Nieuwsbrief Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 1 2001. Inleiding"

Transcriptie

1 Inleiding Nieuwsbrief Beroepsziekten? Ze zouden er niet mogen zijn! Een meetbare doelstelling van Arbodienstverlening is een daling van het aantal beroepsziekten. Om deze doelstelling te evalueren is goede registratie van gesignaleerde beroepsziekten van belang. Daarbij is het natuurlijk essentieel hoe arbozorgsystemen in organisaties functioneren. Een slecht functionerend arbozorgsysteem in een bedrijf met tekortkomingen in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot het optreden van beroepsziekten. Maar eveneens bij een goed functionerend arbozorgsysteem kunnen beroepsziekten optreden. Het signaleren van dergelijke aandoeningen zal het systeem voeden en leiden tot aanscherping. Het signaleren van beroepsziekten kan worden ingezet als strategisch instrument voor de Arbo-dienstverlening. Het is een hulpmiddel de werkgevers te laten voldoen aan de zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden. Voor de overheid en bedrijfstakken levert de melding en registratie van beroepsziekten beleidsrelevante informatie op. Dit is het uitgangspunt voor het Ministerie van SZW om de melding van beroepsziekten als verplichting voor Arbo-diensten in de Arbo-wet op te nemen. Het NCvB bundelt de gegevens van het registratiesysteem in een jaarlijks te verschijnen Signaleringsrapport Beroepsziekten. Het blijkt dat het rapport zeer vaak wordt geraadpleegd op de website. Het vormt een prikkel voor het NCvB om nog meer in te gaan op actuele beleidsvragen zoals die spelen bij de overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het prikkelt ook de Arbo-diensten om nog meer te doen aan het signaleren van beroepsziekten. In de praktijk echter blijkt dat bedrijfsartsen weinig tijd kunnen spenderen aan het goed uitzoeken van mogelijke gevallen en hierdoor prikkels voor preventie worden gemist. Dit is alvast een voorlopige conclusie uit het onderzoek dat onder bedrijfsartsen heeft plaatsgevonden. Arbo-diensten hebben inmid dels een brief gekregen waarin wordt aangekondigd dat het NCvB systematisch met de Arbo-diensten aan de slag wil om het melden van beroepsziekten goed te laten verlopen. Het zal ertoe moeten leiden dat meer artsen melden en dat de kwaliteit van de meldingen verder toeneemt. Dit levert wellicht de kennis op die nodig is om het aantal gesignaleerde beroepsziekten te laten dalen. Diensten en producten van het NCvB - Verstrekken van informatie (helpdesk) - Registreren van beroepsziekten - Jaarlijkse uitgave van Signaleringsrapport Beroepsziekten - Onderzoek en ontwikkeling - Bieden van ondersteuning aan artsen - Bijdragen aan opleidingen - In company trainingen - Heijermanslezing Een apart project binnen het NCvB is het Solvent Team: onderzoek en begeleiding van (ex-) werknemers met een vermoeden op chronisch toxische encephalopathie. Nieuwsbrief De Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van het NCvB. De Nieuwsbrief bevat actuele informatie over beroepsziekten en wordt gezonden aan relaties van het NCvB. In de Nieuwsbrief is praktische informatie opgenomen over het registratieproject. Redactie Y. Bulten B. Sorgdrager H.P.J. Stinis Bereikbaarheid van het NCvB Telefoon: Fax: voor beroepsziektemeldingen: Website: Bezoekadres: Academisch Medisch Centrum Meibergdreef AZ Amsterdam 1

2 Mededelingen Heijermanslezing Op 22 juni a.s. vindt er weer een Heijermanslezing plaats. Onderwerp: Oude en nieuwe beroepsziekten. Zie voor verdere informatie bijgaand programma en aanmeldingsformulier. Solvent Team Project Een van de moeilijke punten bij de beoordeling van patiënten met een mogelijke chronische toxische encephalopathie (CTE) is de uitgebreide differentiaal diagnostiek. Vooral de afgrenzing met depressie en het slaap-apneu syndroom blijkt lastig. Somberheid als gevolg van verlies van cognitieve functies door een CTE (vroeger noemden we dat een reactieve depressie) is goed te verklaren. Niet iedereen met een depressief beeld die relevante blootstelling aan neurotoxische stoffen heeft lijdt echter aan CTE. Binnenkort start een studie met als doel dit differentieel diagnostisch probleem beter te kunnen hanteren. Patiënten met een slaap-apneu syndroom hebben vaak klachten van concentratiezwakte, snel geïrriteerd zijn en traagheid. Als deze mensen in een beroep werken met forse blootstelling aan oplosmiddelen kan ten onrechte de diagnose CTE worden gesteld. Gevolg kan zijn dat patiënten hun werk veranderen of in de WAO raken en evenveel klachten houden als voorheen. Een gemiste kans, want de therapeutische successen bij het slaap-apneu syndroom zijn groot. Binnen het Solvent Team project bestaat nu de mogelijkheid een slaaponderzoek te laten verrichten. Ook wordt bezien of het neuropsychologisch profiel van patiënten met CTE verschilt met die van patiënten met een slaap-apneu syndroom. Akoestische shock bij medewerkers van callcenter: het zit in ieder geval tussen de oren! In de Nieuwsbrief is de eerste melding te lezen van oorpijn en slechter horen in verband met het gebruik van een headset. In Engeland wordt melding gemaakt van de akoestische shock. Een beroepsziekte door het dragen van headsets in call-centers. Naast auditieve klachten (doofheid, oorsuizen) zijn er ook andere klachten zoals duizeligheid, neerslachtigheid en hoofdpijn. Klachten blijken te ontstaan na een hard intens geluid. Dit kan het gevolg zijn van een te luide afstelling van de headset. Dit kunnen we aantreffen in omstandigheden met veel achtergrondlawaai zoals in kantoortuinen het geval kan zijn. Daarnaast is het zo dat klanten door de telefoon verschillende geluidniveaus kunnen produceren. Lawaai kan gehoorschade veroorzaken, Directe gehoorschade door lawaai lijkt minder waarschijnlijk bij het gebruik van headsets. Wel kunnen reflexen zoals richt-, schrik- en verdedigreflexen getriggerd worden. De werkomstandigheden in een callcenter zoals geconcentreerd onder tijdsdruk werken, beeldschermwerk en hinder van achtergrondlawaai kunnen niet-auditieve effecten versterken. Gaarne roepen we u op om melding te doen van dergelijke klachten indien u deze in uw populatie tegenkomt. Het NCvB kan dan een beter inzicht krijgen in het verschijnsel van de acoustic shock. Beroepsziektestatistieken in Europa De werkgroep van het European Forum voor verzekering tegen beroepsziekten en arbeidsongevallen die zich bezighoudt met vergelijking van beroepsziektestatistieken heeft een interessant rapport geproduceerd waarin o.a. door case studies de verschillen in systemen tussen de verschillende landen zichtbaar worden gemaakt. Het Nederlandse signaleringssysteem wordt gezien als een alternatieve manier om zicht te krijgen op het voorkomen van beroepsziekten. Het vervolg van deze studie zal bestaan uit een periodieke update en uitbreiding met vergelijkende casestudies over o.a. astma en asbestkanker en beroepsziektes die niet op alle lijsten van beroepsziekten voorkomen zoals rugklachten. Bij het vervolg van deze studie zal het NCvB betrokken worden. Beroepsziekten ook bij de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming? Onder voorzitterschap van Prof. H. Willems vond op 8 februari in het Coronel Instituut van het AMC een bijeenkomst plaats. Er is een aanzet gegeven om te komen tot een Kenniscentrum voor verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming, baarbij o.a. TNO, het Coronel Instituut en het NCvB participeren. Een dergelijk Kenniscentrum kan een rol spelen bij de gedachtenvorming voor het mogelijk herinvoeren van een risque professionel bij de arbeidsongeschiktheidsrege-lingen. Namens het NCvB heeft T. Pal een inleiding verzorgd. 2

3 Verschenen Occupational and environmental infectious diseases. Edited by A.J. Couturier, OEM Press Beverly farms, Massachusetts, ISBN blz. Dit naslagwerk (en leerboek) over beroepsgebonden infectieziekten omvat drie onderdelen: I. Fundamentals II. Diseases III. Unique problems and settings. In het eerste deel staat in algemene termen beschreven: de diagnostiek, de epidemiologie, de risicoberoepen, de vaccinatiemogelijkheden, gezondheidsbewaking en de voorlichting en instructie van werknemers. Deel 2 behandelt specifieke ziekten als TBC, Legionella, Influenza, Lyme en Malaria naast reizigersziekten en enige orgaanaandoeningen (long, maagdarm en huid). Bij elke aandoening is een praktische benadering aangegeven. Tevens wordt aangegeven wat een PAGO kan bijdragen aan bijvoorbeeld preventie en opsporing en wat de inhoud van voorlichting en instructie van werknemers in ieder geval moet inhouden. Deel 3 omvat hoofdstukken over risicogroepen als zwangeren, labpersoneel, gezondheidszorgwerkers, en rioolwerkers en beschrijft tenslotte de emerging infections van buiten- en binnenklimaat, zoönosen en biologische oorlogsvoering. Uitgebreide literatuurverwijzingen complementeren het geheel. Het is een boek vanuit de Amerikaanse praktijk geschreven maar door de praktische benadering ook goed bruikbaar in ons land. Het is zeer up-to-date. Zo geeft het al aan dat bijvoorbeeld BSE mogelijk via bloed overgedragen kan worden, behandelt het de Legionella uitgebreid en stelt daarbij terecht dat dit in de eerste plaats een milieuziekte is. De Legionella kan ook via spoelwater op open verwondin gen ziekte veroorzaken, dus beladers van huisvuilwagens opgelet bij het verlenen van eerste hulp met water uit de kunststoffencontainers welke geruime tijd in de warme cabine van de huisvuilwagen hebben gelegen. Dit boek is een voorbeeld hoe een bedrijfsgezondheidskundige (en milieukundige) benadering er uit moet zien. Een echte aanrader voor elke Arbo-dienst en het kan behulpzaam zijn om de huidige lacunes met betrekking tot de biologische agentia in de RIE en bij het PAGO nader in te vullen. Medisch dwalen Onlangs verscheen de tweede oplage van de tweede druk van Medische misvattingen door Van Everdingen en Kaandorp (ISBN X). Voor de in beroepsziekten geïnteresseerde bedrijfsarts, en dat zijn we tenslotte allemaal, staan er aardige zaken in. Slechts de helft van alle Lyme patiënten vertoont een erythema migrans en die is vaak ook niet erg typisch: zo is dit in de buurt van gewrichten vaak meer bruinachtig en is ook regelmatig nogal diffuus en onherkenbaar. Een onbetrouwbaar kompas om op te varen blijkt. Een bruine huid is een teken van gezondheid? Nee, eigenlijk meer van een poging van het lichaam om verdere schade te voorkomen. Zo kwam uw referent ooit op het spoor van een onbewuste blootstelling van een lasser aan UV-licht: De man kreeg een bruine huid via de weerspiegeling van het licht door de glimmende aluminium afzuigleiding! Een infectie is pas een infectie als aan de postulaten van Koch wordt voldaan? Nee dus en dat wordt uitgelegd. Gelooft u ook nog dat spanningshoofdpijn door spanningen veroorzaakt wordt of dat de visus het criterium bij een rijbewijskeuring dient te zijn of dat de proef van McMurray bij het routineonderzoek van de knie behoort, dan is dit boek aan u wel besteed. RSI Bulletin Gezondheidsraad Advies over RSI, Gezondheidsraad 2000 Van de Gezondheidsraad is een advies over RSI verschenen. Een commissie onder voorzitterschap van hoogleraar M. Frings- Dresen van het Coronel Instituut heeft het advies opgesteld. Op verschillende fronten is verbetering van de aanpak nodig. In de eerste lijn moet gestreefd worden naar een eensluidende aanpak. Verschillende behandeladviezen leiden tot onzekerheid en niet tot een oplossing. Meer onderzoek naar effectiviteit is nodig, In het algemeen geldt in ieder geval meer bewegen om de belastbaarheid te verhogen. Belangrijk is de oproep maatregelen te koppelen aan een systematisch evaluatiekader. Het advies staat is geregistreerd onder nummer RSI 2000/22 en is te verkrijgen via Reacties op bijzondere gevallen Oogbindweefsel probleem t.g.v. UV straling In de Nieuwsbrief nr. 3 van 1998 is een geval van pterygium gemeld door dagelijkse bloot- 3

4 stelling aan irriterende agentia. Collega Groot van de Arbo Unie Goes meldt een geval van pterygium bij een controleur van zonnehemels. Een hoge UV belasting wordt gemeld als oorzakelijke factor. In de literatuur worden naast deze oorzaken ook blootstelling aan irritatie door wind, zand, stof en luchtverontreiniging genoemd. Ter preventie wordt een zonnebril met UV-B-filter geadviseerd. Bijzondere gevallen Oude beroepsziekten Ook een bezoek aan het openluchtmuseum De Zaanse Schans kan de inzichten in het optreden van (beroeps)infectieziekten vergroten. Bij de naar het museum overgebrachte inventaris van de eerste Albert Heijnwinkel van het land zit een blaasbalgje. Volgens de toelichting van de winkelbeheerder diende dit om papieren zakjes open te blazen. Dit mocht niet met de mond gebeuren in verband met mogelijke overdracht van ziekten. Dat deze transmissie mogelijkheid niet uit de lucht gegrepen is, valt uit het boek van Heijermans op te maken, waarin hij melding maakt van het optreden van syfilis bij spinners omdat die de gewoonte hadden de spindraden de spoelen in te blazen. Ook eerzame huisvaders liepen zo een geslachtsziekte op. BSE (nog?) onbekend als beroepsziekte Er bereikte ons een vraag over het risico dat de nieuwe variant Creutzfeldt-Jakob ziekte als beroepsziekte zou kunnen gaan optreden. Het steeds weer waarnemen van beelden in de pers waarbij sprake is van contact tussen bijvoorbeeld slagers en geslacht vee en dat in het kader van alle draconische maatregelen zal daar mede debet aan zijn. Een snelle doch uitgebreide search in de literatuur en op internet leverde wat werknemers betreft weinig verontrustend materiaal op. Toch zijn er nog zovele onzekerheden bijvoorbeeld over transmissiewegen, risicobronnen en risicogroepen, dat een volledige geruststelling nog niet absoluut gegeven kan worden. Chauffeurs minder vruchtbaar? Het dalen van het aantal spermatoïden wordt regelmatig in studies beschreven. Dat dit ook met het beroep kan samenhangen is al bij lassers aangetoond. Met de toenemende wachttijden in files (en zelfs in de trein) is er een nieuw risico aan het ontstaan: stijging van de temperatuur van de edele mannelijke delen met als gevolg een mogelijke verminderde vruchtbaarheid. Binnen twee uur kan de temperatuur 1.7 tot 2.2 graden Celsius hoger stijgen dan tijdens het wandelen. Voor beroepsmatig rijdende mannen weer een aandachtspunt bij de RIE (naast bijvoorbeeld zaken als ergonomische belasting, lawaai, uitlaatgassen, agressie en ongevallen). (Increase in scrotal temperature in car drivers. Bujan L. ea. Hum. Reproduction 15(6): ,2000 jun.) Ziekte van Weil als beroepsziekte Werken met water en modder brengt speciale risico s met zich mee. Zo kregen wij een beroepsziektemelding van een muskusrattenvanger die een infectie met de leptospira icterohaemorrhagiae opliep. De werknemer overleefde het. Dat het niet altijd goed afloopt bleek enige jaren geleden toen een te water geraakte ambtenaar in het Noorden van het land aan deze ziekte overleed. Vaccinatie is tot op heden alleen mogelijk tegen bepaalde leptospira-serotypen welke in het Verre Oosten voorkomen. Bijzondere gevallen? Vanuit Arbo-dienst Maetis bereiken ons regelmatig vragen over de overbelastingsklachten bij de medewerkers van thuiszorg. De klachten leveren een belangrijke bijdrage aan de verzuimspreekuren van bedrijfsartsen. Het zijn schouderklachten, tennisellebogen en het carpaal tunnel syndroom, die bedrijfsartsen vaststellen. De arbeidsgebondenheid van deze aandoeningen is niet altijd makkelijk vast te stellen op individueel niveau. Zelfs niet met de nieuwe RSI richtlijn. Dit komt door de gecombineerde belasting die veel van de medewerkers hebben. Een goede taakanalyse is daarbij natuurlijk van belang, maar dat kan niet altijd worden georganiseerd. Alle bellers concluderen dat de aandoeningen een probleem zijn in de sector. Belastende factoren zijn het werken in ongemakkelijke omstandigheden, het aantal uren dat medewerkers schoonmaakwerk verrichten en de tijdsdruk. Zwangere schilderes van naaktmodellen Een zwangere studente van de Kunstacademie vroeg advies over de blootstelling aan terpentijn/terpentine. Vooral bij het schilderen van naaktmodellen werd het warm gestookt en niet geventileerd. Zij had al eerder miskramen gehad en maakte zich zorgen. Geraadpleegde 4

5 vroedvrouwen spraken elkaar tegen. Ons antwoord was dat aangezien sommige gebruikte pigmenten en sommige gebruikte oplosmiddelen als reprotoxisch worden beschouwd, we haar adviseren om gedurende de zwangerschap met de cursus te stoppen. In het kader van haar opleiding zou ze individueel tijdelijk alleen met acrylverf en aquareltechnieken aan de gang kunnen. Ze zou dit met de docent bespreken. krijgen in belemmeringen van het melden van beroepsziekten aan het NCvB. De respons op de vragenlijst is zeer bemoedigend, want na de eerste ronde heeft al 43 % de vragenlijst teruggestuurd. Iedereen die de vragenlijst nog niet aan ons heeft teruggestuurd heeft recentelijk een herinneringsbrief gehad. In het belang van het onderzoek willen we iedereen vriendelijk verzoeken om de vragenlijst alsnog in te vullen en aan ons terug te sturen. Nieuws van het registratieproject Maart 2001 Bijlage van Nieuwsbrief Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Meer dan 1000 melders in 2000! In 1997 kreeg het NCvB de opdracht van het Ministerie van SZW een systeem van melden en registreren van beroepsziekten te organiseren en uit te voeren. In november 1999 is het melden van beroepsziekten door Arbodiensten in de Arbo-wet opgenomen, waarbij het NCvB door SZW is aangewezen als officieel centraal meldpunt. Op basis van berekeningen verwachten we dat ongeveer beroepsziekten gemeld kunnen worden. We schatten dat er ongeveer 2000 bedrijfsartsen praktisch werkzaam zijn in Arbo-diensten. Dit betekent dat de gemiddelde bedrijfsarts per jaar ongeveer tien nieuwe beroepsziekten ziet. Het zal voor de praktiserende bedrijfsarts duidelijk zijn dat deze schatting een conservatieve is. Vanaf de start in het voorjaar van 1997 melden bedrijfsartsen in toenemende mate beroepsziekten. Vooral het aantal meldende bedrijfsartsen laat een verheugende stijging zien. Jaar Aantal gemelde beroepsziekten Aantal meldende bedrijfsartsen Onderzoek naar meldgedrag bij bedrijfsartsen In februari is het NCvB gestart met een onderzoek naar het meldgedrag van beroepsziekten bij bedrijfsartsen die lid zijn van de NVAB. Met dit onderzoek hopen wij meer inzicht te Bijeenkomst contactpersonen Arbo-diensten Voorafgaande aan de Heijermanslezing 22 juni a.s. is een bijeenkomst gepland tussen contactpersonen van de Arbo-diensten en het registratiebureau beroepsziekten. Aanvang uur. Uitgebreide informatie hierover volgt nog. Melding- en registratieprocedure Het NCvB richt zich op de registratie van beroepsziekten die door bedrijfsartsen van Arbo-diensten worden vastgesteld. Beroepsziekten zijn klinisch waarneembare aandoeningen bij werknemers die in overwegende mate door het verrichten van arbeid zijn veroorzaakt. Naast de landelijke registratie van beroepsziekten door het NCvB zijn er andere registratie systemen die beroepsrisico s goed in beeld kunnen brengen. Zo zijn er voor bepaalde beroepen atlassen ontwikkeld (bouwnijverheid, agrarische sector en transport), en via de arbeidsinspectie en door onderzoek van CBS komen rapportages tot stand zoals de Arbobalans en de Arbomonitor. Melding- en registratieproject beroepsziekten Elk jaar neemt het aantal meldingen van beroepsziekten aan het NCvB sterk toe. Een verheugend feit, en om optimaal voorbereid te zijn op deze toename zijn wij bezig om ons melding- en registratiesysteem grondig aan te passen. Doel van deze aanpassingen is dat we de komende jaren alle meldingen op een goede 5

6 manier kunnen verwerken en dat we de melders sneller en vaker feedback kunnen geven. Op dit moment zitten we in de beginfase van het project en over een half jaar zal het nieuwe meldingsysteem operationeel moeten zijn. Wij zullen de Arbo-diensten en bedrijfsartsen tijdig op de hoogte brengen van eventuele veranderingen, zodat er optimaal gemeld kan blijven worden. Ontwikkeling in de procedure In de periode kunnen we een aantal fases in het registratieproject binnen het NCvB onderscheiden. In de voorlichtingen van 1997 en 1998 hebben we geadviseerd alle vermoede beroepsziekten te melden. Ons doel was het verzamelen van gegevens om zo kennis te krijgen over de gesignaleerde beroepsziekten in Nederland en over het meldingsgedrag van bedrijfsartsen. In 1999, fase 2 in het registratieproject, zijn we de meldingen nader gaan analyseren. Het bleek dat er een aantal meldingen eigenlijk niet thuis horen in het registratiesysteem beroepsziekten. Het betrof bijvoorbeeld letsels door een bedrijfsongeval zoals een geamputeerde vinger, een gevaar voor de gezondheid zoals een verhoogd loodgehalte in het bloed zonder klinisch beeld, en klachten over pijn zonder dat het een duidelijk klinisch beeld betrof. Vanaf 2000 zijn meldingen van deze categorieën niet meer meegenomen in het registratiesysteem. Deze fase 3 wordt gekenmerkt door een uitvalpercentage van ongeveer 14%. Het aantal binnengekomen meldingen in 2000 is dus hoger dan de 6063 die zijn geregistreerd. Aan de uitval levert de melding van gezondheidsklachten een bijdrage van 80%. Een voorbeeld: P109 en L100 zijn de codes voor spanningsklachten respectievelijk nekklachten. Voor ons is dit gegeven onvoldoende voor de registratie, zonder harde klinische diagnose. Tips om de kwaliteit van de meldingen te verbeteren 1. Bij het invullen van het registratieformulier verzoeken we bij vraag 6 (diagnose) het klinisch beeld te beschrijven. Gebruik hiervoor de Registratie Richtlijnen! Geïsoleerde klachten dus niet melden, d.w.z. de zgn. 100 CAS diagnose codes. 2. De bedrijfsongevallen niet melden. Echter, late en niet obligate gevolgen van het ongeval dienen wel gemeld te worden. Bijvoorbeeld de blijvende bronchiale hyperreactiviteit die zich uit in astma na een incident met massale blootstelling aan een etsende damp die in eerste instantie aanle i- ding heeft gegeven tot het ontwikkelen van longoedeem. 3. Bij twijfel melden of overleg met het registratiebureau! Twijfel mag! Bedrijfsartsen ervaren nog onduidelijkheid in wat nu wel een beroepsziekte is en wat niet. In principe zijn de Registratie Richtlijnen een houvast voor het melden van beroepsziekten. Naast de toch uitgebreide lijst van beroepsziekten waarvoor een Registratie Richtlijn is, is het uiteraard mogelijk dat er van een gesignaleerde beroepsziekte geen registratie richtlijn is. We zijn zeer geïnteresseerd in deze meldingen. We stimuleren dus ook in twijfelgevallen de signalen van vermoede beroepsziekten zichtbaar te maken door ze aan het NCvB te melden. Aandoening of gevaar voor de gezondheid Bij het melden van infectieziekten bestaat er bij het registratiebureau wel eens onduidelijkheid of het om een besmettingsgevaar gaat of dat er daadwerkelijk een infectie is en behandeling is ingezet. We zijn ons bewust dat we arbitraire beslisregels hebben opgesteld. We hanteren het volgende: besmetting met TBC (de Mantoux omslag) zonder medische consequenties, dus geen profylactische behandeling, is voor ons geen beroepsziekte. Een mogelijke Hepatitis B besmetting profylactisch behandeld met een immuunglobuline injectie en een vaccinatie programma wel. De PEP behandeling bij een prikaccident met verdenking op HIV besmetting eveneens. Twijfelgevallen door tillen en bukken In het registratiesysteem hebben we de volgende melding opgenomen. Een groepsleidster in de zwakzinnigenzorg heeft een hernia diaphragmatica. Bij de verzorging moet betrokkene veel bukken en tillen. Een oesophagitis ontwikkelde zich. Door veel bukken en tillen ontwikkelde een straatmaker een liesbreuk. Deze melding is eveneens in het registratiesysteem opgenomen. Tenslotte een aantal bijzondere meldingen - De steward met een chlamydia pneumonie (zes weken ziekteverzuim) waarbij de oorzaak 6

7 gezocht moet worden in het aanhoesten van passagiers in krappe ruimtes. We zijn benieuwd naar de grootte van het probleem in de luchtvaart. - De stewardess die vliegangst ontwikkelt en daardoor arbeidsongeschikt raakt. - De vreemdelingenbegeleider van een justitiële inrichting die een posttraumatische stress stoornis ontwikkelde na het aantreffen van een boef in een kast. Deze gedetineerde had zich hierin verstopt na een brandmelding. - Een ambulanceverpleegkundige prikt zich aan een naald die net is gebruikt bij een patiënt bekend met hepatitis C. Oorzaak: de ambulance ging te snel door de bocht. 7

Leerzame Schadeclaims

Leerzame Schadeclaims Leerzame Schadeclaims Leren van worst case scenarios als opstap naar effectieve interventie en preventie rond beroepsziekten W.A. Eshuis M.H. Schaapman N.J. Philipsen J.R. Popma G. van der Laan J.G. Bakker

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Opsporing. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. José de Jong - Bonfrer: Deelname aan het Peilstation Intensief Melden maakt me alerter

Opsporing. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. José de Jong - Bonfrer: Deelname aan het Peilstation Intensief Melden maakt me alerter Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Divisie Klinische Methoden en Public Health, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam 08Jaarverslag José

Nadere informatie

1 De relatie tussen werk en gezondheid

1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 De relatie tussen werk en gezondheid J.H.A.M. Verbeek en P.B.A. Smits De relatie tussen werk en gezondheid is medisch interessant en complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie

Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie Themapublicatie Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Januari 2009 Gert van der Laan Dick Spreeuwers Henk van der Molen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

REGISTRATIE-RICHTLIJNEN BEROEPSZIEKTEN. Nederlandse bewerking van de Information Notices on Diagnosis of Occupational Diseases

REGISTRATIE-RICHTLIJNEN BEROEPSZIEKTEN. Nederlandse bewerking van de Information Notices on Diagnosis of Occupational Diseases REGISTRATIE-RICHTLIJNEN BEROEPSZIEKTEN Nederlandse bewerking van de Information Notices on Diagnosis of Occupational Diseases 2 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord A. Door chemische agentia veroorzaakte ziekten

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid

Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid standaard April 1999 Deze standaard is in opdracht van het Lisv uitgevoerd door Cadans Uitvoeringsinstelling B.V. De uitvoering

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...4 2. INLEIDING...5 2.1. Onderzoeksvraagstellingen:...5 2.2. Leeswijzer...5

Nadere informatie

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van individuele kenmerken, organisatiekenmerken en institutionele kenmerken op de kans op een arbeidsongeval onder jonge

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

onflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidscon

onflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidscon rbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arb onflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidsconflicten arbeidscon rbeidsconflicten

Nadere informatie