het jaar van Ipse de Bruggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het jaar van Ipse de Bruggen"

Transcriptie

1 het jaar van Ipse de Bruggen

2 2

3 3 J a a r d o c u m e n t I p s e d e B r u g g e n mei 2011

4 4

5 5 I n h o u d s o p g a v e 1 Uitgangspunten verslaggeving... 8 Voorwoord raad van bestuur Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Voorwoord raad van toezicht Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden... 41

6 6 4.7 Financieel beleid Begroting Uitgangspunten begroting Jaarrekening Wettelijk budget aanvaardbare kosten Financieel resultaat Balanspositie en eigen vermogen Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering & resultaatbepaling Toelichting balans en resultatenrekening Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Verloopoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten Overzicht van langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultaatrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring Productiecijfers Budgetopbouw Bijlage: Rapportage KKGZ Zorg indicatoren

7 7 J a a r d o c u m e n t M a a t s c h a p p e l i j k v e r s l a g

8 8 1. U i t g a n g s p u n t e n v e r s l a g g e v i n g Dit jaardocument 2010 van Ipse de Bruggen betreft het concernniveau en bestaat uit het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Het maatschappelijk verslag is volgens de Regeling Verslaggeving WTZi opgesteld. Voorwoord raad van bestuur Terugblikkend op 2010 is er sprake van een gevoel van tevredenheid. Ipse de Bruggen is een sterke organisatie geworden die toekomstbestendig goed georganiseerde zorg van goede kwaliteit kan leveren. Financieel zijn we uitermate gezond, de kwaliteit van werkgeverschap is goed, de kwaliteit van zorg is goed, onze vastgoed is op orde en we zijn in control. De organisatie is door de fusie sterker geworden. De recente ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van de zorg laten zien dat we de juiste keuzes gemaakt hebben. We zijn er nu en in de toekomst voor alle cliënten groepen met een verstandelijke beperking. Waarbij we ons focussen op de zware, ook in de komende jaren, AWBZ gefinancierde zorg. Conclusie: we zien de toekomst opgewekt tegemoet. Op dit moment verandert het maatschappelijke en politieke landschap in hoog tempo. Er staan diverse veranderingen met betrekking tot de jeugd, extramurale cliënten en kinderdienstencentra voor de deur. Achtergrond van dit beleid is dat burgers meer zelf en voor elkaar moeten doen. Onze vrijwilligers tonen aan dat dit kan, maar de grenzen moeten wel bewaakt worden. Of de overheveling naar de WMO zoals nu voor ogen staat succesvol zal zijn, hangt in hoge mate af van de randvoorwaarden. Daar waar financiële (bezuinigings)motieven eigenlijk de echte motivator zijn voor de overheveling, is juist op dit punt twijfel gerechtvaardigd. De veranderingen gaan Ipse de Bruggen slechts voor een klein deel (10 tot 15%) raken en we moeten dat zonder veel problemen aankunnen. Ipse de Bruggen houdt in 2011 net als in 2010 vast aan de eigen koers. We blijven brede basiszorg combineren met specialistische zorg. Ook blijven we actief op het terrein van kennismanagement, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Goede medewerkers zijn hierbij van levensbelang. Daarom zijn we steeds alert op de kwaliteit van instroom en stimuleren we opleidingen. We gaan door met continu kwaliteitsverbetering en risicobeheersing. Ook bieden we aantrekkelijke verantwoorde huisvesting en zijn we voorbereid op de introductie van de normatieve huisvestingscomponent en mogelijk deels het scheiden van wonen en zorg. Zo blijven we vorm geven aan onze missie om individuele cliënten de meest betekenisvolle plaats in de samenleving te geven. We doen dit vanuit kracht vol zelfvertrouwen en bezieling, want iedereen is bijzonder. Drs. Jan Fidder Voorzitter raad van bestuur Mei 2011

9 9 2. P r o f i e l v a n d e o r g a n i s a t i e 2. 1 A l g e m e n e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Spoorlaan 19 Postcode Plaats 2471 PB Zwammerdam Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa /600741/600742/600770/600771/600772/ / Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina S t r u c t u u r v a n h e t c o n c e r n De juridische structuur van Ipse de Bruggen is een stichting op levensbeschouwelijke grondslag. Het besturingsmodel kent een tweehoofdige raad van bestuur met een van de leden als voorzitter. De raad van toezicht ziet toe op de gang van zaken in de stichting. Voor de besluitvorming in de raad van bestuur wordt in het concern MT door de raad van bestuur overleg gevoerd met de directeuren en stafmanagers. De raad van bestuur heeft daarnaast een periodiek overleg met de directeuren zorg O r gen a neen o g overleg r a m I pmet s e de d e stafmanagers. B r u g g e n Organogram Ipse de Bruggen Raad van toezicht De organisatie kent de volgende structuur: OR Raad van bestuur CCR Bestuursbureau Zorgregio 1 Zorgregio 2 Zorgregio 3 Vastgoed Services Directeur Directeur Directeur Directeur Facilitaire Bedrijf RVE managers RVE managers RVE managers Medewerkers HRM Locatiemanagers Locatiemanagers Locatiemanagers ICT Behandelcentra jeugd Expertisecentrum Behandelcentra volwassenen Kwaliteit Marketing & Communicatie Planning & Control Administratieve dienst

10 10 Ipse de Bruggen beschikt over de volgende toelatingen: Capaciteit intramuraal Delft Westland Oostland totaal aantal bedden VG 652 totaal aantal bedden VG GVT 106 ZuidHolland Noord totaal aantal bedden VG totaal aantal bedden JLVG 76 Haaglanden totaal aantal bedden JLVG 85 totaal aantal bedden VG 7 totaal aantal bedden VG GVT 55 Rijnmond totaal aantal bedden VG 132 totaal aantal bedden JLVG 7 Zuid Hollandse Eilanden totaal aantal bedden VG 26 Totaal aantal bedden Aantal erkende bedden SGLVG ZuidHolland Noord 24 Aantal erkende verblijfplaatsen SGLVG ZuidHolland Noord 265 Rijnmond 30 Delft Westland Oostland 212 Aantal erkende bedden achtervang ZuidHolland Noord 19 Haaglanden 6 Plaatsen Kinderdienstencentra en dagcentra voor volwassenen 961 Medezeggenschapstructuur cliënten In 2010 functioneerden de cliëntenraden nog volgens de medezeggenschapsstructuur van de twee rechtsvoorgangers van Ipse de Bruggen met twee centrale cliëntenraden, twee divisiecliëntenraden, cliëntenraden RVE en lokale cliëntenraden. Voor inhoudelijke informatie over de medezeggenschap zie hoofdstuk 3.5. Medezeggenschapstructuur medewerkers Er functioneert een ondernemingsraad van 21 personen met een evenredige vertegenwoordiging uit de drie bedrijfsonderdelen zorg en het bedrijfsonderdeel ondersteunende diensten/vastgoed/ planning &control. De OR heeft vier vaste commissies: HRM, VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu), financiën en PR. Voor inhoudelijke informatie zie hoofdstuk 3.6.

11 K e r n g e g e v e n s Kernactiviteiten en nadere typering Ipse de Bruggen biedt zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk of langdurig verblijf (wonen) met daarnaast als belangrijkste voorzieningen de dagactiviteiten, de orthopedagogische behandelcentra en de kinderdienstencentra. In 2010 is zowel ambulante als klinische forensische zorg geboden (3 SGLVG+plaatsen). Als algemeen uitgangspunt geldt kleinschalige zorgverlening. Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vraagt voor alles om vakmanschap en expertise. Ipse de Bruggen is een centrum voor (academische) specialismen op gedragskundig, medisch en tandheelkundig gebied. Laatstgenoemde disciplines zijn georganiseerd in het expertisecentrum Cliënten, de capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten Ipse de Bruggen zijn als volgt: Kerngegevens Cliënten Aantal intramurale cliënten op 31 december Aantal/bedrag intramuraal, 280 logeren, 11 deeltijdwonen Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief dagactiviteiten op 31 december 556 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZverblijf op 31 december plaatsen ZZI en 161 plaatsen GVT Productie Aantal verpleegdagen in het verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in het verslagjaar Aantal uren extramurale productie in het verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in euro s) in het verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

12 Werkgebieden Ipse de Bruggen biedt op zo n 390 locaties in ZuidHolland zorg, begeleiding en behandeling aan ongeveer mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) handicap. Bij Ipse de Bruggen kunnen deze mensen wonen, logeren, werken, leren en recreëren. In dit werkgebied heeft Ipse de Bruggen te maken met zes zorgkantoorregio s: Haaglanden Delft West Oostland (DWO) Nieuwe Waterweg Noord (NWN) L e g e n d a ZuidHollandse Eilanden (ZHE) ZuidHolland Noord (ZHN) Achmea Kinderdienstencentra /peuterspeelzalen Dagcentra voor volwassenen /Arbeidscentra Woonvoorzieningen L e g e n d a Kinderdienstencentra /peuterspeelzalen Dagcentra voor volwassenen /Arbeidscentra Woonvoorzieningen 2. 4 S a m e n w e r k i n g s r e l a t i e s Ipse de Bruggen heeft veel samenwerkingsrelaties. Hieronder een overzicht van de organisaties waar een formele dan wel een geformaliseerde samenwerking mee is. Overheden: Ministerie van VWS, ministerie van Justitie, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), College Bouw Zorginstellingen (CBZ), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Arbeidsinspectie, Provincie ZuidHolland, tientallen relevante gemeenten in het werkgebied en Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

13 13 Bankrelaties: Met betrekking tot kapitaalverschaffing heeft Ipse de Bruggen relaties met ING, ABNAMRO, Rabobank en BNG. Instellingen: Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), RCG NWN/DWO, GGZinstellingen, thuiszorg, V&V en jeugdzorginstellingen, verwijzers, MEE, onderwijsinstellingen voor cliënten en medewerkers, kinderopvangorganisaties, ROC s (Regionale Opleidingencentra) en universiteiten (Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht), instellingen voor maatschappelijke dagbesteding/begeleid werken van cliënten, waaronder instellingen voor sociale werkvoorziening, stichting Prins Heerlijk, stichting Vrienden van het Schoutenhuis en particuliere bedrijven, in verband met onderaanneming dagbesteding collegainstellingen als Gemiva, s Heeren Loo, Steinmetz de Compaan en ASVZ, voor de huisvesting een aantal woningcorporaties, kerken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van specifieke samenwerkingsrelaties: Samenwerking/partners Algemeen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg (LKG) Reliëf ZonMw/Vilans Jeugd (LVG) Cardea Vereniging Landelijk Kenniscentrum LVG Landelijk Platform MFC (participatie via De Banjaard) Jeugdformaat Jeugdformaat Ipse de Bruggen (JIB) PIschool J.C. Pleijsierschool voor SO en VSO Onderwijs VSOZMOK J.C. Pleysierschool Horizon (JeugdzorgOnderwijs) SGLVG in Borgverband De Borg: Altrecht/Wier Ipse de Bruggen Dichterbij Trajectum: Hoeve Boschoord/ De Hanzeborg Brancheorganisatie Expertise autisme Christelijke vereniging van zorgaanbieders Verbeterprojecten en wetenschappelijk onderzoeken Intensieve Gezinsbegeleiding/crisisopvang LVG Kenniscentrum expertise en beleidsontwikkeling LVG Ontwikkeling MFC s inhoudelijk Monitoring Projecten en ontwikkeling jeugdzorg Ontwikkeling Schakenbosch Leidschendam Voorburg: realisatie voorzieningen voor integrale intensieve zorg voor jeugdigen Speciaal onderwijs voor jeugd locatie Den Haag Samenwerking in verband met jongeren met gedragsproblematiek/onderwijsvoorziening locatie Zwammerdam (Wetenschappelijk) onderzoek, diagnostiek en behandeling SGLVG

14 14 Autisme Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Psychiatrie De Banjaard, MultiFunctioneel Centrum (bestuursparticipatie in Stichting met Steinmetz de Compaan en De Jutters) Kristal ambulant en Kristal klinisch (samenwerking GGZ DelflandRivierduinen) Ketenzorg VGGGZ ZuidHolland Ambulante ketenzorg GGZ Delfland Zintuiglijke handicap EffathaGuyotgroep Bartimeüs EMG Landelijk EMG Platform Wetenschappelijk Universiteit Utrecht Erasmus MC/Universiteit Groningen (afdeling Bewegingswetenschappen) met Abrona/ Amarant/Ipse de Bruggen Bevordering zorg en ondersteuning van mensen met autisme Residentiële en ambulante behandeling van LVGjongeren met psychiatrische problematiek Psychiatrie Jongeren/volwassenen Ambulant/Poliklinisch/Klinisch Samenwerkingsafspraken Rivierduinen Ipse de Bruggen GGZ Delfland Gemiva MEE ZuidHolland Noord Steinmetz/de Compaan Parnassia Bavo Groep Samenwerking Samenwerking Samenwerking Expertiseuitwisseling Samenwerking Masteropleiding Pedagogiek Consortium Gezond ouder worden met een verstandelijke beperking (project GOUD, wetenschappelijk onderzoek) Relevante stichtingen die relaties hebben met Ipse de Bruggen: Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering (FBB) Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen (fondsenwerving en sponsoring) Stichting Aangepaste Manege Craeyenburch (recreatie cliënten) Maria Regina Scholten Stichting (bevordering onderzoek) Amantiastichting (welzijnszorg) Stichting Bewindvoering De Bruggen Stichting Beheer Cliëntengelden De Bruggen Stichting Baanbreker De ouderverenigingen waarmee Ipse de Bruggen directe relaties onderhoudt zijn: Cunera, Ouder en familievereniging Huize Ursula (OVHU), Vereniging Cliënten en Naastbetrokkenen Craeyenburch (VCNC) en Vrienden van Hooge Burch (VVHB).

15 15 3. B e s t u u r, t o e z i c h t, b e d r i j f s v o e r i n g e n m e d e z e g g e n s c h a p Voorwoord raad van toezicht Terugkijkend op het jaar 2010 kan worden vastgesteld dat Ipse de Bruggen de periode van harmonisering heeft afgerond. De raad van toezicht stelt vast dat de fusie van medio 2008 een positieve invloed heeft op de zorg. Ipse de Bruggen heeft zich inmiddels stevig gepositioneerd, is stabiel en kan zich de komende jaren doorontwikkelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. De raad van bestuur heeft de strategie voor de komende jaren gepresenteerd. Het sturen, beheren en bewaken van financiële posities en financiële stromen en de daaraan gerelateerde risico s is door de toenemende marktwerking in de zorg en de druk op de exploitatie ervan in toenemende mate van belang geworden. De raad van toezicht heeft in dat kader in 2010 een treasurystatuut vastgesteld. Om zijn toezichthoudende taken goed te kunnen uitvoeren heeft de raad van toezicht een informatieprotocol vastgesteld. De raad van toezicht achtte zich in 2010 op voldoende wijze geïnformeerd. Besloten werd voor de bezoldiging van de raad van bestuur voortaan de Beloningcode Bestuurder Zorg (BBZ) van de NVTZ/NVZD te hanteren. Aandacht was er voor de werving lid raad van bestuur. Deze was vacant per 1 januari Omdat de werving meer tijd in beslag nam dan aanvankelijk gedacht, heeft de raad van toezicht gemeend deze tijdelijk met een interimbestuurder op te vullen. De omvang van de organisatie is dermate groot dat de raad van toezicht het niet meer verantwoord vond om deze functie niet tijdelijk op te vullen. De interimbestuurder kreeg in portefeuille de zorg, het risicobeheer en de ontwikkeling van het management. Aan het einde van het jaar kon een voorgenomen besluit ten aanzien van de benoeming van een nieuwe vaste bestuurder worden genomen. Ook de werving voor nieuwe leden raad van toezicht was succesvol. Drie nieuwe leden konden worden benoemd met ieder een specifiek aandachtsgebied. De nieuwe samenstelling van de raad van toezicht heeft het mogelijk gemaakt naast de audit en benoemings/remuneratiecommissie, een kwaliteits en vastgoedcommissie in te richten N o r m e n v o o r g o e d b e s t u u r Ipse de Bruggen hanteert de zorgbrede governance code (2010) en heeft de principes daarvan verankerd in haar statuten en de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht. In verband met de uitoefening van zijn toezichthoudende taak geldt een informatieprotocol met afspraken over de informatievoorziening door de raad van bestuur aan de raad van toezicht. Naar verwachting wordt in de loop van 2011 een klokkenluidersregeling vastgesteld. In de stichtingsstatuten is het recht van enquête als bedoeld in art. 345 Boek 2 BW (recht van toegang Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam) aan de centrale cliëntenraad toegekend. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn statutair vastgelegd. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

16 R a a d v a n b e s t u u r De raad van bestuur is als volgt samengesteld: De heer drs. J. (Jan) Fidder, voorzitter Portefeuille: HRM, zorgspecifiek (behandelklinieken, regionale expertisecentra en orthopedagogische behandelcentra), marketing & communicatie, planning & control, concern control, vastgoed, ondernemingsraad, externe relaties en besturing van de dochterondernemingen. Nevenfuncties: lid bestuur brancheorganisatie VGN; lid raad van bestuur De Banjaard; voorzitter bestuursraad De Borg; lid bestuur Regionale Commissie Gezondheidszorg DWO; lid bestuur Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD); voorzitter onderhandelingsdelegatie CAO Gehandicaptenzorg; voorzitter stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (STAG); voorzitter raad van commissarissen FunctieWaarderingGezondheidszorg Advies BV; voorzitter raad van commissarissen FunctieWaarderingGezondheidszorg Eigendom BV; plaatsvervangend lid PGGMraad. De heer J.M.J. (Jeroen) Collette, lid a.i. (van 12 juli 2010 tot 1 februari 2011) Nevenfuncties: vicevoorzitter NVIM, beroepsorganisatie interimmanagers; lid redactieraad Management en Consulting. De heer E. (Eric) Zwennis, lid (vanaf 1 februari 2011) Portefeuille: zorg algemeen, kwaliteit, integraal risicomanagement, ICT, administratieve dienst, facilitaire dienst, centrale cliëntenraad en ouderverenigingen. Nevenfunctie: lid raad van advies ROC Mondriaan. Bezoldiging raad van bestuur De honorering van de raad van bestuur vindt plaats volgens de Beloningcode Bestuurders Zorg (BBZ, zorg) van de NVTZ/NVZD R a a d v a n t o e z i c h t De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies ter zijde. Zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in het reglement raad van toezicht geregeld. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. Uit de samenstelling van de raad van toezicht blijkt dat er naast algemeen bestuurlijke kwaliteiten meerdere leden over specifieke kennis beschikken. De raad van toezicht werkt met een rooster van aftreden. Voor de leden geldt een zittingsperiode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.

17 17 De onafhankelijkheid van de raad van toezicht is geborgd door de statutaire bepalingen over de samenstelling van de raad en onverenigbaarheden, als ook in de gedragsregels in het reglement raad van toezicht die ter voorkoming van (de schijn van) tegenstrijdige belangen zijn gesteld. De samenstelling van de raad van toezicht: Dhr. prof. dr. F.C. (Ferry) Breedveld, voorzitter Hoofdfunctie: voorzitter raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum. Nevenfuncties: voorzitter stichting Curium; voorzitter stichting Trombosedienst Leiden e.o.; voorzitter stichting Houdster van Aandelen medipark B.V.; lid bestuur stichting Leiden Life meets Science; lid raad van toezicht LeidenAmsterdam Centre for Drug Research (LACDR); lid raad van toezicht stichting Sanquin Bloedvoorziening; lid algemeen bestuur Leids Universitair Fonds; lid bestuur Bontius stichting; voorzitter Maria Regina Scholten stichting. 1e zittingsperiode: tot 1 juli 2013 Dhr. ir. J.E.J. (Joris) van Bergen, vicevoorzitter (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: interimbestuurder en senior consultant, gepensioneerd, oud vicevoorzitter college van bestuur Universiteit van Leiden. Nevenfuncties: voorzitter raad van commissarissen OCLC EMEA B.V., Leiden; voorzitter stichting Pica, Utrecht; vicevoorzitter stichting museum Beelden aan Zee, Scheveningen; vicevoorzitter Historisch Genootschap Delfia Batavorum, Delft; lid bestuur stichting Geschiedschrijving Delft; voorzitter stichting De Beauvoir, Amsterdam; lid bestuur stichting SIOO, Utrecht. Dhr. drs. H.W. (Willem) te Beest (vanaf 20 december 2010, aandachtsgebied financiën) Hoofdfunctie: vicevoorzitter college van bestuur Universiteit Leiden. Nevenfuncties: lid dagelijks bestuur stichting SURF; voorzitter raad van commissarissen SURFNet; voorzitter raad van commissarissen SURFDiensten; voorzitter bestuur Leiden BIO Science Park foundation; vicevoorzitter raad van toezicht Nederlands Bio Informatica Centrum; lid raad van toezicht Big Grid; vicevoorzitter raad van toezicht Centre for Human Drug Research; lid raad van toezicht Biopartner/ABC; lid raad van toezicht GGZ Rivierduinen; lid raad van toezicht Nationaal Centrum voor Biodiversiteit Naturalis. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015

18 18 Mw. ir. D.E. (Daniëlle) Aldershoff M.Sc. Hoofdfunctie: operationeel directeur Raad voor Accreditatie te Utrecht. Nevenfuncties: lid beleidsadviesraad Integraal Kankercentrum West (IKW); lid raad van toezicht stichting J.C. Pleysierschool. 2e zittingsperiode: tot 1 juli 2011 Dhr. prof. dr. D.A.J.P. (Damian) Denys (aandachtsgebied zorginhoud) Hoofdfunctie: kernhoogleraar psychiatrie Universiteit Amsterdam; afdelingshoofd psychiatrie AMC Amsterdam; teamleider Instituut Neurowetenschappen (NIN) Amsterdam. Nevenfuncties: lid Anxiety Disorders Research Network (ADRN); bestuurslid International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS); lid evaluatiecommissie French National Research Agency (ANR) for neurosciences; lid Kenniskamer Human Enhancement; lid wetenschappelijk bestuur Nederlandse Hersenbank; lid evaluatiecommissie Dutch National Research Agency (NWO) for clinical medical research; voorzitter International OCD spectrum disorders consortium; lid adviescommissie CSCA UVA; lid wetenschappelijk adviescommissie van het ECNP; adviseur werkgroep Anxiety disorders DSMVcommissie; lid wetenschappelijke adviescommissie IADS; lid Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP); bestuurslid Spinozacentrum Amsterdam. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015 Dhr. drs. P.H. Draaisma (aandachtsgebied financiën) Hoofdfunctie: raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis. Nevenfunctie: voorzitter samenwerkende Rijnmondse ziekenhuizen; lid klankbordgroep Rekenkamer Rotterdam. 2e zittingsperiode: tot 1 juli 2013 Dhr. ing. G.J. (George) Jautze (aandachtsgebied vastgoed) Hoofdfunctie: Oud CEO ING Real Estate. Sinds september 2010 deelnemer ING executive Pension Plan. Nevenfuncties: lid raad van commissarissen Lips Group BV; bestuurslid trustees ULI (global RE vakorganisatie); voorzitter Jachtclub Scheveningen (vereniging); DGA van George Jautze Advisory BV. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015

19 19 Mw. mr. B.J. LinnebankSmit (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: gepensioneerd, oud inspecteur voor de volksgezondheid. Mw. dr. M. Mootz (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: Adviseur gezondheidsonderzoek bij ZonMw. Nevenfuncties: lid raad van bestuur Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers; vicevoorzitter Programmacommissie Wetenschappelijk Onderzoek voor mensen met verstandelijke beperkingen. Vacature lid op voordracht conform WMCZ Van de zeven zetels binnen de raad van toezicht waren er door het aflopen van de zittingstermijn in juli 2010 nog drie bezet. In de vacatures werden in de decembervergadering drie nieuwe leden benoemd. De nieuwe centrale cliëntenraad zal in 2011 een kandidaat in de nog openstaande plaats voordragen. Vacatiegelden en onkostenvergoedingen De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor de uitoefening van hun functie. Wel ontvangen zij een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Dit in overeenstemming met het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Informatieprotocol Ipse de Bruggen hanteert conform de actuele governancecode een informatieprotocol. Om toezicht te houden op strategie, de prestaties van de organisatie en de interne beheersing en controlesystemen werd de raad van toezicht geïnformeerd door middel van: informatie over kwaliteit van zorg en risicobeheer; informatie over externe (wets)ontwikkelingen; informatie over interne (organisatie en vastgoed)ontwikkelingen; financiële kwartaaloverzichten; management letter externe accountant; rapportages treasurybeheer. Goedkeuring van besluiten De raad van toezicht heeft zijn goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de raad van bestuur: begroting 2010; jaarrekening 2009; aankoop grond buurtschap Craeyenburch voor project Kristal Kind en Leer (KKL); samenwerking Jeugdformaat: project Leidschendam; aankoop grond, Eiland 5 in Nootdorp; verkoop pand Buitendorpstraat 8 in Zwammerdam; verkoop Zoeterwoudsesingel 34 te Leiden en aankoop appartementrecht voor nieuwbouw OBC Leiden; aankoop appartementrecht in de Vereniging van Eigenaar Artillerie Parkeerplaats te Delft voor de bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf; verkoop voormalige personeelswoning Sytwinde 176 in Nootdorp; verkoop Sytwinde in Nootdorp; begroting 2011.

20 20 De raad van toezicht heeft vier maal vergaderd. Mevrouw Mootz is eenmaal afwezig geweest. De externe accountant heeft twee maal een deel van de vergadering bijgewoond. De heer Breedveld heeft als voorzitter raad van toezicht zorg gedragen voor de contactoefening met de medezeggenschap. Voor 2011 is een ontmoeting met de ondernemingsraad en de nieuwe centrale cliëntenraad voorzien. Evaluatie Evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur en hun onderlinge relatie heeft in 2010 in verband met de wijziging in de samenstelling van de raad niet plaats gevonden. Commissies raad van toezicht De raad van toezicht heeft vier commissies, namelijk de auditcommissie, de benoemings/ remuneratiecommissie, de kwaliteitscommissie en de commissie vastgoed. Auditcommissie Los van de integrale verantwoordelijkheid van de voltallige raad van toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De externe accountant is in ieder geval aanwezig bij de vergaderingen waarin de jaarrekening en de management letter worden besproken. De commissie heeft overlegd over de jaarrekening 2009, de managementletter van de externe accountant en de begroting Benoemings en remuneratiecommissie Deze commissie is ingesteld voor benoemingen, functioneren en honorering van (de leden van) de raad van bestuur en van de raad van toezicht. Ook voert de commissie jaarlijks een functioneringsgesprek met (de leden van) de raad van bestuur. Deze commissie hield een jaargesprek met het bestuur en was betrokken bij de wervingsactiviteiten B e d r i j f s v o e r i n g Planning & Control De jaarcyclus start met een directiebeoordeling. Daarna wordt de kaderbrief met de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaarplan en de begroting uiterlijk 1 juli vastgesteld. Op basis daarvan worden de financiële uitgangspunten nader uitgewerkt en de jaarplannen op de verschillende managementniveaus in oktober/november gereed gemaakt. De 1 e en 2 e begrotingsronde vinden dan ook plaats. Vervolgens vindt de besluitvormingsprocedure over de begroting op basis van het jaarplan plaats. Gedurende het jaar wordt gestuurd op de jaarplannen en de begroting. Deze worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Voor die bewaking vindt in het concern MT maandelijks (financieel) voortgangsoverleg plaats. Per kwartaal wordt er door het management gerapporteerd. Er is een strategisch beleidsplan ontwikkeld. Druk op de bekostiging en ook de interne behoefte heeft geleid tot verbetering van de stuur informatie. Het gaat hier om de periodieke rapportages, de productiebewaking en managementinformatie. Voor die sturing is het business intelligence (BI)systeem geïntroduceerd. Dit systeem verbindt de informatie uit de zogenaamde bronsystemen op het gebied van productie, financiën en personeel met elkaar. Daardoor komt nu periodiek strategische informatie beschikbaar en hebben managers direct zicht op de resultaten van hun afdeling. De rapportagecyclus met de items uit de PlanDoCheckAct (PDCA)cyclus wordt daarbij op alle niveaus in de organisatie gerealiseerd.

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie