ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2 Artikel 5 Bepalingen aangaande de opdracht en arbeidsovereenkomst met uitzendbeding 3 Artikel 6 Bepalingen aangaande de opdracht en overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd 3 Artikel 7 Verbod tot doorplaatsing 4 Artikel 8 Arbeidsomvang, werktijden, scholing 4 Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 4 Artikel 10 Arbeidsongeschiktheid melding en begeleiding 5 Artikel 11 Functie en beloning 5 Artikel 12 Terbeschikkingstelling zaken 5 Artikel 13 Goede uitoefening van leiding en toezicht 5 Artikel 14 Arbeidsomstandigheden 6 Artikel 15 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 6 Artikel 16 Opdrachtgeverstarief 6 Artikel 17 Bijzondere minimale betalingsverplichting 7 Artikel 18 Facturatie 7 Artikel 19 Betaling 7 Artikel 20 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 7 Artikel 21 Intellectuele en industriële eigendom 8 Artikel 22 Geheimhouding 8 Artikel 23 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 8 Artikel 24 Medezeggenschap 8 Artikel 25 Geschillen 8 Artikel 26 Slotbepaling 8

2 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Helmans Payroll B.V. voorzover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers. 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden. 5. Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van Helmans Payroll B.V. van eerdere datum. Artikel 2 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte in beginsel langdurige - opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De arbeidsovereenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de derde, niet door de werkgever. De werkgever vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie; b. Payrollonderneming: de rechtspersoon Helmans Payroll B.V. (in deze algemene vooraarden verder Helmans Payroll te noemen) die werknemers ter beschikking stelt van opdrachtgevers, zijnde de werkgever als bedoeld onder a, in de zin van titel 7.10 BW; c. Werkgever: zie payroll onderneming; d. Werknemer: de werknemer in de zin van sub a van dit artikel; e. Payrollen: het door een werkgever ter beschikking stellen van een werknemer aan een derde krachtens een arbeidsovereenkomst als bedoeld onder a.; f. Payrollovereenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Helmans Payroll waarbinnen afspraken zijn opgenomen aangaande de tariefstelling en aanvullende voorwaarden welke niet zijn openomen in deze algemene voorwaarden;

3 g. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Helmans Payroll, die er toe strekt dat Helman's Payroll een payroll-overeenkomst aangaat met een werknemer die door Helmans Payroll ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief; g. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de werknemer bij de opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te verrichten; h. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in sub a van dit artikel; i. Uitzend CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werknemers van uitzend ondernemingen gesloten tussen de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV en De Unie anderzijds. j. Payroll CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werknemers van payroll ondernemingen gesloten tussen de Vereniging voor Payroll Ondernemingen (VPO) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds. k. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Helmans Payroll verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld. l. Opdrachtgeversbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de werknemer uitoefent. De opdrachtgeversbeloning bestaat uit de navolgende elementen: 1. het geldende periodeloon in de schaal; 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, naar keuze van Helmans Payroll te compenseren in tijd of geld; 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen; 4. initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; 5. éénmalige uitkeringen indien en voorzover dit onderdeel uitmaakt van een in enig jaar overeengekomen initiële loonsverhoging bij de opdrachtgever en de werknemer op het moment van toekennen in dienst is van Helmans Payroll; 6. kostenvergoedingen, voorzover Helmans Payroll deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen; 7. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; m. Studenten/Scholieren: alle studenten en scholieren die een dagopleiding volgen en die in de periode van 1 januari tot 31 december van enig jaar

4 werkzaamheden verrichten voor Helman's Payroll. Om aan te tonen dat de werknemer student of scholier is, dient aan Helmans Payroll een kopie van het bewijs van inschrijving bij de onderwijsinstelling verstrekt te worden. n. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om uur. Artikel 3 Aanmelden werknemer 1. De opdrachtgever meldt de door hem geworven en geselecteerde werknemer aan bij Helmans Payroll door middel van het correct invullen van het inschrijfformulier van Helmans Payroll. uiterlijk 2 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door Helmans Payroll ontvangen te zijn. Te late en of onvolledige aanmeldingen zullen niet door Helmans Payroll in behandeling worden genomen. Indien Helmans Payroll in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de opdrachtgever met een werknemer (eventueel) met terugwerkende kracht (d.w.z., de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt vóór de datum van aanmelding van de werknemer) een arbeidsovereenkomst aangaat, zal de opdrachtgever alle door Helmans Payroll geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot door de Belastingdienst opgelegde boetes, als gevolg van de late aanmelding van de werknemer aan Helmans Payroll vergoeden. 2. Helmans Payroll behoudt zich het recht voor een inschrijfformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen arbeidsovereenkomst met de werknemer aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het inschrijfformulier ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst tussen de werknemer enhelmans Payroll. 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Helmans Payroll voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de werknemer bij de opdrachtgever. Verstrekt de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van de werknemer, dan zal de opdrachtgever alle door Helmans Payroll geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan Helmans Payroll vergoeden. Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 1. Opdrachtgever is gehouden uitvoering te geven aan al hetgeen hem in het kader van de Wet Identificatieplicht wordt opgelegd en de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument in het kader van de identificatieverplichting. Dit betekent dat:. opdrachtgever is verplicht het originele identiteitsbewijs van iedere ter beschikking gestelde werknemer te controleren op echtheid en geldigheid, uiterlijk op het moment dat de Werknemer met de feitelijke werkzaamheden aanvangt;. opdrachtgever is verplicht een kopie van het identiteitsbewijs van iedere ter beschikking gestelde werknemer op te nemen in zijn eigen administratie;

5 . opdrachtgever is verplicht een controle uit te oefenen dat de kopie van het identiteitsbewijs van alle ter beschikking gestelde werknemer, welke naar Helmans Payroll wordt verzonden tezamen met het inschrijfformulier van de werknemer, overeenkomt met het originele identiteitsdocument;. opdrachtgever is verplicht er dagelijks op toe te zien dat de persoon welke de werkzaamheden gaat verrichten/verricht de persoon is waarvan door hem de identiteit is vastgesteld en welke op grond hiervan ter beschikking wordt gesteld doorhelmans Payroll.

6 2. De wettelijke documenten aan de hand waarvan de identiteit van de werknemer mag worden vastgesteld zijn: 1. Nederlands nationaal paspoort 2. Nederlandse identiteitskaart 3. Gemeentelijke identiteitskaart 4. Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst I tot en met IV en EU/EER 5. (elektronisch) W-document 6. Paspoort van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) 7. Overige nationale paspoorten van een niet EER-land met een door de Vreemdelingendienst aangetekende vergunning (aanmeldsticker) tot verblijf 8. Vluchtelingenpaspoort 9. Vreemdelingenpaspoort 10. Diplomatiek paspoort 11. Dienstpaspoort Deze opsomming is limitatief, andere documenten mogen niet dienen als geldig identiteitsbewijs in het kader van de identificatieverplichting en hiertoe niet worden gebruikt door de opdrachtgever ten behoeve van het vaststellen van de identiteit van de werknemer. 3. Een kopie identiteitsbewijs dient in geval van een Nederlands nationaal paspoort te bestaan uit een kopie van de 2 pagina s waarop de pasfoto, persoonlijke gegevens, handtekening en het geponste paspoortnummer zichtbaar is, en in geval van een Nederlandse identiteitskaart uit een kopie van de voor- en de achterzijde van deze kaart. In geval van alle overige wettelijke documenten, in overeenstemming met lid 2 van dit artikel, dient eveneens de pasfoto, persoonlijke gegevens, handtekening en documentnummer duidelijk zichtbaar te zijn. 4. De opdrachtgever mag onder geen beding de werknemer laten aanvangen met de werkzaamheden dan wel werkzaamheden laten verrichten en dient Helmans Payroll onverwijld op de hoogte te stellen indien:. de opdrachtgever vermoedt of met zekerheid vaststelt dat de identiteit van de persoon die de werkzaamheden gaat verrichten/ verricht niet overeenstemt met de persoon en bijbehorend identiteitsbewijs welke is opgenomen in de administratie van Helmans Payroll;. de opdrachtgever vermoedt of met zekerheid vaststelt dat er sprake is van een vals identiteitsdocument van de persoon welke de werkzaamheden gaat verrichten/verricht;. het identiteitsbewijs niet geldig is.

7 6. Helmans Payroll is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de Wet Identificatieplicht door de opdrachtgever zoals in dit artikel bepaald. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle financiële, arbeidsrechtelijke en andere mogelijke gevolgen en/of schade welke voortvloeien uit het niet naleven van lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel aangezien deze toerekenbaar zijn aan opdrachtgever, op grond waarvan opdrachtgever aan Helmans Payroll alle financiële schade, geleden en/of te lijden schade zal vergoeden. 7. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een werknemer, die voor en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. 8. Opdrachtgever zal de werknemer op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt. Artikel 5 Bepalingen aangaande de opdracht en arbeidsovereenkomst met uitzendbeding 1. Aangaan en beëindiging opdracht en arbeidsovereenkomst op basis van uitzendbeding a) De opdracht en arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor eenzelfde tijd. b) De opdracht en arbeidsovereenkomst op basis van uitzendbeding eindigt van rechtswege door het verstrijken 78 achtereenvolgende gewerkte weken als bepaald in artikel 13 lid 1 van de CAO Algemene Bond Uitzendondernemingen met inachtneming van de volgende staffel:. Duur terbeschikkingstelling 0 tot 12 weken - opzegtermijn van 0 werkdagen. Duur terbeschikkingstelling vanaf 12 weken opzegtermijn van 5 werkdagen c) De opdracht eindigt met inachtneming van de bepalingen in artikel 5 lid 1 sub b), wegens ontbinding wanneer één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:. de andere partij (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend;. de andere partij in staat van faillissement is of wordt verklaard;. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;. de andere partij in verzuim is;. de andere partij zijn of haar onderneming staakt;. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

8 d) Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Helmans Payroll voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Helmans Payroll onmiddellijk opeisbaar zijn. 2. Opschorting tewerkstelling en doorbetaling van loon a) Gedurende de arbeidsovereenkomst met uitzendbeding is de opdrachtgever gerechtigd het aanbieden van arbeid aan de werknemer op te schorten indien de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de werknemer of de werknemer niet te werk kan stellen. Gedurende deze opschorting zal Helmans Payroll het opdrachtgeverstarief niet in rekening brengen aan de opdrachtgever. Op basis van artikel 7:691, lid2, BW aangaande het uitzendbeding kan de werknemer alleen aanspraak maken op doorbetaling van het loon over uren waarop gewerkt is. 3. Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim a) De arbeidsongeschikte werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding valt rechtsgeldig als uitzendkracht onder de ziektewet. Helmans Payroll brengt voor deze werknemer het opdrachtgeverstarief niet in rekening bij de opdrachtgever. 4. Vakantie, verlof en feestdagen a) Recht op vakantie, verlof en feestdagen van de werknemer wordt geregeld conform de wet en de CAO Algemene bond Uitzendondernemingen. b) Bij de opdracht en arbeidsovereenkomst met uitzendbeding wordt voor de werknemer op grond van de uitzend CAO een reservering opgebouwd voor 24 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband, indien de werknemer parttime werkt wordt een reservering voor vakantiedagen naar rato opgebouwd. c) De opdrachtgever stelt de werknemer in staat om vakantie en verlof op te nemen, mits de werknemer hier voldoende rechten voor heeft opgebouwd. De opname van vakantie en verlof wordt door de opdrachtgever en de werknemer in onderling overleg vastgesteld. Bij onenigheid hierover stelt de opdrachtgeverhelmans Payroll hiervan direct op de hoogte. d)helmans Payroll reserveert collectief een vergoeding voor loondoorbetaling op feestdagen waarop vanwege de feestdag niet gewerkt wordt. e) De werknemer heeft volgens de wet het recht om (per jaar maximaal twee keer de arbeidsomvang per week) kortdurend zorgverlof op te nemen om een ziek kind, een zieke partner of een zieke ouder te verzorgen. Het verlof mag alleen opgenomen worden als en zolang dit noodzakelijk is. De noodzaak van het verlof moet achteraf aannemelijk gemaakt kunnen worden. Artikel 6 Bepalingen aangaande de opdracht en overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd 1. Aangaan en beëindiging opdracht en arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd a) De opdracht en arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor eenzelfde tijd. b) De opdracht en arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan is die op basis van:. óf bepaalde tijd. óf onbepaalde tijd c) De opdracht en arbeidsovereenkomst op basis van bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd.

9 Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één

10 uitzondering; als in de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en Helmans Payroll een proeftijd is opgenomen en Helmans Payroll de arbeidsovereenkomst nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag de opdrachtgever de opdracht gedurende deze proeftijd beëindigen. d) De opdracht en arbeidsovereenkomst voor onbepaalde eindigt per de datum waarop Helman's Payroll deze op rechtsgeldige wijze heeft kunnen beëindigen, dan wel per de datum waarop Helmans Payroll voor de werknemer elders werk heeft gevonden. e) Elke opdracht eindigt met inachtneming van de bepalingen in artikel 6 lid 1, sub c), wegens ontbinding wanneer één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:. de andere partij (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend;. de andere partij in staat van faillissement is of wordt verklaard;. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;. de andere partij in verzuim is;. de andere partij zijn of haar onderneming staakt;. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. f) Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Helmans Payroll voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Helmans Payroll onmiddellijk opeisbaar zijn. g) De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Helmans Payroll de werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat Helmans Payroll de arbeidsovereenkomst met de werknemer van rechtswege heeft kunnen beëindigen en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Helmans Payroll schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt. 2. Opschorting tewerkstelling en doorbetaling loon a) De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. b) In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:. dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;. de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de werknemer niet te werk kan worden gesteld én;. Helmans Payroll jegens de werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. c) Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de werknemer

11 of de werknemer niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Helmans Payroll het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, vier weken, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en over-/toeslaguren. 3. Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim a) De werknemer die arbeidsongeschikt is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. b) Indien anders en schriftelijk overeengekomen in de plaatsingsbevestiging, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief verschuldigd aan Helmans Payroll over de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 4. Vakantie, verlof en feestdagen a) Vakantie, verlof feest en ATV/ADV dagen van de werknemer wordt geregeld conform de wet en de uitzend en de CAO Vereniging van Payrollondernemingen. b) Op grond van de CAO Vereniging van Payrollondernemingen CAO heeft de werknemer recht op hetzelfde aantal reguliere vakantie, verlof, feest en ATV/ADV dagen als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Vakantiedagen die gerelateerd zijn aan de lengte van het dienstverband, worden niet aangemerkt als reguliere vakantiedagen. c) De opdrachtgever zal Helmans Payroll vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informeren, middels het inschrijfformulier, over de binnen zijn onderneming van toepassing zij vakantie, verlof, feest en ATV/ADV dagen. d) De opdrachtgever stelt de werknemer in staat om vakantie en verlof op te nemen, mits de werknemer hier voldoende rechten voor heeft opgebouwd. e) De opname van vakantie en verlof wordt door de opdrachtgever en de werknemer in onderling overleg vastgesteld. Bij onenigheid hierover stelt de opdrachtgever Helmans Payroll hiervan direct op de hoogte. f) Indien anders en schriftelijk overeengekomen in de payrollovereenkomst, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief verschuldigd aan Helman's Payroll over de loondoorbetaling tijdens feestdagen genoemd in lid 3b en 3c van dit artikel. g) De werknemer heeft volgens de wet het recht om (per jaar maximaal twee keer de arbeidsomvang per week) kortdurend zorgverlof op te nemen om een ziek kind, een zieke partner of een zieke ouder te verzorgen. Het verlof mag alleen opgenomen worden als en zolang dit noodzakelijk is. De noodzaak van het verlof moet achteraf aannemelijk gemaakt kunnen worden. Artikel 7 Verbod tot doorplaatsing

12 1. Het is de opdrachtgever verboden een werknemer zelf ter beschikking te stellen aan derden, behoudens indien de opdrachtgever beschikt over de voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe. 2. Tewerkstelling van de werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Helman's Payroll en de werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Ter verkrijging van deze toestemming dient aan Helman's Payroll te worden opgegeven in welke land en welke plaats de werkzaamheden zullen worden verricht aangevuld met de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Artikel 8 Arbeidsomvang, werktijden, scholing 1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de werknemer zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de werknemer de rechtens toegestane werktijden niet overschrijdt. Dit met dien verstande dat de opdrachtgever gerechtigd is om voor werknemers van Helmans Payroll een afwijkend rooster op te stellen. 2. De opdrachtgever moet er op toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uur dat de werknemer werkt per periode, niet wordt overschreden. Wordt de werknemer structureel meer uren ingezet dan in de overeenkomst van opdracht overeengekomen, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7:601b BW). In dat geval zal Helmans Payroll de met de opdrachtgever overeengekomen arbeidsomvang aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt de opdrachtgever dan (voorzover van toepassing met terugwerkende kracht) het opdrachtgeverstarief over deze nieuwe arbeidsomvang. 3. Indien de werknemer scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de werknemer aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. 4. Indien de werknemer een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal, na overleg tussen de opdrachtgever en Helmans Payroll, de met de opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang overeenkomstig de wens van de werknemer worden aangepast. Tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zulks ter beoordeling van Helmans Payroll, om niet met het verzoek van de werknemer in te stemmen. Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 1. De opdrachtgever dient Helmans Payroll bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Helmans Payroll deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend

13

14 wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Helmans Payroll onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Helmans Payroll tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Helmans Payroll het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en over- /toeslaguren per periode. Artikel 10 Arbeidsongeschiktheid melding en begeleiding 1. In geval van ziekte bij een werknemer dient de opdrachtgever zorg te dragen voor tijdige melding van de zieke werknemer bij Helmans Payroll en wel op de eerste werkdag van de ziekte voor uur s ochtends. 2. In geval van ziekte bij een werknemer draagt de opdrachtgever samen met Helmans Payroll zorg voor de begeleiding van de werknemer tijdens zijn of haar ziekte en indien mogelijk voor reïntegratie. Helmans Payroll kan contact opnemen met de opdrachtgever om de mogelijkheden van reïntegratie binnen de organisatie van de opdrachtgever te onderzoeken. De opdrachtgever zal Helmans Payroll de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van Helmans Payroll reïntegratie van de werknemer in aangepast dan wel ander passend werk bij de opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal de opdrachtgever volledige medewerking aan de reïntegratie verlenen. Artikel 11 Functie en beloning 1. Het bruto uurloon van de werknemer wordt steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald op basis van de door opdrachtgever aangereikte functie en functieomschrijving behorende bij de feitelijke functie in kwestie. 2. De opdrachtgever is verplicht het bruto uurloon te berekenen op basis van de beloning die in het bedrijf van de opdrachtgever wordt gegeven of zal worden gegeven aan vast personeel in dezelfde leeftijd en in dezelfde functie en rekening houdend met dezelfde ervaring. Deze procedure wordt ook gevoerd bij de vaststelling van toeslagen en/of vergoedingen. Bij de bepaling van het bruto uurloon, toeslagen en/of vergoedingen van de werknemer wordt ervan uitgegaan, mitsdien er sprake is van de toepasselijkheid van een CAO in het bedrijf van de opdrachtgever, dat deze eveneens van toepassing is voor de ter beschikking gestelde werknemer. Indien deze CAO bepalingen bevat inzake het toekennen van lonen, toeslagen en/of vergoedingen van de ter beschikking gestelde werknemer, dan wel de vergoeding van de door de werknemer gemaakte kosten, dan zal de opdrachtgever op basis van deze CAO bepalingen het bruto uurloon berekenen. Helmans Payroll zal bovengenoemde bepalingen te allen tijde toepassen waaraan de opdrachtgever gehouden is. De wettelijke en fiscale normen zullen hierbij in acht worden genomen. 3. De opdrachtgever is verplicht Helmans Payroll onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van een wijziging in de (feitelijke) functie van de ter beschikking gestelde werknemer, ongeacht of deze wijziging al dan niet resulteert in een verhoging van het toe te kennen bruto uurloon, toeslagen en/of

15 vergoedingen. De opdrachtgever is daarbij eveneens verplicht alle incidenteel toe te kennen toeslagen en/of vergoedingen en inhoudingen alsook gewenste correcties schriftelijk aan Helmans Payroll kenbaar te maken. 4. De uurbeloning wordt bij aanvang van de ter beschikking stelling vastgesteld mede op basis van de functie en functieomschrijving behorende bij de feitelijke functie in kwestie, beide op aangegeven van de opdrachtgever. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat de functieomschrijving en/of functie niet (meer) overeenstemt met de (feitelijke) functie en/of het bruto uurloon, de toeslagen en/of de vergoedingen, met dien verstande dat er een verhoging dient plaats te vinden, zal Helmans Payroll het bruto uurloon, de toeslagen en/ of vergoedingen corrigeren overeenkomstig het juist geldende en zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht worden aangepast en is de opdrachtgever het aangepaste tarief aan Helman s Payroll verschuldigd. Eventuele hierdoor ontstane extra (administratie) lasten of kosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 5. De opdrachtgever is, indien er sprake is van bovenbeschreven situatie, verplicht hiervan Helmans Payroll onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Helman s Payroll is nimmer aansprakelijk voor een onjuiste uurbeloning. 6. Het bruto uurloon geldt exclusief reserveringen, waaronder onder meer te verstaan vakantie en verlofdagen, vakantiegeld, kort verzuimtoeslag, feestdagentoeslag en exclusief wachtdagencompensatie, overwerk- en/of andere toeslagen, vergoedingen (o.a. reiskosten), branchepremies, werkgeversaandeel sociale lasten en de voor onze werkzaamheden verschuldigde bureaumarge. 7. Indien de geldende normale arbeidsduur, in de branche waar Helmans Payroll een werknemer ter beschikking stelt, minder dan 40 uur per week bedraagt, zal het uursalaris gecorrigeerd worden voor zover strijd ontstaat met de Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag, met dien verstande dat in dat geval het uurloon zal moeten worden verhoogd en wel zodanig dat het minimum weekloon bij het geringe aantal arbeidsuren immer wordt gehaald (norm is: het aantal uren dat normaliter per week in het bedrijf van de opdrachtgever wordt gewerkt). Indien op enig moment wordt vastgesteld dat de uurbeloning niet (meer) overeenstemt met de geldende normale arbeidsduur, in de branche waar Helmans Payroll een werknemer ter beschikking stelt, zal Helmans Payroll het uursalaris corrigeren overeenkomstig de juiste geldende normale arbeidsduur en zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, worden aangepast en is de opdrachtgever het aangepaste tarief aan Helmans Payroll verschuldigd. Voor overwerk, ploegendienst en verschoven werktijden geldt de CAO of interne regeling van de opdrachtgever. 8. De opdrachtgever is, indien er sprake is van bovenbeschreven situatie, verplicht hiervan Helmans Payroll onverwijld op de hoogte te stellen. Helmans Payroll is nimmer aansprakelijk voor een onjuiste uurbeloning. 9. Alle kosten voor Helmans Payroll over het door de werknemer verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag, feestdagen alsmede alle overige kosten

16 samenhangend met onregelmatigheidstoeslagen zijn door de opdrachtgever aan Helmans Payroll verschuldigd voor zover de kosten uit hoofde van de CAO van de opdrachtgever of indien van toepassing de CAO voor Uitzendkrachten voor de opdrachtgever verplicht worden gesteld. 10. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat bovenvermelde toeslagen over het door de werknemer verrichte werk van toepassing zijn zal Helmans Payroll de beloning hiertoe corrigeren en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht worden aangepast en is de opdrachtgever het aangepaste tarief aan Helmans Payroll verschuldigd. De opdrachtgever is indien er sprake is van bovenbeschreven situatie verplicht hiervan Helmans Payroll onverwijld op de hoogte te stellen. Helmans Payroll is nimmer aansprakelijk wegens overtreding van de op de toeslagen toepasselijke regelgeving en kan hiervoor nooit door de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden. 11. De opdrachtgever is verplicht de wetgeving inzake arbeidstijden (Arbeidstijdenwet) na te leven, inclusief de bepalingen hieromtrent opgenomen in de van toepassing zijnde CAO bij de opdrachtgever. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en de werknemer. Helmans Payroll is nimmer aansprakelijk wegens het door de opdrachtgever overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke wet- en regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart Helmans Payroll op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de werknemer of derden. 12. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt, in die zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende bruto uurloon en tarief ongewijzigd blijven. Artikel 12 Terbeschikkingstelling zaken 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Helmans Payroll zaken aan de werknemer ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease) auto of telefoon. Helmans Payroll kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en de opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat Helmans Payroll enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de zaken door de opdrachtgever aan de werknemer. 2. Indien de opdrachtgever in strijd met het hiervoor bepaalde handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Helmans Payroll terzake vrijwaren. Artikel 13 Goede uitoefening van leiding en toezicht 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van de leiding of het houden van toezicht, alsmede met betrekking tot de

17 uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

18 2. Tewerkstelling van de werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Helmans Payroll en de werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 3. De opdrachtgever zal aan de werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 4. Helmans Payroll is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de werknemer zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de werknemer. 5. Helmans Payroll is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. 6. De opdrachtgever vrijwaart Helmans Payroll voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Helmans Payroll als werkgever van de werknemer direct of indirect terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. 7. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Helmans Payroll verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering. 8. Alleen Helmans Payroll als werkgever is het toegestaan om voorschotten op salaris te verstrekken aan de werknemer(s). 9. Opdrachtgever is verplicht onverwijld mededeling te doen aan Helmans Payroll indien er problemen ontstaan en/of in geval van mogelijke) conflictsituaties tussen de opdrachtgever en de werknemer, disfunctioneren van de werknemer, (vermoeden) van onwettig ziekteverzuim, het (vermoedelijk) plegen van feiten welke aanleiding kunnen zijn of direct grond opleveren voor ontslag op staande voet, en alle andere mogelijke situaties of feiten welke op termijn aanleiding kunnen zijn tot het beëindigen van de opdracht door de opdrachtgever betreffende een werknemer, en/of het beëindigen van de arbeidsverhouding door Helmans Payroll met de werknemer. Opdrachtgever en Helmans Payroll kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. 10. Alleen Helmans Payroll als werkgever is bevoegd tot het doen van schriftelijke mededelingen en/of bevestigingen aangaande situaties zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, tot het geven van schriftelijke waarschuwingen en andere schriftelijke mededelingen aangaande de arbeidsverhouding tussen Helmans Payroll en de werknemer. 11. Alleen Helmans Payroll als werkgever is bevoegd tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst overeengekomen tussen Helmans Payroll en de

19 werknemer, het geven van ontslag op staande voet aan de werknemer en het opleggen van een andere maatregel aan de werknemer welke door Helmans Payroll ter beschikking is gesteld. 12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle financiële, arbeidsrechtelijke en andere mogelijke gevolgen en/of schade welke voortvloeien uit het handelen in strijd met lid 1 van dit artikel of artikel 6 lid 1 en 2, aangezien dit handelen toerekenbaar is aan de opdrachtgever zal de opdrachtgever aan Helmans Payroll alle financiële schade, geleden en/of te lijden schade vergoeden. Artikel 14 Arbeidsomstandigheden 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 2. De opdrachtgever is jegens de werknemer en Helmans Payroll verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 3. De opdrachtgever is gehouden om aan de werknemer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 4. Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever Helmans Payroll en, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert HelmansPayroll zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 5. De opdrachtgever zal aan de werknemer vergoeden en Helmans Payroll vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voorzover de opdrachtgever en/of Helmans Payroll daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

20 7. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Helmans Payroll verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 15 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Helmans Payroll (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Helmans Payroll zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Helmans Payroll eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel zo nodig aanvullend ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Artikel 16 Opdrachtgeverstarief 1. Het door de opdrachtgever aan Helmans Payroll verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Helmans Payroll op grond van de opdracht, en/of een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de werknemer werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Helmans Payroll verschuldigd is aan de werknemer alsook de bureaumarge van Helmans Payroll. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. 2.Helmans Payroll is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:. als gevolg van wijziging van de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;. als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;. als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving; 3. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Helmans Payroll zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Helmans Payroll gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Netlijn Personeel, Netlijn Werving en Selectie en Netlijn Detacheren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Artikel 1: definities Netlijn: Netlijn

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Algemene Voorwaarden van de Oudstanding Groep B.V. INDEX I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Hays

Algemene voorwaarden van Hays Algemene voorwaarden van Hays INHOUD Artikel 1: Activiteiten Hays en de daarvoor geldende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden Hoofdstuk A: voor alle activiteiten van Hays Artikel 2: Definities Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. Artikel 1 Toepassingsbereik en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Gebruiker van deze

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

1.5. Professional: De Kandidaat die door Cqure bij de Opdrachtgever wordt ingezet om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

1.5. Professional: De Kandidaat die door Cqure bij de Opdrachtgever wordt ingezet om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Algemene Voorwaarden Algemene Bepalingen 1. Definities 1.1. Cqure: De besloten vennootschap GovernIT, handelend onder de naam Cqure 1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die zich door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Provades BV en iedere tussen de opdrachtgever en Provades BV tot stand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden payrolling

Algemene Voorwaarden payrolling Algemene Voorwaarden payrolling Samen de beste werkgever Artikel 1. Definities In de inleenovereenkomst en de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Payrolling: het door Persoonality aangaan van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op iedere opdracht voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie