Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven. VERSIE Definitief - 10 NOVEMBER

2 Dit meldingsformulier bevat vertrouwelijke informatie. Deze melding en de daarin vervatte informatie worden slechts aan de Nederlandse Zorgautoriteit ter beschikking gesteld ten behoeve van de onderhavige transactie onder artikel 49c van de Wet Marktonderneming gezondheidszorg. De vertrouwelijke informatie mag niet openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de betrokken indieners. De vertrouwelijke gegevens zijn in het formulier als zodanig aangemerkt door de aantekening AANVANG VERTROUWELIJKE GEGEVENS EINDE VERTROUWELIJKE GEGEVENS. De vertrouwelijke bijlagen zijn ook als zodanig aangemerkt door vermelding daarvan in het overzicht van de bijlagen. Alle vertrouwelijkheidsclaims zijn ingegeven door bedrijfsgevoelige en/of privacygevoelige informatie. 2

3 Inhoudsopgave blz. 1.1 Kerngegevens Bedrijfsactiviteiten / sectoren Zorgaanbieder Aantal zorgverleners zorgaanbieder Karakter operatie Concentratie: wijze waarop en tijdsbestek Doelstellingen fusie Redenen fusie Financiële gevolgen concentratie Gevolgen concentratie voor zorgverlening aan cliënt Risico s van concentratie voor bereikbaarheid zorg en wijze van ondervanging Risico s van concentratie voor kwaliteit van zorg en wijze van ondervanging Gevolgen concentratie voor continuïteit vijf vormen van cruciale zorg Risico s op niet behalen normen vijf vormen van cruciale zorg en wijze van ondervanging Contactgegevens Cliëntenraden Betrokkenheid cliënten bij voornemen om de fusie tot stand te brengen Contactgegevens ondernemingsraden Betrokkenheid personeel bij voornemen om de fusie tot stand te brengen Beschrijving overige betrokken stakeholders en relatie met Atrium/Orbis Contactgegevens overige stakeholders Betrokkenheid overige stakeholders Bijlagen op grond waarvan de fusie tot stand zal komen Bewijsstukken i.k.v. vertegenwoordigingsbevoegdheid contactpersonen Atrium/Orbis Documenten concentratieplannen ter informatie aangeboden aan cliënten, personeel en overige stakeholders 106 Lijst met afkortingen 107 Begripsbepalingen 108 Overzicht bijlagen 109 3

4 1.1 KERNGEGEVENS Inleiding De betrokken organisaties zijn: Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad; Stichting Orbis Medisch Centrum; Stichting Orbis Zorgconcern. De voormelde drie stichtingen kwalificeren alle drie als zorgaanbieder. ATRIUM MC Naam Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, hierna ook te noemen: Atrium MC Rechtsvorm Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad exploiteert een algemeen ziekenhuis vanuit vestigingen in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Atrium MC is actief op het gebied van (top)klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad houdt overwegende zeggenschap in de Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Atrium Medisch Centrum Parkstad en aandelen in de volgende vennootschappen: Parking Atrium B.V. (100%) Parking Atrium BV voorziet in parkeervoorzieningen (1.056 parkeerplaatsen) bij het Atrium ziekenhuis. De parkeerfaciliteit wordt geëxploiteerd door een externe partij, P1. Wondzorginnovatie B.V. (48%) Wondzorginnovatie BV exploiteert het concept Expertisecentrum Wondzorg en de daarvoor ontwikkelde software. De daadwerkelijke wondzorg wordt niet door haar geleverd. Schematische weergave juridische structuur Atrium Voor een schematische weergave van de juridische structuur wordt verwezen naar de Juridische structuur Atrium vóór fusie 1. Adres / Postadres Adres: Henri Dunantstraat PC Heerlen Postadres: Afdeling Raad van Bestuur Postbus CX Heerlen Telefoonnummer Faxnummer Handelsregisternummer Kamer van Koophandel Limburg Registratienummer Niet van toepassing 1 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 1b: Juridische structuur Atrium vóór fusie 4

5 Contactpersoon Elektronisch postadres Telefoonnummer Faxnummers ORBIS Naam 1. Stichting Orbis Medisch Centrum, hierna ook te noemen: OMC en 2. Stichting Orbis Zorgconcern, hierna ook te noemen: OZC. Orbis Medisch en Zorgconcern, hierna ook te noemen: Orbis, is de naam van het organisatorisch verband waarin de activiteiten van Stichting Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern en hun deelnemingen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast bevat dit verband nog een beperkt aantal participaties in overige stichtingen. 2 Rechtsvorm 1. Stichting Orbis Medisch Centrum (OMC) In deze stichting zijn de cure activiteiten ondergebracht (ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg). Voor geestelijke gezondheidszorg en separaat opgezette commerciële activiteiten zijn aparte BV s ingericht. In deze stichting wordt voorts de zorgboulevard (service- en dienstengebouw) geëxploiteerd. Stichting Orbis Medisch Centrum staat aan het hoofd van de cure tak, bestaande uit een algemeen ziekenhuis, revalidatie activiteiten en geestelijke gezondheidszorg (Orbis GGZ). Het algemeen ziekenhuis en revalidatie zijn ondergebracht in Stichting Orbis Medisch Centrum. Het betreft een algemeen regionaal opleidingsziekenhuis, voorzien van alle basisspecialismen, dat voor topklinische en academische ziekenhuiszorg naar andere instellingen doorverwijst. Stichting Orbis Medisch Centrum houdt alle aandelen in Holding OMS B.V. en Orbis GGZ B.V. (geestelijke gezondheidszorg). 2. Stichting Orbis Zorgconcern (OZC) In deze stichting zijn de care activiteiten ondergebracht (Verpleging & Verzorging, Hospicezorg, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp en Jeugdgezondheidszorg). Voor verpleging & verzorging, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en huishoudelijke hulp zijn aparte BV s ingericht. Met ingang van februari 2011 zijn de thuiszorgactiviteiten ondergebracht in een joint venture met Assist zorg in huis BV in Orbis Thuiszorg Westelijke Mijnstreek BV. Voor de huishoudelijke hulp bestaat al sinds 2007 een joint venture met Assist zorg in huis BV. Stichting Orbis Zorgconcern staat aan het hoofd van de care divisie, bestaande uit Orbis Thuiszorg, Verpleging & Verzorging en Jeugdgezondheidszorg. Deze Stichting houdt de aandelen in: Orbis Verpleging en Verzorging B.V. (verpleging en verzorging) (100%); Orbis Jeugdgezondheidszorg BV (jeugdgezondheidszorg) (100%); Orbis Thuiszorg B.V. (thuiszorg) (100%); Orbis Thuiszorg Westelijke Mijnstreek B.V. (thuiszorg) (51%); Orbis Huishoudelijke Hulp B.V. (huishoudelijke hulp) (51%); Orbis Revital B.V. (hulpmiddelen) (51%). Personele unie Raden van Bestuur en Raden van Toezicht Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern vormen een personele unie op het niveau van de Raden van Bestuur (bestuurlijke eenheid) en van de Raden van Toezicht. Overige Daarnaast zijn er nog diverse kleinere aan het Orbis Medisch en Zorgconcern gerelateerde stichtingen. Deze stichtingen zijn overwegend ondersteunend aan bovengenoemde stichtingen en zijn niet van 2 Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 1c: Juridische structuur Orbis Medisch en Zorgconcern vóór fusie 5

6 materieel belang voor het inzicht in de jaarrekening van het concern en derhalve niet meegeconsolideerd, tenzij anders aangegeven. Tot Orbis behoren verder Stichting ZBC Orbis-Eyescan Limburg, Stichting Dermatologisch Lasercentrum Maasland, Stichting Hof van Onthaasting en Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting. Schematische weergave juridische structuur Orbis Voor een schematische weergave van de juridische structuur wordt verwezen naar de bijlage 3. Adres / Postadres Adres: Dr. H. van der Hoffplein BG Geleen Postadres: Afdeling Raad van Bestuur Postbus MB Sittard Telefoonnummer Faxnummer Niet van toepassing Handelsregisternummer Kamer van Koophandel Limburg Registratienummer Niet van toepassing Contactpersoon Elektronisch postadres Telefoonnummer Faxnummer Niet van toepassing 1.2 BEDRIJFSACTIVITEITEN / SECTOREN ATRIUM MC Stichting Atrium MC biedt vanuit 3 locaties (Heerlen, Brunssum en Kerkrade) hoogwaardige, medischspecialistische, curatieve zorg, inclusief meerdere topklinische en enkele topreferente zorgproducten, aan de inwoners in Oostelijk Zuid-Limburg; hiertoe beschikt het ziekenhuis over nagenoeg alle medisch-specialistische disciplines. Daarnaast is Atrium MC een gerenommeerd topklinisch 3 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 1c: Juridische structuur Orbis vóór fusie 6

7 opleidingsziekenhuis, voor medisch specialisten, verpleegkundigen en andere professionals. Voor de doorstroom van cure (ziekenhuiszorg) naar care (verplegen en verzorgen) wordt nauw samengewerkt met alle zorgpartners in de regio, onder meer via het Service Centrum Ketenzorg. ORBIS Orbis is actief in zowel de Cure- als in de Caresector. Binnen de sector Cure exploiteert Stichting Orbis Medisch Centrum een algemeen ziekenhuis en is daarmee actief op het gebied van klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg in de Westelijke Mijnstreek (en voor niet-klinische ziekenhuiszorg ook in Echt). Orbis is voorts actief op het gebied van revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg. Orbis biedt diverse medische specialismen aan. Binnen de sector Care verleent Stichting Orbis Zorgconcern verplegings- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, hospicezorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg. 1.3 ZORGAANBIEDER De Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern zijn in het kader van de onderhavige melding zowel betrokken organisatie als zorgaanbieder. 1.4 AANTAL ZORGVERLENERS ZORGAANBIEDER ATRIUM Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad (peildatum ) beschikt over circa 2700 zorgverleners (circa 2000 fte). ORBIS Stichting Orbis Medisch Centrum beschikt (peildatum ) over circa 1400 zorgverleners (circa 1150 fte). Stichting Orbis Zorgconcern beschikt (peildatum ) over circa 1500 zorgverleners (circa 1000 fte). 7

8 2.1 Karakter operatie Soort concentratie De concentratie betreft de beoogde fusie in de zin van artikel 27 Mw tussen Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern. De stichtingen Atrium Medisch Centrum Parkstad, Orbis Medisch Centrum en Orbis Zorgconcern zijn de betrokken organisaties bij de concentratie. Zij gaan de concentratie aan: 1. Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum fuseren juridisch en gaan als verdwijnende rechtspersonen op in de op te richten en verkrijgende stichting Stichting Cure ; 2. Middels de bestuurlijke fusie tussen Stichting Cure en Stichting Orbis Zorgconcern verkrijgt Stichting Cure zeggenschap over Stichting Orbis Zorgconcern en vice versa, zulks door het tot stand brengen van een personele unie op het niveau van de Raden van Toezicht en op het niveau van de Raden van Bestuur. Voor nadere toelichting: zie hieronder. Structuur eigendom en zeggenschap na concentratie De concentratie tussen Atrium en Orbis is tweeledig: 1. Juridische fusie De juridische fusie (beoogd per 1 januari 2015) tussen Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum waarbij voornoemde stichtingen als verdwijnende stichtingen opgaan in de nieuw op te richten verkrijgende Stichting Cure; 2. Bestuurlijke fusie De bestuurlijke fusie (beoogd per 1 januari 2015) tussen Stichting Cure en Stichting Orbis Zorgconcern door: het creëren van een personele unie tussen de Raden van Bestuur van Stichting Cure en Stichting Orbis Zorgconcern, waardoor de beide Raden van Bestuur uit dezelfde personen bestaan; het creëren van een personele unie tussen de Raden van Toezicht van de nieuwe Stichting Cure en Stichting Orbis Zorgconcern, waardoor de beide Raden van Toezicht uit dezelfde personen bestaan. Door de (juridische en bestuurlijke) fusie ontstaat één organisatorische eenheid. Op het moment van de (juridische en bestuurlijke) fusie treden de nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht aan. In de onderstaande afbeelding wordt de juridische fusie (ad 1) schematisch weergegeven: Situatie voor fusie Atrium MC Orbis Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Stichting Orbis Medisch Centrum Stichting Orbis Zorgconcern Situatie na fusie <Stichting Cure > Stichting Orbis Zorgconcern Atrium-Orbis Afbeelding 1: schematische weergave van de juridische fusie In de afbeelding hieronder wordt de bestuurlijke fusie (ad 2) schematisch weergegeven. 8

9 Situatie voor fusie RvT RvT Personele unie RvT RvB RvB Personele unie RvB Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Stichting Orbis Medisch Centrum Stichting Orbis Zorgconcern Atrium MC Orbis Situatie na fusie RvT Personele unie RvT RvB Personele unie RvB < Stichting Cure > Stichting Orbis Zorgconcern Atrium-Orbis Afbeelding 2: schematisch overzicht bestuurlijke fusie Als gevolg van de juridische fusie gaan alle rechten en verplichtingen van de beide verdwijnende stichtingen van rechtswege over naar de nieuwe Stichting Cure. De bestaande entiteiten waarvan Stichting Atrium Medisch Centrum en Stichting Orbis Medisch Centrum aandeelhouder zijn, blijven bestaan. Stichting Cure treedt als gevolg van de juridische fusie als aandeelhouder in de plaats van de huidige stichtingen. 4 Voor een overzicht van de totale juridische structuur bij aanvang van de fusie wordt verwezen naar de betreffende bijlage. 5 Overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen Met betrekking tot de beoogde fusie zijn de volgende reeds gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten en transacties relevant: 1. Intentieverklaring 2009 In 2009 hebben Atrium MC en Orbis de "Intentieverklaring tot duurzame samenwerking" ondertekend. 6 Op basis van een aantal externe en interne ontwikkelingen werd het voornemen uitgesproken om een beleidsmatige eenheid tussen Atrium MC en Orbis Medisch Centrum tot stand te brengen, mits een samenwerking realistisch en haalbaar zou blijken en leiden tot synergetische effecten voor beide organisaties. Instemming van interne en externe Stakeholders, alsmede externe instanties, waaronder de ACM (opvolger van de NMa), NZa en VWS was een randvoorwaarde. 2. Overeenkomst op Hoofdlijnen 2012 In de Overeenkomst op Hoofdlijnen 7 werd op basis van diverse onderzoeken geconcludeerd dat intensieve samenwerking met als doel het waarborgen van zorg en het behalen van maximale kwaliteitswinst en synergie een eenduidige aansturing vereist. Dit kan alleen worden bewerkstelligd door een fusie in plaats van een andere vorm van samenwerking. In deze overeenkomst is ten behoeve van de te realiseren fusie een aantal uitgangspunten geformuleerd. 3. Voorgenomen besluiten met betrekking tot de beoogde fusie tussen Atrium en Orbis 4 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage nr. 1b Juridische structuur Atrium MC vóór fusie en Bijlage nr. 1c Orbis vóór fusie 5 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage nr. 1a Juridische structuur Atrium MC en Orbis op fusiedatum 6 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage nr. 2 Intentieverklaring tot duurzame samenwerking 7 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage nr. 3 Overeenkomst op Hoofdlijnen 9

10 Ten behoeve van de beoogde fusie zijn in het kader van de adviesaanvraag 8 op 20 februari 2014 de voorgenomen besluiten genomen door de Raden van Bestuur van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern, goedgekeurd door de Raden van Toezicht van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern op 26 februari Akte juridische fusie en statuten Middels deze akte gaan Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum op in Stichting Cure. In het kader van de totstandkoming van de personele unie worden de statuten van de Stichting Orbis Zorgconcern gewijzigd. Tenslotte wordt opgemerkt dat ten behoeve van de voorgenomen fusie na een traject van melding- en vergunningfase de beoogde toestemming van ACM werd verkregen op 2 november Concentratie: wijze waarop en tijdsbestek Na realisatie van de fusie zal de fusieorganisatie de volgende activiteiten ontplooien: Curezorg: ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg in de regio s Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. De ziekenhuiszorg betreft een breed palet van basiszorg, topklinische en topreferente zorg met bovenregionale functie. Daarnaast wordt aan onderzoek gedaan en biedt het ziekenhuis opleidingen tot medisch specialist voor 25 specialismen, evenals - in samenwerking met hogescholen - verpleegkundige en paramedische opleidingen. Carezorg: verpleging & verzorging, hospicezorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg in de regio Westelijke Mijnstreek. In de regio Oostelijke Mijnstreek wordt de samenwerking gecontinueerd met de V&V-partners waarmee Atrium al jaren nauw samenwerkt. De Carezorg, de organisatiestructuur en de dienstverlening aan de cliënten van de Care blijven ongewijzigd als gevolg van de fusie. De integratie van activiteiten in het kader van de beoogde fusie betreft alleen de Curezorg en de ondersteunende processen. Om deze reden wordt op diverse plaatsen in deze melding niet dan wel beperkt ingezoomd op het Care deel van de fusieorganisatie. De daadwerkelijke integratie zal zich fasegewijs uitstrekken over een periode van 5 jaar. Per 1 januari 2015 wordt de bedrijfsvoering geïntegreerd en een geïntegreerd ZIS/EPD gerealiseerd. Gedurende 2015 worden de laboratoria geïntegreerd. De integratie van de overige zorgfuncties wordt binnen een termijn van 5 jaar uitgewerkt, in een nader te bepalen volgorde. Voorbereiding implementatieplannen Werkstromen Voor alle onderdelen van de integratie zijn al in een vroeg stadium werkstromen samengesteld, waarin medici, management en medewerkers van beide organisaties participeren. Deze werkstromen hebben de opdracht gekregen om de mogelijkheden van integratie te verkennen en de besturen te adviseren hoe te concentreren. Er zijn werkstromen op het gebied van: 1. integratie van patiëntenzorgactiviteiten (werkstroom operationele invoering); 2. integratie van bedrijfsvoeringsactiviteiten (werkstromen governance / organisatie-inrichting, cultuur, ICT, Kwaliteit en Veiligheid en Leerhuis); 3. ondersteuning van het fusieproces (werkstromen NMa melding en vergunningaanvraag, financiën, governance / juridisch, HRM / sociaal plan, communicatie en branding). 8 Bijlage A Adviesaanvraag 10

11 Ad 1. integratie van patiëntenzorgactiviteiten In 2011 is begonnen met het opstellen van de eerste 12 strategische plannen voor de integratie van afdelingen. De keuze voor de afdelingen was o.a. gebaseerd op omvang, strategische betekenis, verwachte synergie-impact en samenwerkingspotentieel van de afdelingen. Er is een format ontwikkeld waarmee betrokken medici en management op identieke wijze plannen hebben uitgewerkt, waarbij zorginhoudelijke kwaliteitseffecten, financiële en personele gevolgen van concentratie in kaart zijn gebracht. In het vervolgtraject na indiening van de Adviesaanvraag wordt dit format ook door de overige afdelingen toegepast. 9 ResultaatVerantwoordelijke Eenheden (RVE s) Per 1 januari 2015 is een nieuwe organisatiestructuur voorzien: afdelingen komen onder de verantwoordelijkheid van RVE s, die duaal worden aangestuurd door ziekenhuismanagers en medisch managers. Deze zijn per eind oktober 2014 benoemd om in de periode tot 1 januari 2015 de start van de RVE zo adequaat mogelijk voor te bereiden. Er worden zorg RVE s en capaciteit RVE s onderscheiden. De keuze voor de zorg RVE s is gebaseerd op de Strategienota Cure Atrium-Orbis Het betreft: - Vrouw, moeder en kind; - Oncologie; - Hart, vaat en interventie / Chronische zorg en Pijnbestrijding; - Maag, darm en leverziekten en Gastro-intestinale chirurgie / Obesitas; - Mobiliteit en bewegen / Revalidatie / (Complexe) traumatologie; - Neurocognitieve aandoeningen / Hersenen, hoofd en hals / Zorg aan ouderen; - GGZ De Zorg RVE s kopen capaciteit in bij de Capaciteit RVE s met afspraken over volume, prijs en kwaliteit. De Zorg RVE s beschikken daarmee over alle middelen die nodig zijn om zorg te kunnen leveren. De drie capaciteit RVE s zijn Behandelcentrum, Screening en Diagnostiek en Verpleegcentrum. Er wordt gekozen voor één verpleegcentrum voor alle algemene verpleegafdelingen in het ziekenhuis, inclusief de flexpool. Onder deze RVE vallen niet de specifieke verpleegafdelingen zoals neonatologie, revalidatie en GGZ; hiervoor zijn de betreffende zorg RVE s verantwoordelijk. 11 Zorg RVE 1 Vrouw, moeder en kind Zorg RVE 2 Oncologische centrum Zorg RVE 3 Hart, vaat en interventie Chronische zorg en pijnbestrijding Zorg RVE 4 Maag, darm en leverziekten en gastro-intestinale chirurgie Obesitas Zorg RVE 5 Mobiliteit en bewegen Revalidatie Complexe traumatologie Zorg RVE 6 Neurocognitieve aandoeningen Hersenen, Hoofd, Hals Zorg RVE 7 GGZ Cap. RVE 1 Behandelcentrum (OK, IC, SEH) Cap. RVE 2 Screening en diagnostiek (laboratoria en beeldvorming) Cap. RVE 3 Verpleegcentrum Zorg aan ouderen Afbeelding 3: Patiëntgerichte centra per RVE 9 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 8: Samenvatting Strategische plannen Atrium-Orbis mei Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 5: Strategienota Cure Atrium-Orbis Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 13: Organisatie-inrichting en governance van de fusieorganisatie Atrium- Orbis 26 februari

12 Patiëntgerichte centra In het fusieziekenhuis vormt de zorgvraag en/of het ziektebeeld van de patiënt het uitgangspunt voor de wijze waarop de zorg geleverd wordt; de patiënt kan daarvoor terecht in patiëntgerichte centra. Elk patiëntgericht centrum is zoveel als mogelijk gebundeld binnen één RVE. RVE s kunnen bestaan uit één of meerdere patiëntgerichte centra. Patiëntgerichte centra kenmerken zich door: geïntegreerde zorgpaden in één centrum, excellente kwaliteit van zorg, gastvrijheid en servicegerichte dienstverlening, korte doorlooptijden, alle kennis geconcentreerd in één centrum (maar niet per definitie op één locatie) en spreiding waar zorg dichtbij noodzakelijk is. De zorg wordt dus rondom de patiënt georganiseerd. 12 In onderstaand schema is weergegeven dat de voornaamste concentratie van zorg vooral in het electieve en klinische deel van het zorgpad zal plaatsvinden. Dat is hieronder in donkerblauw weergegeven. Daarnaast is met lichtblauw aangegeven waar aanvullend concentratiemogelijkheden zijn. INSTROOM DIAGNOSE BEHANDELING NAZORG ACUUT 2 LOCATIES 2 LOCATIES 1-2 LOCATIE(S) 2 LOCATIES Patiënt moet op beide locaties kunnen worden opgevangen in de SEH Afspraken met derden kunnen leiden tot een gestuurde instroom Patiënt moet in zeer acute gevallen de diagnose krijgen op de locatie van instroom Indien specifieke apparatuur kan dit gecentreerd zijn Patiënt moet in zeer acute gevallen behandeling krijgen op de locatie van instroom Overige behandelingen vinden in centrum plaats Patiënt moet zorg dicht bij huis kunnen genieten ELECTIEF 2 LOCATIES 1-2 LOCATIE(S) 1 LOCATIE 2 LOCATIES Patiënt moet zorg dicht bij huis kunnen genieten Afspraken met derden kunnen leiden tot een gestuurde instroom Gespecialiseerde diagnoses of diagnoses met specifieke apparatuur op locatie bij centrum Overige diagnoses op twee locaties Electieve zorg vindt plaats in het centrum In sommige gevallen kan behandeling bij de poli plaats vinden Patiënt moet zorg dicht bij huis kunnen genieten Afbeelding 4: Indelingsprincipe patiëntgerichte centra In januari 2014 is gestart met twee pilots voor zorgpaden / patiëntgerichte centra: (complexe) traumatologie en mammacarcinoom. Ten behoeve hiervan worden strategische plannen opgesteld waarbij aspecten worden uitgewerkt als instroom, diagnostiek, zorgpaden, behandeling, MDO, nazorgtrajecten, kwaliteitsindicatoren, elektronisch patiëntenzorgsysteem, benodigde capaciteiten en aansturing van het zorgpad. Uiteindelijk worden in de komende 5 jaar 13 patiëntgerichte centra gerealiseerd. Tegelijkertijd is het de ambitie om binnen een aantal patiëntgerichte centra te komen tot centers of excellence 13 conform STZ-definiëring. Op aandachtsgebieden die hebben bewezen er het potentieel voor te hebben wordt de kennis en kunde verder uitgebouwd en worden grotere volumes van ingrepen gerealiseerd. Zodat centra met bovenregionale aantrekkingskracht ontstaan, die expertise leveren bij complexe ziektebeelden, bij patiënten in bijzondere omstandigheden en/of diagnoses waarover in de rest van Nederland weinig kennis bestaat. 12 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 15: Patiëntgerichte centra en concept FIP 13 Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 5: Strategienota Cure Atrium_Orbis , par Een center of excellence of expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie. In expertisecentra werken professionals die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en/of vaardigheden in een betreffend aandoeningsgebied en die sterk betrokken zijn in wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat veel groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis (bron: website STZ). 12

13 Functie-InrichtingsPlan (FIP) In het FIP is beschreven op welke locatie de te concentreren (klinische) zorg, zal worden geleverd. Dit is vooral gebaseerd op strategische overwegingen en een inschatting van de mogelijke gevolgen voor de capaciteiten in beide huizen. 14 Bij de opstelling van het FIP is een aantal randvoorwaarden en criteria gehanteerd: 1. het plan is in lijn met het concept van patiëntgerichte centra; 2. er is samenhang tussen de specialismen en faciliteiten; 3. het vormt de basis voor het realiseren van synergie; 4. er blijven twee volwaardige locaties behouden, d.w.z. op beide locaties wordt 24/7 SEH geborgd evenals een evenwichtige IC bezetting. Daarnaast wordt een IC niveau 3 behouden op locatie Heerlen; 5. de complexe spoedzorg wordt gesitueerd op de locatie met de grootste adherentie, die er derhalve het meest optimaal voor ingericht is; 6. alle opleidingen die nu op beide locaties samen aanwezig zijn, worden behouden; 7. het is inpasbaar in de huidige gebouwen, inclusief renovatie/nieuwbouwplannen van Atrium MC; 8. specialismen waarvoor nog geen strategische plannen zijn opgesteld, worden niet te veel beperkt om te komen tot de best mogelijke indeling van zorg. Het plan is door een grote meerderheid van circa 90% van de medische staven van beide ziekenhuizen geaccordeerd, onverlet een beperkt aantal medisch specialisten dat nadere wensen heeft, met name met betrekking tot de beoogde concentratie van de acute verloskunde in Atrium. De onderstaande afbeelding biedt inzicht in het FIP. Afbeelding 5: Functie-InrichtingsPlan (FIP) Uitleg van de cijfers 1 tm 5 uit bovenstaande afbeelding: 1. Het fundament van beide hoofdlocaties van het cure deel van de fusieorganisatie wordt gevormd door de beschreven capaciteiten die in Heerlen en Sittard-Geleen aanwezig zijn. 2. Het meer acute profiel van de hoofdlocatie Heerlen wordt uitgedrukt door drie centra: het VMK 14 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 15: Patiëntgerichte centra en concept FIP 13

14 (inclusief Fertiliteit en vrouwenziekten, exclusief Oncologie), Hart, Vaat en Interventie, en tenslotte (Complexe) Traumatologie. Het meer electieve profiel van de locatie Sittard wordt met het FIP bepaald door het afgebakende Oncologiecentrum (inclusief Mammacentrum, Gynaecologische oncologie, en alle oncologische zorgpaden), en een centrum voor complete MDL zorg. 3. De oranje gestippelde lijn geeft een mogelijke verdeling aan van de Upper en Lower Gastro- Intestinale Chirurgische zorg over de hoofdlocaties. 4. De centra Geestelijke Gezondheidszorg en Revalidatie worden nader ontwikkeld door de professionals. Gegeven de gebouwelijke centra in Sittard, wordt in het FIP voorgesteld voor beide centra de locatie Sittard te hanteren. 5. Punt 5 maakt duidelijk dat nog niet alle centra zijn vormgegeven en ondergebracht. Het locatieprofiel van Sittard wordt sterk bepaald door een duidelijk afgebakend Oncologie Centrum en een centrum voor complete maag-, darm-, leverzorg (MDL) / gastro-intestinale chirurgie (GIC). Gegeven de bouwkundige infrastructuur is het voornemen ook de centra geestelijke gezondheidszorg en revalidatie in Sittard onder te brengen. Heerlen krijgt een acuut profiel dat tot uitdrukking komt in een vrouw- moeder- kindcentrum, een hart-, vaat- en interventiecentrum en een centrum voor (complexe) traumatologie. Het vormgeven van één MDL-/GIC-centrum heeft een aantal consequenties, zoals een forse afname van het IC-gebruik op locatie Heerlen en dito toename op locatie Sittard; ook is de inpassing op locatie Sittard moeilijk. Daarom is aan betrokkenen gevraagd of een knip tussen de upper en lower gastrointestinale chirurgie mogelijk is, zodat de GIC-zorg over beide hoofdlocaties kan worden verdeeld. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Verder ontwikkelpad Bij aanvang van de fusie is er sprake van één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur. De organisatie is dan verder nog niet geïntegreerd. Het toekomstige ziekenhuis zal zich vanuit de thans bestaande ziekenhuizen doorontwikkelen naar de in het FIP genoemde centra. Dit dient samen met de relevante professionals te worden ingevuld om operationele logica en medische samenhang te borgen. De transitie om naar het einddoel van patiëntgerichte centra te komen is een proces van enerzijds verder ontwikkelen en implementeren van implementatieplannen en anderzijds op de winkel passen en patiënten van kwalitatief goede zorg blijven voorzien. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.2 Ad 2. Integratie bedrijfsvoeringsactiviteiten De volgende werkstromen hebben betrekking op de integratie van bedrijfsvoeringsactiviteiten: Governance De werkstroom governance heeft de organisatie-inrichting van de fusieorganisatie en de wijze waarop de governance wordt ingericht beschreven. 15 Cultuur Vanaf de eerste inspanningen gericht op fusie tussen Atrium MC en Orbis is iedereen ervan doordrongen dat een verbindende cultuur één van de belangrijkste factoren voor het slagen van de fusie is. De werkstroom Cultuur heeft in overleg met een brede delegatie van vertegenwoordigers uit beide ziekenhuizen het Plan van Aanpak Kernwaarden en Cultuur opgesteld. De leidende visie is: Cultuur bepaalt niet ons gedrag maar ons gedrag bepaalt de cultuur. De cultuur in de nieuwe organisatie overkomt ons niet, maar wordt doelbewust gemaakt. De kernwaarden Gastvrij, Veilig, Doelmatig en Professioneel vormen het uitgangspunt. Draagvlak voor het programma is belangrijk; daarom krijgt het een iteratief karakter met zowel top-down als bottom-up inbreng Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 13: Organisatie-inrichting en governance van de fusieorganisatie Atrium- Orbis 26 februari Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 20: Cultuur in de nieuwe zorgorganisatie 14

15 ICT Een andere belangrijke succesfactor van de fusie vormt de synchronisatie van het ICT landschap. ICT is een belangrijk en noodzakelijk middel om de fusie te ondersteunen, efficiency te bereiken, de bedrijfsvoering te harmoniseren en de nieuwe organisatie te besturen. Omdat de systemen van Atrium aan vervanging toe zijn, is al in 2013 besloten dat Atrium op het door Orbis gebruikte systeem overstapt. Er is geïnventariseerd welke hiaten daarbij ontstaan ten opzichte van de huidige functionaliteiten van Atrium en welke essentiële aanpassingen gedaan moeten worden. Eind 2013 is het gezamenlijke ICT programma SwITch gepresenteerd voor de synchronisatie van het ICT-landschap. 17 Invoering van het nieuwe, gezamenlijke ZIS/EPD is voorzien per 1 januari Kwaliteit en veiligheid De werkstroom K&V heeft geïnventariseerd hoe de onderwerpen prestatiemanagement, integraal risicomanagement, eisen en audits, sturing op K&V en patiëntenparticipatie in beide ziekenhuizen worden aangepakt en geborgd. Bij het formuleren van de ambities zijn naast de leden van de werkstroom ook vertegenwoordigers van de Cliëntenraden en Verpleegkundige Adviesraden, evenals een aantal medici betrokken. Vervolgens is het ontwerp beschreven van besturing van kwaliteit en veiligheid, operationaliteit en resultaten. Aan de hand van een schets van relevante ontwikkelingen en verwachtingen, en een voor kwaliteit en veiligheid doorvertaalde ambitie van het fusieziekenhuis, zijn de sturingsfilosofie, patiëntenparticipatie en patiëntgerichtheid, integraal risicomanagement, kwaliteit voor professionals, planning en controlcycli alsmede de kwaliteits- en patiëntveiligheidsorganisatie beschreven. Leerhuis Atrium MC is een STZ- cq topklinisch en Orbis een algemeen opleidingsziekenhuis. Door de fusie kan het opleidingsaanbod verder verbreed worden en de concurrentiekracht ten opzichte van andere opleidingsziekenhuizen vergroot worden. Het goede opleidings- en onderzoeksklimaat biedt medewerkers de mogelijkheid tot verdieping en verbreding. Dat maakt de fusieorganisatie een aantrekkelijke werkgever; van groot belang om voldoende personeel te behouden terwijl de bevolking vergrijst en krimpt. Opleiding, onderwijs en onderzoek leveren ook een bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg. De werkstroom Leerhuis heeft een missie en ambitie voor het toekomstige Leerhuis opgesteld, uitgewerkt welke producten en diensten het Leerhuis zal aanbieden, hoe de interne organisatiestructuur wordt en tot welk rendement dit zal leiden. Ook is een eerste aanzet gedaan tot een implementatieplan. Aan de integratie van de ondersteunende afdelingen Finance, HRM en Facilities ligt de volgende rationale ten aanzien van de staf- en ondersteunende afdelingen ten grondslag: - Concentratie van hoog-volume en laag-complexe activiteiten in shared service centra (debiteuren/crediteuren, PSA, etc.); - Directe rapportagelijn aan Raden van Bestuur voor activiteiten met hoge complexiteit en/of impact (Inkoop); - Business controlling, P&O adviseurs evenals information managers direct rapporterend aan de functionele kolom voor het bouwen van fundament en vanwege het belang van de adviesfunctie. (na een aantal jaren mogelijk te integreren in RVE structuur); - Centralisatie van alle ICT supply activiteiten om tot maximale harmonisatie en synergieën te komen; - Centrale positionering van ondersteunende RVE s als shared service centra, is bepaald op basis van bedrijfseconomische criteria vanuit het totale concern (schaalgrootte, efficiency, kwaliteit, etc.) - Om integrale aansturing en capaciteitsplanning van de Cure-activiteiten over beide locaties te waarborgen wordt de ondersteunende RVE Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering (KV&B) ingericht, rechtstreeks rapporterend aan een RvB-lid. Ten opzichte van Zorg- en CapaciteitsRvE s is KV&B ondersteunend, beleidsbepalend, en monitorend. Finance Het algemene indelingsprincipe in de gefuseerde situatie is gebaseerd op het integreren en standaardiseren van financiële processen en het afstemmen van de financiële sturing op de gefuseerde organisatie. De organisatie van de nieuwe afdeling Financiën verandert door de samenwerking. De beoogde financiële meerwaarde van samenwerken is geïdentificeerd door enerzijds binnen bestaande organisaties de sterke punten van elkaar over te nemen en anderzijds de 17 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 19: Werkstroom ICT Programmaplan 15

16 mogelijke efficiëntie in een geconcentreerde situatie te benutten. De huidige organisaties kunnen hier van profiteren, wat resulteert in de integratie en standaardisatie van financiële processen en het samenvoegen van ingekochte producten en diensten (Verzekeringen, Lidmaatschappen, Fiscale advisering Deloitte, Accountancy en advies, enzovoorts). HRM Het algemene indelingsprincipe in de gefuseerde situatie is gebaseerd op de integratie tot één afdeling op concernniveau, met aandacht voor interne mobiliteit van de medewerkers binnen de gefuseerde organisatie. In het algemeen geeft de fusie de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen en de HRM-ondersteuning daarmee zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de gefuseerde organisatie. Dat houdt onder andere in: Voldoende formatie; Model verenigt 'best of both worlds ; Betere dienstverlening door bundelen van capaciteit en expertise; Betere mogelijkheden voor ontwikkelen professionaliteit HRM-functionarissen door een goede match tussen rollen en competenties/aspiraties. Facilities Het algemene indelingsprincipe met betrekking tot de nieuwe afdeling Facilities is gebaseerd op het integreren van alle processen met betrekking tot Catering, Klantcontact, Logistiek, Beleidsondersteuning, Vastgoed, Medisch archief, Arbo, BHV & Milieu en Patiënt & Schoonmaak. Elk van deze processen zal worden aangestuurd vanuit de afzonderlijke organisatie-eenheden.. Onderstaand organogram is een weergave van de beoogde organisatiestructuur voor de ondersteunende afdelingen, waarvoor ook het motto geldt dat de winkel tijdens de verbouwing open blijft. 18 A ORGANISATIESTRUCTUUR STAFAFDELINGEN EN ONDERSTEUNENDEN RVE S FUSIEORGANISATIE RvB Bestuurszaken Communicatie Financiën P&O STAF Secretariaat RvB & RvT Strategie Juridische zaken Woordvoering PR en Marketing In - en externe communicatie Debiteuren/cred. Business intelligence Centr.ZorgAdministratie Bureau Subsidies (PAG) Accounting Assurance Planning & control Business controlling Beleidsontwikkeling Loopbaancentrum P&O adviseurs en consulenten PSA ONDERSTEUNENDE RVE ICT Stafbureau Services Applications Projectbureau Information managers Decentrale ICT Klinische Fysica & Medische Technologie Facilities Catering Klantcontact Logistiek Beleidsondersteuning Vastgoed Medisch archief Arbo. BHV, Milieu Pati ë nt & Schoonm Kwaliteit,Veiligheid & Bedrijfsvoering Beleidsondersteuning tbv RVEs Operational Control (Cure) Centrale Capaciteitsplanning Kwaliteit en (Patiënt)Veiligheid Patiënten Service Buro Secretariaat overige gremia (OR, VAR) Inkoop Leerhuis Afbeelding 6 Organisatiestructuur Stafafdelingen en Ondersteunende RVE s fusieorganisatie Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 14: Rapportage bij besluitvorming organisatiestructuur Stafdiensten en ondersteunende RvE's 25 febr Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 14: Afbeelding A 16

17 Ad 3.: Voorbereiding totstandkoming fusie De werkstroom NMa heeft de aanvraag voor de NMa-vergunning voorbereid. Op het moment van verkrijgen van de vergunning op 2 november 2012 is deze werkstroom opgeheven. De werkstroom Financieel draagt zorg voor voorbereiding van en overleg met de banken in het kader van de financiering van de fusieorganisatie. De werkstroom juridisch leidt de juridische afwikkeling van de fusie in goede banen. Door de werkstroom HRM wordt onder andere een nieuw sociaal plan opgesteld en overleg met de vakbonden voorbereid. De interne en externe communicatie over de verschillende stappen in het fusieproces worden door de werkstroom Communicatie ter hand genomen. De werkstroom Branding heeft tenslotte de opdracht om het proces van naamgeving en huisstijl voor de nieuwe organisatie te ondersteunen. En om te inventariseren op welke communicatiemiddelen (in brede zin) deze nieuwe naam en stijl tot uitdrukking dient te komen. Tijdsschema De inrichting van de nieuwe organisatiestructuur zal in meerdere fases plaatsvinden. Huidige situatie In de huidige situatie is sprake van twee afzonderlijke zorgorganisaties, met elk een eigen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en adviesgremia. Atrium MC kent een matrixstructuur met divisies (disciplinegerichte indeling) en zorggroepen (procesgerichte indeling). Orbis Medisch en Zorgconcern heeft een organisatiestructuur die is geënt op processen en capaciteiten. Tot aan de fusiedatum wordt gewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst met de banken over de financiering van het fusieziekenhuis, worden de adviestrajecten met de interne gremia doorlopen, worden juridische en fiscale fusieaangelegenheden geregeld en worden de strategische plannen verder uitgewerkt. Er is geen noodzaak om reeds voor alle onderdelen plannen op te stellen, omdat voor het realiseren van het eindmodel van de fusieorganisatie een periode van vijf jaar na fusiedatum is uitgetrokken. Per fusiedatum Op het moment van fusie verandert nog niet veel. Er is sprake van een nieuwe organisatie, met één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur. De medische staven van de beide organisaties moeten nog integreren; de meeste maatschappen zijn nog niet gefuseerd. Voor zowel medewerkers als patiënten verandert er tot nog niets. Per Op 1 januari 2015 zijn de ziekenhuis- en medisch managers van de RVE s benoemd. In het FIP zijn - mede gebaseerd op strategische keuzes voor de toekomst - patiëntgerichte centra benoemd van waaruit het toekomstige ziekenhuis zorg zal aanbieden. Patiëntgerichte centra met een min of meer logische samenhang zijn in een RVE ondergebracht. Er is bezien welke huidige afdelingen van zowel Atrium als Orbis daarbij horen. De bestaande afdelingen / disciplines van beide ziekenhuizen worden organisatorisch ondergebracht binnen de gedefinieerde RVE s. Op dat moment is waarschijnlijk nog geen sprake van lateralisatie; de huidige afdelingen functioneren dan naast elkaar, op de huidige locaties, binnen de RVE s. Transitie vanaf Tijdens de transitiefase die maximaal vijf jaar mag duren bereiden de RVE-managers de overgang naar een inrichting op basis van patiëntgerichte centra voor. Binnen een RVE kunnen tijdelijk zowel patiëntgerichte centra, als ook individuele disciplines naast elkaar bestaan. Nog niet in een patiëntgericht centrum ingedeelde disciplines worden als resultaatgroep in een RVE geplaatst. Tijdens deze fase worden patiëntgerichte centra ingericht, wordt verhuisd en worden definitieve werkwijzen opgesteld. Tegelijkertijd worden nog nadere plannen uitgewerkt voor de disciplines die nog niet in patiëntgerichte centra zijn ondergebracht. Eindmodel uiterlijk op De RVE s zijn volledig ingericht, alle patiëntgerichte centra zijn tot stand gebracht en alle nieuwe werkwijzen c.q. processen zijn geïmplementeerd en geborgd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf

18 2.3 Doelstellingen fusie Het doel is om door de fusie een volwaardig en samenhangend zorgaanbod over meerdere locaties te behouden en om de kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg ook op lange termijn in Zuid-Limburg te verbeteren, daar waar demografische factoren dit in deze regio steeds lastiger maken als niet tot fusie wordt overgegaan. 2.4 Redenen fusie Het adherentiegebied van Atrium MC en Orbis Medisch Centrum bevindt zich in een regio waarin de bevolking in de periode sterk zal vergrijzen en afnemen (krimpregio). In een ongewijzigde situatie zou dit problemen veroorzaken op het gebied van continuïteit van volumeafhankelijke ingrepen (hoog complexe zorg), de arbeidsmarkt (werving van gespecialiseerd medisch ondersteunend personeel en medisch specialisten) en optimale benutting van capaciteit. Daarnaast maken landelijke ontwikkelingen nauwe samenwerking noodzakelijk tussen ziekenhuizen in het algemeen en die in krimpregio s in het bijzonder om zo door specialisatie en/of schaalvergroting te kunnen voldoen aan aanscherpende kwaliteits(volume)normen van wetenschappelijke verenigingen, de IGZ en zorgverzekeraars, het opvangen van de te verwachten overheidskortingen, de taakherschikking tussen eerste, tweede en derde lijn. Zorgverzekeraars dwingen landelijk concentratie van zorg in toenemende mate af en zullen deze concentratie door middel van hun inkoopfunctie realiseren op het moment dat ziekenhuizen niet zelf de beoogde concentratie effectueren. Alle direct belanghebbenden (patiënten, zorgverzekeraars, overheden, financiers en professionals / medewerkers) hebben baat bij het tot stand komen van de samenwerking: Samenwerking verbetert de zorg voor patiënten in Zuid Limburg. Volumeafhankelijke ingrepen kunnen ook in de toekomst in de regio worden aangeboden en de medische kwaliteit van specialismen kan verder worden verhoogd; Samenwerking biedt zorgverzekeraars en overheden een stabiele partner die een kwalitatief hoogwaardig aanbod van zorg op een kostenefficiënte manier kan aanbieden; Samenwerking biedt meer zekerheid voor financiers. Het financieel voordeel uit samenwerking verstevigt de financiële positie; Samenwerking biedt een aantrekkelijker werkomgeving voor professionals / medewerkers met meer mogelijkheden voor specialisatie en betere mogelijkheden tot opleiding, onderzoek, persoonlijke ontwikkeling en groei. Waarom fusie en geen andere vorm van (duurzame) samenwerking? De fusie als middel om intensief samen te werken is vergeleken met andere samenwerkingsopties en de stand-alone variant, waarbij een vergelijking is gemaakt van het relatieve effect van de verschillende samenwerkingsopties op het borgen van de kwaliteitsontwikkeling, bestuurbaarheid en financieel voordeel. De vergelijking van vier varianten is weergegeven in afbeelding 7. 18

19 Samenwerkingsoptie Borgen Kwaliteitsontw. Bestuurbaarheid Financieel voordeel 1 Orbis Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Atrium Specialisme x Specialisme y Ondersteuning STAND-ALONE Alleen ad hoc samenwerking Stand-alone doorvoeren van geïdentificeerde verbeteringen 2 Orbis Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Orbis Atrium OPERATIONELE SAMENWERKING Atrium Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Structurele samenwerking op gebied van enkele specifieke specialismen of ondersteunende processen (in joint ventures) 3 4 Orbis Combinatie Atrium Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Combinatie Specialisme x Specialisme y Ondersteuning WATERSCHEIDING Structurele samenwerking op (nagenoeg) alle specialismen en ondersteunende processen Gescheiden juridische entiteiten en financiën FUSIE Volledige operationele, bestuurlijke en juridische en financiële integratie Afbeelding 7 Vergelijking samenwerkingsopties Klein effect Groot effect Eenduidige aansturing vanuit één bestuur is noodzakelijk om volledige operationele, bestuurlijke, juridische en financiële integratie te bewerkstelligen, om de ontwikkeling van de zorgkwaliteit in de regio s te borgen en voldoende financieel voordeel te behalen. Succesvolle alternatieven voor een fusie zijn er niet. In een situatie waarin twee besturen zouden toezien op de samenwerking van twee gescheiden organisaties of onderdelen daarvan ontstaat een suboptimalisatie van de gewenste effecten. Oorzaken van deze suboptimalisatie zijn (onder meer) het feit dat er niet vanuit één coherent geformuleerde strategie wordt gewerkt, en dat er rekening moet worden gehouden met afwijkende afwegingen uit beide organisaties. Dit nog los van het feit dat strijdigheid met het kartelverbod dreigt als twee besturen de strategie van hun organisaties op elkaar zouden afstemmen. De optie van operationele samenwerking in joint ventures is eveneens geen aantrekkelijk alternatief voor een fusie op grond van de volgende overwegingen: Op grond van de geldende mededingingswetgeving is slechts een beperkt aantal joint ventures toegestaan. Zodra beide ziekenhuizen bij een vergaande samenwerking (via joint ventures) afhankelijk van elkaar worden, kan de facto sprake zijn van een concentratie van beide ziekenhuizen die alsdan meldingsplichtig is. Elke joint venture zal overigens ook mededingingstechnisch moeten worden beoordeeld op een eventuele meldingsplicht bij de ACM. Noodzakelijkerwijs zijn er bij joint ventures veel onderlinge verrekeningen en complexe verhoudingen voor wat betreft bestuur en toezicht. ICT en Financiën zijn niet efficiënt in te regelen waardoor het erg ingewikkeld is om betrouwbare managementinformatie te genereren. Bij een klein aantal joint ventures is beperkte financiële en kwalitatieve meerwaarde haalbaar. 3.1 Financiële gevolgen concentratie Met betrekking tot de gevolgen van de fusie worden in deze paragraaf de betreffende plannen toegelicht, zoals het Business en Transitieplan Cure en de Businesscase. Business en Transitieplan Cure 19

20 Het Business- en transitieplan Cure 20 typeert de activiteiten, en de logische volgorde waarin deze activiteiten idealiter worden uitgevoerd om zodoende te komen tot de verwezenlijking van de gedeelde ambitie, namelijk het kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag in de regio (continuïteit) en het doelmatig kunnen blijven bieden van hoogwaardige zorg (kwaliteit). Het Business- en transitieplan is gebaseerd op een aantal losse componenten, die, wanneer zij met elkaar in verband worden gebracht, de rationale vormen voor de fusie. Deze componenten zijn: 1. Strategie Care en Cure; 2. De essentie van Patiëntgerichte centra; 3. De inhoud van het Functie-InrichtingsPlan; 4. Governance en organisatie-inrichting van de nieuwe organisatie; 5. Eerste Strategische plannen; 6. Opbouw van de Financiële Businesscase; 7. Beoordeling Financiële Businesscase als input voor Financieringovereenkomst 8. Transitieplan In dit Business- en transitieplan Cure worden de vermelde componenten integraal toegelicht zodat de rationale achter de fusie wordt geëxpliciteerd. Businesscase In de maanden oktober en november 2013 is op verzoek van de banken met ondersteuning van adviesorganisatie Montesquieu een update gemaakt met betrekking tot de financiële businesscase. De Businesscase voorziet in de volgende prognoses: De verwachte fusie kosten en investeringen bedragen van 2014 tm 2018 circa, als volgt uitgesplitst: De belangrijkste conclusie met betrekking tot de Businesscase is dat door de fusie in de komende jaren, vanuit financieel perspectief, een robuuste fusieorganisatie ontstaat met een gezond Cure en gezond Care onderdeel, die beide structureel winstgevend zijn en financieel op eigen benen kunnen staan. 21 Financiële gevolgen Care component 3.2 Gevolgen concentratie voor zorgverlening aan cliënt Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven wat de consequenties voor de tweedelijns curatieve zorgverlening aan patiënten zijn als gevolg van de fusie tussen Atrium MC en Orbis MC. De consequenties worden beschreven voor het moment van de fusie (fusiedatum, zie par ) en voor de daarop volgende transitiefase (zie par ). De beschrijving van de gevolgen voor de patiënten in de transitiefase worden eerst in zijn algemeenheid beschreven en daarna voor de patiëntgerichte centra zoveel mogelijk gespecificeerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen patiëntgerichte centra waarvan al contouren geschetst zijn en patiëntgerichte centra waarvoor dat op dit moment nog niet volledig mogelijk is Zorgaanbod per fusiedatum 20 Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 21: Business en Transitieplan Cure 21 Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 10: Financiële Businesscase oktober 2013 dd 17 februari

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress Referenties Gezondheidszorg Sstrategie procesverbetering & ict Your business technologists. Powering progress Wij zijn uw business technologists De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Medisch-specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg

Medisch-specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg Medisch-specialistische zorg in 20/20 Dichtbij en ver weg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie