Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005

2 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Operations 11 Algemeen 11 Nieuwe voortuigen 13 Services 14 Verkoop 14 Ontwikkeling & Projecten 15 Saver algemeen 16 Ondernemingsraad 16 Personeelsvereniging 17 MIDWASTE 18 De Kringloper 19

3 Voorwoord Het is mij een genoegen u hier het jaarverslag 2005 van Saver te mogen presenteren. Onze primaire activiteit, huishoudelijke afvalinzameling, is in 2005 behoorlijk gegroeid. Deze schaalvergroting heeft bijgedragen aan een verbetering van het financiële resultaat van onze onderneming. Met recht spreek ik van onze onderneming, want van Saveraandeelhouders tot Savermedewerker, iedereen voelt zich meer en meer betrokken bij Saver. Die betrokkenheid onderschrijft de missie van Saver: een organisatie die staat voor maatschappelijke betrokkenheid en die tegelijkertijd bedrijfsmatig presteert. In de onderneming heerst een sterk kostenbewustzijn en dit maakt een uitstekende prijs/prestatieverhouding mogelijk, met daaraan gekoppeld een gematigde prijsindexering voor onze klanten. Saver is in 2005 ook een brede aandachtscampagne gestart om bij al onze klanten het bewustzijn te vergroten op de juiste wijze om te gaan met het vrijkomende afval. Voor deze campagne is een exclusief contract afgesloten met uitgeverij 'de Standaard' voor het gebruik van de stripfiguren uit 'Suske en Wiske'. Het feit dat het in 2005, landelijk gezien, economisch minder ging, heeft Saver voornamelijk gemerkt bij haar bedrijfsmatige activiteiten. Desondanks is er toch een lichte groei van het aantal klanten geweest en is de beoogde omzet gerealiseerd. De investeringen in nieuwe ontwikkelingen die Saver in 2005 heeft gedaan, zijn fors. Hierbij gaat het vooral om de mechanisatie (voertuigen), de automatisering (systeembeveiliging, internet, chips) en de inzamelmiddelen (ondergrondse systemen). Begin 2005 is de nieuwe moderne milieustraat te Bergen op Zoom in gebruik genomen. Het door Saver op dit terrein gerealiseerde witen bruingoedcentrum is in september 2005 geopend. Dit overslag en sorteercentrum wordt geëxploiteerd door Stichting de Kringloper en heeft ook een grote reparatiewerkplaats, waarbij ook aandacht is voor re-integratie in het arbeidsproces van kansarmen op de arbeidsmarkt. Het personeel van Saver heeft uitstekend gepresteerd. Met de instroom van nieuw personeel (in verband met uitbreiding) is er ook sprake van het meer en meer los laten van de oude bedrijfscultuur. In 2005 is hier veel aandacht aan besteed door middel van een cultuurtraject onder begeleiding van een externe deskundige. Dit traject heeft geleid tot de ondertekening van een convenant tussen directie en OR over gewenste omgangsvorm in onze onderneming. Gedurende het gehele jaar 2005 is er op alle niveaus veel gedaan aan scholing en training van het Saverpersoneel, zowel intern als extern, om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. Tot slot is een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het resultaat van Saver op zijn plaats. Onze klanten bedank ik voor het vertrouwen in Saver en haar medewerkers. Alle medewerkers verdienen waardering voor hun inspanningen om het jaar 2005 tot een succes te maken. Voortgaan op de ingeslagen weg in 2006 is het devies, waarbij de aandacht en inzet zal worden gevraagd om de gerealiseerde groei vast te houden en daar waar mogelijk de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder te verbeteren, onder andere door certificering. Met de huidige bedrijfsvoering en -omvang kan Saver met vertrouwen het jaar 2006 tegemoet zien. Voorwoord Roosendaal, juli 2006 Saver NV Wil van Leijsen Directeur

4 Organisatieprofiel Profiel Saver is als afvalinzamel- en reinigingsbedrijf een meedenkende partner voor overheden, bedrijven en particulieren die op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze het inzamelen, het bewerken van afval en het reinigen van openbare ruimtes en bedrijfsterreinen verzorgt. Secretariaat Financiën & Automatisering Directie Personeel & Organisatie De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht zijn aandeelhouder van Saver en zijn mede de belangrijkste opdrachtgevers. Sinds november 2005 is ook een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Rucphen hetgeen is ondergebracht in een aparte N.V. genaamd S&R. Saver ondersteunt de bestuurlijke en politieke besluitvorming op het terrein van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en adequate uitvoering. Ontwikkeling & Projecten Huishoudelijke Afvalinzameling (HA) Services Verkoop Milieustraten & Transport (M&T) Operations Bedrijven & Reiniging (B&R) Bedrijfsbureau Onderhoud (OH) De activiteiten van Saver vormen samen een goedsluitend geheel op het gebied van afval en reiniging. Al deze activiteiten zijn uit oogpunt van efficiëncy en effectiviteit ondergebracht in verschillende afdelingen en secties. De hoofdtaken van Saver bestaan uit vier onderdelen, te weten: 1. Afvalinzameling: de haal- en brengfunctie bij particulieren en bedrijven. 2. Organiseren van zowel afvalbewerking als afvalverwerking, alsmede afvalscheiding en /of afvaloverslag. 3. Het reinigen van openbare ruimten en bedrijfsterreinen en de bestrijding van ongedierte. 4. Gladheidbestrijding zowel preventief als reactief. Naast de hoofdtaken heeft Saver diverse taken die vanuit een strategisch belang en/of als ondersteuning van de eigen ontwikkeling uitgevoerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan: Reparatie en onderhoud van voertuigen van de eigen organisatie en derden. Projectondersteuning, een belangrijk instrument voor het verwerven van nieuwe opdrachten. Saver is een organisatie met een platte organisatiestructuur waardoor het mogelijk is een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren wat bijdraagt aan een directe, snelle en kostengestuurde uitvoering van de werkzaamheden. Met deze organisatievorm wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, wat de betrokkenheid van de medewerkers bij de Saver-organisatie bevordert. 2

5 Kerncijfers Kerncijfers 3

6 Financiën & Automatisering Financiën n & Automatisering Financiën De afdeling Financiën heeft het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan debiteurenbeheer. Om een strakkere opvolging van de openstaande posten te kunnen borgen is er een apart beleid opgesteld hoe omgegaan dient te worden met notoire wanbetalers. Gezien het groeiende aantal klanten van Saver is de behoefte aan een specifiek programma voor debiteurenbeheer ontstaan. In 2005 is een start gemaakt met dit programma en zal in 2006 worden voltooid. De optimalisering van de maandrapportage voor het Management Team en het maken van de maand-rapportages voor enerzijds de diverse gemeenten en anderzijds de interne afdelingen is en blijft een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Automatisering In 2005 is de afdeling F&A uitgebreid met een eigen ICT-afdeling. Er is ondersteuning verleend aan andere afdelingen voor wat betreft de raakvlakken op financieel gebied. Tevens is een nieuw salarissysteem geïmplementeerd. Bij de uitbreiding van de automatisering is gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die op dit gebied beschikbaar zijn. Zo is er onder andere onderzoek gedaan naar 'risico-management'. Als gevolg hiervan zijn alle servers en communicatie apparatuur aangesloten op een nieuwe noodstroom voorziening en zijn er extra inbraakbeveiligingen geplaatst. Tevens is er een complete beschrijving van het computersysteem gemaakt. Het eenmalig vastleggen van gegevens is doorgezet door middel van synchronisatie tussen de diverse externe databases en de centrale database van Saver. Er zijn harde koppelingen gemaakt in de centrale database van Saver om de consistentie van gegevens te waarborgen. Het is noodzakelijk gebleken de kennis van de medewerkers te vergroten op het gebied van automatisering en het werken met computersystemen. Hiermee is een start gemaakt door middel van interne cursussen. 4

7 Personeel & Organisatie Kwaliteit-, Arbo- en Milieubeleid Kwaliteit,- Arbo- en Milieubeleid (KAM). De afdeling P&O is in 2005 uitgebreid met een coördinator voor het Kwaliteits,- Arbo- en Milieubeleid. Deze KAM-coördinator draagt zorg voor: plichte en/of aan te bevelen persoonlijke en algemene beschermingsmiddelen per operationele functie. Voor kantoorpersoneel is een instructie uitgereikt met betrekking tot beeldschermwerk. De in 2004 gestarte basiscursus VCA voor alle operationele medewerkers is in 2005 afgerond. Ook alle operationeel leidinggevenden hebben het examen Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VOL-)VCA met goed gevolg afgelegd. Personeel & Organisatie Tijd voor kwaliteit. de borging van de administratieve en operationele procedures binnen de organisatie en verbetert deze waar mogelijk. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening van Saver en de onderlinge samenwerking tussen collega's; veilige werkplekken en een prettig werkklimaat; een positieve bijdrage aan milieubewust ondernemen. Kwaliteit Het KAM-jaarplan heeft voornamelijk bestaan uit de voorbereiding van certificering (optimaliseren procedures/instructies). Er is gestart met de voorbereidingen van ISO 9001 en VCA-certificering onder andere met de beschrijving van de huidige gang van zaken en de noodzakelijke opleidingen. Arbeidsomstandigheden (Arbo) Door de arbodienst is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, die zijn opgenomen in het KAM-plan. Het KAM-plan heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereiding op het behalen van het ISO en VCA-certificaat. Aan beleidsmatige zaken op het gebied van werkoverleg en veiligheid is op een doeltreffende manier invulling gegeven. De bestaande overlegstructuur is aangevuld, geoptimaliseerd en zorgvuldig geprocedureerd met als uitgangspunt informatie en communicatie; met elkaar communiceren draagt in positieve zin bij aan mentale arbeidsomstandigheden. De 'werkinstructies operationeel personeel' zijn uitgereikt. Per activiteit zijn hierin (gedrags)regels vastgelegd met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Ook is een matrix opgesteld met ver- Milieu De omgang met afvalstoffen is een bodembedreigende activiteit. Het is noodzakelijk om in het kader van de milieuvergunning de voorgeschreven maatregelen te treffen. In het kader van het KAM-beleid is het nodige onderhoud gepleegd aan het terrein op Scherpdeel rondom het bordes en de vloeistofdichte vloeren. Ditzelfde voorschrift is ook van toepassing op de milieustraten. De benodigde procedures zijn doorlopen met betrekking tot het verkrijgen van de vergunningen voor de milieustraten in Roosendaal en Ossendrecht. Het bewaken van de milieuvergunningen is in 2005 en taak van de KAM-coördinator geworden. Personele voorzieningen/regelingen Er zijn vele veranderingen doorgevoerd op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Op wettelijk en fiscaal gebied is er het nodige gewijzigd en er diende een nieuwe Raam- CAO Enb en Sector-CAO Afval & Milieu afgesloten te worden. In de CAO hebben de nieuwe pensioenregeling, loondoorbetaling bij ziekte, het nieuwe ziektekostenstelsel, salarisverhoging en het weekvenster bij overuren onderdeel gevormd van het overleg. Hierover is in december 2005 een akkoord bereikt, hetgeen deels met terugwerkende kracht en deels per 1 januari 2006 is geïmplementeerd. Directie en OR hebben de bedrijfseigen regelingen geactualiseerd. Naast de werkzaamheden voor de ISO certificering heeft verbetering van de communicatie onderdeel uitgemaakt van het jaarplan. Dit is vertaald in een nieuwe versie van het Jaarverslag en de personeelsnieuwsbrief. Tevens is een nieuw personeelsblad geïntroduceerd. Eens in de twee maanden ontvangen alle (gepensioneerde) Saver-collega's een in kleur uitgevoerde personeelsnieuwsbrief, met bijdragen van medewerkers, Ondernemingsraad en Personeelsvereniging. Kwaliteit-, Arbo- en Milieubeleid 5

8 Personeel & Organisatie Cultuurtraject Personeel & Organisatie Cultuurtraject Cultuurtraject In 2004 heeft het thema 'welzijn' bij Saver centraal gestaan. De centrale vraag in dit thema luidde: "In hoeverre kan Saver bijdragen aan het welzijn van haar medewerkers, zodat dit ook ten goede komt aan de doelstellingen en resultaten?" In het verlengde van dit welzijnsbeleid heeft er in 2005 een cultuurtraject plaats gevonden onder begeleiding van een externe deskundige. Aanleiding voor het traject is de verzelfstandiging geweest van twee gemeentelijke reinigingsdiensten waaruit Saver is ontstaan. Hierdoor moet Saver marktconform ondernemen tegen contractuele afspraken en marktconforme tarieven. Dit heeft niet alleen het nodige van de organisatie zelf gevergd, maar heeft bovenal een cultuuromslag betekend van ambtelijke zorg naar zakelijke dienstverlening. Er is in een relatief korte tijd veel bereikt. De tijd was aangebroken om de balans op te maken: "Hoe wensen we met elkaar en de klant om te gaan en wat kunnen we verbeteren?" Ofwel: "Oe is't?" bij Saver? Alle Saver-collega's hebben onder deskundige begeleiding in groepssessies verbeterpunten kenbaar gemaakt en daarbij naar mogelijke oplossingen gezocht. Elke sessie is vervolgens uitgewerkt in een totaalrapport. Uit dit rapport komt naar voren dat er enerzijds behoefte is aan wederzijds respect en anderzijds aan betere communicatie (waarbij het accent op de ontvanger - het luisteren - ligt). Het cultuurtraject is afgesloten met een ludieke bijeenkomst, waar elke medewerker een deelnamecertificaat aan het cultuurtraject, een gedrukte pocketversie van het totaalrapport en een tweetal leuke attenties heeft ontvangen. Ook is hier de zogenaamde gedragspiramide geïntroduceerd. Deze piramide is in elke kantoorruimte en in de kantine terug te vinden. Uit het totaalrapport zijn diverse actiepunten naar voren gekomen waarmee het management aan de slag is gegaan: De toegankelijkheid van de afdeling P&O is verbeterd. Er is een 'rond de tafel' gesprek tussen medewerkers en directeur ingevoerd. Het beoordelingssysteem is vereenvoudigd. Een cultuurverandering komt niet van vandaag op morgen tot stand, maar heeft tijd nodig. Daarom staan er ook voor de komende jaren nog diverse (verbeter)acties gepland. Elke medewerker zal zijn/haar steentje hierin moeten bijdragen en kan in dit kader (verbeter)voorstellen kenbaar maken. 6

9 Personeel & Organisatie Opleidingen Personeel & Organisatie Opleidingen: In 2005 heeft Saver meer dan ,- besteed aan het opleiden van personeel. Naast diverse individuele opleidingen en trainingen is invulling gegeven aan een aantal algemene opleidingen, zoals: VCA voor operationeel personeel; VOL voor Sectiechefs en KAM-coördinator; VIHB voor het (leidinggevend) middenkader; certificaat kraanwagen voor chauffeur/beladers; chauffeursdiploma voor (aankomend) belader/chauffeurs; cursus (preventief) stoelonderhoud voor monteurs; Preventiemedewerker voor de KAM-coördinator en Manager P&O; BHV-herhaling voor alle BHV-ers en AED voor de BHV-ers werkzaam op het kantoor. Opleidingen 7

10 Personeel & Organisatie Kengetallen Personeel & Organisatie Kengetallen Personele bezetting In 2005 zijn openstaande vacatures ingevuld en is er sprake geweest van een uitbreiding van de totale personele bezetting. De oorzaak hiervoor was gelegen in: uitbreiding van de werkzaamheden in diverse gemeenten; inbesteding en uitbreiding van activiteiten bij afdeling P&O en F&A. Gemiddeld aantal medewerkers in loondienst Direct personeel Indirect personeel Totaal personeel Gemiddeld aantal fulltime equivalenten al dan niet in loondienst (1 fte = 2080 uur op jaarbasis) Leeftijdsopbouw & dienstjaren De gemiddelde leeftijd van het personeel is in 2005 gedaald. Een aantal collega's is met FUR (Flexibele Uittredings Regeling) gegaan en er zijn diverse jongere medewerkers in dienst getreden. Als naar de leeftijdsklassen wordt gekeken, is er een harmonieuze verdeling binnen Saver. Leeftijdsopbouw jaar of jonger 13,2 % 7,9 % 7,6 % 11,9 % jaar 18,6 % 26,2 % 29,5 % 28,4 % jaar 28,7 % 27,8 % 26,5 % 23,1 % jaar 26,3 % 24,6 % 25,0 % 22,4 % 55 jaar of ouder 13,2 % 13,5 % 11,4 % 14,2 % Gemiddelde leeftijd 40,1 40,7 40,2 39,9 Dienstjaren Direct personeel Indirect personeel Totaal personeel Het gemiddeld aantal ingehuurde fte's aan uitzendkrachten in de jaren 2002 tot en met 2005 bedraagt respectievelijk 29, 22, 24 en Dienstjaren 8,41 8,42 8,35 8,43 8

11 Personeel & Organisatie Kengetallen Personeel & Organisatie Kengetallen 9

12 Personeel & Organisatie Kengetallen Personeel & Organisatie Kengetallen Ziekteverzuim Het aantal ziekmeldingen is in 2005 afgenomen. De gemiddelde verzuimduur is echter toegenomen, wat heeft geleid tot een stijging van het ziekteverzuimpercentage. Het betreft voornamelijk een stijging van het aantal langdurig zieke medewerkers (1 maand of langer ziek). Als er naar de oorzaken van het ziekteverzuim wordt gekeken is er sprake van een lichte stijging van het aantal klachten aan het bewegingsapparaat en het aantal psychische klachten. Het kort verzuim is beter beheersbaar dan het langdurig ziekteverzuim. Bij langdurig ziekteverzuim is men meer aangewezen op de begeleiding door de arbodienst en adviezen van specialisten en behandelaars. Als gevolg van het gestegen ziekteverzuim is in 2005, in samenwerking met de Ondernemingsraad, besloten hier vanaf 2006 op een andere wijze invulling aan te gaan geven. Bedrijfsongevallen Het aantal gemelde (bijna) ongevallen is in 2005 vrijwel gelijk gebleven aan het aantal in De oorzaken zijn echter wel verschillend. In 2005 is uit voorzorg één ongeval gemeld bij de Arbeidsinspectie. Mate van verzuim en aantal meldingen: Geen verzuim: 7 Maximaal 1 dag: 6 1 tot 14 dagen: 3 Meer dan 14 dagen: 2 Dodelijk ongeval: 0 Op een enkele uitzondering na was het treffen van verbetermaatregelen naar aanleiding van de (bijna) ongevallen in 2005 niet noodzakelijk en/of mogelijk. 15,34 11,88 10,27 9,74 7,99 7,93 8,93 6,76 3,15 1,96 1,89 1,55 verzuim % gemiddeld aantal dagen meldingsfrequentie Oorzaak bedrijfsongeval Gevallen/gestruikeld/gestoten 8 2 Vertild 0 1 Verplaatsing container/hulpmiddel 3 3 Lediging containers 2 1 Beknelling 1 3 Prik-/snij-incident 1 2 Beet hond 2 1 Stroomstoot 0 1 Auto-ongeval/aanrijding 0 3 Gevaarlijke stoffen 0 1 Totaal

13 Operations Algemeen Operations Met het oog op de groei van de organisatie heeft het afgelopen jaar een aanpassing bij de afdeling Operations plaatsgevonden. Organisatorisch is het bedrijfsbureau onder de loep genomen en zijn er andere werkafspraken binnen de afdeling gemaakt. Op verzoek van de gemeente Roosendaal is onderzocht welke locaties in aanmerking zouden komen voor het plaatsen van ondergrondse containers voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Voor de gemeente Roosendaal zijn diverse sorteerproeven uitgevoerd. Per meting is een steekproefmonster van ca. 750 kilogram huishoudelijk restafval ingezameld. Dit komt neer op ongeveer 70 duo-bakken voor de laagbouw of 5 verzamelcontainers voor de hoogbouw. De samenstelling van het huishoudelijk restafval is gesorteerd op basis van 15 afvalcomponenten. In gemeente Bergen op Zoom staan in het centrum en voor hoogbouw ondergrondse verzamelcontainers. Deze containers zijn gefaseerd operationeel gemaakt. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor het omwisselen en uitzetten van grijze restcontainers in de kernen Halsteren en Lepelstraat, en is gestart met het alternerend inzamelen van het huisvuil. Ook is in deze dorpskernen een proef gestart met containerherkenning. Voor een accurate registratie zijn een aantal voertuigen van Saver voorzien van nieuwe apparatuur en software. Algemeen 11

14 Operations Algemeen Operations Algemeen Door de aanschaf van nieuwe voertuigen die ondergrondse containers kunnen legen is in de gemeente Halderberge begonnen met inzameling, met behulp van eigen Saver voertuigen. Per 1 november is Saver met de gemeente Rucphen een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking vindt plaats onder de naam: 'S&R' (Saver en Rucphen). Begin november zijn nagenoeg alle afvalinzameling,- en reinigingstaken van de gemeente Rucphen overgenomen. De personeelsleden van de voormalige reinigingsdienst van Rucphen zijn bij Saver komen werken. Er is gestart met het omzetten van de huidige inzamelwijze met duobakken, naar alternerend inzamelen. De inwoners van de gemeente hebben vooraf de mogelijkheid gehad om aan te geven welk formaat container zij wensten te ontvangen. Naast de afvalinzameling is ook de glas- en textielinzameling en het beheer van de milieustraat overgenomen. S&R draagt ook zorg voor het vegen van de straten en verwijdering van zwerfvuil. In de gemeente Moerdijk wordt zowel het huisvuil als het grofvuil in alle kernen ingezameld. Er kan teruggekeken worden op een succesvolle overname van deze dienstverlening. 12

15 Operations Nieuwe voertuigen Operations Toelichting nieuwe voertuigen Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het wagenpark door aanschaf van 10 nieuwe voertuigen, waarvan 7 bestemd voor inzameling en 3 voor ondersteunende diensten. Ten behoeve van de inzameling van Klein Chemisch Afval is een nieuw KCA voertuig aangeschaft. Op grond van de arbowetgeving zijn hier een aantal specifieke aanpassingen aangebracht. Hierdoor kan het voertuig tevens worden ingezet voor huisuitzettingen en voor het uitzetten of omwisselen van diverse containers. Knappe vent op die wagen! Nieuwe voertuigen 13

16 Services Verkoop Services Verkoop De afvalmarkt in West Brabant. Er is een felle concurrentiestrijd gevoerd tussen tien inzamelaars die actief zijn in de regio. Actieve acquisitie blijft noodzakelijk om klanten voor dienstverlening van Saver te winnen. Saver mag vanaf 2005 in de gemeenten Moerdijk en Rucphen haar diensten uitvoeren. De dienstverlening in de gemeente Rucphen sluit perfect aan bij de werkwijze van Saver. Resultaten De inzameling van KWD (Kantoren, Winkels en Diensten) is toegenomen. Naast de groei in omzet van de bedrijfsafvalcontainers is ook groei te constateren in de overige diensten van Saver. De omzet op transporten en afvalverwerking is evenals de ongediertebestrijding en de inzameling van gevaarlijk afval gestegen. Opmerkelijke feiten De eerste ondergrondse container voor bedrijven is gerealiseerd. Op (onder) het Zonneplein in Bergen op Zoom is een ondergrondse installatie geplaatst die alleen door samenwerkende ondernemers wordt gebruikt en niet, zoals gebruikelijk, door huishoudens. De keuzemogelijkheden zijn uitgebreid met containers van 2400 liter en 3200 liter, waardoor concurrerende aanbiedingen bij de grotere bedrijven mogelijk zijn geworden. Promotionele activiteiten Het jaar 2005 is voor Saver een omslagpunt geweest met betrekking tot promotionele activiteiten. Er is met 'Standaard Uitgeverij' te Antwerpen een overeenkomst aangegaan dat Saver de komende jaren in haar communicatie uitingen gebruik mag maken van afbeeldingen van Suske en Wiske. Deze 'ambassadeurs' zijn onder andere opgenomen in de afvalwijzers. Tevens is de vrij sobere uitstraling van het wagenpark door het gebruik van deze afbeeldingen omgevormd tot een opvallend kleurrijk geheel. 14

17 Services Ontwikkeling & Projecten Een aantal projecten zijn uitgevoerd waaronder: Afvalwijzers (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Woensdrecht, Rucphen) Er is een Afvalwijzer uitgebracht om de burgers te informeren over het beleid en eventuele wijzigingen met betrekking tot de huisvuilinzameling. Naast de vier afvalwijzers voor de Saver gemeenten heeft Saver dit jaar ook de afvalwijzer voor de gemeente Rucphen verzorgd. Services ondergrondse containers sorteerproeven scheidingsacties Halsteren alternerend voorstellen handhaving, diftar en voorlichting aan onze gemeenten toegankelijkheid locatie Scherpdeel voor bedrijven Rucphen alternerend vloeistofdicht maken van diverse locaties Saver promotiecampagne Suske en Wiske chippen containers KWD chippen containers Halsteren Plaatsen chips in bedrijfscontainers Alle bedrijfscontainers zijn voorzien van een chip. Hierdoor kunnen alleen betalende klanten hun afval aan Saver aanbieden. Het achterliggende beladingsysteem weigert aangeboden containers waarvoor niet betaald wordt. In de toekomst wordt het met dit systeem mogelijk om met behulp van de verzamelde gegevens de bedrijven te laten betalen op basis van het aantal ledigingen. Daarbij worden containers die niet leeggemaakt mogen worden ook niet meer geaccepteerd. De verwachting is dat door de chip het aantal illegaal aangeboden containers sterk zal verminderen. Meldingen afvalstromen nieuwe wetgeving In verband met nieuwe wetgeving is de melding voor afvalstroomnummers uitgevoerd. Saver dient voor elke ontdoener waarvan het afval verwerkt wordt (overslaan is hier gelijk aan be- of verwerken) een afvalstroomnummer af te geven. Hiervoor bestaat een meldingsplicht waarbij de naam van de ontdoener, de hoeveelheid en het soort afval aan het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) gemeld dient te worden. Al het ontvangen afval dient per afvalstroomnummer maandelijks gemeld te worden. Voertuigen naar Darda Het bieden van hulp aan vluchtelingen is noodzakelijk, maar het is zeker zo noodzakelijk om er voor te zorgen dat mensen zelf hun eigen verzorging weer ter hand kunnen nemen. In dit kader heeft Saver een klein ontwikkelingsproject opgezet in het oosten van Kroatië, meer in het bijzonder in het dorpje Darda. De achterliggende gedachte was het bieden van praktische hulp aan gemeentebesturen en helpen het land weer verder op te bouwen. Enkele jaren geleden is Saver daarom gestart met het schenken van afgeschreven voertuigen aan Darda. Vanuit Nederland zijn sindsdien door Saver, in samenwerking met Midwaste partner Irado uit Schiedam, in totaal al vijf voertuigen geschonken. Plaatsen ondergrondse container Sinds dit jaar is tevens een samenwerkingsverband opgericht waarin de gehele streek Hmmm,... mooi snufje techniek! rondom Darda deelneemt. Samen met de voertuigen geschonken in voorgaande jaren is een voertuigenpark ontstaan dat qua samenstelling en hoeveelheid de gehele streek kan bedienen voor alle werkzaamheden die normaal door een gemeente worden verricht. De lokale bevolking is hard op weg om weer volledig op eigen kracht een bestaan op te bouwen. Ontwikkeling & Projecten 15

18 Saver Algemeen Saver Algemeen Ondernemingsraad Ondernemingsraad In 2005 heeft de Ondernemingsraad een aantal taken uitgevoerd in samenwerking met de directie. Bij de besluitvorming is het niet altijd eenvoudig geweest om een balans te vinden tussen het bedrijfsbelang van Saver en het belang van de achterban. Desondanks is de Ondernemingsraad tevreden over de geboekte resultaten. Bij het maken van keuzes wordt voortdurend getracht te zoeken naar de juiste balans. Onmisbaar in een organisatie. De volgende zaken zijn het afgelopen jaar aan de orde geweest: resultaatafhankelijke uitkering/bonus beoordelingssysteem ADV dagen schadevrij rijden gladheidbestrijding reiskosten/koffiegeld verzuimadviesorganisatie Er is besloten nog intensiever samen te gaan werken met de directie van Saver. Om dit te bereiken zijn de cursussen, gericht op het functioneren van een OR (zowel binnen de organisatie als tijdens een vergadering), hierop aangepast. Tijdens deze cursussen is er veel bijgeleerd. Ieder half jaar wordt door de cursusleiding terugkoppeling gegeven over de wijze waarop door de OR inhoud wordt gegeven aan vergaderingen, aan de opmerkingen tijdens een vergadering en aan de daadwerkelijke deelname en inbreng. Ook in 2006 zal de Ondernemingsraad klaar staan voor de Saver medewerkers. Medewerkers kunnen altijd een afspraak maken met een van de OR-leden, die graag afsluiten met het volgende advies: "Blijf niet met vragen lopen maar, stel ze bij de juiste mensen!" De Ondernemingsraad 16

19 Saver Algemeen Personeelsvereniging / activiteiten Biljarten in de Distel 19 maart Ongeveer 30 personen hadden zich aangemeld en iedereen kwam rond uur binnen. Na een lekker kopje koffie werd rond uur een plekje gezocht aan de biljarttafel, pooltafel, snookertafel of voor het dartbord. Er is veel gelachen en gekletst onder het genot van een of twee drankjes. De Volle Bak De Fietstocht 23 augustus Helaas had de fietstocht te weinig aanmeldingen zodat deze niet door is gegaan. Dit was een zware tegenvaller omdat in het verleden de fietstocht altijd een van de drukst bezochte activiteiten is geweest. Volgende keer beter! Saver Algemeen Diergaarde Blijdorp 22 mei Na het succesvolle bezoek in 2004 aan de Zoo in Antwerpen, besloten we dit jaar een uitje te organiseren naar Diergaarde Blijdorp. Er hadden zich 46 personen opgegeven die een hele leuke dag hebben gehad. Het was weer een geweldig geslaagde activiteit. Barbecue 03 juli Gelukkig was de vooraf gekozen datum een goede want het was een zonnige zondag. De PV had ervoor gekozen om alleen een BBQ te regelen en het fietsen later in het seizoen te organiseren. Er waren ongeveer 50 collega's. Er werd gezellig gekletst, "gekookt" en gegeten. Vissen 05 juni Dit jaar waren er 16 personen op de boot aanwezig om te vissen. Het weer was prima en het was erg gezellig. Bowling 18 november Deze avond waren er 40 personen aanwezig. Aan het einde van de avond was het nog even tijd voor het beroemde disco bowlen. Vervolgens werden de resultaten door het bestuur bekeken en was er een prijsuitreiking. Karten en lasergamen 01 oktober Het was de eerste keer dat we deze activiteit organiseerden. Er hadden zich 22 personen opgegeven om te karten en 25 personen namen deel aan het laserschieten. Het was een succesvol gebeuren en iedereen heeft zich goed geamuseerd. Sinterklaas 27 november 29 Kinderen maakten hun opwachting bij Sinterklaas. Voor alle kinderen was er natuurlijk een cadeautje. Het goochelpietje was meegekomen en had veel succes met zijn tovertrucjes die hij de kinderen leerde. Rond uur arriveerde de Sint bij Saver. Na het uitdelen van de cadeautjes, werden deze snel uitgepakt. De Sint is vervolgens vertrokken naar andere kinderen en na nog wat gespeeld te hebben, gingen de "Saver" kinderen ook huiswaarts. Personeelsvereniging 17

20 Saver algemeen Saver Algemeen MIDWASTE Midwaste is in 2001 opgericht door overheidsgedomineerde inzamel- en reinigingsbedrijven in Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. De unieke samenwerking van deze zes bedrijven gaf invulling aan de behoefte van gezamenlijke inkoop- en verkooptrajecten en schiep een belangrijke uitwisseling van kennis en kunde. Inmiddels heeft Midwaste een inzamel gebied van acht provincies en zeven vaste partners waaronder Saver te Roosendaal. Midwaste is in cijfers het vijfde afvalbedrijf van Nederland en binnen de inzameling van huishoudelijk afval is Midwaste de derde partij. In het vierde jaar van haar bestaan is Midwaste uitgegroeid tot een volwassen en succesvolle samenwerking tussen de zeven bedrijven. Binnen het partnerschap wordt samengewerkt op de kerngebieden inkoop, commercie en afvalstoffen. In 2005 zijn successen geboekt bij de gezamenlijke inkoop van inzamelmiddelen en de verantwoorde en kostenefficiënte afzet van ingezamelde afvalstoffen. Om de kennis en kunde van haar partners beter te bundelen is in het najaar besloten om overwegend projectmatig te gaan werken. Na benoeming van een project worden projectmanager en leden vanuit de partners geselecteerd op hun specifieke werkgebied. Binnen Midwaste ontstaat hierdoor een unieke combinatie van operationele, commerciële en beleidsmatige projectleden die vervolgens binnen een vast omlijnd kader gaan werken. Projecten worden continue gemonitord en eventueel bijgesteld zonder de uiteindelijke doelstelling uit het oog te verliezen. Deze projecten zijn zeer divers, onze partners ook, het resultaat is een afgeleide van de kennis en kunde van deze partijen gerealiseerd vóór ieder afzonderlijk bedrijf. Het actief meewerken binnen Midwaste heeft als direct gevolg dat we de slagkracht en capaciteit van onze partnerschap hebben vergroot. Midwaste is er vóór en dóór de partners! In december van dit jaar kwamen al de eerste positieve signalen van de vernieuwde samenwerking. Midwaste is een unieke samenwerking en is klaar voor de uitdagingen in haar eerste lustrumjaar MIDWASTE Alle Midwaste partners verzorgen voor NVMP de verwerking van witen bruingoed. 18

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU 2005 SU Schoner met Saver! 2007 SU Jaarverslag Saver NV 2006 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Organisatieprofiel Saver in 2006 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Saver algemeen Midwaste

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8 Jaarverslag 2004 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8 Operations

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2003 Saver N.V.

Jaarverslag 2003 Saver N.V. Jaarverslag 2003 Saver N.V. Voorwoord Hierbij presenteert Saver u haar eerste jaarverslag. Met enige trots kijk ik terug op de afgelopen jaren, waarin Saver in relatief korte tijd veel heeft bereikt. Saver

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >SW/15.059 Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Adjunct Directeur

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU 2005 SU Schoner met Saver! 2008 SU Jaarverslag Saver NV 2007 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Saver NV Saver in 2007 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Werken bij Saver Midwaste Stichting

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal verslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Terugblik 2015... 4 Personeel en Organisatie... 7 Vooruitblik 2016... 10 1 Inleiding In het verslag kijken we altijd terug naar wat er in

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Concept kadernotitie Grondstoffenplan

Concept kadernotitie Grondstoffenplan Concept kadernotitie Grondstoffenplan Op 12 januari jl. heeft er een thema-avond voor het nieuw te vormen grondstoffenplan plaatsgevonden. Bij een grondstoffenplan ligt de nadruk meer op de inzameling

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering OVEREENKOMST PROJECTPLAN Voorbeeld: Zorgcombinatie Noorderboog Naam BRAVO project: Fit4Work Zorgcombinatie Noorderboog biedt ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging in de regio Meppel en Steenwijkerland.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Aanvulling op containerbeleid gemeente Heusden: Acceptatieplicht afvalcontainers

Aanvulling op containerbeleid gemeente Heusden: Acceptatieplicht afvalcontainers Inleiding: Per 1 juli 2007 verandert er veel in de afvalinzameling in de gemeente Heusden. De oude afvalcontainers worden vervangen door nieuwe containers. Iedere bewoner van een aansluiting, die niet

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kringloop Zwolle 2008 +

Beleidsplan. Stichting Kringloop Zwolle 2008 + Beleidsplan Stichting Kringloop Zwolle 2008 + 1. Missie Producten: Het optimaal inzamelen van herbruikbare goederen en grondstoffen en deze weer in omloop brengen. Belanghebbenden: - Mensen uit de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE AFVALWIJZER 2014 www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE Samen met u willen Saver en de gemeente het papierverbruik verminderen. Dit betekent voor u dat u kunt kiezen

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Informatiememorandum

Informatiememorandum Informatiememorandum Voorzitter Raad van Commissarissen Saver N.V. te Roosendaal 1. De organisatie en zijn context Saver N.V. is een regionaal afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf en voert diensten

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Datum 19 januari 2005

Datum 19 januari 2005 Aan de leden van de commissie Samenleving Contactpersoon Doorkiesnummer Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk Bijlagen T.L.M. Helderman (015) 3804196 2004005728 Verzonden Onderwerp Informatie over overname

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV invullen preventiemedewerker Invullen door EEW inkoop Leverancier: (Naam, EEW leverancier / crediteur Nummer Afkomstig van: EEW Delfzijl BV EEW contactpersoon Inkoop (Naam / telefoonnummer) Contactpersoon

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Dé afvalinzamelaar & verwerker van Noord Nederland

Dé afvalinzamelaar & verwerker van Noord Nederland Dé afvalinzamelaar & verwerker van Noord Nederland Omrin Afvalsturing Friesland NV NV Fryslân Miljeu 31 Friese gemeenten 17 Friese gemeenten aandeelhouder aandeelhouder ca. 100 mln omzet per jaar ca. 550

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2014

Sociaal jaarverslag 2014 Capricorn Security Service bv Sociaal jaarverslag 2014 Wij maken op onze eigen wijze veiligheid en leefbaarheid mogelijk voor iedereen in onze werkomgeving Capricorn Security Service B.V. Bleiswijkseweg

Nadere informatie