Sociaal en Arbojaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal en Arbojaarverslag"

Transcriptie

1 Sociaal en Arbojaarverslag 2011 Afdeling Centrale Ondersteuning Cluster Personeel & Organisatie Pagina 1

2 INHOUD 3 Inleiding 4 Mobiliteitsbeleid 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Opleiding, Vorming & Training 12 Arbeidsomstandigheden 13 Ziekteverzuim 15 Arbeidsvoorwaarden 17 Nawoord Ontwikkeling van Personeel en Organisatie Pagina 2

3 INLEIDING Dit sociaal en arbojaarverslag 2011 geeft een schets van het gemeentelijk beleid op het gebied van personeel en organisatie en treft u de belangrijkste ontwikkelingen op terrein aan. Dit jaar zijn er geen interviews gehouden. Verder is de opzet ongewijzigd gebleven zodat u een duidelijk vergelijk kunt maken met het voorgaande jaar. Met behulp van indicatoren wordt inzichtelijk gemaakt wat de formatie, ziekteverzuim, verloop e.d. van het afgelopen jaar is. In dit verslagjaar is Het Nieuwe Werken, ook wel Boxtel Opmaat erg belangrijk geweest. Een achttal werkgroepen heeft hard gewerkt om de principes van Het Nieuwe Werken te vertalen naar de Boxtelse situatie. Bijeenkomst Het Nieuwe Werken voor de werkgroepleden Pagina 3

4 MOBILITEITSBELEID In het afgelopen jaar hebben veel regiogemeenten regelmatig overleg gehad. Een van de kernactiviteit van dit overleg is het uitwisselen van vacatures. In het verslagjaar is de instroom aan kandidaten bij de gemeente Boxtel minimaal geweest. In één geval is er een tijdelijke plaatsing gedurende een groot deel van 2011 gerealiseerd door tussenkomst van het mobiliteitsplatform. Zoals in het vorige verslag is aangegeven is de groep met samenwerkende instanties groter geworden. De gerealiseerde plaatsing is tot stand gekomen dankzij een van de nieuw aangesloten gemeenten. Middels deze samenwerking is er sprake van een substantiële besparing op o.m. advertentie kosten. De deelnemende mobiliteitsgemeenten zijn: Asten P&O De Kempen, Bladel, Eersel, Bergeijk Oirschot, Reusel-De Mierden Best Someren Boxtel Son en Breugel Cranendonck SRE Geldrop-Mierlo Valkenswaard Laarbeek/Gemert-Bakel Veghel GGD-BZO Veldhoven Helmond Nuenen Trainees Boxtel is de centrumgemeente van de traineepool De Toekomst van Brabant. Dit traineeprogramma is aangevangen in Ruim 40 trainees zijn geplaatst bij verschillende overheidsorganisaties in Brabant. Vijftien gemeentes, twee waterschappen, de provincie Noord Brabant en het samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven (SRE) doen hier aan mee. De trainees werken drie keer acht maanden als project- of beleidsmedewerker, adviseur of projectleider bij één van de deelnemende overheidsinstellingen. Ook in 2011 zijn er twee trainees geplaatst in de gemeente Boxtel. Zij zijn werkzaam geweest voor de afdelingen Centrale Ondersteuning en Wonen en Milieu. Onderwerpen waarmee zij zich hebben bezig gehouden zijn onder meer: duurzame mobiliteit en het medewerkers tevredenheidonderzoek. In het verslagjaar worden er reeds plannen gemaakt voor een vervolgtraject dat aanvangt medio Pagina 4

5 FORMATIE EN PERSONEEL Afdeling Formatie (per 31 december 2011) Aantal fte s per 31 december 2009 Aantal fte s per 31 december 2010 Aantal fte s per 31 december 2011 Ruimtelijke Ontwikkeling 22,92 23,23 23,20 Wonen en Milieu 24,69 24,69 24,14 Openbare Werken 55,40 55,40 56,40 Burgerzaken en Welzijn 24,38 24,58 24,82 Sociale Zaken 43,14 43,08 43,08 Centrale Ondersteuning 57,80 57,19 58,25 Totaal 228,31 228,17 229,89 Personen (per 31 december 2011) Afdeling Mannen Vrouwen Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling 12 (12) 11 (13) 23 (25) Wonen en Milieu 15 (15) 10 (10) 25 (25) Openbare Werken 50 (48) 4 (3) 54 (51) Burgerzaken en Welzijn 8 (9) 24 (23) 32 (32) Sociale Zaken 12 (11) 39 (38) 51 (49) Centrale Ondersteuning 30 (34) 34 (32) 64 (66) Totaal 127 (129) 122 (119) 249 (248) Pagina 5

6 In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoeveel mannen en vrouwen op 31 december 2011 voltijd en in deeltijd werkten. Mannen Vrouwen Afdeling Voltijd Deeltijd Voltijd Deeltijd Ruimtelijke Ontwikkeling 12 (12) - (-) 4 (5) 7 (8) Wonen en Milieu 13 (12) 2 (3) 4 (4) 6 (6) Openbare Werken 45 (53) 5 (5) 1 (-) 3 (3) Burgerzaken en Welzijn 8 (9) - (-) 4 (3) 20 (20) Sociale Zaken 9 (9) 3 (2) 13 (12) 26 (26) Centrale Ondersteuning 22 (23) 8 (11) 8 (7) 26 (25) Totaal 109 (108) 18 (21) 34 (31) 88 (88) Pagina 6

7 WERVING EN SELECTIE In 2011 zijn er 6 vacatures ingevuld. Dit zijn er 14 minder dan in Van deze 6 vacature hebben 4 zich afgespeeld aan het begin van het jaar en gedeeltelijk zelfs in De eigen medewerkers zijn als eerste benaderd voor het invullen van deze vacatures. Dit om zo een goed loopbaan- /mobiliteitsbeleid te bevorderen en de POP-gesprekken en het competentiemanagement tot uitvoer te brengen. Van de 6 vacatures zijn er 2 ingevuld met eigen medewerkers van gemeente Boxtel. Dit is minder dan vorig jaar, ten opzichte van het aantal vacatures is er dit jaar 33 % (vorig jaar 40%) ingevuld met eigen mensen. Gemeente Boxtel heeft de interne mobiliteit actief ten uitvoer gebracht. Voor beide personen is aan de nieuwe functie een hogere functieschaal verbonden. Daarnaast zijn 2 personen benoemd nadat eigen personeel vacatures heeft doorgeleid naar iemand in hun vrienden en kennissenkring. Via het mobiliteitsbureau, een samenwerkingsverband tussen een 20-tal gemeenten, is zijn 3 advertentie in de andere gemeentes op het lokale intranet geplaatst. In 2011 is via dit kanaal 1 tijdelijke vacature vervuld. Andersom zijn geen personen vertrokken naar een van de aangesloten gemeenten. In de 2 situaties is een externe externe wervingcampagne opgezet. Voor de externe werving van geschikte kandidaten hebben alle advertenties op de website van gemeente Boxtel gestaan. Daarnaast is beide keren gebruik gemaakt van het internet. In 2011 zijn er geen advertenties geplaatst in papieren media. Ongeveer 260 kandidaten hebben het afgelopen jaar een sollicitatiebrief naar gemeente Boxtel gestuurd. Op een enkeling na solliciteerden alle kandidaten via de . De respons op de vacature medewerker Facilitaire Zaken / gebouwenbeheer was het grootste, namelijk 112 brieven. Dit jaar waren er geen vacatures die moeilijk te vervullen waren. Dit jaar hebben 6 personen de organisatie verlaten. Daarvan zijn er 4 met FPU / pensioen gegaan, alle na een dienstverband van meer van 25 jaar, in 3 gevallen zelfs meer dan 30 jaar. Van de overige 2 personen is één persoon overleden en de andere persoon heeft in overleg de organisatie verlaten. Pagina 7

8 In het onderstaande overzicht staat hoeveel personen in en uit dienst zijn getreden. De interne doorstroming, van personen die binnen de organisatie in een nieuwe functie zijn benoemd, is hierbij niet opgenomen. Afdeling Uit dienst getreden In dienst getreden Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Ruimtelijke Ontwikkeling 1 Wonen en Milieu 1 1 Openbare Werken 1 2 Burgerzaken en Welzijn 1 Sociale Zaken Centrale Ondersteuning 2 1 Totaal Een andere vorm van mobiliteit: de week van de e-bike Pagina 8

9 OPLEIDING, VORMING EN TRAINING In het afgelopen jaar zijn op centraal niveau opleidingen, cursussen en trainingen georganiseerd. Zij zijn alle in company georganiseerd. Er is gekozen voor in company omdat het niet alleen gaat om overdracht van kennis, maar vooral op welke wijze met opgedane kennis en vaardigheden binnen de organisatiecultuur wordt omgegaan. Coaching Voor medewerkers en groepen van medewerkers zijn trainingen georganiseerd ter vergroting van persoonlijke effectiviteit, ter verbetering van de werkomstandigheden en ter optimalisering van de samenwerking. Aanleiding voor dergelijke trainingen zijn verandering van structuur van een organisatieonderdeel, bedrijfsvoering, functiewijziging of persoonlijke omstandigheden. Personal Coaching Begin 2011 liepen er nog 8 coachingstrajecten, die in 2010 gestart zijn. In de loop van 2011 zijn er daarnaast nog 9 nieuwe trajecten gestart. Uit dit aantal is af te leiden dat de medewerkers de weg naar de personal coach nog steeds goed weten te vinden. Geconcludeerd mag worden dat de functie van personal coach door de meerderheid wordt gezien als een laagdrempelig aanbod is, waaraan ook behoefte is. Van deze in totaal 17 trajecten zijn er in afgesloten. Dat wil zeggen dat er 6 coachingstrajecten doorlopen in Nagenoeg alle medewerkers hebben bij het afsluiten van het coachingstraject een evaluatieformulier ingevuld. Allen waren tevreden over het resultaat van het traject. Een regelmatig terugkerend thema tijdens de coachingsgesprekken is werkdruk en alles wat daarmee samenhangt, zoals grenzen aan geven, plannen, taken / verantwoordelijkheden laten waar ze thuishoren etc.. Omgaan met lastige klanten, waaronder agressieve Ook in het afgelopen jaar hebben groepen van medewerkers die belast zijn met handhaving en toezicht en werkzaamheden op het gebied van sociale zaken, deelgenomen aan een training in het omgaan met lastige en agressieve klanten. Bij deze training gaat het om een combinatie van klantgericht handelen en het hanteren van vaardigheden die nodig zijn om bij agressie en in lastige situaties effectief te handelen. Uiteindelijke doel van deze training is, te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van ziekteverzuim. De deelnemers zijn getraind in het hanteren van agressie en lastige situaties en krijgen zicht op eigen stijl van aanpak. Tenslotte zijn handvatten aangereikt om met verschillende soorten agressie en lastig gedrag om te gaan. Communicatie: schrijven voor het web Alle webredacteuren voor zowel het intranet als voor de website hebben de training schrijven voor het web gehad. Digitaal worden teksten anders gelezen en dienen daarom ook anders te zijn opgebouwd. Voor de leesbaarheid en informatiewaarde is het belangrijk dat alle webredacteuren kennis en vaardigheden hebben voor het opstellen van een digitale tekst. Pagina 9

10 Sociaal en Arbojaarverslag 2011 Persoonlijke ontwikkeling In het verslagjaar heeft een aantal medewerk(st)ers gebruik gemaakt van de mogelijkheid een opleiding te (gaan) volgen die vooral gericht is op de eigen loopbaan. Binnen de organisatie wordt hier graag aan meegewerkt, omdat het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van de loopbaan van de individuele medewerk(st)er enkele voordelen biedt. Allereerst beschikt de organisatie over gemotiveerde medewerk(st)ers. Bovendien kan de organisatie deze personen langer aan zich binden. Tenslotte wordt door deze handelwijze een actief mobiliteitsbeleid concreet vorm gegeven. Teamhandvest Burgerzaken De medewerkers van het onderdeel Burgerzaken hebben in het afgelopen jaar een teamhandvest opgesteld. Doel hiervan was om gezamenlijk de missie, visie, gedragnormen en overtuigingen van het team te bepalen en daar ook naar te (gaan) handelen. De medewerkers hebben dit samen met een externe trainer samen besproken en opgesteld. Het handvest staat voor de manier waarop zij Burgerzaken graag zouden willen zien en hoe zij gezien willen worden, hoe zij willen werken, hoe zij met elkaar en de klant omgaan, welke overtuiging zij willen hebben maar vooral ook hoe zij zich willen ontwikkelen. Toolboxmeetings Voor de afdeling Openbare Werken zijn er afgelopen jaar wederom toolboxmeetings georganiseerd. Deze keer zijn de volgende onderwerpen nader toegelicht: Tekenbeten, ziekte van Lyme en UV straling Veilig werken met gereedschappen Ongunstige lichaamshouding, geluid, trillen, kort cyclisch werk. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is steeds groot, nagenoeg alle medewerkers van de afdeling Openbare Werken hebben hieraan deelgenomen. Alle bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in de kantine van de gemeentewerf en zijn gegeven door deskundigen van de Arbo Unie. Toolboxmeeting op de werf Pagina 10

11 Stage De gemeente Boxtel biedt op nagenoeg alle denkbare plaatsen leerlingen een mogelijkheid om stage ervaring op te komen doen. Het is afgelopen jaar opvallend dat een groot aantal studenten de gemeente Boxtel heeft benaderd om een stageplaats in te mogen vullen. Het betreft studenten van een veelheid aan opleidingen. Ook alle niveau s aan opleidingen zijn ruimschoots de revue gepasseerd. In het verslagjaar zijn er 18 studenten geplaatst. Zij hebben binnen nagenoeg alle afdelingen een passende stageplaats gevonden. Een greep uit hun opleidingen: bedrijfsadministratie, planologie, urban design, verkeerskunde, groen, pedagogisch, automatisering en rechten. Dat deze stages welhaast zonder uitzondering succesvol zijn geweest blijkt uit het feit dat er aansluitend aan de stageperiode gedurende een periode in de schoolvakantie is gevraagd om voor tijdelijke werkzaamheden te worden ingezet. De afdelingen Burgerzaken, automatisering en het Administratiekantoor hebben hiervan gebruik gemaakt. Het grote aantal verzoeken om een stageplaats kan mede worden toegeschreven aan de om zich heen grijpende recessie. Het vrije bedrijf heeft hierdoor veel minder gelegenheid om studenten van een passende stageopdracht te voorzien en adequate begeleiding aan te bieden. Reeds een aantal jaren heeft de gemeente Boxtel een Ecabo erkenning en is daarmee een getoetst leerbedrijf. De gemeente is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid door het plaatsen van dit relatief grote aantal studenten. Daarnaar willen we ook graag de mogelijkheid bieden om studenten kennis te laten maken met de gemeente als werkgever. Een leuk bijkomend effect van deze plaatsingen is dat hierdoor stagiairs veel nieuwe ideeën mee brengen. Dat de positieve ervaringen wederzijds zijn blijkt ook uit het feit dat menig leerling die de organisatie verlaat vraagt om zijn CV in portefeuille te houden in geval een vacature ontstaat. Pagina 11

12 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Arbeidsomstandigheden zijn omstandigheden waaronder werknemers hun werk verrichten in termen veiligheid gezondheid en welzijn Ingeval er signalen komen uit de functioneringsgesprekken en wanneer medewerkers er tussentijds aandacht voor vragen worden er individuele werkplekbezoeken uitgevoerd door de Arbo Unie. Slechts een enkele maal hebben deze onderzoeken plaatsvonden. Op basis van een dergelijke rapportage heeft in het afgelopen jaar een aanpassing plaatsgevonden van de werkplek op de begraafplaats. Deze voldoet nu weer aan alle redelijk te stellen eisen op het terrein arbeidsomstandigheden en is nu ook voorzien van computerfaciliteiten. Bedrijfsongevallen In het verslagjaar heeft zich één bedrijfsongeval voorgedaan. Tijdens snoeiwerkzaamheden heeft een medewerker van de buitendienst een tak op zijn hoofd gekregen en heeft hierdoor een snijwond opgelopen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is dit ongeval ontstaan. De betrokken medewerker heeft gebruik gemaakt van alle ter beschikking gestelde PBM s en heeft zijn werkzaamheden volgens gegeven instructies uitgevoerd. Het ongeval heeft geen verzuim tot gevolg gehad. De vereiste melding, t.w. het opstellen van een Ongevallenrapport, is tijdig en correct gedaan door de wijkcoördinator van de afdeling Openbare Werken. Incidenten In 2011 hebben er geen incidenten plaatsgevonden waarbij de BOA s betrokken waren. Griepvacinatie In het verslagjaar hebben 17 medewerkers gebruik gemaakt van de griepvaccinatie. Dit is een beduidend lager aantal deelnemers dan het voorafgaande jaar hiervan gebruik heeft gemaakt. Vermoedelijk is dit een effect van de uitgebleven griepepidemie in het voorafgaande jaar. Sociaal Medisch Team Met de bedrijfsarts heeft in het verslagjaar 15 keer overleg plaats gevonden. De personeelsconsulenten en afwisselend de leidinggevenden hebben aan dit overleg deelnomen. Besproken zijn de voortgang van langdurig, frequent en dreigend verzuim. De door de bedrijfsarts opgestelde Ziekteverzuimanalyse zal zoals gebruikelijk door de bedrijfsarts worden toegelicht aan het MT en de OR. Pagina 12

13 ZIEKTEVERZUIM De cijfers in de volgende overzichten hebben betrekking op de secretarie. De griffie is hierin niet meegenomen. Derhalve kunnen er verschillen optreden met de cijfers uit het financiële jaarverslag. Verzuimpercentage per afdeling (exclusief zwangerschaps-/bevallingsverlof) Afdeling % 2009 % 2010 % 2011 Centrale Ondersteuning 5,39 3,40 2,80 Sociale Zaken 3,78 2,81 2,51 Burgerzaken en Welzijn 3,06 2,83 6,21 Ruimtelijke Ontwikkeling 4,35 4,29 5,49 Openbare Werken 6,03 5,05 4,28 Wonen en Milieu 3,88 6,00 7,08 Totaal 4,70 3,94 4,18 Bij drie afdelingen is het ziekteverzuim licht gedaald. Met name bij afdeling Openbare Werken. Terwijl ook bij 3 afdelingen het verzuim is gestegen, vooral bij Burgerzaken Welzijn. Het totale verzuimpercentage is in 2011 hoger dan in 2010 maar is nog steeds als laag te bestempelen. Het cijfer van 2010 was dan ook historisch laag en blijkt ongeveer het punt te zijn waarop het onbeïnvloedbare gedeelte van het verzuim in beeld komt. Ziekte zal er altijd zijn. Toch blijkt het hele lage verzuim 2010 geen toevalstreffer te zijn. Verzuimfrequenties per afdeling (exclusief zwangerschaps-/bevallingsverlof) De verzuimfrequentie ofwel meldingsfrequentie is het totaal aantal ziekmeldingen per jaar, gedeeld door het gemiddelde aantal personeelsleden in datzelfde jaar. Het is een belangrijke parameter. Het kan duiden op een cultuur waarbij men zich gemakkelijk ziek meldt; een lage verzuimdrempel maar het kan ook een signaal zijn voor een (te) hoge werkdruk of slechte werksfeer. Bovendien kan een hoge verzuimfrequentie de sfeer op een afdeling veel meer beïnvloeden dan het langdurige verzuim. Bij langdurig verzuim is er vaak meer duidelijkheid over en begrip voor de situatie. Tevens went men eerder aan een langdurige uitval als een regelmatige korte uitval omdat men zich dan vaker aan moet passen aan de situatie. De verzuimfrequentie is niet gemakkelijk te beïnvloeden. Het langdurige verzuim, dat komt altijd wel in beeld, ook bij de bedrijfsarts. Frequent kort verzuim loopt meer kans te ontglippen aan de aandacht. Wel is het belangrijk het in beeld te krijgen. Afdeling Centrale Ondersteuning 1,58 1,33 1,53 Sociale Zaken 1,68 2,11 1,49 Burgerzaken en Welzijn 2,19 1,50 1,50 Ruimtelijke Ontwikkeling 1,82 2,30 1,76 Openbare Werken 1,69 1,18 1,56 Wonen en Milieu 1,60 2,17 1,59 Totaal 1,71 1,64 1,52 Pagina 13

14 De verzuimfrequentie is gedaald ten opzichte van De dalende tendens zet zich voort. Met name de verzuimfrequentie van de afdelingen Sociale Zaken, Wonen Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling zijn spectaculair gedaald ten opzichte van vorig jaar, van meer dan 2 naar rond de 1,5. Terwijl de frequentie bij de afdelingen Openbare Ruimte en Centrale Ondersteuning juist zijn gestegen. Daarbij valt op dat bij afdelingen Burgerzaken Welzijn, Wonen Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling de frequentie is gedaald terwijl het percentage is gestegen. Hier zorgen enkele langdurig zieken voor een hoog percentage. Ziekteverzuim in duurklasse per afdeling in % (excl. zwangerschaps-/bevallingsverlof) Afdeling % 2009 % 2010 % 2011 Verzuim in dagen Centrale Ondersteuning ,47 0,60 0,91 1,33 1,31 0,47 1,46 0,06 1,14 0,30 1,36 0,00 Sociale Zaken 1,28 0,40 2,10 0,00 1,59 0,25 0,53 0,44 1,25 0,41 0,63 0,00 Burgerzaken en Welzijn Ruimtelijke Ontwikkeling 1,36 1,04 0,66 0,00 1,40 0,53 0,90 0,00 1,19 0,29 2,17 2,57 1,47 0,52 2,73 0,00 1,78 0,87 1,65 0,00 1,34 1,51 2,64 0,00 Openbare Werken 1,19 1,33 2,49 0,45 0,88 1,17 1,01 1,99 1,17 1,32 0,38 1,41 Wonen en Milieu 1,15 1,05 1,68 0,00 1,89 0,71 3,41 0,00 1,29 1,09 1,85 2,85 Totaal 1,32 0,82 1,69 0,45 1,38 0,66 1,33 0,54 1,20 0,82 1,26 1,07 Bij het uitsplitsen van de duurklassen is de 'theoretische / gemiddelde' verhouding, bij een ziekteverzuim van 4,18% als volgt: Kort (1-7 dagen): 0,9 % Middel (8-42 dagen): 1,5 % Lang ( dagen): 1,9 % De bovenstaande theoretische standaardverhouding kan als richtlijn goed worden gebruikt. Kijken we naar de cijfers van 2010, dan zien we dat het korte verzuim daalt, dat het middellange verzuim stijgt na een jaar van daling en het langdurige verzuim een dalende trend blijft houden. Het jaaroverschrijdende verzuim is echter fors gestegen. Het korte verzuim is ondanks een daling in 2011 nog steeds aan de hoge kant. Toch ontwikkelt dit zich over het algemeen niet tot middellang verzuim. Dit middellange verzuim zet zich vaak niet door in het lange verzuim. Een teken dat gemeente Boxtel het verzuim goed aanpakt als het er eenmaal is. Echter wat betreft het korte verzuim steekt Boxtel zich ongunstig af ten opzichte van de theoretische vuistregel. De aandacht zal dus meer moeten uitgaan naar de drempel om zich ziek te melden. Conclusies ziekteverzuim voor enkele afzonderlijke afdelingen: Bij Ruimtelijke Ontwikkeling daalt het korte verzuim, maar stijgt het middellange en lange verzuim fors. Bij Openbare Werken stijgt het korte verzuim weer na de daling in Het lange verzuim daalt fors. OW zit nu in de categorie afdelingen met het lagere verzuim. Dat mag gerust een prestatie genoemd worden. Bij Burgerzaken valt op dat het langdurige verzuim fors is gestegen. Bij Sociale Zaken daalt nu het korte verzuim, is het middellange verzuim nog steeds laag en blijft het lange verzuim nagenoeg gelijk. Pagina 14

15 ARBEIDSVOORWAARDEN De gemeentelijke salarisbedragen zijn in januari 2011 verhoogd met 0,5%. Jaarlijks kunnen werkgever en werknemers in onderling overleg gebruik maken van een aantal mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden structureel of tijdelijk aan te passen. Ook in 2011 zijn verschillende mogelijkheden benut. Aanpassing arbeidsduur Werknemers kunnen een verzoek indienen om minder of meer uren te werken binnen de huidige functie. Een verzoek kan alleen worden afgewezen op basis van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Minder uren werken In 2011 zijn vier verzoeken ingediend. Deze zijn toegewezen. Meer uren werken In 2011 is de arbeidstijd van twee werknemers uitgebreid. Tijdelijke uitbreiding formele arbeidsduur Burgemeester en wethouders kunnen steeds voor maximaal een periode van één jaar een medewerk(st)er die voor 36 uur is aangesteld verzoeken de arbeidsduur naar maximaal 40 uur te verruimen. In 2011 is voor drie functionarissen tijdelijk de formele arbeidsduur uitgebreid van 36 naar 38 uur en 1 naar 40 uur. Het ging om werkzaamheden, die naar aard, soort en omvang niet konden worden opgedragen aan een andere functionaris. Werken na bereiken van de 65-jarige leeftijd In 2011 hebben burgemeester en wethouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een medewerker na ontslag wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd een nieuwe aanstelling aan te bieden. Eindejaarsuitkering In 2011 is het percentage van de eindejaarsuitkering structureel met 0,5% verhoogd (van 5,5 % naar 6,0 %). Minimumbedrag vakantie-uitkering Het minimumbedrag van de vakantie-uitkering is in 2011 ongewijzigd gebleven ( 145,92 per maand). Gemeentelijke levensloopregeling Sedert 1 januari 2006 is de levensloopregeling van kracht. Hiermee kunnen werknemers sparen om tijdens hun werkzame leven periodes van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling wordt fiscaal gefaciliteerd door de rijksoverheid. De levensloopregeling biedt werknemers de mogelijkheid om een goede balans aan te brengen tussen werk en privé gedurende hun gehele loopbaan. Daarom ontvangen werknemers die zijn geboren na 31 december 1949 jaarlijks een structurele levensloopbijdrage van 1,5% van het voor hun geldende salaris op jaarbasis met een bodembedrag van 400,-. In 2011 hebben 2 medewerkers levensloopverlof opgenomen. Pagina 15

16 Tegemoetkoming ziektekosten Jaarlijks ontvangt elke medewerker, die zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering afsluit bij het IZA, een tegemoetkoming in de ziektekosten. Deze tegemoetkoming wordt uitbetaald in de maand december en bedraagt 168,- per jaar. Voor de medewerker die in het voorgaande kalenderjaar een bezoldiging heeft ontvangen die lager of gelijk is aan het maximum bedrag van schaal 6 bedraagt de tegemoetkoming 296,-. Cafetariamodel In 2011 hebben medewerk(st)ers weer van de gelegenheid gebruik gemaakt om een verzoek in te dienen om verlof te kopen c.q. te verkopen. Kopen van verlof Door 13 medewerk(st)ers is een verzoek ingediend om verlof te kopen. Het betrof totaal 740 uren. Alle ingediende verzoeken zijn toegewezen. Vorig jaar is door 24 medewerk(st)ers (1204 uren) een verzoek ingediend. Verkopen van verlof Door 20 medewerk(st)ers is een verzoek ingediend om verlof te verkopen. Het betrof totaal 1144 uren. Alle ingediende verzoeken zijn toegewezen. In 2010 is door 40 medewerk(st)ers (2508 uren) een verzoek ingediend. Fietsproject In 2011 is aan 35 (25) medewerk(st)ers een fiets verstrekt. Bedrijfsfitness Sedert het najaar van 2009 kunnen alle medewerkers in dienst van de gemeente Boxtel deelnemen aan bedrijfsfitness. Voor een laag bedrag kunnen de medewerkers onbeperkt gebruik maken van de fitness faciliteiten. Een deel van de kosten worden vergoed door de werkgever. Hiervoor zijn afspraken zijn gemaakt met een plaatselijke sportschool. In 2011 hebben 30 medewerkers deelgenomen. In 2010 nog 35 deelnemers. Vrijwilligerswerk Eind 2009 is een regeling aangenomen die medewerker in staat stelt om verlof te krijgen voor vrijwilligerswerk wat een maatschappelijk belang dient. De tijd die men in vrijwilligerswerk investeert wordt voor 50% vergoed met een maximum van 20 verlofuren per jaar. Deze regeling is aangenomen voor een proefperiode van 1 jaar. In het jaar 2011 hebben 10 personen gebruik gemaakt van deze regeling en voor een totaal van 182 uur verlof vergoed gekregen. In 2010 waren dat 10 personen tegen 153 uur. Reiskostenvergoeding Aan het eind van het jaar hebben bijna alle medewerk(st)ers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een deel van de bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen een reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer. Vakbondscontributie Aan het eind van het jaar hebben verschillende medewerk(stg)ers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vakbondscontributie in mindering te brengen op de bruto eindejaarsuitkering. Sinterklaasgratificatie Op 5 december 2011 hebben alle medewerk(st)ers een enveloppe ontvangen met daarin de Sinterklaasgratificatie van 50,- netto. Promoties In juli 2011 is aan 15 medewerk(st)ers een promotie toegekend (2010: 24 medewerkers. De promoties bestonden uit toekenning van een extra periodieke verhoging (3) en van een uitlooptoelage (12). Pagina 16

17 NAWOORD EEN ENERVEREND JAAR EN TOCH LEKKER GEWERKT In het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom de ontwikkeling van personeel en organisatie. De organisatie van het programma Boxtel op maat is goed in gang gezet, waarbij de leden van ondernemingsraad actief hebben deelgenomen aan de projectorganisatie. In dat kader is ook het plan geboren om de organisatie te vereenvoudigen door het aantal afdelingen terug te brengen van zes naar vier. Mede door het vertrek van het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling was een situatie ontstaan die om een goede oplossing vroeg. Een dergelijke organisatiewijziging heeft veel voeten in de aarde, maar de samenwerking daarom heen, de overlegvergaderingen en de advisering zijn prima verlopen. Vanuit Boxtel op maat is ook de beweging geïnitieerd in de richting van invoering van generieke functies. Een belangrijk deel van de voorbereidingen heeft plaatsgevonden aan het eind van 2011, zodat begin 2012 de nieuwe functies zijn ingevoerd. De verwachting is dat we de operatie in de loop van 2012 kunnen afronden. In het verlengde daarvan is gesproken over de interne vacatureprocedure: naar verwachting komen we daar in 2012 wel uit. Ook is uitgebreid gesproken over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. De selectie van een architectenbureau heeft in 2011 plaatsgevonden en de uitwerking van de plannen begin De ondernemingsraad heeft meegedacht en heeft nog eens aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de werkomgeving. In het kader van de begroting 2013 worden hieromtrent nadere beslissingen genomen. Op het terrein van de intergemeentelijke samenwerking is ook sprake van beweging. Het jaar startte met een onderzoek naar samenwerking met de gemeente Oisterwijk op het terrein van Sociale Zaken. Tegen de zomer was het onderzoek beschikbaar en daaruit bleek, dat samenwerking goed mogelijk was. Intussen was gebleken, dat het aantal werkpleinen teruggebracht zou worden tot dertig en dat de samenwerking op het terrein van de arbeidsmarkt daar omheen gegroepeerd zou worden. Omdat Oisterwijk op Tilburg en Boxtel op s-hertogenbosch gericht is, is besloten om de samenwerking even op te schorten. Daarnaast is gewerkt aan de regionale uitvoeringsdienst: een langdurig en stroperig proces dat er uiteindelijk toe zal leiden dat uitvoerende taken worden overgeheveld van de gemeente Boxtel naar de gemeente s-hertogenbosch: het gaat daarbij om drie formatieplaatsen. En ten slotte heeft de raad zich eind 2011 uitgesproken voor een actievere houding op het terrein van intergemeentelijke samenwerking. Dat heeft er begin 2012 toe geleid dat een verkenning gestart is naar de mogelijkheden van samenwerking van zes Meierij-gemeenten: Haaren, Vught, Sint-Oedenrode, Schijndel, St.-Michielsgestel en Boxtel. De ondernemingsraad stelt zich in al deze projecten constructief op; de ontwikkelingen worden met open vizier tegemoet getreden. Ten slotte: er zijn nog meer zaken aan de orde geweest in het overleg van ondernemingsraad en WOR-bestuurder, zoals de realisering van de personele taakstelling, de migratie van de automatisering, de werkkostenregeling en het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Uit het ziekteverzuim (4,18%, iets onder het gemiddelde) blijkt dat, de gemeente Boxtel een gezonde organisatie heeft. Een organisatie waarin ondanks de personele taakstelling, met inzet en betrokkenheid gewerkt wordt. En daar ben ik, daar zijn wij, blij mee. De positieve, constructieve houding weerspiegelt zich in het optreden van de ondernemingsraad. We hebben in het afgelopen jaar veel werk verzet met als doel de kwaliteit van personeel en organisatie te versterken. Ik dank het college en de portefeuillehouder voor de ruimte die daarvoor geboden is en ik dank de ondernemingsraad voor de prettige samenwerking. Uiteraard hoop ik dat die samenwerking ook na de OR-verkiezingen van december 2012 kan worden voortgezet. Met vriendelijke groet, Mede namens het management, Jan Fraanje, Secretaris Pagina 17

Sociaal en Arbojaarverslag

Sociaal en Arbojaarverslag Sociaal en Arbojaarverslag 2010 Sociaal en Arbojaarverslag 2010 Afdeling Centrale Ondersteuning Cluster Personeel & Organisatie Pagina 1 INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Wim Bressers

Nadere informatie

Sociaal en Arbojaarverslag

Sociaal en Arbojaarverslag Sociaal en Arbojaarverslag 2012 Afdeling Concern & Dienstverlening Cluster Personeel & Organisatie Pagina 1 Pagina 2 INHOUD 4 Inleiding 6 Mobiliteitsbeleid 7 Formatie & Personeel 9 Werving & Selectie 11

Nadere informatie

INHOUD. 1. Voorwoord 2. 2. Inleiding 4. 3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 5. 4. Formatie en personeel 6. 5. Werving en selectie 7

INHOUD. 1. Voorwoord 2. 2. Inleiding 4. 3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 5. 4. Formatie en personeel 6. 5. Werving en selectie 7 INHOUD 1. Voorwoord 2 2. Inleiding 4 3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 5 4. Formatie en personeel 6 5. Werving en selectie 7 6. Opleiding, vorming en training 8 7. Arbeidsomstandigheden 10 8. Rapportage

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166)

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 60952 29 oktober 2014 Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014,

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In de AB-vergadering van 26 juni is een bestuursrapportage over de eerste

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 augustus 2008, kenmerk 6.3/2008009871, afdeling Management Ondersteuning

Nadere informatie