Sociaal en Arbojaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal en Arbojaarverslag"

Transcriptie

1 Sociaal en Arbojaarverslag 2011 Afdeling Centrale Ondersteuning Cluster Personeel & Organisatie Pagina 1

2 INHOUD 3 Inleiding 4 Mobiliteitsbeleid 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Opleiding, Vorming & Training 12 Arbeidsomstandigheden 13 Ziekteverzuim 15 Arbeidsvoorwaarden 17 Nawoord Ontwikkeling van Personeel en Organisatie Pagina 2

3 INLEIDING Dit sociaal en arbojaarverslag 2011 geeft een schets van het gemeentelijk beleid op het gebied van personeel en organisatie en treft u de belangrijkste ontwikkelingen op terrein aan. Dit jaar zijn er geen interviews gehouden. Verder is de opzet ongewijzigd gebleven zodat u een duidelijk vergelijk kunt maken met het voorgaande jaar. Met behulp van indicatoren wordt inzichtelijk gemaakt wat de formatie, ziekteverzuim, verloop e.d. van het afgelopen jaar is. In dit verslagjaar is Het Nieuwe Werken, ook wel Boxtel Opmaat erg belangrijk geweest. Een achttal werkgroepen heeft hard gewerkt om de principes van Het Nieuwe Werken te vertalen naar de Boxtelse situatie. Bijeenkomst Het Nieuwe Werken voor de werkgroepleden Pagina 3

4 MOBILITEITSBELEID In het afgelopen jaar hebben veel regiogemeenten regelmatig overleg gehad. Een van de kernactiviteit van dit overleg is het uitwisselen van vacatures. In het verslagjaar is de instroom aan kandidaten bij de gemeente Boxtel minimaal geweest. In één geval is er een tijdelijke plaatsing gedurende een groot deel van 2011 gerealiseerd door tussenkomst van het mobiliteitsplatform. Zoals in het vorige verslag is aangegeven is de groep met samenwerkende instanties groter geworden. De gerealiseerde plaatsing is tot stand gekomen dankzij een van de nieuw aangesloten gemeenten. Middels deze samenwerking is er sprake van een substantiële besparing op o.m. advertentie kosten. De deelnemende mobiliteitsgemeenten zijn: Asten P&O De Kempen, Bladel, Eersel, Bergeijk Oirschot, Reusel-De Mierden Best Someren Boxtel Son en Breugel Cranendonck SRE Geldrop-Mierlo Valkenswaard Laarbeek/Gemert-Bakel Veghel GGD-BZO Veldhoven Helmond Nuenen Trainees Boxtel is de centrumgemeente van de traineepool De Toekomst van Brabant. Dit traineeprogramma is aangevangen in Ruim 40 trainees zijn geplaatst bij verschillende overheidsorganisaties in Brabant. Vijftien gemeentes, twee waterschappen, de provincie Noord Brabant en het samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven (SRE) doen hier aan mee. De trainees werken drie keer acht maanden als project- of beleidsmedewerker, adviseur of projectleider bij één van de deelnemende overheidsinstellingen. Ook in 2011 zijn er twee trainees geplaatst in de gemeente Boxtel. Zij zijn werkzaam geweest voor de afdelingen Centrale Ondersteuning en Wonen en Milieu. Onderwerpen waarmee zij zich hebben bezig gehouden zijn onder meer: duurzame mobiliteit en het medewerkers tevredenheidonderzoek. In het verslagjaar worden er reeds plannen gemaakt voor een vervolgtraject dat aanvangt medio Pagina 4

5 FORMATIE EN PERSONEEL Afdeling Formatie (per 31 december 2011) Aantal fte s per 31 december 2009 Aantal fte s per 31 december 2010 Aantal fte s per 31 december 2011 Ruimtelijke Ontwikkeling 22,92 23,23 23,20 Wonen en Milieu 24,69 24,69 24,14 Openbare Werken 55,40 55,40 56,40 Burgerzaken en Welzijn 24,38 24,58 24,82 Sociale Zaken 43,14 43,08 43,08 Centrale Ondersteuning 57,80 57,19 58,25 Totaal 228,31 228,17 229,89 Personen (per 31 december 2011) Afdeling Mannen Vrouwen Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling 12 (12) 11 (13) 23 (25) Wonen en Milieu 15 (15) 10 (10) 25 (25) Openbare Werken 50 (48) 4 (3) 54 (51) Burgerzaken en Welzijn 8 (9) 24 (23) 32 (32) Sociale Zaken 12 (11) 39 (38) 51 (49) Centrale Ondersteuning 30 (34) 34 (32) 64 (66) Totaal 127 (129) 122 (119) 249 (248) Pagina 5

6 In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoeveel mannen en vrouwen op 31 december 2011 voltijd en in deeltijd werkten. Mannen Vrouwen Afdeling Voltijd Deeltijd Voltijd Deeltijd Ruimtelijke Ontwikkeling 12 (12) - (-) 4 (5) 7 (8) Wonen en Milieu 13 (12) 2 (3) 4 (4) 6 (6) Openbare Werken 45 (53) 5 (5) 1 (-) 3 (3) Burgerzaken en Welzijn 8 (9) - (-) 4 (3) 20 (20) Sociale Zaken 9 (9) 3 (2) 13 (12) 26 (26) Centrale Ondersteuning 22 (23) 8 (11) 8 (7) 26 (25) Totaal 109 (108) 18 (21) 34 (31) 88 (88) Pagina 6

7 WERVING EN SELECTIE In 2011 zijn er 6 vacatures ingevuld. Dit zijn er 14 minder dan in Van deze 6 vacature hebben 4 zich afgespeeld aan het begin van het jaar en gedeeltelijk zelfs in De eigen medewerkers zijn als eerste benaderd voor het invullen van deze vacatures. Dit om zo een goed loopbaan- /mobiliteitsbeleid te bevorderen en de POP-gesprekken en het competentiemanagement tot uitvoer te brengen. Van de 6 vacatures zijn er 2 ingevuld met eigen medewerkers van gemeente Boxtel. Dit is minder dan vorig jaar, ten opzichte van het aantal vacatures is er dit jaar 33 % (vorig jaar 40%) ingevuld met eigen mensen. Gemeente Boxtel heeft de interne mobiliteit actief ten uitvoer gebracht. Voor beide personen is aan de nieuwe functie een hogere functieschaal verbonden. Daarnaast zijn 2 personen benoemd nadat eigen personeel vacatures heeft doorgeleid naar iemand in hun vrienden en kennissenkring. Via het mobiliteitsbureau, een samenwerkingsverband tussen een 20-tal gemeenten, is zijn 3 advertentie in de andere gemeentes op het lokale intranet geplaatst. In 2011 is via dit kanaal 1 tijdelijke vacature vervuld. Andersom zijn geen personen vertrokken naar een van de aangesloten gemeenten. In de 2 situaties is een externe externe wervingcampagne opgezet. Voor de externe werving van geschikte kandidaten hebben alle advertenties op de website van gemeente Boxtel gestaan. Daarnaast is beide keren gebruik gemaakt van het internet. In 2011 zijn er geen advertenties geplaatst in papieren media. Ongeveer 260 kandidaten hebben het afgelopen jaar een sollicitatiebrief naar gemeente Boxtel gestuurd. Op een enkeling na solliciteerden alle kandidaten via de . De respons op de vacature medewerker Facilitaire Zaken / gebouwenbeheer was het grootste, namelijk 112 brieven. Dit jaar waren er geen vacatures die moeilijk te vervullen waren. Dit jaar hebben 6 personen de organisatie verlaten. Daarvan zijn er 4 met FPU / pensioen gegaan, alle na een dienstverband van meer van 25 jaar, in 3 gevallen zelfs meer dan 30 jaar. Van de overige 2 personen is één persoon overleden en de andere persoon heeft in overleg de organisatie verlaten. Pagina 7

8 In het onderstaande overzicht staat hoeveel personen in en uit dienst zijn getreden. De interne doorstroming, van personen die binnen de organisatie in een nieuwe functie zijn benoemd, is hierbij niet opgenomen. Afdeling Uit dienst getreden In dienst getreden Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Ruimtelijke Ontwikkeling 1 Wonen en Milieu 1 1 Openbare Werken 1 2 Burgerzaken en Welzijn 1 Sociale Zaken Centrale Ondersteuning 2 1 Totaal Een andere vorm van mobiliteit: de week van de e-bike Pagina 8

9 OPLEIDING, VORMING EN TRAINING In het afgelopen jaar zijn op centraal niveau opleidingen, cursussen en trainingen georganiseerd. Zij zijn alle in company georganiseerd. Er is gekozen voor in company omdat het niet alleen gaat om overdracht van kennis, maar vooral op welke wijze met opgedane kennis en vaardigheden binnen de organisatiecultuur wordt omgegaan. Coaching Voor medewerkers en groepen van medewerkers zijn trainingen georganiseerd ter vergroting van persoonlijke effectiviteit, ter verbetering van de werkomstandigheden en ter optimalisering van de samenwerking. Aanleiding voor dergelijke trainingen zijn verandering van structuur van een organisatieonderdeel, bedrijfsvoering, functiewijziging of persoonlijke omstandigheden. Personal Coaching Begin 2011 liepen er nog 8 coachingstrajecten, die in 2010 gestart zijn. In de loop van 2011 zijn er daarnaast nog 9 nieuwe trajecten gestart. Uit dit aantal is af te leiden dat de medewerkers de weg naar de personal coach nog steeds goed weten te vinden. Geconcludeerd mag worden dat de functie van personal coach door de meerderheid wordt gezien als een laagdrempelig aanbod is, waaraan ook behoefte is. Van deze in totaal 17 trajecten zijn er in afgesloten. Dat wil zeggen dat er 6 coachingstrajecten doorlopen in Nagenoeg alle medewerkers hebben bij het afsluiten van het coachingstraject een evaluatieformulier ingevuld. Allen waren tevreden over het resultaat van het traject. Een regelmatig terugkerend thema tijdens de coachingsgesprekken is werkdruk en alles wat daarmee samenhangt, zoals grenzen aan geven, plannen, taken / verantwoordelijkheden laten waar ze thuishoren etc.. Omgaan met lastige klanten, waaronder agressieve Ook in het afgelopen jaar hebben groepen van medewerkers die belast zijn met handhaving en toezicht en werkzaamheden op het gebied van sociale zaken, deelgenomen aan een training in het omgaan met lastige en agressieve klanten. Bij deze training gaat het om een combinatie van klantgericht handelen en het hanteren van vaardigheden die nodig zijn om bij agressie en in lastige situaties effectief te handelen. Uiteindelijke doel van deze training is, te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van ziekteverzuim. De deelnemers zijn getraind in het hanteren van agressie en lastige situaties en krijgen zicht op eigen stijl van aanpak. Tenslotte zijn handvatten aangereikt om met verschillende soorten agressie en lastig gedrag om te gaan. Communicatie: schrijven voor het web Alle webredacteuren voor zowel het intranet als voor de website hebben de training schrijven voor het web gehad. Digitaal worden teksten anders gelezen en dienen daarom ook anders te zijn opgebouwd. Voor de leesbaarheid en informatiewaarde is het belangrijk dat alle webredacteuren kennis en vaardigheden hebben voor het opstellen van een digitale tekst. Pagina 9

10 Sociaal en Arbojaarverslag 2011 Persoonlijke ontwikkeling In het verslagjaar heeft een aantal medewerk(st)ers gebruik gemaakt van de mogelijkheid een opleiding te (gaan) volgen die vooral gericht is op de eigen loopbaan. Binnen de organisatie wordt hier graag aan meegewerkt, omdat het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van de loopbaan van de individuele medewerk(st)er enkele voordelen biedt. Allereerst beschikt de organisatie over gemotiveerde medewerk(st)ers. Bovendien kan de organisatie deze personen langer aan zich binden. Tenslotte wordt door deze handelwijze een actief mobiliteitsbeleid concreet vorm gegeven. Teamhandvest Burgerzaken De medewerkers van het onderdeel Burgerzaken hebben in het afgelopen jaar een teamhandvest opgesteld. Doel hiervan was om gezamenlijk de missie, visie, gedragnormen en overtuigingen van het team te bepalen en daar ook naar te (gaan) handelen. De medewerkers hebben dit samen met een externe trainer samen besproken en opgesteld. Het handvest staat voor de manier waarop zij Burgerzaken graag zouden willen zien en hoe zij gezien willen worden, hoe zij willen werken, hoe zij met elkaar en de klant omgaan, welke overtuiging zij willen hebben maar vooral ook hoe zij zich willen ontwikkelen. Toolboxmeetings Voor de afdeling Openbare Werken zijn er afgelopen jaar wederom toolboxmeetings georganiseerd. Deze keer zijn de volgende onderwerpen nader toegelicht: Tekenbeten, ziekte van Lyme en UV straling Veilig werken met gereedschappen Ongunstige lichaamshouding, geluid, trillen, kort cyclisch werk. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is steeds groot, nagenoeg alle medewerkers van de afdeling Openbare Werken hebben hieraan deelgenomen. Alle bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in de kantine van de gemeentewerf en zijn gegeven door deskundigen van de Arbo Unie. Toolboxmeeting op de werf Pagina 10

11 Stage De gemeente Boxtel biedt op nagenoeg alle denkbare plaatsen leerlingen een mogelijkheid om stage ervaring op te komen doen. Het is afgelopen jaar opvallend dat een groot aantal studenten de gemeente Boxtel heeft benaderd om een stageplaats in te mogen vullen. Het betreft studenten van een veelheid aan opleidingen. Ook alle niveau s aan opleidingen zijn ruimschoots de revue gepasseerd. In het verslagjaar zijn er 18 studenten geplaatst. Zij hebben binnen nagenoeg alle afdelingen een passende stageplaats gevonden. Een greep uit hun opleidingen: bedrijfsadministratie, planologie, urban design, verkeerskunde, groen, pedagogisch, automatisering en rechten. Dat deze stages welhaast zonder uitzondering succesvol zijn geweest blijkt uit het feit dat er aansluitend aan de stageperiode gedurende een periode in de schoolvakantie is gevraagd om voor tijdelijke werkzaamheden te worden ingezet. De afdelingen Burgerzaken, automatisering en het Administratiekantoor hebben hiervan gebruik gemaakt. Het grote aantal verzoeken om een stageplaats kan mede worden toegeschreven aan de om zich heen grijpende recessie. Het vrije bedrijf heeft hierdoor veel minder gelegenheid om studenten van een passende stageopdracht te voorzien en adequate begeleiding aan te bieden. Reeds een aantal jaren heeft de gemeente Boxtel een Ecabo erkenning en is daarmee een getoetst leerbedrijf. De gemeente is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid door het plaatsen van dit relatief grote aantal studenten. Daarnaar willen we ook graag de mogelijkheid bieden om studenten kennis te laten maken met de gemeente als werkgever. Een leuk bijkomend effect van deze plaatsingen is dat hierdoor stagiairs veel nieuwe ideeën mee brengen. Dat de positieve ervaringen wederzijds zijn blijkt ook uit het feit dat menig leerling die de organisatie verlaat vraagt om zijn CV in portefeuille te houden in geval een vacature ontstaat. Pagina 11

12 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Arbeidsomstandigheden zijn omstandigheden waaronder werknemers hun werk verrichten in termen veiligheid gezondheid en welzijn Ingeval er signalen komen uit de functioneringsgesprekken en wanneer medewerkers er tussentijds aandacht voor vragen worden er individuele werkplekbezoeken uitgevoerd door de Arbo Unie. Slechts een enkele maal hebben deze onderzoeken plaatsvonden. Op basis van een dergelijke rapportage heeft in het afgelopen jaar een aanpassing plaatsgevonden van de werkplek op de begraafplaats. Deze voldoet nu weer aan alle redelijk te stellen eisen op het terrein arbeidsomstandigheden en is nu ook voorzien van computerfaciliteiten. Bedrijfsongevallen In het verslagjaar heeft zich één bedrijfsongeval voorgedaan. Tijdens snoeiwerkzaamheden heeft een medewerker van de buitendienst een tak op zijn hoofd gekregen en heeft hierdoor een snijwond opgelopen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is dit ongeval ontstaan. De betrokken medewerker heeft gebruik gemaakt van alle ter beschikking gestelde PBM s en heeft zijn werkzaamheden volgens gegeven instructies uitgevoerd. Het ongeval heeft geen verzuim tot gevolg gehad. De vereiste melding, t.w. het opstellen van een Ongevallenrapport, is tijdig en correct gedaan door de wijkcoördinator van de afdeling Openbare Werken. Incidenten In 2011 hebben er geen incidenten plaatsgevonden waarbij de BOA s betrokken waren. Griepvacinatie In het verslagjaar hebben 17 medewerkers gebruik gemaakt van de griepvaccinatie. Dit is een beduidend lager aantal deelnemers dan het voorafgaande jaar hiervan gebruik heeft gemaakt. Vermoedelijk is dit een effect van de uitgebleven griepepidemie in het voorafgaande jaar. Sociaal Medisch Team Met de bedrijfsarts heeft in het verslagjaar 15 keer overleg plaats gevonden. De personeelsconsulenten en afwisselend de leidinggevenden hebben aan dit overleg deelnomen. Besproken zijn de voortgang van langdurig, frequent en dreigend verzuim. De door de bedrijfsarts opgestelde Ziekteverzuimanalyse zal zoals gebruikelijk door de bedrijfsarts worden toegelicht aan het MT en de OR. Pagina 12

13 ZIEKTEVERZUIM De cijfers in de volgende overzichten hebben betrekking op de secretarie. De griffie is hierin niet meegenomen. Derhalve kunnen er verschillen optreden met de cijfers uit het financiële jaarverslag. Verzuimpercentage per afdeling (exclusief zwangerschaps-/bevallingsverlof) Afdeling % 2009 % 2010 % 2011 Centrale Ondersteuning 5,39 3,40 2,80 Sociale Zaken 3,78 2,81 2,51 Burgerzaken en Welzijn 3,06 2,83 6,21 Ruimtelijke Ontwikkeling 4,35 4,29 5,49 Openbare Werken 6,03 5,05 4,28 Wonen en Milieu 3,88 6,00 7,08 Totaal 4,70 3,94 4,18 Bij drie afdelingen is het ziekteverzuim licht gedaald. Met name bij afdeling Openbare Werken. Terwijl ook bij 3 afdelingen het verzuim is gestegen, vooral bij Burgerzaken Welzijn. Het totale verzuimpercentage is in 2011 hoger dan in 2010 maar is nog steeds als laag te bestempelen. Het cijfer van 2010 was dan ook historisch laag en blijkt ongeveer het punt te zijn waarop het onbeïnvloedbare gedeelte van het verzuim in beeld komt. Ziekte zal er altijd zijn. Toch blijkt het hele lage verzuim 2010 geen toevalstreffer te zijn. Verzuimfrequenties per afdeling (exclusief zwangerschaps-/bevallingsverlof) De verzuimfrequentie ofwel meldingsfrequentie is het totaal aantal ziekmeldingen per jaar, gedeeld door het gemiddelde aantal personeelsleden in datzelfde jaar. Het is een belangrijke parameter. Het kan duiden op een cultuur waarbij men zich gemakkelijk ziek meldt; een lage verzuimdrempel maar het kan ook een signaal zijn voor een (te) hoge werkdruk of slechte werksfeer. Bovendien kan een hoge verzuimfrequentie de sfeer op een afdeling veel meer beïnvloeden dan het langdurige verzuim. Bij langdurig verzuim is er vaak meer duidelijkheid over en begrip voor de situatie. Tevens went men eerder aan een langdurige uitval als een regelmatige korte uitval omdat men zich dan vaker aan moet passen aan de situatie. De verzuimfrequentie is niet gemakkelijk te beïnvloeden. Het langdurige verzuim, dat komt altijd wel in beeld, ook bij de bedrijfsarts. Frequent kort verzuim loopt meer kans te ontglippen aan de aandacht. Wel is het belangrijk het in beeld te krijgen. Afdeling Centrale Ondersteuning 1,58 1,33 1,53 Sociale Zaken 1,68 2,11 1,49 Burgerzaken en Welzijn 2,19 1,50 1,50 Ruimtelijke Ontwikkeling 1,82 2,30 1,76 Openbare Werken 1,69 1,18 1,56 Wonen en Milieu 1,60 2,17 1,59 Totaal 1,71 1,64 1,52 Pagina 13

14 De verzuimfrequentie is gedaald ten opzichte van De dalende tendens zet zich voort. Met name de verzuimfrequentie van de afdelingen Sociale Zaken, Wonen Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling zijn spectaculair gedaald ten opzichte van vorig jaar, van meer dan 2 naar rond de 1,5. Terwijl de frequentie bij de afdelingen Openbare Ruimte en Centrale Ondersteuning juist zijn gestegen. Daarbij valt op dat bij afdelingen Burgerzaken Welzijn, Wonen Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling de frequentie is gedaald terwijl het percentage is gestegen. Hier zorgen enkele langdurig zieken voor een hoog percentage. Ziekteverzuim in duurklasse per afdeling in % (excl. zwangerschaps-/bevallingsverlof) Afdeling % 2009 % 2010 % 2011 Verzuim in dagen Centrale Ondersteuning ,47 0,60 0,91 1,33 1,31 0,47 1,46 0,06 1,14 0,30 1,36 0,00 Sociale Zaken 1,28 0,40 2,10 0,00 1,59 0,25 0,53 0,44 1,25 0,41 0,63 0,00 Burgerzaken en Welzijn Ruimtelijke Ontwikkeling 1,36 1,04 0,66 0,00 1,40 0,53 0,90 0,00 1,19 0,29 2,17 2,57 1,47 0,52 2,73 0,00 1,78 0,87 1,65 0,00 1,34 1,51 2,64 0,00 Openbare Werken 1,19 1,33 2,49 0,45 0,88 1,17 1,01 1,99 1,17 1,32 0,38 1,41 Wonen en Milieu 1,15 1,05 1,68 0,00 1,89 0,71 3,41 0,00 1,29 1,09 1,85 2,85 Totaal 1,32 0,82 1,69 0,45 1,38 0,66 1,33 0,54 1,20 0,82 1,26 1,07 Bij het uitsplitsen van de duurklassen is de 'theoretische / gemiddelde' verhouding, bij een ziekteverzuim van 4,18% als volgt: Kort (1-7 dagen): 0,9 % Middel (8-42 dagen): 1,5 % Lang ( dagen): 1,9 % De bovenstaande theoretische standaardverhouding kan als richtlijn goed worden gebruikt. Kijken we naar de cijfers van 2010, dan zien we dat het korte verzuim daalt, dat het middellange verzuim stijgt na een jaar van daling en het langdurige verzuim een dalende trend blijft houden. Het jaaroverschrijdende verzuim is echter fors gestegen. Het korte verzuim is ondanks een daling in 2011 nog steeds aan de hoge kant. Toch ontwikkelt dit zich over het algemeen niet tot middellang verzuim. Dit middellange verzuim zet zich vaak niet door in het lange verzuim. Een teken dat gemeente Boxtel het verzuim goed aanpakt als het er eenmaal is. Echter wat betreft het korte verzuim steekt Boxtel zich ongunstig af ten opzichte van de theoretische vuistregel. De aandacht zal dus meer moeten uitgaan naar de drempel om zich ziek te melden. Conclusies ziekteverzuim voor enkele afzonderlijke afdelingen: Bij Ruimtelijke Ontwikkeling daalt het korte verzuim, maar stijgt het middellange en lange verzuim fors. Bij Openbare Werken stijgt het korte verzuim weer na de daling in Het lange verzuim daalt fors. OW zit nu in de categorie afdelingen met het lagere verzuim. Dat mag gerust een prestatie genoemd worden. Bij Burgerzaken valt op dat het langdurige verzuim fors is gestegen. Bij Sociale Zaken daalt nu het korte verzuim, is het middellange verzuim nog steeds laag en blijft het lange verzuim nagenoeg gelijk. Pagina 14

15 ARBEIDSVOORWAARDEN De gemeentelijke salarisbedragen zijn in januari 2011 verhoogd met 0,5%. Jaarlijks kunnen werkgever en werknemers in onderling overleg gebruik maken van een aantal mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden structureel of tijdelijk aan te passen. Ook in 2011 zijn verschillende mogelijkheden benut. Aanpassing arbeidsduur Werknemers kunnen een verzoek indienen om minder of meer uren te werken binnen de huidige functie. Een verzoek kan alleen worden afgewezen op basis van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Minder uren werken In 2011 zijn vier verzoeken ingediend. Deze zijn toegewezen. Meer uren werken In 2011 is de arbeidstijd van twee werknemers uitgebreid. Tijdelijke uitbreiding formele arbeidsduur Burgemeester en wethouders kunnen steeds voor maximaal een periode van één jaar een medewerk(st)er die voor 36 uur is aangesteld verzoeken de arbeidsduur naar maximaal 40 uur te verruimen. In 2011 is voor drie functionarissen tijdelijk de formele arbeidsduur uitgebreid van 36 naar 38 uur en 1 naar 40 uur. Het ging om werkzaamheden, die naar aard, soort en omvang niet konden worden opgedragen aan een andere functionaris. Werken na bereiken van de 65-jarige leeftijd In 2011 hebben burgemeester en wethouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een medewerker na ontslag wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd een nieuwe aanstelling aan te bieden. Eindejaarsuitkering In 2011 is het percentage van de eindejaarsuitkering structureel met 0,5% verhoogd (van 5,5 % naar 6,0 %). Minimumbedrag vakantie-uitkering Het minimumbedrag van de vakantie-uitkering is in 2011 ongewijzigd gebleven ( 145,92 per maand). Gemeentelijke levensloopregeling Sedert 1 januari 2006 is de levensloopregeling van kracht. Hiermee kunnen werknemers sparen om tijdens hun werkzame leven periodes van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling wordt fiscaal gefaciliteerd door de rijksoverheid. De levensloopregeling biedt werknemers de mogelijkheid om een goede balans aan te brengen tussen werk en privé gedurende hun gehele loopbaan. Daarom ontvangen werknemers die zijn geboren na 31 december 1949 jaarlijks een structurele levensloopbijdrage van 1,5% van het voor hun geldende salaris op jaarbasis met een bodembedrag van 400,-. In 2011 hebben 2 medewerkers levensloopverlof opgenomen. Pagina 15

16 Tegemoetkoming ziektekosten Jaarlijks ontvangt elke medewerker, die zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering afsluit bij het IZA, een tegemoetkoming in de ziektekosten. Deze tegemoetkoming wordt uitbetaald in de maand december en bedraagt 168,- per jaar. Voor de medewerker die in het voorgaande kalenderjaar een bezoldiging heeft ontvangen die lager of gelijk is aan het maximum bedrag van schaal 6 bedraagt de tegemoetkoming 296,-. Cafetariamodel In 2011 hebben medewerk(st)ers weer van de gelegenheid gebruik gemaakt om een verzoek in te dienen om verlof te kopen c.q. te verkopen. Kopen van verlof Door 13 medewerk(st)ers is een verzoek ingediend om verlof te kopen. Het betrof totaal 740 uren. Alle ingediende verzoeken zijn toegewezen. Vorig jaar is door 24 medewerk(st)ers (1204 uren) een verzoek ingediend. Verkopen van verlof Door 20 medewerk(st)ers is een verzoek ingediend om verlof te verkopen. Het betrof totaal 1144 uren. Alle ingediende verzoeken zijn toegewezen. In 2010 is door 40 medewerk(st)ers (2508 uren) een verzoek ingediend. Fietsproject In 2011 is aan 35 (25) medewerk(st)ers een fiets verstrekt. Bedrijfsfitness Sedert het najaar van 2009 kunnen alle medewerkers in dienst van de gemeente Boxtel deelnemen aan bedrijfsfitness. Voor een laag bedrag kunnen de medewerkers onbeperkt gebruik maken van de fitness faciliteiten. Een deel van de kosten worden vergoed door de werkgever. Hiervoor zijn afspraken zijn gemaakt met een plaatselijke sportschool. In 2011 hebben 30 medewerkers deelgenomen. In 2010 nog 35 deelnemers. Vrijwilligerswerk Eind 2009 is een regeling aangenomen die medewerker in staat stelt om verlof te krijgen voor vrijwilligerswerk wat een maatschappelijk belang dient. De tijd die men in vrijwilligerswerk investeert wordt voor 50% vergoed met een maximum van 20 verlofuren per jaar. Deze regeling is aangenomen voor een proefperiode van 1 jaar. In het jaar 2011 hebben 10 personen gebruik gemaakt van deze regeling en voor een totaal van 182 uur verlof vergoed gekregen. In 2010 waren dat 10 personen tegen 153 uur. Reiskostenvergoeding Aan het eind van het jaar hebben bijna alle medewerk(st)ers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een deel van de bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen een reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer. Vakbondscontributie Aan het eind van het jaar hebben verschillende medewerk(stg)ers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vakbondscontributie in mindering te brengen op de bruto eindejaarsuitkering. Sinterklaasgratificatie Op 5 december 2011 hebben alle medewerk(st)ers een enveloppe ontvangen met daarin de Sinterklaasgratificatie van 50,- netto. Promoties In juli 2011 is aan 15 medewerk(st)ers een promotie toegekend (2010: 24 medewerkers. De promoties bestonden uit toekenning van een extra periodieke verhoging (3) en van een uitlooptoelage (12). Pagina 16

17 NAWOORD EEN ENERVEREND JAAR EN TOCH LEKKER GEWERKT In het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom de ontwikkeling van personeel en organisatie. De organisatie van het programma Boxtel op maat is goed in gang gezet, waarbij de leden van ondernemingsraad actief hebben deelgenomen aan de projectorganisatie. In dat kader is ook het plan geboren om de organisatie te vereenvoudigen door het aantal afdelingen terug te brengen van zes naar vier. Mede door het vertrek van het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling was een situatie ontstaan die om een goede oplossing vroeg. Een dergelijke organisatiewijziging heeft veel voeten in de aarde, maar de samenwerking daarom heen, de overlegvergaderingen en de advisering zijn prima verlopen. Vanuit Boxtel op maat is ook de beweging geïnitieerd in de richting van invoering van generieke functies. Een belangrijk deel van de voorbereidingen heeft plaatsgevonden aan het eind van 2011, zodat begin 2012 de nieuwe functies zijn ingevoerd. De verwachting is dat we de operatie in de loop van 2012 kunnen afronden. In het verlengde daarvan is gesproken over de interne vacatureprocedure: naar verwachting komen we daar in 2012 wel uit. Ook is uitgebreid gesproken over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. De selectie van een architectenbureau heeft in 2011 plaatsgevonden en de uitwerking van de plannen begin De ondernemingsraad heeft meegedacht en heeft nog eens aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de werkomgeving. In het kader van de begroting 2013 worden hieromtrent nadere beslissingen genomen. Op het terrein van de intergemeentelijke samenwerking is ook sprake van beweging. Het jaar startte met een onderzoek naar samenwerking met de gemeente Oisterwijk op het terrein van Sociale Zaken. Tegen de zomer was het onderzoek beschikbaar en daaruit bleek, dat samenwerking goed mogelijk was. Intussen was gebleken, dat het aantal werkpleinen teruggebracht zou worden tot dertig en dat de samenwerking op het terrein van de arbeidsmarkt daar omheen gegroepeerd zou worden. Omdat Oisterwijk op Tilburg en Boxtel op s-hertogenbosch gericht is, is besloten om de samenwerking even op te schorten. Daarnaast is gewerkt aan de regionale uitvoeringsdienst: een langdurig en stroperig proces dat er uiteindelijk toe zal leiden dat uitvoerende taken worden overgeheveld van de gemeente Boxtel naar de gemeente s-hertogenbosch: het gaat daarbij om drie formatieplaatsen. En ten slotte heeft de raad zich eind 2011 uitgesproken voor een actievere houding op het terrein van intergemeentelijke samenwerking. Dat heeft er begin 2012 toe geleid dat een verkenning gestart is naar de mogelijkheden van samenwerking van zes Meierij-gemeenten: Haaren, Vught, Sint-Oedenrode, Schijndel, St.-Michielsgestel en Boxtel. De ondernemingsraad stelt zich in al deze projecten constructief op; de ontwikkelingen worden met open vizier tegemoet getreden. Ten slotte: er zijn nog meer zaken aan de orde geweest in het overleg van ondernemingsraad en WOR-bestuurder, zoals de realisering van de personele taakstelling, de migratie van de automatisering, de werkkostenregeling en het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Uit het ziekteverzuim (4,18%, iets onder het gemiddelde) blijkt dat, de gemeente Boxtel een gezonde organisatie heeft. Een organisatie waarin ondanks de personele taakstelling, met inzet en betrokkenheid gewerkt wordt. En daar ben ik, daar zijn wij, blij mee. De positieve, constructieve houding weerspiegelt zich in het optreden van de ondernemingsraad. We hebben in het afgelopen jaar veel werk verzet met als doel de kwaliteit van personeel en organisatie te versterken. Ik dank het college en de portefeuillehouder voor de ruimte die daarvoor geboden is en ik dank de ondernemingsraad voor de prettige samenwerking. Uiteraard hoop ik dat die samenwerking ook na de OR-verkiezingen van december 2012 kan worden voortgezet. Met vriendelijke groet, Mede namens het management, Jan Fraanje, Secretaris Pagina 17

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden. Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 8 juni 2006 Ons kenmerk 22/5.12/2006005835 Behandeld door de heer J.A. Kok (0592) 36 56 17 Onderwerp: Sociaal jaarverslag 2005 Geachte

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DM797107 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Personeelsbeleid 4 1.1 Overdracht afdeling Belastingen naar BGHU 4 1.2 Het Nieuwe Werken 4 1.3 Vacaturecommissie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Samenvatting Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 3 1 Organisatie 6 1.1 Het Rijk in cijfers 7 1.2 Topformatie afgenomen 8 1.3 Organisatieontwikkeling 8 2 Personeelsbeleid 9 2.1 Personeelsontwikkeling

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking:

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking: VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD Elektronisch publicatieblad van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01 Overzicht bekendmaking: Openbare

Nadere informatie

Voor wo o rd. Sociaal Jaarverslag 2007

Voor wo o rd. Sociaal Jaarverslag 2007 sociaal 27 jaarverslag pag. 2 2-5 6-7 -2 2-25 Voor wo o rd Als je moet kiezen tussen het lezen van De Vliegeraar van Khaled Hosseini of van het Sociaal Jaarverslag van de gemeente Helmond, welke publicatie

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie