaal van de stortingen van de leden, jaarlijks opgerent samen met de winstdeelname en met collectieve reserves. Ieder lid ontvangt jaarlijks zijn/haar informatiefiche. Hierop staat alle nuttige informatie betreffende zijn/haar persoonlijke waarborgen. Het eigen vermogen van de vennootschap, bestaande uit kapitaal, winsten opgebouwd in het verleden en de in 2011 tot uitdrukking gebrachte herwaarderingsmeerwaarde op het onroerend goed, is gedaald door de afboeking van de Griekse obligaties. De solvabiliteitsmarge blijft voldoen aan de wettelijke vereiste. Het verstevigen van het eigen vermogen is een bijzonder aandachtspunt bij de verdere strategische ontwikkeling van Curalia. De invoering van de nieuwe solvabiliteitsregels op Europees niveau zal een belangrijke uitdaging zijn voor de gehele verzekeringssector. Resultatenrekening op (in EUR) Premies , ,29 Brutopremies , ,72 Uitgaande herverzekeringspremies , ,43 Opbrengsten van beleggingen , ,23 Opbrengsten van beleggingen , ,04 Meerwaarden op de realisatie , ,12 Terugname waardeverminderingen , ,07 Schadelast , ,69 Wijziging van de voorziening voor verzekering leven , ,29 Netto-bedrijfskosten , ,38 Commissielonen aan verzekeringsondernemingen , ,59 Administratiekosten , ,76 Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen , ,97 Beleggingslasten , ,35 Beheerslasten van beleggingen , ,59 Waardecorrecties op beleggingen, afschrijvingen gebouwen , ,19 Waardeverminderingen op beleggingen , ,33 Minderwaarden op de realisatie , ,24 Overige technische lasten ,53 0,00 Resultaat van de technische rekening levensverzekering , ,81 Overige opbrengsten/kosten , ,00 Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting , ,81 Belastingen op het resultaat vorige boekjaren ,85 0,00 Resultaat van het boekjaar , ,81 Het premie-incasso is met 5,6 % gestegen. De stortingen van de leden, die in ,1 % van het totaal uitmaken, groeiden met 7,4 %. Het negatief beleggingsresultaat (opbrengsten van beleggingen minus beleggingslasten) van 14,8 mio EUR wordt veroorzaakt door de boeking van een waardevermindering op de Griekse staatsobligaties. Zonder deze post is het beleggingsresultaat toegenomen ten opzichte van De belasting op het resultaat van vorige boekjaren betreft een vordering op de fiscus voor een betwiste aanslag over boekjaar Zonder de waardevermindering voor de Griekse staatsobligaties zou Curalia een winst van 9,3 mio EUR hebben gemaakt. Dit toont aan dat het resultaat van 2011 uitzonderlijk was. Voor 2012 wordt terug een winst verwacht.

8 Besluit Alle leden blijven genieten van het rendement initieel gewaarborgd op de door hen gestorte premies. De Raad van Bestuur stelt voor om de stichtende leden op hun initieel ingebracht kapitaal hetzelfde rendement toe te wijzen. De Raad van Bestuur is zich bewust van de uitdagingen in de sector van de levensverzekeringen maar heeft vertrouwen in de toekomst. De Raad dankt haar medewerkers voor hun inzet en de leden voor het vertrouwen in de vereniging. Het volledige jaarverslag van de Raad van Bestuur ligt voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel. Alle leden zijn welkom op de Algemene Vergadering op 31 mei om 20u30 op de maatschappelijke zetel. ONZE MISSIE Curalia is een onderlinge verzekeringsvereniging, beheerd door en voor zorgverleners, die, dankzij haar specifieke kennis en professionalisme, de optimalisering en de bescherming van het patrimonium van haar leden waarborgt door de ontwikkeling van financiële producten en bijstand in verzekeringen eigen aan het beroep, ondermeer in de extralegale pensioenvorming, de solidariteit bij overlijden, ziekte en invaliditeit, de beroepsaansprakelijkheid. De commissaris geeft op de Algemene Vergadering een verklaring zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf af bij de jaarrekening over het boekjaar Dit document is een verkorte vorm van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Het volledige verslag en jaarrekening liggen ter inzage van de leden op de maatschappelijke zetel. CURALIA Archimedesstraat Brussel T. 02/ F. 02/ Verzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0809 door KB van 4/7/1979 (BS 14/7/1979) om de activiteiten Leven, tak 21, te beoefenen - RPR Brussel BTW BE Gedrukt op recyclagepapier

Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren

Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren Voorzorgskas Een nieuwe visie op verzekeren Jaarverslag 2001 2001 in de kijker Negatief beursklimaat De jaren 90 waren gouden beursjaren met twee cijfer rendementen. Het jaar 2000 daarentegen was mager,

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag 2002-2003 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Inhoud Identiteitskaart Ecopower Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf - Ecopower investeert in hernieuwbare energie - Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

De nieuwe KBC Mediacampagne... 2. Full-service autoleasing een overzicht in vogelvlucht... 3. Multi-ondernemingspensioenfondsen: nieuwe regels...

De nieuwe KBC Mediacampagne... 2. Full-service autoleasing een overzicht in vogelvlucht... 3. Multi-ondernemingspensioenfondsen: nieuwe regels... Driemaandelijkse Nieuwsbrief van KBC Bank & Verzekering Driemaandelijkse Jaargang 2 Nummer 1 november 2004 In deze nieuwsbrief van KBC Employee Benefits: De nieuwe KBC Mediacampagne..................................

Nadere informatie

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd.

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd. Jaarverslag 2013 Toeslagverlening De pensioenen worden (ook na ingang) jaarlijks met 3% verhoogd. Echter, SPMS streeft naar welvaartsvastheidsbescherming. Dit houdt in dat geprobeerd wordt jaarlijks een

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie