!"#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$"/-'0/1&)2&34""51&'$))!678$+/&#-&#

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$"/-'0/1&)2&34""51&'$))!678$+/&#-&#"

Transcriptie

1 !"#$%&'$'#( *+,-.+%'+$'$"/-'0/1&2&34""51&'$!678$+/&#-&# voorjaar 2010

2 9#1+:$0+;("<& 1. Inleiding p Inhoud van het portfolio p Achtergrond HBO-docentcompetenties p De 7 docentcompetenties p. 7 Bijlage 1a: Zelfbeoordeling op competenties p. 8 Bijlage 1b: Toelichting op competenties p. 12 Bijlage 2: Beoordeling competenties door anderen p. 13 Bijlage 3: Observatieschema p. 18 Didactische cursus voor HBO-docenten 2009/2010 1

3 =>9#%&'$'#( In de cursus Didactiek voor HBO-docenten werkt u aan de ontwikkeling van de competenties die bij het docentschap horen. Om deze ontwikkeling vast te leggen stelt u een portfolio samen. Hierin beschrijft u hoe u zich in het recente verleden heeft ontwikkeld op de HBO-docentcompetenties. U onderbouwt dit door kenmerkende voorbeelden uit de praktijk, relevante bewijsstukken en validaties (zoals studentevaluaties op te nemen. Hierbij is het van belang dat u een selectie maakt die uw ontwikkeling goed weergeeft, rekening houdend met de leesbaarheid en hanteerbaarheid van het portfolio. De opdrachten, ervaringen en inzichten tijdens de cursus dienen mede als bronnen voor uw verslaglegging. Didactiek voor HBO-docenten 2

4 ?>9#1+:$<"#1&-;+,-.+%'+ In het portfolio neemt u de volgende tien onderdelen op: Beschrijf daarbij in ieder geval: - relevante werkervaring; - relevante genoten opleidingen, cursussen, trainingen.?> A&(&<&#04&,3;%&3 - naam, adres en telefoon van de werkplek; - naam direct leidinggevende; - omvang van de aanstelling. B> F> H> J> L> C45+-'<"-'&+5!678$+/&#--&D'E#+.-&4+,$&# Beschrijf daarbij in ieder geval: - uw affiniteit met het beroep HBO-docent; - uw affiniteit met het vakgebied waarbinnen u doceert; - uw visie op onderwijs. G&%.2&++,$&%'#(+;$&/+5;&-&#-'&0 U gaat hierbij uit van de zeven HBO-docentcompetenties op pagina 6. Voor het meten van deze competenties zijn gedragsindicatoren (1.1, 1.2, et cetera geformuleerd. Per gedragsindicator vindt u twee rijen aankruisrondjes. Aan het begin van de cursus vult u telkens de bovenste rij in en aan het einde van de cursus de onderste rij. Dit helpt u zicht krijgen op uw competentieontwikkeling tijdens het traject. I+&%'/1-'#(;&,/+5;&-&#-'& In dit onderdeel (zie bijlage 1b, p. 12 beschrijft u per competentie uw huidige niveau van bekwaamheid. U geeft op beknopte wijze weer hoe u zich in het recente verleden op de competentie heeft ontwikkeld. U kunt hier goed de cursus bij betrekken. Vervolgens besteedt u aandacht aan uw sterke en eventuele ontwikkelpunten, ondersteund met u relevante praktijkvoorbeelden. U sluit de toelichting telkens af door de eventuele ontwikkelpunten te formuleren als (zo concreet mogelijke leervragen. K-:$&#-&<"%:"-'&0 Dit onderdeel van het portfolio bestaat uit studentevaluaties, telkens aangevuld met uw commentaar. U kunt hierbij zowel gebruik maken van studentevaluaties die u zelf heeft ontworpen als van gestandaardiseerde evaluaties. 6&++,$&%'#(/+5;&-&#-'&0$++,/+%%&("M0&#%&'$'#((&<&#$& Op pagina 13 tot en met 17 vindt u hetzelfde formulier als bij onderdeel 4. U geeft dit aan twee collega s ter beoordeling. Tevens vraagt u uw collega s met behulp van de vragen op pagina 13 een toelichting te schrijven. Het verdient de voorkeur de beoordeling te laten maken door collega s die al langere tijd met u samenwerken. Bij de beoordeling hoort ook een lesobservatie waarvan uw collega s een korte schriftelijke rapportage maken. Deze vult u aan met uw commentaar. Het laten beoordelen en observeren door de leidinggevende is facultatief. Didactiek voor HBO-docenten 3

5 N> O> =P> 720&,<&,&#%&00&#"#$&,&$+/&#-&# U observeert twee lessen van andere docenten. Dit mogen zowel medecursisten zijn als collega s binnen de eigen opleiding. U maakt gebruik van een observatieformulier (zie bijlage 3 en schrijft per lesobservatie een verslag. Dit verslag sluit u af met een alinea waarin u aangeeft wat u van de observatie heeft geleerd. 7;$,"/1-&#-'E$&#0/:,0:0 In dit onderdeel neemt u de opdrachten op die u tijdens de cursus ter beoordeling heeft ingediend. Het gaat om de volgende opdrachten: - lesplan - huiswerkopdracht - analyse groepsdynamica - toetsopdracht 6&++,$&%'#(%&&,;,+/&0-'E$&#0/:,0:0 In het laatste onderdeel beoordeelt u uw leerproces tijdens de cursus. Dit mag in de vorm van een kwantitatief oordeel (rapportcijfer of een kwalitatieve normering. U onderbouwt de beoordeling door in ieder geval aandacht te besteden aan: - de mate waarin u uw leerdoelen heeft bereikt - de kwaliteit van de door u gemaakte opdrachten - uw inbreng tijdens de cursusdagen 9#$'&#&#;+,-.+%'+&#&'#$(&0;,&3 Uw portfolio dient uiterlijk op de negende cursusdag in papieren versie te worden ingeleverd bij de cursusleiding. Eén exemplaar houdt u zelf. Op de tiende cursusdag vindt een eindgesprek van een half uur plaats waarin uw docentbekwaamheid en uw leerproces worden besproken aan de hand van het portfolio. U wordt verzocht uw eigen exemplaar mee te brengen naar het gesprek. Didactiek voor HBO-docenten 4

6 B>Q/1-&,(,+#$!678$+/&#-/+5;&-&#-'&0 De verantwoordelijkheden van de HBO-docent zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te onderscheiden: de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijke & didactische en de organisatorische rol. Deze beroepsrollen worden door de docent vervuld in vier verschillende typen situaties die kenmerkend zijn voor het docentenberoep: het werken met studenten, met collega's, met de omgeving van de opleiding en met zichzelf. Bij dat laatste gaat het om het werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Door de vier beroepsrollen en de vier typen situaties met elkaar in verband te brengen, ontstaat een raamwerk voor de beschrijving van de docentbekwaamheid. Door vervolgens onder woorden te brengen wat de professionele manier van werken is van een bekwame docent in elke combinatie van beroepsrol en situatie, ontstaat er een beschrijving van de docentbekwaamheid in competenties. 7<&,D'/1- /+5;&-&#-'&0 met studenten met collega s met omgeving met zichzelf interpersoonlijk = pedagogisch? vakinhoudelijk en didactisch B H J L organisatorisch F Deze zeven competenties vormen de basis voor de cursus Didactiek voor HBO-docenten van het Centrum voor Nascholing Amsterdam. Didactiek voor HBO-docenten 5

7 In de lijst op pagina 7 e.v. Zelfbeoordeling op competenties worden professionele handelingen weergegeven waaruit de bekwaamheid van de docent moet blijken. Bij het invullen geeft u per onderwerp aan in welke mate u denkt dat u een bepaald gedrag beheerst. U doet dit door telkens één van de bolletjes achter de zogeheten gedragsindicator aan te kruisen. De notatie loopt steeds in dezelfde richting. Voorbeeld: ik beheers dit ik beheers dit volledig helemaal niet Het invullen van sommige onderdelen is misschien lastig als u er nog geen of weinig ervaring mee heeft. In dat geval baseert u uw score zoveel mogelijk op soortgelijke ervaringen in andere beroepspraktijken. In het uiterste geval kunt u het onderdeel open laten. Zelfkennis is de basis tot leren Didactiek voor HBO-docenten 6

8 F>R&L$+/&#-/+5;&-&#-'&0 De onderstaande zeven docentcompetenties 1 vormen de leidraad voor de cursus Didactiek voor HBO-docenten. => 9#-&,;&,0++#%'E3/+5;&-&#- De docent heeft interpersoonlijke bekwaamheid nodig als hij in het contact met studenten (en ook met anderen leidt, begeleidt, bemiddelt, stimuleert en confronteert. Daarmee bereikt hij een klimaat met open communicatie en een sfeer van samenwerking en wederzijds vertrouwen.?> *&$"(+('0/1/+5;&-&#- De docent heeft pedagogische bekwaamheid nodig als hij benaderingen ontwerpt, uitvoert en evalueert om het welbevinden van studenten te bevorderen, om ontwikkelings- en gedragsproblemen te signaleren, en om groepen en individuen te begeleiden. Een pedagogisch bekwame docent schept een veilige leeromgeving waarin studenten zich verder kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke personen. B> S"3'#1+:$&%'E3&#$'$"/-'0/1/+5;&-&#- De docent heeft vakinhoudelijke en didactische bekwaamheid nodig als hij leerprocessen binnen het vakdomein ontwerpt, aanbiedt, begeleidt en evalueert, zodat er een krachtige leeromgeving ontstaat. F> 7,("#'0"-+,'0/1/+5;&-&#- De docent heeft organisatorische bekwaamheid nodig als hij concrete en functionele procedures en afspraken hanteert, en als hij de leeromgeving en het leren van studenten organiseert en faciliteert, de planning bewaakt en bijstelt. Daarmee bereikt hij een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte leeromgeving. De docent heeft bekwaamheid in het samenwerken met collega s nodig als hij werkt op een onderwijsinstituut. Daarmee bereikt hij een goed werkklimaat voor studenten. De docent heeft bekwaamheid in het samenwerken met de omgeving nodig als hij studenten opleidt tot startbekwame beroepsbeoefenaars. Daarmee bereikt hij een goede aansluiting tussen opleiding en beroepsveld. De docent heeft overstijgende (meta-bekwaamheden nodig, om alle docentcompetenties te kunnen integreren in het professioneel handelen in de praktijk van een HBO-docent. 1 Ze zijn afgeleid van de docentencompetenties die landelijk door het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL zijn opgesteld. Didactiek voor HBO-docenten 7

9 6'E%"(&="WG&%.2&++,$&%'#(+;$&/+5;&-&#-'&0 X""53"#$'$""-W... X>6>Per item staan -4&& rijen bolletjes. Aan het begin van de cursus vult u de bovenste rij in, aan het einde van de cursus vult u de onderste rij in. Dit heeft als doel om inzicht te krijgen in uw competentieontwikkeling. 932&1&&,0$'- <+%%&$'(Y(&1&&%#'&- = 9#-&,;&,0++#%'E3/+5;&-&# Ik communiceer effectief door het hanteren van verbale (volume, tempo, articulatie, melodie en non-verbale technieken (mimiek, uiterlijk, lichaamshouding. 1.2 Ik bevorder effectieve communicatie door bijv. te luisteren, samen te vatten en door te vragen naar zowel inhoud als betrekkingsniveau. 1.3 Ik toon betrokkenheid en enthousiasme bij individuele studenten en groepen. 1.4 Ik herken en benoem gedragspatronen van individuele studenten en de groep en maak deze inzichtelijk voor de studenten. 1.5 Ik corrigeer ongewenst gedrag en waardeer gewenst gedrag. 1.6 Ik motiveer mijn handelen aan studenten.? *&$"(+('0/1/+5;&-&#- 2.1 Ik bied een veilig klimaat waarin studenten en docent(en elkaar respectvol behandelen. 2.2 Ik zorg voor een leersituatie waarin studenten een eigen inbreng kunnen tonen. 2.3 Ik gebruik op systematische wijze de input van studenten in het onderwijsleerproces. 2.4 Ik stimuleer het bespreken van normen en waarden tussen studenten. 2.5 Ik daag studenten uit om mee te denken over hun eigen ontwikkelings- en leerprocessen 2.6 Ik houd rekening met verschillen tussen studenten in cultureel, sociaal en emotioneel opzicht. 2.7 Ik onderneem waar nodig actie om het sociale klimaat in de groep te verbeteren. 2.8 Ik signaleer gedragsproblemen bij studenten en verwijs zonodig door. Didactiek voor HBO-docenten 8

10 B S"3'#1+:$&%'E3&#$'$"/-'0/1/+5;&-&#- 7#-4&,;&# 3.1 Ik zorg voor betekenisvolle en toepassingsgerichte leeractiviteiten 3.2 Ik ontwerp verschillende leertrajecten om tegemoet te 932&1&&,0$'- <+%%&$'(Y(&1&&%#'&- komen aan verschillen tussen studenten. 3.3 Ik ontwerp zowel individuele als groepsactiviteiten. 3.4 Ik ontwikkel beoordelingsinstrumenten. 3.5 Ik maak gebruik van audiovisuele en digitale leermiddelen om leerdoelen te bereiken. 3.6 Ik pas bestaande leermiddelen zelf aan en breid ze uit met eigen inbreng (vragen, suggesties, voorbeelden. Q"#2'&$&# 3.7 Ik geef een heldere opbouw in de leerstof aan. 3.8 Ik maak actief gebruik van voorkennis en sluit aan bij de belevingswereld van studenten. 3.9 Ik hanteer verschillende werkvormen om tegemoet te komen aan verschillen tussen studenten (de leerstijlen van studenten, niveau en wijze van werken Ik verwerk actuele inzichten en de beroepspraktijk in mijn onderwijsactiviteit. 6&(&%&'$&# 3.11 Ik ondersteun de studenten in hun leerproces door leervragen en -problemen te signaleren, te benoemen en er op te reageren Ik evalueer systematisch het leerproces met de studenten op resultaten en bijbehorend proces Ik analyseer (vakspecifieke leerproblemen en speel daarop in of verwijs door. S"3$+5&'# 3.14 Ik leg relaties tussen de leerinhouden van mijn vakdomein en die van verwante vakken Ik sta boven de stof Ik gebruik huidige toepassingen van mijn vakgebied. Z<"%:&,&# 3.17 Ik evalueer het leerproces en de leerresultaten van studenten Ik verantwoord mijn vakdidactische opvattingen en mijn gekozen aanpak. Didactiek voor HBO-docenten 9

11 F 7,("#'0"-+,'0/1/+5;&-&#- 4.1 Ik geef duidelijk aan wat de inhoud, vorm, structuur en relevantie van de (onderwijsactiviteit is. 4.2 Ik ben consequent in het hanteren van regels en afspraken. 4.3 Ik maak afspraken over de taken van de studenten en geef aan welke ondersteuning zij van mij kunnen verwachten. 932&1&&,0$'- <+%%&$'(Y(&1&&%#'&- 4.4 Ik stel prioriteiten en verdeel de beschikbare tijd efficiënt. 4.5 Ik weet om te gaan met beperkte mogelijkheden van de leeromgeving, en beschik bij knelpunten over alternatieven. 4.6 Ik verantwoord mijn opvattingen over de organisatie van mijn onderwijs. +5(&<'#( 5.1 Ik vraag hulp van en bied hulp aan collega s. 5.2 Ik stel mijn eigen grenzen vast. 5.3 Ik werk volgens de in de organisatie geldende afspraken, procedures en systemen. 5.4 Ik neem verantwoordelijkheid voor de taak. 5.5 Ik lever een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van de opleiding. 5.6 Ik verantwoord mijn opvattingen en werkwijze aangaande samenwerken met collega s binnen de organisatie. 6.1 Ik hanteer relevante gespreksvaardigheden en technieken. 6.2 Ik raadpleeg reeds aanwezige informatie, registreer nieuwe informatie en stel anderen in de gelegenheid hier gebruik van te maken. 6.3 Ik verantwoord mijn professionele opvattingen, werkwijze en benadering. Didactiek voor HBO-docenten 10

12 932&1&&,0$'- <+%%&$'(Y(&1&&%#'&- +#-4'33&%'#( 7.1 Ik beschrijf gericht op de feitelijke situaties de eigen kwaliteit en beperkingen. 7.2 Ik reflecteer systematisch op mijn eigen gedrag en betrek in mijn reflectie de feedback van anderen. 7.3 Ik weet aan te geven op welke punten de eigen competentie(ontwikkeling verbeterd kan worden. 7.4 Ik werk op een planmatige manier aan mijn eigen ontwikkeling. 7.5 Ik stem mijn ontwikkeling af op het beleid van de opleiding. 7.6 Ik pas me aan veranderende omstandigheden aan en heb beschikking over alternatieven. 7.7 Ik volg nieuwe ontwikkelingen rond mijn beroep. 7.8 Ik sta open voor andere visies en ideeën. 7.9 Ik breng onder woorden wat ik belangrijk vind in mijn professionele handelen en geef aan vanuit welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen ik uitga. Didactiek voor HBO-docenten 11

13 6'E%"(&=2WI+&%'/1-'#(;&,/+5;&-&#-'& In het vorige onderdeel Zelfbeoordeling op de competenties heeft u uw bekwaamheid per competentie in kaart gebracht aan de hand van de gedragsindicatoren. In dit onderdeel verzoeken wij u om voor elk van de zeven competenties de vragen 1 t/m 3 te beantwoorden, zo veel mogelijk ondersteund met concrete voorbeelden. => [&%3&&,<",'#(1&&.-:+;(&$""#5&-2&-,&33'#(-+-$&D&/+5;&-&#-'&\ Het gaat hierbij om het beschrijven van kenmerkende situaties uit uw praktijkervaring voorafgaand aan en tijdens de cursus die relevant zijn voor het aantonen van uw bekwaamheid op deze competentie.?> 7;4&%3&+#$&,$&%&#"/1-:D'/1D&%.<+%$+&#$&/+5;&-&#-\["-D'E#:40-&,3& 3"#-&#\ Aan het einde van de cursus dient u aan te kunnen geven dat u zichzelf een startbekwaam HBO-docent acht. U onderbouwt dit aan de hand van bewijsstukken en validaties. Bewijsstukken kunnen cursusopdrachten zijn als een lesplan of een groepsdynamica-analyse, maar ook andere vervaardigde producten als een studiehandleiding of toets. Validaties zijn beoordelingen van uw functioneren door anderen. Dit kunnen studentevaluaties zijn of feedbackverslagen van collega s. Belangrijk is dat u per bewijsstuk of validatie aangeeft wat u ermee wilt aantonen. B> 7;4&%3&+#$&,$&%&#"/1-:D'/1D&%.5'#$&,/+5;&-&#-\["-D'E#:4 +#-4'33&%;:#-&#\ Beargumenteer hierbij waarom u vindt dat u een bepaald onderdeel minder goed beheerst. Vertaal uw ontwikkelpunt(en naar zo concreet mogelijk geformuleerde leervragen. Didactiek voor HBO-docenten 12

14 6'E%"(&?W6&++,$&%'#($+/&#-/+5;&-&#-'&0$++,"#$&,&# X""53"#$'$""-W... X""52&++,$&%"",W... Hieronder vindt u een lijst met professionele handelingen waaruit de bekwaamheden van de kandidaat blijken. Wilt u zo vriendelijk zijn deze lijst zo compleet mogelijk in te vullen? Indien u op bepaalde onderdelen te weinig zicht heeft om een oordeel te kunnen geven, kruist u dan het alternatief aan dat is gemarkeerd met een \ in de rechterkantlijn. De lijst dient tevens als achtergrond bij de vervolgvragen die u vindt onder deze lijst. Ten slotte maakt ook het observeren van een (deel van een les van de kandidaat deel uit van het portfolio dat hij/zij moet indienen ter verkrijging van de didactische bevoegdheid. Meer informatie hierover vindt u op pagina 17 ]"#$'$""-2&1&&,0$'- \ <+%%&$'(Y(&1&&%#'&- = 9#-&,;&,0++#%'E3/+5;&-&#- 1.1 De docent communiceert effectief door het hanteren 0. van verbale (volume, tempo, articulatie, melodie en non-verbale technieken (mimiek, uiterlijk, lichaamshouding. 1.2 De docent bevordert effectieve communicatie door 0 bijv. te luisteren, samen te vatten en door te vragen naar zowel inhoud als betrekkingsniveau. 1.3 De docent toont betrokkenheid en enthousiasme bij 0 individuele studenten en groepen. 1.4 De docent herkent en benoemt gedragspatronen van 0 individuele studenten en de groep en maakt deze inzichtelijk voor de studenten. 1.5 De docent corrigeert ongewenst gedrag en waardeert 0 gewenst gedrag. 1.6 De docent motiveert zijn handelen aan studenten. 0? *&$"(+('0/1/+5;&-&#- 2.1 De docent biedt een veilig klimaat waarin studenten en docent(en elkaar respectvol behandelen. 2.2 De docent zorgt voor een leersituatie waarin studenten een eigen inbreng kunnen tonen. 2.3 De docent gebruikt op systematische wijze de input van studenten in het onderwijsleerproces. 2.4 De docent stimuleert het bespreken van normen en waarden tussen studenten. 2.5 De docent daagt studenten uit om mee te denken over hun eigen ontwikkelings- en leerprocessen. 2.6 De docent houdt rekening met verschillen tussen studenten in cultureel, sociaal en emotioneel opzicht. 2.7 De docent onderneemt waar nodig actie om het sociale klimaat in de groep te verbeteren. 2.8 De docent signaleert gedragsproblemen bij studenten en verwijs zonodig door Didactiek voor HBO-docenten 13

15 B S"3'#1+:$&%'E3&#$'$"/-'0/1/+5;&-&#- 7#-4&,;&# 3.1 De docent zorgt voor betekenisvolle en toepassingsgerichte leeractiviteiten. 3.2 De docent ontwerpt verschillende leertrajecten om tegemoet te komen aan verschillen tussen studenten. 3.3 De docent ontwerpt zowel individuele als groepsactiviteiten. ]"#$'$""-2&1&&,0$'- \ <+%%&$'(Y(&1&&%#'& De docent ontwikkelt beoordelingsinstrumenten De docent maakt gebruik van audiovisuele en digitale leermiddelen om leerdoelen te bereiken. 3.6 De docent past bestaande leermiddelen zelf aan en breidt ze uit met eigen inbreng (vragen, suggesties, voorbeelden. Q"#2'&$&# 3.7 De docent geeft een heldere opbouw in de leerstof aan De docent maakt actief gebruik van voorkennis en 0 sluit aan bij de belevingswereld van studenten. 3.9 De docent hanteert verschillende werkvormen om 0 tegemoet te komen aan verschillen tussen studenten (de leerstijlen van studenten, niveau en wijze van werken De docent verwerkt actuele inzichten en de 0 beroepspraktijk in zijn onderwijsactiviteit. 6&(&%&'$&# 3.11 De docent ondersteunt de studenten in hun 0 leerproces door leervragen en -problemen te signaleren, te benoemen en er op te reageren De docent evalueert systematisch het leerproces met 0 de studenten op resultaten en bijbehorend proces De docent analyseert (vakspecifieke leerproblemen 0 en speelt daarop in of verwijst door. S"3$+5&'# 3.14 De docent legt relaties tussen de leerinhouden van 0 zijn vakdomein en die van verwante vakken De docent staat boven de stof De docent gebruikt huidige toepassingen van zijn vakgebied. Z<"%:&,&# 3.17 De docent evalueert het leerproces en de leerresultaten van studenten De docent verantwoordt zijn vakdidactische opvattingen en zijn gekozen aanpak. 0 Didactiek voor HBO-docenten 14

16 F 7,("#'0"-+,'0/1/+5;&-&#- 4.1 De docent geeft duidelijk aan wat de inhoud, vorm, structuur en relevantie van de (onderwijsactiviteit is. 4.2 De docent is consequent in het hanteren van regels en afspraken. 4.3 De docent maakt afspraken over de taken van de studenten en geef aan welke ondersteuning zij van hem kunnen verwachten. 4.4 De docent stelt prioriteiten en verdeelt de beschikbare tijd efficiënt. 4.5 De docent weet om te gaan met beperkte mogelijkheden van de leeromgeving, en beschikt bij knelpunten over alternatieven. 4.6 De docent verantwoordt zijn opvattingen over de ]"#$'$""-2&1&&,0-$'- \ <+%%&$'(Y(&1&&%#'& organisatie van zijn onderwijs. '#-&,#&+5(&<'#( 5.1 De docent vraagt hulp van en biedt hulp aan collega s De docent stelt zijn eigen grenzen vast De docent werkt volgens de in de organisatie 0 geldende afspraken, procedures en systemen. 5.4 De docent neemt verantwoordelijkheid voor de taak De docent levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van de opleiding. 5.6 De docent verantwoordt zijn opvattingen en werkwijze aangaande samenwerken met collega s binnen de organisatie (&<'#( 6.1 De docent hanteert relevante gespreksvaardigheden en -technieken. 6.2 De docent raadpleegt reeds aanwezige informatie, registreert nieuwe informatie en stelt anderen in de gelegenheid hier gebruik van te maken. 6.3 De docent verantwoordt zijn professionele opvattingen, werkwijze en benadering Didactiek voor HBO-docenten 15

17 +#-4'33&%'#( 7.1 De docent beschrijft gericht op de feitelijke situaties de eigen kwaliteit en beperkingen. 7.2 De docent reflecteert systematisch op zijn eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen. 7.3 De docent weet aan te geven op welke punten de eigen competentie(ontwikkeling verbeterd kan worden. 7.4 De docent werkt op een planmatige manier aan zijn eigen ontwikkeling. 7.5 De docent stemt zijn ontwikkeling af op het beleid van de opleiding. 7.6 De docent past zich aan veranderende omstandigheden aan en heeft beschikking over alternatieven. 7.7 De docent volgt nieuwe ontwikkelingen rond zijn beroep. ]"#$'$""-2&1&&,0-$'- \ <+%%&$'(Y(&1&&%#'& De docent staat open voor andere visies en ideeën De docent brengt onder woorden wat hij belangrijk vindt in zijn professionele handelen en geeft aan vanuit welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat. 0 Dank u voor het invullen van de lijst. Op de volgende pagina vindt u enkele vragen over uw beoordeling. Didactiek voor HBO-docenten 16

18 S,"(&#&#%&0+20&,<"-'& S,""(=W[&%3&/+5;&-&#-'&02&1&&,0-$&3"#$'$""-<+%(&#0:'#0-&,3&5"-&\]:#-: $'-+#$&,2+:4&#""#$&1"#$<"#&,<",'#(&#$'&:1&&.-5&-$&3"#$'$""-\ S,""(?W7;4&%3&/+5;&-&#-'&0D+:$&3"#$'$""-D'/1<+%(&#0:<&,$&,3:##&# +#-4'33&%&#\]:#-:$'-+#$&,2+:4&#\ ^&0+20&,<"-'& Onderdeel van het portfolio vormt het laten observeren van enkele lessen door collega s en leidinggevende (optioneel. De kandidaat zal in overleg met u bepalen welk(e les(onderdeel het meest geschikt is voor observatie. In deze fase kan de kandidaat ook bij u aangeven waar hij in ieder geval feedback op zou willen hebben. Als basis voor de observatie wordt het observatieschema aanbevolen dat ook wordt gebruikt om microlessen tijdens de cursus mee te beoordelen. Dit schema vindt u direct onder deze tekst in bijlage 3. Het staat u echter vrij om een alternatief instrument te gebruiken, mits dit voldoende aandacht besteedt aan belangrijke didactische thema s als lesopbouw, presentatievaardigheid en interactie. De rapportage van de lesobservatie geeft u aan de kandidaat, die het verslag toevoegt aan het portfolio en aanvult met een reflectiegedeelte waarin hij aangeeft wat hij van de feedback heeft geleerd. Didactiek voor HBO-docenten 17

19 6'E%"(&BW720&,<"-'&0/1&5" Naam kandidaat: Naam beoordelaar: R+&%0-&%%'#( Aspecten Opmerkingen Suggesties voor verbetering Wordt duidelijk wat de docent wil bereiken met de les? 6&('#0'-:"-'& Peilt de docent de beginsituatie en speelt hij/zij hier adequaat op in? ^&0'#1+:$ Wordt de leerstof op gestructureerde wijze en in hanteerbare hoeveelheid aangeboden? [&,3<+,5_&#` Sluit de gebruikte werkvorm aan op de doelstelling en wordt deze goed uitgevoerd? ^&&,5'$$&%&# Sluiten de gebruikte leermiddelen aan op de doelstelling en worden ze goed gebruikt? (PowerPoint, bord, Q.,+#$'#( Rondt de docent de les op adequate wijze af? Komt hij terug op de doelstelling? *,&0&#-"-'&<"",$'(1&$&# Hoe maakt de docent gebruik van stem, spreektempo, lichaamshouding, oogcontact? 9#-&,"/-'& Maakt de docent actief gebruik van interactie met het publiek? Q%(&5&&#++,$&&%W Didactiek voor HBO-docenten 18

Portfolio. Pro-U assessment centrum. Eigendom van:

Portfolio. Pro-U assessment centrum. Eigendom van: Pro-U assessment centrum Eigendom van: Blad 1 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Mobiel nummer Onderwijsinstelling E-mailadres Docentbegeleider Geboortedatum

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Aantekenformulier van het assessment PDG

Aantekenformulier van het assessment PDG Aantekenformulier van het assessment PDG Kandidaat: Assessor: Datum: Een startbekwaam docent voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraren in het tweedegraadsgebied (zie competentie 1 t/m 7 op de volgende

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren

Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren Let op: momenteel wordt gewerkt aan een instrument dat beoordeelt aan de hand van de nieuwe bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een leraar is competent in belangrijke beroepsituaties als hij de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit

Nadere informatie

MASTER LGL COMPETENTIES

MASTER LGL COMPETENTIES MASTER LGL COMPETENTIES Preambule De master opleiding FHTL veronderstelt dat de studenten hun bachelor behaald hebben en dus startbekwaam zijn. Deze bekwaamheid vertaalt zich door naar de onderstaande

Nadere informatie

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Zeven competenties Een leraar is competent als hij in belangrijke beroepsituaties de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC Bekwaamheidseisen docenten LC vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Beoordelingsformulier (Les) Voorbereiding Naam student: Krijn Cornelisse. Datum:

Beoordelingsformulier (Les) Voorbereiding Naam student: Krijn Cornelisse. Datum: A Beoordelingsformulier (Les) Voorbereiding Naam student: Krijn Cornelisse Naam docent: F.Kok Datum: 5-12-2013 Het Lesplan; de student; Omschrijving Bereidt zich voor op de lessen en zorgt ervoor dat alle

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen:

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG

Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Bijlage 3 SFORMULIER EINDPRODUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Ella ten Barge ROC/AOC: Friesland College Paraaf beoordelaar: Eindproduct (aankruisen) in beeld/lesgeven op pad/ecursie

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODCUCT PDG

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODCUCT PDG Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODCUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Ella ten Barge ROC/AOC: Friesland College Eindproduct (aankruisen) X in beeld/lesgeven op pad/ecursie aan

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Bijlage 5: Formulier tussenevaluatie

Bijlage 5: Formulier tussenevaluatie Bijlage 5: Formulier tussenevaluatie Formulier tussenevaluatie Naam student: Studentnummer: Naam school / onderwijsinstelling: Naam werkplekbegeleider: Naam instituutsopleider: Datum: Beoordeling Niet

Nadere informatie

Zij-instroom in Beroep Traject

Zij-instroom in Beroep Traject Zij-instroom in Beroep Traject Handleiding bekwaamheidsonderzoek zij-instroom Startbekwaam 2 de graads lerarenopleidingen Instructies voor ZiB studenten Zij-instroom in Beroep bekwaamheidsonderzoek Startbekwaam

Nadere informatie

PROPEDEUSE Inhoudelijk competent Competent in reflecteren en persoonsontwikkeling

PROPEDEUSE Inhoudelijk competent Competent in reflecteren en persoonsontwikkeling PROPEDEUSE Inhoudelijk competent A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client. A.0.1 geeft enkele toepassingsgerichte voorbeelden

Nadere informatie

ITT/HU Beoordelingscriteria praktijk Fase 3 (jaar 3)

ITT/HU Beoordelingscriteria praktijk Fase 3 (jaar 3) ITT/HU Beoordelingscriteria praktijk 2018-2019 Fase 3 (jaar 3) Kerntaak 1: Pedagogische adequaat handelen: opbouwende relatie met kinderen ontwikkelen, leiding geven aan de groep, zorgen voor een goed

Nadere informatie

ITT/HU Beoordelingscriteria praktijk Fase 1 (jaar 1)

ITT/HU Beoordelingscriteria praktijk Fase 1 (jaar 1) ITT/HU Beoordelingscriteria praktijk 2018-2019 Fase 1 (jaar 1) Kerntaak 1: Pedagogische adequaat handelen: opbouwende relatie met kinderen ontwikkelen, leiding geven aan de groep, zorgen voor een goed

Nadere informatie

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum:

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: Titel Subtitel FHTL COMPETENTIES MA GPW Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging Aan dit document werkten mee: Chr. t Mannetje Hans Jonker Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: vastgesteld

Nadere informatie

Assessment Startbekwaam

Assessment Startbekwaam Assessment Startbekwaam Rapportage Studiejaar 2014-2015 Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen 1 Basisgegevens KANDIDAAT Voor- en achternaam: Studentnummer: Opleiding: Studentstatus: Naam

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Studie en Werk 3 & 4 (de LIO-fase) bouwt voort op het eerste half jaar (Studie en Werk 1 & 2). De beoordeling wordt met een

Nadere informatie

Competentie-overzicht Opleiding Docent BVE / VO / Bedrijfsleven

Competentie-overzicht Opleiding Docent BVE / VO / Bedrijfsleven Competentie-overzicht Opleiding Docent BVE / VO / Bedrijfsleven colofon Uitgave: Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool Zwolle Grafische vormgeving: Laurien Stam, Zwolle Fotografie: Gerlinde Schrijver,

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen

D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen DIDACTISCHE BEKWAAMHEID D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen Resultaat De leraar motiveert leerlingen om actief aan de slag te gaan. De leraar maakt doel en verwachting van de les duidelijk zorgt

Nadere informatie

De competenties van een docent MBO

De competenties van een docent MBO De competenties van een docent MBO Door de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift worden de cursisten in staat gesteld om competenties te verwerven, waarmee zij kunnen voldoen aan de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

Bijlage BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG

Bijlage BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Bijlage BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Matt Huntjens ROC/AOC: Friesland College Paraaf beoordelaar: Eindproduct (aankruisen) in beeld/lesgeven op pad/excursie

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek Sybrand van der Werf 7 januari 2012! Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek Naam:!!! Sybrand van der Werf Studentnummer:! S1039799 Adres:!!!

Nadere informatie

O 1 Inter-persoonlijk competent

O 1 Inter-persoonlijk competent V O 1 Inter-persoonlijk competent hij maakt contact met de leerlingen/deelnemers en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen hij biedt een kader waarbinnen de leerlingen/deelnemers

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Gerwin Haveman ROC/AOC: Friesland College Paraaf beoordelaar: Eindproduct (aankruisen) in beeld/lesgeven x

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG

Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Bijlage 3 BEOORDELINGSFORMULIER EINDPRODUCT PDG Naam deelnemer: Gabriëlle Copini Beoordelaar: Gerwin Haveman ROC/AOC: Friesland College Paraaf beoordelaar: Eindproduct (aankruisen) in beeld/lesgeven op

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015

Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015 Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Bij Studie en Werk 1 & 2 word je beoordeeld op je leerproces én krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als beginnend

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING/ Sonja van de Valk

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING/ Sonja van de Valk Let op!!! Dit is een groeidocument. Dat wil zeggen dat dit werkplan regelmatig bijgesteld zal moeten worden. Bekijk per competentie eerst waar je mee wilt beginnen. Vul nog niet meteen alles in. Zorg er

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraren

Bekwaamheidseisen leraren Concept eindversie december 2003 Bekwaamheidseisen leraren Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel 2 Inleiding Wat goed onderwijs is, wordt bepaald door de samenleving. Die stelt

Nadere informatie

Competentiewijzer Bachelor of Education Primair Onderwijs

Competentiewijzer Bachelor of Education Primair Onderwijs Competentiewijzer Bachelor of Education Primair Onderwijs Colofon 2010 Hogeschool INHolland De inhoud van deze uitgave mag vrijelijk worden gebruikt binnen alle lerarenopleidingen van Hogeschool INHolland,

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 3 Dt Stageschool: Sint Lucas Stagebegeleider: H. van Gogh B. Vermogen

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo De indeling is gebaseerd op de SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) 1. Interpersoonlijk competent 1.1 Een goede leraar is interpersoonlijk

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar

Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar Inleiding In dit stuk beschrijven we de competenties van de tweedegraads leraar en de concretisering daarvan in leerdoelen en gedragsindicatoren

Nadere informatie

ROC Friese Poort. UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

ROC Friese Poort. UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

5. Product ontwikkeld binnen het KIGO project Doorlopende Coach Actieve coach ; penvoerder was Edudelta College.

5. Product ontwikkeld binnen het KIGO project Doorlopende Coach Actieve coach ; penvoerder was Edudelta College. SBL competenties toegespitst op de Doorlopende Coach 1. Type product/dienst Instrument 2. Doelgroep Docenten/begeleiders Teamleiders/locatieleiders 3. Hoe competent ben jij als doorlopende coach? Deze

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren Studie en Werk 4A

Beoordelingsformulieren Studie en Werk 4A Beoordelingsformulieren Studie en Werk 4A 2018-2019 Inleiding: Bij Studie en Werk 4A word je beoordeeld op je leerproces en krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als (aankomend) docent

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent

De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent 1 De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent Een competentie is een bekwaamheid die tot uiting komt (in kritische beroepssituaties) in effectief gedrag. Deze bekwaamheid is

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Bijlage 2: Competentiematrix schoolstage

Bijlage 2: Competentiematrix schoolstage Bijlage 2: Competentiematrix schoolstage Aanwijzingen voor gebruik Uitgangspunt voor de opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving is het hieronder beschreven competentieprofiel, bestaande uit vijf

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Aanpassingen

Beoordelingsformulieren. Aanpassingen Beoordelingsformulieren Aanpassingen 2018-2019 Opzet praktijkbeoordeling Oud Nieuw SBL-competenties Kerntaken en deeltaken (opleidingsprofiel) 10 geselecteerde algemene Centrale Criteria 23 Indicatoren

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

ASSESSMENT STARTBEKWAAM MINOR 2 HJK of HOK Beoordelingsformulier Criteriumgericht interview en reflectie

ASSESSMENT STARTBEKWAAM MINOR 2 HJK of HOK Beoordelingsformulier Criteriumgericht interview en reflectie ASSESSMENT STARTBEKWAAM MINOR 2 HJK of HOK Beoordelingsformulier Criteriumgericht interview en reflectie Naam student: Klas: Fase: startbekwaam NHL emailadres: 1 e kans / herkansing / algehele herkansing

Nadere informatie

Feedbackformulier voor docenten t.b.v. het beoordelingsgesprek met een docent. Graafschap College

Feedbackformulier voor docenten t.b.v. het beoordelingsgesprek met een docent. Graafschap College Feedbackformulier voor docenten t.b.v. het beoordelingsgesprek met een docent Graafschap College Naam docent over wie feedback gegeven wordt: Suzanne Jansen Naam feedbackgever: Pascal Eskes I Algemeen

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Analyse van de 360 graden feedback

Analyse van de 360 graden feedback Analyse van de 360 graden feedback In deze analyse vergelijk ik de scores van de i360 Docent Feedback testen. De eerste is in november 2013 afgenomen en de 2 e in mei van dit jaar. Hieronder geef ik een

Nadere informatie

Bijzonderheden. Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) Nee/Ja. Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen

Bijzonderheden. Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) Nee/Ja. Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen WPA-s P1-fase, Pabo 1 1e semester Beoordelaar: leerwerkplekbegeleider (pabodocent) Naam student Student zit in leerjaar Leerwerkplekbegeleider school /klas datum Bijzonderheden Beroepshouding (wordt vastgesteld

Nadere informatie

Post- HBO Onderwijs. Lesbezoeken. Post-HBO Onderwijs Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 2.1 november 2016

Post- HBO Onderwijs. Lesbezoeken. Post-HBO Onderwijs Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 2.1 november 2016 HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Post- HBO Onderwijs Lesbezoeken Post-HBO Onderwijs Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 2.1 november 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 4 Dt Stageschool: Heerbeeck College Stagebegeleider: S. van Driel

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie