Spelregels voor een uitkering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelregels voor een uitkering"

Transcriptie

1 Spelregels voor een uitkering

2 Voor het aanvragen van een uitkering geldt een aantal spelregels. De gemeente Nederweert wil u hierin zo goed mogelijk begeleiden. In deze folder leest u hoe de procedure verloopt en wat er van u verwacht wordt. Belangrijk: Met u wordt in deze brochure óók uw eventuele partner bedoeld. Wat doet de gemeente voor u? De gemeente zorgt via Sociale Zaken voor uitkeringen in de algemene bestaanskosten. Dit kan een uitkering zijn in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), een uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004).

3 Om het contact zo soepel mogelijk te laten verlopen en om misverstanden te voorkomen, is een aantal spelregels opgesteld. De regels gelden voor de medewerk(st)ers van Sociale Zaken, maar ook voor u. De gemeente wil zo goed mogelijk met u omgaan en zo veel mogelijk inspelen op uw wensen. Hierbij hebben we een duidelijke missie die aangeeft wie we zijn en waar we voor staan: Werk voor wie werken kan en een inkomensgarantie voor als werken (tijdelijk) niet mogelijk is. Ons handelen baseren we altijd op de volgende waarden: integriteit, respect, rechtvaardigheid, eerlijkheid en kwaliteit. Als u vindt dat ons handelen hiermee in strijd is, kunt u ons hierop aanspreken. Uw aanvraag U wilt een aanvraag voor een uitkering indienen. Om te beoordelen of u recht heeft op een uitkering, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u door het aanvraagformulier en het bijbehorende inlichtingenformulier volledig in te vullen. Het is belangrijk dat u alle bewijsstukken inlevert die worden gevraagd. Als u het inlichtingenformulier niet volledig invult en/of niet alle gevraagde bewijsstukken bijvoegt, kan Sociale Zaken uw recht op uitkering niet beoordelen. Het gevolg is dat de behandeling van uw aanvraag vertraagt of dat we uw aanvraag zelfs helemaal niet behandelen. Het gesprek U heeft zich voor de uitkering gemeld bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf dat moment geldt de inlichtingenplicht. Afhankelijk van uw situatie vinden er één of meerdere gesprekken plaats bij Sociale Zaken. Als u niet meteen aan het werk komt, vindt een intakegesprek plaats bij Sociale Zaken, waarbij gekeken wordt of er recht bestaat op een uitkering. U neemt het aanvraagformulier, het inlichtingenformulier en de gevraagde bewijsstukken mee. De consulent van de gemeente neemt samen met u de formulieren door en controleert de bewijsstukken. 02

4 Tijdens het gesprek krijgt u informatie over de uitkering, uw recht daarop en uw plichten: de zogenaamde uitkeringsvoorwaarden. Vaste contactpersoon Als u een uitkering krijgt toegekend, hebt u regelmatig contact met Sociale Zaken. U krijgt een vaste contactpersoon toegewezen. U kunt bij hem of haar terecht voor alle vragen en zaken die met uw uitkering te maken hebben. Hij/zij is enkel telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en uur elke werkdag. Buiten deze tijden is uw contactpersoon niet bereikbaar. Op tijd zijn Het is van groot belang dat u op tijd aanwezig bent op iedere afspraak. We reserveren namelijk speciaal voor u tijd en ruimte. Als u niet kunt komen, laat het uw contactpersoon dan op tijd weten. Als u zonder bericht niet of niet tijdig verschijnt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Legitimatie Tijdens ieder persoonlijk contact moet u zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Een rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs! Het onderzoek De contactpersoon die uw aanvraag behandelt, stelt een onderzoek in om uw recht op een uitkering vast te stellen. De gegevens die u overlegt, vergelijken we met de gegevens van andere instanties, zoals de Belastingdienst, UWV, Kadaster, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Kamer van Koophandel, etc. Dit gebeurt veelal digitaal aan de hand van uw burgerservicenummer(s). 03

5 Het rapport en het advies Naar aanleiding van het onderzoek maakt de contactpersoon een rapport met een advies: wel of niet een uitkering toekennen. Formeel moet het college van burgemeester en wethouders een beslissing nemen. Deze bevoegdheid is opgedragen aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening en Zorg. Het hoofd van deze afdeling neemt namens het college een beslissing. De beslissing en de beschikking Het college van burgemeester en wethouders moet binnen een bepaalde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag. Die termijn is acht weken. Alle benodigde stukken dienen uiteraard wel aanwezig te zijn. De beslissing van de gemeente ontvangt u per post. Dit noemen wij een beschikking. Hierin staat alles vermeld wat voor u van belang is, zoals: of aan u wel of niet een uitkering wordt toegekend een motivering van de beslissing volgens welke norm u (eventueel) een uitkering krijgt de voorwaarden waaraan u moet voldoen de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift Zorgverzekering Het is belangrijk dat u zelf een zorgverzekering afsluit bij een verzekeraar naar keuze. De gemeente regelt dit niet voor u. Wel kunnen we u een collectieve zorgverzekering aanbieden bij CZ. U krijgt dan korting. Uw contactpersoon kan u hierover meer vertellen. Vraag ernaar! De betaling van de uitkering Als u een uitkering ontvangt, betaalt de gemeente deze per bank of giro. U ontvangt de uitkering één keer per maand. Deze wordt achteraf betaald, telkens rond de 15e van de maand. Een overzicht van de betaaldata ontvangt u in januari of op het moment van toekenning van uw uitkering. Over iedere maand dat u een uitkering ontvangt, reserveren we voor u vakantiegeld. Dit geld betalen we uit in de maand juni, of in de maand na beëindiging van uw uitkering. 04

6 Inkomsten Inkomsten van uzelf en uw eventuele kinderen hebben bijna altijd invloed op (de hoogte van) uw uitkering. Een uitkering is altijd een aanvulling op uw eigen inkomsten. Het gaat hierbij om alle soorten inkomsten uit arbeid, maar bijvoorbeeld ook freelance werk, een andere uitkering, heffingskortingen van de Belastingdienst en alimentatie. Deze inkomsten vullen we aan tot de uitkeringsnorm die voor u geldt. Bepaalde inkomsten zoals kinderbijslag, bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag brengen we niet in mindering op de uitkering. Ook kunnen we in een aantal gevallen een deel van het inkomen uit arbeid tijdelijk vrijlaten. Uw contactpersoon kan u hierover meer vertellen. Specificatie uitkering Wilt u maandelijks een specificatie van de betaalde uitkering? Ook dat is mogelijk. U dient hier zelf om te vragen bij uw contactpersoon. Inkomstenformulier Op het inkomstenformulier vermeldt u elke maand eventuele wijzigingen in de situatie. U bent verplicht alle relevante wijzigingen te melden aan de gemeente. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of navraag doen als u het formulier komt inleveren. Ook als uw situatie niet is gewijzigd, vult u het formulier volledig in. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier moet, eventueel voorzien van bewijsstukken, persoonlijk worden ingeleverd op de aangegeven datum. Indien het formulier niet volledig is ingevuld, wordt dit teruggestuurd, vergezeld van een brief waarin we u de mogelijkheid bieden dit binnen enkele dagen te herstellen (de zogenaamde termijn van orde). Indien het formulier vervolgens niet tijdig of zelfs helemaal niet wordt ingeleverd, heeft dit gevolgen voor de uitkering. Het recht op uitkering kan dan niet langer worden vastgesteld. 05

7 Tegenprestatie Wij kunnen aan u een tegenprestatie vragen voor de uitkering. Dit betekent dat er met behoud van uitkering maatschappelijke werkzaamheden worden verricht. Ander onbetaald werk, studie en stage, mag u alleen met behoud van uitkering verrichten indien u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gekregen. U moet deze toestemming aanvragen vóórdat u met de activiteiten begint. Vakantie Iedereen met een bijstandsuitkering jonger dan 65 jaar mag maximaal 4 weken per kalenderjaar (al dan niet aaneengesloten) met behoud van uitkering in het buitenland verblijven. Als u ouder bent dan 65 jaar mag u met behoud van uitkering 13 weken in het buitenland verblijven (al dan niet aaneengesloten). U moet een verblijf in het buitenland (ook van korte duur) altijd vooraf melden door middel van een speciaal formulier dat verkrijgbaar is bij Sociale Zaken. Deze termijn begint op de dag nadat de gemeente het besluit op de voorgeschreven wijze bekendmaakt. Het bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: naam en adres de datum waarop het bezwaarschrift wordt geschreven een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht de reden waarom u het er niet mee eens bent uw handtekening een kopie van het besluit U wordt uitgenodigd om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten bij de commissie voor de bezwaarschriften. Leden van deze commissie mogen na uw mondelinge toelichting aanvullende vragen aan u stellen. De bezwaarschriftencommissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Bent u het niet eens met de beslissing die is genomen op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bezwaar en beroep Als u het niet eens zijn met een beslissing, kan schriftelijk een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. 06

8 Klachten De gemeente streeft naar een correcte en snelle behandeling van de aanvragen. Is iets onduidelijk? Bent u het ergens niet mee eens? Praat er dan eerst over met de vaste contactpersoon. Komt u er samen niet uit, praat er dan over met het afdelingshoofd. Mocht ook dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert. Onderzoeken Sociale Zaken controleert de gegevens die u bij de aanvraag overlegt. Daar blijft het echter niet bij. Ook als u een uitkering ontvangt, controleert Sociale Zaken regelmatig alle gegevens. U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin het recht op uitkering wordt beoordeeld. U moet steeds aantonen dat u zich volledig aan de voorwaarden houdt. De voorwaarden Als u een uitkering ontvangt, zijn er een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Enkele voorbeelden zijn: u moet actief zoeken naar werk u moet onverwijld feiten en/of omstandigheden doorgeven die van belang zijn voor de uitkering. Arbeid Vrijwel iedereen die een uitkering ontvangt, is verplicht om actief naar werk te zoeken. Werk mag u nooit weigeren, omdat dit gevolgen heeft voor het recht op uitkering. Als u een zwaarwegende reden heeft om toch aangeboden werk te weigeren, overleg dat dan vooraf met de vaste contactpersoon. Medische onderzoeken Het is mogelijk dat u vindt dat er voor een bepaalde periode of voor langere tijd sprake is van arbeidsongeschiktheid. Die arbeidsongeschiktheid kan volledig of gedeeltelijk zijn. Het is de bedoeling dat u in eerste instantie zelf aantoont dat u niet kunt werken. Het is de bedoeling dat medische gegevens worden overlegd. Sociale Zaken zal zonodig een extern medisch onderzoek aanvragen. 07

9 Fraude en boete Met een uitkering bent u verplicht om tijdig alle informatie door te geven die van belang is voor het vaststellen en voortzetten van de uitkering. We noemen dit de inlichtingenverplichting. Wijzigingen moet u doorgeven via het inkomstenformulier. Sociale Zaken werkt hard aan het opsporen en bestrijden van fraude. Er zijn fraudepreventiemedewerkers en sociaal rechercheurs die onderzoek doen naar vermoedens van fraude. Als u fraudeert loopt u grote risico's! U moet de ten onrechte ontvangen uitkering altijd volledig terugbetalen. Naast de terugvordering krijgt u een boete opgelegd ter hoogte van het fraudebedrag. Stel de ten onrechte ontvangen uitkering is 9.000,-. De boete is gelijk aan het fraudebedrag ( 9.000,-). U moet dus aan de gemeente ,- terugbetalen. Inlichtingenbureau Via het Inlichtingenbureau vergelijken we uw gegevens met die van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), DUO (studiefinanciering), de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Belastingdienst, het Kadaster en de Kamer van Koophandel. De mogelijkheid om gegevens te vergelijken, wordt steeds verder uitgebreid. Het Inlichtingenbureau stelt vast of er bij u of uw eventuele kinderen sprake is van verzwegen inkomen of vermogen. Sociale Zaken ontvangt bovendien een bericht wanneer iemand de gevangenis in gaat. Dit is allemaal in de wet vastgelegd. Het Inlichtingenbureau gaat zorgvuldig om met deze gegevens, volgens de eisen van de wet. Er worden alleen gegevens gebruikt die nodig zijn voor de wettelijk vastgestelde controletaken. Uitsluitend mensen die iets met de gegevens mogen doen, kunnen de gegevens inzien. Alleen de organisaties die de wet noemt, kunnen gegevens krijgen. Wie binnen vijf jaar opnieuw fraudeert, krijgt een boete die anderhalf keer zo hoog is als het fraudebedrag en loopt zelfs het risico om drie maanden lang geen uitkering te krijgen. 08

10 Afstemmen van de uitkering (maatregel) Niet nakomen van aan de uitkering verbonden voorwaarden In de beschikking staan de voorwaarden die voor u gelden. Meestal zijn dit voorwaarden op het gebied van het vinden van werk en het meewerken aan de re-integratie. Ook kunnen dit andere voorwaarden zijn die u moet nakomen omdat u hierdoor misschien geen of minder uitkering nodig heeft. Het is heel belangrijk dat u zich daaraan houdt. Als u zich niet (volledig) aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet rekening worden gehouden met een maatregel (korting op de uitkering). Het is zelfs mogelijk dat we de uitkering beëindigen wegens het niet of onvoldoende nakomen van de voorwaarden. Agressie tegen medewerkers Respect voor de klant is één van onze belangrijkste waarden. U mag ons er gerust op aanspreken als wij niet met respect handelen. Anderzijds zullen wij de klant op hetzelfde aanspreken. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de medewerker van Sociale Zaken slecht nieuws moet brengen. Een aanvraag wordt afgewezen, er is te veel uitkering verstrekt, etc. Natuurlijk begrijpen we dat iemand boos kan worden. Dit is op zich ook geen probleem. We proberen in een gesprek zo goed mogelijk uit te leggen waarom we een bepaald besluit nemen. Het wordt wél een probleem wanneer de klant in zo n geval agressief wordt, en zich gaat misdragen. Hiermee bedoelen we gedrag dat in het normale menselijke verkeer in alle gevallen als onacceptabel wordt beschouwd (schelden, discriminatie, bedreiging, vernieling, toepassen van geweld, etc). In dergelijke gevallen doen wij altijd aangifte bij de politie. 09

11 Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker. Op grond van de afstemmingsverordening zullen we daarnaast ook een maatregel (korting) op de uitkering opleggen wegens agressief gedrag. Onderhoudsbijdrage Het kan zijn dat uw (ex) partner onderhoudsplichtig voor u is. Dat betekent dat Sociale Zaken beoordeelt of deze persoon kan bijdragen aan uw onderhoud. Als de echtscheidingsprocedure nog loopt of nog gestart moet worden, bent u verplicht alimentatie te vragen voor uzelf en eventuele ten laste komende kinderen. Deze verplichting wordt als extra voorwaarde aan de uitkering verbonden. Vaak heeft de rechtbank al alimentatie opgelegd. Alimentatie die u ontvangt voor uzelf of de ten laste komende kinderen brengen we in mindering op de uitkering. Na beëindiging van de uitkering blijft het recht op alimentatie vaak bestaan. Het is dus ook in uw eigen belang om alimentatie te vorderen. Overigens is de (wettelijke) vader van een kind altijd onderhoudsplichtig voor het kind. Het doet er dan niet toe of er wel of geen sprake is geweest van een huwelijk. Dossierinzage Als u vragen heeft over gegevens die in het dossier staan, kan contact worden opgenomen met de vaste contactpersoon. Desgewenst kan het uitkeringsdossier worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken met uw contactpersoon. Beslaglegging Een schuldeiser kan via een deurwaarder beslag laten leggen op uw uitkering. Dat betekent dat Sociale Zaken wettelijk verplicht is een deel van de uitkering (plus het volledige vakantiegeld) in te houden en door te betalen aan de deurwaarder. Voor beslaglegging heeft de deurwaarder wel een vonnis nodig van de rechter. Sociale Zaken, de Belastingsdienst, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen maar ook het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank kunnen rechtstreeks zonder vonnis van de rechtbank beslag leggen op uw uitkering. 10

12 De cliëntenraad In Nederweert is een cliëntenraad actief. Met uitzondering van de voorzitter bestaat deze raad uit mensen die ook een uitkering ontvangen van de gemeente. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd over het beleid in het kader van de Wet werk en bijstand en over de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten. Uiteraard kunnen ook andere cliënten lid worden van de cliëntenraad. Bent u geïnteresseerd? Meld dit dan bij Sociale Zaken. De cliëntenraad heeft overigens een eigen budget en mag van diverse faciliteiten in het gemeentehuis gebruik maken, zoals vergaderruimte en internet. De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten en bezwaarschriften. Hiervoor kunt u immers terecht bij de vaste contactpersoon. Wet Huisbezoeken Voor een huisbezoek moet de gemeente een gegronde reden hebben. Dat wil zeggen dat de gemeente ernstige twijfel moet hebben of de woon- en leefsituatie zoals die door u aan Sociale Zaken bekend was gemaakt niet juist is. Op grond van de Wet Huisbezoeken moet u, ook zónder dat de gemeente een gegronde reden heeft, op verzoek van de gemeente kunnen aantonen dat: u inderdaad alleenstaande (ouder) bent; u de kosten van de bijstand niet kunt delen met een ander; de feitelijke woonsituatie klopt met het door u opgegeven adres. U kunt aan deze verplichting voldoen door de gemeente toestemming te geven uw woning binnen te treden. Weigert u uw medewerking aan het huisbezoek? Kunt u niet kan aantonen dat u alleenstaande (ouder) bent? Of kunt u niet kunt aantonen dat u de kosten van bijstand niet kunt delen met een ander? Dan wordt de bijstand verlaagd. U heeft dan geen recht op een gemeentelijke toeslag. En u kunt dan niet ontheven worden van de arbeidsverplichting. 11

13 Contactgegevens Gemeentehuis Nederweert Raadhuisplein VR Nederweert Postbus AA Nederweert Tel. (0495) Fax (0495) Openingstijden: Inwoners met een uitkering kunnen elke werkdag uitsluitend tussen 9.00 en uur telefonisch contact opnemen met hun contactpersoon bij de gemeente. Ook is het mogelijk om op dit tijdstip een afspraak te maken. Buiten deze tijden is het niet mogelijk om te bellen of langs te komen. U kunt uiteraard ook een sturen naar Inwoners zonder uitkering kunnen terecht bij het Wmo-loket van de gemeente, elke werkdag geopend van 9.00 tot uur in de hal van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Wilt u op een ander tijdstip naar het loket komen? Dan is het wel nodig dat u eerst een afspraak maakt via tel Het loket is ook bereikbaar via 12

14 Gemeentehuis Nederweert Raadhuisplein VR Nederweert Postbus AA Nederweert T of F E I

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB)

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB) Rechten en plichten Wet werk en bijstand (WWB) mei 2014 Wanneer ontvangt u een WWB uitkering? Heeft u onvoldoende inkomsten om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Naam partner (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Spelregelboekje. Spelregelboekje gemeente Cuijk Spelregelboekje gemeente C

Spelregelboekje. Spelregelboekje gemeente Cuijk Spelregelboekje gemeente C Spelregelboekje Spelregelboekje gemeente Cuijk Spelregelboekje gemeente C Woord vooraf U hebt een uitkering aangevraagd bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Cuijk. Dit betekent dat u regelmatig

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Zaaknummer Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Wat zijn de voorwaarden? De gemeente Gennep biedt ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Bijzondere bijstand is een bijdrage in

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1156 d.d. 17-12-2013 Onderwerp De beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid L. RADEMAKER (SP) inzake Uitkeringsgerechtigden moeten duidelijkheid krijgen over hoogte uitkering

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering)

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering) Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering) Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten waar u niet omheen kunt, die

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Participatiewet: Rechten en plichten

Participatiewet: Rechten en plichten Participatiewet: Rechten en plichten Algemeen Heeft u onvoldoende inkomsten om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens?

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens? Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag)

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag) Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag) PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER ECHTGENO(O)T(E)/ PARTNER Naam:. Geboortedatum:. Burger Service Nummer:. Telefoon:.. Naam:. Geboortedatum:. Burger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Voorwaarden en verklaring * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient de in Bijlage 1 opgenomen bewijsstukken mee te sturen

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Lees dit eerst U vraagt de Huygenpas of het Schoolfonds aan, hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Naam aanvrager Naam (eventuele) partner nummer werkproces *) *) in te vullen door medewerker Sozawe

Nadere informatie

Bijstands uitkering. rechten en plichten

Bijstands uitkering. rechten en plichten Bijstands uitkering rechten en plichten 2012 INHOUDSOPGAVE BIJSTAND EN NU?...5 Bijstandsuitkeringen...5 Beschikking...5 Betaaldatum...5 Wijzigingen...6 Inleverschema inkomstenformulier 2012...6 Verblijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

UWV Controleert. uwv.nl werk.nl. Wat kan ik verwachten? Meer informatie

UWV Controleert. uwv.nl werk.nl. Wat kan ik verwachten? Meer informatie uwv.nl werk.nl UWV Controleert Wat kan ik verwachten? Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over?

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over? Het huisbezoek Gemeente Amsterdam Inhoudsopgave 3 Waar gaat deze brochure over? 4 Wat doet de Dienst Werk en Inkomen? 4 Uitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen 4 Wanneer heeft u recht op een

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens Aanvraagformulier deelname collectieve ziektekostenverzekering, (categoriale) bijzondere bijstand, premie collectieve ziektekostenverzekering en Maatschappelijk Actief Bonus (MAB) Voorwaarden en verklaring

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over bijzondere bijstand

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Domein Sociaal Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in. Voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen bij. Stuur het formulier en de stukken naar: Domein Sociaal, Team

Nadere informatie

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer:

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015 De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Nadere informatie

Eigen bedrijf starten?

Eigen bedrijf starten? Eigen bedrijf starten? Deze brochure gaat in op de bijstandsmogelijkheden voor mensen die een eigen bedrijf of zelfstandig beroep beginnen. We vermelden alleen het begrip eigen bedrijf. Hiermee bedoelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP)

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP) Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP) Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 0 1 januari 1900 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Gegevens van u (en uw partner)

Gegevens van u (en uw partner) Gegevens van u (en uw partner) 1. Uw gegevens op 1 september 2014 Voorletters en achternaam Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) 2. Gegevens

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Participatiewet: Rechten en plichten

Participatiewet: Rechten en plichten Participatiewet: Rechten en plichten Algemeen Heeft u onvoldoende inkomsten om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Aanvraagformulier individuele studietoeslag Aanvraagformulier individuele studietoeslag Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming 2014

Koopkrachttegemoetkoming 2014 Koopkrachttegemoetkoming 2014 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer 2. Heeft u recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier

Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Let op: lees eerst de toelichting vanaf pagina 4. Achternaam Voornamen (1 e voluit) Burgerservicenummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT)

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) Wat is de langdurigheidstoeslag? Als u langdurig van een laag inkomen (1% van het wettelijk minimumloon) moet rondkomen, kunt u de langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Wat moet ik weten van bijstand

Wat moet ik weten van bijstand Wat moet ik weten van bijstand juli 2013 1 Inhoudsopgave WANNEER HEB IK RECHT OP BIJSTAND? 3 DE HOOGTE VAN DE UITKERING 3 UITKERINGSBEDRagen 7 BIJSTAND EN INKOMSTEN 9 HOE VRAAG IK EEN UITKERING AAN? 10

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door gemeente/dmo: datum verzending: datum ontvangst: werkprocesnummer: afdeling: cliëntnr.: Aanvraag bijzondere bijstand invullen op de computer of met zwarte pen en in blokletters Om uw

Nadere informatie

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers IOAW-uitkering voor werkloze werknemers Voor wie? Werkloze werknemers van 50 jaar en ouder Waarom? Als u te weinig inkomen hebt en ook geen WW-uitkering (meer) ontvangt Werkplein De IOAW-uitkering is voor

Nadere informatie

Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag Aanvraag

Individuele inkomenstoeslag Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Individuele inkomenstoeslag Aanvraag Let op:

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2014, nr. 12A;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2014, nr. 12A; Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 85 Uitgifte: 29 december 2014 Bekendmaking van het besluit de gemeenteraad d.d. 15 december 2014, nr. 12C, tot vaststelling van Verordening

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Bezoekadres: Postadres: Vrijthof 10 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Telefoon: 013 5058300 Fax: 013 5054380 Lees dit

Nadere informatie

Afstemmingsverordening gemeente Arnhem 2015

Afstemmingsverordening gemeente Arnhem 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 19431 22 februari 2016 Afstemmingsverordening gemeente Arnhem 2015 Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad de 'Afstemmingsverordening gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Persoonlijke gegevens Uzelf Naam en voorletters Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Geboortedatum: Rekeningnummer: E-mailadres: Uw partner (indien van

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Sector SoZaWe Aan het College Postbus 600 6460 AP Kerkrade Met dit formulier kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van kinderopvang.

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Nr. 323 1 juli 2016 Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Minima

Aanvraagformulier Minima AFDELING Sociale Zaken POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16 3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81 BEZOEKADRES Croonstadtlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl 3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl Aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN SPELREGELS MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN Heeft u geen of onvoldoende

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet)

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Re-integratievoorziening

Aanvraagformulier Re-integratievoorziening Aanvraagformulier Re-integratievoorziening * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient er rekening mee te houden dat wij informatie uitwisselen met het Inlichtingenbureau.

Nadere informatie