R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k"

Transcriptie

1 R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming 3 Werken op daken 4 Brandpreventie 6 Doelstelling 1 Werken met machines 3 Valgevaar en afzetting 4 Werkvergunningen 6 Ongevallenmelding 1 Werken met gereedschappen 3 Klimmogelijkheden 5 Gevaarlabel- en vergrendeling 6 Veiligheidsvoorschriften en 2 Werken met elektrisch 3 Steigers 5 EHBO 6 richtlijnen handgereedschap Verschil tussen inlenen en 2 Werken in besloten ruimte 3 Lassen en snijden 5 Gevaarlijke stoffen 6 uitbesteden Verschil tussen werkplaats en 2 Besturen van motorvoertuigen 4 Elektrisch lassen/argon lassen 5 montage Orde en netheid 2 Vervoeren van materialen en/of personen 4 Autogeen snijden en autogeen lassen 5 Inleiding De manier waarop en de zorg waarmee men omgaat met veiligheid, gezondheid en milieu bepaalt mede het imago en de maatschappelijke acceptatie van ons bedrijf. Wij willen graag dat de mensen die voor 10kr consult werkzaam zijn, doordrongen zijn van het belang van veiligheid, gezondheid, milieu en derden. Deze begrippen kunnen niet los van elkaar worden gezien. We dienen zo samen te werken dat ongevallen voorkomen worden. Goed management en vakmanschap is een essentieel onderdeel van ongevallenpreventie. Wij vragen onze medewerker om de in dit handboek opgenomen veiligheidsinstructies op te volgen. Een exemplaar van dit veiligheidshandboek ligt voor iedereen ter inzage op ons kantoor. Beleidsverklaring Ten aanzien van kwaliteit, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden staan alle gedetacheerde van 10kr consult voor: * het zich houden aan richtlijnen en regels zoals die zijn opgesteld door de wetgever, onze klanten en 10kr consult * optimale zorg voor de waarborging van kwaliteit en arbeidsomstandigheden * geen ongevallen en het voorkomen, beheersen en verminderen van risico s en de zorg voor minimale belasting van de gezondheid, het milieu en derden * het streven naar continue verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid * een solide, betrouwbare en zakelijke relatie met onze klanten * het leveren van vakmanschap en het vervullen van de wensen van klanten * een grote mate van betrouwbaarheid en flexibiliteit * het melden van geconstateerde tekortkomingen. * een goede communicatie tussen 10kr consult, gedetacheerde en opdrachtgever door het houden van tijdige werkbespreking en het op afspraak bezoeken van de werkplekken voor eventueel werkoverleg * een flexibele organisatie met zakelijk inzicht en feeling voor vraag en aanbod in de technische dienstverlening. Datum: 1 juni G.R. Tengker, eigenaar 10kr consult. Doelstelling De primaire doelstelling is het voorkomen van ongevallen, het melden van risicosituaties, alsmede het implementeren en het bevorderen van het zich bewust zijn van de begrippen veiligheid en milieu. Voorts algehele beheersing van veiligheid, milieuzorg en kwaliteit. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is het van essentieel belang te beginnen met een goed en veilig systeem van werken. Daarvoor is het noodzakelijk aandacht te besteden aan: Goed en vakkundig personeel. Verplichte uitvoering van het veiligheidsmilieubeleid en het naleven van de veiligheidsinstructies. Zorgdragend voor het milieu door scheiden van chemisch afval van het overige afval. Goede werkplek, verlichting, verwarming, etc. Regelmatig onderhoud van gereedschap en materieel. Mocht blijken dat in de toekomst gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden binnen 10kr consult ontstaan, zal de directie beoordelen of er een nieuw risico-identificatie uitgevoerd moet worden. Iedere gedetacheerde van 10kr consult dient zich te houden aan de instructies, die betrekking hebben op de werkomstandigheden in het kader van de Arbowet, zoals omschreven in dit veiligheidshandboek. Het doel hiervan is een mate van veiligheids- en milieubewustzijn te bewerkstellen, waaraan minimaal voldaan dient te worden tijdens de uitvoering van werkzaamheden op montage. Ongevallenmelding, hoe te handelen bij een bedrijfsongeval. Ongeval zonder verzuim Een ongeval zonder verzuim is een ongewilde situatie, waardoor de betrokkene door een onveilige situatie of handeling zodanig letsel oploopt, dat behandeling nodig is, maar waarna de betrokkene zonder een volledige werkdag te verzuimen zijn werkzaamheden kan hervatten. Laat iedere wond, hoe klein ook, behandelen door een EHBO er. Vermelden van het ongeval in het dagrapport. Invullen van het ongevalrapport. Opnemen in meldingslijst naar arbeidsinspectie en opdrachtgever, indien van toepassing. Ongeval met verzuim Een ongeval met verzuim is een ongewilde gebeurtenis als gevolg van een onveilige situatie of handeling, waarbij letsel ontstaat en de betrokken werknemer minimaal een volle werkdag verzuimt. Slachtoffer laten helpen door een EHBO er of arts (naam,adres,tel) Beveilig de omgeving van het ongeval (machines stopzetten, uitschakelen van elektriciteit, etc) Verander niets aan de ongevalsituatie in verband met een eventueel onderzoek, indien mogelijk foto s maken Invullen van het ongevalrapport,intern en ten behoeve van de opdrachtgever. Vermelden in het dagrapport. Opnemen in meldingslijst naar arbeidsinspectie en opdrachtgever, indien van toepassing. Ongeval met ernstige afloop(ziekenhuisopname) Regelen van medische verzorging door EHBO er, arts of ziekenhuis (naam, adres,tel). Direct informeren van directie 10kr consult en veiligheidsfunctionaris ter plekke. Even van alle mogelijke informatie aan de betreffende ambtenaar van politie of van de Arbeidsinspectie om zijn onderzoek in te stellen. Een leidinggevende kan, indien hij zich te emotioneel betrokken voelt bij het ongevalgebeuren, de betreffende opsporingsambtenaar verzoeken om in een later stadium een verklaring af te leggen. Invullen van het ongevalrapport (in samenspraak met directie van 10kr consult). Maken van foto s, indien mogelijk, verander niets aan de ongevalsituatie. Informeer naar de toestand van het slachtoffer. Regelmatig bezoeken slachtoffer. Bijna ongeval Een bijna ongeval is een ongewilde gebeurtenis, welke in een iets andere situatie wel tot een ongeval had kunnen leiden. Het is daarom belangrijk bijna ongevallen bekend te maken bij de leidinggevende en directie van 10kr consult. Deze maakt hiervan verslag. Na elk ontval heeft men te maken met: Menselijk leed, inbreuk op goede naam, schuldgevoelens. Niet verhaalbare kosten

2 Eventuele straf- en/of civielrechtelijke aangelegenheden. Het is voor iedereen wenselijk dat de oorzaak van een ongeval wordt achterhaald, om eventuele herhalingen te voorkomen. Mede hierom is het belangrijk dat werknemer (al dan niet in overleg met de directie van 10kr consult) direct na het ongeval het formulier ongevallenmelding invult. Dit geld ook voor ongevallen van materiële schade. Het ongevallenformulier dient in tweevoud te worden opgemaakt. Een exemplaar blijft onder beheer van de projectleider/uitvoerder/voorman op de werklocatie en een kopie wordt ter hand gesteld aan de directie van10kr consult. Van al deze meldingen dient een register te worden bijgehouden, zowel op de werklocatie als op de hoofdvestiging in Ugchelen. Melding van gevaarlijke situaties/bijna ongevallen/milieu incidenten Werknemers zijn conform art. 12 van de Arbo-wet verplicht de door hen opgemerkt gevaren voor de veiligheid of de gezondheid direct ter kennis te brengen aan de werkgever of diegene die namen deze ter plaatse met de leiding is belast (projectleider/uitvoerder/voorman). Hierbij valt te denken aan situaties en/of handelingen die gemakkelijk leiden tot een ongeval. De melding van een gevaarlijke situatie gaat via de werknemers naar de leidinggevende, deze maakt hiervan een verslag via het formulier Melding van Gevaarlijke Situaties/Bijna ongevallen/milieu incidenten. De directie van 10kr consult ontvangt een exemplaar van dit formulier. Van al deze meldingen dient een register te worden bijgehouden, zowel op de werklocatie als op de hoofdvestiging in Ugchelen. Veiligheidsvoorschriften en richtlijnen Veiligheid en veilig werken is in het belang van iedere gedetacheerde en in het belang van ons bedrijf. De veiligheid bij onze projecten wordt zeer sterk bevorderd wanneer wij er voor zorgen dat er geen ongevallen plaatsvinden. Doel en uitgangspunten van de Arbo-wet De arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) beoogt de arbeidsomstandigheden van de werknemer te bevorderen. Anders gezegd; beoogt de ontwikkeling van de menswaardige arbeid vooruit te helpen. Daartoe bevat de Arbo-wet regels op de drie belangrijkste gebieden: Veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) De Arbo-wet regelt naast veiligheid algemene gezondheid ook het welzijn. Voortdurende verbetering van veiligheid, gezondheid en welzijn. Anders gezegd; er steeds op uit zijn de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zo mogelijk verder dan de wettelijke normen, als dit in redelijkheid kan. In de Arbo-wet is de werkgever op de eerste plaats verantwoordelijk. Maar ook de werknemer krijgt verantwoordelijkheden die kunnen leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid. De werknemer is nu actief betrokken bij het streven naar verbetering van de arbeidsomstandigheden. Samenwerking en overleg staan centraal en U bent medeverantwoordelijk. Plichten en rechten Hierna volgen een aantal plichten zowel voor de werkgever als voor de werknemer Algemene plichten van de werkgever zijn. Voldoende voorlichting en onderricht te geven over de aard van het werk, de daarna verbonden gevaren en risico s en hoe die te vermijden zijn. Het ondernemingsbeleid mede te richten op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dit beleid eventueel bij te stellen of aan te passen als de opgedane ervaring of de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Rekening te houden met de persoonlijke eigenschappen van de werknemer; de juiste man op de juiste plaats. Te zorgen dat het werk bijdraagt aan de zelfontplooiing en de vakbekwaamheid van de werknemer. Te zorgen dat het wek de mogelijkheid biedt tot contact met andere werknemers; de werknemer is geen nummer Samen te werken en te overleggen met de werknemers bij de behartiging van en de zorg voor de veiligheid, zorg en welzijn. Algemene plichten van de werknemer Zijn werk zodanig doen dat hij zichzelf en/of anderen niet in gevaar brengt. Beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. De apparatuur zoals machines, gereedschappen, stoffen enz. op de juiste wijze te gebruiken; de voorschriften en regels na te leveren. Mee te werken aan het georganiseerde onderricht over de aard van het werk met zijn gevaren en risico s. Dit dient ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn. De opgemerkte gevaren voor de veiligheid of gezondheid direct te melden aan degene die met de leiding belast is. Verschil tussen inlenen en uitbesteden of het verschil tussen regiewerk en aangenomen werk In de praktijk is het wel eens moeilijk om precies aan te geven wie nou eigenlijk de verantwoordelijke werkgever is. Onze gedetacheerde hebben een uitzendovereenkomst met Payroll Works, en zijn via hen werkzaam voor onze klant. Bij 10kr consult is de klant de werkgever, het gaat hierbij om regiewerk. Dit bestaat uit het detacheren van medewerkers. De gedetacheerde werkt in opdracht en onder leiding van onze klant, de opdrachtgever. Deze werkgever (klant/opdrachtgever) is dan in de zin van de Arbo-wet (art. 1) verantwoordelijk voor het veilig kunnen werken van de onder zijn leiding werkende kracht/gedetacheerde. Verschil tussen werkplaats en montage. Werken op montages of karweien is niet hetzelfde als weken in een normale werkplaats. Eigenlijk zou iedereen die voor het eerst naar een karwei gezonde word uitgebreid voorgelicht moeten worden over de specifieke aspecten van een montage. De orde, netheid en regelingen waartoe we in de werkplaats in staat zijn,blijkt op een montage vaak moeilijk haalbaar. Improvisatie en vervanging van veiligheidsregels zijn nogal eens het gevolg. Een aantal zaken waardoor het moeilijker wordt op een karwei de veiligheidsregels aan te houden volgen hieronder: lange rijtijden voor de heen- en terugreis of druk verkeer verlengen uw werkdag aanmerkelijk waardoor een hogere belasting ontstaat. Het werken op hoogte kan voor sommigen problemen geven (hoogtevrees). Bij open karweien kan de weersinvloed een grote rol spelen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het werken met meerdere firma s op een bouw eist nauwkeurige afstemming ten aanzien van veilig werken. Hijswerkzaamheden gebeuren op een karwei vaak op hele andere manieren dan in werkplaatsen. Reparatie, onderhoud en controle staan onder een zwaardere druk dan in werkplaatsen. Valgevaar en vallende voorwerpen (ook vonken) zijn een specifiek gevaar behorend bij karweien. Stroomgeleiders brengen extra gevaar mee door lange afstanden, scherpe voorwerpen, natte omgeving, besloten- en open ruimtes, enz. Werken op steigers en andere hulpstaanplaatsen vraagt bijzondere aanpassing en oplettendheid van de monteur. Het veelal zelfstandig werken op een karwei eist hogere zelfdiscipline, vooral ook ten aanzien van de veiligheid. De leidinggevenden hebben een belangrijke taak ten aanzien van het instrueren van hun mensen voor deze voor hen ongewone situaties. Orde en netheid Een groot deel van de ongevallen ontstaan door dat onze werksituatie er niet ordelijk en netjes uitziet. Om dit toch te bereiken volgen onderstaand enkele tips, respectievelijk uitgangspunten. ga er van uit dat opruimen geen tijd kost maar tijd oplevert. Orde draagt bij tot veilig werken Houd toegangen, bordessen, looppaden en andere doorgangen vrij. Verwijder zo spoedig mogelijk olie- en vestvlekken of bestrooi ze met zand. Berg materialen en gereedschap correct op. Voerovertollig gereedschap,materiaal en afval zo snel mogelijk af. Gebruik de afvalcontainer Ruim afval op voor u brandgevaarlijk werk gaat doen (lassen, snijden). Gooi nooit zo maar materialen en afval van een hogere gelegen werkplek naar beneden. Zorg voor een goede verlichting Ga er van uit dat de snelheid waarmee u werkt en de kwaliteit van uw werkaanzienlijk hoger worden Veilig en netjes werken tekent ook uw vakmanschap. Milieu Het is niet mogelijk omgezond en veilig te werken zonder aandacht te vestigen op het milieu. We dienen dan ook met z n allen te voorkomen dat bodem, water en lucht worden verontreinigd of dat er overlast ontstaat door lawaai of stank. Mocht zich in een van deze aspecten toch een onregelmatigheid of incident voordoen, dan dient men onmiddellijk de leidinggevende en eventueel de opdrachtgever in kennis te stellen; deze zorgen ervoor dat hiervan een melding wordt gemaakt door middel van het formulier Melding en Gevaarlijke situaties/bijna ongevallen/milieu incidenten. Zorg voor het milieu begint al op uw werkplek, in de kantine, op het toilet en de kleedruimte. Als hier de nodige aandacht wordt besteed aan milieuzaken, zal het totale milieubeleid beter en effectiever verlopen. Juist de kleine aspecten in het milieugebeuren dragen in grote mate bij aan een schone, gezonde en veilige werkomgeving. Enkele aandachtspunten zijn hier onder meer: Iedere gedetacheerde van 10kr Consult is verantwoordelijk voor de inzameling van het door hem geproduceerde afval. Het afvalmateriaal moe worden opgeruimd en dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde bakken. Geen lozingen of stortingen zonder toestemming of vergunningen

3 Chemisch afval zoals oliën, vetten, verfblikken, spuitbussen, etc, dient te worden gescheiden van het overige afval. Dit afval dient op de werklocatie ingeleverd te worden,waar het op verantwoordelijke wijze wordt verwerkt. Bij olieoverslag dient men opvang- en lekbakken te gebruiken. Eventuele olie- en vetvlekken verwijderen of bestrooien met zand of korrels. Geen olie doordrenkte doeken of handschoenen zo maar weggooien. Ook het klein chemisch afval dient gescheiden verzameld te worden, zoals bijvoorbeeld: batterijen, vulpennen, stiften, tipp-ex, typelint en poetsdoeken. Bedenk altijd vooraf welke milieurisico s de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen. Persoonlijke bescherming Alle persoonlijke beschermingsmiddelen die we in werkplaatssituaties nodig kunnen hebben zullen we ook op montages tegen kunnen komen. Veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, handschoenen, gehoorbescherming, adembescherming, etc. Daarnaast zijn er voor montages een aantal die extra aandacht behoeven namelijk de helm en de valgordel. Veiligheidshelm, Iedereen die zich op een plaats bevindt ineen bouw waar gevaar voor vallende voorwerpen aanwezig is dient een helm te dragen. Een helm met een scheur of andere beschadiging is waardeloos. Is de helm vervaardigd van een verouderinggevoelige kunststof, dan dient deze helm na 3 jaar vervangen te worden. De aanmaakdatum van de helm staat er meestal aan de voorkant ingeperst. Het binnenwerk moet 40 mm ruimte blijven tussen uw hoofd en de helm. Valgordel, Iemand tot wiens taak het behoort te werken op een hoogte met gevaar voor vallen, dient zijn valgordel gedurende de gehele dag te dragen. Diegene die incidenteel op hoogte werken moeten in elk geval een gordel dragen. Op het moment dat het valgevaar aanwezig indient de valgordel via een vanglijn doelmatig bevestigd te zijn. Deze vanglijn mag nooit langer zijn dan 1.5 meter en mag niet lager dan uw borsthoogte aan een constructie deel aangehaakt zijn via bijvoorbeeld een musketonhaak. Veiligheidsbril, Dit s verplicht indien voorgeschreven. Wanneer men werkzaamheden verricht zoals slijpen, snijden, hakken en dergelijke, of bij het werken met corrosieve chemicaliën dient men tevens een overzet-/ruimzichtbril of gelaatscherm te dragen. Gehoorbescherming, Dit is (wettelijk) verplicht als men werkzaamheden verricht waarbij het geluidsniveau hoger is dan 90 db(a) en op plaatsen waar dit is voorgeschreven. Raadzaam is echter om gehoorbescherming te gebruiken bij een niveau van 80 db(a) en hoger. Adembescherming, Daar waar hinderlijke en/of voor de gezondheid schadelijke concentraties luchtverontreiniging voorkomen met een concentratie van meer dan de halve MACwaarde (Maximale Aanvaarde Concentratie), is het. dragen van adembescherming verplicht. Deze concentraties zullen door middel van metingen moeten worden vastgesteld. In ruimtes waar het zuurstofgehalte minder is dan 20% of zou kunnen dalen, dient onafhankelijke adembescherming gedragen te worden, bijvoorbeeld perslucht. Bij twijfel over toepassing van welke persoonlijk beschermingsmiddelen dan ook, altijd overleg plegen met uw leidinggevende. Werken met machines Het werken met machines en gereedschappen vereist aparte voorzogen en instructies. Ook al zijn de machines goed beveiligd, er kunnen toch ongelukken veroorzaakt worden indien men niet goed oplet of er ondeskundig mee omgaat. Laat geen materiaal of gereedschap op of bijmachines liggen of rondslingeren. Wanneer u meent dat er aan een machine iets hapert, gebruik deze dan niet, maar meldt dit onmiddellijk aan de toezichthouder. Werk niet met of aan machines zonder opdracht of indien u er niet toe bevoegd bent. Het is gevaarlijk en daarom verboden om aan machines of installaties die in beweging zijn reparaties etc. te verrichten c.q. deze dan te poetsen of te smeren. Wacht met het uitvoeren van deze werkzaamheden totdat de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen zijn genomen er een bordje is aangebracht met het opschrift niet inschakelen, aan deze machine wordt gewerkt! en bovendien de hoofdschakelaar in de uitstand is geblokkeerd of de zekeringen zijn verwijderd. Het afschermen van bewegende en draaiende delen van machines dient ter voorkoming van ongevallen. Verwijder nooit een bescherming van een in werking zijnde machine, ook niet voor slechts één ogenblik. Het dragen van stropdas of shawl met loshangende uiteinde is verboden bij werkzaamheden in de buurt van draaiende machines. Draag de aan u verstrekte werkkleding. Werken met gereedschappen Gereedschappen moeten goed in orde zijn. Beitels en hamers dienen geen bramen te vertonen en deugdelijk in de steel zijn bevestigd. Hamerstelen moeten zich ingoede staat van onderhoud bevinden en niet gescheurd of beschadigd zijn. Vijlen zonder heft dan wel met loszittend of beschadigd heft mogen niet gebruikt worden. Schroevendraaiers mogen niet spits toelopen en moeten zijn voorzien van een deugdelijk handvat; tevens mogen ze niet verlengd worde. Moersleutels mogen niet uitgesleten, gescheurd of verbogen zijn. Bij gebruik van een ladder dient men er zich steeds van te overtuigen dat ze deugdelijk is. Gebruik geen ladder waarvan een of meer sporten loszitten of ontbreken. Zorg steeds dat de ladders zijn beveiligd tegen uitglijden, omvallen of te sterk doorbuigen. Er moet minstens één meter lengte blijven tussen de sport waarop men staat en het bovenste punt van de ladder. Iedere medewerker is verplicht om zijn gereedschap in goede staat te houden. Werken met elektrisch handgereedschap Over het algemeen gebruiken we op montages dezelfde handgereedschappen als in een werkplaats. Wat dat betreft dus geen verschil. Het verschil zit hem in de omstandigheden waaronder we ze moeten gebruiken. En dat geldt dan met name voor de elektrische aangedreven gereedschappen. Op steigers, in een natte omgeving, in een besloten ruimte enz. vragen ze bijzondere aandacht. Steek nooit handgereedschap in de zak van een overall. Bij een val of een andere oorzaak kan het gemakkelijk een ernstige verwoning veroorzaken. Gebruik een gereedschapstas dan hebt u bij het klimmen ook nog beide handen beschikbaar. Houd elektrische handgereedschap droog. Waterplassen, regen enz. zijn een bedrijving voor uw veiligheid met betrekking tot stroomgeleiders. Elektrische handgereedschap is niet toegestaan bij brand- of explosie gevaar. In besloten ruimten, kruipruimten, tanks of andere goed geleidende ruimten is elektrisch handgereedschap van max. 50 volt tussen de fasen toegestaan, mits aangesloten op een veiligheidstrafo. In niet besloten en niet gevaarlijke ruimten kennen we de volgende soorten toegestane gereedschappen: handgereedschap van max 50 volt tussen de fasen, handgereedschappen van max. 120 volt gelijkspanning zonder rimpel tussen de polen, dubbel geïsoleerd handgereedschap van 220 volt, mits goedgekeurd door de arbeidsinspectie, pas op, dubbel geïsoleerd gereedschap mag nooit geaard zijn! Gebruik verlengsnoeren in de vorm van kabelhaspels altijd geheel afgerold. Leg ze omgekeerd neer bijvoorbeeld op een paar stenen zodat ze niet in het water kunnen vallen en niet ineen plas komen te liggen. Wees extra attent op haakse slijpmachines. Controleer of het toerental van de slijpschijf en de machine overeenkomen. In elk geval mag de machine niet sneller draaien dan waarvoor de staan gemaakt is. Laat verwisselen van de slijpschijf aan mensen over die weten hoe het moet. Er zijn al te veel slachtoffers gevallen als gevolg van fouten. Maak gebruik van het juiste gereedschap bij het wisselen van slijpschijven en stenen. Laat na het schijf wisselen de machine eerst een minuut proefdraaien, uiteraard wel met de beschermkap er op. Bij het gebruik van schiethamers spelen speciale voorschriften een rol(zie pag.43 van de Arbeidsinspectie). In elk geval is het dragen van een helm, oorbeschermers en een veiligheidsbril met zijkapjes een wettelijke verplichting. Dit geld niet alleen voor de gebruiker maar ook voor de directe betrokkenen. Denk aan de machtiging van de politie, schiethamer met patronen vallen namelijk onder de vuurwapenwet. Vervoer de schiethamer altijd in ongeladen toestand. In besloten ruimte, kruipruimte tanks en vochtige goed geleidende ruimte is een looplamp van max. 50 volt tussen de fasen toegestaan, mits aangesloten op veiligheidstrafo. Voor niet besloten en niet gevaarlijke ruimten mogen looplampen voor 220 volt gebruikt worden mits ze voldoen aan de eisen van de Arbeidsinspectie. De Zogenaamde prikkabel is niet toegestaan. Zit nooit te prutsen aan elektrisch aangedreven gereedschap, een stopcontact of stekker. Laat dat aan specialisten over. Werken in besloten ruimte De belangrijkste gevaren, waarmee men bij het betreden van een besloten ruimte rekening moet houden, zijn:branden explosie, verstikking, vergiftiging, elektrocutie. Daarom is het werk in een besloten ruimte gevonden aan een aantal veiligheidsvoorschriften, zoals: voor het werken in besloten is er altijd een werkvergunning besloten ruimte vereist. Een dergelijke werkvergunning mag alleen worden afgegeven als door middel van metingen achtereenvolgens zijn vastgesteld: zuurstofgehalte; brandbare- en explosieve mengsels; concentratie giftige stoffen. De criteria voor het veilig betreden van een besloten ruimte zijn: het zuurstofgehaltemoet tussen de 19% en 21% zijn; de concentratie brandbaar/explosief mengsel moet lager zijn dan 10% van de onderste explosiegrens; de concentratie giftige stoffen moet lager zijn dan de MAC-waarde. Indien geen zekerheid bestaat dat tijdens de werkzaamheden blijven kan worden voldaan aan de hierboven gemelde criteria, moet continu worden gemeten en moet de ruimte worden geventileerd. Dit geldt met name bij: las- en snijwerkzaamheden; het werken met luchtige oplosmiddelen; het ontwijken van gassen of dampen uit achtergebleven resten of roestlagen. Tijdens het verblijf in een besloten ruimte moet altijd tenminste één persoon bij de toegang tot die ruimte aanwezig zijn (veiligheidswacht), die contact moet onderhouden met de personen die in de besluiten ruimte werken. Een besloten ruimte moet veilig kunnen worden betreden en verlaten; laat zo nodig een steiger plaatsen. In een besloten ruimte mag alleen gebruik worden gemaakt van pneumatisch handgereedschap of van elektrisch handgereedschap van maximaal 42 vlt wisselspanning of van 110 volt gelijkspanning. Voedingsbronnen zoals trafo s, omvormers, gelijkrichters, aggregaten en dergelijke moeten buiten de besloten ruimte zijn opgesteld

4 Gas en zuurstofcilinder die bij las- of snijwerkzaamheden worden gebruikt mogen nooit in een besloten ruimte worden geplaatst. Dit geldt ook voor verdeelstukken bij centrale gas- en zuurstofsystemen. Bij onderbreking van de werkzaamheden dienen zowel de brander als de cilinders voorgas en zuurstof te worden afgesloten en dienen de brander en de slangen uit de besloten ruimte te worden verwijderd. Besturen van motorvoertuigen De bestuurder van een motorvoertuig dient in het bezit te zijn van een geldig rijbevoegdheidbewijs voor het desbetreffende motorvoertuig. De bestuurder is gedurende de rit verantwoordelijk voor het hem toevertrouwde motorvoertuig, een veilige belading, eventuele aangekoppelde aanhangers of opleggers en de lading. Het is verboden Dat andere personen het voertuig besturen Andere personen of andere materialen te vervoeren dan waarvoor de opdracht is gegeven; Het motorvoertuig onbeheerd achter te laten met stationair draaiende motor Verbrandingsmotoren te laten draaien in onvoldoende geventileerde ruimten, anders dan voor het verplaatsen van het voertuig. Het voertuig onafgesloten achter te laten, de bestuurder is verplicht bij het verlaten van het voertuig de contactsleutels mee te nemen, ook al verlaat ij het voertuig slechts korte tijd. Wanneer men medicijnen moet innemen, waarbij op doktersadvies het besturen van een auto wordt verboden, moet dit onverwijld aan de chef worden gemeld. De bestuurder is tevens verplicht de medepassagier(s) op dit voorschrift te wijzen. Vervoeren van materialen en/of personen Vervoer geen materialen zodanig, dat daarvoor het uitzicht wordt belemmerd. Bij het transporteren van materialen moet men er steeds op bedacht zijn, dat passerende personen niet door uitstekende delen wordt en geraakt. Bij het laden van materialen op auto s dient men er op te letten, dat het materiaal niet te hoog of slordig wordt opgestapeld. De mogelijkheid dat er tijdens het rijden iets afvalt moet uitgesloten zijn. Wagens niet zwaarder beladen dan de toegestane tonnage. Gebruik voor het laden en lossen steeds de daarvoor bestemde hulpmiddelen. Personenvervoer mag alleen plaats vinden op motorvoertuigen die voor dit doel zijn ingericht. Spring nooit van of op een rijden of in beweging zijnd voortuig. Het besturen van heftrucks en tractoren Bedien een vorkheftruck en tractor alleen als men daartoe bevoegd is. Beoordeel of de truck de last veilig kan heffen en rijden aan de hand van het lastdiagram. Hef de last net even van de vloer en beproef de besturing alvorens ermee te gaan rijden. Breng de vork altijd zo ver onder de last, dat deze tegen de vorkhielen rust. Rij en hef nooit met een onstabiele en slecht gestapelde last Let op voetvangers. Houd de verkeersregels aan. Rij steeds met gestreken last (+/_ 10 cm boven de grond) en met achteroverhellende mast. Let op de hellingen en doorgangshoogten. Stapelen; rij vlak voor de stapel en breng de last boven de gewenste plaats, breng dan pas de mast voorover en zet de last neer. Breng voor het wegrijden de lege vork omlaag. Bij helling op: vooruit rijden, bij helling af: achteruit rijden. Gebruik de mast of vork nooit voor het wegtrekken of voortduwen van voertuigen of voorwerpen. Laat nooit iemand onder of dichtbij een geheven last staan. Laat de verbrandingsmotor nooit onnodig stationair draaien in een besloten ruimte. Bij parkeren: zet de handrem aan, laat de vork op de grond zakken met de mast in de vooroverstand. Neem de contactsleutel mee. Sleutel niet zelf aan de heftruck of tractor. Meld gebreken aan het toezicht. Laat nooit iemand meerijden op een heftruck. Werken op daken Dat het werken op daken bijzondere gevaren met zich meebrengt betreft geen nadere toelichting. Een aantal wettelijke artikelen uit het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen zijn speciaal aan deze manier van werken gewijd. Veilig werken op daken betekend in belangrijke mate dat veel zorg besteed moet worden aan het voorkomen van naar beneden vallen. Vooral bij niet industriële gebouwen is echter ook de kans op het door daken zakken aanwezig. Een aantal aandachtpunten om te vorkomen dat ongevallen door hiervoor genoemde gevaren kunnen plaatsvinden: Maak geen verschil tussen grote en kleine karweien op daken. Een ongeval kan binnen enkele seconden geschiede en kan dus ook tijdens een kortdurend verblijf op daken plaatsvinden. Daar waar mogelijk, maken we uiteraard gebruik van steigers en dakrandhekken of leuningen. Als deze voorzieningen niet aangebracht kunnen worden zullen we bij platte daken een lijn langs de dakrand moeten aanbrengen die als markering dienen. Deze lijn geeft evenwel geen beveiliging tegen vallen. Hij waarschuwt alleen maar. Dat is de reden dat hij op voldoende afstand van de dakrand of dakopening aangebracht moet worden. Indien het werkzaamheden op schuine daken van zeer korte duur betreffen kan volstaan worden met op het dakvlak gelegde ladders of loopplanken met opgespijkerde latten, die tegen wegglijden verzekerd zijn. Een goede beveiliging kan in sommige gevallen ook verkregen worden door toepassing van een veiligheidsgordel die via een strak gespannen draad voldoende verplaatsingsmogelijkheden biedt. Gevaar opleverende openingen op platte daken moeten tijdens de werkzaamheden voldoende worden afgezet of dicht gelegd. Wanneer de toegang tot een dak vanaf de buitenkant met een ladder moet plaatsvinden zal deze ladder minstens 1meter boven het dak uit moeten steken. De afstand die in verticale richting maximaal overbrugd mag worden met ladders is 7,5 meter. Grotere hoogtes mogen overbrugd worden met gebruikmaking van tussenbordessen. Een dak dat is afgedekt met niet draagkrachtig materiaal mag alleen betreden worden met behulp van loopplanken gemaakt volgens de regels. Algemeen: bij het werken op daken dient nog meer dan op de begane grond aandacht besteed te worden aan orde en netheid. Een val- of struikelpartij kan hier immers veel grotere gevolgen hebben. Valgevaar en afzetting In sommige gevallen is het niet mogelijk of slecht in beperkte mate om veilige steiger, stelling, leuning enz. aan te brengen. Het aanbrengen van respectievelijk afbreken kan in die gevallen soms gevaarlijker zijn dan het werk dat er op moet gebeuren. In dat geval dienen we gebruik te maken van vanggordels, lijnklemmen en kabels/lijnen. Vanggordels er mogen alleen vanggordels worden aangeschaft waardoord e Arbeidsinspectie het predicaat geen bezwaar heeft verleend. Bij de bestelling dient te worden opgegeven, dat op elke gordel duidelijk en blijvend leesbaar moet staan: toelatingsnummer AI. Maand en jaar van fabricage. Lijnklem (antichute) Er mogen alleen lijnklemmen worden aangeschaft waarvoor de AI het predicaat geen bezwaar heeft verleend. Bij de bestelling opgeven: Levering en toelatingsnummer AI. Kabels en lijnen voor valbeveiliging Dit kunnen zijn: Nylonlijnen. Deze hebben onder een belasting van 1000 k een rek van 20% waardoor de schok wordt opgevangen, maar zijn gevoelig voor vonken, gloeiende metaaldeeltjes etc. Staalkabels, verzinkt of roestvrij. Deze zijn corrosie- en vuurbestendig maar vangen geen schokken op. Behandeling Vanggordels en nylonlijnen moeten hangend, op een luchtige en droge plaats worden bewaard. Vanggordels mogen na werktijd nooit in de bouw blijven liggen. Controle De controle van valbeveiliging moet aan een deskundige en verantwoordelijke worden overgedragen en door hem worden uitgevoerd. Alle onderdelen van valbeweging moeten telkens voor de uitreiking visueel worden gecontroleerd. Ook bij zeer gering gebreken,van welk onderdeel dan ook, moet de vanggordel of lijnklem aan de leverancier ter reparatie worden aangeboden. Bij ernstige beschadiging van valbeveiliging moet deze worden vernietigd. Dit geldt ook als de vanggordel de val van een persoon heeft gestuit. Indien bij dit laatste de vanggordel via een lijnklem aan een nylonlijn of staalkabels was bevestigd, dienen lijnklem en lijn of kabel door een deskundig persoon op gebreken te worden gecontroleerd. Gebruiksduur onbeschadigde val beveiliging. Onbeschadigde valbeveiligingen hebben vanaf de aanmaakdatum een gebruiksduur van: vanggordels 5 jaar, nylonlijnen 1 jaar. Noot voor gebruiker De juiste draaghoogte van de vanggordel (riemmodel) is van groot belang omdat een eventuele val wordt gestopt door de lijfband die slechts 80mm breed is. Om het risico op inwendige kneuzingen bij een val zo klein mogelijk te houden, wordt aanbevolen de gordel over het onderste deel van de borstkas te bevestigen, dus boven het middel. Teneinde een vrije val zo kort mogelijk te houden met het vrije uiteinde van de vanglijn zo hoog mogelijk worden bevestigd en zeker niet lager dan de draaghoogte van de gordel zelf. De gebruiker van een valbeveiliging moet deze voor het gebruik zelf controleren. Een valbeveiliging die om welke reden dan ook niet wordt vertrouwd mag niet gebruikt worden en moet ter controle worden aangeboden

5 Afzetting Vallen van hoogten is de oorzaak van een groot deel van de ernstige en dodelijke ongevallen. Zorg daarom voor voorzieningen om dit te voorkomen: werkvloeren op hoogte dienen daarom afgeschermd te zijn met een leuning. Maak openingen in werkvloeren (leidingdoorvoering, hijsgaten enz.) tijdig dicht. Openingen in de gevels direct afzetten. Zorg voor goede leuning langs trappen. Stellingen, uitsteekplatformen enz. voorzien van leuningen. Klimmogelijkheden Veilige klimgelegenheden bestaan uit trappen, ladders of klimijzers. Trappen en klimijzers zijn meestal een vast deel van een bouw of constructie. Veilig werken met ladders hebben we meestal zelf in de hand. Daarom enkele wenken hiervoor. Klimijzers of sproten van ladders moeten een gelijke onderlinge afstand hebben van ten hoogste 30 cm. En een vrije voetruimte van tenminste 15 cm. Het verdient aanbeveling bij verticale ladders met een klimhoogte van meer dan 10 meter, kooiladders toe te passen. Ladders die verticaal opgesteld moeten worden Denen zowel bovenaan als onderaan vastgezet te zijn. Schuin opgestelde ladders behoeven alleen aan de bovenzijde vastgezet te worden. Gebruik alleen ladders die in goede staat verkeren. Uiteraard nooit ladders met ontbrekende sporten. Zorg voor een stevige ondergrond en steunplaats zodat een ladder niet weg kan glijden. Ladders moeten 1 meter of meer uitsteken boven de werkvloer waartoe zij toegang verlenen. Let op de goede helling van de ladders. Ladders nooit gebruiken als werkvloer of loopbrug. Daarvoor zijn ze niet sterk genoeg. Voorkom het uit elkaar glijden van dubbele ladders, door een borgtouw. Steigers Voor het monteren op hoogte dienen we te kunnen beschikken over veilige steigers, werkvloeren, loopbruggen en loopplanken. Aangezien ze van tijdelijke aard zijn is de kans groot dat de veiligheid in het gedrang komt. Onze werkgever heeft dan ook een aantal regels voorgeschreven die hierop speciaal van toepassing zijn. Een steiger met toebehoren moet voldoen aan de eis van goed en veilig werk. Wanneer werknemers werkzaamheden verrichten, waarbij zij gevaar lopen, hetzij van een hoogte, hetzij in het water te vallen, moeten zo nodig tegen dit gevaar maatregelen zijn genomen door het aanbrengen van doelmatig beveiligde steigers,stellingen of bordessen. Tegen het gevaar getroffen te worden door vallende of wegvliegende voorwerpen moeten doeltreffende maatregelen zijn getroffen en beschuttingen zijn aangetroffen. Een doelmatige steiger moet zijn aangebracht voor werkzaamheden die niet veilig kunnen worden uitgevoerd met een ladder of op een andere wijze. Een steiger mag niet worden opgebouwd, afgebroken of belangrijk worden gewijzigd zonder toezicht van een bevoegd verantwoordelijk persoon. De hiervoor genoemde werkzaamhedenmoeten zoveel mogelijk gescheiden door personen, die met deze arbeid vertrouwd zijn. Een steiger moet door een bevoegd persoon regelmatig worden nagezien. Een steiger met toebehoren en een ladder moeten zijn vervaardigd van deugdelijke materialen en in goede staat van onderhoud verkeren. Een steiger moet zodanig zijn samengesteld dat bij normaal gebruik geen der onderdelen zich kan verplaatsen. Alvorens op een steiger werk wordt verricht, moet door of namens het hoofd of de bestuurders zijn vastgesteld, dat die steiger voldoet aan het bepaalde aan het hiervoor genoemde, ongeacht of de steiger al dan niet in zijn opdracht is samengesteld. Vloeren, bordessen, gaanderijen, trappen en loopplanken moeten zodanig zijn gemaakt, dat geen onderdeel in sterke mate of ten opzichte van andere onderdelen ongelijkmatig kan doorbuigen en dat het gevaar van struikelen of uitglijden zoveel mogelijk is voorkomen. Vloeren, bordessen, gaanderijen, trappen en loopplanken, waarbij gevaar bestaat vaneen hoogte van meer dan 2,5 meter of in het water vallen, moeten zijn samengesteld van aaneensluitende planken, voldoende breed zijn in verband met het passeren van personen en de ter plaatse te verrichten werkzaamheden en doelmatig zijn beschut. Elke plaats waar werk wordt verricht, moet langs veilig begaanbare voldoende verlichte toegangen bereikbaar zijn. De hiervoor genoemde artikelen staan in het VBF en zijn wettelijke bepalingen, waaraan men zich dient te houden. Met het in acht nemen van deze aanwijzingen voldoet men naar het oordeel van de arbeidsinspectie op doeltreffende wijze aan bedoelde voorschriften. Lassen en Snijden Houd laskabels, gas- en zuurstofslangen bij looppaden ten minste twee meter boven de grond. Hang deze kabels en slangen op aan daarvoor geschikte steunpunten. Niet ophangen aan verlichtingsarmaturen, proces- of sprinklerleidingen. Inspecteer dagelijks voor het gebruik alle kabels, aardingen, klemmen, lasapparatuur, slangen, meters, lastangen, branders en cilinders. Stel uw leidinggevende direct ervan in kennis wanneer u denkt dat er ook maar iets aan uw uitrusting niet goed functioneert. Probeer nooit iets zelf te repareren. Overtuig u ervan dat alle fittingen, koppelingen en andere verbindingen goed afdichten. Er mag geen las- of snijwerk verricht worden aan een gesloten vat of tank, of aan niet gereinigde vaten of tanks. Neem contact op met uw leidinggevende om te zien of een las- en brandvergunning vereist is. Op plaatsen waar gelast, gebrand of geslepen moet worden, dienen alle aanwezige ontvlambare materialen: Naar een veilige plaats te worden overgebracht, of met brand vertragend materiaal te worden afgedekt, en beschermd te worden door het opvangen van alle vonken door middel van daartoe goedgekeurde voorziening. Bij lassen, snijden of ander werk met open vlam,dient een goedgekeurd blusapparaat voorhanden te zijn. Overtuig u van te voren hoe deze blusser gebruikt dient te worden. Slangen en kabels dienen niet door deuropeningen te worden geleid. Vraag speciale toestemming aan uw chef indien dit toch nodig zou zijn; de betreffende deur moet dan in open stand geblokkeerd en slangen en kabels tegen beschadiging beveiligd te worden. Elektrisch lassen/argon lassen Alle onderhanden werkstukken moeten afzonderlijk en voldoende geaard zijn. Gebruik geen staven, strippen of ander zelf gemaakte massa. Bij werkzaamheden in fabrieken die in bedrijf zijn, moet de massakabel van de machinenaar de plaats van het werk worden gevoerd. Laat geen elektrode in de tang zitten wanneer u deze neerlegt. Gooi elektrode resten in de daarvoor bestemde afvalbak, niet op de vloer. Vlambogen dienen te worden afgeschermd tegen inkijken. Voor uitzonderingen: contact opnemen met uw leidinggevende. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitschakelen en afsluiten van uw apparatuur aan het einde van de werktijd en tijdens pauzes. Een goedgekeurde lashelm dient gedragen te worden. Gebruik minimaal lasvenster nr. 9 met aan beide zijden een spatvenster. Autogeen snijden en autogeen lassen Draai, om eventuele vreemde deeltjes af te blazen, de afsluiter van de cilinder een slag open eer u de regelaars aanbrengt; alleen bij niet brandbare en niet giftige gassen. Ga nadat de regelaars zijn aangebracht- aan de kant staan tegenover die waar de meters zijn aangebracht, terwijl u de afsluiten van de cilinder opendraait. Open deze vooral langzaam. Overtuig u ervan dat de tweede trap van de regelaar gesloten is, voor u de afsluiter van de cilinder opendraait. Draai de afsluiters op gascilinders (propaan, acetyleen, beschermgas) slechts ¼ slag open. Draai de afsluiters van zuurstofcilinders geheel open. De kurk van de afsluiter dient tijdens het gebruik van de cilinder op zijn plaats te blijven. Overschrijd bij gebruik van acetyleen niet de 1 ato aan de zijde van de brander. Open bij het aansteken van de brander eerst de gaskraan voor u de zuurstofkraan opent. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde aansteker. Gebruik geen lucifers of een sigaret om een brander aan te steken. Draai bij het terugslaan van de vlam eerst de zuurstofkraan helemaal dicht. Daarna pas de gaskraan. Aan het einde van de werktijd en tijdens pauzes moet het snijdgereedschap worden veilig gesteld en ontlucht. Iedere afwijking van deze regel behoeft de goedkeuring van de leidinggevende. Gas cilinders dienen tijdens transport, opslag en gebruik verticaal gehouden te worden en geborgd te zijn. Volle en lege flessen apart opslaan. Verplaatsen van lasten Zelf tillen Ondanks vaak alle moderne hulpmiddelen moet erop ieder karwei toch nog heel wat getild en gesjouwd worden. Door een paar simpele uitgangspunten toe te passen kunnen heel wat rugklachten voorkomen worden. til nooit met gestrekte knieën; til nooit vanuit de rug; til nooit met vooruit gestrekte armen; til nooit boven uw mogelijkheden Laat uw beenspieren het werk doen, die zijn er voor gemaakt. Goed tillen bestaat uit de volgende handelingen: houd je voeten licht gespreid; houd de rug gestrekt; til met gebogen knieën en gestrekte armen; laat de last op uw handpalm rusten en niet op uw vingers; houd je last zo dicht mogelijk tegen uw lichaam. Een aantal algemene wenken: Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te tillen. Maak vooraf de looppaden vrij van obstakels en zorg dat u niet uit kunt glijden op olie- of vetvlekken. Draag nooit een last ter hoogte van uw ogen. Bij stoten of vallen kan het dan extra vervelende gevolgen hebben. Denk bij het dragen van lange voorwerpen aan mensen die een hoek omkomen. Gebruik, indien mogelijk, hulpmiddelen voor het tillen

6 Hijsgereedschap Als er een bezigheid is op een karwei waarbij de veiligheid een belangrijke rol speelt dan is het wel het hijsen. De diverse wettelijke bepalingen en voorschriften zijn zo uitgebreid dat ze binnen het bestek van dit boekje niet behandeld kunnen worden. Iedereen die wil hijsen, verwijzen we dan ook voor alle benodigde informatie naar de Arbeidsinspectie. Toch zullen we hier een aantal punten noemen die van wezenlijk belang zijn voor het veilig werken met hijsgereedschappen: Zorg dat uw hijsgereedschap in een goede staat verkeerd. Kabels zonder knopen, touwen, zonder rafels, kettingen niet verbogen enz. Kies hijsgereedschap dat geschikt is voor uw doel. Improviseer niet! Controleer het maximaal toelaatbare lastgewicht. Zorg er voor dat de te hijsen voorwerpen niet tijdens het hijsen uit elkaar vallen. Zorg er vooraf voor dat de plaats waar u de last neermoet zetten vrij is. Gebruik de genormaliseerde armseinen als u samenwerkt met een kraandrijver. Gebruik de belastingtabellen voor staalkabels, kettingen, hijsbanden en touwen om er achter te komen hoe de belasting is als onder bepaalde hoeken gewerkt moet worden. Hoe groter de hoek, des te groter de belasting van de kabel. Bij het hijsen van gladde voorwerpen kan een extra slag van de strop de last goed vastklemmen. Wees voorzichtig met uw handen en vingers. Pak een strop nooit in de lus en een ketting nooit in de eindschalm. Houd de hand vrij van het deel waar de haak aangrijpt! Zorg dat op elk stuk hijsgereedschap het maximale hijsvermogen aangegeven is. Dit is een wettelijke verplichting en dient bovendien nog onuitwisbaar te zijn ook. Voorkom overbelasting van welk hijsgereedschap dan ook. Controleer of uw hijsgereedschap wel regelmatig binnen de daarvoor aangewezen termijnen wordt geïnspecteerd respectievelijk beproefd. Algemeen: Met verkeerd of verkeerd gebruikt hijsgereedschap brengt u meestal niet alleen u zelf in gevaar, ook de zorg voor uw collega s speelt een belangrijke rol. Een reden te meer om veel aandacht aan hijsgereedschappen te besteden. Bandpreventie Informeer of er op de werklocatie een werkvergunning nodig is voor het uitvoeren van brandgevaarlijk werk en of er een rookverbod geldt. Alarmen Stel u op de hoogte van de plaats van de dichtstbijzijnde brandmelder en hoe het alarm in werking gesteld dient te worden. Stel u in de afdeling waar u ook werkt op de hoogte van de signalen die gebruikt worden als waarschuwing voor bepaalde gevaren, voor ontruiming en bij zogenaamd rampenalarm. Zorg dat u op de hoogte bent van de ontsnappingswegen en onthoud waar u zich in geval van een ramp moet verzamelen. Brandblusapparatuur Stel u op de hoogte van de plaats van het dichtstbijzijnde brandblusapparaat, de manier waarop het gehanteerd dient te worden en voor welk soort branden het geschikt is. Denk eraan dat door brand bepaalde giftige dampen kunnen ontstaan. Bij alle werkzaamheden waaraan open vuur te pas komt, moet binnen handbereik een goedgekeurd brandblusapparaat van het voorgeschreven soort voorhanden zijn. Breng brandblusapparaten direct na gebruik weer terug voor de noodzakelijke controle en navulling. Blokkeer geen brandblusapparatuur, zorg altijd voor een vrije doorgang voor de brandweer. Start indien mogelijk het blussen met de beschikbare blusapparatuur, neem hierbij geen enkel risico en alarmeer altijd eerst de brandweer. Brandbaar materiaal Brandbaar materiaal mag niet in de buurt van stoomleidingen, radiatoren, verhitter en hete proces- of dienstleidingen opgeslagen of verplaatst worden. Brandbaar materiaal onder of nabij plaatsen waar las- of brandwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dient tot op veilige afstand verplaatst te worden of te worden voorzien van brandvertragende afdekking. Waar dit niet mogelijk is, dienen alle vonken en spatten te worden opgevangen door middel van daartoe goedgekeurde voorzieningen (bijvoorbeeld brandvrij, niet asbesthoudend doek). Vraag u leidinggevende op montage welke voorzieningen getroffen moeten worden. Werkvergunningen Geschreven, deugdelijk goedgekeurde vergunningen van courante datum zijn vereist voordat u met een van de hierna genoemde werkzaamheden begint: Werkvergunning voor alle werk in fabrieksgedeelten Las- en brandvergunning voor alle werkzaamheden die vonk of vlam veroorzaken en die uitgevoerd worden in fabrieksgedeelten die in bedrijf zijn en in sommige constructiegedeelten. Graafvergunning voor grondwerk Besloten ruimte vergunning voor het betreden van tanks of toegang tot soortgelijke besloten ruimte Kraan- of Hijsvergunning indien werkzaamheden moeten worden verricht met een hijskraan. Rookvergunning voor plaatsen waar slechts beperkt gerookt mag worden. Het betreft hier voorbeelden van vergunningen, het is heel goed mogelijk dat op diverse werken en projecten andere en/of meer vergunningen voorgeschreven zijn. Neem daartoe steeds contact op met de leidinggevende ter plaatse. Gevaarlabel- en vergrendeling Gevaarlabels worden uitsluitend gebruikt om te voorkomen dat een schakelaar, afsluiter of machine ingeschakeld wordt, wanneer iemand daardoor letsel zou kunnen oplopen of machines beschadigd zouden kunnen worden. Breng zelf label en vergrendeling aan. Laat het niet aan iemand anders over. Teken de labels, dateer ze en voorzie ze van de firmanaam en eigennaam. Laat een elektricien eerst alle elektrische schakelaars vergrendelen en van een label voorzien. Breng daarna uw eigen label aan. Maak uitsluitend gebruik van de standaard gevarenlabel. Verwijder uw vergrendeling en uw label na beëindiging van het werk. Vernietig uw labels zodra u ze verwijder heeft en gebruik een nieuwe als u er weer een nodig heeft. Alle labels die aangebracht zijn door elektriciens, moeten ook vergezeld zijn van hun vergrendeling. Probeer even uit of u de goede schakelaar heeft, voordat u de vergrendeling en de label aanbrengt en met het werk begint. Verwijder nooit iemands label en gebruik geen afsluiter, schakelaar of iets dergelijks,als deze van een label van iemand anders voorzien is; u brengt anderen wellicht in gevaar. Breng geen vergrendeling en labels aan tenzij uw leidinggevende u daartoe instructie heeft gegeven. Ook hier handelt het zich weer om algemene richtlijnen, er kunnen andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Indien labeling niet toegestaan is, dient men uw leidinggevende op montage te raadplegen over de mogelijke vergrendeling. EHBO Op een bouwwerk moet doeltreffende middelen voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig zijn. Deze dienen zodanig opgeborgen te zijn dat ze vrij blijven van stof, verontreiniging en andere niet hygiënische besmetting. Voor de arbeidsinspectie bestaan er twee soorten verbandtrommels om aan bovengenoemde eis te voldoen namelijk: Trommel A die op elke bouw aanwezig moet zijn en trommel B die als aanvulling op grotere bouwwerken aanwezig moet zijn. Op bouwwerken waar meer personen werken moet een gediplomeerd EHBO er aanwezig zijn. Op bouwwerken die door hun bereikbaarheid en/of gevaar extra risico s lopen dient altijd een EHBO er aanwezig te zijn. Uiteraard is het aan te bevelen om op elke bouwwerk een EHBO er te hebben. Indien op een grote bouw de opdrachtgever voor EHBOvoorzieningen zorgt, zorg dan dat de telefoonnummers en de bereikbaarheid in het algemeen bij u bekend is. Gevaarlijke stoffen Als we spreken over gevaarlijke stoffen denken we meestal aan toxische (giftige stoffen.) Omat dit niet altijd het geval is kunnen we beter de volgende definitie gebruiken: Als een stof gevaarlijk is, wil dat zeggen dat deze op de werkplek schade aan de gezondheid kan opleveren. Het is belangrijk te bedenken dat gevaarlijke stoffen lang niet altijd als chemische stof herkenbaar zijn. Veel vaker heb je te maken met producten die diverse schadelijke bestanddelen kunnen bevatten. Denk hierbij aan lijmen en verven die vaak organische oplosmiddelen bevatten die op het zenuwstelsel inwerken, of aan schoonmaakmiddelen met vetoplossende stoffen die de huid aantasten. Een bijkomen punt is, dat producten tijdens de bewerking kunnen worden omgezet of ontleed, een voorbeeld hiervan is het lassen van materialen waar nog een coating of verfresten opzitten. Hierdoor ontstaan soms gevaarlijke stoffen die niet in het oorspronkelijke product voorkwamen. Denk bijvoorbeeld aan de koel- en smeermiddelen in zaag/snijmachines. We kunnen uit het voorgaande vaststellen hoe belangrijk het is om in je eigen werkomgeving na te gaan welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zowel de herkenbare als ook de onherkenbare. Asbest De stof asbest is carcinogeen, dat wil zeggen kanker verwekkend. Het is niet zo dat men bij contact met asbest acuut kanker krijgt, dit uit zich meestal pas na jaren. Het bewerken, verwerken of slopen van asbest is verboden. Dit geldt niet voor de erkende en geregistreerde bedrijven. Indien er asbesthoudende materialen bewerkt of gesloopt moet worden,moet hiervoor een sloopplan gemaakt worden en dient dit bij de Arbeidsinspectie te worden gemeld. Mocht het voorkomen dat u bij uw werkzaamheden een vermoeden heeft dat er asbesthoudende materialen verwerkt zijn, meldt dit dan onmiddellijk bij uw leidinggevende. Om te voorkomen dat gedetacheerde van 10kr consult in aanraking komen met asbest of asbesthoudende materialen, moet er reeds bij de voorbereiding en projectbesprekingen aandacht worden besteed aan deze problematiek. << - 6 -

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN HET GEBRUIK VAN VANGNETTEN 1963 blz.1

AANWIJZINGEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN HET GEBRUIK VAN VANGNETTEN 1963 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Naar de praktijk leert, gebeuren elk jaar, o.a. op bouwwerken, ernstige ongevallen doordat personen van een grote hoogte vallen. Artikel 127 van het "Veiligheidsbesluit voor fabrieken

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken op hoogte

Toolbox-meeting Werken op hoogte Toolbox-meeting Werken op hoogte Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Volgens de Arbowet is werken op hoogte: al het werk dat op hoogte

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) is een verzamelnaam voor allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf te beschermen tegen gevaar. PBM

Nadere informatie

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer Betonstaalvlechter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werk is zwaar voor je lichaam. Je werkt in ongunstige

Nadere informatie

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl TEST 3. Vragen les 10 t/m 13 en hetgeen bekend dient te zijn. 49. Wat is verplicht bij gebruik van een uitschuifbare ladder die toegang biedt tot een dak? a. deze ladder moet aan de bovenzijde worden vastgezet

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Toolbox-Meeting. Haakse Slijpmachine

Toolbox-Meeting. Haakse Slijpmachine Toolbox-Meeting Haakse Slijpmachine Inleiding Er vinden veel ongevallen met handslijpmachines (haakse slijper) en vaste slijpmachines plaats, daarom is het zinvol de medewerkers te wijzen op de gevaren

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

Examenopgaven Basisveiligheid

Examenopgaven Basisveiligheid Dit VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en is hiervoor vrijelijk te gebruiken. Auteursrechten Examenopgaven Basisveiligheid Evenementcode: Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit

Nadere informatie

Machines en gereedschappen

Machines en gereedschappen Machines en gereedschappen RISICO s Mechanische risico s Gegrepen door bewegende delen Gekneld of geplet raken Getroffen door een wegvliegend deel Doorboord of gestoken worden RISICO s Elektrische risico

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen.

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. BIJLAGE GROEN Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. 3 VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen gevaarlijke

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

veilig werken met DE heftruck

veilig werken met DE heftruck veilig werken met DE heftruck Grote risico s Vooral loodsmedewerkers en technisch personeel werken vaak met heftrucks. Daar gebeuren echter veel ongelukken mee: zo n 200 per jaar. Het gevolg: ernstig letsel

Nadere informatie

Toolbox: Veilig werken met een heftruck

Toolbox: Veilig werken met een heftruck Toolbox: Veilig werken met een heftruck Inleiding Er gebeuren elk jaar ongeveer 4000 incidenten en ongevallen met heftrucks in Nederland waarvan 6 met dodelijke afloop. Uit gegevens van de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Bedrijfsvoorschriften& Gedragsregels

Bedrijfsvoorschriften& Gedragsregels Verklein de kans op een ongeval in 60 seconden! Je doet natuurlijk al een laatste minuut check voordat je begint met werken! Of is er toch nog ruimte voor verbetering? Wij geloven van wel Daarom brengen

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

Onderhoud van machines

Onderhoud van machines Nieuwsbrief 60 Winter 2011-2012 Onderhoud van machines Tijdens de wintermaanden zullen enkele machines voor een langere periode niet gebruikt worden. Het ideale moment dus om deze machines te onderwerpen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE HSE guidelines Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE JUISTE GEREEDSCHAPPEN

GEBRUIK VAN DE JUISTE GEREEDSCHAPPEN 1. Hoe gaat u veilig om met gereedschap? Een paar praktische tips: Kies het juiste gereedschap voor de uit te voeren taak. Gebruik gereedschap dat niet onbedoeld kan starten. Gebruik gereedschap met een

Nadere informatie

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 Aluchemie Rotterdam Module Besloten ruimten Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 1 2 Een besloten ruimte is: Iedere ruimte die, onder normale omstandigheden, (grotendeels) van de omgeving is

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Handleiding: minigraafkraan 1000 KG Kubota U10-3

Handleiding: minigraafkraan 1000 KG Kubota U10-3 Handleiding: minigraafkraan 1000 KG Kubota U10-3 Bediening 1 Contactslot 2 Urenteller 3 Waarschuwingslampje 4 Claxonschakelaar 5 Schakelaar werklamp 1 Gashendel 2 Rijhendel (links) 3 Rijhendel (rechts)

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 1 Toepassing van dit pakket 1. Voor supervisors op locatie of degenen die werkzaamheden leiden en

Nadere informatie

Nauwgeleidende ruimte

Nauwgeleidende ruimte TOOLBOXMEETING Nauwgeleidende ruimte VEILIG WERKEN WERKEN MET IN MET EEN WERKEN IN EEN NAUWE GEVAARLIJKE NAUWE GELEIDENDE VEZELS STOFFEN (ASBEST) RUIMTE GELEIDENDE RUIMTE DOEL Doel van dit deel is uitleg

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3 asisveiligheid-v Proefexamen 3 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

SAFETY QUIZ TEST UW (TEAM) KENNIS!

SAFETY QUIZ TEST UW (TEAM) KENNIS! SAFETY QUIZ TEST UW (TEAM) KENNIS! HOE VEILIG BENT U? HOE VEILIG IS UW TEAM? BIJ HET WERKEN AAN LIFTEN? Disclaimer: Dit document is bedoeld als een hulpmiddel naast andere om veiligheidsrisico s te beheersen.

Nadere informatie

3. Omgeving Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn. Zorg voor een overzichtelijke omgeving. Geen wanorde op en rond het kussen.

3. Omgeving Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn. Zorg voor een overzichtelijke omgeving. Geen wanorde op en rond het kussen. Gebruikershandleiding / Veiligheidsnormen 3241 Springkussen Disco Olifant ( Disco Fun Circus ) Het luchtkussen is geschikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Het dient dus niet voor andere doeleinden

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 4 tot en met 9 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001 Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. U bent geslaagd wanneer u

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE guidelines Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat onderdelen

Nadere informatie

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Artikel 4.1. Definities Voor de toepassing van deze paragraaf

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu VGM PLAN Veiligheid, Gezondheid, Milieu uitgave 2008 Inhoud - Inleiding 1 - Algemene veiligheidsregels 2 - Ongevallen en brand 3 - Te ondernemen acties 4 - PBM s 5 - Handgereedschap 6 - Ziekte 7 - Risicoinventarisatie

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Bloembollenteelt en handel

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Bloembollenteelt en handel HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken met ladders

Toolbox-meeting Werken met ladders Toolbox-meeting Werken met ladders Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Werken op hoogte Werken op hoogte is een risicovolle bezigheid. Jaarlijks

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie