Jaardocument. C.D.Innemee Mei Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder"

Transcriptie

1 Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van Bruchem Jaarrekening: Johan Blaak

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van de verslaglegging... bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Bestuurlijke verantwoording... bladzijde Uitvoeringstaak bestuur 2.2. Normen goed bestuur 2.3. Bestuurssamenstelling Hoofdstuk 3: Directieverslag... bladzijde Algemeen 3.1. Missie/visie 3.2. Evaluatie beleidsinitiatieven 3.3. Evaluatie keuken/restaurant Hoofdstuk 4: Inspraakorganen... bladzijde Ondernemingsraad 4.2. Cliëntenraad 4.3. Klachtencommissie Hoofdstuk 5: Overige informatie... bladzijde Dagverzorging 5.2. Palliatief Terminale Zorg 5.3. Kwaliteit 5.4. Samenvatting Jaarrekening Lijst met afkortingen: bladzijde 23 2

3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Zorgcentrum t Slot is een zelfstandige zorginstelling die in haar organisatie uitgaat van een beperkte lijnstructuur en het informele overlegcircuit ruim baan geeft. Zij is van mening dat op die manier de betrokkenheid van het personeel optimaal wordt gestimuleerd. Daarnaast is t Slot van mening dat er naar gestreefd moet worden om zo veel mogelijk arbeid te laten plaatsvinden aan het bed van de bewoner. Immers daar gaat het steeds om. Bureaucratie die dat belemmert, is ook in 2014 zo veel mogelijk tegengegaan. Dit jaarverslag betreft de periode 1 januari 2014 t/m 31 december Via DigiMV zijn de jaarrekening, de kwaliteitsgegevens en andere, voor het afleggen van verantwoording, relevante gegevens opgenomen. Bij het vullen van de DigiMV zijn de directie, het hoofd administratie, de kwaliteitsmedewerkster en het bestuur betrokken. Juist door de inbreng van de verschillende disciplines ontstaat er een goed beeld van het reilen en zeilen van t Slot in Zij zijn immers deskundig op hun eigen vakgebied en hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Ik dank hen voor hun inbreng. t Slot wil ook verslag doen van de wijze waarop zij in 2014 de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector heeft toegepast evenals de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Bijdrages in onderhavig jaarrapport inzake de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zijn door de raden zelf aangeleverd. Ons past dank aan alle medewerk(st)ers. Zij stonden in 2014 weer klaar om aan onze ouderen goede zorg te verlenen. En dat geldt niet alleen voor de zorgverleners aan het bed. Ook de ondersteunende diensten hebben een belangrijke steen bijgedragen. Het is duidelijk dat de onzekerheden over het toekomstig overheidsbeleid ook aan ons personeel bekend zijn. Echter men heeft gewoon gedaan wat men moest doen. En dat betekende dat het zorgpersoneel, met betrokken inbreng van ondersteunende diensten, met liefde de ouderen heeft verzorgd. Dat is reden voor dankbaarheid. We mogen terugzien op een goed verlopen jaar. Op alle fronten mag er gesproken worden over voorspoed voor t Slot. Financieel kende t Slot een uitstekend jaar met een groot positief saldo en voor 2015 konden er voor t Slot goede afspraken worden gemaakt met het zorgkantoor. De personeelsformatie is in het verslagjaar goed op peil gebleven. Belangrijk was ook dat vele ouderen t Slot wisten te vinden. De zogenaamde productie steeg ook in 2014 ruim boven het aantal dat we met het zorgkantoor hadden afgesproken. We zijn dankbaar dat het zorgkantoor die extra productie financieel heeft gehonoreerd. Ook in 2014 heeft t Slot als Christelijke organisatie zich laten leiden door de Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien. Deze visie op zorg bepaalt mede de wijze waarop t Slot in 2014 heeft gefunctioneerd en is de basis voor het werk dat in 2015 wacht. Afhankelijkheid van God mag en moet ook in het nieuwe jaar het belangrijkste uitgangspunt zijn. C.D.Innemee, directeur 3

4 2. Bestuurlijke verantwoording 2.1. Uitvoeringstaak bestuur Met ingang van april 2007 kent t Slot een klein, uit vijf leden bestaand, onafhankelijk bestuur die wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur op basis van deskundigheid. Eén lid wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad. De leden van de RvA zijn vertegenwoordigers van de verschillende kerkelijke gemeenten in het werkgebied van het verzorgingshuis. De RvA, die in de regel drie keer per jaar vergadert, kan gevraagd en ongevraagd advies geven op verschillende terreinen van het beleid, maar heeft het identiteitsbeleid als speciaal aandachtsgebied. De vergaderingen van de RvA worden bijgewoond door een afvaardiging van het bestuur en de directie. In de statuten, het bestuursreglement en het directiereglement zijn de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden opgenomen. Via laatstbedoeld reglement zijn veel bevoegdheden van het bestuur aan de directie gemandateerd. Het bestuur houdt zich, in overleg met de directie, vooral bezig met het vaststellen van het beleid van t Slot en met het toezicht op de uitvoering daarvan. Ook benoemt het bestuur, op voordracht van de directie, de leden van het managementteam. Daarnaast bestaat zijn taak uit het vaststellen van het jaardocument en van de begroting. De directie is direct verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur wordt middels kwartaalrapportages op de hoogte gehouden van de uitwerking van het gevoerde beleid. Dat betreft de financiële cijfers, maar ook informatie over het ziekteverzuim, het verloop van de personeelsformatie, de productiegegevens en de gegevens betreffende de uitwerking van het kwaliteitsbeleid. De werkwijze van het bestuur in relatie met de directie heeft in het verslagjaar naar de mening van beide partijen uitstekend gefunctioneerd. Het bestuur heeft in keer vergaderd, waarbij altijd de directeur aanwezig was. Een keer werd vergaderd met de accountant. Omdat de directeur in de loop van 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft geen functioneringsgesprek met hem plaatsgehad. Het bestuur heeft in samenwerking met een extern adviesbureau en in overleg met het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, een profielschets voor een nieuwe directeur opgesteld. Vervolgens is een sollicitatieprocedure gestart, die echter geen geschikte kandidaat heeft opgeleverd. In 2015 wordt een nieuwe sollicitatieronde gestart. Tot genoegen van het bestuur heeft de huidige directeur, aan wie in principe al eervol ontslag was verleend, te kennen gegeven zijn functie vooralsnog te willen voortzetten. In de bestuursvergaderingen vindt regelmatig overleg plaats over de positie en de strategie van de organisatie. Mede gelet op de wachtlijst van t Slot, wordt op bescheiden schaal gezocht naar nieuwe taken, zoals het verlenen van zorg buiten het eigen zorgcentrum, maar ook het participeren in zorgvoorzieningen in andere dorpen in de West-Bommelerwaard. De behoeften van de doelgroep vormen daarbij het belangrijkste uitgangspunt. De veranderingen in (de financiering van) de zorg, waaronder het scheiden van wonen en zorg, vormden voor het bestuur een belangrijk aandachtspunt. Het bestuur heeft in dat verband onder meer besloten dat de capaciteit van t Slot zoveel mogelijk benut moet blijven, ook als dat tijdelijk zou leiden tot een (beperkt) exploitatietekort. Het bestuur is dankbaar dat tegen het eind van het verslagjaar duidelijk werd dat de somatische verpleeghuiszorg in t Slot met ingang van 2015 belangrijk kan worden uitgebreid. In het voorjaar ontstond er een vacature voor een plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie. Begin 2015 is mw. R. Verhoeks van Dulst uit Zaltbommel in deze vacature benoemd. Het bestuur participeert vanaf 2013 in bestuurlijk overleg met de in de regio werkzame zorgaanbieders. Dat overleg heeft als doel het aanbod, de kwaliteit en de efficiency van de zorgverlening in de Bommelerwaard te optimaliseren en functioneert naar tevredenheid. 4

5 2.2. Normen voor goed bestuur In het kader van de ontwikkelingen m.b.t. Good Governance had het bestuur zich in 2011 al beraden over een overstap van het Raad van Beheer model wat nu feitelijk van toepassing is - naar een Raad van Toezicht (RvT) model. Het bestuur heeft toen besloten deze stap (nog) niet te zetten. De belangrijkste overweging daarbij was dat naar de mening van het bestuur het Raad van Toezicht model voor een tamelijk kleinschalige organisatie als t Slot minder passend is dan het huidige model, waarbij het bestuur zeer dicht bij de organisatie staat. In de tweede plaats zijn de regelingen op dit gebied nog steeds in beweging; zo is er sprake van nieuwe wetgeving die ook ten aanzien van het bestuursmodel waarschijnlijk eisen zal stellen. Op grond van deze overwegingen is destijds besloten om vooralsnog te volstaan met een aanpassing van het directiereglement en de vaststelling van een bestuursreglement, op een zodanige wijze dat aan een aantal belangrijke eisen van de zorgbrede Governancecode wordt voldaan. Deze reglementen zijn in maart 2011 vastgesteld. Anders dan in de Governancecode wordt aangegeven, worden de leden van het bestuur niet geworven via een openbare procedure, met name omdat het bestuur bij het vervullen van vacatures met het oog op de identiteit van t Slot veel waarde hecht aan de kerkelijke achtergrond en de binding met de regio van kandidaten. Het bestuur buigt zich regelmatig opnieuw over deze materie, maar dat heeft tot dusver niet geleid tot een andere conclusie Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur is in 2014 niet veranderd. Per 31 december 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: - C. van Bruchem, voorzitter - J. van den Berg, secretaris - C. Oomen, penningmeester - A. Kuijntjes, algemeen adjunct - Mevr. J.M. Plieger-Marell, lid op voordracht cliëntenraad 3. Directieverslag 3.0. Algemeen De sector zorg en welzijn is constant in beweging. Dat kwam zeker in 2014 naar voren. Het was het voorbereidende jaar op de transitie van delen van de AWBZ naar de gemeente en de zorgverzekeraars. Ook t Slot heeft een grote inspanning moeten doen om die overgang zonder grote problemen te volvoeren. Mede door inzet van alle disciplines in t Slot is dat gelukt. Uitgangspunt van de onderhandelingen met het zorgkantoor was dat wij diegenen die op de wachtlijst stonden van t Slot de gelegenheid te geven om ook in 2015 in t Slot te komen wonen. Dat geldt dus ook voor diegenen die nog beschikken over een ZZP 1, 2 of 3. We zijn dankbaar dat het zorgkantoor hierin is meegegaan en de productieaanvragen voor deze ZZP s heeft gehonoreerd. Somatische verpleegafdeling Op de wensenlijst van t Slot stond nog steeds uitbreiding van de productiedagen van ZZP 6 met behandeling. t Slot meent dat daarmee de kwaliteit van zorg op een nog hoger niveau zou worden getild. Immers het leidt ertoe dat deze categorie bewoners zouden vallen onder het verpleeghuisregim e met inschakeling van de specialist ouderenzorg en andere verpleeghuisdisciplines. Ook deze uitbreiding is door het zorgkantoor gehonoreerd. Met ingang van 1 januari 2015 beschikt t Slot over 18 verpleeghuisplaatsen voor bewoners met somatische problematiek. Samen met de reeds aanwezige 30 verpleeghuisplaatsen voor psycho-geriatrische problematiek beschikt t Slot met ingang van 1 januari 2015 over 48 verpleeghuisplaatsen. Met inzet van alle betrokkenen is het gelukt om uitvoering te geven aan deze aanpass ing. Gekozen is om de verpleegplaatsen niet te situeren op een aparte afdeling, maar geïntegreerd in het huis in te passen. Daarmee werd voorkomen dat bewoners ineens intern moesten gaan verhuizen. Voor de uitvoering van deze verandering was het nodig de samenwerking met Brabantzorg te intensiveren. Afspraken daarover werden in goed overleg en naar ieders tevredenheid gemaakt. 5

6 Thuiszorg De overheid wil de thuiszorg verder versterken en de intramurale zorg afbouwen. Tegelijk werd een bezuiniging afgekondigd op de thuiszorg. Instelling moesten met minder budget meer ouderen verzorgen. Overleg zou moeten gaan plaatsvinden met de zorgvragers over de inschakeling van mantelzorg. Dat had ook consequenties voor t Slot. Er werd duidelijk minder geld beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de thuiszorg van t Slot. Hoe dat verder uit zal pakken zal pas in 2015 blijken. t Slot heeft besloten om de indicatiestellingen voor de thuiszorg in eigen hand te nemen. De locatiemanager zal als verpleegkundige niveau 5, bijscholing op dat terrein gaan volgen. Dagverzorging De functie begeleiding zal per 1 januari overgaan naar de gemeente. Dit in het kader van de WMO. t Slot heeft afspraken kunnen maken met de gemeente over de bekostiging van de Dagverzorging, maar moest wel een korting op het budget accepteren van 20%. Administratie De transitie van de verschillende onderdelen van de zorg had ook grote consequenties voor de administratieve afhandeling. Computerprogramma s moesten worden aangepast en het proces van declaraties werd intensiever. Ondanks alle inspanningen van het hoofd van de administratie en zijn assistente, was dit proces per 1 januari nog niet afgerond. Dit kwam met name omdat de verschillende zorginstanties zelf nog niet zo ver waren met een uitgekristalliseerd declaratiesysteem. De verwachting is dat in de eerste maanden van 2015 de verschillende declaratiesystemen naar behoren zullen gaan functioneren. Diversen t Slot heeft in de interne organisatie geen grote veranderingen ondergaan. Het personeelsbestand bleef binnen de begroting. En in de bemensing van de verschillende posities is geen verandering gekomen. Daarmee mocht t Slot ook in 2014 een stabiele organisatie worden genoemd. Financieel kende t Slot geen problemen en werd het jaar weer met een mooi positief resultaat afgesloten. In het verslagjaar werd t Slot benaderd door de gemeente om het vervoer te regelen van mensen die in Slot Loevestein een werkervaringsplaats kregen toegewezen. t Slot heeft daar uitvoering aan gegeven en zal dat ook in 2015 doen. Met de fysiotherapie werden afspraken gemaakt voor het uitvoeren van een begeleidings/ beweegarrangement. Dat betekende dat extern wonende ouderen in t Slot meer bewegen voor ouderen werd aangeboden door de fysiotherapie. Vervolgens werd aan de deelnemers een maaltijd in t Slot aangeboden en daarna kon men meedoen met de door t Slot georganiseerd activiteiten. De belangstelling hiervoor was helaas niet erg groot. Ook in 2014 mocht onze keuken de maaltijden leveren in het kader van tafeltje-dek-je. In het verslagjaar werden plannen ontwikkeld om de mogelijkheid te bieden om ook koelvers maaltijden af te nemen. Deze plannen zullen in 2015 verder worden uitgewerkt. De directie heeft in het verslagjaar aan diverse overlegvormen deel genomen. De verschillende vergaderingen van Actiz (beroepsvereniging), Habion (verhuurder) zijn bijgewoond. Verder is er overleg geweest met collega instellingen over de specifieke zaken rondom christelijke zorg. Met de STMR is regelmatig contact geweest over de overname van de Dagverzorging van Brakel. Per 1 januari 2015 was dat nog niet afgerond. De directie nam als lid van het bestuur van het Alzheimercafé deel aan de bestuursvergaderingen. Milieu Van belang is dat t Slot zich realiseert een goed rentmeester te moeten zijn voor onder andere het milieu. In 2014 zijn enkele maatregelen genomen om daar uitvoering aan te geven. Zo is gestart met de vervanging van alle lampen door duurzame led verlichting en is ook gestart met het separaat verzamelen van plastic. 6

7 Beleidsinitiatieven Wat betreft de beleidsinitiatieven van 2014 zullen wij verantwoording in onderhavige notitie afleggen. Daarbij worden soms zaken die in het directieverslag hierboven reeds zijn genoemd opnieuw beschreven. Het mag gezegd worden dat de meeste beleidsinitiatieven van 2014 zijn uitgevoerd of verkeren in de uitvoerende fase. Beleidsnotities die niet (volledig) in 2014 zijn uitgevoerd worden meegenomen naar Duidelijk zal zijn dat veel beleid een directe link heeft met de ontwikkelingen die zich voordoen in de ouderenzorg en die hierboven kort beschreven zijn. In dit verslag zullen verder bijdragen worden opgenomen vanuit de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ook zal er vanuit de verschillende zorgfuncties informatie over 2015 worden gegeven Missie/visie Protestants Christelijk Zorgcentrum t Slot Missie De missie van Protestants Christelijk Zorgcentrum t Slot (hierna te noemen: t Slot) luidt als volgt: t Slot biedt zorg- & dienstverlening en huisvesting aan ouderen die hiervoor in aanmerking willen en kunnen komen. Ze wil dat doen vanuit de Bijbelse visie op zorg en ziet de zorg aan ouderen als een door God gegeven opdracht Visie op de mens t Slot ziet het leven van ieder mens, hoezeer ook lichamelijk of psychisch geschonden, als waardevol. De mens is een door God geschapen wezen en dient daarom te allen tijde met respect voor het leven te worden behandeld. Als gevolg hiervan wil t Slot onder alle omstandigheden het menselijk leven blijven waarderen Visie op zorg Vanuit de visie op de mens, heeft t Slot haar visie op zorg bepaald. De visie op zorg komt op de volgende manieren tot uiting: De zorg is gericht op het ondersteunen dan wel het volledig overnemen van de zorg, bij ouderen die kampen met de gevolgen van beperkingen door het verouderingsproces. Elke cliënt heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop hij/zij de zorg wil ontvangen. De geleverde zorg wordt mede bepaald door de behoefte van de bewoner. Regelmatige evaluatie van de zorg is noodzakelijk, om afgestemd te blijven op de behoefte van de bewoner. Omzien naar elkaar is voor ons een Bijbelse opdracht tot eer van God. Het sociale netwerk rondom de bewoner (familie, vrienden, kerk enz.) is een belangrijke aanvulling op de professionele zorg en t Slot wil stimuleren dat zij zoveel mogelijk bij de zorgverlening worden betrokken. Zorg is geen economisch product. t Slot is daarom tegen de marktwerking in de zorg Visie op organisatie In het grote speelveld van zorgaanbieders is t Slot een kleine speler. Zij kiest er echter bewust voor om als zelfstandige zorgaanbieder te blijven functioneren in plaats van te fuseren met andere organisaties. Binnen t Slot zelf streeft men naar: korte lijnen tussen de verschillende organisatieniveaus. De informele sfeer is voor t Slot minstens zo belangrijk als de formele organisatie. maximale betrokkenheid van ieder personeelslid bij de organisatie Evaluatie beleidsinitiatieven 2014 Scheiden wonen en zorg In 2014 zal er een inspanning moeten worden gepleegd om het scheiden van wonen en zorg praktisch handen en voeten te geven. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gedaan. Er zal nog overleg moeten worden gevoed met de gemeente over het voldoen aan allerlei regels. De bedoeling is dat er vijf appartementen in eerst instantie voor het scheiden van wonen en zorg in aanmerking komen. 7

8 Resultaat: In 2014 zijn er enkele contacten geweest met een ambtenaar van de gemeente. Dit ten einde van hem te horen welke regels voor het verhuren van appartementen door een zorginstelling voor de gemeente van belang zijn. Het bleek toch nodig om een verdere verdieping te doen in alles wat met het verhuren te maken heeft. Daartoe zijn contacten geweest met bureau AAG en eind 2014 is bureau de Haan uit Houten begonnen met het bij elkaar brengen van alle gegevens. Begin 2015 zal het document met daarin procedures, regelgeving, huurprijzen enz. klaar zijn. Daarnaast was de wens van ouderen op de wachtlijst nog zodanig dat er veel behoefte bleef voor opname in het zorgcentrum zelf. Dat betekent dus dat er in 2014 geen scheiden van wonen & zorg heeft plaatsgevonden. CAO Als uitvloeisel van de CAO uitkomsten zal t Slot zich de komende maanden moeten bezinnen op het omgaan met de 0-uren contracten. Voor 1 juli 2014, maar uiterlijk voor dient daar een regeling voor getroffen te zijn. Resultaat In 2014 zijn alle 0-urencontarcten doorgenomen. Op enkele uitzonderingen na zijn alle 0-urencontracten omgezet in min/max contracten of een vast aantal uren contract. ECD (Elektronisch Cliëntendossier) Dit dient in 2014 operationeel te worden. Met het invoeren van het ECD zal er in t Slot een Wi-Fi-systeem worden aangelegd. Resultaat De invoering van het ECD heeft in de praktijk toch meer tijd gekost dan vooraf werd aangenomen. Dat heeft er toe geleid, dat ondanks de vorderingen bij de invoering, het in 2014 nog niet volledig operationeel was. Verwacht mag worden dat in februari 2015 dit wel het geval zal zijn. Het Wi-fi-systeem in aangelegd en functioneert naar tevredenheid. Personeelsformatie Het huidige beleid inzake de personeelsformatie dient gecontinueerd te worden. Daarbij zullen er initiatieven worden ontwikkeld om personeel bekend te maken met het werken in de thuiszorg. Eventuele scholing kan een aangewezen ondersteuning zijn. Resultaat De formatiesterkte is in het afgelopen jaar vrij constant gebleven. Door toename van de thuiszorgvraag is het thuiszorgteam wel wat gegroeid. Dagverzorging Per 1 januari 2015 zal de functie begeleiding overgaan naar de gemeente. Er zal overleg worden gevoerd met de gemeente ten einde op te hoogte te worden gesteld van het beleid van de gemeente. Resultaat Overleg met de gemeente heeft er toe geleid dat wij voor 2015 goede productieafspraken hebben kunnen maken. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Samenwerking Het beleid om te komen tot een meer structurele samenwerking met de STMR (Stichting Thuiszorg Maatschappelijk Werk Rivierenland) en Brabantzorg zal worden gecontinueerd. Resultaat De samenwerking tussen de STMR heeft er onder andere toe geleid dat personeel van t Slot bereikbaarheidsdienst draait voor de STMR. Dit gaat om het zorgcentrum in Rossum. Verder wordt er een onderzoek gedaan naar het berekenen van de BTW inzake de levering van diensten aan elkaar. Uit de samenwerking is ook voortgekomen het verzoek van de STMR om de Dagverzorging in Braek over te zetten naar t Slot. De besprekingen daarover zijn nog niet afgerond. Directiewisseling In 2013 is er al een aanzet gegeven voor de invulling van de vacature die ontstaat door pensionering van de huidige directeur. In 2014 zal dit verder worden geëffectueerd. 8

9 Resultaat In de tweede helft van 2014 is er een sollicitatieprocedure geweest. Dit heeft uiteindelijk niet geleid tot de benoeming van een opvolger van de huidige directie. De huidige directeur heeft voorgesteld om wat langer te blijven en het bestuur heeft daar mee ingestemd. In 2015 zal het opnieuw bekeken worden. RVT (Raad van Toezicht) Het bestuur gaat zich in 2014 beraden op de invoering van het RVT-model. Daarvoor is ondersteuning gevraagd van een extern bureau. Resultaat In 2014 is daarop nog geen actie ondernomen. Extern beleid Meer dan in 2013 zal t Slot zich in 2014 gaan richten op de ouderen in de wijk en de dorpen. Er zullen initiatieven worden genomen om t Slot verder onder de aandacht te brengen. Samenwerking met diverse organisaties (onder andere Welzijnsorganisaties en kerkelijke organen) zal worden gezocht. Bij het opstellen van plannen in die richting zal mede gebruik worden gemaakt van de evaluatie van de bevindingen van de zorgbemiddelaar. Resultaat t Slot stelt zich via bijvoorbeeld de media open op naar de samenleving en is ook vertegenwoordigd in verschillende samensprekingen. Daarbij maakt zij ook reclame voor haar restaurant en andere diensten die t Slot levert. Toch blijkt dat er zich niet echt een toename laat zien van het gebruik van voorzieningen door ouderen uit de omgeving. t Slot heeft wel de vraag positief beantwoord om mensen die een werkervaringsplaats hebben in Slot Loevestein, met de bus daar te brengen en op te halen. Dit gebeurt vijf dagen per week. In een uitgebreide voorlichtingscampagne heeft t Slot in zeven kerken de ontwikkelingen in de ouderenzorg geschetst en daar stil gestaan bij de gevolgen van de invoering van de WMO en WLZ. Financiën t Slot heeft goede afspraken kunnen maken met het Zorgkantoor. Dat betekent dat t Slot over voldoende inkomsten voor 2014 kan beschikken. De verwachting is wel dat het resultaat niet meer zo groot positief zal zijn als in 2013 en vorige jaren. Toch streeft t Slot er naar een sluitende begroting vast te stellen en begrotingsdiscipline te handhaven. Resultaat De kwartaaloverzichten en het uiteindelijke jaaroverzicht hebben een groot positief resultaat laten zien. Di t dus in tegenstelling tot de verwachting die aan het begin van het jaar aanwezig was. Keuken/restaurant De keuken en het restaurant zullen zich in 2014 nog meer naar buiten toe moeten profileren. Gedacht kan worden aan 1x per maand een open-tafel. En bij succes kan dit meerdere malen per maand plaatsvinden. Het bekend maken van de mogelijkheden van het restaurant en de keuken zal via folders in eerste instantie in Gameren plaatsvinden. Om, naar de wensen van ouderen, eventueel s avonds warm eten te ontvangen zal gekeken worden of dit mogelijk is via koelvers maaltijden. Resultaat Het resultaat van de verspreiding van de folders was niet overweldigend. Het lijkt er op dat t Slot voor wat betreft het naar binnen halen van ouderen voor activiteiten (onder andere voor het restaurant) te decentraal ligt. Voor het opdienen van een warme maaltijd s avonds is een proef gedaan met een warmhouder. Dit is niet echt succesvol gebleken. Wel zijn de voorbereidingen gestart voor de levering van koelvers maaltijden. Daarnaast hebben de deelnemers aan tafeltje-dek -je de mogelijkheid gekregen om i.p.v. de hele warme maaltijd te bestellen onderdelen af te nemen. Dit mag een succes genoemd worden. 9

10 Productie ZZP s/zorgverzekeraar t Slot zal zich moeten voorbereiden op onderhandelingen met de zorgverzekeraar nu persoonlijke verzorging en verpleging naar hen worden overgeheveld. Gelet op de lange wachtlijst voor ouderen met een zorgindicatie en verblijfsindicatie zal t Slot zich hard blijven maken om ook in 2015 ZZP 2, 3 en 4 op te nemen. Resultaat t Slot heeft ook voor 2015 goede afspraken kunnen maken voor de zorg aan ouderen met diverse ZZP s. Meer nog, het zorgkantoor heeft t Slot toestemming gegeven 18 plaatsen in te zetten voor ZPP 6 met behandeling. Dat betekent dat t Slot in 2015 somatische verpleeghuiszorg mag gaan leveren. Ook voor de lagere ZZP s zijn in het kader van het overgangsrecht productieafspraken met het zorgkantoor gemaakt. Wat betreft de thuiszorg van t Slot zullen we in 2015 met minder budget meer cliënten moeten gaan verzorgen. Kwaliteit In 2014 moest het HKZ-certificaat moeten worden vernieuwd. De audits vonden plaats in de maand januari. Met maar een paar kleine opmerkingen van de auditor werd het HKZ-certificaat vernieuwd. t Slot besteedt elk jaar veel tijd aan het scholen en bijscholen van personeel. Ook in 2014 is een opleidingsplan opgesteld dat voorziet in deskundigheidsbevordering op verschillende niveaus. Aan dit plan is volledig uitvoering gegeven. Voor 2014 zijn er afspraken gemaakt voor een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerk(st)ers. Eigen vermogen t Slot beschikt over een behoorlijk eigen vermogen. Dat betekent dat t Slot op de korte termijn eventuele negatieve effecten in de inkomsten kan opvangen. Van belang is om na te denken over investeringen die op lange termijn andere inkomstenstromen gaan genereren. Dit om het te verwachten verlies door het scheiden van wonen en zorg te dekken. Evaluatie beleid keuken/restaurant Ook in 2014 mocht t Slot de maaltijden leveren in het kader van tafeltje-dek-je. Het aantal maaltijden nam iets af. Het rayon werd met de plaats Zaltbommel wel groter. Initiatieven lagen er om ook in de gemeente Maasdriel maaltijden te gaan leveren. Hoewel er wel een behoefte aan is, was de organisatie met vrijwilligers in 2014 nog niet rond. In het verslagjaar is men gestart met een speciale snackmiddag. Elke woensdag heeft men de gelegenheid om in het restaurant snacks af te nemen. Dat geldt zowel voor bewoners als familie. De keuken was weer paraat voor het leveren van diners en buffetten op verzoek en het faciliteren van verjaardagen en jubilea. Het eten tussen de middag in het restaurant is een vanzelfsprekende zaak geworden. Elke dag komen ca. 32 ouderen in het restaurant de warme maaltijd gebruiken. De keuken is overgegaan tot de aanschaf van een terugkoelinstallatie. Dit ter voorbereiding op de levering van koelvers maaltijden in

11 4. Inspraakorganen 4.1. Ondernemingsraad (OR) Samenstelling De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit 6 personen die de verschillende kiesgroepen uit de instelling vertegenwoordigen. Anja Bouter voorzitter Barbara Verstoep 2 de voorzitter Ella de Koning secretaris Pieternel Oomen notulist Gerlinde de Fijter notulist Martina Schilder PR De ondernemingsraad vergaderde 12 keer, waarvan 6 keer met de directie. Onderwerpen Informatievoorziening door de directie aan de OR Informatievoorziening door het bestuur aan de OR Instemmingsrecht Adviesrecht Begroting 2014 Beleidsnotitie 2014 Financieel verslag 2013 Jaaroverzicht Ziekteverzuim 2013 Jaardocument t Slot 2013 Managementrapportage 2014 Kledingcode X X Veranderingen binnen de X zorg Sollicitatieprocedure nieuwe X directeur Recht op informatie X X X X X X Informatie De informatie die de OR ontvangt is voldoende. De directie geeft informatie tijdens zijn aanwezigheid en als het nodig is tussendoor per brief. Ook de informatie die de OR per post ontvangt over de veranderingen in de zorg, vernieuwingen van CAO e.d. zijn duidelijk. De OR is abonnee van het tijdschrift Rendement, waarin veel informatie staat. De post komt bij de secretaris binnen en die zorgt dat tijdens de vergadering de ingekomen post behandeld wordt. De tijdschriften en post die door iedereen gelezen moet worden rouleren onder de leden. Scholing De OR heeft in het verslagjaar een cursus gevolgd samenwerken binnen de OR en de veranderingen binnen de zorg. Achterban De achterban werd op de hoogte gehouden door middel van een stukje in het kwartaalblad de Heraut van zorgcentrum t Slot. Elk nieuw personeelslid ontvangt bij het in dienst treden een brief met informatie van en over de OR via de directie/administratie. De personeelsleden kunnen op hun beurt weer ideeën, vragen en tips kwijt in de brievenbus van de OR. Hier wordt door de OR altijd op gereageerd. Activiteiten 2015 De onderwerpen die de OR in 2015 wil behandelen: De veranderingen binnen de zorg. Er wordt opnieuw een sollicitatieprocedure gestart voor een directeur, omdat de vorige procedure geen resultaat heeft opgeleverd. De OR zal ook hier wederom zitting in nemen. 11

12 In het tweede kwartaal wordt gestart met lunchgesprekken met het personeel om naar hun mening te vragen over de OR en eventuele onderwerpen waar wij mee aan de slag kunnen Cliëntenraad (CR) De Cliëntenraad (CR) bestaat uit 5 leden, 2 bewoners en 3 vrijwilligers. De volgende personen hadden zitting in de CR. (31 december 2014) Namens de bewoners: Externe vertegenwoordigers: De heer A. v.d. Most en Mevrouw A. Bauman Mevrouw G. van Rumpt, voorzitter Mevrouw B. Bok Mevrouw C. de Koning, namens de wilsonbekwame bewoners Mevrouw E.M. van Dalen, notulist De CR wordt indien nodig financieel ondersteund door t Slot. In 2014 kwam de CR 7 keer bij elkaar. De volgende onderwerpen passeerden de revue: Het jaarverslag werd in het restaurant voorgelezen door mevrouw A. Bauman op 3 april. De ingekomen stukken zijn meestal brochures van LOC en elke maand de brochure Zorg en Zeggenschap. Het NCZ houdt de CR ook op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en biedt regelmatig workshops aan. Stichting Stephanos stuurde enkele malen een brochure en hield ons op de hoogte van de vorderingen van ons adoptiekind. Allerlei ter zake doende mededelingen werden verzorgd door de directie en bij zijn afwezigheid door waarnemend directeur. We werden door hen op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken zoals o.a. financiën, personeelsmutaties, wachtlijst en de aanstaande grote veranderingen in de zorg. Het HKZ certificaat werd uitgereikt met een uitstekende beoordeling. Brochure is samengesteld over Zorg in de laatste levensfase. Het jaarverslag van t Slot had een prima eindresultaat. Regelmatig werd het wel en wee besproken van de maaltijden met de keuken en eventuele klachten werden opgelost. Bezoekregeling voor de Binnenplaats is opnieuw afgesproken. Een nieuwe directeur is nog niet benoemd, een nieuwe advertentie zal geplaatst worden. In het kader van scheiden van wonen en zorg worden 5 appartementen gereserveerd voor zelfstandige woonruimte, dit zal in 2015 gerealiseerd worden. De CR werd op de hoogte gesteld dat de Dagverzorging via de WMO voor 2015 is gegarandeerd Klachtencommissie In het verslagjaar stopte de heer Huismans met het werk voor de Klachtencommissie. Op 31 december 2014 bestaat deze vacature nog. De samenstelling van de Klachtencommissie is: Mevrouw C.G. van de Dool, voorzitter - Nederhemert Mevrouw D. van Aalst - Nederhemert De heer G. Kant - Brakel Mevrouw M.A. Dogterom, (BOPZ) - Hedel Vacature Mevrouw J. Haverhals (vertrouwenspersoon) - Bruchem In 2014 werden geen formele klachten ingediend. 12

13 5. Overige informatie 5.1 Dagverzorging Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers wederom goed gegroeid. Op dit moment komen er op beide dagen 8 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 10. Er komen 3 deelnemers uit de Slotshof en 1 uit de Voorburcht. 3 deelnemers zijn gestopt met de Dagverzorging: 1 deelnemer vond, dat ze thuis een zinvolle dagbesteding had en genoeg sociale contacten. 1 deelnemer had een licht verstandelijke beperking, dit accordeerde niet met de andere deelnemers. 1 deelnemer was dementerend in een te ver stadium. Er zijn 4 deelnemers in het verzorgingshuis gaan wonen en 1 deelnemer opgenomen in het verpleeghuis. Er is 1 deelnemer is overleden. De deelnemers worden met een busje van t Slot thuis opgehaald en thuisgebracht. De chauffeurs die dit verzorgen zijn vrijwilligers o.l.v. de technische dienst. De deelnemers komen uit de omliggende plaatsen; Nederhemert, Delwijnen, Poederoijen, Brakel, Aalst en Gameren. Er is door de technische dienst een routeplanner en een indeling voor in de bus gemaakt. Degene die s morgens als eerste opgehaald wordt, wordt s middags als eerste thuisgebracht. Dit voorkomt dat de deelnemers te lang in de bus zitten Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Inleiding Met de verhuizing naar de nieuwbouw in september 2009, is gekozen voor een appartement voor palliatief terminale zorg te verlenen. Doelgroep zijn extern en intern verblijvende patiënten met een levensbedreigende aandoening tot aan de laatste fase van hun leven. In 2012 heeft t Slot een gelabeld bed voor palliatief terminale zorg verkregen van het zorgkantoor. In 2013 is het appartement ingericht met nieuwe en comfortabele meubels en verlichting. Bewoners intern Op de somatische afdelingen zijn regelmatig bewoners die specifieke zorg nodig hebben. Veel bewoners hebben langdurig palliatieve zorg nodig, omdat er sprake is van aandoeningen die levensbedreigend zijn. ZZP 10 Het toekennen van ZZP 10 is in het verleden niet gebeurd voor zorgvragers die reeds in zorg waren. Het CIZ redeneert, dat de zorg in de laatste levensfase vanuit de bestaande ZZP gehaald moet worden. Soms betreft het zorgvragers die bij hun ZZP de passende zorg krijgen, maar in de laatste levensfase veel meer zorg nodig hebben. Daarom was het niet reëel, de ZZP niet aan te passen. Dat is enkele keren geprobeerd, met resultaat. Aandachtsvelder Aandachtsvelder PTZ is teamleider van afdeling Bastion. Vanuit het Palliatief Netwerk is een functieomschrijving aangereikt, die een kader vormt voor deze werkzaamheden. Het uitplannen voor deze taak is minder geweest dan voorgaande jaren. Dat heeft te maken met een combinatie van en verzwaring van taken. De behoefte bestaat om meer collega s binnen t Slot, te scholen, de kennis van PTZ met elkaar te delen en zo kwaliteit te kunnen garanderen. 13

14 Zorg en welzijn De zorg wordt verleend door het team Bastion. Ondersteuning door vrijwilligers van de NPV, die samenwerken met de VPTZ Bommelerwaard, is mogelijk. Zorgvragers met ZZP 10 kunnen naar behoefte deelnemen aan alle activiteiten die t Slot te bieden heeft. Individuele begeleiding was niet gewenst bij de zorgvragers die met ZZP 10 zijn opgenomen. Kwaliteitszorg Brochure Palliatief Terminale Zorg is ontwikkeld en opgenomen in het kwaliteitshandboek. Brochure Zorg in de laatste levensfase is ontwikkeld en tevens toegevoegd aan het kwaliteitshandboek. Beide brochures worden standaard meegegeven bij een nieuwe opname. Deskundigheidsbevordering REPOS scholing aan collega s PG afdeling Binnenplaats Klinische les op 7 januari 2014 Oefenen met REPOS op 21 en 22 januari 2014 De halfjaarlijkse casuïstiekbespreking die het Netwerk Palliatieve zorg aanbiedt, werd onder de aandacht van de teamleden gebracht. De verpleegkundigen zullen voor de vaardigheden die nodig zijn voor de bediening van een morfinepomp geschoold worden via de geplande scholingen t.b.v. BIG register. Samenwerking met interne disciplines Met de praktijkopleider werd het geven van klinische lessen overlegd en afgestemd. Alle bewoners met een verblijfsindicatie hebben een chronische aandoening. Dit vraagt steeds dat de palliatieve zorg niet alleen voor terminale bewoners, maar ook voor vaste bewoners aangeboden en op de zorgvrager afgestemd moet worden. Dit gebeurt niet alleen binnen het team, maar ook in overleg met externe disciplines. Samenwerking met externe disciplines De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Een enkele keer is gebruik gemaakt van een morfinepomp op verzoek van de oncoloog van het JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis). Hiervoor is de STMR benaderd, met wie een samenwerking afgesproken is. Het verpleegtechnisch team van de STMR kon vanwege organisatorische redenen niet voldoen aan deze vraag. Daarom is uitgeweken naar Buurtzorg Zaltbommel, die meteen een pomp konden uitlenen. Deze samenwerking is als erg plezierig ervaren. Het aanschaffen van een eigen pomp is overwogen. Hiervan is voorlopig afgezien vanwege de minimale inzet tot nu toe. In 2014 zijn geen zorgvragers besproken op het MDO met de verpleeghuisarts. Klachten In 2014 zijn geen formele klachten ingediend. Belangrijke ontwikkelingen De opnames voor ZZP 10 zijn niet naar de verwachting. Transferpunt JBZ neemt het gelabeld bed van t Slot niet standaard mee in haar aanbod naar zorgvragers die in aanmerking komen voor terminale zorg. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden op alle gebieden van het leven. In t Slot wordt palliatieve zorg verweven met de zorgvraag van de bewoners. Ook bij bewoners zonder palliatief terminale aandoeningen wordt palliatieve zorg geboden. Doel is om dit in 2015 te verdiepen. Palliatieve zorg is in t Slot daarom dagelijks aan de orde. De zorgvragers die worden opgenomen, hebben allemaal aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn. Vaak is er sprake van een combinatie van ouderdomsklachten, die de kwaliteit van leven bedreigen. Het welzijn en welbevinden neemt in de geboden zorg een grote plaats in. Wanneer de gezondheid verslechtert en de laatste fase aanbreekt, is er vaak meer medische en verpleegtechnische zorg nodig. Dat wordt op dezelfde manier en met dezelfde zorgvuldigheid geboden aan alle zorgvragers. 14

15 5.3. Kwaliteit 1. De resultaten van de interne audits Het auditen heeft een positieve impuls in de organisatie als het gaat om het kwaliteitssysteem. Een ieder heeft ermee te maken. Nog een voordeel van het auditen is het aandragen van MTV s. De auditors hebben als opdracht meegekregen om het schrijven van een MTV zoveel mogelijk door de bevraagde medewerker te laten uitvoeren. Dit heeft als doel dat medewerkers bekend worden en blijven met de werkwijze van de MTV s. De auditrapportage wordt genummerd en tevens voorzien van het nummer van de bijbehorende MTV. Door deze registratie wordt voorkomen dat de rapportage verloren gaat. Tijdens het overleg met de kwaliteitscommissie worden de auditrapporten doorgenomen op het ontbreken van eventuele acties die niet in een MTV zijn opgenomen. Dit biedt dus extra borging. Dit jaar hebben de auditors bij alle auditrapportages kunnen invullen of er volgens hun of de geïnterviewden kans bestaat op een bepaald risico tijdens een procedure, en zo ja dan wordt er omschreven wat voor risico de procedure met zich mee brengt. Als blijkt dat er in een bepaalde procedure een gedegen kans bestaat tot risico s dan wordt er overgegaan tot het maken van een PRI (prospectieve risico inventarisatie). De kwaliteitscommissie verzorgt het maken van een PRI aan de hand van een lijst met procedures die aan een PRI onderworpen worden in de volgorde van belangrijkheid. In 2014 zijn er twaalf PRI s uitgewerkt. De kwaliteitscommissie heeft zich gebogen over de prospectieve risico inventarisatie van de volgende procedures: Omgaan met vrijwilligers Beoordelen leveranciers Opstellen en bewaken beleid Beheren en distribueren medicatie Uitvoeren verpleeghuiszorg Omgaan met probleemgedrag Afhandelen schade Coördineren systeembeheer Verwerken cliëntgegevens Uitvoeren receptiefunctie Afhandelen calamiteiten Het werken op de somatische afdeling met 1 teamleider i.pv. 2 teamleiders De uitkomsten geven aan dat er op een correcte en adequate manier gewerkt wordt volgens de procedures. De procedures bevatten veel controlemomenten en checklists, zodat de kans op risico s geminimaliseerd wordt. Tijdens het overleg met de auditoren is afgesproken dat men meer gebruik zal gaan maken van de MTV - formulieren. Men is geneigd om opgemerkte punten via de mail door te geven aan de desbetreffende medewerker met als gevolg dat de controleerbaarheid op uitvoering niet meer gewaarborgd is. Het auditteam is dit jaar onveranderd gebleven. De auditplanning heeft een looptijd van twee jaar. In december 2014 is er door de kwaliteitsmedewerker een nieuwe planning opgesteld. De auditteamleden hebben aangegeven voldoende tijd te hebben om de procedures te auditen. Er is daarom dan ook besloten om geen vierde auditor aan te stellen. De organisatie heeft op dit moment de medewerkers hard nodig voor zaken die meer prioriteit hebben. De planning wordt 4 keer per jaar tijdens het kwaliteitsoverleg met elkaar besproken en zo nodig bijgesteld. 2. Ervaringen van cliënten en vertegenwoordigers van cliënten In februari, maart en april 2013 is er door een extern bedrijf een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Perspectief heeft de interviews verzorgd en hebben hierdoor gefunctioneerd als onderaannemer van TRIQS. TRIQS is de hoofdaannemer en verzorgde de planning en rapportage. Het rapport is opgesteld middels de CQ-index (Customer Quality Index). De resultaten zijn in juli aangeleverd met aansluitend een presentatie verzorgd door TRIQS en bijgewoond door directie, bestuur, cliëntenraad, teamleiders, locatiemanager en kwaliteitsmedewerker. 15

16 De prestatie-indicatoren betreffende de aanbevelingsvraag is op alle drie de onderdelen behaald. De verpleegafdeling (Binnenplaats) behaalde een score van 8.5. De somatische afdelingen (Bastion, Citadel) behaalde een score van 9.0. Het leveren van zorg in de thuissituatie kwam tot een score van 83%. De top drie van vragen met de hoogste verbeterscore. Verbeterpunten Binnenplaats Actiepunten Score Slot spiegelinf Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt? Dit jaar is men gestart met het uitnodigen van familie om deel te nemen aan het MDO. Men kan beluisteren hoe men tot bepaalde zorgdoelen komt en eventueel een inbreng hierin hebben. Reageert de leiding of directie goed op uw vragen en suggesties? Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met de bewoner gaat? Vragen en suggesties zijn te allen tijde op een laagdrempelige manier te uiten. Men kan ook een MTV invullen De betrokkenheid voor het welzijn van de cliënt is groot te noemen. Het kleinschalig wonen is opgezet om juist de cliënt meer aandacht te kunnen geven. De cliënten hebben de hele dag continu toezicht wat het mogelijk maakt om veranderingen bij de cliënt te signaleren. Verbeterpunten Somatiek Actiepunten Score Slot spiegelinf Zijn de maaltijden lekker? Er is een menucommissie die zich bezig houdt met het samenstellen van een maaltijd die door de cliënt wordt gewaardeerd. Ook zaken als smaak, hoeveelheid e.d. komen aan bod. Krijgt u genoeg informatie over nieuwe medicijnen? Is er genoeg personeel in huis? De verzorgende geeft informatie over nieuwe medicatie aan de cliënt en herhaalt dit zo nodig De roosteraar draagt zorg voor het juiste aantal medewerkers per afdeling en beschikt over een aantal oproepkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekmeldingen. Verbeterpunten thuiszorg Actiepunten Score Slot spiegelinf Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt? Het onderdeel Thuiszorg is nog zeer kleinschalig. Mede hierdoor is de keus voor een bepaalde medewerker beperkt. Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt? Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling, telefonisch bereikbaar is? Het is altijd de intentie van iedere medewerker om een cliënt dingen te laten doen die hij of zij belangrijk vindt Het Slot is 24 uur telefonisch bereikbaar. Degene die dienst heeft draagt zorg voor het communiceren met medewerkers van de thuiszorg. 3. De resultaten van cliëntenparticipatie De CR heeft actief deelgenomen aan de eindevaluatie van het cliënttevredenheidsonderzoek. Deze evaluatie werd verzorgd door een medewerker van TRIQS. De CR wordt regelmatig bijgestaan door directie. Alle relevante zaken worden voorgelegd en besproken. Dit resulteert in een grote tevredenheid bij de deelnemende cliënten uit de cliëntenraad. De CR heeft inspraak bij het samenstellen van het menu en de activiteiten worden ook in samenspraak uitgewerkt. 16

17 4. De leveranciersbeoordelingen De kritische leveranciers zijn beoordeeld door de betreffende functionaris die verantwoordelijk is voor het opstellen van de leverancier beoordeling. De volgende leveranciers zijn beoordeeld: Apotheek Gameren CLB TR-care Brood- en banketleverancier Slager Eierhandel Poeliersbedrijf Groothandel in levensmiddelen Koffieleverancier Resultaat beoordeling apotheek: Recepten; deze worden niet altijd dezelfde dag verwerkt Openingstijden servicepunt; de openingstijden zijn aangepast zodat er voor afhalen, vragen of inleveren haast geen contactmomenten mogelijk zijn Afgesproken levertijd; als Joanne er is werkt het goed anders komt de bestelling te laat in de middag Communicatie; de toon waarop gecommuniceerd wordt kan beter van beide kanten; Conclusie: de samenwerking met de apotheek is verbeterd met name het communicatieve gedeelte. De bovengenoemde punten blijven om aandacht vragen en worden tijdens ieder overleg met de apotheek doorgenomen. Resultaat beoordeling CLB: Er zijn regelmatig problemen met de dect-toestellen. De huidige telefooncentrale is van de firma Ooperon. In de begroting van 2015 is een bedrag opgenomen voor het vervangen van de telefooncentrale. De centrale wordt in de loop van het jaar waarschijnlijk door CLB vervangen. Volgens CLB zouden de problemen daarna over moeten zijn. Het beoordelen van de geleverde diensten van de specialist ouderengeneeskunde wordt beoordeeld door middel van de jaarlijkse evaluatie. De samenwerking wordt van beide partijen als zeer prettig ervaren. Ook door waarnemende artsen wordt de samenwerking als zeer goed ervaren. Zorgcentrum t Slot heeft een compliment gekregen van de huisartsenpost. Buiten kantoortijden gebeurt het nogal eens dat de huisartspost door een verzorgende gebeld moeten worden voor acute situaties. Als een huisarts ter plekke moet komen wordt zij goed in het gebouw opgevangen, hoeven niet te zoeken, de informatie is helder en het zorgleefplan is direct beschikbaar waardoor informatie gelijk opgeschreven kan worden en de communicatie is prettig. De wasserij heeft dit jaar voor de nodige irritaties en ongemakken gezorgd. Dat wil zeggen: Het te weinig leveren van linnengoed Er raken veel kledingstukken kwijt van de cliënten Slechte communicatie Begin 2015 zal er een leveranciersbeoordeling worden opgesteld voor de wasserij. Vervolgens zal men worden uitgenodigd om de problematiek te komen bespreken. 5. Conclusie gezondheidsrisico s van de cliënt in de thuiszorg De analyse van de gezondheidsrisico s betreffende de cliënten in de thuiszorg toont aan dat de cliënten een lage zorgzwaarte hebben in de periode van het eerste half jaar. Het gezondheidsrisico incontinentie komt het meest voor. Bij deze cliënten is een diagnose incontinentie gesteld door de huisarts. Polyfarmica komt in een kwart van de gevallen voor en wordt door de huisarts gecontroleerd. Gezondheidsrisico s als agressie, depressie en afvallen komen weinig of niet voor. 17

18 De analyse van de gezondheidsrisico een half jaar later toont aan dat het aantal cliënten met een zorgvraag is gestegen van 14 naar 19 cliënten. Er is een kleine stijging waar te nemen van het aantal cliënten die een verhoogd gezondheidsrisico lopen op het gebied van voeding, incontinentie en Polyfarmica. 6. Conclusie gezondheidsrisico s van de cliënt met intramurale zorg De meetweek is vanaf 2014 niet meer verplicht. De zorginhoudelijke indicatoren dienen wel structureel te worden gemeten op instellingsniveau, maar worden niet meer landelijk uitgevraagd. t Slot doet dit door ieder kwartaal een registratieformulier gezondheidsrisico s bewoner en een valrisico-inventarisatie in te vullen van alle cliënten. Deze gegevens worden verwerkt in het managementrapport. Analyse gezondheidsrisico s somatiek en PG Gewicht Het percentage van het aantal cliënten dat meer dan 3kg per maand afvalt is laag. Het percentage van het aantal cliënten dat meer dan 6kg afvalt is 1% boven de prestatie indicator. We kunnen concluderen dat er adequaat gereageerd wordt op dreigende ondervoeding. Incontinentie Het aantal cliënten met incontinentie van urine is niet beïnvloedbaar. Het stellen van de diagnose incontinentie van urine wordt steeds meer door een arts uitgevoerd. Het bepalen van een diagnose omtrent het incontinent zijn van urine, heeft als doel het zorgvuldig omgaan met dit probleem. Cliënten uit verpleeg- en verzorgingshuizen worden te vaak en te gemakkelijk bestempeld als incontinent en worden voorzien van incontinentiemateriaal, terwijl er soms behandeling mogelijk is. Bovenstaande laat zien dat er een behoorlijke stijging zich voordoet onder de cliënten met een katheter in het tweede kwartaal, wat in het derde kwartaal niet afneemt. Navraag bij de teamleiders over de sterke toename van katheter gebruik leidde tot het volgende antwoord: Cliënten verkeren in een steeds zwaardere zorgvraag wat er ook toe leidt dat er meer problemen ontstaan rondom incontinentie. Men heeft o.a. problemen met het ledigen van de blaas (retentie), ontstekingen en het ontstaan van wondjes op de huid. De katheter wordt nooit gebruik voor het gemak van de verzorgende, maar altijd ten bate van de cliënt. Agressie Agressie scoort lager dan het landelijk gemiddelde. Agressie wordt begeleid door de verpleeghuisarts en de psycholoog. De communicatie tussen de verpleeghuisarts en de verzorgende is goed en dit leidt tot een goed behandelplan. Doordat agressie ook een symptoom is dat bij bepaalde ziektebeelden voorkomt zien we dit vaker terug bij cliënten met een zwaardere zorgvraag. Polyfarmica Het gezondheidsrisico medicijngebruik wordt 2 keer per jaar met de arts en de apotheker doorgesproken. Afgelopen jaar loopt de polyfarmica weer wat terug. Fixatie Fixatie bestaat alleen nog maar uit een enkel bedhek op verzoek van de cliënt. Dit percentage is dan ook zeer laag. Anderen vormen van fixatie worden niet gebruikt. Depressie Depressie is gedaald naar een percentage van 7%. Op de drie afdelingen komt depressie in gelijke mate voor. Decubitus Het percentage van het aantal cliënten met een verhoogd risico op decubitus is 50%. Gezien dit forse percentage van cliënten met een verhoogd risico tot het krijgen van decubitus is het percentage wat werkelijk decubitus krijgt met 1.2% laag te noemen. Dit resultaat geeft aan dat de preventieve maatregelen, die aangestuurd worden door de decubitus verpleegkundige, hun doel zeker bereiken. Op dit moment is er maar één cliënt met decubitus in de categorie één. Dit is een zeer goed resultaat als we bedenken dat de zorgzwaarte steeds meer toeneemt. 18

19 7. De registratie van afwijkingen (MIC en klachten) De MIC-commissie is dit jaar vier keer bij elkaar geweest geïntegreerd in de kwaliteitscommissie. De reden van het integreren in de kwaliteitscommissie is ontstaan doordat de zaken omtrent de MIC twee keer werden besproken, één keer in de MIC-commissie en één keer in de kwaliteitscommissie. De MIC-commissie bestond uit een viertal leden waarvan één lid gestopt is en twee leden hebben zitting genomen in de kwaliteitscommissie. Het vierde lid is de voorzitter die ook tevens voorzitter is van de kwaliteitscommissie. Tijdens deze besprekingen werden de MIC-meldingen geanalyseerd met behulp van het digitale systeem van Actiz. Dit systeem biedt de mogelijkheid om te analyseren op verschillende facetten. Steeds werd er op een systematische wijze, per kwartaal, de uitkomsten verwerkt in de managementrapportage. Dit biedt de mogelijkheid om de uitkomsten per kwartaal en per jaar te vergelijken. in 2015 zal er gewerkt gaan worden met een ECD (elektronisch cliënten dossier) met als gevolg een vereenvoudiging van het maken van een val- of medicatiemelding. Tijdens het rapporteren is het mogelijk om direct een MIC-meldingsformulier in te vullen. De kwaliteitsmedewerker kan direct alle beschikbare gegevens inzien. Het huidige systeem van Actiz wordt niet meer onderhouden door Actiz waardoor het in de toekomst onbruikbaar zal worden. De volgende zaken zijn aan de orde geweest: Het onder de aandacht brengen bij de medewerkers om het MIC-formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen, zodat er meer bruikbare informatie ter beschikking komt. Het onder de aandacht brengen bij de medewerkers van de MIC-uitkomsten door middel van verspreiding van de resultaten. Stimuleren om op afdelingsniveau de resultaten tijdens werkoverleg te bespreken. Hier namen de leden van de kwaliteitscommissie een actieve rol in. Bijzondere incidenten besproken en verbeterpunten aangedragen. Rolstoelen nakijken in verband met valpreventie, dit werd door de technische dienst uitgevoerd als het nodig was. Nieuwe afspraken omtrent het medicijnen distribueren. Evalueren formulier persoonlijke valrisico analyse. Valincidenten Het aantal valincidenten is in het laatste kwartaal met 10 valincidenten gedaald. Met name de afdeling Citadel laat een flinke daling zien ten opzicht van het derde kwartaal. Op jaarbasis blijven de valincidenten nu drie achtereenvolgende jaren stabiel. Gevolgen valincidenten Het aantal valincidenten met gevolg is verdubbeld ten opzichte van het voorgaand jaar waarvan 1 valincident met een botbreuk. Medicijnincidenten De meldingen omtrent medicatie incidenten is in het laatste kwartaal afgenomen. De incidenten waarop de maatregelen in voorgaand kwartaal zijn ingezet, het vergeten toe te dienen van medicatie, hebben tot een afname van deze incidenten geleid. Tijdens het teamleidersoverleg heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden omtrent deze problematiek. Men komt tot de conclusie dat er niet een bepaalde lijn te zien is waardoor deze medicatie incidenten ontstaan. Het betrof steeds andere medewerkers, medewerkers die secuur werken. De nieuwe afspraken die vorig kwartaal zijn opgesteld zullen gehandhaafd blijven. Het betreft de volgende afspraken: De afspraken rondom de medicatiedistributie worden nogmaals besproken met de teamleden: één persoon is verantwoordelijk voor het distribueren en ingeven van de medicatie. Deze persoon controleert extra de inname. Na een medicatie incident bespreekt de leidinggevende het incident met de medewerker en maakt hiervan een verslag. Bij een tweede medicatie incident bij dezelfde medewerker volgt een beoordelingsgesprek en mogelijk (tijdelijk) ontheffing van deze taak. De medewerker volgt verplicht in eigen tijd en op eigen kosten een medicatiescholing. Cliënten die de medicatie zelf niet innemen worden duidelijk in kaart gebracht door de MIC-commissie naar aanleiding van een ingevuld formulier. Indien dit twee keer voorkomt bij dezelfde cliënt, volgt verslaglegging waaruit moet blijken of de cliënt nog zelf in staat is de medicatie in te nemen zonder toezicht. In gesprek met de cliënt en/of familie wordt dan de afspraak gemaakt dat de medicatie wordt ingegeven door degene die de medicatie distribueert. 19

20 Deze maatregelen zijn geëvalueerd in oktober naar aanleiding van de kwartaalcijfers van het derde kwartaal. Het doel om een reductie te behalen van 50% is gerealiseerd. De volgende doelstelling, het behouden van deze resultaten, is in het vierde kwartaal gerealiseerd. Melding incident medicijndistributie Het aantal incidenten medicijndistributie is het afgelopen jaar uitgekomen op 8 meldingen waarvan: 2 meldingen, medicatie niet geleverd 2 meldingen, fouten op de deellijst 3 baxterfouten 1 melding, medicatie geleverd van een zorgvrager van buiten het Slot Bedrijfsongeval Het afgelopen jaar hebben 3 bedrijfsongevallen plaatsgevonden. Val over een snoer Val over een veter Desinfectans in de ogen Door de val over een snoer heeft een medewerker haar enkel gebroken en heeft enige tijd niet kunnen werken. De medewerker die over haar eigen veter struikelde heeft ook letsel opgelopen door hard op haar knie terecht te komen. Dit is gaan ontsteken met als gevolg een ziekenhuis opname om antibiotica via infuus toe te kunnen dienen. Beide medewerkers hebben geen blijvend letsel van de valpartijen overgehouden. De medewerker die desinfectans in de ogen had gekregen kon na het uitspoelen van de ogen haar werk weer hervatten. Prikaccident Over het jaar 2014 hebben 3 prikaccidenten plaatsgevonden. Deze accidenten zijn in samenwerking met Prikpunt behandeld. Oordeel Het totaal aantal valincidenten die geregistreerd zijn in 2014 tonen aan dat er 1 valincident minder is geregistreerd dan vorig jaar. Gezien de toename van de zorgzwaarte is dit een acceptabel aantal. Het komt neer op een percentage van 8.7 %, het landelijk gemiddeld ligt op 10%. Het totaal aantal medicatie incidenten die in 2014 zijn geregistreerd toont aan dat er een behoorlijke daling heeft plaatsgevonden. Het komt neer op een score van 46 medicatiemeldingen minder dan vorig jaar. Dankzij de inspanningen van het management heeft er een behoorlijke vermindering plaatsgevonden op het gebied van medicatie incidenten. 8. Analyse op het personeelsbeleid In 2014 is er een medewerker raadpleging geweest. De resultaten zijn uitstekend te noemen. Zeker als we zien dat er een respons was van 63%. Om dit respons zo hoog te krijgen zijn initiatieven genomen zoals het aanpassen van de screensaver, het versturen van informatiebrieven en de teamleiders hebben erop toegezien dat medewerkers de mogelijkheid kregen om hun medewerker monitor in te vullen. De invulcodes zijn niet naar het huisadres gestuurd van de medewerker maar via de afdeling verspreid om te voorkomen dat medewerkers hun code kwijt zouden raken of vergeten hun monitor in te vullen. Van de 43 onderdelen scoren 40 onderdelen boven het gemiddeld van de sector. 2 onderdelen scoren gelijk aan de middengroep en 1 onderdeel scoort laag. De 2 onderdelen die tot de middengroep behoren bestaan uit de volgende indicator: 1. inspraak en overleg met cliënten (score t Slot 8.6 score middengroep sector ) 2. hoge motivatie voor het werk (score t Slot 7.7 score middengroep sector ) Het onderdeel dat laag scoort betreft het ervaren van de noodzaak om te willen veranderen ( score t Slot 4.8 score sector ). Als we naar de andere cijfers kijken die hoog scoren vinden we dit een vreemde uitkomst en denken dan ook dat medewerkers deze vraag verkeerd geïnterpreteerd hebben. Scholing Het scholingsplan voor 2014 is afgerond en een nieuw scholingsplan voor 2015 is opgesteld. De medewerkers worden één keer in de 2 jaar bijgeschoold in voorbehouden handelingen. In 2013 heeft de praktijkopleider de cursus gevolgd tot assessor. In 2014 zijn nog twee medewerkers opgeleid tot assessor zodat er op iedere afdeling een assessor beschikbaar is. Een toetsing op het professioneel handelen is in 2014 gestart. 20

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2015 C.D.Innemee Mei 2016 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE SCORES

TOELICHTING OP DE SCORES Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2009 Leiden, 30 september 2009 TOELICHTING OP DE SCORES 1. Inleiding Op 23 april 2009 heeft de verplichte jaarlijkse meting van de zorginhoudelijke indicatoren

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA

INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA UITGAVE JANUARI 2015 VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Vertegenwoordigers cliëntenraad Kennismaking met de cliëntenraad van Rumah Kita: Bart Kreefft Kleinschalig wonen Marja Morskieft

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling cliënten

Procedure klachtenbehandeling cliënten Pagina : 1 van 5 Procedure klachtenbehandeling cliënten Inleiding Stichting Duinrust heeft een zorgvuldige en klantvriendelijke behandeling van al haar cliënten zeer hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Sint-Annaland, Annaland,maart 20152012 2 Inhoud Doel... 4 Aanbod zorg-en dienstverlening De Schutse... 6 Verstrekkingen en eigen bijdrage... 9 Visie op

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014 Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BELEIDSPLAN VOOR DE CLIËNTENRAAD... 4 2.1 MISSIE/VISIE... 4 2.2 VAN MEDEZEGGENSCHAP

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarplan

Cliëntenraad. Jaarplan Cliëntenraad Jaarplan 2016-2017 Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-0441999 Postadres Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR E-mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Waard evol Wonen met Zorg

Waard evol Wonen met Zorg Waard evol Wonen met Zorg Ontwikkeling van een gezamenlijke visie op wonen & zorg in de regio Bommelerwaard Samenvatting Introductie De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de woningcorporaties Woonlinie,

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Jaarverslag 2016

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2016 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

De client centraal in de langdurige zorg

De client centraal in de langdurige zorg De client centraal in de langdurige zorg inbreng clientenperspectief bij zorginstellingen Nienke Zwennes Anouk Segond von Banchet Inhoud 1.Wat is het doel van medezeggenschap 2. Wat willen we regelen?

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie