het jaar van Ipse de Bruggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het jaar van Ipse de Bruggen"

Transcriptie

1 het jaar van Ipse de Bruggen

2 2

3 3 J a a r d o c u m e n t I p s e d e B r u g g e n mei 2011

4 4

5 5 I n h o u d s o p g a v e 1 Uitgangspunten verslaggeving... 8 Voorwoord raad van bestuur Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Voorwoord raad van toezicht Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden... 41

6 6 4.7 Financieel beleid Begroting Uitgangspunten begroting Jaarrekening Wettelijk budget aanvaardbare kosten Financieel resultaat Balanspositie en eigen vermogen Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering & resultaatbepaling Toelichting balans en resultatenrekening Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Verloopoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten Overzicht van langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultaatrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring Productiecijfers Budgetopbouw Bijlage: Rapportage KKGZ Zorg indicatoren

7 7 J a a r d o c u m e n t M a a t s c h a p p e l i j k v e r s l a g

8 8 1. U i t g a n g s p u n t e n v e r s l a g g e v i n g Dit jaardocument 2010 van Ipse de Bruggen betreft het concernniveau en bestaat uit het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Het maatschappelijk verslag is volgens de Regeling Verslaggeving WTZi opgesteld. Voorwoord raad van bestuur Terugblikkend op 2010 is er sprake van een gevoel van tevredenheid. Ipse de Bruggen is een sterke organisatie geworden die toekomstbestendig goed georganiseerde zorg van goede kwaliteit kan leveren. Financieel zijn we uitermate gezond, de kwaliteit van werkgeverschap is goed, de kwaliteit van zorg is goed, onze vastgoed is op orde en we zijn in control. De organisatie is door de fusie sterker geworden. De recente ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van de zorg laten zien dat we de juiste keuzes gemaakt hebben. We zijn er nu en in de toekomst voor alle cliënten groepen met een verstandelijke beperking. Waarbij we ons focussen op de zware, ook in de komende jaren, AWBZ gefinancierde zorg. Conclusie: we zien de toekomst opgewekt tegemoet. Op dit moment verandert het maatschappelijke en politieke landschap in hoog tempo. Er staan diverse veranderingen met betrekking tot de jeugd, extramurale cliënten en kinderdienstencentra voor de deur. Achtergrond van dit beleid is dat burgers meer zelf en voor elkaar moeten doen. Onze vrijwilligers tonen aan dat dit kan, maar de grenzen moeten wel bewaakt worden. Of de overheveling naar de WMO zoals nu voor ogen staat succesvol zal zijn, hangt in hoge mate af van de randvoorwaarden. Daar waar financiële (bezuinigings)motieven eigenlijk de echte motivator zijn voor de overheveling, is juist op dit punt twijfel gerechtvaardigd. De veranderingen gaan Ipse de Bruggen slechts voor een klein deel (10 tot 15%) raken en we moeten dat zonder veel problemen aankunnen. Ipse de Bruggen houdt in 2011 net als in 2010 vast aan de eigen koers. We blijven brede basiszorg combineren met specialistische zorg. Ook blijven we actief op het terrein van kennismanagement, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Goede medewerkers zijn hierbij van levensbelang. Daarom zijn we steeds alert op de kwaliteit van instroom en stimuleren we opleidingen. We gaan door met continu kwaliteitsverbetering en risicobeheersing. Ook bieden we aantrekkelijke verantwoorde huisvesting en zijn we voorbereid op de introductie van de normatieve huisvestingscomponent en mogelijk deels het scheiden van wonen en zorg. Zo blijven we vorm geven aan onze missie om individuele cliënten de meest betekenisvolle plaats in de samenleving te geven. We doen dit vanuit kracht vol zelfvertrouwen en bezieling, want iedereen is bijzonder. Drs. Jan Fidder Voorzitter raad van bestuur Mei 2011

9 9 2. P r o f i e l v a n d e o r g a n i s a t i e 2. 1 A l g e m e n e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Spoorlaan 19 Postcode Plaats 2471 PB Zwammerdam Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa /600741/600742/600770/600771/600772/ / Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina S t r u c t u u r v a n h e t c o n c e r n De juridische structuur van Ipse de Bruggen is een stichting op levensbeschouwelijke grondslag. Het besturingsmodel kent een tweehoofdige raad van bestuur met een van de leden als voorzitter. De raad van toezicht ziet toe op de gang van zaken in de stichting. Voor de besluitvorming in de raad van bestuur wordt in het concern MT door de raad van bestuur overleg gevoerd met de directeuren en stafmanagers. De raad van bestuur heeft daarnaast een periodiek overleg met de directeuren zorg O r gen a neen o g overleg r a m I pmet s e de d e stafmanagers. B r u g g e n Organogram Ipse de Bruggen Raad van toezicht De organisatie kent de volgende structuur: OR Raad van bestuur CCR Bestuursbureau Zorgregio 1 Zorgregio 2 Zorgregio 3 Vastgoed Services Directeur Directeur Directeur Directeur Facilitaire Bedrijf RVE managers RVE managers RVE managers Medewerkers HRM Locatiemanagers Locatiemanagers Locatiemanagers ICT Behandelcentra jeugd Expertisecentrum Behandelcentra volwassenen Kwaliteit Marketing & Communicatie Planning & Control Administratieve dienst

10 10 Ipse de Bruggen beschikt over de volgende toelatingen: Capaciteit intramuraal Delft Westland Oostland totaal aantal bedden VG 652 totaal aantal bedden VG GVT 106 ZuidHolland Noord totaal aantal bedden VG totaal aantal bedden JLVG 76 Haaglanden totaal aantal bedden JLVG 85 totaal aantal bedden VG 7 totaal aantal bedden VG GVT 55 Rijnmond totaal aantal bedden VG 132 totaal aantal bedden JLVG 7 Zuid Hollandse Eilanden totaal aantal bedden VG 26 Totaal aantal bedden Aantal erkende bedden SGLVG ZuidHolland Noord 24 Aantal erkende verblijfplaatsen SGLVG ZuidHolland Noord 265 Rijnmond 30 Delft Westland Oostland 212 Aantal erkende bedden achtervang ZuidHolland Noord 19 Haaglanden 6 Plaatsen Kinderdienstencentra en dagcentra voor volwassenen 961 Medezeggenschapstructuur cliënten In 2010 functioneerden de cliëntenraden nog volgens de medezeggenschapsstructuur van de twee rechtsvoorgangers van Ipse de Bruggen met twee centrale cliëntenraden, twee divisiecliëntenraden, cliëntenraden RVE en lokale cliëntenraden. Voor inhoudelijke informatie over de medezeggenschap zie hoofdstuk 3.5. Medezeggenschapstructuur medewerkers Er functioneert een ondernemingsraad van 21 personen met een evenredige vertegenwoordiging uit de drie bedrijfsonderdelen zorg en het bedrijfsonderdeel ondersteunende diensten/vastgoed/ planning &control. De OR heeft vier vaste commissies: HRM, VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu), financiën en PR. Voor inhoudelijke informatie zie hoofdstuk 3.6.

11 K e r n g e g e v e n s Kernactiviteiten en nadere typering Ipse de Bruggen biedt zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk of langdurig verblijf (wonen) met daarnaast als belangrijkste voorzieningen de dagactiviteiten, de orthopedagogische behandelcentra en de kinderdienstencentra. In 2010 is zowel ambulante als klinische forensische zorg geboden (3 SGLVG+plaatsen). Als algemeen uitgangspunt geldt kleinschalige zorgverlening. Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vraagt voor alles om vakmanschap en expertise. Ipse de Bruggen is een centrum voor (academische) specialismen op gedragskundig, medisch en tandheelkundig gebied. Laatstgenoemde disciplines zijn georganiseerd in het expertisecentrum Cliënten, de capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten Ipse de Bruggen zijn als volgt: Kerngegevens Cliënten Aantal intramurale cliënten op 31 december Aantal/bedrag intramuraal, 280 logeren, 11 deeltijdwonen Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief dagactiviteiten op 31 december 556 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZverblijf op 31 december plaatsen ZZI en 161 plaatsen GVT Productie Aantal verpleegdagen in het verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in het verslagjaar Aantal uren extramurale productie in het verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in euro s) in het verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

12 Werkgebieden Ipse de Bruggen biedt op zo n 390 locaties in ZuidHolland zorg, begeleiding en behandeling aan ongeveer mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) handicap. Bij Ipse de Bruggen kunnen deze mensen wonen, logeren, werken, leren en recreëren. In dit werkgebied heeft Ipse de Bruggen te maken met zes zorgkantoorregio s: Haaglanden Delft West Oostland (DWO) Nieuwe Waterweg Noord (NWN) L e g e n d a ZuidHollandse Eilanden (ZHE) ZuidHolland Noord (ZHN) Achmea Kinderdienstencentra /peuterspeelzalen Dagcentra voor volwassenen /Arbeidscentra Woonvoorzieningen L e g e n d a Kinderdienstencentra /peuterspeelzalen Dagcentra voor volwassenen /Arbeidscentra Woonvoorzieningen 2. 4 S a m e n w e r k i n g s r e l a t i e s Ipse de Bruggen heeft veel samenwerkingsrelaties. Hieronder een overzicht van de organisaties waar een formele dan wel een geformaliseerde samenwerking mee is. Overheden: Ministerie van VWS, ministerie van Justitie, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), College Bouw Zorginstellingen (CBZ), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Arbeidsinspectie, Provincie ZuidHolland, tientallen relevante gemeenten in het werkgebied en Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

13 13 Bankrelaties: Met betrekking tot kapitaalverschaffing heeft Ipse de Bruggen relaties met ING, ABNAMRO, Rabobank en BNG. Instellingen: Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), RCG NWN/DWO, GGZinstellingen, thuiszorg, V&V en jeugdzorginstellingen, verwijzers, MEE, onderwijsinstellingen voor cliënten en medewerkers, kinderopvangorganisaties, ROC s (Regionale Opleidingencentra) en universiteiten (Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht), instellingen voor maatschappelijke dagbesteding/begeleid werken van cliënten, waaronder instellingen voor sociale werkvoorziening, stichting Prins Heerlijk, stichting Vrienden van het Schoutenhuis en particuliere bedrijven, in verband met onderaanneming dagbesteding collegainstellingen als Gemiva, s Heeren Loo, Steinmetz de Compaan en ASVZ, voor de huisvesting een aantal woningcorporaties, kerken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van specifieke samenwerkingsrelaties: Samenwerking/partners Algemeen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg (LKG) Reliëf ZonMw/Vilans Jeugd (LVG) Cardea Vereniging Landelijk Kenniscentrum LVG Landelijk Platform MFC (participatie via De Banjaard) Jeugdformaat Jeugdformaat Ipse de Bruggen (JIB) PIschool J.C. Pleijsierschool voor SO en VSO Onderwijs VSOZMOK J.C. Pleysierschool Horizon (JeugdzorgOnderwijs) SGLVG in Borgverband De Borg: Altrecht/Wier Ipse de Bruggen Dichterbij Trajectum: Hoeve Boschoord/ De Hanzeborg Brancheorganisatie Expertise autisme Christelijke vereniging van zorgaanbieders Verbeterprojecten en wetenschappelijk onderzoeken Intensieve Gezinsbegeleiding/crisisopvang LVG Kenniscentrum expertise en beleidsontwikkeling LVG Ontwikkeling MFC s inhoudelijk Monitoring Projecten en ontwikkeling jeugdzorg Ontwikkeling Schakenbosch Leidschendam Voorburg: realisatie voorzieningen voor integrale intensieve zorg voor jeugdigen Speciaal onderwijs voor jeugd locatie Den Haag Samenwerking in verband met jongeren met gedragsproblematiek/onderwijsvoorziening locatie Zwammerdam (Wetenschappelijk) onderzoek, diagnostiek en behandeling SGLVG

14 14 Autisme Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Psychiatrie De Banjaard, MultiFunctioneel Centrum (bestuursparticipatie in Stichting met Steinmetz de Compaan en De Jutters) Kristal ambulant en Kristal klinisch (samenwerking GGZ DelflandRivierduinen) Ketenzorg VGGGZ ZuidHolland Ambulante ketenzorg GGZ Delfland Zintuiglijke handicap EffathaGuyotgroep Bartimeüs EMG Landelijk EMG Platform Wetenschappelijk Universiteit Utrecht Erasmus MC/Universiteit Groningen (afdeling Bewegingswetenschappen) met Abrona/ Amarant/Ipse de Bruggen Bevordering zorg en ondersteuning van mensen met autisme Residentiële en ambulante behandeling van LVGjongeren met psychiatrische problematiek Psychiatrie Jongeren/volwassenen Ambulant/Poliklinisch/Klinisch Samenwerkingsafspraken Rivierduinen Ipse de Bruggen GGZ Delfland Gemiva MEE ZuidHolland Noord Steinmetz/de Compaan Parnassia Bavo Groep Samenwerking Samenwerking Samenwerking Expertiseuitwisseling Samenwerking Masteropleiding Pedagogiek Consortium Gezond ouder worden met een verstandelijke beperking (project GOUD, wetenschappelijk onderzoek) Relevante stichtingen die relaties hebben met Ipse de Bruggen: Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering (FBB) Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen (fondsenwerving en sponsoring) Stichting Aangepaste Manege Craeyenburch (recreatie cliënten) Maria Regina Scholten Stichting (bevordering onderzoek) Amantiastichting (welzijnszorg) Stichting Bewindvoering De Bruggen Stichting Beheer Cliëntengelden De Bruggen Stichting Baanbreker De ouderverenigingen waarmee Ipse de Bruggen directe relaties onderhoudt zijn: Cunera, Ouder en familievereniging Huize Ursula (OVHU), Vereniging Cliënten en Naastbetrokkenen Craeyenburch (VCNC) en Vrienden van Hooge Burch (VVHB).

15 15 3. B e s t u u r, t o e z i c h t, b e d r i j f s v o e r i n g e n m e d e z e g g e n s c h a p Voorwoord raad van toezicht Terugkijkend op het jaar 2010 kan worden vastgesteld dat Ipse de Bruggen de periode van harmonisering heeft afgerond. De raad van toezicht stelt vast dat de fusie van medio 2008 een positieve invloed heeft op de zorg. Ipse de Bruggen heeft zich inmiddels stevig gepositioneerd, is stabiel en kan zich de komende jaren doorontwikkelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. De raad van bestuur heeft de strategie voor de komende jaren gepresenteerd. Het sturen, beheren en bewaken van financiële posities en financiële stromen en de daaraan gerelateerde risico s is door de toenemende marktwerking in de zorg en de druk op de exploitatie ervan in toenemende mate van belang geworden. De raad van toezicht heeft in dat kader in 2010 een treasurystatuut vastgesteld. Om zijn toezichthoudende taken goed te kunnen uitvoeren heeft de raad van toezicht een informatieprotocol vastgesteld. De raad van toezicht achtte zich in 2010 op voldoende wijze geïnformeerd. Besloten werd voor de bezoldiging van de raad van bestuur voortaan de Beloningcode Bestuurder Zorg (BBZ) van de NVTZ/NVZD te hanteren. Aandacht was er voor de werving lid raad van bestuur. Deze was vacant per 1 januari Omdat de werving meer tijd in beslag nam dan aanvankelijk gedacht, heeft de raad van toezicht gemeend deze tijdelijk met een interimbestuurder op te vullen. De omvang van de organisatie is dermate groot dat de raad van toezicht het niet meer verantwoord vond om deze functie niet tijdelijk op te vullen. De interimbestuurder kreeg in portefeuille de zorg, het risicobeheer en de ontwikkeling van het management. Aan het einde van het jaar kon een voorgenomen besluit ten aanzien van de benoeming van een nieuwe vaste bestuurder worden genomen. Ook de werving voor nieuwe leden raad van toezicht was succesvol. Drie nieuwe leden konden worden benoemd met ieder een specifiek aandachtsgebied. De nieuwe samenstelling van de raad van toezicht heeft het mogelijk gemaakt naast de audit en benoemings/remuneratiecommissie, een kwaliteits en vastgoedcommissie in te richten N o r m e n v o o r g o e d b e s t u u r Ipse de Bruggen hanteert de zorgbrede governance code (2010) en heeft de principes daarvan verankerd in haar statuten en de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht. In verband met de uitoefening van zijn toezichthoudende taak geldt een informatieprotocol met afspraken over de informatievoorziening door de raad van bestuur aan de raad van toezicht. Naar verwachting wordt in de loop van 2011 een klokkenluidersregeling vastgesteld. In de stichtingsstatuten is het recht van enquête als bedoeld in art. 345 Boek 2 BW (recht van toegang Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam) aan de centrale cliëntenraad toegekend. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn statutair vastgelegd. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

16 R a a d v a n b e s t u u r De raad van bestuur is als volgt samengesteld: De heer drs. J. (Jan) Fidder, voorzitter Portefeuille: HRM, zorgspecifiek (behandelklinieken, regionale expertisecentra en orthopedagogische behandelcentra), marketing & communicatie, planning & control, concern control, vastgoed, ondernemingsraad, externe relaties en besturing van de dochterondernemingen. Nevenfuncties: lid bestuur brancheorganisatie VGN; lid raad van bestuur De Banjaard; voorzitter bestuursraad De Borg; lid bestuur Regionale Commissie Gezondheidszorg DWO; lid bestuur Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD); voorzitter onderhandelingsdelegatie CAO Gehandicaptenzorg; voorzitter stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (STAG); voorzitter raad van commissarissen FunctieWaarderingGezondheidszorg Advies BV; voorzitter raad van commissarissen FunctieWaarderingGezondheidszorg Eigendom BV; plaatsvervangend lid PGGMraad. De heer J.M.J. (Jeroen) Collette, lid a.i. (van 12 juli 2010 tot 1 februari 2011) Nevenfuncties: vicevoorzitter NVIM, beroepsorganisatie interimmanagers; lid redactieraad Management en Consulting. De heer E. (Eric) Zwennis, lid (vanaf 1 februari 2011) Portefeuille: zorg algemeen, kwaliteit, integraal risicomanagement, ICT, administratieve dienst, facilitaire dienst, centrale cliëntenraad en ouderverenigingen. Nevenfunctie: lid raad van advies ROC Mondriaan. Bezoldiging raad van bestuur De honorering van de raad van bestuur vindt plaats volgens de Beloningcode Bestuurders Zorg (BBZ, zorg) van de NVTZ/NVZD R a a d v a n t o e z i c h t De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies ter zijde. Zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in het reglement raad van toezicht geregeld. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. Uit de samenstelling van de raad van toezicht blijkt dat er naast algemeen bestuurlijke kwaliteiten meerdere leden over specifieke kennis beschikken. De raad van toezicht werkt met een rooster van aftreden. Voor de leden geldt een zittingsperiode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.

17 17 De onafhankelijkheid van de raad van toezicht is geborgd door de statutaire bepalingen over de samenstelling van de raad en onverenigbaarheden, als ook in de gedragsregels in het reglement raad van toezicht die ter voorkoming van (de schijn van) tegenstrijdige belangen zijn gesteld. De samenstelling van de raad van toezicht: Dhr. prof. dr. F.C. (Ferry) Breedveld, voorzitter Hoofdfunctie: voorzitter raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum. Nevenfuncties: voorzitter stichting Curium; voorzitter stichting Trombosedienst Leiden e.o.; voorzitter stichting Houdster van Aandelen medipark B.V.; lid bestuur stichting Leiden Life meets Science; lid raad van toezicht LeidenAmsterdam Centre for Drug Research (LACDR); lid raad van toezicht stichting Sanquin Bloedvoorziening; lid algemeen bestuur Leids Universitair Fonds; lid bestuur Bontius stichting; voorzitter Maria Regina Scholten stichting. 1e zittingsperiode: tot 1 juli 2013 Dhr. ir. J.E.J. (Joris) van Bergen, vicevoorzitter (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: interimbestuurder en senior consultant, gepensioneerd, oud vicevoorzitter college van bestuur Universiteit van Leiden. Nevenfuncties: voorzitter raad van commissarissen OCLC EMEA B.V., Leiden; voorzitter stichting Pica, Utrecht; vicevoorzitter stichting museum Beelden aan Zee, Scheveningen; vicevoorzitter Historisch Genootschap Delfia Batavorum, Delft; lid bestuur stichting Geschiedschrijving Delft; voorzitter stichting De Beauvoir, Amsterdam; lid bestuur stichting SIOO, Utrecht. Dhr. drs. H.W. (Willem) te Beest (vanaf 20 december 2010, aandachtsgebied financiën) Hoofdfunctie: vicevoorzitter college van bestuur Universiteit Leiden. Nevenfuncties: lid dagelijks bestuur stichting SURF; voorzitter raad van commissarissen SURFNet; voorzitter raad van commissarissen SURFDiensten; voorzitter bestuur Leiden BIO Science Park foundation; vicevoorzitter raad van toezicht Nederlands Bio Informatica Centrum; lid raad van toezicht Big Grid; vicevoorzitter raad van toezicht Centre for Human Drug Research; lid raad van toezicht Biopartner/ABC; lid raad van toezicht GGZ Rivierduinen; lid raad van toezicht Nationaal Centrum voor Biodiversiteit Naturalis. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015

18 18 Mw. ir. D.E. (Daniëlle) Aldershoff M.Sc. Hoofdfunctie: operationeel directeur Raad voor Accreditatie te Utrecht. Nevenfuncties: lid beleidsadviesraad Integraal Kankercentrum West (IKW); lid raad van toezicht stichting J.C. Pleysierschool. 2e zittingsperiode: tot 1 juli 2011 Dhr. prof. dr. D.A.J.P. (Damian) Denys (aandachtsgebied zorginhoud) Hoofdfunctie: kernhoogleraar psychiatrie Universiteit Amsterdam; afdelingshoofd psychiatrie AMC Amsterdam; teamleider Instituut Neurowetenschappen (NIN) Amsterdam. Nevenfuncties: lid Anxiety Disorders Research Network (ADRN); bestuurslid International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS); lid evaluatiecommissie French National Research Agency (ANR) for neurosciences; lid Kenniskamer Human Enhancement; lid wetenschappelijk bestuur Nederlandse Hersenbank; lid evaluatiecommissie Dutch National Research Agency (NWO) for clinical medical research; voorzitter International OCD spectrum disorders consortium; lid adviescommissie CSCA UVA; lid wetenschappelijk adviescommissie van het ECNP; adviseur werkgroep Anxiety disorders DSMVcommissie; lid wetenschappelijke adviescommissie IADS; lid Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP); bestuurslid Spinozacentrum Amsterdam. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015 Dhr. drs. P.H. Draaisma (aandachtsgebied financiën) Hoofdfunctie: raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis. Nevenfunctie: voorzitter samenwerkende Rijnmondse ziekenhuizen; lid klankbordgroep Rekenkamer Rotterdam. 2e zittingsperiode: tot 1 juli 2013 Dhr. ing. G.J. (George) Jautze (aandachtsgebied vastgoed) Hoofdfunctie: Oud CEO ING Real Estate. Sinds september 2010 deelnemer ING executive Pension Plan. Nevenfuncties: lid raad van commissarissen Lips Group BV; bestuurslid trustees ULI (global RE vakorganisatie); voorzitter Jachtclub Scheveningen (vereniging); DGA van George Jautze Advisory BV. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015

19 19 Mw. mr. B.J. LinnebankSmit (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: gepensioneerd, oud inspecteur voor de volksgezondheid. Mw. dr. M. Mootz (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: Adviseur gezondheidsonderzoek bij ZonMw. Nevenfuncties: lid raad van bestuur Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers; vicevoorzitter Programmacommissie Wetenschappelijk Onderzoek voor mensen met verstandelijke beperkingen. Vacature lid op voordracht conform WMCZ Van de zeven zetels binnen de raad van toezicht waren er door het aflopen van de zittingstermijn in juli 2010 nog drie bezet. In de vacatures werden in de decembervergadering drie nieuwe leden benoemd. De nieuwe centrale cliëntenraad zal in 2011 een kandidaat in de nog openstaande plaats voordragen. Vacatiegelden en onkostenvergoedingen De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor de uitoefening van hun functie. Wel ontvangen zij een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Dit in overeenstemming met het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Informatieprotocol Ipse de Bruggen hanteert conform de actuele governancecode een informatieprotocol. Om toezicht te houden op strategie, de prestaties van de organisatie en de interne beheersing en controlesystemen werd de raad van toezicht geïnformeerd door middel van: informatie over kwaliteit van zorg en risicobeheer; informatie over externe (wets)ontwikkelingen; informatie over interne (organisatie en vastgoed)ontwikkelingen; financiële kwartaaloverzichten; management letter externe accountant; rapportages treasurybeheer. Goedkeuring van besluiten De raad van toezicht heeft zijn goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de raad van bestuur: begroting 2010; jaarrekening 2009; aankoop grond buurtschap Craeyenburch voor project Kristal Kind en Leer (KKL); samenwerking Jeugdformaat: project Leidschendam; aankoop grond, Eiland 5 in Nootdorp; verkoop pand Buitendorpstraat 8 in Zwammerdam; verkoop Zoeterwoudsesingel 34 te Leiden en aankoop appartementrecht voor nieuwbouw OBC Leiden; aankoop appartementrecht in de Vereniging van Eigenaar Artillerie Parkeerplaats te Delft voor de bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf; verkoop voormalige personeelswoning Sytwinde 176 in Nootdorp; verkoop Sytwinde in Nootdorp; begroting 2011.

20 20 De raad van toezicht heeft vier maal vergaderd. Mevrouw Mootz is eenmaal afwezig geweest. De externe accountant heeft twee maal een deel van de vergadering bijgewoond. De heer Breedveld heeft als voorzitter raad van toezicht zorg gedragen voor de contactoefening met de medezeggenschap. Voor 2011 is een ontmoeting met de ondernemingsraad en de nieuwe centrale cliëntenraad voorzien. Evaluatie Evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur en hun onderlinge relatie heeft in 2010 in verband met de wijziging in de samenstelling van de raad niet plaats gevonden. Commissies raad van toezicht De raad van toezicht heeft vier commissies, namelijk de auditcommissie, de benoemings/ remuneratiecommissie, de kwaliteitscommissie en de commissie vastgoed. Auditcommissie Los van de integrale verantwoordelijkheid van de voltallige raad van toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De externe accountant is in ieder geval aanwezig bij de vergaderingen waarin de jaarrekening en de management letter worden besproken. De commissie heeft overlegd over de jaarrekening 2009, de managementletter van de externe accountant en de begroting Benoemings en remuneratiecommissie Deze commissie is ingesteld voor benoemingen, functioneren en honorering van (de leden van) de raad van bestuur en van de raad van toezicht. Ook voert de commissie jaarlijks een functioneringsgesprek met (de leden van) de raad van bestuur. Deze commissie hield een jaargesprek met het bestuur en was betrokken bij de wervingsactiviteiten B e d r i j f s v o e r i n g Planning & Control De jaarcyclus start met een directiebeoordeling. Daarna wordt de kaderbrief met de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaarplan en de begroting uiterlijk 1 juli vastgesteld. Op basis daarvan worden de financiële uitgangspunten nader uitgewerkt en de jaarplannen op de verschillende managementniveaus in oktober/november gereed gemaakt. De 1 e en 2 e begrotingsronde vinden dan ook plaats. Vervolgens vindt de besluitvormingsprocedure over de begroting op basis van het jaarplan plaats. Gedurende het jaar wordt gestuurd op de jaarplannen en de begroting. Deze worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Voor die bewaking vindt in het concern MT maandelijks (financieel) voortgangsoverleg plaats. Per kwartaal wordt er door het management gerapporteerd. Er is een strategisch beleidsplan ontwikkeld. Druk op de bekostiging en ook de interne behoefte heeft geleid tot verbetering van de stuur informatie. Het gaat hier om de periodieke rapportages, de productiebewaking en managementinformatie. Voor die sturing is het business intelligence (BI)systeem geïntroduceerd. Dit systeem verbindt de informatie uit de zogenaamde bronsystemen op het gebied van productie, financiën en personeel met elkaar. Daardoor komt nu periodiek strategische informatie beschikbaar en hebben managers direct zicht op de resultaten van hun afdeling. De rapportagecyclus met de items uit de PlanDoCheckAct (PDCA)cyclus wordt daarbij op alle niveaus in de organisatie gerealiseerd.

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie