Een klein land (2% van het BBP Eurozone) met een historiek van slecht bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een klein land (2% van het BBP Eurozone) met een historiek van slecht bestuur"

Transcriptie

1 Paul De Grauwe

2 Eurozone is in crisis Twijfels ontstaan over de toekomst van de euro Hoe is dit kunnen gebeuren? Laat mij beginnen met paradox: schuldencrisis ontstaan in Griekenland Een klein land (2% van het BBP Eurozone) met een historiek van slecht bestuur

3 Hoe kon zo een klein land de hele eurozone in gevaar brengen Paradox wordt nog intenser in volgende figuur

4 Voor de crisis daalde schuldatio in eurozone Sterke stijging sinds2007 Maar veel sneller in VS In 2010 VS schuld 10% hoger dan Eurozone s schuld Waarom een schuldencrisis in eurozone en niet in VS?

5 Antwoord heeft twee delen: Gemiddelde schuldratio van de eurozone verbergt grote verschillen tussen lidstaten De eurozone heeft geen mechanisme om deze verschillen op te vangen.

6

7 Gegeven het feit dat publieke financieën er in eurozone beter aan toe zijn dan in de VS zou het moeten mogelijk geweest zijn om het Griekse probleem van overdreven overheidsschuld op te vangen. Toch is dat niet mogelijk gebleken. Waarom?

8 Er is geen mechanisme om dit probleem te internaliseren, d.w.z. om automatische transfers te organiseren naar landen in moeilijkheden. Dus toen de Giekse schuldcrisis uitbrak (beleggers verkochten Griekse staatsobligaties) wou niemand ter hulp snellen Besmettingsdynamiek brak los Besmetting heeft twee dimensies

9 Beleggers die geld verloren hebben omdat hun Griekse obligaties in waarde gedaald zijn geraken in paniek en vrezen geld te verliezen in andere markten van overheidsobligaties van landen met zwakke overheidsfinancieën (Ierland, Spanje, Portugal)

10 Meeste overheidsobligaties worden door banken aangehouden In het geval van Griekenland, Ierland, Spanje, Portugal door banken in de rest van de eurozone Zo krijgen we een bankencrisis ECB moet tussenkomen en koopt staatsobligaties op In ruil waarvoor ze geld in banken pompt

11

12 Besmetting is resultaat van intense financiële integratie Als één land in financiële problemen terecht komt ontstaan elders in het systeem ook financiële problemen Er was echter niets voorzien om die besmetting tegen te gaan Er waren geen instellingen om financiële middelen te transferen naar landen met problemen om op die manier besmetting te stoppen

13 Politieke unie impliceert budgettaire unie VS federale begroting is 25% BBP Dit laat toe automatisch transfers te organiseren ten voordele van regio met economische problemen: Dus in een politieke unie is er een centraal budget dat mechanisme inhoudt van automatische solidariteit in crisistijd. Dit is afwezig in eurozone: er is geen noemenswaardige centrale begroting Begroting EU = 1% BBP van de EU

14 Dit is één van de centrale stellingen van de theorie van de optimale muntzones Anders uitegedrukt: een muntunie heeft een verzekeringsmechanisme dat tussenbeide komt als landen getroffen worden door economisch onheil Niet alleen uit altruisme Maar ook uit welbegrepen eigenbelang Advies van economen werd niet gevolgd En eurozone werd opgericht zonder zo een mechanisme. Waarom?

15 Belangrijkste reden was dat, zoals in elk verzekeringsmechanisme, het gevaar van moral hazard schuilt. Moral hazard: de verzekeringnemer doet minder inspanningen om risico waartegen hij verzekerd is te mijden Dus begrijpelijk dat landen huiverig stonden om financiële transfers te organseren naar landen met tekorten Vooral in Duitsland, Nederland en Scandinavische landen is er weerstand

16 Probleem van moral hazard is ernstig maar heeft teveel aandacht gekregen Te weinig aandacht voor probleem van besmetting die tijdens crisis andere landen en het banksysteem kan ondermijnen Financiële solidariteit is essentieel Monetaire unie dwingt ons tot solidariteit Of we dat graag hebben of niet

17 Door schade en schande zouden we de les hebben moeten leren. Maar dat is vandaag nog niet evident Ik kom daar op terug

18 Eurozone heeft geen instellingen om crisis op te lossen Er zijn ook geen instellingen om crisis te vermijden Crisis in Eurozone is het gevolg van uiteenlopende economische ontwikkelingen. Sommige landen kennen economische boom ; andere recessies Resultaat daarvan: uiteenlopende loon- en prijs ontwikkelingen

19 Relatieve loonkosten per eenheid product in landen eurozone (2000=100) Italie Griekenland Portugal Spanje Ierland Nederland Finland België Frankrijk Oostenrijk Duitsland

20 Landen in een muntunie hebben niet meer de optie om te devalueren Dus landen die competitiviteit hebben ingeboet moeten hun lonen en prijzen naar beneden halen in vergelijking met andere landen Dit is heel pijnlijk proces: het leidt tot Dalende productie Stijgende werkloosheid Toenemende budgettaire problemen

21 Divergenties resultaat van structureel probleem in eurozone: Geldbeleid is volledig gecentraliseerd in de handen van de ECB die één rentevoet bepaalt voor hele unie Terwijl haast alle andere instrumenten van economisch beleid in handen van nationale regeringen zijn gebleven (budgetair beleid, loonbeleid ) M.a.w er is afwezigheid van politieke unie

22 Dus elk land volgt zijn eigen budgettair beleid Met verschillende belastingspolitiek (voorbeeld vennootschapsbelasting in Ierland) Verschillend uitgavenbeleid Elk land heeft zijn eigen loonbeleid (of geen beleid) en zijn eigen mechanisme van loononderhandelingen (voorbeeld: loonindexering in België) Sociaal beleid is erg verschillend verschillende politieke systemen dragen bij tot sociale en culturele verschillen

23 Marktsystemen regelmatig prooi van bewegingen in optimisme en pessimisme (animal spirits) Deze zijn zelfvoedend (self-fulfilling prophesy) Optimisme leidt tot zeepbellen in aandelenmarkten en markten van immobilieën Zeepbellen worden aangedreven door aangaan van schuld Dus schuldexplosie tot de zeepbel barst

24 Bron: ECB and CEPS

25 80 Household and government debt in eurozone (percent GDP) percent Government debt Household debt Bron: ECB and CEPS

26 Dan moeten de overheden het puin ruimen om marktsysteem te redden (Minsky) Ze doen dit door eigen schuld op te drijven (cfr. eerste grafiek)

27 Animal spirits in eurozone zijn nationaal gebleven Voorbeeld: in begin van decennium was er euforie in landen als Ierland, Spanje, en Griekenland. terwijl in Duitsland pessimisme heerste. Deze animal spirits hebben zelfvoedende eigenschap en leiden tot zeepbellen en economische boom in landen waar optimisme heerst En lage groei daar waar pessimisme heerst.

28 Intensiteit van zeepbellen en booms hangt af van manier van financiering Deze zeepbellen en booms worden heel intens wanneer ze gefinancierd worden door bankkrediet. In feite is er wederzijdse beïnvloeding tussen zeepbellen en bankkrediet.

29 Wanneer een zeepbel ontstaat dan stijgt het bankkrediet automatisch Zeepbel en boom verhogen de waarde van activa (voorbeeld: huizen), De waarde van onderpand aangeboden aan bank stijgt (voorbeeld: huis als onderpand in hypotheeklening) Banken zijn meer geneigd kredieten toe te staan Omgekeerd: toenemend bankkrediet zet zeepbel kracht bij.

30 Bron: IMF, 2009

31 Het bankkrediet wordt in eerste instantie gecontroleerd door ECB, In principe zou ECB daar iets aan kunnen doen Maar ECB heeft slechts één instrument: de rentevoet ECB kan rentevoet slechts hanteren om macroeconomische variabele van de zone in zijn geheel te beïnvloeden ECB kan die ene interstvoet niet gebruiken om in één land bankkrediet te ontmoedigen en in ander land aan te wakkeren

32 Eurozone was grote sprong in integratie van de EU Maar het was onaf. Er werden geen stappen ondernomen om de muntunie in te bedden in politieke unie Gevolg was dubbel: Geen instrumentarium om economische divergenties te beperken En als crisis losbarstte: geen verzekeringsmechanisme om de crisis op te vangen

33 Traag Geen eensgezindheid o.a. omdat diagnoses van de crisis verschillend zijn Duitse diagnose: de hoge budgettaire tekorten en overheidsschuld zijn gevolg van ongedisciplineerd gedrag van regeringen Die regeringen moeten gestraft worden Voorstel Europese Commissie: Versterken Stabliteitspact met automatische sancties van zondaars zodat ze het niet nog eens zouden proberen

34 Deze diagnose klopt voor Griekenland maar niet voor Ierland en Spanje waar de oorzaak van de schuldencrisis ligt in de ongebreidelde expansie van de private schuld Na de crash hebben regeringen van die landen de private schuld moeten overnemen en de economie ondersteunen De Duitse benadering werkt niet voor die landen

35 Fundamentele inzichten: Keynes spaarparadox en Fisher schulddeflatie mechanisme Gevolg: te snelle sanering tijdens crisis doet het overheidstekort niet dalen en riskeert de economie verder de dieperik in the sturen (deflatoire spiraal) Dit wordt heel goed geïllustreerd door Ierse voorbeeld: opeenvolgende saneringen hebben tekorten niet weggewerkt en de banken nog meer in problemen gebracht

36 Ten gevolge van Griekse crisis in mei 2010 werd het European Financial Stability Facility opgericht Totaal van 440 miljard Techniek: als land in probleem komt kan het geld lenen van het EFSF aan lagere rente dan in markt EFSF leent zelf in de markt door obligatie-uitgifte Elk land geeft garantie op deze obligaties (a rato van zijn economisch belang). Probleem: Unanimiteit vereist EFSF is slechts tijdelijk

37 Duitsland heeft al laten weten dat ze het EFSF vanaf 2013 wil opdoeken en vervangen door een schuldenplan (bail-in) Deze voorziet dat als een land in problemen komt met zijn schuld de obligatiehouders een deel van hun obligatie zullen moeten inleveren (haircut; voorbeeld 20%) De Europese Raad heeft in november 2010 dit Duitse voorstel aanvaard Trichet was de enige die zich verzette

38 Dit schuldenplan is directe aanleiding van de crisis van de laatste weken. Waarom? Wanneer regeringen plechtig aankondigen dat ze in tijden van betalingsmoeilijkheden hun schuld zullen devalueren (en dat is het wat ze zullen doen als ze een haircut toepassen), dan ontstaat een zelfvoedende speculatieve dynamiek die zo een devaluatie onvermijdelijk maakt.

39 Obligatiehouders die een toekomstige schulddevaluatie vrezen verkopen hun obligaties. De hogere rente die hiervan het gevolg is, verhoogt de schuldenlast voor de overheid. Gevolg: diezelfde overheid heeft nu een grotere verleiding om haar schuld effectief te devalueren.

40 De beleggers hebben dat door en verkopen nog meer obligaties, met het gevolg dat de rente verder de hoogte in vliegt, enzovoort. Deze dynamiek stopt wanneer de overheid de schuld effectief devalueert. Devaluatie wordt opgedrongen, zelfs als het helemaal niet de intentie was van de overheid om dat te doen. Het volstaat dat de beleggers bevreesd zijn dat de devaluatie-optie wordt uitgeoefend om deze devaluatie onvermijdelijk te maken.

41 Het schuldenplan dat de Europese Raad heeft aangekondigd zal de eurozone storten in een toestand van haast permanente crisis. Dat is nu al bezig. Gevaar voor auto-destructie van eurozone Zelden heeft een beslissing van Europese Raad zo nefaste gevolgen gehad.

42 Basisprobleem eurozone: gebrek aan politieke unie Stappen in richting politieke unie zijn essentieel voor het behoud van de euro Er is heel weinig bereidheid om meer politieke unie tot stand te brengen

43 Integratie-moeheid Op korte terrmijn niet oplosbaar Moeten we wanhopen? Kleine stappen voorwaarts Eén ervan is: een Europees Muntfonds Het EFSF bestaat al en kan een Europees Muntfonds worden als Duitsland meewil.

44 Expliciete budgettaire unie is niet de enige manier om een verzekeringsmechanisme te hebben in een muntunie. Zo een mechanisme kan ook tot stand komen door de techniek van een muntfonds dat zijn middelen verkrijgt van deelnemende landen en die kunnen aangewend worden in tijden van crisis (en met voldoende conditionaliteit) Analogie met IMF

45 Andere stap voorwaarts: gezamenlijke uitgifte van euro-obligaties Landen geven samen euro-obligaties om investeringen te financieren die economische groei kunnen stimuleren. Deelstaten kunnen deelnemen tot 60% BBP. Er bestaat grote vraag naar dergelijke obligaties (vanuit China) Aantrekkelijke voorwaarden, lage rente

46 Dit zijn kleine stappen in de richting van meer politieke unie Ze geven ook signaal in de markt dat eurozone in de richting van politieke unie wenst te gaan Ze kunnen vertrouwen herstellen in het project van de eurozone En zo ook meer stabiliteit brengen Dat laatste is broodnodig

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Voorwoord. Beste leerkracht,

Voorwoord. Beste leerkracht, Voorwoord Beste leerkracht, Sinds 2008 bevindt de wereldeconomie zich in een crisis. Het leek ons daarom gepast een overzicht te geven van het ontstaan van de economische crisis, en van de antwoorden die

Nadere informatie

Oorzaak Crisis Bankieren is boekhouden/pokeren

Oorzaak Crisis Bankieren is boekhouden/pokeren De euro is een zeer praktische munt, maar maakt miljoenen slachtoffers. Dit artikel bevat een eenvoudige uitleg waarom de euro niet kan werken en toont de voordelen van een overgang naar staatsgeld. De

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief 1 Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Tekst van het UB voor

Nadere informatie

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het Brochure uitgegeven door Ander Europa, editie 28 mei 2015 Ook downloadbaar via www. andereuropa.org/brochures G riekenland staat nu al vijf jaar, sinds mei 2010, in het brandpunt van het Europees nieuws.

Nadere informatie

Misvattingen over de overheidsschuld Artikel door Lode Cossaer voor Libera!

Misvattingen over de overheidsschuld Artikel door Lode Cossaer voor Libera! Misvattingen over de overheidsschuld Artikel door Lode Cossaer voor Libera! In een column in De Morgen (23 januari 2012) beschreef Paul De Grauwe enkele zaken die hij zag als misvattingen over de overheidsschuld.

Nadere informatie

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen =

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen = De wisselmarkt - 1 van 16 DE WISSELMARKT Inleiding De meeste landen hebben hun eigen munt. Alleen die munt heeft betaalkracht in dat land. Welke problemen spruiten hieruit voort voor de internationale

Nadere informatie

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies Oktober 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies... 2 Kunnen we dit een bazooka noemen?...3 Het venijn zit in de details...4 Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren

Nadere informatie

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier studiedienstdossier studiedienstdossier De studiedienstdossiers van het ACV zoomen wat dieper in op een concreet onderwerp dat in de actualiteit staat of naar de toekomst aan belang zal winnnen. Met verschillende

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 2010

De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 2010 1 De Nederlandsche Bank Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 21 en vooruitzichten voor Nederland In 21 groeit de Nederlandse economie naar verwachting met 1,2%. Vanwege de Europese

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa Hoe houden De macht we van Europa Europa stabiel? De macht van van Europa Europa Marcel de Ruiter Marcel Marcel de de Ruiter Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch College. Beste bezoeker van het Haagsch

Nadere informatie

Van schuld bewust. P.B. de Ridder*

Van schuld bewust. P.B. de Ridder* 103 Van schuld bewust P.B. de Ridder* Samenvatting De introductie van de euro en de gelijktijdige overdracht van monetaire soevereiniteit heeft in combinatie met de bankencrisis geleid tot grote onevenwichtigheden

Nadere informatie

Rente en valuta. Oog van de storm verschuift

Rente en valuta. Oog van de storm verschuift Oog van de storm verschuift Figuur 1: Angst stuwt optiepremies hoger Index Index 3 6 25 5 2 4 15 3 1 2 5 1 9 1 Eurostoxx broad aandelenindex VSTOXX volatiliteitsindex Na een klein jaar van betrekkelijke

Nadere informatie

JAARGANG 28 NUMMER 3 2012. Crisis MAGAZINE VOOR SOCIAALRUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN

JAARGANG 28 NUMMER 3 2012. Crisis MAGAZINE VOOR SOCIAALRUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN JAARGANG 28 NUMMER 3 2012 Crisis MAGAZINE VOOR SOCIAALRUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN Redactioneel: Ontdekkingsreizen FOTOGRAFIE OMSLAG Andrea Reiser FOTOGRAFIE REDACTIONEEL CityCamp Castricum, Sabrina Lindemann

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

historisch 2004-2011lage rendement

historisch 2004-2011lage rendement De Sociaal Nederlandse Economische economie Trends 213 Achtergronden Werkloosheid bij het historisch 24-211lage rendement Stromen en duren op staatsobligaties Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 21 september 2010 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2011 kst-32500-1 ISSN

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie