Schoolveiligheidsplan inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolveiligheidsplan inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Schoolveiligheidsplan inhoudsopgave Inhoudsopgave Schoolveiligheidsplan. Aanvullingen t.o.v. versie 1.6 d.d Inhoudsopgave Ten geleide Een overzicht in de tijd Schoolveiligheidsplan. Het tot stand komen Waarderingskader bekostigd onderwijs BVE (inspectietoezicht) Bejegening Veiligheid Vragenlijst ter toetsing van veiligheidscriteria Veiligheidsbeleid ROC X Opleidingen. LO Organisatie veiligheid ROC X Opleidingen. HR/BD Dienst HR Bedrijfsdienst Preventiemedewerkers LO Overzicht preventiemedewerkers (december 2009) Vertrouwenspersonen ( zie ook hoofdstuk 11) HR Werkgroep veiligheid HR/BD Arbodienst HR Coördinatie veiligheid. HR/BD College van Bestuur?? Arbo-coördinator HR Veiligheidscoördinator.?? Bedrijfshulpverlening (BHV) BD Bedrijfshulpverlening. BD Het hoofd bedrijfshulpverlening LO: Coördinator BHV BD De ploegleider bedrijfshulpverlening BD ( Concept) Plan organisatie bedrijfshulpverlening. BD 29 (inhoudsopgave bedrijfshulpverleningsplan) BD 1.5 Omgang met de media Richtlijnen/aandachtspunten voor omgang met de media. MP Overwegingen bij media-aandacht. MP Overige aandachtspunten inzake omgang met de media. MP Deelnemersstatuut. ( Rechten en plichten van de deelnemer) CS Overeenkomsten. CS Onderwijsovereenkomst (OOK) CS Voorwaarden onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs en Educatie Praktijkovereenkomst MBO (POK) CS Onderwijs en examinering. CS Examenreglement. (Inleiding) CS Examenreglement LO voor Competentiegerichte Opleidingen CS Examenreglement LO voor Eindtermgerichte Opleidingen. CS Reglement Commissie van Beroep bij Examens. CS Begeleiding en Voortgang. Het loopbaanportaal. LP 60

2 ( zie ook 4.1Begeleiding deelnemers.) LP Planning en roosters. Vakantieregeling Reglement financiële zaken FB&C Verzoek terugbetaling cursusgeld. FB&C Studiefinanciering. LP Verzekeringen. BD Convenant veilige school. BD Concepttekst veilige school ( primair onderwijs ) BD 73 provincie ( 2009) 2 Schoolgebouw en omgeving. BD Gebouw BD Fysieke inrichting. BD Algemeen onderhoud. BD Orde netheid en schoonmaak. BD Toiletten, urinoirs en wasbakken. BD Doorgangen en uitgangen. BD Noodverlichting BD Deuren BD Vloeren BD Ehbo materiaal. BD AED ( zie ook ontruimingsplannen) BD Ontspanningsruimten. BD Kleedruimten, wasgelegenheden en doucheruimtes. BD Waterbeheersplan ( legionellabeheersing) BD Trappen en lift. BD Bordessen en leuningen. BD Gevaarlijke stoffen. BD Kluisjes BD Persoonlijke beschermingsmiddelen HR? Beeldschermbril HR? Werkplekken. BD Werkplekonderzoek. BD Practicumlokalen. SECT Brandveiligheid.(Algemeen) BD Gebruiksbesluit ( gebruiksvergunning) BD Noodverlichting en rookmelders BD Brandmeldinstallaties. BD Ontruimingsplannen (calamiteitenplannen)(inhoudsopgave)bd Fysische factoren. BD Energievoorzieningen. BD Logboek brandveiligheidsvoorzieningen. BD Doel van het logboek. BD Inhoud van het logboek. BD 101

3 Andere vergunningen. BD Milieuvergunning ( Wet milieubeheer) BD / sect Omgeving. BD Specifieke situatie omgeving gebouw BD Verkeerssituatie ( openbaar vervoer ) BD Openbaar vervoer. BD Extra vervoer via school. BD Vertrektijdenregeling pendelbus per BD Specifieke verkeerssituatie BD Specifieke verkeeerssituatie BD Pilot Trafic Informers BD/ECO Beveiligingsplan ROC X BD Inleiding. BD Sociale veiligheid in- en in de omgeving van de gebouwen.bd Incidentenmonitor. ( zie ook 10.1 t/m 10.10) BD Het dragen van het pasje. BD Bezoekers. BD Cameratoezicht. BD Aankleding van de gebouwen. BD Situatie per gebouw. BD Gebouw BD Gebouw BD Gebouw BD Gebouw BD Gebouw BD Conclusies t.a.v. de formatie. BD Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) HR/BD Wettekst Artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet. HR/BD Aanpak RI&E door ROC X opleidingen. HR/BD Stand van zaken RI&E per februari 2010 HR/BD ROC-regels. HR/BD Gedrag. HR/BD Gedragscode HR/BD Gedragsregels voortvloeiend uit gedragscode. HR/BD Gedragsregels voor deelnemers ( uit rechten en plichten deelnemer)hr/bd Gedragsregels ICT gebruik deelnemer.(uit rechten en plichten deelnemer) Huisregels. HR/BD Kledingvoorschriften ROC X HR/BD Aanpak bij overtreding gedragscode en regels. HR/BD Aanpak bij overtreding wettelijke voorschriften. HR/BD Privacy HR/BD Privacybescherming algemeen. HR/BD Privacyreglement personeel. HR/BD 125

4 Privacyreglement deelnemer. HR/BD Handboek Begeleiding (nieuwe ) deelnemers. LP Inhoudsopgave handboek begeleiding deelnemers. LP Visie en uitgangspunten. LP Zorg en begeleidingsstructuur. LP Verwijsindex LP Leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimmelding. LP 141 Inleiding Verzuimmeldingen via het digitaal verzuimloket. Wat is het digitaal verzuim loket. Soorten van verzuim. Uitvoering van verzuimmeldingen binnen LO Leerling-Gebonden-Financiering (= LGF) LP Switchervoorziening LP Instroom LP Het muteren van deelnemers van de ene naar de andere opleiding Het uitschrijven van deelnemers. LP Bijlagen Handboek begeleiding. LP Jaarschema Leerling Gebonden Financiering. LP Handelingsplan LGF-MBO LP Evaluatie LP Nieuwe informatie digitaal verzuimloket d.d LP Begeleiding personeel. HR Notitie gesprekscyclus ROC X HR Ondersteunende materialen t.b.v. medewerkersbegeleiding en HR 153 (zelf)evaluatie Coaching van medewerkers. HR 153 ( Brochuretekst medewerkersbegeleidingsteam) Notitie t.b.v. project medewerkerbegeleiding. HR Deelnemersparticipatie. CS Betrokkenheid van de deelnemer bij ROC X Participatieladder als graadmeter van betrokkenheid. CS Interactie CvB en deelnemers. CS Voorwaarden voor deelnemersparticipatie. CS Job-Academy CS Deelnemersraad. CS Deelnemersraad zorg en welzijn schooljaar CS Deelnemersraad economie schooljaar CS Veiligheidsteam van deelnemers. CS Deelnemersparticipatie per CS Voorlopig reglement deelnemersraden (volgt) Ouderparticipatie. CS Ouderraad. CS Medezeggenschapsraad. CS Het ouderpunt. CS 165

5 4.5.0 Medezeggenschap. MR Organisatie van de medezeggenschap MR Reglement Centrale Medezeggenschapsraad ( inhoudsopgave) MR Huishoudelijk reglement Centrale Medezeggenschapsraad ( inhoudsopgave) Reglement Deelraad ( Inhoudsopgave) MR Scholing. HR Scholing algemeen ( Beleidsnotitie ROC X Leert) HR Inleiding beleidsnotitie ROC X Leert. HR Waarom een ROC X-breed deskundigheidsbevorderingsbeleid Strategische doelen ROC X. HR Scholingsprioriteiten. HR Planmatige aanpak van scholing. HR Uitgangspunten bij de organisatie en vormgeving van scholing. HR Middelen. HR Tot slot. HR Bijlagen. HR Stappenplan voor het maken van het jaarlijks scholingsplan. HR Taakverdeling. HR Scholing met het oog op de loopbaan HR Relevante paragrafen uit de nieuwe CAO BVE 2007 HR Blz. 10 en 11 uit Competentie gericht leren: kaders voor personeelsbeleid onderwijsgevenden HR Scholing Agressiehantering. HR Agressiehantering voor deelnemers. HR Agressiehantering voor personeel. HR Workshop Respect Agressiehantering voor conciërges, balie- en kantinemedewerkers Trainingen in relatie tot Coaching van medewerkers. HR Collegiale consultatie. HR Omgaan met intimiteit, seksualiteit en seksuele intimidatie HR Workshop Theater Aan Z HR Informatiebijeenkomst Loverboys. HR Training herkennen van drugs en drugsgebruik. (CAD) Mentoring. HR Het mentorenprogramma van ROC X Vakmatige scholing HR/SECT Specifieke opleidingen Veiligheid. BD Opleidingen Bedrijfshulpverlening BD Opleiding bedrijshulpverlening ( algemeen) BD Opleiding bedrijfshulpverlening (herhaling) BD Opleiding ploegleider bedrijfshulpverlening. (algemeen) BD 193

6 Opleiding ploegleider bedrijfshulpverlening (herhaling) BD Opleiding EHBO +AED BD Opleiding EHBO BD Opleiding AED BD Opleiding Voldoende Opgeleid Persoon ( VOP) BD Opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) BD Opleiding omgaan met alarmmeldingen (voor receptionist) BD Opleiding middelbaar veiligheidskundige (MVK) BD Stappenplannen. HR/BD Stappenplan overtreding gedragsregels Stappenplan conflicten non-verbaal en verbaal geweld Stappenplan conflicten tussen deelnemers Stappenplan conflicten tussen medewerker en student Stappenplan conflicten tussen medewerkers Stappenplan schade Stappenplan strafbare feiten Stappenplan strafbare feiten (burgerplicht) Stappenplan seksuele intimidatie en misbruik Stappenplan ongevallen ( nog niet ingevuld) 215 ( zie stappenplan bedrijfsongeval) 6.7 Stappenplan overlijden deelnemer of medewerker Stappenplan ontruiming ( zie ook ) Stappenplan bij pesten Calamiteitenplannen. HR/BD Calamiteitenplan Bedreiging Calamiteitenplan Bedrijfsongeval Calamiteitenplan Besmettelijke ziekten Calamiteitenplan Bommelding Calamiteitenplan Brand/ontruiming.(zie ook ) Calamiteitenplan Diefstal Calamiteitenplan Discriminatie Calamiteitenplan Externe Calamiteit Calamiteitenplan Mishandeling Calamiteitenplan Ongeval tijdens excursies Handboek calamiteitenplan Calamiteitenplan Schade aan gebouwen Calamiteitenplan Seksuele intimidatie Calamiteitenplan Vernieling Sancties deelnemers. HR/BD Protocol schorsing en verwijdering van deelnemers Schorsing Verwijdering Brieven inzake ( aankondiging) schorsing en verwijdering Sancties deelnemers t.a.v. drugs en alcohol ( concept) BD/HR Sancties personeel t.a.v. drugs en alcohol ( volgt ) HR Sancties personeel. HR 252

7 9.1 Concept leidraad voor leidinggevende m.b.t. het treffen van sancties. 252 ROC X (mei 2007) 10.1 Incidentenregistratie. HR/BD Welkom-scherm incidentenmonitor Meldformulier incidentenmonitor Formulier digitale melding aan beheerder Behandelformulier incidentenmonitor Statistisch overzicht incidentenmonitor Pilot nieuwe incidentenmonitor Evaluatie pilot incidentenmonitor Definities incidenten Melding ongevallen Formulier melding ongevallen Procedure huidige incidentenmonitor Klachtenregelingen. CS Klachtenregeling Algemeen Procedure klachtenregeling Algemeen Klachtenmeldingsformulier Klachtenregeling ongewenst gedrag. HR Nota preventie en bestrijding ongewenst gedrag. HR Inhoudsopgave. HR Voorwoord HR Reglement inzake ongewenst gedrag. HR Klachtenregeling ongewenst gedrag.( Artikel 1-11) HR Klachtenregeling ongewenst gedrag Artikel 12: Vertrouwenspersonen Aanstelling en bekendmaking vertrouwenspersonen.hr ` Taken vertrouwenspersonen. HR Bevoegdheden vertrouwenspersonen. HR Faciliteiten vertrouwenspersonen. HR Profiel vertrouwenspersonen HR Klachtenregeling ongewenst gedrag. (Artikel 13-19)HR Overzicht vertrouwenspersonen ROC X HR Klokkenluidersregeling (vertrouwenspersoon) HR Inhoud relevante wetsartikelen t.a.v. ongewenst gedrag.hr Huishoudelijk reglement klachtencommissie ongewenst gedrag Belangrijke andere documenten. Niet opgenomen in Schoolveiligheidsplan. Bijlages (Concept) Plan Bedrijfhulpverleningsorganisatie. BD Ontruimingsplannen per lokatie BD Risico-Inventarisatie en Evaluaties HR/BD Logboeken brandveiligheidsvoorzieningen. BD Studie/informatiegidsen per locatie/sector DB/SECTOREN 13 Samenvatting Actiepunten 304

8 14 Onderhoud Schoolveiligheidsplan Toetsing Instrumenten voor toetsing De risicoïnventarisatie en evaluatie Strategieën voor succesvolle toetsing Evaluatie Evaluatievragen Herziening De fase van herziening De succesfactoren bij herziening Onderhoud van het veiligheidsbeleid van ROC X Organisatie veiligheid. (zie hoofdstuk 0.3) (Concept) procedure handhaving onderhoud veiligheidsbeleid. 314

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Voorbeeld. Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente

Voorbeeld. Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente Voorbeeld Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente 1 maart 2007 Voorbeeld Blz.1 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013 Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo 30 september 2013 Vastgesteld in directievergadering: 14 mei 2013 Instemming leerlinggeleding CMR: 30 september 2013 Inleiding Scholengroep Carmel Hengelo

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid

Convenant Schoolveiligheid Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Een veilige

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Veiligheid binnen Het Keerpunt, hertoets

Veiligheid binnen Het Keerpunt, hertoets Veiligheid binnen Het Keerpunt, hertoets Inspectie jeugdzorg Inspectie van het Onderwijs Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie voor de Sanctietoepassing Utrecht, juli 2009 2 Samenvatting De Inspectie

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie