MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK"

Transcriptie

1 MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING GEGEVENSVERZAMELING MONITORINGRESULTATEN Gevestigde bedrijven Ruimtegebruik Werkgelegenheid Energie Lucht Water Afval Geluid Bodem Logistiek Natuur Hinder (Milieu-)vergunningen Veiligheid VERDUURZAMING VAN HET HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK Masterplan DHM Stand van zaken Duurzame Verbindingen Moerdijk Sociale duurzaamheid op het haven- en industrieterrein Moerdijk BIJLAGE 1: AFKORTINGEN BIJLAGE 2: SAMENSTELLING WERKGROEP MONITORING... 39

3 VOORWOORD Sinds begin maart van dit jaar ben ik directeur van het Havenschap Moerdijk. Ik ben trots dat ik voor het haven- en industrieterrein Moerdijk mag werken, zeker ook omdat Moerdijk toonaangevend is als het om duurzaamheid gaat. Al sinds 1999 worden de milieu-effecten van het terrein gemonitord en vastgelegd. Dit geeft niet alleen veel inzicht, maar vormt zeker ook de basis van de vele duurzame successen die in de loop der jaren behaald zijn. Het is prachtig om te zien hoe bedrijven en overheden de handen ineen slaan om verder te gaan in die ontwikkelingen. Het Havenschap Moerdijk blijft daarin faciliteren en stimuleren. Dit monitoringrapport gaat over de duurzaamheidsontwikkelingen die het haven- en industrieterrein Moerdijk in 2010 doormaakte. Een jaar waarin in het kader van het Proeftuinproject Duurzame Verbindingen Moerdijk veel merkbaar was van een toenemende synergie tussen bedrijven. Hoewel dit zich in eerste instantie vooral toespitst op fysieke duurzaamheid, waaronder aandacht voor het milieu, is er ook aandacht voor het sociale aspect. Dit laatste kreeg in 2010 veel aandacht, daarom vindt u hierover verschillende interviews in deze rapportage. Na veel positieve publiciteit over innovaties en samenwerkingen op het haven- en industrieterrein Moerdijk, zorgde de brand bij Chemie-Pack begin 2011 voor negatieve aandacht. Helaas heeft de brand de nodige schade aan de omgeving met zich meegebracht. In het monitoringrapport over het jaar 2011 worden die effecten zeker meegenomen. Calamiteiten als deze zullen nooit voor honderd procent voorkomen kunnen worden. Het is onze gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat de kans op een calamiteit tot een minimum wordt beperkt en als er onverhoopt toch een calamiteit plaatsvindt, dat de effecten zo klein mogelijk zijn. Hopelijk kan het monitoringrapport 2010 als inspiratiebron dienen voor anderen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Ferdinand van den Oever Directeur Havenschap Moerdijk Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

4 1. INLEIDING Op het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt al sinds 1999 het monitoringonderzoek uitgevoerd. Hiervoor wordt jaarlijks de (milieu)informatie bij bedrijven en (overheids)instanties verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd in een rapportage. In deze twaalfde monitoringrapportage worden de gegevens over het jaar 2010 gepresenteerd. Het monitoringonderzoek wordt uitgevoerd door de werkgroep monitoring waarin de volgende partijen zitting hebben: Havenschap Moerdijk; Gemeente Moerdijk; Waterschap Brabantse Delta; Provincie Noord-Brabant; Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk; Brabant Water. De projectleiding en uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan BMD Advies Zuid-Nederland. De werkgroep wil met het monitoringonderzoek de volgende doelstellingen bereiken: voorlichting geven over de (milieu)belasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk naar derden en belanghebbenden; input geven aan verschillende duurzaamheidsprojecten die op het haven- en industrieterrein Moerdijk worden uitgevoerd; informatie verstrekken over de resultaten van de uitgevoerde duurzaamheidsprojecten op het haven- en industrieterrein Moerdijk. In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 uitgelegd hoe de gegevensverzameling is uitgevoerd. In hoofdstuk 3 worden de verzamelde gegevens gepresenteerd. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de actuele stand van zaken van de duurzaamheidsprojecten op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de projecten in het kader van sociale duurzaamheid. In de kaders leest u interviews met initiatiefnemers en deelnemers aan deze projecten. Voor uitleg over de in dit rapport opgenomen afkortingen wordt verwezen naar de afkortingenlijst in bijlage 1. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

5 2. GEGEVENSVERZAMELING Sinds 1999 wordt op het haven- en industrieterrein Moerdijk jaarlijks de (milieu-) informatie bij bedrijven en (overheids)instanties verzameld. Om dit te kunnen bereiken, is er een werkgroep monitoring geformeerd waar partijen in deelnemen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van relevante gegevens. Zij coördineren ieder voor hun eigen organisatie de gegevensverzameling (zie tabel 2.1). De gegevens van organisaties die niet vertegenwoordigd zijn in de werkgroep en individuele bedrijven, zijn verzameld door BMD Advies Zuid-Nederland. Veel gegevens van milieurelevante bedrijven zijn uit milieujaarverslagen van bedrijven gehaald die via het elektronisch loket (e-mjv) zijn ingediend en getoetst door de provincie. De verzamelde gegevens zijn opgenomen in de database, waarin de gegevens al sinds 1999 worden geregistreerd. Tabel 2.1: partijen die gegevens aangeleverd hebben Instelling Aangeleverde gegevens Havenschap Moerdijk - jaarverslag Havenschap - gevestigde bedrijven - economische gegevens - voortgang duurzaamheidsprojecten Provincie Noord-Brabant - afvalstoffengegevens - e-mjv s provinciale bedrijven - onderzoeken m.b.t. luchtkwaliteit - overzicht uitgegeven vergunningen van provinciale bedrijven - overzicht toezicht bij provinciale bedrijven Gemeente Moerdijk - overzicht milieucategorieën gemeentelijke bedrijven - BRZO-bedrijven binnen de gemeente - overzicht uitgegeven vergunningen gemeentelijke bedrijven - e-mjv s gemeentelijke bedrijven - stand van zaken bestemmingsplan - stand van zaken bodembeheerplan - overzicht toezicht gemeentelijke bedrijven Werkgroep klachten - klachtenregistratie Waterschap Brabantse Delta - volumestroom naar het oppervlakte-water - volumestroom naar de riolering - aantal vervuilingseenheden en prijs - klachtenoverzicht Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland - hoeveelheid en warmtelast geloosd koelwater Brabant Water - ingenomen leidingwater en industriewater Regionale Ambulancevoorziening (RAV) - aantal uitrukken van de ambulance Brandweer gemeente Moerdijk - aantal brandmeldingen met onderverdeling in soorten brand - loze meldingen - aantal hulpverleningen met onderverdeling in soorten hulpverlening BIM - gegevens m.b.t. werkgelegenheid Buisleidingstraat Nederland - gegevens m.b.t. transport via buisleiding Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

6 Tabel 2.2: de meest milieurelevante bedrijven Moerdijk 2010 Deelnemende bedrijven Provinciale bedrijven A & G Milieutechniek BV Ardagh Glass Benelux BV Biomassacentrale Moerdijk Essent Energie Productie BV, Moerdijk NV Afvalverbranding Zuid-Nederland Shell Nederland Chemie BV Van Gansewinkel Ccd Moerdijk Gemeentelijke bedrijven Deege Coating Moerdijk Bedrijven die een vragenlijst hebben ingevuld Bewa Groep Moerdijk Wuppermann Staal Moerdijk Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV Basell Benelux BV Coatex Netherlands BV Dr. W. Kolb Nederland BV Omya Netherlands BV Slibverwerking Noord-Brabant NV CNC Grondstoffen BV Tetra Pak Moerdijk B.V. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

7 3. MONITORINGRESULTATEN 2010 In dit hoofdstuk worden de verzamelde gegevens gepresenteerd per (milieu-)aspect. Per (milieu-)aspect wordt eerst een korte uitleg gegeven. Vervolgens worden de gegevens gepresenteerd in tabellen en/of grafieken. Afhankelijk van het soort gegevens worden deze gepresenteerd: voor het aantal jaren dat ze beschikbaar zijn met een maximum van 10 jaar; vanaf het jaar dat de gegevens in de e-mjv s worden aangeleverd (sinds 2007). 3.1 Gevestigde bedrijven In tabel 3.1 is het aantal gevestigde bedrijven opgenomen van het jaar 2001 t/m het jaar Wanneer bedrijven zich nieuw op het haven- en industrieterrein Moerdijk willen vestigen of een grote wijziging willen doorvoeren, dienen zij een aanvraag in te dienen bij de Commissie Vestiging. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, Regionale Milieudienst West Brabant, provincie Noord-Brabant, brandweer Midden en West Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat Zuid-Holland. In tabel 3.2 is het aantal aanvragen voor de jaren 2009 en 2010 opgenomen. Tabel 3.1: aantal gevestigde bedrijven per bedrijfstak op het haven- en industrieterrein Moerdijk van 2001 t/m 2010 Vestigingen Industrie Bouwnijverheid Reparatie van consumentenartikelen en handel Vervoer, opslag en communicatie Verhuur en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening Overig Totaal Tabel 3.2: aanvragen commissie vestiging 2009 en Adviesaanvragen Positief beoordeeld Negatief beoordeeld 1 0 Ingetrokken 1 0 Nog in behandeling 0 3 Het aantal bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk is na een lichte daling in 2009 weer op een vergelijkbaar niveau met De verdeling over de soort bedrijvigheid is ongeveer gelijk gebleven. In 2010 zijn er bij de Commissie Vestiging 13 aanvragen ingediend. De meeste aanvragen betroffen nieuwe vestigingen in het kader van logistieke dienstverlening, opslag/tankcleaning en recycling. De aanvragen worden door de commissie getoetst aan de hand van criteria met betrekking tot: bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk; inrichtingsplan Shell reserveterrein Zuid d.d. 14 augustus 2007; inpassingkaders met betrekking tot het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); duurzaamheid; (diep) vaarwatergebonden; Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

8 geluidproducerende activiteiten; clustervorming (bijvoorbeeld met betrekking tot industriële symbiose); overige wet- en regelgeving (Wabo, Waterwet). In 2010 zijn de werkwijze en toetsingskader van de Commissie Vestiging geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is een voorstel gedaan voor het verder uitbreiden van de duurzaamheidscriteria van het toetsingskader. 3.2 Ruimtegebruik In onderstaande tabel is voor de jaren 2001 t/m 2010 de hoeveelheid uitgegeven grond opgenomen. Dit betreft niet alleen nieuw uitgegeven grond, maar ook grond die het havenschap heeft teruggekocht en opnieuw in erfpacht heeft uitgegeven. Tabel 3.3: hoeveelheid uitgegeven grond op het haven- en industrieterrein Moerdijk van 2001 t/m Totaal uitgegeven grond in hectare 28,9 19, ,9 16,3 3,9 8,4 21,6 19,1 6,0 In 2010 is 6 hectare grond uitgegeven, waarvan 4,21 hectare in erfpacht. Ter uitvoering van twee bestaande overeenkomsten is 0,14 hectare grond verkocht. Verder heeft een grondruil plaatsgevonden met een oppervlakte van 0,09 hectare en is een eerder in erfpacht uitgegeven perceel verkocht. Dit perceel heeft een oppervlakte van 1,54 hectare. In 2010 liepen de volgende projecten met betrekking tot het verkrijgen en bouwrijp maken van nieuwe kavels: met een bedrijf wordt onderhandeld over terugkoop van aan water gelegen gronden. Na terugkoop zal dit terrein herontwikkeld en in erfpacht uitgegeven worden. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de inbreiding van het haven- en industrieterrein; in het gebied Tradepark West is begonnen met het bouwrijp maken van de laatste 2,4 ha. Voor een deel is hiervoor inmiddels een erfpachter gevonden; de laatste restpunten van het project voormalig Tetra Pak terrein zijn uitgevoerd. Hier is nu een kade gerealiseerd. Stand van zaken bestemmingsplan Er wordt door gemeente Moerdijk en het Havenschap gewerkt aan de algehele herziening van het bestemmingsplan industrieterrein Moerdijk. Als gevolg van de complexe materie, als het gaat om luchtkwaliteit en wet en regelgeving op het gebied van externe veiligheid, is er vertraging opgetreden. Mede naar aanleiding van de brand bij Chemie Pack zijn alle projecten die met het haven- en industrieterrein te maken hebben opnieuw tegen het licht gehouden. Na onderzoek lijkt een (uitgebreide) m.e.r.-procedure onontkoombaar evenals het implementeren van de lessen naar aanleiding van de brand bij Chemie Pack. Hierover dient een definitief besluit genomen te worden door het bevoegd gezag. Hierdoor is een definitieve nieuwe planning voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan nu niet beschikbaar. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

9 3.3 Werkgelegenheid Het haven- en industrieterrein Moerdijk biedt werkgelegenheid aan: direct werknemers in dienst van de gevestigde bedrijven; indirect aan mensen die werken voor bijvoorbeeld toeleveranciers van de gevestigde bedrijven. In onderstaande tabel zijn de werkgelegenheidgegevens opgenomen. Deze gegevens zijn voor de jaren 2007, 2009 en 2010 bepaald door onderzoeksbureau Heliview. In 2008 is er geen onderzoek uitgevoerd. Tabel 3.4: werkgelegenheid haven- en industrieterrein Moerdijk aantal fte direct werkzaam aantal fte indirect werkzaam Uit de gegevens van Heliview blijkt dat er in personen direct werkzaam waren op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Heliview heeft onderzocht dat er evenveel medewerkers indirect (dus bijvoorbeeld als toeleverancier) voor het havenen industrieterrein aan het werk zijn. Van de medewerkers zijn er in vast dienst, hebben een tijdelijke betrekking. Het aantal medewerkers is ten opzichte van 2009 met 5% gedaald. 3.4 Energie Op haven- en industrieterrein Moerdijk worden diverse soorten energiebronnen gebruikt, namelijk: elektriciteit; aardgas; olie; warmte (deze warmte komt vrij bij het verbranden van bijvoorbeeld afvalstoffen en wordt weer gebruikt om energie op te wekken of wordt hergebruikt in processen die warmte nodig hebben). In onderstaande tabellen zijn de gegevens voor de verschillende energiebronnen overgenomen zoals gerapporteerd in de e-mjv-rapportages. Tabel 3.5: netto elektriciteitsverbruik bedrijven Elektriciteit Ingekocht elektriciteit MWh Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief biobrandstof) MWh Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh Doorlevering elektriciteit aan derden MWh n.v.t. 761 Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh Netto verbruik elektriciteit MWh Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

10 Tabel 3.6: olie- en gasverbruik bedrijven Gas Olie m³ Aardgas m³ Tabel 3.7: ingekochte en opgewekte warmte bedrijven Gas Warmte ingekocht TJ Warmte opgewekt op het terrein TJ Naast dat er energie gebruikt wordt, wordt op haven- en industrieterrein Moerdijk ook energie opgewekt. De opgewekte warmte en elektriciteit kunnen niet zondermeer bij elkaar opgeteld worden omdat de opgewekte warmte voor een deel wordt omgezet naar elektriciteit die wordt geleverd aan het net. Bij de bedrijven op het terrein komt nog meer warmte vrij die door bedrijven intern wordt hergebruikt. Niet alle bedrijven rapporteren deze gegevens, waardoor voor ons niet inzichtelijk is wat de omvang is van deze warmtestroom. Zowel de inkoop van elektriciteit, aardgas en warmte is gestegen. Dit komt door een stijging bij een groot deel van de onderzochte bedrijven. Daarnaast is er op het terrein ook meer energie opgewekt. 3.5 Lucht Emissies naar de lucht is een belangrijk onderwerp op haven- en industrieterrein Moerdijk. De grote bedrijven rapporteren over hun emissiegegevens aan het bevoegd gezag. Daarnaast voert de Provincie Noord-Brabant onderzoek uit naar de luchtkwaliteit op en rondom het haven- en industrieterrein. Bedrijfsgegevens Figuur 3.1: luchtemissie in kg 2007 t/m CO2*1.000 NOx SO2 VOS CO Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

11 Figuur 3.2: luchtemissie in kg 2007 t/m Methaan Fijn stof < 10ųg totaal stof etheen NH3 HCl De emissies van CO 2 en NO x zijn in 2010 gestegen. Dit komt door een stijging bij de 4 grootste uitstoters. Daarnaast geldt voor CO 2 dat er door bedrijven een andere brandstoffen zijn ingezet. Daarnaast is door één van de bedrijven aangegeven dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in de CO 2 -berekening in het e-mjv-programma. Ook fijn stof en totaal stof zijn gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Ook dit heeft te maken met wijzigingen in het gebruik van brandstoffen. Daarnaast is de rapportage/registratie van fijn stof en stof ten opzichte van voorgaande jaren verbeterd. Hierdoor is de vergelijking met voorgaande jaren niet helemaal betrouwbaar. De emissies van SO 2, VOS, CO en methaan zijn gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Luchtkwaliteitsonderzoek provincie Noord-Brabant Naast de bedrijven voert ook provincie Noord-Brabant onderzoek uit naar de luchtkwaliteit op en rondom haven- en industrieterrein Moerdijk. De toestand van de luchtkwaliteit in Noord-Brabant is voortaan online te vinden op Via een kaart van Noord-Brabant kunnen (historische)gegevens van meetstations worden geraadpleegd. De meetgegevens hebben vooral betrekking op fijn stof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen. De gegevens zijn afkomstig van de provinciale meetstations en van het meetnet van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Ook is er een koppeling naar gegevens van het Belgische luchtmeetnet. Uit de metingen en rapportages bij industrieterrein Moerdijk wordt een trendanalyse gemaakt van minimaal 5 jaar ( ). Deze resultaten worden daarna nog gebruikt om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van industrieterrein Moerdijk aan de omgeving te berekenen. De rapportages van 2008 en 2009 zijn beschikbaar. Die van 2010 worden verwacht in het 4 e kwartaal van Deze rapportages worden gepubliceerd op en Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

12 3.6 Water In de volgende tabellen is het waterverbruik en lozingen op haven- en industrieterrein Moerdijk opgenomen. De bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk gebruiken met name de volgende soorten water: drinkwater; industriewater: naast drinkwater is op het haven- en industrieterrein Moerdijk ook industriewater via het leidingnetwerk beschikbaar. Dit is water voor industriële processen waarvoor niet de hoogst mogelijke waterkwaliteit noodzakelijk is. oppervlaktewater: dit wordt met name gebruikt om te koelen; grondwater: er wordt grondwater onttrokken ten behoeve van het saneren van bodemverontreiniging. Tabel 3.8: waterinname Drinkwater 1 Industriewater 1 Oppervlaktewater 2 Grondwater (gebruik t.b.v. bodemsanering) 2 Eenheid m³ m³ m³ m³ gegevens van Brabant Water 2 gegevens van de onderzochte bedrijven Tabel 3.9: lozinggegevens (gegevens aangeleverd door Waterschap Brabantse Delta) Directe lozing riolering Indirecte lozing koelwater op oppervlaktewater v.e.'s* geloosd Geloosd volume Geloosde prijs per v.e. geloosd volume warmtevracht Aantal v.e. s euro's m³ m³ MW , , , , * v.e.= vervuilingseenheid Zowel de inname van drink- en industriewater is iets gestegen ten opzichte van 2009, maar is nog altijd lager dan de inname in De stijging heeft te maken met het toenemen van de bedrijvigheid in 2010 ten opzichte van Logischerwijs is de hoeveelheid geloosd water in 2010 dan ook gestegen ten opzichte van Het gebruik van oppervlaktewater is iets afgenomen. Dit komt door een daling van het gebruik van oppervlaktewater bij een grote afnemer. Deze afnemer heeft met een mindere hoeveelheid wel een grotere koelcapaciteit behaald. Hierdoor is de hoeveelheid geloosde warmtevracht in 2010 hoger dan voorgaande jaren. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

13 3.7 Afval In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden afgevoerde afvalstoffen voor de ondervraagde bedrijven opgenomen voor de jaren 2008 t/m Tabel 3.10: afgevoerd afval Hoeveelheid (ton) Hoeveelheid (ton) Hoeveelheid (ton) Niet gevaarlijk afval Gevaarlijk afval Totaal Figuur 3.4: verwerking afval 2% 10% 8% 7% 73% hergebruik/nuttige toepassing inzet brandstof verbranden storten afvalscheidingsinstallatie De hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen is in 2010 ten opzichte van 2009 met circa 40% gestegen. Dit komt door een grote stijging van de hoeveelheid niet gevaarlijke afvalstoffen. Het betreft gereinigde grond die voor hergebruik is afgezet. De hoeveelheid afgevoerd gevaarlijk afval is iets gedaald. Een groot deel van het afval wordt hergebruikt of nuttig toegepast, namelijk 73%. Daarnaast wordt 2% ingezet als brandstof en 7% wordt verwerkt in een afvalscheidingsinstallatie om vervolgens (gedeeltelijk) te worden hergebruikt. 10% van het afval komt terecht in een afvalverbrandingsinstallatie waardoor het wordt gebruikt om energie op te wekken. Slechts 8% van het afval wordt gestort. 3.8 Geluid Het haven- en industrieterrein Moerdijk is conform de Wet geluidhinder een gezoneerd industrieterrein. Een zone wordt gelegd rond een industrieterrein waar volgens dat bestemmingsplan de vestiging van grote lawaaimakers mogelijk is. De grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste geluidsruimte van het gezoneerde industrieterrein. De bedrijven die op het terrein gevestigd zijn, mogen samen het vastgestelde geluidsniveau op de zone niet overschrijden. In 2010 werd de geluidzone niet overschreden. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

14 Het Havenschap heeft in het kader van de tender Zeehaven Innovatie Project (ZIP), een projectplan ingediend met betrekking tot de haalbaarheid van handel in geluidrechten op gezoneerde haven- en industrieterreinen. Doel van dit project is om bedrijven op een innovatieve wijze met geluidruimte om te laten gaan om zo voldoende ruimte over te houden voor toekomstige bedrijvigheid. 3.9 Bodem In het monitoringrapport over het jaar 2009 is opgenomen dat de gemeente Moerdijk bezig is met een actualisatie van de bodemfunctiekaart en bodembeheerplan. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in 2010 het nieuwe bodembeheerplan vast te stellen. In de loop van 2010 is de ambitie uitgesproken om regionaal bodembeleid op te stellen. De keuze voor deze andere aanpak heeft er voor gezorgd dat het uitbrengen van het bodembeheerplan is uitgesteld. Het streven is om eind 2011 een regionaal bodembeleid vast te stellen Logistiek In deze paragraaf worden de transportgegevens gepresenteerd voor de modaliteiten: water; spoor; buis; weg. Water In onderstaande tabel is het transport per schip opgenomen. Tabel 3.11: logistieke gegevens scheepvaart Jaar Aantal schepen Goederenoverslag Scheepvaart totaal (x ton) Zee Binnenvaart Zee (x ton) Binnenvaart (x ton) Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

15 Figuur 3.5: verdelingen goederensoorten per schip zee- en binnenvaart 2010 Productsoort Zeevaart (x 1000 ton) Containers 1,1% Landbouw 3,3% Aardolieproducten 6,8% Vaste brandstoffen 2,2% Chemische producten 13,4% Overige goederen 21,8% Mineraal, bouwmat. 30,7% Ertsen en metaalafval 14,3% Metaalproducten 5,7% Voeding overige 0,4% Meststoffen 0,3% Productsoort Binnenvaart (x 1000 ton) Containers 1,5% Vaste brandstoffen 0,6% Overige goederen 15,8% Chemische producten 16,4% Landbouw 18,2% Aardolieproducten 11,6% Voeding overige 0,4% Mineraal, bouwmat. 24,6% Metaalproducten 6,7% Meststoffen 0,3% Ertsen en metaalafval 3,8% Het transport per schip is in 2010 flink gestegen en is sinds het bestaan van het haven- en industrieterrein nog nooit zo hoog geweest. Ten opzichte van 2009 is de totale hoeveelheid aan ton vervoerde goederen gestegen met 37,4%. De stijging van het vervoer per schip is met name toe te schrijven aan nieuwe activiteiten van één van de aan de haven gevestigde bedrijven. Naar verwachting zullen deze activiteiten ook in de komende jaren plaats blijven vinden. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

16 Spoor In onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot logistiek per spoor opgenomen. Tabel 3.12: logistieke gegevens spoor Jaar Aantal wagons Vervoerd product (x ton) Vervoerd product per wagon (x ton) , , , , , , , , ,61 Het aantal wagons dat per spoor goederen vervoerd, is voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald. Ten opzichte van 2009 is er een daling van 3,1%. Er heeft slecht een daling van 0,9% van het vervoerd product plaatsgevonden. Het vervoer per spoor is efficiënter geworden er wordt gemiddeld ton per wagon vervoerd. Buisleiding Op het haven- en industrieterrein Moerdijk vindt transport van gassen en vloeistoffen via de buisleiding plaats. Dit transport wordt gecoördineerd door Buisleidingenstraat Nederland. De buisleidingstraat verbindt industrieterreinen in Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met elkaar. Figuur 3.6: ligging buisleidingenstraat In de volgende tabel zijn algemene gegevens opgenomen van de totale buisleidingenstraat. Het is niet mogelijk om volumegegevens voor alleen het haven- en industrieterrein Moerdijk te ontsluiten. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

17 Tabel 3.13: gegevens buisleidingenstraat Lengte tracé: ca. 73 kilometer Oppervlakte: ca. 800 hectare Onderdelen: 10 tunnels 18 viaducten (maaiveld niveau) 33 kilometer inspectiewegen Capaciteit: 230 miljoen ton p/j* * Dit geldt voor de gehele buisleidingenstraat en niet alleen voor haven- en industrieterrein Moerdijk. Wegvervoer De oplevering van de uitbreiding van de bestaande camera-installatie, met kentekenregistratie en tel- en weegmogelijkheden voor het wegverkeer, is uitgesteld. Bij de afrondende fase bleken versieverschillen te zorgen voor een onstabiele situatie van de apparatuur. De leverancier dient vergaande maatregelen te treffen om bij de uiteindelijke oplevering een stabiele werking te garanderen. Vooralsnog zijn er geen nieuwe cijfers over het wegvervoer bekend Natuur Europese wet- en regelgeving in het kader van Natura 2000 levert beperkingen op in het kader van de vergunningverlening aan bedrijven. Het Havenschap is met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland op zoek naar oplossingen voor de aangescherpte natuurwetgeving. Het Havenschap neemt hierin het voortouw voor de industrie om in samenwerking met provincie Noord-Brabant afspraken te maken hoe gekomen kan worden tot een programmatische aanpak. In onderstaand kader is de bijdrage van Roland-Jan Buijs van Buijs Ecoconsult opgenomen. Hij laat zien dat het haven- en industrieterrein Moerdijk ook kansen biedt voor de ontwikkeling van de natuur. Tijdelijke natuur stimuleren zonder beperkingen Veel bedrijven deinzen terug als het gaat om ruimte geven aan flora- en fauna. Beschermde plant- en diersoorten kunnen uiteindelijke economische ontwikkeling in de weg staan. Er zijn echter ook legio mogelijkheden om planten en dieren een tijdelijk onderkomen te bieden. Verspreid over het industrie- en haventerrein Moerdijk liggen tientallen hectares grond in afwachting van definitieve inrichting. Deze terreinen kunnen er jarenlang desolaat en verlaten bij liggen. Door de Flora- en faunawet zorgen terreineigenaren er vaak actief voor dat de gebieden kaal en ongeschikt blijven voor planten en dieren. Zo voorkomen ze dat er beschermde plant- en diersoorten gaan leven en dat ze daardoor bij aanvang van de uiteindelijke inrichting worden geconfronteerd met extra procedures, kosten en vertraging. Door een goed beleid is het echter mogelijk om planten en dieren tijdelijk te laten profiteren van deze braakliggende terreinen. Wanneer een bedrijf het ontstaan van tijdelijke natuur meldt, krijgt het bedrijf een ontheffing zonder dat specifieke vergunningen nodig zijn. Zo kunnen braakliggende terreinen een potentiële bron voor een spectaculaire rijkdom aan planten en dieren vormen, zonder dat het de economische ontwikkeling in de weg staat. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

18 Roland-Jan Buijs is Ecologisch adviseur. Hij ondersteunt het Havenschap Moerdijk en zoekt samen met bedrijven naar passende oplossingen: Eén van de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft een braakliggend stuk naast het terrein liggen, waar een gemengde meeuwenkolonie zich gevestigd heeft. In juni en juli zorgden de meeuwen echter voor overlast omdat de jonkies schaduwplekjes opzochten onder bijvoorbeeld auto s of containers. Aan de ene kant is het prachtig om de natuur zo dichtbij te hebben, maar doordat de vogels zich bedreigd voelden, vielen ze ook mensen aan. Nu is er een eenvoudig hekwerk om het terrein geplaatst, waardoor de jonge meeuwen niet van het braakliggend terrein kunnen lopen. Een andere vogel die zich thuis voelt op het terrein is de oeverzwaluw. Dit zijn weinig kieskeurige vogels die hun nesten maken in steile taluds van zandige of lemige grond. Deze ontstaan bij graven van kabel- en leidinggoten of na het opbrengen of afgraven van gronddepots. In het voorjaar van 2011 waren veel ontgrondingen gepland op het terrein van Shell. Buijs: Shell besloot daarom een oeverzwaluwwand te creëren op het terrein. Met een enorm succes, de zwaluwwand werd al binnen tien dagen gekoloniseerd met uiteindelijk 280 nesten! Dankzij de ideale zwaluwwand hadden de zwaluwen geen interesse in de grondwerkzaamheden elders op het Shell terrein. Ook het Havenschap heeft in 2010 en 2011 een steile wand tijdelijk gehandhaafd ter bescherming van de oeverzwaluwen. In 2010 kwamen maar liefst 336 paar tot broeden en in 2011, 154 paar. Het zijn niet alleen dieren die een plekje zoeken op het haven- en industrieterrein, er komen ook verschillende beschermde plantsoorten zoals wilde orchideeën voor. Bedrijven hebben een zorgplicht voor deze planten. Schrikken is echter niet nodig: Het is al voldoende om de wilde orchideeën heen te maaien of te schoffelen. Of pas in september te maaien wanneer de soorten hun zaad hebben laten vallen. Wanneer er op het betreffende stuk grond gebouwd moet worden, kunnen de planten eenvoudig verplaatst worden. Hierdoor zien orchideeën kans stand te houden, zegt Buijs. De ecologisch adviseur heeft een brochure gemaakt over natuurwetgeving en beschermde planten en dieren die voorkomen op Moerdijk. Deze is toegestuurd naar alle bedrijven en nog op te vragen bij het Havenschap. Er ligt nu een voorstel om voor Havenschap en bedrijven een leidraad voor de Flora- en faunawet op te stellen, waar vooral wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om tijdelijke natuur te stimuleren, zonder dat bedrijven daar achteraf gedoe mee krijgen. Daarnaast zal de leidraad richtlijnen geven over onderhoud, beheer alsmede kleine ruimtelijke ingrepen en beschermde flora en fauna op het industrieterrein. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

19 Afbeelding 3.1: resultaat oeverzwaluwwand 3.12 Hinder Klachten De klachtenregeling van de gemeente Moerdijk houdt in dat op ieder moment van de dag of nacht (dus 24 uur per dag en 7 dagen per week) een klacht kan worden doorgegeven. De Regionale Milieudienst West-Brabant, hierna te noemen RMD, registreert de binnengekomen klachten en zorgt dat deze worden doorgegeven aan de dienstdoende ambtenaar. Hij/zij onderneemt direct actie. Deze taak is door het bevoegd gezag uitbesteed aan de RMD. In de klachtenregistratie wordt onderscheid gemaakt tussen een vermoedelijke veroorzaker en een werkelijke veroorzaker. Daar waar sprake is van een met name genoemde vermoedelijke veroorzaker, wordt de naam geregistreerd die de klager bij het indienen van de klacht noemt als zijnde de vermoedelijke veroorzaker. Pas als na onderzoek een werkelijke veroorzaker kan worden vastgesteld, wordt die klacht aan die veroorzaker in de registratie toegewezen (werkelijke veroorzaker). Door de RMD is een analyse van de milieuklachten en -meldingen gemaakt die zijn veroorzaakt door bedrijven op het industrieterrein Moerdijk over De watergerelateerde klachten worden geregistreerd door Waterschap Brabantse Delta. Tabel 3.14: overzicht klachten Definitief veroorzaker klacht Veroorzaker: bedrijf met provincie als bevoegd gezag Veroorzaker: bedrijf met gemeente als bevoegd gezag Veroorzaker: onbekend Klachten binnengekomen bij het waterschap 1 Totaal *In 2008 zijn geen gegevens m.b.t. het aantal klachten verstrekt. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

20 Subcategorie Tabel 3.15: overzicht soort klachten Soort klacht Lucht/stank Geluid Water Overig/algemeen Bodem 1 Fakkelen 6 Totaal De meeste klachten op industrieterrein Moerdijk zijn lucht gerelateerd, daarom zijn deze klachten verder uitgewerkt in subcategorieën in tabel Tabel 3.16: klachten, werkelijke veroorzaker onderverdeeld in subcategorieën klacht categorie Algemeen Bodem Geluid Lucht Water Fakkelen overig 9 overig 1 industrie/bedrijf 6 horeca 0 riool 1 Roet 2 overig 12 brand/rook 8 overig 0 Overig 4 chemische 120 gier/mest 1 kadaver 1 olie 5 rotte eieren 6 stof/zand 5 verf 1 verbrand rubber 3 zoet 2 overig 57 Het grootste deel van de ingediende klachten (85,7%) heeft betrekking op lucht. Dit gaat met name om chemische stank. Daarnaast is 7,4% geluidklachten. De overige 6,9% zijn klachten op het gebied van bodem, water en algemeen. Momenteel werkt de provincie Noord-Brabant aan een nieuwe klachtenafhandelingsprocedure. Deze zal 1 november 2011 opgeleverd worden en ingebracht worden in de werkgroep milieuklachten. In deze klachtenafhandelingsprocedure is een nieuw afwegingskader opgenomen. Hiermee kan op een eenduidige wijze bepaald worden hoe gereageerd wordt op een klacht. Dit is onder andere afhankelijk van het mogelijke effect voor de omgeving. Ongewone voorvallen Onder ongewone voorvallen worden onder andere incidenten, voorgenomen activiteiten die niet onder de normale bedrijfsomstandigheden vallen en emissieverhogingen die inrichtingen hebben gemeld, verstaan. In 2010 zijn 8 meldingen door gemeentelijke inrichtingen en 176 meldingen door provinciale inrichtingen gedaan. Er is geen relatie gebleken tussen meldingen en klachten die daardoor zouden kunnen zijn veroorzaakt (Milieu-)vergunningen De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het vanaf 1 oktober 2010 mogelijk om één omgevingsvergunning aan te vragen in plaats van 25 vergunningen en toestemmingen die nodig waren op het gebied van natuur, milieu, bouwen en ruimte. Ook wel de omgevingsvergunning genoemd. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

21 De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning, die moet leiden tot: betere dienstverlening aan bedrijven en burgers; minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers; kortere procedures; voorschriften die op elkaar zijn afgestemd. Er is één loket waarbij een aanvraag digitaal kan worden ingediend. Achter het loket wordt binnen en tussen overheden samengewerkt om te komen tot één besluit, zonder tegenstrijdige voorschriften. Er is één beroepsgang en één controlerende instantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van toezicht en handhaving. Gemeente Moerdijk werkt al een aantal jaren met één omgevingsloket. In tabel 3.17 zijn de in 2010 afgegeven vergunningen, wijzigingen en intrekkingen opgenomen voor zowel provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk als Waterschap Brabantse Delta. De opgenomen aantallen van afgegeven vergunningen, zijn vergunningen die aangevraagd zijn volgens het oude systeem, voor 1 oktober Tabel 3.17: afgegeven vergunningen op het haven- en industrieterrein Moerdijk in 2010 Soort Gemeente Provincie Waterschap Oprichtingsvergunning (Wm en waterwet) Revisievergunning Veranderingsvergunning Wijziging voorschriften op verzoek vergunninghouder Ambtshalve wijziging van de voorschriften Melding Melding activiteitenbesluit (gedeeltelijk) intrekken van de vergunning Wm/ Wabo* 13 Waterwet melding 2 *Per 1 oktober 2010 is de Wm-vergunning met een aantal andere vergunningen de omgevingsvergunning geworden (Wabo). Sinds de Waterwet van kracht is geworden (22 september 2009) zijn veel activiteiten die voorheen onder een Wvo-vergunning vielen, onder de Wm-vergunning komen te vallen. Het gaat hierbij om indirecte lozingen (lozingen op het riool). Voor deze lozingen heeft het waterschap een adviserende rol. Het waterschap heeft in adviezen uitgebracht voor haven- en industrieterrein Moerdijk. Voor directe lozingen (lozing op het oppervlaktewater/in de bodem) dient vanaf 15 december 2009 een vergunning ingevolge de waterwet te worden afgegeven. Voor het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn in meldingen voor de Waterwet ingediend. Toezicht De bedrijven die op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn gevestigd, worden door de gemeente of provincie onder andere gecontroleerd op het naleven van de op hen van toepassing zijnde milieuvoorschriften. In de volgende tabel is het aantal controles voor het jaar 2010 opgenomen. Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

22 Tabel 3.18: aantal controles 2010 naleving voorschriften Gemeente Provincie Controle activiteitenbesluit 222 Controle Wm-vergunning Controle activiteitenbesluit is voor de provincie niet van toepassing, aangezien dat de gemeente altijd het bevoegd gezag is bij bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen. Uit de gegevens blijkt dat er door de provincie en gemeente in 2010, 481 controlebezoeken zijn uitgevoerd om de milieuregels te controleren. Deze controles hebben bij 165 verschillende bedrijven plaatsgevonden Veiligheid BRZO-bedrijven Bedrijven, die door de hoeveelheid en aard van de aanwezige gevaarlijke stoffen een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). In de volgende tabel is het aantal bedrijven opgenomen die onder het BRZO vallen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen bedrijven die onder het bevoegd gezag van de gemeente en provincie vallen. Tabel 3.19: BRZO-plichtige bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk Type bedrijf Aantal BRZO-bedrijven Gemeentelijke bedrijven 9 Provinciale bedrijven 7 Totaal 16 In de risicokaart (figuur 3.7) van de provincie Noord-Brabant is met de oranje vierkantjes aangegeven waar de BRZO-bedrijven zich bevinden. De risicokaart is digitaal beschikbaar via de website van de provincie (www.brabant.nl). Figuur 3.7: risicocontourenkaart van het haven- en industrieterrein Moerdijk Hulpverleningsdiensten De brandweer en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) hebben informatie aangeleverd met betrekking tot het uitrukken van de hulpverleningsdiensten op haven- en industrieterrein Moerdijk. De RAV is sinds 2005 een zelfstandige Haven- en industrieterrein Moerdijk, monitoringrapport

Milieumonitoringrapportage 2014 Haven- en industrieterrein Moerdijk

Milieumonitoringrapportage 2014 Haven- en industrieterrein Moerdijk Milieumonitoringrapportage 2014 Haven- en industrieterrein Moerdijk Resultaten in vogelvlucht Gebaseerd op de Milieumonitoringrapportage Haven- en industrieterrein Moerdijk 2014 9 december 2015 Wat u vooraf

Nadere informatie

MONITORINGRAPPORT 2011 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

MONITORINGRAPPORT 2011 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK MONITORINGRAPPORT 2011 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. GEGEVENSVERZAMELING... 5 3. MONITORINGRESULTATEN 2011... 7 3.1 Gevestigde bedrijven... 7 3.2 Ruimtegebruik...

Nadere informatie

MONITORINGRAPPORT 2012 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

MONITORINGRAPPORT 2012 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK MONITORINGRAPPORT 2012 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1. INLEIDING... 5 2. ALGEMENE GEGEVENS BEDRIJVENTERREIN... 6 3. ENERGIE... 12 4. LUCHT... 15 5.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst samen werken aan Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011-2015

Intentieovereenkomst samen werken aan Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011-2015 Intentieovereenkomst samen werken aan Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011-2015 Intentieovereenkomst samen werken aan Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011-2015 PARTIJEN: 1. Havenschap Moerdijk, vertegenwoordigd

Nadere informatie

MONITORINGRAPPORT 2009 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

MONITORINGRAPPORT 2009 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK MONITORINGRAPPORT 2009 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...2 2. GEGEVENSVERZAMELING...3 3. MONITORINGRESULTATEN 2009...5 3.1 Gevestigde bedrijven... 5 3.2 Ruimtegebruik...

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 23 mei 2013 bij hen binnengekomen aanvraag van de Stichting Vergunning Moleneind om vergunning

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op het op 3 oktober 2005 bij hen ingekomen verzoek van Shell Nederland Chemie, gelegen aan Chemieweg 25 te Moerdijk, tot gedeeltelijke intrekking van

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011 2015 (definitief d.d. 6 oktober 2011)

Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011 2015 (definitief d.d. 6 oktober 2011) Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011 2015 (definitief d.d. 6 oktober 2011) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSSITUATIE 4 3. KADERS 5 4. STAKEHOLDERS 7 5. ORGANISATIE DVM 2011-2015

Nadere informatie

Koplopers duurzaamheid op Haven- en industrieterrein Moerdijk

Koplopers duurzaamheid op Haven- en industrieterrein Moerdijk Koplopers duurzaamheid op Haven- en industrieterrein Moerdijk Koplopers duurzaamheid op Haven- en industrieterrein Moerdijk Opdrachtgever : Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk Contactpersonen : Jan

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 27 mei 2009 bij hen ingekomen aanvraag van Shell Nederland Chemie BV, vestiging Moerdijk, om de op 22 april 2003 aan haar verleende Wm-vergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2107629/3370006 op de op 18 januari 2013 bij hen ingekomen aanvraag van MSD Oss BV, om een vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Ondertekening Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens deze,

ONTWERPBESLUIT. Ondertekening Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens deze, ONTWERPBESLUIT Onderwerp Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben op 15 juni 2016 een verzoek tot het intrekken van de omgevingsvergunning (milieu) d.d. 7 juli 2005 met kenmerk 113155 ontvangen van

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Kenmerk: 2015/50286 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1 Vergunningensituatie...

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

MONITORINGRAPPORT 2008 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

MONITORINGRAPPORT 2008 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK MONITORINGRAPPORT 2008 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK Inhoudsopgave VOORWOORD 2 1. INLEIDING 3 2. PROEFTUINEN 5 3. GEGEVENSVERZAMELING 9 4. MONITORINGRESULTATEN 2008 11 4.1 Gevestigde bedrijven 11

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053399/2882188 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van BMC Moerdijk BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Zaaknummer: 2015-0968 Kenmerk: 2015/48998 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van A. Hak Products B.V. (voorheen: Remag Alloys B.V. en IMCO Recycling B.V.) ten behoeve van het recyclen van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen (Locatie:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 januari 2008 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Drimmelen om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG. DCS Drecht Coating Services B.V. 0168 41 27 www.dcscoating.nl

MVO JAARVERSLAG. DCS Drecht Coating Services B.V. 0168 41 27 www.dcscoating.nl MVO JAARVERSLAG Drecht Coating Services B.V. 2010 Maatschappelijk Verantwoord d Ondernemen is voor DCS Drecht Coating Services dé bedrijfsvoerings filosofie voor de komende jaren. Continuïteit, arbeidsvreugde

Nadere informatie

Communicatie protocol tussen Omrin, gemeente Harlingen en de provincie Fryslân

Communicatie protocol tussen Omrin, gemeente Harlingen en de provincie Fryslân Communicatie protocol tussen Omrin, gemeente Harlingen en de provincie Fryslân Juni 2011 Ondergetekenden: Gemeente Harlingen, ten deze vertegenwoordigd door de burgemeester de heer P.Scheffer, handelende

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst Corus in IJmuiden TRUST Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst TRUST Tata Power - corus - Tata Steel Corus in IJmuiden is van plan de komende jaren een nieuwe warmtekrachtcentrale

Nadere informatie

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer Smurfit Kappa Roermond Papier BV te Roermond Zaaknummer: 2016-603446 Kenmerk: 2017/3913 d.d. 19 januari

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2095349/3372519 op de op 10 februari 2012, met kenmerk 2889735, verleende vergunning aan Dalm Werkendam BV voor het

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Provincie Zeeland Middelburg: 28 juli 2009 Nummer: 09027212 Afdeling: Milieuhygiene BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 1. AANLEIDING Op 31 januari 2006 hebben wij aan Demontagebedrijf Schroot

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Heros Sluiskil B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 545160 Havenbedrijf Amsterdam N.V. De heer J. Blom Postbus 19406 1000 GK AMSTERDAM

Nadere informatie

MONITORINGRAPPORT 2013 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

MONITORINGRAPPORT 2013 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK MONITORINGRAPPORT 2013 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK Opdrachtgever : Havenschap Moerdijk Contactpersoon : J. Rentrop Datum : 3 december 2014 Status : Definitief Rapportnummer : HK/14.455/20756/DB

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei Gemeente Woudenberg Besluitenregistratie: RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Postregistratienummer : 130443//l 31 Oer] 33 13 Datum inboeken : 30 april 2014 Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD OR Nee Communicatie

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG. DCS Drecht Coating Services B.V.

MVO JAARVERSLAG. DCS Drecht Coating Services B.V. MVO JAARVERSLAG Drecht Coating Services B.V. 2012 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor DCS Drecht Coating Services dé bedrijfsvoerings filosofie voor de komende jaren. Continuïteit, arbeidsvreugde

Nadere informatie

^3rn ge vi rt g s diens t ļí

^3rn ge vi rt g s diens t ļí ^3rn ge vi rt g s diens t ļí Midden- en We«i-Brabant H Directie Ecologie Ons kenmerk C2121385/3452831 Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 31 mei 2013 bij hen binnengekomen aanvraag

Nadere informatie

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C /

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C / vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 2 mei 2013 ontvangen verzoek van Hamilton Metaalhandel BV, Hellasstraat 12a te Tilburg tot intrekking

Nadere informatie

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Statenmededeling Onderwerp Mestbewerking in Noord-Brabant Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Aanleiding In maart 2014 hebben

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan. ESD-SIC bv. Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide

OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan. ESD-SIC bv. Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan ESD-SIC bv Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide (Locatie: Kloosterlaan 11-13 te Farmsum) Groningen, 15 februari

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

IJmuiden, 16 oktober 2014

IJmuiden, 16 oktober 2014 IJmuiden, 16 oktober 2014 Betreft : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van de vergunning van Harsco door het veranderen van de werkwijze met betrekking tot de afhandeling van ROZA-slak.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Postbus 2 4540 AA Sluiskil Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 19 juli 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Lijnco Green Energy B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 augustus 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Melkveebedrijf

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van het plaatsen van een voorraad ijzerchloride bij de waterzuivering (locatie: Fabriekslaan 12, Hoogkerk) Groningen, 21 november 2012

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2088227/ 3268644 op de op 31 juli 2012 ingekomen aanvraag van Remondis Argentia BV, om vergunning op grond van de Wet

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 MER-Evaluatie E.ON Energy from Waste Delfzijl BV Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 2 Aanleiding... 2 Omschrijving van de MER evaluatieprogramma... 2 MER Evaluatie... 3 Luchtemissies...

Nadere informatie

Op 20 februari 2015 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de haalbaarheid van een containerterminal op Sluiseiland te beoordelen.

Op 20 februari 2015 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de haalbaarheid van een containerterminal op Sluiseiland te beoordelen. Afdeling Expertise B. Wachelder T 088-5450473 bwachelder@odmh.nl Gemeente Gouda t.a.v. de heer D. Wissel Postbus 1086 2800 BB Gouda Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Besluitdatum Verzenddatum

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V.

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. REPORT Weesp, The Netherlands Health, Safety & Environment Issue Date: 19 mei 2016 Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. COPYRIGHT AND PROPERTY ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

TOEZICHTPLAN

TOEZICHTPLAN <naam bedrijf> <tijdvak> TOEZICHTPLAN Afdeling Toezicht en Handhaving Team Specialismen Laatst geactualiseerd op Toezichthouder (opsteller) Tweede toezichthouder Vergunningverlener Printdatum 6 september

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Deze bijlage maakt deel uit van de Beleidsregel VTH 2016 provincie Groningen Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregel

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING Beslissing van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake het uitvoering geven aan de bevoegdheid ingevolge artikel 2.33 tweede lid

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Sloe Centrale B.V. Albaniëweg 10 4389 PR RITTHEM Kenmerk: Afdeling: W-AOV150322 Vergunningverlening Datum: 26 augustus 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie