Sociaal Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Promen... 3 Hoofdstuk 2: Wat veranderde er in 2012?... 5 Hoofdstuk 3: BuitenGewoon!... 7 Hoofdstuk 4: In het teken van ontwikkeling... 8 Hoofdstuk 5: Opleidingen... 9 Hoofdstuk 6: Personeelsbeleid Hoofdstuk 7: Arbeidsomstandigheden Medewerker van het jaar Promen trots op haar medewerkers in het Huis van de Stad!

3 Voorwoord Voor u ligt het sociaal jaarverslag van Promen van In dit jaarverslag wordt een weergave gegeven van de werkzaamheden van Promen is door velen binnen Promen als een turbulent jaar ervaren, in dit jaar is immers een forse organisatiewijziging doorgevoerd. Met name de samenvoeging van de bedrijfsonderdelen Mens&Werk en Productiewerk heeft grote impact gehad op de organisatie. De vernieuwde organisatiestructuur betekent wel dat Promen nu beter voorbereid is op de uitvoering van zijn taken. Meer van binnen naar buiten denken en organiseren (wat vraagt de markt en de klant) en meer sturing op ontwikkeling van onze medewerkers zijn bij het ontwerp belangrijke uitgangspunten geweest. Langs deze lijnen zal ook in 2013 verdere organisatieontwikkeling plaatsvinden. De ontwikkeling van een organisatie die niet naar binnen, maar juist naar buiten is gericht is een belangrijke stap voorwaarts. In 2012 is hiervoor in verschillende projecten aandacht geweest, waaronder het project BuitenGewoon!, waardoor een groot aantal mensen een werkplek bij een reguliere werkgever heeft gekregen. In 2012 zijn belangrijke ervaringen opgedaan om ook in de toekomst werk en begeleiding te kunnen bieden aan hen die het nodig hebben en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan hen die hiervan gebruik kunnen en willen maken. Dat is ook passend in het licht van het sociaal akkoord dat recentelijk is afgesloten. De politieke verschuivingen, die er toe hebben geleid dat de Wet Werken naar Vermogen is vervangen door de Participatiewet, dwingen ertoe steeds te blijven inspelen op een snel veranderende omgeving. Met de stappen die in 2012 reeds zijn gezet, heeft Promen de goede koers om zich in deze ontwikkeling goed te positioneren. Dat biedt ons volop vertrouwen om verder te bouwen aan deze prachtige organisatie. David van Maanen en Henk de Bruyn Directie Promen 2

4 Hoofdstuk 1: Promen Het bedrijf Promen is werkzaam op het gebied van Sociale Werkvoorziening en re-integratie. Promen heeft ongeveer 1600 werknemers in dienst en heeft drie vestigingen, twee in Gouda en één in Capelle a/d IJssel. Promen biedt zinvol werk met maximale ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Promen heeft de mogelijkheden en de middelen in huis om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk medewerkers extern bij reguliere werkgevers werken, in functies die aansluiten bij hun capaciteiten, ervaring en ambitie. Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij (reguliere) werkgevers te plaatsen omdat we de zelfstandigheid en de emancipatie van mensen met een arbeidsbeperking willen bevorderen. WSW Promen biedt zinvol werk en maximale ontwikkelingsmogelijkheden aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij plaatst Promen zoveel mogelijk mensen bij werkgevers op de arbeidsmarkt. In 2012 waren in totaal 1363 medewerkers in de WSW werkzaam bij Promen (totaal 1254 FTE). De leeftijdsopbouw is binnen Promen anders dan bij een gemiddelde werkgever. Bij Promen is het grootste aantal medewerkers, ruim één derde van het totaal aantal medewerkers, tussen de 45 en 55 jaar oud. Ruim een kwart van de medewerkers is ouder dan 55 jaar. Maar drie procent van de medewerkers is jonger dan 25. Met deze leeftijdsopbouw in de organisatie moet er de komende jaren rekening gehouden worden met een forse uitstroom, omdat een groot aantal mensen binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. De instroom binnen Promen zal de komende jaren, door vernieuwde regelgeving, naar verwachting juist afnemen. Het aantal mensen dat werkzaam is voor Promen zal de komende jaren dus gaan dalen. 3

5 Vernieuwde koers De omgeving van Promen is vanwege de politieke invloed aan verandering onderhevig. De WSW als aparte regeling zal (geleidelijk) verdwijnen. Er komt één regeling voor toeleiding en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten en het UWV kunnen voor de uitvoering van deze regeling diverse partijen inschakelen. Promen krijgt daarmee, ook voor onze traditionele WSW-doelgroep, te maken met toenemende concurrentie. Aan Promen de taak om medewerkers binnen hun capaciteiten tegen een eerlijke vergoeding op de arbeidsmarkt uit te plaatsen. Promen wil gemeenten als klant en als eigenaar helpen door mee te denken en voorzetten te geven voor het terugdringen van subsidielast en door werkzoekenden zo dicht mogelijk te plaatsen op de arbeidsmarkt. In 2012 is ingezet op innovatie door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners, bedrijven en bemiddelingsbedrijven om zo de detachering en begeleiding te versterken. In de vernieuwde koers van Promen is het uitbouwen van duurzame plaatsingen bij reguliere werkgevers het doel. Dit doen we door mensen zoveel mogelijk te plaatsen bij reguliere werkgevers. Het is van belang dat er een netwerk van bestaande werkgevers beschikbaar is en verder wordt verstevigd tot strategische partnerships. Nieuwe netwerken worden opgebouwd voor de best passende marktsegmenten. Door intensief case management en unieke Promen skills in het bepalen en ontwikkelen van mensen gericht op de hoogste werkladder en loonwaarde kan medewerkers zo een passende werkplek worden geboden. Ook wordt innovatie ingezet om de verdiencapaciteit te vergroten. Samenstelling bestuur en directie Promen werkt in opdracht van de volgende gemeenten: Gouda, Bergambacht, Boskoop, Reeuwijk, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Capelle a/d IJssel, Nederlek, Krimpen a/d IJssel en Zuidplas. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Voorzitter van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur is mevrouw M.J.C. Suijker, wethouder te Gouda. Het Dagelijks Bestuur bestaat verder uit de heer E.M.C. Faassen (wethouder te Capelle a/d IJssel), de heer J. Blankenberg (wethouder te Krimpen a/d IJssel) en mevrouw Th.M.B. Gerts (wethouder te Waddinxveen). De interim directie van Promen werd tot 21 december 2012 gevormd door mevrouw Conny Westdijk-Wilkes. Met ingang van 5 juni 2012 is de heer Henk de Bruyn bij Promen in dienst getreden als Financieel Directeur. Medezeggenschap De medezeggenschap bij Promen is geregeld door een gekozen ondernemingsraad. De ondernemingsraad stelt zich tot doel het welzijn van de medewerkers in de organisatie te bevorderen zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad is een serieuze gesprekspartner van de directie en kan - binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden - een directe bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. 4

6 Hoofdstuk 2: Wat veranderde er in 2012? In 2012 heeft een forse wijziging in de organisatie plaatsgevonden, wat voor onrust in de organisatie heeft gezorgd. Promen heeft van een aantal afscheid moeten nemen. In dit hoofdstuk wordt een beeld gevormd van de noodzaak van de herstructurering, hoe de herstructurering vorm heeft gekregen en hoe Promen vanaf 2012 is opgebouwd. Organisatiewijzigingen In 2012 zijn landelijk grote veranderingen ingezet rond de re-integratie in het algemeen en rond de WSW specifiek. Een heroriëntatie om te anticiperen op de veranderingen is noodzakelijk mede door de zeer forse kortingen op re-integratiebudgetten en op het WSW budget. De kortingen op het budget hebben Promen gedwongen kritisch naar de interne organisatie te kijken en waar nodig de organisatie te veranderen. In 2012 is er accent gelegd op onderstaande punten; 1. afbouw van boventallige formatie; 2. sterk accent op doorstroom van WSW-medewerkers; 3. verlaging van (overblijvende) bedrijfskosten; 4. afbouw van de infrastructuur. Veel medewerkers die voorheen beschut binnen werkten, worden ontwikkeld om ook beschut buiten te kunnen gaan werken. Organisatiestructuur Met het doorvoeren van de herstructurering is een organisatie ontstaan zoals deze, weergegeven in onderstaande figuur. 5

7 Met de samenvoeging van de clusters Mens & Werk en Productiewerk in juni 2012 is een efficiëntere, goedkopere en daadkrachtigere organisatie ontstaan waarin meer en beter wordt samengewerkt. Door de samenvoeging van twee bedrijfsonderdelen kunnen de processen efficiënter en effectiever worden ingericht. Daarnaast heeft het Shared Service Centrum vorm gekregen. Het Shared Service Centrum bevat stafdiensten die niet decentraal in de bedrijfsonderdelen zijn belegd. Deze stafdiensten worden centraal aangestuurd vanwege het grote belang voor Promen in zijn geheel. In het Shared Service Centrum zijn de activiteiten van Marketing, PR & Communicatie, Automatisering, Salarisadministratie, Bestuurssecretariaat en de Financiële administratie opgenomen. De decentralisatie en afbouw van staf en overhead heeft de meest ingrijpende organisatiewijziging met zich meegebracht; stafdiensten zijn ondergebracht bij de verschillende bedrijfsonderdelen. 6

8 Hoofdstuk 3: BuitenGewoon! Het project BuitenGewoon! is in september 2012 na 1,5 jaar afgerond. Dit project had als doel om de beweging van de medewerker van binnen naar buiten te versterken. Het plaatsen van 320 medewerkers (250 SE) in 2012 buiten Promen was hierin het doel. Tijdens het project is er gewerkt aan de ontschotting tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. De uitdaging om medewerkers buiten een werkplek te bieden heeft ook in 2013 hoge prioriteit! Promen heeft het afgelopen jaar fors ingezet om door middel van het project BuitenGewoon! medewerkers hoger op de werkladder te plaatsen. In de markt is er continue gezocht naar mogelijkheden om medewerkers te plaatsen op een reguliere werkplek, door samen met opdrachtgevers te kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding of door het actief benaderen van nieuwe werkgevers. Door middel van de arbeidsontwikkelmethodiek Profiel zijn de afdelingsmanagers en jobcoaches samen met de medewerker aan de slag gegaan om de volgende stap te kunnen maken. Door medewerkers goed te informeren en voor te bereiden op de stap naar buiten, heeft een grote groep medewerkers in 2012 de stap naar buiten durven en kunnen maken. De inspanningen die binnen de organisatie zijn verricht, hebben er uiteindelijk toe geleid dat een aantal medewerkers de stap naar buiten heeft gezet. Van binnen naar Van Wachtlijst buiten geplaatst Totaal Groepsdetachering 14,6 128,3 142,9 Groen & Schoon 62,9 58,0 120,9 Individuele detachering 8,8 41,8 50,6 Begeleid Werken 14,6 2,3 16,9 Totaal Promen 100,9 230,4 331,3 De uitdaging om medewerkers buiten een werkplek te bieden blijft in 2013 hoge prioriteit hebben. Promen zal blijven investeren in de relatie met werkgevers in de regio zodat ook in 2013 medewerkers de stap kunnen maken naar een arbeidsplaats bij een reguliere werkgever. Om de vraag vanuit de werkgevers en het aanbod vanuit Promen beter op elkaar af te stemmen, zal Promen moeten investeren in de ontwikkeling van de medewerker, zodat er betere aansluiting ontstaat tussen vacatures en medewerker. 7

9 Hoofdstuk 4: In het teken van ontwikkeling De prioriteit in 2012 heeft met name gelegen bij de doorgevoerde organisatorische wijzigingen, om van Promen een toekomstbestendige organisatie te maken. De inspanningen die in 2012 zijn geleverd om onze mensen op te leiden om een nieuwe stap op de werkladder te maken, zullen in 2013 verder de aandacht krijgen die zij verdienen. In 2013 is het dan ook tijd om ons volledig te richten op de blik naar buiten; met als uiterst haalbaar doel, een duurzame plaatsing bij een werkgever belooft dan ook een spannend jaar te worden. Komend jaar staat volledig in teken van ontwikkelen. Niet alleen de medewerkers van Promen die al gedetacheerd zijn krijgen trainingen, maar ook de mensen die nu binnen de muren van Promen werken. Ook leidinggevenden krijgen verschillende cursussen aangeboden, zodat het coachen van medewerkers speerpunt wordt. Ook e-learning, waarin medewerkers via de computer, waar mogelijk, zelfstandig vaardigheden kunnen trainen, zal in 2013 geïntroduceerd worden. Op deze manier halen we het beste uit onze medewerkers! Bijna alles dat nodig is om medewerkers te trainen en te ontwikkelen naar een trede hoger op de werkladder, is al in de organisatie aanwezig. In 2013 zal alle kennis en kunde worden gebruikt om de stap naar buiten mogelijk te maken. 8

10 Hoofdstuk 5: Opleidingen Promen stimuleert door het aanbieden van opleidingen de ontwikkeling van de medewerkers. Om de doorstroom en plaatsing bij een reguliere werkgever te realiseren zijn zowel vakvaardigheden als werknemersvaardigheden belangrijk. Leidinggevenden hebben met de arbeidsontwikkelingmethodiek het gereedschap om samen met de medewerker te werken aan werknemersvaardigheden. Ontwikkeling van medewerkers gebeurt veel on the job, in samenwerking met de afdelingsmanager of jobcoach. Dit doen we door individuele begeleiding, ondersteuning, aanpassingen van de werkplek en het bieden van opleidingen en cursussen die voldoen aan de ontwikkelingsbehoefte van de medeweker. Meetbare ontwikkeling De arbeidsontwikkelmethodiek Profiel is in 2012 geïmplementeerd in de organisatie. Alle afdelingsmanagers en jobcoaches hebben trainingen gehad zodat zij de methodiek kunnen toepassen. De trainingen richtten zich op het gebruik van de werknemerscompetenties, het scoren en het invullen en uitvoeren van het Individueel Ontwikkelplan. In de trainingen is veel aandacht geweest voor de coachingsvaardigheden die een leidinggevende nodig heeft om de methodiek toe te passen. De training was praktijkgericht zodat de afdelingsmanagers en jobcoaches direct aan de slag konden. De methodiek is gebaseerd op werknemerscompetenties. Leidinggevenden vullen samen met de medewerker een scorecard in waarop de werknemerscompetenties van de medewerker worden gescoord. Deze score is gekoppeld aan de werkladder, zodat inzichtelijk wordt waar de medewerker staat. Vervolgens worden in het Individueel Ontwikkelingsplan de stappen beschreven die er toe moeten leiden dat de medewerker een volgende stap kan maken op de werkladder. Doordat de scorecard en het Individueel Ontwikkelingsplan gekoppeld is aan het personeelsvolgsysteem, is de ontwikkeling van medewerkers meetbaar. 9

11 Stimuleren van vaardigheden Intern worden er voor de doelgroep medewerkers verschillende trainingen georganiseerd door de interne trainer van Promen. De trainingen kunnen door middel van maatwerk worden afgestemd op de behoefte van een groep medewerkers. Sollicitatietraining, motivatietraining, de training Op Eigen Kracht (OEK) en een weerbaarheidstraining zijn voorbeelden van deze trainingen. Door de aanwezigheid van een interne trainer is het mogelijk om maatwerk te leveren en waar nodig snel in te spelen op de behoefte van de medewerker. De trainingen werden door de cursisten goed ontvangen. Ook de staf en leiding heeft trainingen gekregen om de vaardigheden te versterken voor wat betreft de begeleiding van medewerkers uit de doelgroep. Een van de deelnemers van de OEK-training: Ik vond het heel spannend. Maar ben wel blij dat ik het heb gedaan. Nu weet ik wat ik wel en niet kan. En wat ik wil! Verder leren kan natuurlijk ook. Soms blijkt uit een Individueel Ontwikkelplan blijkt dat een medewerker beschikt over voldoende werknemersvaardigheden en zich verder wil ontwikkelen op het vakgebied. Voor het aanleren van deze vakvaardigheden worden externe organisaties ingezet, die de medewerkers, uiteraard bij een positief resultaat, voorzien van een vakdiploma. 10

12 Hoofdstuk 6: Personeelsbeleid NIEUWE CAO WSW In november 2012 is er overeenstemming bereikt over de cao wsw. De cao is op verschillende punten gewijzigd. De nieuw overeengekomen cao heeft een looptijd van 1 december 2012 tot en met 31 december De lonen worden structureel verhoogd met 1 % per 1 januari De medewerkers die op 1 maart 2013 in dienst zijn ontvangen tevens een eenmalige uitkering van 170 euro bruto. Vakantiewetgeving In 2012 zijn de nieuwe regels rondom de wettelijke verlofuren ingegaan. De nieuwe wet regelt dat werknemers hun wettelijke verlofuren binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Niet opgenomen wettelijke verlofuren vervallen na anderhalf jaar. Er is ook een verandering bij de opbouw van vakantiedagen gedurende ziekte. Per 1 januari 2012 bouwt een medewerker wettelijke verlofuren op tijdens ziekte. Dit heeft gevolgen voor de opname van verlof tijdens ziekte. AOW-DATUM De AOW-gerechtigde leeftijd zal de komende jaren opschuiven. In 2012 is de datum van ingang van de AOW-uitkering opgeschoven naar de datum waarop iemand 65 wordt. De cao volgt de AOWgerechtigde leeftijd bij het aflopen van het dienstverband van rechtswege. Ziekteverzuim Het voorkomen van ziekteverzuim krijgt veel aandacht binnen Promen. Niet alleen betekent een zieke medewerker verlies aan productiecapaciteit, ook is het voor de medewerkers beter aan het werk te zijn dan ziek thuis te zitten. Het verzuimpercentage van het doelgroeppersoneel bedroeg in %. In 2011 was dit 14,3%. In 2012 heeft er daarom een lichte daling van het verzuimpercentage van het doelgroep personeel plaatsgevonden ten opzichte van Het verzuimpercentage wordt beïnvloed door het aantal ziekmeldingen en de duur van de verzuimperioden. Het aantal meldingen (2,2 per medewerker per jaar) ligt, ondanks de aandacht voor frequent verzuim boven het landelijk gemiddelde voor WSW-personeel (ongeveer 1,9 per medewerker per jaar). Bij staf en leiding (totaal) is het verzuimpercentage met 2,2% gedaald. 11

13 Geschillencommissie Promen kent een geschillenregeling voor de behandeling van klachten van medewerkers. Klachten kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgever, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad en een onafhankelijke voorzitter. In 2012 zijn er zes klachten gemeld bij de geschillencommissie. De geschillencommissie heeft in vier van de zes gevallen geadviseerd het besluit te handhaven. Onderwerp klacht 1. Het niet nakomen van de afspraken naar aanleiding van de zitting bij de geschillencommissie Advies Oorspronkelijk besluit blijft gehandhaafd 2. Aansprakelijkheid naar aanleiding van een bedrijfsongeval Oorspronkelijk besluit blijft gehandhaafd 3. Beoordelingen en daaruit voortvloeiende consequenties Oorspronkelijk besluit gehandhaafd, afwijkend van advies Commissie 4. Overplaatsing wegens intimidatie en weggeven van artikelen Oorspronkelijk besluit blijft gehandhaafd, wel excuusbrief namens de directie 5. Medewerker uit zijn functie gezet Oorspronkelijk besluit blijft gehandhaafd 6. Het niet beschreven zijn van de functie en de toekenning van de juiste beloning Afwijkend advies, functie dient alsnog beschreven te worden Vertrouwenspersoon Promen heeft in elk bedrijfsonderdeel een aantal vertrouwenspersonen die de medewerkers ondersteunen wanneer zij menen onheus te zijn bejegend. Voorvallen van ongewenst gedrag worden gemeld bij de coördinator. Deze registreert het voorval en gaat in overleg met de leidinggevende. Hieronder is het aantal meldingen weergeven. De meldingen zijn met betrokkene opgelost of er zijn passende maatregelen genomen om te zorgen dat dit ongewenste gedrag stopt. Aantal meldingen bij vertrouwenspersoon 2012 Seksuele intimidatie 10 Intimidatie, pesten, agressie en geweld 42 Discriminatie 1 Totaal 53 12

14 Hoofdstuk 7: Arbeidsomstandigheden Werkplekaanpassingen Promen vindt het belangrijk om medewerkers een goede en veilige werkplek te bieden, zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren. In 2012 zijn er 193 aanvragen gedaan om een werkplek aan te passen of ergonomische middelen aan te schaffen. Afdeling KAM heeft 99% van de aanvragen zelf af kunnen handelen, bij 1% van de aanvragen was het nodig een externe deskundige te raadplegen. Er zijn 102 ergonomische investeringen gedaan en bij 75 aanvragen is de werkplek opnieuw ingericht of zijn de werkprocessen aangepast. De meeste ergonomische aanpassingen betreffen aangepaste werkstoelen, orthopedische veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, werktafels en bureaumiddelen. In 2011 en 2012 is de bedrijfsmanager van Groen & Schoon begonnen om het machinepark te vervangen en te verbeteren. Er zijn motor heggenscharen vervangen door veiligere elektrische heggenscharen. Ook zijn er drie elektrische schoffels gekocht, die de medewerkers fysiek ontlasten. Daarnaast kunnen er grotere oppervlaktes bewerkt worden. Bedrijfsongevallen In 2012 vonden er 21 bedrijfsongevallen plaats, een lichte daling ten opzichte van 2011 toen er nog 23 bedrijfsongevallen plaatsvonden. De ongevallen zijn geanalyseerd en waar nodig zijn werkprocessen aangepast. Bij Groen & Schoon heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een nieuw opgezet programma, waarbij medewerkers opnieuw werkinstructies krijgen. Er is 18 maal melding van een bijna-ongeval gedaan. Naar aanleiding van deze meldingen is 13 maal een werkplek veiliger gemaakt door aanpassingen. Bedrijfshulpverlening Bij Promen is de bedrijfshulpverlening georganiseerd in calamiteitenteams. Elke locatie heeft een calamiteitenteam. Door veranderingen de organisatiestructuur en personeelsbezetting is er veel moeite gedaan om op alle locaties een volwaardig team te behouden. Elk jaar gaan de bhv ers op herhaling en worden nieuwe medewerkers aangemeld voor een opleiding. In 2012 hebben er op elke locatie ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. RI&E In 2012 is begonnen met de uitvoer van een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI& E) voor de gehele organisatie. Het daaruit voortvloeiende plan van aanpak, waarin alle acties staan vermeld, wordt per kwartaal door ieder bedrijfsonderdeel doorgenomen en geactualiseerd. 13

15 Medewerker van het jaar 2012 Danielle van der Veen is uit vijf genomineerden gekozen als medewerker van het jaar. Daniëlle is gedetacheerd bij SWOB, Stichting Welzijn Ouderen in Bergambacht. Ze heeft daar eerst stage gelopen, maar alle partijen waren zo enthousiast dat ze is aangenomen. Klantvriendelijkheid, geduld en dienstverlening zijn haar op het lijf geschreven, dit zijn kwaliteiten die ze bij SWOB keihard nodig heeft. Haar zelfvertrouwen is enorm gegroeid en dat straalt ze ook uit. Daniëlle heeft te maken met oudere mensen die vaak meer hulp en ondersteuning nodig hebben en ze heeft het in zich om mensen op een correcte manier te behandelen. Tijdens de officiële verkiezing werd zij uitgebreid gefeliciteerd en bedankt voor haar inzet. Uitreiking prijs Medewerker van het jaar, v.l.n.r. Danielle van der Veen en andere genomineerden Joke van Loopik, Jolanda Abbing en Margreet van de Kleut. Michelle de Bruin kon er helaas niet bij zijn. 14

16 Promen trots op haar medewerkers in het Huis van de Stad! Werken in een gloednieuwe omgeving, waar alle spullen nieuw zijn. Wie wil dit niet? Medewerkers van Promen, die wilden werken in het bedrijfsrestaurant van het Huis van de Stad, konden op 4 juni genieten. Hoewel alles was nieuw, nog niets was getest, dus het was even wennen. Ook voor de gebruikers, de medewerkers van de gemeente Gouda, was het wennen. De bedoeling is dat de bezoekers aan het bedrijfsrestaurant kunnen genieten van de verse artikelen die klaar worden gemaakt door o.a. de medewerkers van Promen. De werkplekken in het restaurant zijn zo populair dat er zelfs een wachtlijst is! Voorman Edwin Geerts heeft er in ieder geval zin in. Hij is de kok van het gezelschap en maakt voor je ogen een lekkere maaltijd. Naast dit is er de mogelijkheid om de hele dag verse koffie en een broodje te bestellen. De werkplekken in het bedrijfsrestaurant zijn zo gewild dat er zelfs een wachtlijst is. De opstart van de schoonmaak door Promen in het Huis van de Stad is door gemeente Gouda ook erg goed ontvangen. De medewerkers van Promen beginnen nu te wennen, maar het was best even raar als je zeven weken geleden nog binnen (beschut) op een afdeling zat en nu als volwaardig schoonmaker in een groot pand aan de slag bent. We zijn trots op onze schoonmakers en onze cateraars die in het Huis van de Stad aan de slag zijn! 15

17 Foto s: Astrid den Haan Promen Promen Promen Zuider IJsseldijk 46 Mient 3-7 Marconistraat PB Gouda 2903 LC Capelle a/d IJssel 2809 PD Gouda 16

PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 3 PROMEN AAN HET WERK Medewerkers aan de slag bij het Huis van de Stad in Gouda. 1 Voorwoord Ons doel is om iedereen die bij ons werkt goed en passend werk

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN 23 september 2015 Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Herstructureringsplan

Herstructureringsplan Aanvraag herstructureringsfaciliteit Promen Concept aanvraag Maart 2012 Herstructureringsplan 3 1. Aanleiding 3 2. Leeswijzer 4 4. De ambitie van de betreffende gemeenten 6 5. De voorgenomen maatregelen

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Informatiebijeenkomst 3 oktober 2014 Jaco van Velden, IROKO Inhoud 1. WOZL op dit moment 2. De Participatiewet 3. De opdracht 4. Scenario s voor Beschut Werken 5.

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Gouda, 18 september 2012. Begroting 2013 Promen

Gouda, 18 september 2012. Begroting 2013 Promen Gouda, 18 september 2012 Begroting 2013 Promen Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1 Missie & visie Promen... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Relatie met gemeenten... 2 1.3 Externe klanten... 2 1.4 WSW - uitvoering...

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale. Door Huib van Olden

Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale. Door Huib van Olden Inspiratiesessie: Toekomst CAO Sociale Werkvoorziening Door Huib van Olden Programma 1. Even voorstellen: Huib van Olden 2. De Bossche situatie 3. Korte schets Sw-sector 4. Wettelijk en financieel kader

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 22 mei 2014

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 22 mei 2014 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 22 mei 2014 Aanwezig: De heer E.M.C. Faassen De heer M. Kastelein De heer J.H. Blankenberg De heer C. van der Graaf Mevrouw M. Holst-Brink

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 25 april 2013

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 25 april 2013 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 25 april 2013 Aanwezig: Mevrouw M.J.C. Suijker, voorzitter De heer E.M.C. Faassen De heer J.H. Blankenberg De heer C. van der Graaf Mevrouw

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u kijk wij presenteren u... 23-2-2016 1 Participatiewet-Banenafspraak- Doelgroepregister Participatiewet-Banenafspraak- Doelgroepregister 2 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel.

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel. Zaaknummer: 00409457 Onderwerp: wijziging CAR-UWO vanwege nieuwe CAO 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 2017/11451 Bedrijfsplan Participatiebedrijf Werkdocument (02022017) 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en opzet document 3 1.3 Proces 4 2 Missie visie en dienstverlening 5 2.1

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

De Participatiewet en ondernemers

De Participatiewet en ondernemers De Participatiewet en ondernemers De weg naar werk! Beste ondernemer, Gemeente Staphorst en Meppel, Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld, NoordWestGroep, Reestmond en

Nadere informatie

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelings plan 1 Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelingsplan Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk onderdeel van het integrale

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Opleidingsplan en budget (N=50) Opleidingsbudget (N=49) 10 9 8 7 6 5 4 1 2% 96% 98% Is er een opleidingsplan voor 2014 waarin concrete opleidingsactiviteiten

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Integratie HGR en SZW in het SZW domein

Voorstel van het college inzake Integratie HGR en SZW in het SZW domein Datum 20 juni 2017 Registratienummer BSD/ 2017.354 RIS297233 Voorstel van het college inzake Integratie HGR en SZW in het SZW domein In oktober 2016 is uw raad geïnformeerd over het principebesluit van

Nadere informatie