1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*"

Transcriptie

1 Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere behandelingen op een Spoedeisende Hulp(SEH)afdeling plaats. Zes procent van de slachtoffers die op de SEH-afdeling worden behandeld, wordt vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Elk jaar overlijden gemiddeld 41 personen aan de gevolgen van een ongeval tijdens doe-hetzelven. Mannen lopen vaker letsel op dan vrouwen. Het grootste deel van de gewonde doe-het-zelvers is een volwassene in de leeftijd jaar. Oudere klussers lopen relatief vaak ernstig letsel op. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Doe-het-zelven Tuinieren Totaal Overledenen 41 3 à 4** Totaal aantal letsels Medisch behandelde blessures SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling * Optellen van de aantallen leidt tot dubbeltelling ** Tenminste gemiddeld 3 à 4 dodelijke ongevallen door tuinieren per jaar Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL; Statistiek niet natuurlijke dood - Doodsoorzakenstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek; Statistiek niet natuurlijke dood (microbestand) , Centraal Bureau voor de Statistiek; Letsellastmodel 2009, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; SPOT (2010), Cijfers over tijd. Tijdsbestedingsonderzoek Amstelveen 1 Omvang problematiek Op basis van gegevens verzameld via het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er jaarlijks letsels ontstaan tijdens tuinieren of doe-hetzelven: letsels ontstaan tijdens doe-hetzelven (n=134) en tijdens tuinieren. Mannen (76%, ) lopen drie keer zo vaak letsel op door doe-het-zelven als vrouwen (24%, ). Ruim twee derde van de slachtoffers is in de leeftijd van 35 tot en met 59 jaar (69%, ). Een te zwaar gewicht gehanteerd (19%), een verkeerde beweging (17%) en ergens vanaf vallen of ergens aan snijden (beiden 10%) worden het vaakst als oorzaak genoemd. Letsel aan romp (33%, met name rug/wervelkolom) of armen (31%, vooral vingers/duim) komen het meeste voor. Eén op de vier slachtoffers heeft letsel aan de onderste extremiteiten (26%). Het aantal in OBiN geregistreerde letsels is te klein voor gedetailleerdere uitspraken. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld (57%, ), vooral door de huisarts (59%, ) en/of een fysiotherapeut (35%, ) (bijlage). Bij tuinieren is het aandeel letsels dat medische behandeling nodig heeft hoger, namelijk 74%. Dit wijst op ernstigere letsels door tuinieren dan door doe-hetzelven. Uit LIS (zie paragraaf 2) weten dat jaarlijks behandelingen (n=13.188) op een Spoedeisende Hulp (SEH)afdeling plaatsvinden in verband met letsel opgelopen tijdens doe-het-zelven. Dit komt overeen met bijna 70 SEH-behandelingen per dag. Ongeveer zes procent van de slachtoffers (1.400) wordt na de behandeling op de SEH-afdeling opgenomen in het ziekenhuis (n=798) (zie paragraaf 3). Voor letsel door tuinieren vinden elk jaar aanmerkelijk minder SEHbehandelingen plaats, namelijk gemiddeld per

2 jaar. Het aantal ziekenhuisopnamen in verband met letsel opgelopen tijdens tuinieren is ook minder (510), echter het opnamepercentage is hoger (9%), wat eveneens duidt op relatief ernstigere ongevallen tijdens tuinieren dan tijdens doe-het-zelven. Gemiddeld overlijden elk jaar 41 personen aan de gevolgen van een ongeval tijdens doe-het-zelven (zie paragraaf 4). Dat lijkt aanmerkelijk hoger dan het aantal overlijdensgevallen door tuinieren (tenminste 3 à 4 per jaar), maar mogelijk is het verschil kleiner aangezien doden door een ongeval tijdens tuinieren minder goed worden geregistreerd. In de Statistiek niet-natuurlijke dood ontbreekt een code voor tuinieren. Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL; Statistiek niet natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek 2 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Zoals al gezegd vinden per jaar gemiddeld behandelingen op een Spoedeisende Hulp(SEH)afdeling plaats in verband met letsel opgelopen tijdens doe-het-zelven. De letsels die op een SEH-afdeling behandeld worden zijn vrijwel altijd acuut en redelijk ernstig. Sinds begin jaren negentig is het aantal SEHbehandelingen in verband met letsel door doe-hetzelven flink gedaald (figuur 1). Na een wat wisselend beeld in de eerste jaren van de 21e eeuw lijkt er nu sprake te zijn van een gunstige ontwikkeling. Berekend over de periode blijkt er echter nog geen sprake te zijn van een statistisch significante daling. Vanuit het Tijdsbestedingsonderzoek van Spot (2010) weten we dat het aantal minuten dat personen van 20 tot en met 65 jaar per dag aan doe-het-zelven besteden van 19 minuten per dag in 2006 is toegenomen tot 25,5 minuten per dag in Hieruit kunnen we voorzichtig concluderen dat de ontwikkeling van het aantal SEH-behandelingen gunstig is. Figuur 1 Trend in het jaarlijks aantal SEH-behandelingen in verband met letsel door doe-het-zelven aantal SEH-behandelingen lineaire trend Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Wie lopen letsel op? Het aantal mannen (86%, ) dat op de SEHafdeling wordt behandeld in verband met letsel door doe-het-zelven, is zes keer zo groot als het aantal vrouwen (14%, 3.300). Uit het Tijdsbestedingsonderzoek van SPOT beschikken we over gegevens over de hoeveelheid tijd die mannen en vrouwen, en personen in diverse leeftijdsgroepen in 2008 besteedden aan doe-het-zelven. Hieruit blijkt dat mannen 'slechts' ruim twee maal zo veel doe-hetzelven als vrouwen (6-65 jaar: 25,1 versus 11,9 minuten per dag). Mannen lopen dus meer kans tijdens klussen letsel op te lopen dan vrouwen. Het is niet bekend of dit komt doordat mannen minder veilig werken of doordat mannen meer gevaarlijke klussen doen dan vrouwen.

3 De slachtoffers zijn vooral volwassenen in de leeftijd van 20 tot en met 64 jaar (80%, ). Veertig procent van de slachtoffers is in de leeftijd jaar (9.400). De piek ligt duidelijk op jongere leeftijd dan bij tuinieren (Tuinieren: jaar, zie Factsheet Tuinieren).In alle leeftijdsgroepen is het aantal mannen (veel) groter dan het aantal vrouwen. In figuur 2 is te zien dat de tijdsbesteding aan doe-het-zelven toeneemt (tenminste) tot de leeftijd van 65 jaar. Het aantal SEH-behandelingen daalt echter vanaf 45 jaar. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat klussers van 45 tot 65 jaar relatief veilig werken, maar het zou ook te maken kunnen hebben met het soort klussen die doe-het-zelvers in deze leeftijdgroep doen. Figuur 2 Doe-het-zelven: jaarlijks aantal SEH-behandelingen in verband met letsel, naar leeftijd en geslacht en aantal minuten doe-het-zelven per dag naar leeftijd Aantal SEH-behandelingen per jaar Man Vrouw jaar 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 85 jaar en ouder Gemiddeld aantal minuten doe-het-zelven per dag jaar jaar jaar jaar jaar jaar Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; SPOT (2010), Cijfers over tijd. Tijdsbestedingsonderzoek Amstelveen : SPOT Hoe ontstaan de letsels? Twee op de vijf letsels tijdens doe-het-zelven ontstaan door snij-ongevallen (39%, 9.300), vooral snijongevallen met gereedschap (tabel 1). Letsel doordat het slachtoffer geraakt is door een bewegend object (21%, 4.900) komt op de tweede plaats, valongevallen komen op de derde plaats (16%, 3.800), waarbij vooral een val van trap of ladder naar voren komt. Tien procent van de slachtoffers (2.300) heeft letsel door een vreemd lichaam, bijvoorbeeld een splinter in het oog of in de huid. Nemen we in plaats van het ongevalsscenario, de producten als uitgangspunt dan komt (uiteraard) het gereedschap weer naar voren (43%, ) (tabel 2, bijlage tabel 1), zowel handgereedschap (24%) als aangedreven gereedschap (18%). Gebruik van een hobbymes (8%) leidt het vaakst tot een SEHbehandeling gevolgd door ongevallen met een cirkelzaag (5%) of met handzaag (4%). Diverse grondstoffen/bouwbestanddelen zijn bij ongevallen betrokken (23%), hout (7%) en metaal het vaakst (6%). Het verloop van het aantal ongevallen met aangedreven gereedschap in de tijd is geanalyseerd. De lange termijn trend van het aantal SEHbehandelingen i.v.m. letsel door doe-het-zelven waarbij aangedreven gereedschap betrokken is (figuur 3), lijkt minder gunstig dan die voor alle SEHbehandelingen i.v.m. letsel door doe-het-zelven (figuur 1). In de periode is er geen sprake van een significante toe- of afname maar lijkt de ontwikkeling vanaf 2007 gunstig.

4 Tabel 1 Letsels door doe-het-zelven: SEHbehandelingen naar meest voorkomende scenario's Aantal % Snijden aan object Snijden aan handgereedschap Snijden aan aangedreven gereedschap Snijden aan mes Geraakt door bewegend object Geraakt door handgereedschap Geraakt door aangedreven gereedschap Geraakt door materiaal van hout Geraakt door meubilair Geraakt door materiaal van beton/cement* Val Val van trap of ladder Val van hoogte, val uit, van Vreemd lichaam Vreemd lichaam in oog Vreemd lichaam in huid Beknelling Stoten tegen stilstaand object Acute fysieke belasting De producten waarmee ongevallen gebeuren geven slechts een beperkte indicatie van de klussen waarmee de slachtoffers bezig waren ten tijde van het ongeval. Zo zullen de slachtoffers die letsel oplopen door een ongeval waarbij een zaag betrokken was, vaak daadwerkelijk aan het zagen zijn geweest, maar bijvoorbeeld bij de slachtoffers van een ongeval waarbij een deel van een gebouw betrokken was, is dat veel minder duidelijk. Helaas geeft de toedrachtsbeschrijving slechts in een beperkt deel van de gevallen informatie over de klus waarmee het slachtoffer bezig was. Een analyse waarbij de toedrachten gecombineerd worden met de betrokken producten leidt tot de volgende rangorde op basis van het aantal SEH-behandelingen: 1. Zagen 2. Timmeren 3. Boren 4. Schilderen 5. Slopen 6. Behangen Dit resultaat moet met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat op deze manier slechts een ongeveer een derde van de cases op een globale manier ingedeeld kan worden. Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL * Geraakt door materiaal van beton/cement/steen/aardewerk Tabel 2 Letsels door doe-het-zelven: SEH-behandelingen, jaarlijks aantal en percentage naar meest voorkomende betrokken producten Aantal % Aantal % (Tuin-)gereedschap (incl. messen) Delen van gebouwen Handgereedschap (incl. messen) Muren en daken en balkons Hobbymes Trappen Zaag (Onderdelen van) ramen of deuren Hamer Vloeren binnenshuis Aangedreven gereedschap Ladders, steigers, losse trappen Zaagmachines Ladder Cirkelzaag Huishoudtrap Haakse slijper Meubilair (niet vast) Boormachine Kasten Grondstoffen en bouwbestanddelen Stoelen en banken Materiaal van hout (Onderdelen van) motorvoertuigen Plank Auto Materiaal van metaal Verpakkings- en opslagmateriaal Metaalsplinter Klein ijzerwaren Materiaal van beton/cement/steen/aardewerk Chemische producten Tegels Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL

5 Figuur 3 Trend in jaarlijks aantal SEH-behandelingen i.v.m. letsel door doe-het-zelven waarbij aangedreven gereedschap betrokken is aantal SEH-behandelingen lineaire trend Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Zover bekend wordt er vaker letsel opgelopen tijdens klussen in de woning dan buiten. Het is niet ondenkbaar dat dit komt doordat er binnen meer geklust wordt. In het Continu LIS Vervolg Onderzoek (CLVO) staan uitgebreidere toedrachtsbeschrijvingen dan in LIS. Echter het is moeilijker kwantitatieve conclusies te trekken. Ter illustratie staan in de bijlage (tabel 2) diverse uitgebreidere toedrachtsbeschriivingen zoals geregistreerd in het CLVO. Eén op de vijf slachtoffers loopt op zaterdag het letsel op (20%, 4.600) (figuur 4). Opvallend is dat het aantal ongevallen op zondag eerder lager dan hoger is dan op een door-de-weekse dag. Het aantal SEHbehandelingen in verband met letsel door klussen is vrij gelijkmatig verdeeld over het jaar. In de winter lijkt het aantal iets lager dan in voorjaar en de zomermaanden. Figuur Letsels door doe-het-zelven: SEH-behandelingen, jaarlijks aantal naar dag en maand Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Oorzakelijke factoren In het CLVO is aan slachtoffers met letsel door een ongeval die behandeld zijn op een SEH-afdeling van een LIS-ziekenhuis, gevraagd aan te geven welke factoren naar hun mening een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. Hierbij zijn vier categorieën factoren bevraagd (tabel 3). Onder slachtoffers van een ongeval tijdens doe-het-zelven worden gedragsfactoren (74%) het vaakst genoemd gevolgd door productfactoren (51%). In tabel 3 (zie ook bijlage tabel 3) is te zien dat gedragsfactoren ook bij ongevallen tijdens tuinieren en bij privé- en arbeidsongevallen in het algemeen, veruit bovenaan staan. Ten opzichte van tuinieren (35%) en privéongevallen in het algemeen (27%) worden bij ongevallen tijdens doe-het-zelven productfactoren (51%) vaak genoemd. Het percentage doe-het-zelfongevallen waarbij een productfactor als oorzakelijk factor wordt gezien is, vergelijkbaar met dat van arbeidsongevallen als totaal (49%). Binnen de gedragsfactoren zijn 'pech' (51%) en onvoorzichtigheid (46%) veruit de meest genoemde

6 factoren. Pech is een gedragsfactor die ook bij andere typen ongevallen bovenaan staat (zie ook tabel 3). De meest genoemde productfactor is het omvallen of wegglijden van een product (20%). Een nadere analyse van de ongevallen waarbij de drie meest genoemde gedrags- en productfactoren een rol speelden, geeft aanwijzingen dat volgens de slachtoffers productfactoren vooral een rol spelen bij ongevallen met aangedreven gereedschap en dat gedragsfactoren vooral een rol spelen bij ongevallen met handgereedschap maar ook vaak bij ongevallen met aangedreven gereedschap. Dit geeft aan dat in de preventie van ongevallen met aangedreven gereedschap zowel aandacht moet worden besteed aan gedrags- als aan productfactoren (hoe werk ik (veilig) met het gereedschap). Tabel 3 Doe-het-zelven Letsels door doe-het-zelven: SEH-behandelingen naar meest genoemde oorzakelijke factoren Tuinieren (n=308) % (n=96) % Gedragsfactoren 74 Gedragsfactoren 67 Ik had pech 51 Ik had pech 46 Privé-ongevallen % Ik deed onvoorzichtig 46 Ik lette niet op 30 Gedragsfactoren 69 Ik lette niet op 26 Ik deed onvoorzichtig 27 Productfactoren 27 Productfactoren 51 Productfactoren 35 Omgevingsfactoren 36 Voorwerp/product viel om of gleed weg 20 Omgevingsfactoren 26 Lichamelijke factoren 37 Bewegende onderdelen 17 Lichamelijke factoren 28 Voorwerp/product deed iets anders dan verwacht 17 Arbeidsongevallen % Omgevingsfactoren 26 Gedragsfactoren 77 Obstakels/oneffenheden 9 Productfactoren 49 Drukte 9 Omgevingsfactoren 37 Gladheid 7 Lichamelijke factoren 32 Lichamelijke factoren 24 Ik was moe 13 Bron: Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL Wat is de aard van de letsels? In de helft van de gevallen heeft het slachtoffer letsel aan hand of vingers (52%, ) (tabel 4). Eén op de zes slachtoffers heeft letsel aan het hoofd (16%, 3.800). Letsel aan voet of tenen komt op de derde plaats (8%, 1.900). Bijna de helft van de slachtoffers wordt op de SEHafdeling behandeld voor een open wond (45% (11.000), een kwart heeft oppervlakkig letsel (27%, 6.300). Ook fracturen komen regelmatig voor (16%, 3.700). Combinatie van letsellocatie en type letsel laat zien dat één op drie letsels een open wond aan hand of vingers is (32%) (tabel 3). Opvallend is dat negen procent van slachtoffers (2.200) letsel heeft aan de oogbol. Tabel 4 Letsels door doe-het-zelven: SEH-behandelingen, aantal en percentage naar locatie en type letsel Aantal % Aantal % 1 Hand/vingers Open wond hand/vinger Hoofd Letsel oogbol Voet/tenen Oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger Factuur hand/vinger Open wond Open wond hoofd Oppervlakkig letsel Fractuur Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; SPOT (2010), Cijfers over tijd. Tijdsbestedingsonderzoek Amstelveen : SPOT; Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL

7 3 Ziekenhuisopnamen In de registratie van ziekenhuisopnamen, de Landelijke Medische Registratie, is het niet mogelijk om letsels door doe-het-zelven te onderscheiden. De onderstaande gegevens betreffen daarom gegevens uit LIS over de letsels waarvoor de klusser na behandeling op de SEH-afdeling is opgenomen in het ziekenhuis. Elk jaar worden gemiddeld slachtoffers van een ongeval tijdens doe-het-zelven na behandeling op de SEH-afdeling opgenomen in het ziekenhuis. Dit is zes procent van alle slachtoffers die zich melden op de SEH-afdeling met letsel door doe-het-zelven. In de periode lijkt het aantal ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling in verband met letsel opgelopen tijdens doe-het-zelven met te zijn gestegen. Echter de stijging is niet significant. Houden we rekening met de toename van de tijd die er besteed wordt aan klussen (zie paragraaf 2 en 6), dan is de ontwikkeling waarschijnlijk gunstiger dan op het eerste gezicht lijkt. Echter de ontwikkeling van het aantal ziekenhuisopnamen is ongunstiger dan die van het aantal SEH-behandelingen. Dit kan een aanwijzing zijn dat het aandeel ernstige letsels stijgt. Wie worden opgenomen in het ziekenhuis? In figuur 5 is te zien dat binnen de doe-het-zelvers die in het ziekenhuis worden opgenomen relatief meer ouderen zijn dan in de totale groep doe-het-zelvers die op de SEH-afdeling behandeld wordt. Opvallend is het grote aandeel opgenomen slachtoffers in de leeftijd van 55 tot en met 69 jaar, te weten 35%. In de totale groep doe-het-zelvers die op de SEH-afdeling komt, is dat minder, namelijk 21%. Senioren, en met name die in de leeftijdsgroep jaar, lopen dus relatief vaker dan jongeren ernstigere letsels op waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Negen op de tien opgenomen slachtoffers is man (91%, 1.300). Dit aandeel is vergelijkbaar met het aandeel mannen in de totale groep doe-het-zelvers die op de SEH-afdeling komt. Figuur 5 Letsels door doe-het-zelven: SEH-behandeling en ziekenhuisopname na SEH-behandeling, percentage naar leeftijd 16% 14% SEH-behandeling Ziekenhuisopname na SEH 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 85 j en ouder Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Hoe ontstaan de letsels die tot ziekenhuisopname leiden? De helft van de opgenomen slachtoffers van een ongeval tijdens doe-het-zelven heeft letsel opgelopen door een val (52%, 740) (tabel 5). De helft hiervan is van een trap of ladder gevallen (25%, 360), een derde is van een andere hoogte gevallen (17%, 240). Bij één op de vijf ongevallen die tot een ziekenhuisopname leiden, is aandreven gereedschap (20%, 290) betrokken. Slachtoffers met letsel door een val maken 'slechts' zestien procent uit van alle slachtoffers die met letsel door doe-het-zelven op een SEH-afdeling behandeld worden (zie hst 2). Dit betekent dat deze slachtoffers relatief vaak worden opgenomen in het ziekenhuis en hun letsel dus relatief vaak ernstig is. Bij de valongevallen is het opnamepercentage dan ook hoog, twintig procent (figuur 6). Voor de ongevallen waarbij sprake is van

8 een val van trap of ladder of een val van een andere hoogte is dit zelfs 22% respectievelijk 26%. Ter vergelijking, bij de veel voorkomende snijongevallen is het opnamepercentage slechts vier procent. Dergelijke ongevallen leiden dus over het algemeen tot weinig ernstige letsels. Tabel 5 Letsels door doe-het-zelven: Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling, jaarlijks aantal en percentage naar meest voorkomende scenario's en betrokken producten Scenario Aantal % Betrokken producten Aantal % Val (Tuin)gereedschap (incl. messen) Val van trap of ladder Aangedreven gereedschap Val van hoogte, val uit, van Zaagmachines Snijden aan object Cirkelzaag Snijden aan aangedreven gereedschap Handgereedschap (incl. messen) Geraakt door bewegend object Ladders en steigers en losse trappen Ladder Huishoudtrap 70 5 Steigerconstructie 50 4 Delen van gebouwen Muren en daken en balkons Trappen 80 6 Grondstoffen en bouwmaterialen Materiaal van hout 80 6 Materiaal van beton/cement/steen/aardewerk 50 4 (Onderdelen van) van motorvoertuigen 60 4 Meubilair 50 4 Totaal Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Figuur 6 Letsels door doe-het-zelven: percentage ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling naar ongevalsscenario Snijden aan object Snijden aan handgereedschap Snijden aan aangedreven gereedschap Geraakt door bewegend object Geraakt door handgereedschap Geraakt door aangedreven gereedschap Val Val van trap of ladder Val van hoogte, val uit, van Vreemd lichaam Beknelling Acute fysieke belasting Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Wat is de aard van de letsels waarvoor ziekenhuisopname plaatsvindt? Vier op de tien slachtoffers die na behandeling op de SEH-afdeling worden opgenomen in het ziekenhuis, worden opgenomen in verband met letsel aan de bovenste extremiteiten (41%, 580). Een vijfde heeft letsel aan de romp (21%, 300) en een vijfde aan de onderste extremiteiten (19%, 270). Figuur 7 70% 60% 50% 40% Letsels door doe-het-zelven: SEHbehandeling en ziekenhuisopname na SEH-behandeling, percentage SEH-behandeling Ziekenhuisopnam na SEH-behandeling In figuur 7 is te zien dat met name het aandeel letsels aan de romp groter is bij de ziekenhuisopnamen dan bij de SEH-behandelingen. Dit duidt erop dat deze letsels relatief vaak ernstig zijn. De letsels aan de bovenste extremiteiten zijn daarentegen juist niet zo vaak ernstig. De meest voorkomende letsels waarvoor ziekenhuisopname plaatsvindt zijn: open wonden aan hand of vingers (11%, 160), fracturen aan wervelkolom/ruggenmergletsel (7%, 100), spier- /peesletsel aan hand of vingers (6%, 80) en licht hersenletsel (5%, 70). 30% 20% 10% 0% Hoofd/hals/nek Romp/wervelkolom Schouder/arm/hand Heup/been/voet Overig Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL 4 Overledenen Elk jaar overlijden gemiddeld 41 personen aan de gevolgen van een ongeval tijdens doe-het-zelven. Het aantal dodelijke slachtoffers is gestegen ten opzichte van het begin van de 21e eeuw. In de periode is er geen sprake van een significante verandering. In de laatstgenoemde periode varieert het aantal dodelijke ongevallen door doe-het-zelven sterk, van ruim 30 in 2008 en 2010 tot zo'n 50 in Drie kwart van de slachtoffers is 55 jaar of ouder (76%, 31). Ruim negentig procent is man (94%, 39). De meeste slachtoffers overlijden aan de gevolgen van een val (79%, 32). In drie kwart van de gevallen vindt het ongeval bij/in de eigen woning plaats (74%, 31). In de bijlage in tabel 4 zijn ter illustratie diverse krantenberichten opgenomen over dodelijke ongevallen tijdens doe-het-zelven. Bron: Statistiek niet natuurlijke dood - Doodsoorzakenstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek; Statistiek niet natuurlijke dood (microbestand) , Centraal Bureau voor de Statistiek; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 5 Kosten en gevolgen van letsel De directe medische kosten van letsels door doe-hetzelven die behandeld zijn op een SEH-afdeling of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname heeft plaats gevonden, bedragen gemiddeld en in totaal gemiddeld 31 miljoen per jaar. Deze gemiddelde kosten lopen op met het toenemen van de leeftijd en valongevallen zijn gemiddeld duurder dan letsels door contact met een object. Hogere gemiddelde kosten zijn een indicatie voor ernstiger letsel. Ouderen lopen dus ernstigere letsels op dan jongeren en vallen leidt tot ernstigere letsels dan contact met een object. Dit komt overeen met bevindingen in paragraaf 3. Letsels door doe-het-zelven zijn gemiddeld twee zo goedkoop als privé-ongevallen in het algemeen. Die bedragen gemiddeld per slachtoffer.

10 De kosten van arbeidsverzuim bedragen gemiddeld per slachtoffer (15-64 jaar, verzuim tot een jaar) wat uitkomt op een totaal van 34 miljoen per jaar. Ook hier geldt dat de kosten ruwweg toenemen met het toenemen van de leeftijd en dat letsels door valongevallen gemiddeld tot hogere verzuimkosten leiden dan letsels door contact met een object. Bron: Letsellastmodel 2010, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL 6 Expositiegegevens In het Tijdsbestedingsonderzoek van SPOT wordt bij een steekproef van personen informatie verzameld over (de duur van) dagelijkse activiteiten. De steekproef van ondervraagden bestaat in dit onderzoek uit een online deel via een internetpanel en een telefonisch deel. De deelnemers moeten aangeven hoelang zijn met een activiteit bezig zijn waarbij ze kunnen getrapt kiezen uit bijna honderd activiteiten. Eén van die activiteiten is 'klussen in en om huis'. Het onderzoek is uitgevoerd in 2006, 2008 en Het aantal respondenten bedraagt ruim 500 per jaar. Tabel 5 Tijd besteed aan klussen in en om huis in aantal minuten per dag jaar 18,5 Man 25,1 Vrouw 11, jaar 4, jaar 16, jaar 15, jaar 19, jaar 23, jaar 27, jaar 19 22,3 25,5 Bron: SPOT (2010), Cijfers over tijd. Tijdsbestedingsonderzoek Amstelveen 7 Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven zijn. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website veiligheid.nl. Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is een continue enquête, waarbij jaarlijks Nederlanders worden ondervraagd over letsel en blessures, sportdeelname en bewegen. In OBiN worden zowel medisch behandelde als niet medisch behandelde letsels geregistreerd en zowel acute als geleidelijk ontstane letsels. De gegevens afkomstig uit OBiN betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode Het aantal geregistreerde letsels door doe-het-zelven is relatief klein, zodoende kan met deze gegevens slechts een grof beeld van de problematiek geschetst worden. Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsels die op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over letsels waarvoor een klusser direct na presentatie op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS wordt uitgevoerd in een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden van de problematiek. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode , tenzij anders is aangegeven. Het Continu LIS Vervolgonderzoek (CLVO) is een continu uitgevoerd vragenlijstonderzoek onder slachtoffers die op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis zijn behandeld voor letsel als gevolg van een prive-, verkeers- of arbeidsongeval, sportdeelname of geweld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door VeiligheidNL vanaf juni Met behulp van het CLVO wordt onder andere nadere informatie verzameld over de aard en

11 toedracht van een ongeval en van het daarbij ontstane letsel. De slachtoffers worden willekeurig geselecteerd uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL Voor informatie over ziekenhuisopnamen is geen informatie beschikbaar uit de reguliere gegevensbron voor ziekenhuisopnamen, de Landelijke Medisch Registratie. Voor ziekenhuisopnamen is daarom gebruik gemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling. De kwantitatieve informatie over dodelijke ongevallen tijdens doe-het-zelven zijn afkomstig uit de Statistiek niet-natuurlijke dood (NND) en de Doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 8 Meer cijfers Veiligheid NL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. KLUSZEN: NEEM RUST EN TIJD VOOR VEILIGHEID

12 Tabellen Tabel 1 Letsels door doe-het-zelven: Medische behandelaars en medische behandelingen Medisch behandelde letsels 1 Medische behandelingen 1 Huisarts/huisartsenpost Fysiotherapeut SEH-behandeling Ziekenhuisopname Totaal Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , Consument en Veiligheid (huisarts, specialist, fysiotherapeut, totaal); Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid (SEH-behandelingen, ziekenhuisopnamen na SEHbehandelingen) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Alleen de meest voorkomende medische behandelaars/behandelingen zijn opgenomen in de tabel. Per ongevalsletsel zijn meerdere medische behandelaars mogelijk, de som van de afzonderlijke aantallen is daarom groter dan het totaal in de tabel. 2 Hierbij nemen we aan dat het aantal behandelde letsels nauwelijks afwijkt van het aantal behandelingen 3 In de LMR (registratie ziekenhuisopnamen) kan niet geselecteerd worden op doe-het-zelven of tuinieren. Bovenstaande informatie betreft ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling uit LIS.

13 Tabel 2 Letsels door doe-het-zelven: SEH-behandelingen, jaarlijks aantal en percentage naar meest voorkomende betrokken producten Aantal % Aantal % (Tuin-)gereedschap (incl. messen) Delen van gebouwen Handgereedschap (incl. messen) Muren en daken en balkons Hobbymes Dak Zaag Muur Hamer Trappen Schroevendraaier Vaste trap 210 <1 Beitel (Onderdelen van) ramen of deuren Bijl 210 <1 Vloeren binnenshuis Knipmes 200 <1 Ladders, steigers, losse trappen Aangedreven gereedschap Ladder Zaagmachines Huishoudtrap Cirkelzaag Steigerconstructie 190 <1 Kettingzaag 180 <1 Meubilair (niet vast) Haakse slijper Kasten Boormachine Stoelen en banken Boortje 150 <1 Stoel 150 <1 Grondstoffen en bouwbestanddelen Tafels 200 <1 Materiaal van hout (Onderdelen van) motorvoertuigen Plank Auto Houtsplinters Verpakkings- en opslagmateriaal Materiaal van metaal Klein ijzerwaren Metaalsplinter Spijker Metalen plaat 150 <1 Chemische producten Materiaal van beton/cement/steen/aardewerk Verlichting (elektrisch) 220 <1 Tegels Lamp 170 <1 Steen 230 <1 Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Totaal

14 Tabel 3 Letsels door doe-het-zelven: Enkele toedrachtsbeschrijvingen van ongevallen met letsel dat behandeld wordt op een SEH-afdeling -Bezig met slijpen van las aan mijn auto. Een metaalsplinter ketste via mijn hoofd achter veiligheidsbril en kwam in mijn oog terecht. -Deur afschuren op plat dak. Ging van het plat dak af met een voet op de ladder De ladder schoof onderuit en toen boem. -Doorslijpen ijzeren pijp met slijptol. Gebeurde thuis bij veranderen van de tuin. Door onoplettendheid met slijptol pink geraakt. -Een dakpan aan het slijpen. Dakpan kantelde en slijptol schoot uit. -Een stuk staal uit het dek van mijn woonboot slijpen met haakse slijper. De slijpschijf sprong aan en ik verloor mijn evenwicht. Een slijptol maakt een rare zijwaartse beweging. -Een stukje PE-buis moest doormidden gesneden worden. Met een stanleymes. Na weerstand van het materiaal zette ik kracht en plotseling was de buis doormidden en mijn pols bijna. -Het uitbeitelen van een deur aan de onderkant. Slechte werkhouding (werkend op de grond, bij gebrek aan deugdelijke werkbanken), te haastig werken, afgeleid worden. Ik stak de beitel in mijn arm. -Hobbyen, zagen hout met cirkelzaag. Hout liep vast. Probeerde door te drukken en toen schoot het door, met vinger en al. -Ik was aan het lassen, met een laskap voor mijn ogen. Ik had soms 2 handen nodig en kon dus de laskap niet vasthouden. Keek wel weg van de las, maar dat helpt dus niet. -Ik was aan het zagen. Je wordt te vertrouwd met de machine. Je denkt ik ken hem wel, maar dan gebeurt het vaak. -Ik was gaten in aluminium aan het boren, maar aluminium ging vastzitten aan de boor. Dus met een schroevendraaier verwijderen met naar beneden stekende bewegingen. Ik schoot uit met de wijsvinger tegen de boor aan. -Ik was hout aan het afkorten op een bouwcirkelzaag. Het af te korten hout sloeg vast in het zaagblad. Het hout sloeg daardoor weg, waardoor mijn hand richting zaagblad werd getrokken. -Ik was in de garage (inpandig) op de bovenste trede van een huishoudtrapje aan het schoonmaken. Kon ergens niet bij en zette mijn voet op een fietsbagagedrager. Fiets kantelde tegen trapje, trapje viel en ik viel met mijn schouder op de betonnen vloer. -Ik was in de werkplaats bezig met onderhoud van een telescoopkraan. Met een zware hamer en doorslagpin een andere pin eruit slaan. Hamer raakte onderweg naar beneden onderdeel van de kraanwagen en raakte uit de richting en belandde op duim. -In de schuur planken aan het zagen op een elektrische zaagmachine van 2 pk, zonder veiligheidskap. Het ging mis, waarschijnlijk door een knoest in het hout. -In zandstenen wand boren. Boorstof werd in ogen geblazen omdat bril niet goed functioneerde. -Met boren, thuis. Ondanks dat ik een bril op had kwam er gruis in mijn ogen. -Met een gatenzaag die op de boormachine past. Boormachine stond op teveel toeren en op klopboren. De boormachine sloeg uit mijn hand en hapte boven in de andere hand. -Met een haakse slijper een sleufje in een muur aan het frezen. Ik was buiten, stond op de grond. De klus was geklaard, ik legde het nog draaiende apparaat op de grond. De slijpschijf sprong tegen mijn pols. -Met een zware boormachine op de vliering onder het schuine dak aan het boren. Boor sloeg vast op een staaf ijzer in het beton en vloog uit mijn handen. Hij draaide nog een paar keer rond en klapte tegen mijn hand. -Op zolder met een hobbymesje een gat maken in een kunststof plaat, t.b.v. plafond badkamer. Mes was helemaal uitgeschoven om er min of meer mee te zagen. Door te veel zijwaartse kracht brak deze af. Het resterende mespuntje in de houder kwam in mijn linker pols terecht. 4 Cm lange snee. -Tijdens snijden van gipsplaten met stanleymes in wijsvinger gesneden. Wijsvinger niet op liniaal gelegd maar stukje er overheen. -Vastzetten balkje in de garage. Bedoeling was een trap naar zolder te maken. Tijdens het vastschroeven van de laatste bout duwde ik zelf de ladder waarop ik stond onderuit en viel ca 2.5 m lager op de tegelvloer. -Werkende met een kleine stanleymes bij het plafond, brak een puntje van de stanleymes die in mijn oog terecht kwam. -Zagen met een tafelcirkelzaag, klussen bij het huis van mijn dochter. Vermindering concentratie. Ik zaagde in mijn duim. -Zagen van stroken teflon met cirkelzaag en duwhout. Met linker hand restmateriaal tegen hoofdmateriaal gedrukt. De zaag werd daardoor afgeklemd. Deze trok toen het teflon terug, tezamen met hand over zaagblad. Bron: Continu LIS Vervolgonderzoek , Consument en Veiligheid

15 Tabel 4 Dodelijke ongevallen tijden doe-het-zelven: Enkele krantenberichten 2006 Een 71-jarige man is gisteren drie verdiepingen naar beneden gevallen toen hij zijn antenne op het dak wilde bijstellen. De man probeerde vanaf zijn balkon met een ladder de antenne op het platte dak van zijn bovenwoning te bereiken, maar verloor zijn evenwicht. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en later aan zijn verwondingen overleden Een 73-jarige man is overleden nadat hij van een dak van zijn schuur was gevallen. Hij was maandag platen aan het vervangen toen plotseling een dakplaat kantelde. Hij viel drieënhalve meter naar beneden en kwam terecht op een betonvloer Gistermiddag is een 71-jarige man van een dak gevallen en aan zijn verwondingen overleden. De man was een dakkapel aan het schilderen toen hij zijn evenwicht verloor Een 62-jarige man is gisterochtend overleden nadat hij bekneld was geraakt onder zijn auto. De man was in een garagebox aan zijn auto het sleutelen, toen deze van de krik schoot. Hij kwam onder de wagen terecht en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij bezweek ter plekke aan zijn verwondingen Een 48-jange man is gistermiddag overleden nadat hij bekneld was geraakt onder een auto. De man was op de oprit van zijn huis aan het sleutelen. Hij had de auto opgekrikt, toen door een nog onbekende oorzaak de krik losschoot. De auto viel op het lichaam van het slachtoffer. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen Een 59-jarige man, die donderdag door de storm van het dak van zijn veestal viel, is gisteren in een ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. De man was samen met twee anderen bezig met het repareren van het dak dat door de storm was beschadigd. Hij stond met een dakplaat in zijn hand toen de wind vat op hem kreeg. Daardoor verloor hij vermoedelijk zijn evenwicht en viel hij door het gat in een kalverenhok. Bij de val raakte de man zwaargewond aan zijn hoofd Een 52-jarige man is gisteren om het leven gekomen nadat hij door het dak van een schuur was gevallen. De man was samen met de eigenaar van de schuur op het dak geklommen om de stormschade te inventariseren. Hij zakte door een golfplaat en viel 10 meter naar beneden. De man overleed ter plekke Een 40-jarige man is gisteren overleden tijdens het sleutelen aan zijn auto. Hij lag onder zijn auto, toen het voertuig door nog onbekende oorzaak op hem terechtkwam Een 63-jarige man is woensdag om het leven gekomen nadat hij van een ladder viel. De man voerde werkzaamheden aan de dakgoot uit en kwam daarbij door onbekende oorzaak ten val. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd. Daar overleed de man 's avonds aan zijn verwondingen Een man was gisteren in de woning van vrienden aan het klussen toen hij een betonnen binnenmuur op zich kreeg. Hij hielp de bewoners van het huis met sloopwerkzaamheden. Nadat het beknelde slachtoffer was bevrijd, probeerde ambulancepersoneel hem nog vergeefs te reanimeren Een 81-jarige man is gisteren overleden nadat hij van een ladder was gevallen. De politie vermoedt dat de man op het dak van een schuur bij zijn woning een lekkage wilde verhelpen Een misstap tijdens het klussen is een 73-jarige man gistermiddag fataal geworden. De man viel van een dak en raakte ernstig gewond. Ondanks hulpverlening overleed hij korte tijd later. De man verrichtte samen met familie werk op het dak van een uitbouw van een woning. Hij stapte daarbij op overstekend isolatiemateriaal, waarna hij ruim twee meter omlaag viel Een 72-jange man is tijdens werkzaamheden dinsdagmiddag overleden aan de gevolgen van de val van het dak van een stal. De man was op het dak bezig met het verwijderen van mos, waarbij hij door een dakplaat 5 meter naar beneden viel. Daarbij raakte hij een ijzeren hek Een 47-jarige man is om het leven gekomen toen de krik van zijn auto, waar hij onder lag te klussen, omklapte. Het noodlottige ongeval vond plaats op de openbare weg. De man had daar zijn auto langs de kant van de weg geparkeerd omdat hij pech had. Het slachtoffer werd pas gisterochtend vroeg door een voorbijganger levenloos onder zijn auto aangetroffen. De politie vermoedt dat de man er toen al zeker enkele uren had gelegen Een 75-jarige man is bij werkzaamheden op het dak van zijn woning onwel geworden en in de schoorsteen gevallen. De man is ter plaatse overleden. Vermoedelijk heeft het ongeval maandagavond al plaatsgehad. Een familielid vond de man gisteren Een 61-jarige man is gisteren overleden, nadat hij op een sloperij onder een weggegleden auto was klemgeraakt. De eigenaar vond hem pas toen hij aan het begin van de avond wilde afsluiten en merkte dat de fiets van de man er nog stond. De man was eerder op de middag aangekomen. Het voertuig waar de man onder bekneld was geraakt, was op een andere gestapeld en is vermoedelijk door onbekende oorzaak gaan glijden Op een jachtwerf is zaterdagmorgen een 45-jarige man omgekomen, nadat hij verpletterd werd onder zijn eigen schip. Het slachtoffer was aan het werk aan zijn acht meter lange stalen kruiser, die op bokken op de wal stond voor onderhoud. De boot raakte onverhoeds uit balans en viel zijwaarts op de man. Vermoedelijk is de voorste bok gaan schuiven in het grind Een 63-jarige man is gisteren overleden nadat hij dinsdag van het dak van een huis was gevallen. Het slachtoffer hielp mee een woning leeg te halen toen hij viel. Een getuige alarmeerde de hulpdiensten. De man werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht.

16 Vervolg tabel Een 41-jarige vrouw is dinsdagavond overleden, nadat zij thuis een elektrische schok had gekregen. Dat gebeurde toen zij in de kruipruimte bezig was met haar verwarming. Ze wilde een houtkachel aansluiten op een verwarmingssysteem. Op dat moment stond de hoofdschakelaar van de elektriciteitsvoorziening uit. Toen ze dacht dat ze alles op orde had, gaf ze een seintje dat 'de stroom er weer op kon'. De situatie bleek toch niet veilig te zijn en ze kreeg een grote elektrische schok. De vrouw werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed zij Een man is zaterdagmiddag door het dak van zijn serre gevallen en aan de gevolgen van de val overleden. De 77-jarige man was met een ladder op het plastic dak van de serre geklommen. Vermoedelijk wilde hij een reparatie uitvoeren. Het dak bestond uit plastic golfplaten. Het slachtoffer zakte door het dak en liep door de val een ernstige hoofdwond op. De man is aan de gevolgen van die verwonding overleden Een 60-jarige man is op maandag 11 oktober overleden na een ongeval in zijn woning. De man was aan het klussen, terwijl de stroom hoogstwaarschijnlijk niet afgesloten was. Rond uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd dat de man geëlektrocuteerd was. De bewoner werd gereanimeerd maar is uiteindelijk overleden Een 54-jarige man is zondagavond aan zijn verwondingen bezweken na een noodlottig ongeval in een garagebox. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt. De man was bezig met kluswerkzaamheden aan zijn auto. Hij lag daarbij onder zijn opgekrikt voertuig. Door onbekende oorzaak schoot de krik los en belandde de auto op het slachtoffer Een 69-jarige man is zaterdagmorgen dood gevonden naast zijn sleepboot in een haven. De schipper dreef op zijn buik in het water toen hij naast zijn historische scheepje werd gevonden. Vermoedelijk heeft de man, die bezig was met de restauratie van zijn schip, een misstap gemaakt. Hij klom altijd via het anker op de voorplecht zijn boot op Een 46-jarige man is zaterdagmiddag overleden toen hij van een ladder viel. De man werkte met zijn vader aan een dakkapel toen hij viel. Het slachtoffer liep door de val ernstig hoofdletsel op, waaraan hij vrijwel direct is overleden De 64-jarige man die vrijdag na een val van een steiger overleed is vermoedelijk gevallen nadat hij onwel was geworden. Het slachtoffer voerde werkzaamheden uit op het dak van zijn eigen huis en is van vier meter hoogte gevallen. De te hulp geschoten hulpdiensten, waaronder de medici van een traumahelikopter, hebben tevergeefs geprobeerd om de man te reanimeren Een 85-jarige man is gisteren verdronken bij zijn schip dat in een boothuis lag. De politie vond na een melding zijn levenloze lichaam in het water vlakbij zijn boot. Op de loopplank stond een omgevallen pot verf. De man is vermoedelijk onwel geworden tijdens het schilderen van zijn schip Een 70-jarige man is maandagavond verdronken in een haventje. Het slachtoffer was in het begin van de avond in het water gevallen bij het klussen op zijn boot. Hij werd gevonden door zijn zoon. De brandweer kon de man niet meer reanimeren en hij overleed ter plaatse Een 51-jarige man is zaterdagavond overleden toen hij zijn auto aan het repareren was. De man was in zijn garage aan het werk onder zijn eigen auto en had die voor de werkzaamheden opgekrikt. De krik, die vermoedelijk niet vergrendeld was, moet zijn ingezakt. De auto kwam op het hoofd van de man terecht, die ter plekke overleed. Familieleden troffen de man rond kwart voor tien s avonds aan onder zijn auto en hebben tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. Bron: Krantenknipselregistratie , Consument en Veiligheid

17 Medische behandelaars Type ongeval: Privé-ongeval Standaard filters: Doe-het-zelven of Tuinieren Medisch behandelde letsels 1 Doe-het-zelven Tuinieren Totaal Medische behandelingen 1 Medisch behandelde letsels 1 Medische behandelingen 1 Medisch behandelde letsels 1 Medische behandelingen 1 Huisarts/ huisartsenpost Fysiotherapeut SEHbehandelingen Specialist, poli Ziekenhuisopname Totaal Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , Consument en Veiligheid (huisarts, specialist, fysiotherapeut, totaal); Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid (SEH-behandelingen, ziekenhuisopnamen na SEHbehandelingen) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Alleen de meest voorkomende medische behandelaars zijn opgenomen in de tabel. Per ongevalsletsel zijn meerdere medische behandelaars mogelijk, de som van de afzonderlijke aantallen is daarom groter dan het totaal in de tabel. 2 Hierbij nemen we aan dat het aantal behandelde letsels nauwelijks afwijkt van het aantal behandelingen 3 Aantal cases te klein voor een betrouwbare schatting 4 In de LMR (registratie ziekenhuisopnamen) kunnen geen ongevallen tijdens doe-hetzelven of tuinieren geselecteerd worden. Bovenstaande informatie betreft ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling uit LIS.

18 SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Privé-ongeval Standaardfilters: Doe-het-zelven Aantal % Man Vrouw Totaal Aantal per Aantal % Aantal per Aantal % Aantal per jaar 80 < ,5 120 < jaar 170 < ,7 210 < jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 140 < < jaar 30 < < < jaar en ouder 10 <1 65 <10 <1 7,9 20 <1 21 Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek (inwoners) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Aantal per inwoners van de betreffende leeftijdsgroep en/of geslacht

19 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario Type ongeval: Privé-ongeval Standaardfilters: Doe-het-zelven Aantal % Val Val van trap of ladder van ladder van vaste trap van huishoudtrapje Val van hoogte, val uit, van van dak, balkon, balustrade 200 <1 van zitmeubel 150 <1 van steiger 130 <1 Struikelen Zwikken Uitglijden 120 <1 Val, niet gespecificeerd 200 <1 Val, overig Contact met object Snijden aan object aan handgereedschap aan hobbymes aan zaag aan schroevendraaier aan beitel 220 <1 aan aangedreven gereedschap aan cirkelzaag aan haakse slijper aan boor aan overige zaagmachines aan kettingzaag 160 <1 aan mes aan glas aan metaal aan spijker 180 <1 aan tegel 160 <1 Geraakt door bewegend object door handgereedschap door hamer door aangedreven gereedschap 550 2

20 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario Type ongeval: Privé-ongeval Standaardfilters: Doe-het-zelven Aantal % door boor door hout door houten plank 210 <1 door meubilair door kast door tegel, steen, beton door metaal door metalen balk, buis, stang 150 <1 door onderdeel van motorvoertuig 230 <1 Beknelling Stoten tegen stilstaand object Contact met object, overig 70 <1 Overig scenario Vreemd lichaam vreemd lichaam in oog metaalsplinter stof/vuiltje/gruis/slijpsel, niet gespecificeerd splinter/gruis van beton/cement/steen 170 <1 houtsplinter 100 <1 vreemd lichaam in huid houtsplinter 190 <1 Acute fysieke belasting Verbranding door vuur, vlammen 120 <1 door hete vloeistof, damp 110 <1 Chemische inwerking 180 <1 in oog 120 <1 Straling 110 <1 lasstraling 110 <1 Overig scenario, overig Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), Consument en Veiligheid

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Niet-instromers in de schulddienstverlening

Niet-instromers in de schulddienstverlening rotterdam.nl/onderzoek Niet-instromers in de schulddienstverlening Achtergronden van niet-instroom na postitieve indicatie voor Schulddienstverlening bij de Kredietbank Rotterdam Onderzoek en Business

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Moord en doodslag in Nederland

Moord en doodslag in Nederland Moord en doodslag in Nederland Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta Moord en doodslag innederland 1992-2001 2003 Prometheus Amsterdam 2003 Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta Omslagontwerp Kummer & Herrman,

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

D e p o l i t i e e e n z o r g!

D e p o l i t i e e e n z o r g! D e p o l i t i e e e n z o r g! Analyse van overlijdensgevallen onder de zorg Meer informatie over de organisatie en taken van de Rijksrecherche kunt u opvragen bij de hoofdvestiging in Den Haag, telefoonnummer

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering Alcoholmonitor 2012 1 Joanne Ujcic-Voortman Wilco Schilthuis Johan Osté Marcel Buster Foto s: GGD Amsterdam en Stockexchange Grafische vormgeving: Dagmar van Schaik Amsterdam, augustus 2013 GGD Amsterdam

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie