Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005

2 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Operations 11 Algemeen 11 Nieuwe voortuigen 13 Services 14 Verkoop 14 Ontwikkeling & Projecten 15 Saver algemeen 16 Ondernemingsraad 16 Personeelsvereniging 17 MIDWASTE 18 De Kringloper 19

3 Voorwoord Het is mij een genoegen u hier het jaarverslag 2005 van Saver te mogen presenteren. Onze primaire activiteit, huishoudelijke afvalinzameling, is in 2005 behoorlijk gegroeid. Deze schaalvergroting heeft bijgedragen aan een verbetering van het financiële resultaat van onze onderneming. Met recht spreek ik van onze onderneming, want van Saveraandeelhouders tot Savermedewerker, iedereen voelt zich meer en meer betrokken bij Saver. Die betrokkenheid onderschrijft de missie van Saver: een organisatie die staat voor maatschappelijke betrokkenheid en die tegelijkertijd bedrijfsmatig presteert. In de onderneming heerst een sterk kostenbewustzijn en dit maakt een uitstekende prijs/prestatieverhouding mogelijk, met daaraan gekoppeld een gematigde prijsindexering voor onze klanten. Saver is in 2005 ook een brede aandachtscampagne gestart om bij al onze klanten het bewustzijn te vergroten op de juiste wijze om te gaan met het vrijkomende afval. Voor deze campagne is een exclusief contract afgesloten met uitgeverij 'de Standaard' voor het gebruik van de stripfiguren uit 'Suske en Wiske'. Het feit dat het in 2005, landelijk gezien, economisch minder ging, heeft Saver voornamelijk gemerkt bij haar bedrijfsmatige activiteiten. Desondanks is er toch een lichte groei van het aantal klanten geweest en is de beoogde omzet gerealiseerd. De investeringen in nieuwe ontwikkelingen die Saver in 2005 heeft gedaan, zijn fors. Hierbij gaat het vooral om de mechanisatie (voertuigen), de automatisering (systeembeveiliging, internet, chips) en de inzamelmiddelen (ondergrondse systemen). Begin 2005 is de nieuwe moderne milieustraat te Bergen op Zoom in gebruik genomen. Het door Saver op dit terrein gerealiseerde witen bruingoedcentrum is in september 2005 geopend. Dit overslag en sorteercentrum wordt geëxploiteerd door Stichting de Kringloper en heeft ook een grote reparatiewerkplaats, waarbij ook aandacht is voor re-integratie in het arbeidsproces van kansarmen op de arbeidsmarkt. Het personeel van Saver heeft uitstekend gepresteerd. Met de instroom van nieuw personeel (in verband met uitbreiding) is er ook sprake van het meer en meer los laten van de oude bedrijfscultuur. In 2005 is hier veel aandacht aan besteed door middel van een cultuurtraject onder begeleiding van een externe deskundige. Dit traject heeft geleid tot de ondertekening van een convenant tussen directie en OR over gewenste omgangsvorm in onze onderneming. Gedurende het gehele jaar 2005 is er op alle niveaus veel gedaan aan scholing en training van het Saverpersoneel, zowel intern als extern, om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. Tot slot is een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het resultaat van Saver op zijn plaats. Onze klanten bedank ik voor het vertrouwen in Saver en haar medewerkers. Alle medewerkers verdienen waardering voor hun inspanningen om het jaar 2005 tot een succes te maken. Voortgaan op de ingeslagen weg in 2006 is het devies, waarbij de aandacht en inzet zal worden gevraagd om de gerealiseerde groei vast te houden en daar waar mogelijk de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder te verbeteren, onder andere door certificering. Met de huidige bedrijfsvoering en -omvang kan Saver met vertrouwen het jaar 2006 tegemoet zien. Voorwoord Roosendaal, juli 2006 Saver NV Wil van Leijsen Directeur

4 Organisatieprofiel Profiel Saver is als afvalinzamel- en reinigingsbedrijf een meedenkende partner voor overheden, bedrijven en particulieren die op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze het inzamelen, het bewerken van afval en het reinigen van openbare ruimtes en bedrijfsterreinen verzorgt. Secretariaat Financiën & Automatisering Directie Personeel & Organisatie De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht zijn aandeelhouder van Saver en zijn mede de belangrijkste opdrachtgevers. Sinds november 2005 is ook een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Rucphen hetgeen is ondergebracht in een aparte N.V. genaamd S&R. Saver ondersteunt de bestuurlijke en politieke besluitvorming op het terrein van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en adequate uitvoering. Ontwikkeling & Projecten Huishoudelijke Afvalinzameling (HA) Services Verkoop Milieustraten & Transport (M&T) Operations Bedrijven & Reiniging (B&R) Bedrijfsbureau Onderhoud (OH) De activiteiten van Saver vormen samen een goedsluitend geheel op het gebied van afval en reiniging. Al deze activiteiten zijn uit oogpunt van efficiëncy en effectiviteit ondergebracht in verschillende afdelingen en secties. De hoofdtaken van Saver bestaan uit vier onderdelen, te weten: 1. Afvalinzameling: de haal- en brengfunctie bij particulieren en bedrijven. 2. Organiseren van zowel afvalbewerking als afvalverwerking, alsmede afvalscheiding en /of afvaloverslag. 3. Het reinigen van openbare ruimten en bedrijfsterreinen en de bestrijding van ongedierte. 4. Gladheidbestrijding zowel preventief als reactief. Naast de hoofdtaken heeft Saver diverse taken die vanuit een strategisch belang en/of als ondersteuning van de eigen ontwikkeling uitgevoerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan: Reparatie en onderhoud van voertuigen van de eigen organisatie en derden. Projectondersteuning, een belangrijk instrument voor het verwerven van nieuwe opdrachten. Saver is een organisatie met een platte organisatiestructuur waardoor het mogelijk is een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren wat bijdraagt aan een directe, snelle en kostengestuurde uitvoering van de werkzaamheden. Met deze organisatievorm wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, wat de betrokkenheid van de medewerkers bij de Saver-organisatie bevordert. 2

5 Kerncijfers Kerncijfers 3

6 Financiën & Automatisering Financiën n & Automatisering Financiën De afdeling Financiën heeft het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan debiteurenbeheer. Om een strakkere opvolging van de openstaande posten te kunnen borgen is er een apart beleid opgesteld hoe omgegaan dient te worden met notoire wanbetalers. Gezien het groeiende aantal klanten van Saver is de behoefte aan een specifiek programma voor debiteurenbeheer ontstaan. In 2005 is een start gemaakt met dit programma en zal in 2006 worden voltooid. De optimalisering van de maandrapportage voor het Management Team en het maken van de maand-rapportages voor enerzijds de diverse gemeenten en anderzijds de interne afdelingen is en blijft een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Automatisering In 2005 is de afdeling F&A uitgebreid met een eigen ICT-afdeling. Er is ondersteuning verleend aan andere afdelingen voor wat betreft de raakvlakken op financieel gebied. Tevens is een nieuw salarissysteem geïmplementeerd. Bij de uitbreiding van de automatisering is gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die op dit gebied beschikbaar zijn. Zo is er onder andere onderzoek gedaan naar 'risico-management'. Als gevolg hiervan zijn alle servers en communicatie apparatuur aangesloten op een nieuwe noodstroom voorziening en zijn er extra inbraakbeveiligingen geplaatst. Tevens is er een complete beschrijving van het computersysteem gemaakt. Het eenmalig vastleggen van gegevens is doorgezet door middel van synchronisatie tussen de diverse externe databases en de centrale database van Saver. Er zijn harde koppelingen gemaakt in de centrale database van Saver om de consistentie van gegevens te waarborgen. Het is noodzakelijk gebleken de kennis van de medewerkers te vergroten op het gebied van automatisering en het werken met computersystemen. Hiermee is een start gemaakt door middel van interne cursussen. 4

7 Personeel & Organisatie Kwaliteit-, Arbo- en Milieubeleid Kwaliteit,- Arbo- en Milieubeleid (KAM). De afdeling P&O is in 2005 uitgebreid met een coördinator voor het Kwaliteits,- Arbo- en Milieubeleid. Deze KAM-coördinator draagt zorg voor: plichte en/of aan te bevelen persoonlijke en algemene beschermingsmiddelen per operationele functie. Voor kantoorpersoneel is een instructie uitgereikt met betrekking tot beeldschermwerk. De in 2004 gestarte basiscursus VCA voor alle operationele medewerkers is in 2005 afgerond. Ook alle operationeel leidinggevenden hebben het examen Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VOL-)VCA met goed gevolg afgelegd. Personeel & Organisatie Tijd voor kwaliteit. de borging van de administratieve en operationele procedures binnen de organisatie en verbetert deze waar mogelijk. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening van Saver en de onderlinge samenwerking tussen collega's; veilige werkplekken en een prettig werkklimaat; een positieve bijdrage aan milieubewust ondernemen. Kwaliteit Het KAM-jaarplan heeft voornamelijk bestaan uit de voorbereiding van certificering (optimaliseren procedures/instructies). Er is gestart met de voorbereidingen van ISO 9001 en VCA-certificering onder andere met de beschrijving van de huidige gang van zaken en de noodzakelijke opleidingen. Arbeidsomstandigheden (Arbo) Door de arbodienst is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, die zijn opgenomen in het KAM-plan. Het KAM-plan heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereiding op het behalen van het ISO en VCA-certificaat. Aan beleidsmatige zaken op het gebied van werkoverleg en veiligheid is op een doeltreffende manier invulling gegeven. De bestaande overlegstructuur is aangevuld, geoptimaliseerd en zorgvuldig geprocedureerd met als uitgangspunt informatie en communicatie; met elkaar communiceren draagt in positieve zin bij aan mentale arbeidsomstandigheden. De 'werkinstructies operationeel personeel' zijn uitgereikt. Per activiteit zijn hierin (gedrags)regels vastgelegd met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Ook is een matrix opgesteld met ver- Milieu De omgang met afvalstoffen is een bodembedreigende activiteit. Het is noodzakelijk om in het kader van de milieuvergunning de voorgeschreven maatregelen te treffen. In het kader van het KAM-beleid is het nodige onderhoud gepleegd aan het terrein op Scherpdeel rondom het bordes en de vloeistofdichte vloeren. Ditzelfde voorschrift is ook van toepassing op de milieustraten. De benodigde procedures zijn doorlopen met betrekking tot het verkrijgen van de vergunningen voor de milieustraten in Roosendaal en Ossendrecht. Het bewaken van de milieuvergunningen is in 2005 en taak van de KAM-coördinator geworden. Personele voorzieningen/regelingen Er zijn vele veranderingen doorgevoerd op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Op wettelijk en fiscaal gebied is er het nodige gewijzigd en er diende een nieuwe Raam- CAO Enb en Sector-CAO Afval & Milieu afgesloten te worden. In de CAO hebben de nieuwe pensioenregeling, loondoorbetaling bij ziekte, het nieuwe ziektekostenstelsel, salarisverhoging en het weekvenster bij overuren onderdeel gevormd van het overleg. Hierover is in december 2005 een akkoord bereikt, hetgeen deels met terugwerkende kracht en deels per 1 januari 2006 is geïmplementeerd. Directie en OR hebben de bedrijfseigen regelingen geactualiseerd. Naast de werkzaamheden voor de ISO certificering heeft verbetering van de communicatie onderdeel uitgemaakt van het jaarplan. Dit is vertaald in een nieuwe versie van het Jaarverslag en de personeelsnieuwsbrief. Tevens is een nieuw personeelsblad geïntroduceerd. Eens in de twee maanden ontvangen alle (gepensioneerde) Saver-collega's een in kleur uitgevoerde personeelsnieuwsbrief, met bijdragen van medewerkers, Ondernemingsraad en Personeelsvereniging. Kwaliteit-, Arbo- en Milieubeleid 5

8 Personeel & Organisatie Cultuurtraject Personeel & Organisatie Cultuurtraject Cultuurtraject In 2004 heeft het thema 'welzijn' bij Saver centraal gestaan. De centrale vraag in dit thema luidde: "In hoeverre kan Saver bijdragen aan het welzijn van haar medewerkers, zodat dit ook ten goede komt aan de doelstellingen en resultaten?" In het verlengde van dit welzijnsbeleid heeft er in 2005 een cultuurtraject plaats gevonden onder begeleiding van een externe deskundige. Aanleiding voor het traject is de verzelfstandiging geweest van twee gemeentelijke reinigingsdiensten waaruit Saver is ontstaan. Hierdoor moet Saver marktconform ondernemen tegen contractuele afspraken en marktconforme tarieven. Dit heeft niet alleen het nodige van de organisatie zelf gevergd, maar heeft bovenal een cultuuromslag betekend van ambtelijke zorg naar zakelijke dienstverlening. Er is in een relatief korte tijd veel bereikt. De tijd was aangebroken om de balans op te maken: "Hoe wensen we met elkaar en de klant om te gaan en wat kunnen we verbeteren?" Ofwel: "Oe is't?" bij Saver? Alle Saver-collega's hebben onder deskundige begeleiding in groepssessies verbeterpunten kenbaar gemaakt en daarbij naar mogelijke oplossingen gezocht. Elke sessie is vervolgens uitgewerkt in een totaalrapport. Uit dit rapport komt naar voren dat er enerzijds behoefte is aan wederzijds respect en anderzijds aan betere communicatie (waarbij het accent op de ontvanger - het luisteren - ligt). Het cultuurtraject is afgesloten met een ludieke bijeenkomst, waar elke medewerker een deelnamecertificaat aan het cultuurtraject, een gedrukte pocketversie van het totaalrapport en een tweetal leuke attenties heeft ontvangen. Ook is hier de zogenaamde gedragspiramide geïntroduceerd. Deze piramide is in elke kantoorruimte en in de kantine terug te vinden. Uit het totaalrapport zijn diverse actiepunten naar voren gekomen waarmee het management aan de slag is gegaan: De toegankelijkheid van de afdeling P&O is verbeterd. Er is een 'rond de tafel' gesprek tussen medewerkers en directeur ingevoerd. Het beoordelingssysteem is vereenvoudigd. Een cultuurverandering komt niet van vandaag op morgen tot stand, maar heeft tijd nodig. Daarom staan er ook voor de komende jaren nog diverse (verbeter)acties gepland. Elke medewerker zal zijn/haar steentje hierin moeten bijdragen en kan in dit kader (verbeter)voorstellen kenbaar maken. 6

9 Personeel & Organisatie Opleidingen Personeel & Organisatie Opleidingen: In 2005 heeft Saver meer dan ,- besteed aan het opleiden van personeel. Naast diverse individuele opleidingen en trainingen is invulling gegeven aan een aantal algemene opleidingen, zoals: VCA voor operationeel personeel; VOL voor Sectiechefs en KAM-coördinator; VIHB voor het (leidinggevend) middenkader; certificaat kraanwagen voor chauffeur/beladers; chauffeursdiploma voor (aankomend) belader/chauffeurs; cursus (preventief) stoelonderhoud voor monteurs; Preventiemedewerker voor de KAM-coördinator en Manager P&O; BHV-herhaling voor alle BHV-ers en AED voor de BHV-ers werkzaam op het kantoor. Opleidingen 7

10 Personeel & Organisatie Kengetallen Personeel & Organisatie Kengetallen Personele bezetting In 2005 zijn openstaande vacatures ingevuld en is er sprake geweest van een uitbreiding van de totale personele bezetting. De oorzaak hiervoor was gelegen in: uitbreiding van de werkzaamheden in diverse gemeenten; inbesteding en uitbreiding van activiteiten bij afdeling P&O en F&A. Gemiddeld aantal medewerkers in loondienst Direct personeel Indirect personeel Totaal personeel Gemiddeld aantal fulltime equivalenten al dan niet in loondienst (1 fte = 2080 uur op jaarbasis) Leeftijdsopbouw & dienstjaren De gemiddelde leeftijd van het personeel is in 2005 gedaald. Een aantal collega's is met FUR (Flexibele Uittredings Regeling) gegaan en er zijn diverse jongere medewerkers in dienst getreden. Als naar de leeftijdsklassen wordt gekeken, is er een harmonieuze verdeling binnen Saver. Leeftijdsopbouw jaar of jonger 13,2 % 7,9 % 7,6 % 11,9 % jaar 18,6 % 26,2 % 29,5 % 28,4 % jaar 28,7 % 27,8 % 26,5 % 23,1 % jaar 26,3 % 24,6 % 25,0 % 22,4 % 55 jaar of ouder 13,2 % 13,5 % 11,4 % 14,2 % Gemiddelde leeftijd 40,1 40,7 40,2 39,9 Dienstjaren Direct personeel Indirect personeel Totaal personeel Het gemiddeld aantal ingehuurde fte's aan uitzendkrachten in de jaren 2002 tot en met 2005 bedraagt respectievelijk 29, 22, 24 en Dienstjaren 8,41 8,42 8,35 8,43 8

11 Personeel & Organisatie Kengetallen Personeel & Organisatie Kengetallen 9

12 Personeel & Organisatie Kengetallen Personeel & Organisatie Kengetallen Ziekteverzuim Het aantal ziekmeldingen is in 2005 afgenomen. De gemiddelde verzuimduur is echter toegenomen, wat heeft geleid tot een stijging van het ziekteverzuimpercentage. Het betreft voornamelijk een stijging van het aantal langdurig zieke medewerkers (1 maand of langer ziek). Als er naar de oorzaken van het ziekteverzuim wordt gekeken is er sprake van een lichte stijging van het aantal klachten aan het bewegingsapparaat en het aantal psychische klachten. Het kort verzuim is beter beheersbaar dan het langdurig ziekteverzuim. Bij langdurig ziekteverzuim is men meer aangewezen op de begeleiding door de arbodienst en adviezen van specialisten en behandelaars. Als gevolg van het gestegen ziekteverzuim is in 2005, in samenwerking met de Ondernemingsraad, besloten hier vanaf 2006 op een andere wijze invulling aan te gaan geven. Bedrijfsongevallen Het aantal gemelde (bijna) ongevallen is in 2005 vrijwel gelijk gebleven aan het aantal in De oorzaken zijn echter wel verschillend. In 2005 is uit voorzorg één ongeval gemeld bij de Arbeidsinspectie. Mate van verzuim en aantal meldingen: Geen verzuim: 7 Maximaal 1 dag: 6 1 tot 14 dagen: 3 Meer dan 14 dagen: 2 Dodelijk ongeval: 0 Op een enkele uitzondering na was het treffen van verbetermaatregelen naar aanleiding van de (bijna) ongevallen in 2005 niet noodzakelijk en/of mogelijk. 15,34 11,88 10,27 9,74 7,99 7,93 8,93 6,76 3,15 1,96 1,89 1,55 verzuim % gemiddeld aantal dagen meldingsfrequentie Oorzaak bedrijfsongeval Gevallen/gestruikeld/gestoten 8 2 Vertild 0 1 Verplaatsing container/hulpmiddel 3 3 Lediging containers 2 1 Beknelling 1 3 Prik-/snij-incident 1 2 Beet hond 2 1 Stroomstoot 0 1 Auto-ongeval/aanrijding 0 3 Gevaarlijke stoffen 0 1 Totaal

13 Operations Algemeen Operations Met het oog op de groei van de organisatie heeft het afgelopen jaar een aanpassing bij de afdeling Operations plaatsgevonden. Organisatorisch is het bedrijfsbureau onder de loep genomen en zijn er andere werkafspraken binnen de afdeling gemaakt. Op verzoek van de gemeente Roosendaal is onderzocht welke locaties in aanmerking zouden komen voor het plaatsen van ondergrondse containers voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Voor de gemeente Roosendaal zijn diverse sorteerproeven uitgevoerd. Per meting is een steekproefmonster van ca. 750 kilogram huishoudelijk restafval ingezameld. Dit komt neer op ongeveer 70 duo-bakken voor de laagbouw of 5 verzamelcontainers voor de hoogbouw. De samenstelling van het huishoudelijk restafval is gesorteerd op basis van 15 afvalcomponenten. In gemeente Bergen op Zoom staan in het centrum en voor hoogbouw ondergrondse verzamelcontainers. Deze containers zijn gefaseerd operationeel gemaakt. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor het omwisselen en uitzetten van grijze restcontainers in de kernen Halsteren en Lepelstraat, en is gestart met het alternerend inzamelen van het huisvuil. Ook is in deze dorpskernen een proef gestart met containerherkenning. Voor een accurate registratie zijn een aantal voertuigen van Saver voorzien van nieuwe apparatuur en software. Algemeen 11

14 Operations Algemeen Operations Algemeen Door de aanschaf van nieuwe voertuigen die ondergrondse containers kunnen legen is in de gemeente Halderberge begonnen met inzameling, met behulp van eigen Saver voertuigen. Per 1 november is Saver met de gemeente Rucphen een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking vindt plaats onder de naam: 'S&R' (Saver en Rucphen). Begin november zijn nagenoeg alle afvalinzameling,- en reinigingstaken van de gemeente Rucphen overgenomen. De personeelsleden van de voormalige reinigingsdienst van Rucphen zijn bij Saver komen werken. Er is gestart met het omzetten van de huidige inzamelwijze met duobakken, naar alternerend inzamelen. De inwoners van de gemeente hebben vooraf de mogelijkheid gehad om aan te geven welk formaat container zij wensten te ontvangen. Naast de afvalinzameling is ook de glas- en textielinzameling en het beheer van de milieustraat overgenomen. S&R draagt ook zorg voor het vegen van de straten en verwijdering van zwerfvuil. In de gemeente Moerdijk wordt zowel het huisvuil als het grofvuil in alle kernen ingezameld. Er kan teruggekeken worden op een succesvolle overname van deze dienstverlening. 12

15 Operations Nieuwe voertuigen Operations Toelichting nieuwe voertuigen Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het wagenpark door aanschaf van 10 nieuwe voertuigen, waarvan 7 bestemd voor inzameling en 3 voor ondersteunende diensten. Ten behoeve van de inzameling van Klein Chemisch Afval is een nieuw KCA voertuig aangeschaft. Op grond van de arbowetgeving zijn hier een aantal specifieke aanpassingen aangebracht. Hierdoor kan het voertuig tevens worden ingezet voor huisuitzettingen en voor het uitzetten of omwisselen van diverse containers. Knappe vent op die wagen! Nieuwe voertuigen 13

16 Services Verkoop Services Verkoop De afvalmarkt in West Brabant. Er is een felle concurrentiestrijd gevoerd tussen tien inzamelaars die actief zijn in de regio. Actieve acquisitie blijft noodzakelijk om klanten voor dienstverlening van Saver te winnen. Saver mag vanaf 2005 in de gemeenten Moerdijk en Rucphen haar diensten uitvoeren. De dienstverlening in de gemeente Rucphen sluit perfect aan bij de werkwijze van Saver. Resultaten De inzameling van KWD (Kantoren, Winkels en Diensten) is toegenomen. Naast de groei in omzet van de bedrijfsafvalcontainers is ook groei te constateren in de overige diensten van Saver. De omzet op transporten en afvalverwerking is evenals de ongediertebestrijding en de inzameling van gevaarlijk afval gestegen. Opmerkelijke feiten De eerste ondergrondse container voor bedrijven is gerealiseerd. Op (onder) het Zonneplein in Bergen op Zoom is een ondergrondse installatie geplaatst die alleen door samenwerkende ondernemers wordt gebruikt en niet, zoals gebruikelijk, door huishoudens. De keuzemogelijkheden zijn uitgebreid met containers van 2400 liter en 3200 liter, waardoor concurrerende aanbiedingen bij de grotere bedrijven mogelijk zijn geworden. Promotionele activiteiten Het jaar 2005 is voor Saver een omslagpunt geweest met betrekking tot promotionele activiteiten. Er is met 'Standaard Uitgeverij' te Antwerpen een overeenkomst aangegaan dat Saver de komende jaren in haar communicatie uitingen gebruik mag maken van afbeeldingen van Suske en Wiske. Deze 'ambassadeurs' zijn onder andere opgenomen in de afvalwijzers. Tevens is de vrij sobere uitstraling van het wagenpark door het gebruik van deze afbeeldingen omgevormd tot een opvallend kleurrijk geheel. 14

17 Services Ontwikkeling & Projecten Een aantal projecten zijn uitgevoerd waaronder: Afvalwijzers (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Woensdrecht, Rucphen) Er is een Afvalwijzer uitgebracht om de burgers te informeren over het beleid en eventuele wijzigingen met betrekking tot de huisvuilinzameling. Naast de vier afvalwijzers voor de Saver gemeenten heeft Saver dit jaar ook de afvalwijzer voor de gemeente Rucphen verzorgd. Services ondergrondse containers sorteerproeven scheidingsacties Halsteren alternerend voorstellen handhaving, diftar en voorlichting aan onze gemeenten toegankelijkheid locatie Scherpdeel voor bedrijven Rucphen alternerend vloeistofdicht maken van diverse locaties Saver promotiecampagne Suske en Wiske chippen containers KWD chippen containers Halsteren Plaatsen chips in bedrijfscontainers Alle bedrijfscontainers zijn voorzien van een chip. Hierdoor kunnen alleen betalende klanten hun afval aan Saver aanbieden. Het achterliggende beladingsysteem weigert aangeboden containers waarvoor niet betaald wordt. In de toekomst wordt het met dit systeem mogelijk om met behulp van de verzamelde gegevens de bedrijven te laten betalen op basis van het aantal ledigingen. Daarbij worden containers die niet leeggemaakt mogen worden ook niet meer geaccepteerd. De verwachting is dat door de chip het aantal illegaal aangeboden containers sterk zal verminderen. Meldingen afvalstromen nieuwe wetgeving In verband met nieuwe wetgeving is de melding voor afvalstroomnummers uitgevoerd. Saver dient voor elke ontdoener waarvan het afval verwerkt wordt (overslaan is hier gelijk aan be- of verwerken) een afvalstroomnummer af te geven. Hiervoor bestaat een meldingsplicht waarbij de naam van de ontdoener, de hoeveelheid en het soort afval aan het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) gemeld dient te worden. Al het ontvangen afval dient per afvalstroomnummer maandelijks gemeld te worden. Voertuigen naar Darda Het bieden van hulp aan vluchtelingen is noodzakelijk, maar het is zeker zo noodzakelijk om er voor te zorgen dat mensen zelf hun eigen verzorging weer ter hand kunnen nemen. In dit kader heeft Saver een klein ontwikkelingsproject opgezet in het oosten van Kroatië, meer in het bijzonder in het dorpje Darda. De achterliggende gedachte was het bieden van praktische hulp aan gemeentebesturen en helpen het land weer verder op te bouwen. Enkele jaren geleden is Saver daarom gestart met het schenken van afgeschreven voertuigen aan Darda. Vanuit Nederland zijn sindsdien door Saver, in samenwerking met Midwaste partner Irado uit Schiedam, in totaal al vijf voertuigen geschonken. Plaatsen ondergrondse container Sinds dit jaar is tevens een samenwerkingsverband opgericht waarin de gehele streek Hmmm,... mooi snufje techniek! rondom Darda deelneemt. Samen met de voertuigen geschonken in voorgaande jaren is een voertuigenpark ontstaan dat qua samenstelling en hoeveelheid de gehele streek kan bedienen voor alle werkzaamheden die normaal door een gemeente worden verricht. De lokale bevolking is hard op weg om weer volledig op eigen kracht een bestaan op te bouwen. Ontwikkeling & Projecten 15

18 Saver Algemeen Saver Algemeen Ondernemingsraad Ondernemingsraad In 2005 heeft de Ondernemingsraad een aantal taken uitgevoerd in samenwerking met de directie. Bij de besluitvorming is het niet altijd eenvoudig geweest om een balans te vinden tussen het bedrijfsbelang van Saver en het belang van de achterban. Desondanks is de Ondernemingsraad tevreden over de geboekte resultaten. Bij het maken van keuzes wordt voortdurend getracht te zoeken naar de juiste balans. Onmisbaar in een organisatie. De volgende zaken zijn het afgelopen jaar aan de orde geweest: resultaatafhankelijke uitkering/bonus beoordelingssysteem ADV dagen schadevrij rijden gladheidbestrijding reiskosten/koffiegeld verzuimadviesorganisatie Er is besloten nog intensiever samen te gaan werken met de directie van Saver. Om dit te bereiken zijn de cursussen, gericht op het functioneren van een OR (zowel binnen de organisatie als tijdens een vergadering), hierop aangepast. Tijdens deze cursussen is er veel bijgeleerd. Ieder half jaar wordt door de cursusleiding terugkoppeling gegeven over de wijze waarop door de OR inhoud wordt gegeven aan vergaderingen, aan de opmerkingen tijdens een vergadering en aan de daadwerkelijke deelname en inbreng. Ook in 2006 zal de Ondernemingsraad klaar staan voor de Saver medewerkers. Medewerkers kunnen altijd een afspraak maken met een van de OR-leden, die graag afsluiten met het volgende advies: "Blijf niet met vragen lopen maar, stel ze bij de juiste mensen!" De Ondernemingsraad 16

19 Saver Algemeen Personeelsvereniging / activiteiten Biljarten in de Distel 19 maart Ongeveer 30 personen hadden zich aangemeld en iedereen kwam rond uur binnen. Na een lekker kopje koffie werd rond uur een plekje gezocht aan de biljarttafel, pooltafel, snookertafel of voor het dartbord. Er is veel gelachen en gekletst onder het genot van een of twee drankjes. De Volle Bak De Fietstocht 23 augustus Helaas had de fietstocht te weinig aanmeldingen zodat deze niet door is gegaan. Dit was een zware tegenvaller omdat in het verleden de fietstocht altijd een van de drukst bezochte activiteiten is geweest. Volgende keer beter! Saver Algemeen Diergaarde Blijdorp 22 mei Na het succesvolle bezoek in 2004 aan de Zoo in Antwerpen, besloten we dit jaar een uitje te organiseren naar Diergaarde Blijdorp. Er hadden zich 46 personen opgegeven die een hele leuke dag hebben gehad. Het was weer een geweldig geslaagde activiteit. Barbecue 03 juli Gelukkig was de vooraf gekozen datum een goede want het was een zonnige zondag. De PV had ervoor gekozen om alleen een BBQ te regelen en het fietsen later in het seizoen te organiseren. Er waren ongeveer 50 collega's. Er werd gezellig gekletst, "gekookt" en gegeten. Vissen 05 juni Dit jaar waren er 16 personen op de boot aanwezig om te vissen. Het weer was prima en het was erg gezellig. Bowling 18 november Deze avond waren er 40 personen aanwezig. Aan het einde van de avond was het nog even tijd voor het beroemde disco bowlen. Vervolgens werden de resultaten door het bestuur bekeken en was er een prijsuitreiking. Karten en lasergamen 01 oktober Het was de eerste keer dat we deze activiteit organiseerden. Er hadden zich 22 personen opgegeven om te karten en 25 personen namen deel aan het laserschieten. Het was een succesvol gebeuren en iedereen heeft zich goed geamuseerd. Sinterklaas 27 november 29 Kinderen maakten hun opwachting bij Sinterklaas. Voor alle kinderen was er natuurlijk een cadeautje. Het goochelpietje was meegekomen en had veel succes met zijn tovertrucjes die hij de kinderen leerde. Rond uur arriveerde de Sint bij Saver. Na het uitdelen van de cadeautjes, werden deze snel uitgepakt. De Sint is vervolgens vertrokken naar andere kinderen en na nog wat gespeeld te hebben, gingen de "Saver" kinderen ook huiswaarts. Personeelsvereniging 17

20 Saver algemeen Saver Algemeen MIDWASTE Midwaste is in 2001 opgericht door overheidsgedomineerde inzamel- en reinigingsbedrijven in Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. De unieke samenwerking van deze zes bedrijven gaf invulling aan de behoefte van gezamenlijke inkoop- en verkooptrajecten en schiep een belangrijke uitwisseling van kennis en kunde. Inmiddels heeft Midwaste een inzamel gebied van acht provincies en zeven vaste partners waaronder Saver te Roosendaal. Midwaste is in cijfers het vijfde afvalbedrijf van Nederland en binnen de inzameling van huishoudelijk afval is Midwaste de derde partij. In het vierde jaar van haar bestaan is Midwaste uitgegroeid tot een volwassen en succesvolle samenwerking tussen de zeven bedrijven. Binnen het partnerschap wordt samengewerkt op de kerngebieden inkoop, commercie en afvalstoffen. In 2005 zijn successen geboekt bij de gezamenlijke inkoop van inzamelmiddelen en de verantwoorde en kostenefficiënte afzet van ingezamelde afvalstoffen. Om de kennis en kunde van haar partners beter te bundelen is in het najaar besloten om overwegend projectmatig te gaan werken. Na benoeming van een project worden projectmanager en leden vanuit de partners geselecteerd op hun specifieke werkgebied. Binnen Midwaste ontstaat hierdoor een unieke combinatie van operationele, commerciële en beleidsmatige projectleden die vervolgens binnen een vast omlijnd kader gaan werken. Projecten worden continue gemonitord en eventueel bijgesteld zonder de uiteindelijke doelstelling uit het oog te verliezen. Deze projecten zijn zeer divers, onze partners ook, het resultaat is een afgeleide van de kennis en kunde van deze partijen gerealiseerd vóór ieder afzonderlijk bedrijf. Het actief meewerken binnen Midwaste heeft als direct gevolg dat we de slagkracht en capaciteit van onze partnerschap hebben vergroot. Midwaste is er vóór en dóór de partners! In december van dit jaar kwamen al de eerste positieve signalen van de vernieuwde samenwerking. Midwaste is een unieke samenwerking en is klaar voor de uitdagingen in haar eerste lustrumjaar MIDWASTE Alle Midwaste partners verzorgen voor NVMP de verwerking van witen bruingoed. 18

Jaarverslag 2003 Saver N.V.

Jaarverslag 2003 Saver N.V. Jaarverslag 2003 Saver N.V. Voorwoord Hierbij presenteert Saver u haar eerste jaarverslag. Met enige trots kijk ik terug op de afgelopen jaren, waarin Saver in relatief korte tijd veel heeft bereikt. Saver

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013. Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com

Sociaal Jaarverslag 2013. Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com Sociaal Jaarverslag 2013 Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com I N H O U D S O P G A V E 2013...0 Reeuwijkse Poort 201...0 WOORD VOORAF... 3 Deel

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland Colofon Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland Postbus 93 18 GA Alkmaar Locatie Alkmaar/Schagen Hertog Aalbrechtweg 6 1823 DL Alkmaar Telefoon: 72-56 6 11 Telefax: 72-56 44 467 Locatie Velsen/Heemskerk

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 1 Inhoud Voorwoord directie 5 Evides Waterbedrijf - Introductie 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie Focus op de klant; Evides Drinkwater 11 Maatwerk in

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden. Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 8 juni 2006 Ons kenmerk 22/5.12/2006005835 Behandeld door de heer J.A. Kok (0592) 36 56 17 Onderwerp: Sociaal jaarverslag 2005 Geachte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2011 Coverfoto: Kristalprijs 2011. Foto: TIME Voorwoord Alblasserdam, april 2012 Lezer, Natuurlijk hoop ik dat dit sociaal- en financieel

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie