Inhoudsopgave. Aannemen van een nieuwe werknemer Alcohol & drugs Bedrijfsarts Bedrijfsongeval... 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Aannemen van een nieuwe werknemer... 1. Alcohol & drugs... 5. Bedrijfsarts... 9. Bedrijfsongeval... 11"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Aannemen van een nieuwe werknemer Functiebeschrijving Hoe zoekt u nieuwe werknemers? Wervingskanalen Tekenen van de arbeidsovereenkomst Praktische tips... 3 Alcohol & drugs Kunt u uw werknemer ontslaan? Incidenteel dronkenschap of drugsgebruik Alcohol- of drugsverslaving Hoe verzamelt u bewijzen?... 7 Bedrijfsarts Taak van de bedrijfsarts Beoordeling van arbeidsongeschiktheid Welke rol heeft hij bij de re-integratie? Welke informatie krijg ik? Niet eens met bedrijfsarts Bedrijfsongeval Wat is een bedrijfsongeval? Omschrijving Geen verplichte verzekering Bent u als werkgever aansprakelijk? Stappenplan voor de bewijslastverdeling Melding bij de Arbeidsinspectie Onderzoek door de Arbeidsinspectie Praktische tip Melding bij een arbeidsongeval Concurrentie- en relatiebeding Wat houdt het in? Voorwaarden voor de geldigheid van het concurrentie- en relatiebeding Overtreding van het concurrentiebeding Praktische tips Modellen ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n, I

2 Deskundigenoordeel of second opinion Wanneer een deskundigenoordeel? Waarover gaat het deskundigenoordeel? Hoe gaat het in zijn werk? Wat is de waarde van een deskundigen oordeel? Diefstal en verduistering Kunt u uw werknemer ontslaan? Werknemer leent spullen Ontslag, een te harde sanctie Uw werknemer bekent en neemt vrijwillig ontslag Hoe verzamelt u bewijs? Praktische tips Discriminatie op de werkvloer Voorkomen van discriminatie Objectieve rechtvaardiging en voorkeurs beleid Onderscheid bij werving & selectie Inhoud personeelsadvertentie De keuze Hoever gaat gelijke behandeling? Welk risico loopt u als werkgever? Discriminatie op de werkvloer Klachtenprocedure Onderzoek en maatregel Gedragsverandering beklaagde Praktische tips Einde van het dienstverband Algemeen De eindafrekening Vakantiedagen Vakantiebijslag en dergelijke Verrekening openstaande schulden aan uw bedrijf Afgifte van een getuigschrift Referenties Afmeldingen Inleveren van bedrijfseigendommen Hoe lang moet u de gegevens bewaren? Praktische tips Al bij indiensttreding laten tekenen! Checklist opstellen Exitinterview houden Voorzichtig met getuigschrift Benader de nieuwe werkgever niet zelf II ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n,

3 Functioneren en disfunctioneren Functioneren Normaal presterende werknemer Goed presterende werknemers Disfunctioneren Kunt u hem ontslaan? Ondermaats presteren Verbetertraject inzetten Geen verbeteringen Praktische tips Onderbouw het disfunctioneren Bouw een dossier op Internet, en sociale media Kunt u dit controleren? Introductie Belangenafweging Het recht om het gebruik te regelen Mag u dat controleren? Vuistregels Kunt u de werknemer ontslaan? Praktische tips Technisch blokkeren Gedragscode Privé- adres Geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst Kledingvoorschriften en uiterlijke verzorging Algemeen Instructierecht werkgever Het moet wel noodzakelijkheid zijn Respectering van vier grondrechten Wat kan nog wel? Wat kunt u opnemen? Wat als hij zich niet aan de voorschriften houdt? Praktische tips Kort verzuim Wat is kort verzuim? Algemene omschrijving Voorbeelden uit de wet Overzicht van kortverzuimgebeurtenissen in cao s Voorwaarden In welke gevallen geen kort verzuim? Wat zijn de gevolgen? ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n, III

4 2. Praktische tips Arbeidsreglement Levensloopregeling Wat is een levensloopregeling? Hoe werkt het? Werknemers op ouder dan 50 jaar Waartoe bent u verplicht? Samenloop met de spaarloonregeling Voor welke vormen van verlof? Wat zet u op papier over de levensloop regeling? Levensloopregeling en ouderschaps verlof Belastingvoordeel Houd het jaarloon in de gaten Praktische tips Onnodige ziekmeldingen vermijden Geen automatisch recht op onbetaald verlof Uitbetaling bij verlofopname Loonbeslag Wat is loonbeslag? Begrip Hoe werkt het? Is beslag op zijn volledig loon mogelijk? Loonoverdracht en verpanding van het loon Wat is het gevolg voor u als werkgever? Praktische tips Meer/minder werken op verzoek van uw werknemer Kan uw werknemer dit eisen? Algemene regel Verzoek om minder (of meer) te mogen werken Wanneer moet hij het verzoek indienen en wat moet erin staan? Wie zwijgt, stemt toe Bent u verplicht om het verzoek toe te wijzen? Praktische tips Niet opdagen Ongeoorloofd afwezig Uw werknemer is te laat Welke maatregelen kunt u nemen? Disciplinaire maatregelen Inhouden van het loon IV ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n,

5 3. Kunt u hem ontslaan? Praktische tips Spreek uw werknemer aan op zijn ongeoorloofd verzuim Geen ontslag op staande voet bij een eenmalige ongeoorloofde afwezigheid Bouw een dossier op Ongewenst gedrag Omschrijving Wat moet u doen? Preventiebeleid Training van leidinggevenden Bescherming van slachtoffers Uw werknemer vindt dat u hem niet serieus neemt Uw werknemer heeft een klacht verzonnen Sancties voor u Ontslaan van uw werknemer Wanneer kunt u een werknemer ontslaan? Vast arbeidscontract Tijdelijk arbeidscontract Opzegverboden Welke opzegverboden bestaan er? Een opzegverbod en toch het arbeidscontract opzeggen? Een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV De reden voor ontslag Het afspiegelingsbeginsel bij bedrijfseconomisch ontslag De procedure bij het UWV Werkbedrijf De opzegtermijn Beëindiging door de kantonrechter Algemeen Redenen voor de ontbinding De kantonrechtersformule De procedure De pro-formaprocedure Ontslag op staande voet Dringende reden voor het ontslag op staande voet Onverwijlde opzegging en gelijktijdige mededeling Risico s onterecht ontslag op staande voet Praktische tips Een goed dossier is wezenlijk Pro-formaprocedure voor de zekerheid ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n, V

6 Opgepakt door de politie Wat zijn de gevolgen? Voorlopige hechtenis Uitvoering van een gevangenisstraf Kunt u hem ontslaan? Ontslag op staande voet Opzegging Ontbinding Praktische tips Opzegging door een werknemer Wanneer kan hij dat doen? Principe Tijdelijke arbeidsovereenkomst Zijn er verschillende manieren? De opzegging De vorm van de opzegging Waarop moet u letten? Duur van wettelijke opzegtermijn Duur van de contractuele opzegtermijn Opzegtermijn op grond van de cao Opzegging tijdens de proeftijd Wat bij een te korte opzegtermijn? Hoe kunt u reageren? Praktische tip Spijtoptanten Ouderschapsverlof Wat is ouderschapsverlof? Omschrijving Onbetaald verlof? Hoe werkt het? Wettelijk uitgangspunt Ouderschapsverlof anders spreiden Voorwaarden Meerlingen Kunt u hem verbieden ouderschapsverlof op te nemen? Kunt u hem verplichten (tijdelijk) een andere functie te aanvaarden? Hoe zit het met het inkomen van uw werk nemer en de andere arbeidsvoorwaarden? Is ontslag tijdens het ouderschaps verlof mogelijk? Ouderschapsverlof in deeltijd? Praktische tips Stel het rooster in overleg op Voltijd opname ouderschapsverlof Korter werken na ouderschapsverlof VI ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n,

7 Pleegzorg- & adoptieverlof In welke gevallen? Adoptie of pleegzorg voor meer kinderen Wie betaalt het adoptie- of pleegzorg verlof? Praktische tip Proeftijd Algemeen Eisen aan de proeftijd Duur van de proeftijd Schriftelijke vastlegging Proeftijd bij een werknemer die eerder voor u werkte? Proeftijd en zwangerschap Reden van het ontslag tijdens de proeftijd toelichten Na proeftijdontslag een tijdelijk contract? Praktische tips Referenties Waarom zou u referenties opvragen? De spelregels Wat doet hij nu? Welke vragen stelt u aan de referent? En als ze het aan ù vragen? Re-integratie Re-integratie Wanneer moet u welke stappen nemen? Stap 1: de probleemanalyse (binnen zes weken) Stap 2: het plan van aanpak (binnen acht weken) Stap 3: ziekmelding bij het UWV (na 13 weken) Stap 4: periodiek evalueren Stap 5: de evaluatie (binnen 52 weken) Stap 6: opstellen re-integratieverslag (na één jaar en acht maanden) Stap 7: indienen WIA-aanvraag (na één jaar en negen maanden) Stap 8: uw werknemer ontslaan (na twee jaar) Volgorde van de re-integratie Terugkeer in de eigen functie Passende arbeid binnen uw bedrijf Passend werk bij een andere werkgever U voldoet niet aan uw re-integratie verplichtingen Uw werknemer werkt niet mee aan zijn re-integratie Deskundigenoordeel ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n, VII

8 7. Praktische tips Voorkom slapende dienstverbanden Stel de loonbetaling uit als uw werknemer niet meewerkt Scholing Algemeen Studie op uw verzoek Studie op verzoek van uw werknemer Praktische tips Stel een algemene studiekostenregeling op Leg iedere opleiding opnieuw vast Spreek af welke bedragen moeten worden terugbetaald Studiekostenbeding Studiekostenovereenkomst of -beding Terugverdienen investering Voorwaarden Praktische tip Uitzendbureaus Algemeen Aansprakelijk voor loonbelasting en premies Uitzendovereenkomst Uitzendkracht Bij wie is hij in dienst? Een uitzendkracht overnemen Vergoeding aan het uitzendbureau Een proeftijd mogelijk? Voor bepaalde tijd in dienst Praktische tip In kaart brengen arbeidsverleden uitzendkracht Vakantie opnemen - uw werknemer wil met vakantie gaan Wat wordt verstaan onder vakantie? Definitie Aaneengesloten vakantie Wie beslist bij het opnemen van de vakantiedagen? Vakantiedagen meenemen naar volgend jaar Hij heeft niet genoeg dagen Toch maar een andere vakantieperiode? Mag ik korten op zijn vakantiedagen bij ziekte? VIII ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n,

9 7. Kan ik vakantiedagen afkopen? Bij het einde van het dienstverband Tijdens het dienstverband Praktische tips Stilzwijgende toestemming Bewijs Collectieve vakantie in arbeidsovereenkomst opnemen Vaststelling vakantie bij uitblijven van een verzoek Voorkomen stuwmeer van verlofdagen Vakantiedagen opbouwen Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen Wettelijke vakantiedagen Bovenwettelijke vakantiedagen Bouwt hij altijd vakantiedagen op? Praktische tips Verkeersovertreding & boetes - uw werknemer begaat een verkeers overtreding Heeft u hier als werkgever iets mee te maken? Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer Kleine verkeersovertredingen Inning bij de werkgever Praktische tips Werkgeversaansprake lijk heid bij schade Draait u als werkgever altijd op voor de schade? Kunt u dit terugvorderen? Beperking van de aansprakelijkheid Schade verrekenen met zijn loon Kunt u hem ontslaan? Praktische tips Contact met verzekeraar of verzekeringsagent Contact met een jurist Ziekte Wat zijn de gevolgen? Wie bepaalt of uw werknemer ziek is? Wat mag u als werkgever verwachten? Ziekmelding bij de werkgever Ziekmelding bij verblijf in het buitenland Wat als uw werknemer opnieuw ziek wordt? Uw rol als poortwachter ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n, IX

10 4.1. Opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak Passend werk Werken op arbeidstherapeutische basis Wat als u niet gelooft dat hij ziek is? Geen ziekte maar een arbeidsconflict Praktische tips Arbeidsongeschiktheid en ontslag Effectieve controle Zorgverlof: kort- en langdurend Kortdurend zorgverlof Wat houdt het in? Wat is noodzakelijke verzorging? Wie bepaalt wanneer het verlof wordt opgenomen? Samenloop calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof Wat zijn de financiële gevolgen? Langdurend zorgverlof Algemene omschrijving Voorwaarden Mag u het verzoek om verlof weigeren? Moet u akkoord gaan met de invulling van het verlof? Wanneer eindigt het verlof? Kan hij meerdere keren zorgverlof opnemen? De gevolgen Praktische tips Laat uw werknemer de helft van de tijd werken Niet ziek melden Zwangerschap en bevalling Hoe gaat u daarmee om? Beschermde positie Preventieve maatregelen om gezondheidsredenen Afwezigheid wegens zwangerschapsonderzoeken Zwangerschaps- en bevallingsverlof Rond de bevalling Salaris tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof Ziek voor of na het verlof Borstvoeding Kraamverlof Ouderschapsverlof Praktische tips Het arbeidsreglement Geen baby s op het werk Melding bij het UWV X ABC v o o r p e r s o n e e l s p e r i k e l e n,

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten De zieke werknemer Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten 9 december 2014 1. Loondoorbetaling 2. Loonsanctie werkgever 3. Re-integratie 4. Passende arbeid 5. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie