ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. w.3gpayroll.nl Gewoon Goed Geregeld

2 ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van 3G Payroll B.V. (hierna: 3G Payroll ) voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de opdracht tussen 3G Payroll en de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover 3G Payroll die afwijking schriftelijk heeft bevestigd. Artikel 2. Definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a. 3G Payroll: 3G Payroll B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer G Payroll stelt in het kader van de uitoefening van haar beroep of bedrijf (een) werknemer(s) ter beschikking aan (een) derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n). De werknemer(s) is/ zijn geworven en geselecteerd door de derde(n) en 3G Payroll vervult in redelijkheid de taken die zij van rechtswege als werkgever draagt. De dienstverlening richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. b. Opdracht: de overeenkomst dan wel deelovereenkomst tussen 3G Payroll en de opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele werknemer door 3G Payroll aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de opdrachtgever aan 3G Payroll. c. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid a. d. Opdrachtgeverstarief: het tarief dat 3G Payroll aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden. e. Partijen: 3G Payroll als bedoeld in lid a. en de opdrachtgever als bedoeld in lid d. f. Payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen 3G Payroll en de werknemer, waarbij de werknemer door 3G Payroll ter beschikking wordt gesteld van (een) opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan 3G Payroll verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s). De payroll-overeenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de derde, niet door 3G Payroll. g. Werknemer: de werknemer als bedoeld in lid a. Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes Alle offertes van 3G Payroll zijn vrijblijvend. Artikel 4. Duur van de opdracht a. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd en komt tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging van 3G Payroll, dan wel doordat 3G Payroll met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel indien 3G Payroll op enigerlei wijze aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te zullen beginnen. b. De opdrachtgever meldt de door hem geworven en geselecteerde werknemer (in beginsel) digitaal aan bij 3G Payroll middels de portal van 3G Payroll, ten minste 14 dagen voordat de werkzaamheden aanvang zullen vinden. De Opdrachtgever maakt daarbij gebruik van de door 3G Payroll daartoe opgestelde digitale formulieren en documenten. 3G Payroll behoudt zich expliciet het recht voor om de aanmelding niet in behandeling te nemen en geen payroll-overeenkomst met de werknemer in kwestie aan te gaan. De payroll-overeenkomst komt pas tot stand middels de wijze als genoemd onder lid a. De opdrachtgever dient de payroll-overeenkomst mede te ondertekenen. c. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat 3G Payroll, voordat de payroll-overeenkomst wordt aangegaan, volledig is geïnformeerd over het arbeidsverleden van de werknemer bij de opdrachtgever. Verstrekt de opdrachtgever onjuiste en/ of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van de werknemer, dan zal de opdrachtgever alle door 3G Payroll geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan 3G Payroll vergoeden. d. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan: óf voor een vastgestelde tijd; óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen); óf voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt. e. Bij de vastlegging van een bepaalbare periode als bedoeld in lid d., kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt. f. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet voor bepaalde tijd is aangegaan als bedoeld in de leden d. en e. g. De opdrachtgever is niet gerechtigd om rechten en plichten uit de Opdracht zonder schriftelijke instemming van 3G Payroll aan een derde over te dragen Artikel 5. Opzegging opdracht a. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid b. hieronder. b. Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd. c. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan. d. Bij de opdracht voor bepaalde tijd kan dit recht van tussentijdse opzegging worden toegestaan gedurende een bepaalde of bepaalbare tijd. e. Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn als genoemd in artikel 6 van de algemene voorwaarden, behoudens andersluidende individuele afspraken. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd. Het hier in lid e. bepaalde

3 laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij de opdracht of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze algemene voorwaarden. Een opzegging in strijd met de contractuele afspraken tussen partijen overeenkomstig de mogelijkheden ex artikel 7:408 BW resulteert in een wanprestatie, uit hoofde waarvan de opdrachtgever is gehouden tot nakoming en/of volledige schadevergoeding. f. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden. g. Indien de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is 3G Payroll gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is 3G Payroll eveneens gerechtigd in de onder artikel 7 bedoelde omstandigheden. Artikel 6. Opzegtermijnen en (financiële) verplichtingen a. Behoudens andersluidende afspraken in de opdracht heeft er tussen 3G Payroll en de opdrachtgever een opzegtermijn van drie maanden te gelden. b. Voor elke werknemer komt tussen 3G Payroll en de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht tot stand. Indien de opdrachtgever de terbeschikkingstelling van een werknemer en dus deze individuele overeenkomst van opdracht wenst te beëindigen, dan dient de opdrachtgever deze wens schriftelijk middels aangetekend schrijven aan 3G Payroll kenbaar te maken onder vermelding van de reden van opzegging en onderbouwing hiervan, alsmede de geldende opzegtermijn in acht te nemen. c. In het geval van opzegging van de opdracht, ontbinding van de opdracht, het van rechtswege eindigen van de opdracht, dan wel staking van de onderneming, zal 3G Payroll trachten de betrokken payroll-overeenkomsten van rechtswege een einde te doen laten vinden, niet later dan dat de opdracht een einde vindt. De opdrachtgever is gehouden aan alle werknemers een arbeidsovereen komst aan te bieden, ingaande het moment waarop de opdracht een einde vindt, die op de dag waarop de opdracht eindigt door 3G Payroll ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever (inclusief werknemers die op dat moment ziek/arbeidsongeschikt zijn). Het aanbod van de opdrachtgever dient zodanig te zijn dat de werknemer in vergelijking met de payroll-overeenkomst met 3G Payroll niet in een nadeliger situatie komt te verkeren. Bij indiensttreding van de werknemer bij de opdrachtgever vrijwaart de opdrachtgever 3G Payroll van alle aanspraken uit hoofde van de payroll-overeenkomst die de werknemer nog op 3G Payroll heeft c.q. zou kunnen hebben. d. Indien de Opdrachtgever besluit om niet te voldoen aan hetgeen staat genoemd in artikel 6 lid c. van onderhavig artikel of indien de werknemer(s) de door Opdrachtgever aangeboden arbeidsovereenkomst niet aanvaardt (aanvaarden) is Opdrachtgever gehouden aan 3G Payroll het opdrachtgeverstarief te blijven voldoen overeenkomstig de gemiddelde arbeidsduur van werknemer ten tijde van de Opdracht, zolang 3G Payroll een loondoorbetalingsverplichting heeft jegens de werknemer en de werknemer niet elders tewerk wordt gesteld. 3G Payroll zal de Payroll-overeenkomst zo spoedig mogelijk beëindigen en hieromtrent in overleg treden met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient alle kosten die samenhangen met de beëindiging van de Payroll-overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend advocaatkosten en een eventuele ontslagvergoeding aan de werknemer, aan 3G Payroll te betalen. Indien 3G Payroll en de Opdrachtgever geen overeenstemming over de wijze van beëindiging kunnen bereiken, dan is 3G Payroll gerechtigd een beslissing te nemen, in welke beslissing zij redelijkerwijs de belangen van de Opdrachtgever zal betrekken. e. In het geval dat de opdrachtgever zijn onderneming overdraagt aan een andere partij, is de opdrachtgever gehouden om met deze derde partij overeen te komen dat deze partij de overeenkomst met 3G Payroll onder de bestaande condities en voor al de ingeleende werknemers voortzet voor de duur van de opdracht, te rekenen vanaf de datum van overgang. f. Indien de opdrachtgever een of meer werknemers niet meer wenst in te lenen, dit terwijl de payroll-overeenkomst wel voortduurt, zal 3G Payroll trachten de payroll-overeenkomst met deze werknemer(s) te beëindigen. Zolang de payroll-overeenkomst voortduurt, is de opdrachtgever waar het deze werknemer(s) betreft, gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief te blijven voldoen. Daarenboven zal opdrachtgever aan 3G Payroll alle kosten vergoeden die 3G Payroll maakt in verband met de beëindiging van de payroll-overeenkomst met de werknemer(s), waaronder de kosten van externe adviseurs en/of een eventueel verschuldigde ontslagvergoeding. g. Indien de opdrachtgever de opdracht opzegt aan 3G Payroll, is de opdrachtgever gehouden om tot aan het einde van de overeenkomst te blijven handelen conform het tevoren geldende gedragspatroon. Artikel 7. Einde van rechtswege en ontbinding a. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 4 de leden d. en e. b. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat 3G Payroll de werknemer niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de payroll-overeenkomst tussen 3G Payroll en de werknemer is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. c. De opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat 3G Payroll de opdracht ontbindt, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden of in staat van faillissement is verklaard, aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend of indien de afgesloten kredietverzekering wordt ingetrokken. Indien 3G Payroll van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de opdracht gebruik maakt, laat dit onverlet het recht van 3G Payroll volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, van de opdrachtgever te vorderen. Voorts blijft onverlet de verplichting van de opdrachtgever om uitvoering te geven aan het hieronder in lid e. bepaalde. d. Bedragen die 3G Payroll vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. e. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever (voor zover toegestaan) behelst het verzoek van de opdrachtgever aan 3G Payroll de terbeschikkingstelling van de werknemer aan de opdrachtgever te beëindigen en wel tegen de datum waartegen

4 de opdracht rechtsgeldig is beëindigd overeenkomstig de opzegtermijn als genoemd in artikel 6. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan 3G Payroll tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is opgezegd overeenkomstig de opzegtermijn als genoemd in artikel 6. Op eerste verzoek van 3G Payroll bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan 3G Payroll beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd. f. Beëindiging van de opdracht wegens ontbinding als in onderhavig artikel bedoeld, behelst eveneens het verzoek van de opdrachtgever aan 3G Payroll de terbeschikkingstelling van de werknemer aan de opdrachtgever te beëindigen en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Die ontbinding vindt haar oorzaak in een gedraging/misdraging van de opdrachtgever. In een dergelijke gedraging/misdraging van de opdrachtgever ligt besloten het verzoek van de opdrachtgever aan 3G Payroll tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:37 lid 1 BW. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan 3G Payroll tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden, zoals hiervoor bedoeld. Op eerste verzoek van 3G Payroll bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan 3G Payroll de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Artikel 8. Overmacht a. In geval van overmacht van 3G Payroll zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van 3G Payroll haar onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. b. Zodra zich bij 3G Payroll een overmachttoestand voordoet als in lid a. van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever. c. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel. d. Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van 3G Payroll zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan. e. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de opdracht gehouden de door hem aan 3G Payroll verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan 3G Payroll te betalen. f. 3G Payroll is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdracht als in lid e. van dit artikel bedoeld. Artikel 9. Einde terbeschikkingstelling a. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de werknemer. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de werknemer in de volgende gevallen. b. Elke terbeschikkingstelling eindigt onverwijld na de melding van de werknemer aan 3G Payroll of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, mits het zogenaamde uitzendbeding (als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW) is opgenomen in de payroll-overeenkomst van 3G Payroll met de werknemer en de looptijd van dat beding nog niet is verstreken, alsmede 3G Payroll een rechtsgeldig beroep op het uitzendbeding kan doen. Dit uitzendbeding houdt in dat de payroll-overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door 3G Payroll aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Indien de payroll-overeenkomst betreffende een ter beschikking gestelde werknemer dit uitzendbeding bevat en de looptijd daarvan nog niet is verstreken, stelt 3G Payroll de opdrachtgever daarvan op de hoogte en geeft zo goed mogelijk aan wanneer de looptijd van het beding verstrijkt. Gedurende de looptijd van dit beding verzoekt de opdrachtgever aan 3G Payroll - onverwijld na de melding dat de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval - de terbeschikkingstelling van die werknemer onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan 3G Payroll. Op eerste verzoek van 3G Payroll bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan 3G Payroll de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht onmiddellijk na de melding van de werknemer zoals in de aanvang van dit lid b. bedoeld. Indien 3G Payroll geen rechtsgeldig beroep kan doen op het uitzendbeding, wordt de payroll-overeenkomst geacht nimmer te zijn beëindigd en zal de opdracht voortduren tot het moment dat de payroll-overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. c. 3G Payroll is gerechtigd eventueel een verzoek van de opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer, dat niet voldoet aan de bedoelde voorwaarden, toch te aanvaarden, met het gevolg dat door dat verzoek de terbeschikkingstelling onverwijld ten einde komt. Aan die aanvaarding kan 3G Payroll voorwaarden verbinden. Artikel 10. Rechtstreekse arbeidsverhouding a. De opdrachtgever brengt 3G Payroll schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de werknemer een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan 3G Payroll tegen welk tijdstip de werknemer de payroll-overeenkomst met 3G Payroll rechtsgeldig kan doen eindigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6. b. De opdrachtgever ziet er op toe en staat er voor in dat de werknemer de payroll-overeenkomst met 3G Payroll rechtsgeldig beëindigt of heeft beëindigd op het tijdstip dat de opdrachtgever met de werknemer een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als

5 bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de werknemer aangaan indien en voor zolang de werknemer de payroll-overeenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en heeft beëindigd. c. Indien door tussenkomst van 3G Payroll een werknemer aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld c.q. met de mogelijke opdrachtgever in contact komt en die mogelijke opdrachtgever met die werknemer een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan 3G Payroll een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken werknemer, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke, van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen, over gewerkte uren lopend vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding. d. Het opdrachtgeverstarief, zoals vermeld in lid c. van onderhavig artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht niet geëindigd. e. Onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt voor de toepassing van dit artikel tevens verstaan de situatie dat de ter beschikking gestelde werknemer door tussenkomst van een of meerdere derden bij de opdrachtgever tewerk wordt gesteld. Voorts wordt onder arbeidsverhouding niet enkel de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW, doch iedere werkrelatie begrepen, een en ander in de ruimste zin des woords. f. De vergoeding, zoals meermalen vermeld in dit onderhavige artikel, is de opdrachtgever aan 3G Payroll verschuldigd ter compensatie van de door 3G Payroll verleende dienst in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de werknemer. Artikel 11. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling werknemer a. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingsrecht daarbij is vastgelegd. b. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de werknemer of de werknemer niet tewerk kan stellen, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren onverkort aan 3G Payroll te voldoen. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de werknemer tot het werk toe te laten, tenzij de opdrachtgever afdoende aantoont dat er geen werk voor de werknemer voorhanden is of de werknemer niet tewerk kan worden gesteld. c. Indien de opdrachtgever wel gerechtigd is gedurende een bepaalde en/of bepaalbare tijd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht indien en voor zolang de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de werknemer of de werknemer niet tewerk kan stellen, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van 3G Payroll door middel van bescheiden en verklaringen en dergelijke afdoende aantonen dat tijdelijk geen werk voor de werknemer voorhanden is of de werknemer niet tewerk kan worden gesteld. Gedurende die opschorting van de tewerkstelling zal 3G Payroll alleen dan geen aanspraak maken op het opdrachtgeverstarief zoals bedoeld in lid b. en zal de opdrachtgever dit tarief niet verschuldigd zijn aan 3G Payroll indien en voor zover de opdrachtgever afdoende aan zijn bewijsplicht heeft voldaan en 3G Payroll jegens de werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht overeenkomstig de cao voor Uitzendkrachten en/of artikel 7:628 BW. Artikel 12. Functie en arbeidstijd a. Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie die de werknemer moet uitoefenen. Op eerste verzoek van 3G Payroll toont de opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan 3G Payroll onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde lid b. b. De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de werknemer, indien de werknemer op de aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de cao voor Uitzendkrachten of rechtspraak. c. Indien en voor zover 3G Payroll rechtstreeks of niet rechtstreeks schade lijdt doordat de bij de opdracht verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, is de opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan 3G Payroll te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van 3G Payroll, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de werknemer in staat stelt de functie uit te oefenen die bij de opdracht door de opdrachtgever is omschreven of nadien schriftelijk is aangepast. d. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de werknemer zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de werknemer zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dat rechtens bij de opdrachtgever is toegestaan. Op eerste verzoek van 3G Payroll toont de opdrachtgever afdoende aan welke tijden en uren, zoals hiervoor bedoeld, gebruikelijk en toelaatbaar zijn in de onderneming waar de werknemer werkzaam is. De tijden en uren, zoals hiervoor aangegeven, kunnen tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de werknemer indien de werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) weten regelgeving, de cao voor Uitzendkrachten of de rechtspraak. e. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij een regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durend dan een half uur wordt niet als zodanig aangemerkt. f. Indien en zover 3G Payroll rechtstreeks of niet rechtstreeks schade lijdt doordat de bij de opdracht bepaalde of later aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden van de werknemer afwijken van de voorwaarden vermeld in lid c. of afwijken van de werkelijke tijden en uren die de werknemer

6 werkt of rust, is de opdrachtgever gehouden die schade, inclusief de kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan 3G Payroll te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van 3G Payroll, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de werknemer in staat stelt de tijden en uren als bedoeld in lid c. in acht te nemen. g. De vakantie van de werknemer en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de cao voor Uitzendkrachten, indien en voor zover deze van toepassing is op de payrollovereenkomst van de werknemer. h. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht - en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk - 3G Payroll in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht 3G Payroll zo tijdig in te lichten, dat 3G Payroll dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de werknemer. i. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht 3G Payroll op eigen initiatief te informeren omtrent de toepasselijke inlenersbeloning, meer specifiek omtrent de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen en functiegroep. Artikel 13. Terbeschikkingstellingen beperking aansprakelijkheid a. De werknemer(s) is/zijn geworven en geselecteerd door de derde(n) en 3G Payroll vervult in redelijkheid de taken die zij van rechtswege als werkgever draagt. De dienstverlening richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. b. 3G Payroll schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever indien 3G Payroll een werknemer - om welke reden dan ook - niet, althans niet op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen, aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen. 3G Payroll schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten van de opdrachtgever indien 3G Payroll krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden een werknemer wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst, om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van 3G Payroll. Voor zover en voor zolang een (vervangende) werknemer niet aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld, is opdrachtgever echter niet gehouden het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren aan 3G Payroll te voldoen, tenzij de (vervangende) werknemer niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever. c. 3G Payroll schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet vervanging van de ter beschikking gestelde werknemer, waardoor de opdracht rechtstreeks of onrechtstreeks eindigt. d. 3G Payroll is niet aansprakelijk voor ongevallen (en incidenten) waarbij door haar ter beschikking gestelde werknemers zijn betrokken, dan wel voor ongevallen (en incidenten) die voornoemde werknemers veroorzaken bij de opdrachtgever, dan wel bij derden bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, met uitzondering van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de werknemer waar de aansprakelijkheid op de werknemer zelf rust. De opdrachtgever vrijwaart 3G Payroll voor alle aanspraken van de opdrachtgever en/of derden waaronder begrepen de werknemer zelf, ter zake. Artikel 14. Voorwaarden tewerkstelling a. 3G Payroll draagt zorg voor een kwalitatieve bedrijfsvoering, zodat het behoud van onderstaande certificeringen is gewaarborgd. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal 3G Payroll de benodigde verklaringen overleggen, meer specifiek: NEN certificaat; Periodieke Verklaring Betalingsgedraging; b. De payroll-overeenkomst wordt aangegaan tussen de werknemer en 3G Payroll. Op deze overeenkomst is in beginsel een cao van toepassing, welke alsdan zal staan gespecificeerd in de payrollovereenkomst. Een (digitaal) exemplaar van de toepasselijke cao zal aan de werknemer worden verstrekt. Tussen de opdrachtgever en de werknemer bestaat geen arbeidsovereenkomst. c. De opdrachtgever zal de werknemer tewerk stellen conform het bij de opdracht en algemene voorwaarden bepaalde, in het bijzonder in de artikelen 12 en 13 van de algemene voorwaarden. d. De opdrachtgever kan de werknemer slechts in afwijking van het bepaalde in lid a. tewerk stellen indien 3G Payroll en de werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. e. Tewerkstelling van de werknemer in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen en de werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. f. 3G Payroll zal de opdrachtgever periodiek om bevestiging verzoeken ter zake de omstandigheid dat de ter beschikking gestelde werknemers hun werkzaamheden onder leiding en toezicht van (werknemers van) de opdrachtgever verrichten, alsmede dat de instructiebevoegdheid ten aanzien van de werkzaamheden bij (werknemers van) de opdrachtgever ligt. De opdrachtgever is gehouden om 3G Payroll tijdig van een schriftelijke reactie te voorzien. Artikel 15. Identificatie en persoonsgegevens a. De opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een werknemer diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument en neemt een afschrift van dit document op in zijn administratie. b. De opdrachtgever dient te verifiëren dat de werknemer tijdens de werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs bij zich draagt. c. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van werknemers vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. d. 3G Payroll is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever wordt opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld niet is nagekomen. 3G Payroll is niet aansprakelijk jegens, alsmede de door de opdrachtgever volledig gevrijwaard van boetes die voortvloeien uit de Wet arbeid vreemdelingen en verband houden met de werknemer.

7 Artikel 16. Auto van de zaak en bedrijfssluiting a. Als de opdrachtgever voornemens is de werknemer een auto ter beschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit onverwijld mede aan 3G Payroll. Uitsluitend in overleg met 3G Payroll komt de opdrachtgever met de werknemer overeen dat de auto privé mag worden gereden, zodat 3G Payroll hiermee rekening kan houden in de loonheffing en eventueel te betalen onkostenvergoedingen. Als de opdrachtgever dit nalaat, is hij gehouden de schade te vergoeden die 3G Payroll lijdt als zij wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing en de bijtelling niet meer bij de werknemer kan worden ingehouden. b. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de opdrachtgever 3G Payroll hieromtrent bij het aangaan van de opdracht, zodat 3G Payroll hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de opdrachtgever dit nalaat, is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag aan 3G Payroll verschuldigd het aantal uren zoals overeengekomen in de opdracht, vermenigvuldigd met het laatst geldende tarief. Artikel 17. Goede uitoefening van leiding en toezicht a. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers is gehouden. Indien mocht blijken dat de opdrachtgever niet handelt conform voorstaande, kan 3G Payroll overgaan tot het nemen van sancties jegens de opdrachtgever, waaronder mede doch niet uitsluitend kan worden verstaan het terugtrekken van de werknemer, het opschorten van de nakoming van de overeenkomst en het ontbinden van de overeenkomst. b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de werknemer op zijn beurt aan een derde door te lenen ; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW. Artikel 18. Garantie veiligheid en vrijwaring a. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de werknemer. De opdrachtgever verstrekt de werknemer concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Daarnaast verplicht 3G Payroll de opdrachtgever persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer te verstrekken als er werkzaamheden zijn waarbij schade tot gevolg een mogelijkheid is. b. De opdrachtgever zal aan 3G Payroll en ook aan de werknemer voor aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de voor de werknemer verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. c. Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. d. De opdrachtgever zal aan de werknemer alle schade vergoeden (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever (in rechte) bewijst dat hij de hiervoor in de leden a. tot en met c. genoemde verplichtingen c.q. zijn zorgverplichting ex artikel 7:658 BW geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. e. De opdrachtgever zal aan de werknemer alle schade vergoeden (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer lijdt doordat een aan de werknemer toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet is gegaan. De opdrachtgever zal 3G Payroll tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren. f. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in de leden a. tot en met e. g. De opdrachtgever is jegens 3G Payroll gehouden alle verplichtingen zoals bedoeld in de leden a. tot en met f. onverkort na te komen en vrijwaart 3G Payroll te allen tijde en volledig tegen aanspraken ter zake, waaronder die van de werknemer(s) en/of derden en alle daaraan verbonden kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens 3G Payroll geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van 3G Payroll jegens de opdrachtgever. Artikel 19. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring a. 3G Payroll is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen die werknemers toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden. b. De opdrachtgever vrijwaart 3G Payroll voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van 3G Payroll als werkgever van de werknemer - rechtstreeks of onrechtstreeks - voortvloeiende uit de schade en verliezen die de werknemer(s) aan de opdrachtgever of aan derden toebrengen. c. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden. d. 3G Payroll is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die (een) werknemer(s) is/zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. e. De opdrachtgever vrijwaart 3G Payroll voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van 3G Payroll als werkgever van de werknemer - rechtstreeks of niet rechtstreeks - voortvloeiende uit verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. f. Boetes en/of (na)heffingen, opgelegd op basis van wet- en/of

8 regelgeving, die het directe gevolg zijn van het niet, niet juist en/ of niet tijdig nakomen van procedures en/of verplichtingen door de opdrachtgever, worden door 3G Payroll bij de opdrachtgever in rekening gebracht en zullen zonder korting of compensatie binnen de gestelde termijn door de opdrachtgever aan 3G Payroll worden betaald. De opdrachtgever vrijwaart 3G Payroll ter zake het bepaalde in onderhavig lid. g. Eventueel resterende aansprakelijkheid voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van 3G Payroll ten aanzien van de schade uitkeert. Indien 3G Payroll niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet volledig uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van 3G Payroll beperkt tot het door 3G Payroll gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van 3G Payroll beperkt tot het bedrag dat door 3G Payroll in de maand voorafgaande aan de melding bij 3G Payroll van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke aan een voorafgaande maand, is beslissend wat 3G Payroll in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de opdrachtgever volgens afspraak in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht. h. Voor eventuele gevolgschade is 3G Payroll nimmer aansprakelijk. Artikel 20. Uurbeloning en opdrachtgeverstarief a. Het loon en de vergoedingen van de werknemer worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en de vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de opdrachtgever (het zogenaamde loonverhoudingsvoorschrift). b. Onder het loon en de overige vergoedingen vallen de volgende componenten: 1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal. 2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan - zulks ter keuze van 3G Payroll - worden gecompenseerd in tijd en/of geld. 3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst. 4. Initiële loonstijging. 5. Onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten, noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie. 6. Periodieken. N.B. Voor werknemers werkzaam in de bouwsector gelden afwijkende voorwaarden. c. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat de in werkelijkheid door de werknemer uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal 3G Payroll de uurbeloning van de werknemer en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan 3G Payroll verschuldigd zijn. d. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de werknemer wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven. e. Het hiervoor in de leden a. en b. bepaalde laat onverlet dat 3G Payroll en de werknemer met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. De opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan 3G Payroll en de werknemer voorleggen en schriftelijke instemming inwinnen alvorens daaraan uitvoering te geven. f. Indien de terbeschikkingstelling van een werknemer eindigt, maar de werknemer wordt vervangen door een andere werknemer, met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere werknemer, zal de uurbeloning ten aanzien van die andere werknemer opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a. en zal het opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast. Artikel 21. Verhoging van het opdrachtgeverstarief als gevolg van loon-, lasten en/of algemene kostenverhogingen 3G Payroll is gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen arbeid: verhoging van de uurbeloning van de werknemer ten gevolge van wijziging van de cao voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden; verhoging van de kosten verbonden aan de arbeid ten gevolge van wijziging van de cao voor Uitzendkrachten of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werknemer in algemene zin; verhoging van de kosten verbonden aan de arbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door 3G Payroll te bepalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico s); verhoging van de kosten verbonden aan de arbeid ten gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de cao voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift; verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de arbeid voor de werknemer of voor 3G Payroll wegens tewerkstelling in het buitenland; Het overeengekomen opdrachtgeverstarief is gekoppeld aan een maximum ziekteverzuimpercentage tot 2%. Het ziekteverzuimpercentage wordt berekend door de loonkosten die 3G Payroll moet betalen aan de door 3G Payroll aan de opdrachtgever uitgeleende arbeidsongeschikte werknemers (zorgverlof en situationele arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen) in verhouding tot de loonkosten voor alle werknemers die door 3G Payroll aan de Opdrachtgever worden uitgeleend. 3G Payroll heeft het recht om de tarieven aan te passen indien het ziekteverzuimpercentage gemeten over een voorliggende aaneensluitende periode van minimaal twee maanden voornoemd percentage overstijgt; 3G Payroll zal indien zij uitvoering geeft aan een aanpassing van het opdrachtgeverstarief in verband met een overschrijding van het maximum ziekteverzuimpercentage van 2% het opdrachtgeverstarief alsdan aanpassen met maximaal het percentage waarmee wordt afgeweken van het oorspronkelijke ziekteverzuimpercentage. 3G Payroll is gerechtigd om periodiek onderzoek te doen naar het ziekteverzuimpercentage. Indien door enige oorzaak toerekenbaar aan de opdrachtgever de

9 uurbeloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is 3G Payroll gerechtigd - ook achteraf met terugwerkende kracht - de uurbeloning en/of het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is de opdrachtgever gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand te voldoen. 3G Payroll kan onderhavige bepaling bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend inroepen indien er naar oordeel van 3G Payroll sprake is van een bijzonder afwijkend ziekteverzuimpercentage. Dit laat onverlet elk recht van 3G Payroll eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen. Artikel 22. Bijzondere minimale betalingsverplichting a. Indien de werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van arbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan 3G Payroll te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens 3G Payroll. b. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan 3G Payroll per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens 3G Payroll. Artikel 23. Nota s op basis van tijdverantwoordingsformulier a. De nota s van 3G Payroll worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord (digitaal) getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, die de opdrachtgever binden. De tijdverantwoordingsformulieren zullen middels de portal van 3G Payroll aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. b. De opdrachtgever is gehouden er op toe te zien of te doen toezien dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede - desgevraagd - de overeengekomen tarief- of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld. In dit kader ziet de opdrachtgever tijdens het verrichten van de arbeid er op toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet hetgeen ter zake bij opdracht of nadien is overgekomen respectievelijk aangepast, overschrijdt. De opdrachtgever ondertekent het tijdverantwoordingsformulier na controle voor akkoord of accordeert het tijdverantwoordingsformulier via de portal. c. Als de werknemer de gegevens op het tijdverantwoordingsformulier betwist, kan 3G Payroll het aantal gewerkte uren en de overige kosten factureren volgens opgave van de werknemer, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het tijdverantwoordingsformulier correct is. d. Bij verschil tussen het bij 3G Payroll ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij 3G Payroll ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs. e. Indien de werknemer de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever zijn verplichtingen in lid b. niet is nagekomen, is 3G Payroll jegens de opdrachtgever gerechtigd: hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek die voor de werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, met vermelding van de krachtens de opdracht geldende arbeidstijd. In dat laatste geval is 3G Payroll gerechtigd de gewerkte (tijd) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij de opdracht en genomen over de betreffende periode door een functionaris van 3G Payroll, zoveel mogelijk gehoord de werknemer(s) en de betreffende functionaris(sen) in het bedrijf van de opdrachtgever en de gewerkte tijden bindend tussen partijen te doen vaststellen. f. Nota s worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de algemene voorwaarden bepaalde, maar niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordings-formulier. Artikel 24. Doorbetaling bij ziekte a. De werknemer die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon, met dien verstande dat de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte komt te vervallen per datum einde dienstverband. Vervolgens kan de werknemer in beginsel aanspraak maken op een ziektewetuitkering. Afhankelijk van de aard van het dienstverband kan de werknemer onder omstandigheden aanspraak maken op een aanvulling op de ziektewetuitkering. Het voorgaande in onderhavig artikel komt voor rekening van 3G Payroll (met inachtneming van artikel 21), behoudens er door de opdrachtgever is gekozen voor een eigenrisico periode van 6 of 12 weken. Een eigenrisico periode leidt tot een lager opdrachtgeverstarief, overeenkomstig de bijlage bij de Opdracht. b. Is de werknemer langere tijd ziek, dan draagt 3G Payroll zorg voor de begeleiding van de werknemer tijdens de ziekte en indien mogelijk voor re-integratie. De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om werknemer weer zo spoedig mogelijk te doen laten re-integreren, waaronder doch niet uitsluitend medewerking verlenen aan het realiseren van passende arbeid binnen dan wel buiten de organisatie van de opdrachtgever, conform de Wet Verbetering Poortwachter. Artikel 25. Doorbetaling bij scholing a. Indien de werknemer scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht, zullen de uren die de werknemer aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. b. Verplichte scholing: wanneer er sprake is van een opleiding die in het bedrijfsbelang door de opdrachtgever verplicht is gesteld, dient de opdrachtgever de opleidingskosten, de reiskosten en het noodzakelijk loonverzuim volledig voor zijn rekening te nemen. De opdrachtgever zal de opleidingskosten rechtstreeks voldoen aan de instelling die de opleiding verzorgt. Eventuele betalingen aan de werknemer (bijvoorbeeld reiskosten) zullen door 3G Payroll worden gedaan en vervolgens op de opdrachtgever worden verhaald, mits 3G Payroll daarmee voorafgaand aan de opleiding instemt. c. Scholing op verzoek: wanneer er sprake is van een opleiding die in het bedrijfsbelang op verzoek van opdrachtgever of werknemer - in het laatste geval met toestemming van opdrachtgever - wordt gevolgd, komt de werknemer met behoud van loon in aanmerking voor gedeeltelijke dan wel volledige - zulks ter bepaling van de opdrachtgever - vergoeding van de opleidings- en/of reiskosten.

10 Het bepaalde aan het slot van lid 1 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 26. Betaling en gevolgen wanbetaling a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door 3G Payroll ingediende nota voor de uitgezonden werknemers te voldoen binnen zeven kalenderdagen na verzending van de nota, tenzij anders is overeengekomen en/of partijen de mogelijkheid van automatische incasso voor 3G Payroll zijn overeengekomen. De nota kan eveneens middels de portal van 3G Payroll aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. b. De opdrachtgever mag 25% van de nota van 3G Payroll voldoen op de G-rekening van 3G Payroll. c. 3G Payroll behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van één bruto maandsalaris van de werknemer. Daarnaast behoudt 3G Payroll zich het recht voor om van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor alle verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden c.q. activiteiten. d. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen zeven dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk aan 3G Payroll kenbaar worden gemaakt op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. e. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de werknemer, zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regardeert 3G Payroll niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening. f. Indien een nota van 3G Payroll niet binnen zeven kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend, behoudens partijen een afwijkende betalingstermijn zijn overeengekomen. Alsdan treden voornoemde rechtsgevolgen direct na het aflopen van de betalingstermijn in. g. Reclames omtrent enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij 3G Payroll zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. h. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten -door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van 250 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door 3G Payroll is ingeroepen, respectievelijk de vordering door 3G Payroll ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Artikel 27. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie a. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers neemt 3G Payroll de wettelijke bepalingen, de cao voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden in acht en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. b. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door 3G Payroll worden meegewogen. Artikel 28. Algemene schadevergoeding Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze algemene voorwaarden niet nakomt jegens 3G Payroll of de werknemer, is de opdrachtgever jegens 3G Payroll gehouden aan 3G Payroll te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor 3G Payroll rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van 3G Payroll om eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding, zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van de opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is. Artikel 29. Strekking voorwaarden Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. Artikel 30. Forumkeuze Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van 3G Payroll is gevestigd. Wettelijke bepalingen Hieronder volgt een uittreksel van de in de algemene voorwaarden aangehaalde wettelijke bepalingen. Artikel 3:37 lid 1 BW Tenzij anders bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen. Artikel 6:108 BW 1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van de schade door het derven van levensonderhoud: a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde

11 levensonderhoud; b. aan de andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was; c. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien; d. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien. 2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. 3. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan. van de werknemer door de werkgever aan de derde, zoals bedoeld in artikel 690, op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding, zoals bedoeld in de vorige volzin, in de payroll-overeenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen. Artikel 7:658 BW 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6 bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid. Artikel 7:690 BW De payroll-overeenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. Artikel 7:691 lid 2 BW In de payroll-overeenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling

12 Ambachtsstraat 13b 3861 RH Nijkerk Nederland E: T: ww

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van WELLER Personeel b.v. (hierna: WELLER ) voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo Food B.V.

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo Food B.V. www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo Food B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Covebo Food B.V. (hierna:

Nadere informatie

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V.

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Covebo B.V. (hierna: Covebo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Covebo Metaal & Techniek B.V.

Algemene Voorwaarden Covebo Metaal & Techniek B.V. www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo Metaal & Techniek B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Covebo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Covebo Bouw B.V.

Algemene Voorwaarden Covebo Bouw B.V. Algemene Voorwaarden Covebo Bouw B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Covebo Bouw B.V. (hierna: Covebo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel. Inhoud. Vrijblijvendheid offertes

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel. Inhoud. Vrijblijvendheid offertes Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKINGSTELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKINGSTELLEN VAN UITZENDKRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKINGSTELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Index Artikel Omschrijving 1. Toepasselijkheid 2. Definities 3. Vrijblijvendheid offertes 4. Duur van de opdracht 5. Opzegging opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT Index Artikel Omschrijving 1. Toepasselijkheid 2. Definities 3. Vrijblijvendheid offertes 4. Duur van de opdracht 5. Opzegging opdracht 6. Einde van de opdracht 7. Einde

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor ter beschikkingstellen van Uitzendkrachten

Algemene Leveringsvoorwaarden voor ter beschikkingstellen van Uitzendkrachten Algemene Leveringsvoorwaarden voor ter beschikkingstellen van Uitzendkrachten Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Kamphorst Nieuwegein B.V. (hierna te noemen KN)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCENT COVEBO

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCENT COVEBO ALGEMENE VOORWAARDEN ACCENT COVEBO ALGEMENE VOORWAARDEN ACCENT COVEBO ALGEMENE EN UITZEND BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor ter beschikkingstellen van Uitzendkrachten

Algemene Leveringsvoorwaarden voor ter beschikkingstellen van Uitzendkrachten Algemene Leveringsvoorwaarden voor ter beschikkingstellen van Uitzendkrachten Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Kamphorst Amersfoort B.V. (hierna te noemen KA)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 2 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden... 3 Artikel 5. Ontbinding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever..

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever.. Algemene voorwaarden Artikel 1 Organisatie ZON financials B.V. is een organisatie die natuurlijke personen dan wel zelfstandigen zonder personeel (hierna: zelfstandigen) ter beschikking stelt aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015 Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: de in Nederland

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: ALGEMENE VOORWAARDEN Zendèl BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 1. Zendèl BV, gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYROLLING

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYROLLING ALGEMENE VOORWAARDEN PAYROLLING CONSIDERANS Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Raaak Personeel B.V., (hierna aangeduid als: Raaak Personeel Payrolling ) en haar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Schakelwerk Uitzendbureau BV Versie: 5 Datum

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Schakelwerk Uitzendbureau BV Versie: 5 Datum Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Schakelwerk Uitzendbureau BV Versie: 5 Datum 02-02-2015 Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. NL-Techniek VOF: de uitzendonderneming die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf

Nadere informatie

2. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is

2. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1. Payroller: Payroller B.V. statutair gevestigd te Oss, kantoorhoudend te (5344 CG ) Oss aan de Beethovengaarde 171;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ARTIKEL/OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2.

Nadere informatie

Algemene Leverings voorwaarden Campus Detachering B.V.

Algemene Leverings voorwaarden Campus Detachering B.V. Algemene Leverings voorwaarden Campus Detachering B.V. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Campus Detachering: Campus Detachering B.V. statutair gevestigd te Nijmegen.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op iedere opdracht voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Polned BV (Uitzendbureau) Kennedylaan 16 5571 KC Bergeijk Tel: 0497-519111 Fax: 0497-556104. Artikel 3.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Polned BV (Uitzendbureau) Kennedylaan 16 5571 KC Bergeijk Tel: 0497-519111 Fax: 0497-556104. Artikel 3. ALGEMENE VOORWAARDEN Polned BV (Uitzendbureau) Kennedylaan 16 5571 KC Bergeijk Tel: 0497-519111 Fax: 0497-556104 Gedeponeerd op 09 februari 2006 bij Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 17101502.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V.

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Processionals B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Processionals B.V.: de uitzendonderneming die in het kader van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever. RVS Cuisine Leidjeskamp 17 3925 TM Scherpenzeel Tel./Fax. 033 8887033 Mob.06 28233405 E-mail:rvscuisine@live.nl Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Kronenburg

Algemene Voorwaarden van Kronenburg Algemene Voorwaarden van Kronenburg Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Kronenburg afkomstige aanbiedingen, op alle aan Kronenburg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Blue Circle Payrolling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BJ Flexpartners Uitzendbureau BV, gevestigd te Oss, hierna ook te noemen: de Uitzendonderneming. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABC Bedrijfsservice BV. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden ABC Bedrijfsservice BV. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden ABC Bedrijfsservice BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Opdrachtnemer: ABC Bedrijfsservice BV Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van cuisiniers door Cuisine Détachée aan opdrachtgever. Document: algemene voorwaarden Cuisine Détachée Versie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

1. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten 1. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Duo Payroll

Algemene voorwaarden Duo Payroll Algemene voorwaarden Duo Payroll Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel om de voorkomende geschillen in de relatie tussen Duo Payroll en haar inlener tot het verrichten van payroll-diensten, het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Secretary TODAY

Algemene Voorwaarden Secretary TODAY Algemene Voorwaarden Secretary TODAY Opdracht tot terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (7:690 BW) Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flexsave Bouw B.V. Inleiding: De uitzendverhouding

Algemene voorwaarden Flexsave Bouw B.V. Inleiding: De uitzendverhouding Algemene voorwaarden Flexsave Bouw B.V Inleiding: De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Voor u liggen de algemene voorwaarden van Extra Talent Detachering B.V. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de NBBU. Extra Talent Detachering B.V. is aangesloten bij de NBBU.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: ITS Traffic Service VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ITS Traffic Service werkzaamheden verricht of gaat verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mediaboog blad 1 / 13

Algemene voorwaarden Mediaboog blad 1 / 13 Algemene voorwaarden Mediaboog Deze Algemene Voorwaarden zijn een uitgave van Mediaboog. Mediaboog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09106293. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FlexExpert

Algemene Voorwaarden FlexExpert Algemene Voorwaarden FlexExpert De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 18 december 2012,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V.

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V., die gehanteerd worden voor de ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 4 april 2012

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 4 april 2012 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 4 april 2012 Inhoud Blz Inleiding 2 Artikel 1 : Toepasselijkheid 5 Artikel 2 : Definities 5 Artikel 3 : Opdracht, terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden McDo- It B.V.

Algemene voorwaarden McDo- It B.V. blad 1 van zeven ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid McDo- It B.V., gevestigd te Renkum hierna ook te noemen: de Gebruiker. Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

1 [ Algemene Voorwaarden] Index

1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 4 4. Betalingsvoorwaarden 5 5. Ontbinding 5 6. Aansprakelijkheid 7 7. Overmacht 8 8.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BouwGenius BV

Algemene voorwaarden BouwGenius BV Algemene voorwaarden BouwGenius BV Versie 4/2016 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 3 4. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hello Uitzendbureau Kamer van Koophandelnummer 58 21 88 58 te Groningen 1 Inhoudsopgave Deel A Van toepassingsverklaring aanvullende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. JDRT Detachering B.V. INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities 1.1 Opdracht: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt aan Opdrachtgever één of meerdere aan het concept Polarrolled verbonden

Nadere informatie

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Artikel 1. Definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vastgestelde aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Avanti Uitzendbureau gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de

Nadere informatie

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling 2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1 Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen... 1 Artikel 1, definities... 1 Artikel 2, toepasselijkheid van deze voorwaarden... 1 Artikel 3, wijze van facturering... 1 Artikel 4,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen.

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 INNAX personeelsvoorziening b.v. Veenendaal Ede Wageningen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Versie: 16-12-2016 Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: Excellence Traffic VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Excellence Traffic werkzaamheden

Nadere informatie