Sociaal Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Promen... 3 Hoofdstuk 2: Wat veranderde er in 2012?... 5 Hoofdstuk 3: BuitenGewoon!... 7 Hoofdstuk 4: In het teken van ontwikkeling... 8 Hoofdstuk 5: Opleidingen... 9 Hoofdstuk 6: Personeelsbeleid Hoofdstuk 7: Arbeidsomstandigheden Medewerker van het jaar Promen trots op haar medewerkers in het Huis van de Stad!

3 Voorwoord Voor u ligt het sociaal jaarverslag van Promen van In dit jaarverslag wordt een weergave gegeven van de werkzaamheden van Promen is door velen binnen Promen als een turbulent jaar ervaren, in dit jaar is immers een forse organisatiewijziging doorgevoerd. Met name de samenvoeging van de bedrijfsonderdelen Mens&Werk en Productiewerk heeft grote impact gehad op de organisatie. De vernieuwde organisatiestructuur betekent wel dat Promen nu beter voorbereid is op de uitvoering van zijn taken. Meer van binnen naar buiten denken en organiseren (wat vraagt de markt en de klant) en meer sturing op ontwikkeling van onze medewerkers zijn bij het ontwerp belangrijke uitgangspunten geweest. Langs deze lijnen zal ook in 2013 verdere organisatieontwikkeling plaatsvinden. De ontwikkeling van een organisatie die niet naar binnen, maar juist naar buiten is gericht is een belangrijke stap voorwaarts. In 2012 is hiervoor in verschillende projecten aandacht geweest, waaronder het project BuitenGewoon!, waardoor een groot aantal mensen een werkplek bij een reguliere werkgever heeft gekregen. In 2012 zijn belangrijke ervaringen opgedaan om ook in de toekomst werk en begeleiding te kunnen bieden aan hen die het nodig hebben en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan hen die hiervan gebruik kunnen en willen maken. Dat is ook passend in het licht van het sociaal akkoord dat recentelijk is afgesloten. De politieke verschuivingen, die er toe hebben geleid dat de Wet Werken naar Vermogen is vervangen door de Participatiewet, dwingen ertoe steeds te blijven inspelen op een snel veranderende omgeving. Met de stappen die in 2012 reeds zijn gezet, heeft Promen de goede koers om zich in deze ontwikkeling goed te positioneren. Dat biedt ons volop vertrouwen om verder te bouwen aan deze prachtige organisatie. David van Maanen en Henk de Bruyn Directie Promen 2

4 Hoofdstuk 1: Promen Het bedrijf Promen is werkzaam op het gebied van Sociale Werkvoorziening en re-integratie. Promen heeft ongeveer 1600 werknemers in dienst en heeft drie vestigingen, twee in Gouda en één in Capelle a/d IJssel. Promen biedt zinvol werk met maximale ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Promen heeft de mogelijkheden en de middelen in huis om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk medewerkers extern bij reguliere werkgevers werken, in functies die aansluiten bij hun capaciteiten, ervaring en ambitie. Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij (reguliere) werkgevers te plaatsen omdat we de zelfstandigheid en de emancipatie van mensen met een arbeidsbeperking willen bevorderen. WSW Promen biedt zinvol werk en maximale ontwikkelingsmogelijkheden aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij plaatst Promen zoveel mogelijk mensen bij werkgevers op de arbeidsmarkt. In 2012 waren in totaal 1363 medewerkers in de WSW werkzaam bij Promen (totaal 1254 FTE). De leeftijdsopbouw is binnen Promen anders dan bij een gemiddelde werkgever. Bij Promen is het grootste aantal medewerkers, ruim één derde van het totaal aantal medewerkers, tussen de 45 en 55 jaar oud. Ruim een kwart van de medewerkers is ouder dan 55 jaar. Maar drie procent van de medewerkers is jonger dan 25. Met deze leeftijdsopbouw in de organisatie moet er de komende jaren rekening gehouden worden met een forse uitstroom, omdat een groot aantal mensen binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. De instroom binnen Promen zal de komende jaren, door vernieuwde regelgeving, naar verwachting juist afnemen. Het aantal mensen dat werkzaam is voor Promen zal de komende jaren dus gaan dalen. 3

5 Vernieuwde koers De omgeving van Promen is vanwege de politieke invloed aan verandering onderhevig. De WSW als aparte regeling zal (geleidelijk) verdwijnen. Er komt één regeling voor toeleiding en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten en het UWV kunnen voor de uitvoering van deze regeling diverse partijen inschakelen. Promen krijgt daarmee, ook voor onze traditionele WSW-doelgroep, te maken met toenemende concurrentie. Aan Promen de taak om medewerkers binnen hun capaciteiten tegen een eerlijke vergoeding op de arbeidsmarkt uit te plaatsen. Promen wil gemeenten als klant en als eigenaar helpen door mee te denken en voorzetten te geven voor het terugdringen van subsidielast en door werkzoekenden zo dicht mogelijk te plaatsen op de arbeidsmarkt. In 2012 is ingezet op innovatie door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners, bedrijven en bemiddelingsbedrijven om zo de detachering en begeleiding te versterken. In de vernieuwde koers van Promen is het uitbouwen van duurzame plaatsingen bij reguliere werkgevers het doel. Dit doen we door mensen zoveel mogelijk te plaatsen bij reguliere werkgevers. Het is van belang dat er een netwerk van bestaande werkgevers beschikbaar is en verder wordt verstevigd tot strategische partnerships. Nieuwe netwerken worden opgebouwd voor de best passende marktsegmenten. Door intensief case management en unieke Promen skills in het bepalen en ontwikkelen van mensen gericht op de hoogste werkladder en loonwaarde kan medewerkers zo een passende werkplek worden geboden. Ook wordt innovatie ingezet om de verdiencapaciteit te vergroten. Samenstelling bestuur en directie Promen werkt in opdracht van de volgende gemeenten: Gouda, Bergambacht, Boskoop, Reeuwijk, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Capelle a/d IJssel, Nederlek, Krimpen a/d IJssel en Zuidplas. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Voorzitter van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur is mevrouw M.J.C. Suijker, wethouder te Gouda. Het Dagelijks Bestuur bestaat verder uit de heer E.M.C. Faassen (wethouder te Capelle a/d IJssel), de heer J. Blankenberg (wethouder te Krimpen a/d IJssel) en mevrouw Th.M.B. Gerts (wethouder te Waddinxveen). De interim directie van Promen werd tot 21 december 2012 gevormd door mevrouw Conny Westdijk-Wilkes. Met ingang van 5 juni 2012 is de heer Henk de Bruyn bij Promen in dienst getreden als Financieel Directeur. Medezeggenschap De medezeggenschap bij Promen is geregeld door een gekozen ondernemingsraad. De ondernemingsraad stelt zich tot doel het welzijn van de medewerkers in de organisatie te bevorderen zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad is een serieuze gesprekspartner van de directie en kan - binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden - een directe bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. 4

6 Hoofdstuk 2: Wat veranderde er in 2012? In 2012 heeft een forse wijziging in de organisatie plaatsgevonden, wat voor onrust in de organisatie heeft gezorgd. Promen heeft van een aantal afscheid moeten nemen. In dit hoofdstuk wordt een beeld gevormd van de noodzaak van de herstructurering, hoe de herstructurering vorm heeft gekregen en hoe Promen vanaf 2012 is opgebouwd. Organisatiewijzigingen In 2012 zijn landelijk grote veranderingen ingezet rond de re-integratie in het algemeen en rond de WSW specifiek. Een heroriëntatie om te anticiperen op de veranderingen is noodzakelijk mede door de zeer forse kortingen op re-integratiebudgetten en op het WSW budget. De kortingen op het budget hebben Promen gedwongen kritisch naar de interne organisatie te kijken en waar nodig de organisatie te veranderen. In 2012 is er accent gelegd op onderstaande punten; 1. afbouw van boventallige formatie; 2. sterk accent op doorstroom van WSW-medewerkers; 3. verlaging van (overblijvende) bedrijfskosten; 4. afbouw van de infrastructuur. Veel medewerkers die voorheen beschut binnen werkten, worden ontwikkeld om ook beschut buiten te kunnen gaan werken. Organisatiestructuur Met het doorvoeren van de herstructurering is een organisatie ontstaan zoals deze, weergegeven in onderstaande figuur. 5

7 Met de samenvoeging van de clusters Mens & Werk en Productiewerk in juni 2012 is een efficiëntere, goedkopere en daadkrachtigere organisatie ontstaan waarin meer en beter wordt samengewerkt. Door de samenvoeging van twee bedrijfsonderdelen kunnen de processen efficiënter en effectiever worden ingericht. Daarnaast heeft het Shared Service Centrum vorm gekregen. Het Shared Service Centrum bevat stafdiensten die niet decentraal in de bedrijfsonderdelen zijn belegd. Deze stafdiensten worden centraal aangestuurd vanwege het grote belang voor Promen in zijn geheel. In het Shared Service Centrum zijn de activiteiten van Marketing, PR & Communicatie, Automatisering, Salarisadministratie, Bestuurssecretariaat en de Financiële administratie opgenomen. De decentralisatie en afbouw van staf en overhead heeft de meest ingrijpende organisatiewijziging met zich meegebracht; stafdiensten zijn ondergebracht bij de verschillende bedrijfsonderdelen. 6

8 Hoofdstuk 3: BuitenGewoon! Het project BuitenGewoon! is in september 2012 na 1,5 jaar afgerond. Dit project had als doel om de beweging van de medewerker van binnen naar buiten te versterken. Het plaatsen van 320 medewerkers (250 SE) in 2012 buiten Promen was hierin het doel. Tijdens het project is er gewerkt aan de ontschotting tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. De uitdaging om medewerkers buiten een werkplek te bieden heeft ook in 2013 hoge prioriteit! Promen heeft het afgelopen jaar fors ingezet om door middel van het project BuitenGewoon! medewerkers hoger op de werkladder te plaatsen. In de markt is er continue gezocht naar mogelijkheden om medewerkers te plaatsen op een reguliere werkplek, door samen met opdrachtgevers te kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding of door het actief benaderen van nieuwe werkgevers. Door middel van de arbeidsontwikkelmethodiek Profiel zijn de afdelingsmanagers en jobcoaches samen met de medewerker aan de slag gegaan om de volgende stap te kunnen maken. Door medewerkers goed te informeren en voor te bereiden op de stap naar buiten, heeft een grote groep medewerkers in 2012 de stap naar buiten durven en kunnen maken. De inspanningen die binnen de organisatie zijn verricht, hebben er uiteindelijk toe geleid dat een aantal medewerkers de stap naar buiten heeft gezet. Van binnen naar Van Wachtlijst buiten geplaatst Totaal Groepsdetachering 14,6 128,3 142,9 Groen & Schoon 62,9 58,0 120,9 Individuele detachering 8,8 41,8 50,6 Begeleid Werken 14,6 2,3 16,9 Totaal Promen 100,9 230,4 331,3 De uitdaging om medewerkers buiten een werkplek te bieden blijft in 2013 hoge prioriteit hebben. Promen zal blijven investeren in de relatie met werkgevers in de regio zodat ook in 2013 medewerkers de stap kunnen maken naar een arbeidsplaats bij een reguliere werkgever. Om de vraag vanuit de werkgevers en het aanbod vanuit Promen beter op elkaar af te stemmen, zal Promen moeten investeren in de ontwikkeling van de medewerker, zodat er betere aansluiting ontstaat tussen vacatures en medewerker. 7

9 Hoofdstuk 4: In het teken van ontwikkeling De prioriteit in 2012 heeft met name gelegen bij de doorgevoerde organisatorische wijzigingen, om van Promen een toekomstbestendige organisatie te maken. De inspanningen die in 2012 zijn geleverd om onze mensen op te leiden om een nieuwe stap op de werkladder te maken, zullen in 2013 verder de aandacht krijgen die zij verdienen. In 2013 is het dan ook tijd om ons volledig te richten op de blik naar buiten; met als uiterst haalbaar doel, een duurzame plaatsing bij een werkgever belooft dan ook een spannend jaar te worden. Komend jaar staat volledig in teken van ontwikkelen. Niet alleen de medewerkers van Promen die al gedetacheerd zijn krijgen trainingen, maar ook de mensen die nu binnen de muren van Promen werken. Ook leidinggevenden krijgen verschillende cursussen aangeboden, zodat het coachen van medewerkers speerpunt wordt. Ook e-learning, waarin medewerkers via de computer, waar mogelijk, zelfstandig vaardigheden kunnen trainen, zal in 2013 geïntroduceerd worden. Op deze manier halen we het beste uit onze medewerkers! Bijna alles dat nodig is om medewerkers te trainen en te ontwikkelen naar een trede hoger op de werkladder, is al in de organisatie aanwezig. In 2013 zal alle kennis en kunde worden gebruikt om de stap naar buiten mogelijk te maken. 8

10 Hoofdstuk 5: Opleidingen Promen stimuleert door het aanbieden van opleidingen de ontwikkeling van de medewerkers. Om de doorstroom en plaatsing bij een reguliere werkgever te realiseren zijn zowel vakvaardigheden als werknemersvaardigheden belangrijk. Leidinggevenden hebben met de arbeidsontwikkelingmethodiek het gereedschap om samen met de medewerker te werken aan werknemersvaardigheden. Ontwikkeling van medewerkers gebeurt veel on the job, in samenwerking met de afdelingsmanager of jobcoach. Dit doen we door individuele begeleiding, ondersteuning, aanpassingen van de werkplek en het bieden van opleidingen en cursussen die voldoen aan de ontwikkelingsbehoefte van de medeweker. Meetbare ontwikkeling De arbeidsontwikkelmethodiek Profiel is in 2012 geïmplementeerd in de organisatie. Alle afdelingsmanagers en jobcoaches hebben trainingen gehad zodat zij de methodiek kunnen toepassen. De trainingen richtten zich op het gebruik van de werknemerscompetenties, het scoren en het invullen en uitvoeren van het Individueel Ontwikkelplan. In de trainingen is veel aandacht geweest voor de coachingsvaardigheden die een leidinggevende nodig heeft om de methodiek toe te passen. De training was praktijkgericht zodat de afdelingsmanagers en jobcoaches direct aan de slag konden. De methodiek is gebaseerd op werknemerscompetenties. Leidinggevenden vullen samen met de medewerker een scorecard in waarop de werknemerscompetenties van de medewerker worden gescoord. Deze score is gekoppeld aan de werkladder, zodat inzichtelijk wordt waar de medewerker staat. Vervolgens worden in het Individueel Ontwikkelingsplan de stappen beschreven die er toe moeten leiden dat de medewerker een volgende stap kan maken op de werkladder. Doordat de scorecard en het Individueel Ontwikkelingsplan gekoppeld is aan het personeelsvolgsysteem, is de ontwikkeling van medewerkers meetbaar. 9

11 Stimuleren van vaardigheden Intern worden er voor de doelgroep medewerkers verschillende trainingen georganiseerd door de interne trainer van Promen. De trainingen kunnen door middel van maatwerk worden afgestemd op de behoefte van een groep medewerkers. Sollicitatietraining, motivatietraining, de training Op Eigen Kracht (OEK) en een weerbaarheidstraining zijn voorbeelden van deze trainingen. Door de aanwezigheid van een interne trainer is het mogelijk om maatwerk te leveren en waar nodig snel in te spelen op de behoefte van de medewerker. De trainingen werden door de cursisten goed ontvangen. Ook de staf en leiding heeft trainingen gekregen om de vaardigheden te versterken voor wat betreft de begeleiding van medewerkers uit de doelgroep. Een van de deelnemers van de OEK-training: Ik vond het heel spannend. Maar ben wel blij dat ik het heb gedaan. Nu weet ik wat ik wel en niet kan. En wat ik wil! Verder leren kan natuurlijk ook. Soms blijkt uit een Individueel Ontwikkelplan blijkt dat een medewerker beschikt over voldoende werknemersvaardigheden en zich verder wil ontwikkelen op het vakgebied. Voor het aanleren van deze vakvaardigheden worden externe organisaties ingezet, die de medewerkers, uiteraard bij een positief resultaat, voorzien van een vakdiploma. 10

12 Hoofdstuk 6: Personeelsbeleid NIEUWE CAO WSW In november 2012 is er overeenstemming bereikt over de cao wsw. De cao is op verschillende punten gewijzigd. De nieuw overeengekomen cao heeft een looptijd van 1 december 2012 tot en met 31 december De lonen worden structureel verhoogd met 1 % per 1 januari De medewerkers die op 1 maart 2013 in dienst zijn ontvangen tevens een eenmalige uitkering van 170 euro bruto. Vakantiewetgeving In 2012 zijn de nieuwe regels rondom de wettelijke verlofuren ingegaan. De nieuwe wet regelt dat werknemers hun wettelijke verlofuren binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Niet opgenomen wettelijke verlofuren vervallen na anderhalf jaar. Er is ook een verandering bij de opbouw van vakantiedagen gedurende ziekte. Per 1 januari 2012 bouwt een medewerker wettelijke verlofuren op tijdens ziekte. Dit heeft gevolgen voor de opname van verlof tijdens ziekte. AOW-DATUM De AOW-gerechtigde leeftijd zal de komende jaren opschuiven. In 2012 is de datum van ingang van de AOW-uitkering opgeschoven naar de datum waarop iemand 65 wordt. De cao volgt de AOWgerechtigde leeftijd bij het aflopen van het dienstverband van rechtswege. Ziekteverzuim Het voorkomen van ziekteverzuim krijgt veel aandacht binnen Promen. Niet alleen betekent een zieke medewerker verlies aan productiecapaciteit, ook is het voor de medewerkers beter aan het werk te zijn dan ziek thuis te zitten. Het verzuimpercentage van het doelgroeppersoneel bedroeg in %. In 2011 was dit 14,3%. In 2012 heeft er daarom een lichte daling van het verzuimpercentage van het doelgroep personeel plaatsgevonden ten opzichte van Het verzuimpercentage wordt beïnvloed door het aantal ziekmeldingen en de duur van de verzuimperioden. Het aantal meldingen (2,2 per medewerker per jaar) ligt, ondanks de aandacht voor frequent verzuim boven het landelijk gemiddelde voor WSW-personeel (ongeveer 1,9 per medewerker per jaar). Bij staf en leiding (totaal) is het verzuimpercentage met 2,2% gedaald. 11

13 Geschillencommissie Promen kent een geschillenregeling voor de behandeling van klachten van medewerkers. Klachten kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgever, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad en een onafhankelijke voorzitter. In 2012 zijn er zes klachten gemeld bij de geschillencommissie. De geschillencommissie heeft in vier van de zes gevallen geadviseerd het besluit te handhaven. Onderwerp klacht 1. Het niet nakomen van de afspraken naar aanleiding van de zitting bij de geschillencommissie Advies Oorspronkelijk besluit blijft gehandhaafd 2. Aansprakelijkheid naar aanleiding van een bedrijfsongeval Oorspronkelijk besluit blijft gehandhaafd 3. Beoordelingen en daaruit voortvloeiende consequenties Oorspronkelijk besluit gehandhaafd, afwijkend van advies Commissie 4. Overplaatsing wegens intimidatie en weggeven van artikelen Oorspronkelijk besluit blijft gehandhaafd, wel excuusbrief namens de directie 5. Medewerker uit zijn functie gezet Oorspronkelijk besluit blijft gehandhaafd 6. Het niet beschreven zijn van de functie en de toekenning van de juiste beloning Afwijkend advies, functie dient alsnog beschreven te worden Vertrouwenspersoon Promen heeft in elk bedrijfsonderdeel een aantal vertrouwenspersonen die de medewerkers ondersteunen wanneer zij menen onheus te zijn bejegend. Voorvallen van ongewenst gedrag worden gemeld bij de coördinator. Deze registreert het voorval en gaat in overleg met de leidinggevende. Hieronder is het aantal meldingen weergeven. De meldingen zijn met betrokkene opgelost of er zijn passende maatregelen genomen om te zorgen dat dit ongewenste gedrag stopt. Aantal meldingen bij vertrouwenspersoon 2012 Seksuele intimidatie 10 Intimidatie, pesten, agressie en geweld 42 Discriminatie 1 Totaal 53 12

14 Hoofdstuk 7: Arbeidsomstandigheden Werkplekaanpassingen Promen vindt het belangrijk om medewerkers een goede en veilige werkplek te bieden, zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren. In 2012 zijn er 193 aanvragen gedaan om een werkplek aan te passen of ergonomische middelen aan te schaffen. Afdeling KAM heeft 99% van de aanvragen zelf af kunnen handelen, bij 1% van de aanvragen was het nodig een externe deskundige te raadplegen. Er zijn 102 ergonomische investeringen gedaan en bij 75 aanvragen is de werkplek opnieuw ingericht of zijn de werkprocessen aangepast. De meeste ergonomische aanpassingen betreffen aangepaste werkstoelen, orthopedische veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, werktafels en bureaumiddelen. In 2011 en 2012 is de bedrijfsmanager van Groen & Schoon begonnen om het machinepark te vervangen en te verbeteren. Er zijn motor heggenscharen vervangen door veiligere elektrische heggenscharen. Ook zijn er drie elektrische schoffels gekocht, die de medewerkers fysiek ontlasten. Daarnaast kunnen er grotere oppervlaktes bewerkt worden. Bedrijfsongevallen In 2012 vonden er 21 bedrijfsongevallen plaats, een lichte daling ten opzichte van 2011 toen er nog 23 bedrijfsongevallen plaatsvonden. De ongevallen zijn geanalyseerd en waar nodig zijn werkprocessen aangepast. Bij Groen & Schoon heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een nieuw opgezet programma, waarbij medewerkers opnieuw werkinstructies krijgen. Er is 18 maal melding van een bijna-ongeval gedaan. Naar aanleiding van deze meldingen is 13 maal een werkplek veiliger gemaakt door aanpassingen. Bedrijfshulpverlening Bij Promen is de bedrijfshulpverlening georganiseerd in calamiteitenteams. Elke locatie heeft een calamiteitenteam. Door veranderingen de organisatiestructuur en personeelsbezetting is er veel moeite gedaan om op alle locaties een volwaardig team te behouden. Elk jaar gaan de bhv ers op herhaling en worden nieuwe medewerkers aangemeld voor een opleiding. In 2012 hebben er op elke locatie ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. RI&E In 2012 is begonnen met de uitvoer van een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI& E) voor de gehele organisatie. Het daaruit voortvloeiende plan van aanpak, waarin alle acties staan vermeld, wordt per kwartaal door ieder bedrijfsonderdeel doorgenomen en geactualiseerd. 13

15 Medewerker van het jaar 2012 Danielle van der Veen is uit vijf genomineerden gekozen als medewerker van het jaar. Daniëlle is gedetacheerd bij SWOB, Stichting Welzijn Ouderen in Bergambacht. Ze heeft daar eerst stage gelopen, maar alle partijen waren zo enthousiast dat ze is aangenomen. Klantvriendelijkheid, geduld en dienstverlening zijn haar op het lijf geschreven, dit zijn kwaliteiten die ze bij SWOB keihard nodig heeft. Haar zelfvertrouwen is enorm gegroeid en dat straalt ze ook uit. Daniëlle heeft te maken met oudere mensen die vaak meer hulp en ondersteuning nodig hebben en ze heeft het in zich om mensen op een correcte manier te behandelen. Tijdens de officiële verkiezing werd zij uitgebreid gefeliciteerd en bedankt voor haar inzet. Uitreiking prijs Medewerker van het jaar, v.l.n.r. Danielle van der Veen en andere genomineerden Joke van Loopik, Jolanda Abbing en Margreet van de Kleut. Michelle de Bruin kon er helaas niet bij zijn. 14

16 Promen trots op haar medewerkers in het Huis van de Stad! Werken in een gloednieuwe omgeving, waar alle spullen nieuw zijn. Wie wil dit niet? Medewerkers van Promen, die wilden werken in het bedrijfsrestaurant van het Huis van de Stad, konden op 4 juni genieten. Hoewel alles was nieuw, nog niets was getest, dus het was even wennen. Ook voor de gebruikers, de medewerkers van de gemeente Gouda, was het wennen. De bedoeling is dat de bezoekers aan het bedrijfsrestaurant kunnen genieten van de verse artikelen die klaar worden gemaakt door o.a. de medewerkers van Promen. De werkplekken in het restaurant zijn zo populair dat er zelfs een wachtlijst is! Voorman Edwin Geerts heeft er in ieder geval zin in. Hij is de kok van het gezelschap en maakt voor je ogen een lekkere maaltijd. Naast dit is er de mogelijkheid om de hele dag verse koffie en een broodje te bestellen. De werkplekken in het bedrijfsrestaurant zijn zo gewild dat er zelfs een wachtlijst is. De opstart van de schoonmaak door Promen in het Huis van de Stad is door gemeente Gouda ook erg goed ontvangen. De medewerkers van Promen beginnen nu te wennen, maar het was best even raar als je zeven weken geleden nog binnen (beschut) op een afdeling zat en nu als volwaardig schoonmaker in een groot pand aan de slag bent. We zijn trots op onze schoonmakers en onze cateraars die in het Huis van de Stad aan de slag zijn! 15

17 Foto s: Astrid den Haan Promen Promen Promen Zuider IJsseldijk 46 Mient 3-7 Marconistraat PB Gouda 2903 LC Capelle a/d IJssel 2809 PD Gouda 16

PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 3 PROMEN AAN HET WERK Medewerkers aan de slag bij het Huis van de Stad in Gouda. 1 Voorwoord Ons doel is om iedereen die bij ons werkt goed en passend werk

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 06

Sociaal Jaarverslag 06 Sociaal Jaarverslag 06 Inhoudsopgave De mens centraal 3 Inleiding: de mens centraal 5 Oog voor 2006 Levensfasebewust personeelsbeleid Langer doorwerken Contractwisseling 9 Hartverwarmende zaken Lekker

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Re-integratie van cliënten met een psychische beperking

Re-integratie van cliënten met een psychische beperking Re-integratie van cliënten met een psychische beperking Een bedrijfsmodel voor de sociale werkvoorziening drs.tom de Haas CMC drs. Carola Renders KOCK I n h o u d s o p g a v e Pagina I n h o u d s o p

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie