BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 14 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 14 april 2015"

Transcriptie

1 Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris; A. van den Berg, mr. A.W. Bom-Lemstra, J.W.A. van Olphen, I.J.A. ter Woorst, A.G. Wiegman, hoogheemraden, M.C.E. de Graaf, teamleider Communicatie en Crisisbeheersing en drs. I. Swart, notulist. Niemand 1. VASTSTELLING AGENDA D&H d.d. 14 april 2015 GEWIJZIGD VASTGESTELD De agenda wordt als volgt gewijzigd: - Agendapunt 3.b.8. (Verlenging huurovereenkomst Delftechpark) wordt van de hamerstukken overgeheveld naar de bespreekstukken als agendapunt 3.a.6; Agendapunten 3.b.9 tot en met 3.b.ll worden hernummerd naar agendapunten 3.b.8 tot en met S.b.lO. 2. BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST GEWIJZIGD VASTGESTELD Op pagina 60, agendapunt 6 (rondvraag), inbreng hoogheemraad Bom- Lemstra, eerste gedachtestreepje worden de woorden "contact...zuid- Holland" verwijderd. ingetrokken De besluitenlijst van de vergadering van 17 maart 2015 wordt op pagina 51 gewijzigd. Het besluit genomen bij agendapunt 3.b.l (Beëindiging lidmaatschap Landschapstafel Hof van Delfland) wordt ingetrokken en het besluit wordt aangehouden. Het onderwerp komt opnieuw aan de orde, zodra hierover overleg met de gemeente Den Haag heeft plaatsgevonden. Burger, J. 3. BESLISPUNTEN 3.a. Bespreekstukken 3.a.l. Korte meldingen commissies d.d. 7 april 2015 De korte meldingen van de commissies Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, Waterveiligheid en Waterkwaliteit worden gewijzigd vastgesteld. Leem borg, L.

2 De korte melding van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering van 7 april 2015 wordt als volgt gewijzigd: Fobler, H.K.B. > De namen van de actiehouders bij agendapunt O4.B.01 (jaarverslag 2014 inclusief financiële jaarrekening, alsmede jaarverslag van de Rekeningcommissie 2014) worden gewijzigd > De laatste toezegging wordt verwijderd. - In de korte melding van de commissie Waterveiligheid van 7 april 2015 wordt bij agendapunt 06 (rondvraag) bij de toezegging over Kwintsheul als note bene opgenomen dat de kwestie onder de rechter ligt. De korte melding van de commissie Waterkwaliteit wordt als volgt gewijzigd: > De datum van de commissievergadering wordt veranderd in 7 april 2015; > Bij de aanwezigen wordt de heer Middendorp eenmaal vervangen door de heer ir. C.L.C. van Kretschmar. 3.a.2. Brief aan de provincie Zuid- Holland inzake het conceptsuppletieprogramma van Rijkswaterstaat De brief aan de Provincie Zuid- Holland, inzake het conceptsuppletieprogramma van Rijkswaterstaat, ons kenmerk , vastte stellen. Oosten - Da pp, J.T. van 3.a.3. Doorontwikkeling schouw Aan de hand van twee scenario's een (voorgenomen) besluit te nemen tot aanpassing van de organisatorische verdeling van schouwwerkzaamheden. Hooimeijer, J.F. GEWIJZIGD VASTGESTELD Gezien de discussie met de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering over de doorontwikkeling van de schouw, wordt gekozen voor scenario 1 (herverdeling taken schouwmeesters versus operationele medewerkers). De achtergrond van deze keuze is de borging van de kennisoverdracht van de schouwmeesters naar de operationele medewerkers. Als randvoorwaarde hierbij geldt dat de schouw- 63

3 meesters en de operationele medewerkers de werkzaamheden op een gelijke wijze uitvoeren zodat de uniformiteit geborgd is. Hoogheemraad Wiegman tekent aan dat de uiteindelijke beslissing genomen zal worden door het nieuwe college. 3.a.4. Prestatieafspraken gegevensbeheer, tactisch beheer en 3Di (actiepunt 3171) 1. De prestatieafspraken 3Di worden akkoord bevonden; 2. De prestatieafspraken gegevensbeheer zijn met wijziging akkoord. Het woord "meer" in de eerste zin van paragraaf 4 (sturing en beheersing) wordt verwijderd; 3. De doelen van tactisch beheer worden geconcretiseerd. De prestatieafspraken tactisch beheer worden geagendeerd voor de D&H-vergadering van 26 mei 2015; 4. In relatie tot gegevensbeheer is borging van beheer en onderhoud noodzakelijk. In de eerste voortgangsrapportage wordt het college geïnformeerd over de wijze waarop dit geborgd wordt; 5. Het college wordt eenmaal per kwartaal door de secretarisdirecteur gerapporteerd over voortgang van de realisatie van de prestatieafspraken gegevensbeheer, tactisch beheer en 3Di. Konings, D / Visser, J.W. / Baeten, P.J.R. Informatie Delfland is een beheerorganisatie. Gegevensbeheer, tactisch beheer en 3Di zijn essentieel. Het belang van he voortvarend oppakken, implementeren en onderhouden resp. bijhouden hiervan wordt benadrukt. 3.a.5. Onderzoek maaivelddaling 1. Deel te nemen aan het maaivelddalingsonderzoek van de Technische Universiteit Delft 2. De financiële bijdrage ter grootte van voor het maaivelddalingsonderzoek beschikbaar te stellen uit het innovatiefonds Riemersma, S.J. 3.a.6. Verlenging huurovereenkomst Delftechpark Aan te gaan de verlengingsovereenkomst van het huurcontract Delftechpark waardoor het huurcontract na 31 mei 2015 wordt verlengd met 2 jaar. Maden, B.P. van der 64

4 met kanttekening De dijkgraaf en hoogheemraad Wiegman informeren op welke moment de bovenstaande huurovereenkomst moet worden opgezegd om verlenging van een huurperiode van een jaar na 31 mei 2017 te voorkomen. Maden, B.P. van der 3.b. Hamerstukken 3.b.l. Peilbesluiten Nieuwland en Noordland, polder Hoek van Holland, Wippolder en Kerkpolder-Noord; gemeenten Westland, Den Haag, Midden- Delfland en Delft De W voor te stellen: 1. De vorige peilbesluiten Nieuwland en Noordland uit 2005, polder Hoek van Holland uit 2005, Wippolder uit 2000 en Kerkpolder- Noord uit 2005 in te trekken; 2. de peilbesluiten Nieuwland en Noordland, polder Hoek van Holland, Wippolder en Kerkpolder- Noord (gemeenten Westland,Rotterdam, Den Haag, Midden-Delfland en Delft) vast te stellen. Riemersma, S.J. 3.b.2. Peilbesluiten Kralingerpolder, Oude Campspolder (gemeenten Midden-Delfland en Westland) en Foppenpolder (gemeente Midden-Delfland) De W voor te stellen: de vorige peilbesluiten Kralingerpolder, Oude Campspolder en Foppenpolder uit 2001 in te trekken; - de peilbesluiten Kralingerpolder, Oude Campspolder (gemeenten Midden-Delfland en Westland) en Foppenpolder (gemeente Midden- Delfland) vast te stellen. Naring, M.W. 3.b.3. 3.b.4. Antwoorden op de schriftelijke vragen van de AWPD inzake de lekkage aan de A4 en de rol van Delfland daarin Machtiging t.b.v. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. De antwoorden op de schriftelijke vragen van de AWPD inzake de lekkage aan de A4 en de rol van Delfland daarin worden vastgesteld. In te stemmen met de machtiging door de dijkgraaf van de heer A.G. Wiegman, hoogheemraad, of iedere directeur van de Nederlandse Waterschapsbank N. V. om Delfland te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N. V. op 23 april Ammerlaan, R.A. Brandt, M.H.J. 65

5 3.b.5. Jaarverslag 2014 inclusief financiële jaarrekening De verenigde vergadering te adviseren: 1. Het jaarverslag 2014 vast te stellen; 2. Het vormen van een reserve voor Huisvesting; 3. Het overschot van van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen: a. Een storting van in de egalisatiereserve gebouwd; b. Een storting van in de egalisatiereserve ingezetenen; c. Een storting van in de egalisatiereserve ongebouwd; d. Een storting van in de reserve Huisvesting; e. Een storting van in de algemene reserve weerstandsvermogen watersystemen; 4. Het overschot van van de taak zuiveringsbeheer als volgt te dekken: a. Een storting van in de reserve Huisvesting; b. Een onttrekking van uit de algemene reserve weerstandsvermogen zuivering; 5. Ten aanzien van de investeringen en onderhanden werken als volgt te besluiten: a. Het afvoeren van investeringsplannen voor en bedrag van miljoen en beschikbaar gesteld krediet voor een bedrag van miljoen conform tabel 5.2 gereedgekomen en geactiveerde werken in hoofdstuk 5 van het jaarverslag; b. Het overbrengen van onderhanden werk naar gereedgekomen werken voor in totaal een bedrag van conform tabel 5.2 gereedgekomen en geactiveerde werken in hoofdstuk 5 van het jaarverslag; c. Het overbrengen van de restantkredieten naar 2015 voor een totaalbedrag van conform tabel 5.4 de staat van restantkredieten in hoofdstuk 5 van het jaarverslag. Helm, R.R.J. van der 66

6 3.b.6. Reactie op verzoek wijziging kwijtscheldingsverordening Delfland 2013 van Stichting K.A.D.E. De reactie van het college van dijkgraaf en hoogheemraden op het verzoek van de Stichting K.A.D.E., kenmerk vast te stellen. Smit, G.A.M. 3.b.7. Reactie op verzoek wijziging kwijtscheldingsverordening Delfland 2013 van de heer M.L. Smit De reactie van het college van dijkgraaf en hoogheemraden inzake het kwijtscheldingsbeleid Delfland aan de heer M.L. Smit, kenmerk vast te stellen. Smit, G.A.M. 3.b.8. Uitkomsten accountantsonderzoek financiële onderbouwing project huisvesting De rapportage 'Bevindingen financieel onderzoek Vervolgstappen Project Huisvesting Medewerkers' ter kennisneming aan te bieden aan de verenigde vergadering. Brandt, M.H.J. 3.b.9. Brief aan de Verenigde Vergadering inzake bedrijfsongeval op de Groote Lucht De brief aan de Verenigde Vergadering inzake bedrijfsongeval op de Groote Lucht, ons kenmerk vast te stellen. Verbeek, A.J.F. 3.b.l0. Nieuwe Stuurgroep en projectstructuur Huisvesting De notitie over de nieuwe stuurgroep en projectstructuur Huisvesting wordt vastgesteld, waarbij de stuurgroep bevoegd is om binnen de kaders van het project Huisvesting alle bestuurlijke besluiten te nemen die binnen de bevoegdheid van het college vallen. Brandt, M.H.J. 4. SCHRIFTELIJKE INFORMATIE 4.1. Openstaande uitnodigingen (geen uitnodigingen ontvangen) Nagekomen uitnodigingen: Afscheidsreceptie hoogheemraden Van der Vorm, Kromwijk en Van der Maat van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 13 mei 2015: de uitnodiging wordt g d naar de collegeleden Media analyse Klazenga, M Intentieverklaring voor de dienstverleningsovereenkomst tussen DSP en Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord Werf, R. van der 4.4. Concept inwerkprogramma van oud naar nieuw college (april/mei 2015) Swart, I. 67

7 4.5 Agenda en bijlagen Algemene Bestuur Aquon 16 april 2015 Filius, J.D. Informatie De vergaderstukken van Aquon laten een beeld zien die in lijn is met de afgelopen periode. De financiële basis is beter geworden. Het voornemen om de medewerkers op één locatie te huisvesten, is niet opgenomen in de begroting van Aquon. De kanttekeningen van de commissie Waterkwaliteit en datgene wat tussen collegeleden op de mail is gewisseld, neemt de portefeuillehouder mee naar de vergadering van het Algemene Bestuur van Aquon op 16 april Filius, J.D. 5. INGEKOMEN STUKKEN 5.1. Brief van provincie Zuid- Holland inzake Jaaroverzicht Commissaris van de Koning 2014 d.d. 18 maart 2015, ons kenmerk Oratie van prof dr Nehmelman d.d. 20 maart Brief van Jeugd Waterschap inzake Het Nationaal Jeugdbestuur komt naar u toe!, d.d. 20 maart 2015, ons kenmerk Activiteitenoverzicht duurzaam boer blijven in Midden- Delfland, editie nr. 5 maart Brief van Natuurmonumenten inzake Verkiezing Groenste Politicus 2015 van start, d.d. 29 maart 2015, ons kenmerk Wijnants, A Lijst ingekomen post D&H 6. RONDVRAAG Hooaheemraad Ter Woorst - heeft gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland gesproken over het voorbereidingsbesluit voor de Bochtafsnijding De Schie. De provincie zal geen voorbereidingsbesluit nemen en stuurt een brief dat de provincie de verantwoordelijkheid voor de risico's van de tijdelijke situatie op zich zal nemen. Zij beraadt zich over het opnemen van bestuurlijk contact Broek, H.L.J. van den 68

8 met de gemeente Rotterdam. - meldt dat uit concept Waterkwaliteitrapportage blijkt dat de chemische waterkwaliteit verbeterd is door de extra doorspoelingen van Delfland. Een positieve trend bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen lijkt er niet te zijn. Filius, F.D. Hoogheemraad Bom-Lemstra kondigt aan dat een voorstel over de aandelenoverdracht IOPW/ONW in voorbereiding is, waarna Delfland geen aandeelhouder meer is van de Holding IOPW NV. De Holding IOPW NV zal vervolgens worden opgeheven. De bestuurders van de IOPW NV en ONW BV blijven in functie totdat de Holding is opgeheven. Dit kan juridisch omdat het zijn van bestuurder van de Holding IOPW NV en ONW BV geheel los staat van het zijn van bestuurder van Delfland. Nederpel, F.J.H. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland van 4 mei mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart Secretaris n Haersma Buma 69

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 Hoogheemraadschap van Delfland ^9373 fint/ml^ VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 W: 16 december 2010 Aanwezig: Afwezig: mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, voorzitter; de heren A. van den

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra (W@l) de heer

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening. Aanwezig zijn: de heer De Beaufort (Natuurterreinen); de heer Beugelink (hoogheemraad); mevr. Hiemstra (AWP); de heer G. Jansen (WN); de heer Ketting (W@I);

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie