Voorwoord. Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudsopgave. Voorwoord 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 bagage etc. Op deze kleine dingen richten wij als bedrijf onze aandacht. Leeuwarder Taxi Centrale Marshallweg AC Leeuwarden Locatie Ameland Ballumerweg GB Ameland Locatie Dokkum Birdaarderstraatweg 80 F 9101 Pk Dokkum Locatie Drachten De Klim TM Drachten Locatie Harlingen Rijksweg NL Harlingen Personeel en Organisatie 5 Ambulancezorg 9 Nieuwe ambulance Volkswagen T5 13 Productie en prestaties 15 Ondernemingsraad 19 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 21 Dokterswacht 25 Interview met Janke Koopal 27 Toyota s RAV4 29 Personenvervoer 31 De diverse vormen van personenvervoer 33 Rit aantallen 37 Interview Dick Steenhuizen 39 Interview met Dirk Dijkstra 41 Sietze Kijlstra Algemeen directeur Ik ben verheugd om u het kwaliteitsjaarverslag over 2007 te mogen aanbieden. Temeer omdat kwaliteit in 2007 een hoofdrol heeft gespeeld in de bedrijfsvoering. Per 1 juni 2007 is dan ook het gehele bedrijf gecertificeerd. Naast de reguliere keurmerken voor personenvervoer (TXkeur) en ambulancezorg (HKZ), zijn beide afdelingen ook ISO gecertificeerd. Het gaat hierbij vaak om een stukje bewustwording van de medewerkers. Wij proberen dit te vergroten door bijvoorbeeld het aanbieden van cursussen en het bespreken tijdens werkoverleggen, maar ook door het opstellen van procedures. Deze focus op kwaliteit werkt in sommige gevallen kostenverhogend. Frustrerend daarbij is dat kwaliteit bij inschrijven steevast een lage wegingsfactor kent. Bij nagenoeg alle aanbestedingen en inschrijvingen is de prijs de doorslaggevende factor. In onze optiek zou gunning op drie pijlers moeten rusten; prijs, kwaliteit en relatie. Wij prijzen ons gelukkig dat slechts een gering deel van onze omzet via inschrijvingen tot stand komt. Immers voor de continuïteit van de bedrijfsvoering zijn duurzame relaties vereist. Dit geldt zowel voor medewerkers, klanten, collegae en leveranciers. Deze duurzame relaties zorgen ervoor dat wij het 78e jaar van ons bestaan in gaan. Locatie Leeuwarden Elzenstraat 1c 8924 JN Leeuwarden Nawoord 43 Tevens is de opleidingsafdeling in Harlingen geaccrediteerd door de Nederlands Reanimatieraad. Door onze focus te blijven richten op kwaliteit in de brede zin, zijn wij in staat om met een effectieve, maar ook efficiënte, organisatie de toekomst Locatie Oosterwolde Veengang NJ Oosterwolde Locatie Sint Annaparochie (I.s.m. UMCG Ambulancezorg) Uiteraard ken ik de beperkingen van certificering. Kwaliteit is immers veel breder dan uitsluitend het kwaliteitssysteem. Het zit in de kleine dingen die vaak onvoldoende gemeten worden. Voorbeelden hiervan uit het personenvervoer zijn; het openhouden van een deur, het dragen van de in te gaan. Sietze Kijlstra Algemeen directeur

2 Personeel en Organisatie Al onze medewerkers leveren een cruciale bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Daarom vinden wij het belangrijk dat er aan hen een prettige en veilige werkomgeving geboden wordt. Daar doen we ons best voor, omdat onze dienstverlenende sector veel van de medewerkers vraagt. Arbobeleid Het arbobeleid maakt onderdeel uit van het kwaliteitssysteem. Eén keer per kwartaal wordt er door het ARBO-team vergaderd over gesignaleerde knelpunten (onder andere naar voren gekomen uit de RI&E). Zo worden er bijvoorbeeld registraties bijgehouden van (bijna) bedrijfsongevallen. Binnen de ambulancezorg is het prikaccident, waarbij een medewerker zich prikt aan een naald, een bekend bedrijfsongeval. Meldingen hebben er toe geleid dat er wordt overgegaan naar een ander soort naaldencontainer. Dezelfde structuur hanteren we ook voor onze taxibedrijven in Drachten en Leeuwarden. Beide bedrijven kennen een plan van aanpak gericht op veiligheid, dat door het desbetreffende ARBO-team wordt uitgevoerd. Jaarlijks wordt een verslag van de vorderingen gemaakt. Cijfers 2007 Verzuimpercentage Taxi: 3,51 % Verzuimpercentage Ambulance: 4,10 % Margreet Schuil, Hoofd P&O Medewerkers Taxi Leeuwarden Aantal medewerkers: Fulltime: Parttime: Afroep: 0 3 Aantal mannen: Aantal vrouwen: In dienst 2007: 14 Uit dienst 2007: 19

3 Taxi Drachten Aantal medewerkers: Fulltime: 7 7 Parttime: Afroep: Ambulance Aantal medewerkers: Fulltime: Parttime: 6 6 Afroep: 3 3 Aantal mannen: Aantal vrouwen: Aantal mannen: Aantal vrouwen: In dienst 2007: 22 Uit dienst 2007: 20 In dienst 2007: 10 Uit dienst 2007: 3

4 Ambulancezorg Het leveren van Ambulancezorg is de kerntaak van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân. Zij wil hierin meer dan voldoen aan de eisen en wensen van de individuele patiënt. Onze mensen hebben zich ook in 2007 ingezet om de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg op een hoog peil te houden. Ruim keer is er vanaf de zeven standplaatsen met de ambulance uitgerukt om de patiënt bij te staan in de vorm van onderzoek, behandeling en/of vervoer. Het kwaliteitssysteem wat al enige jaren wordt gehanteerd, is ook dit jaar weer door KIWA gecertificeerd en voldoet zodoende aan de HKZ gestelde kwaliteitsnormen. Op deze manier laat Kijlstra zien dat zij kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en dat deze tevens is geborgd. Het verlengen van het certificaat wil niet zeggen dat het doel, het leveren van de best mogelijke ambulancezorg, is bereikt. Certificering is een stimulans om het kwaliteitssysteem te onderhouden en zodoende elke dag weer de zorg voor onze patiënten voortdurend te verbeteren. Mede hierdoor stelt onze ambulancedienst hoge eisen aan de medewerkers. Deze professionals zorgen er voor dat binnen ons bedrijf de veelal afhankelijke en kwetsbare patiënt te allen tijde centraal staat. Kwaliteitshandboek In 2007 is het kwaliteitshandboek volledig gedigitaliseerd. Het is vastgelegd in een Intranetstructuur, Ambuweb genaamd. Met dit systeem is het mogelijk geworden om alle actuele informatie altijd en overal realtime beschikbaar te hebben. Het kwaliteitshandboek is inhoudelijk getransformeerd van een papieren boekwerk met grote tekstdelen naar een digitaal document met praktische procedures en stroomschema s. Ambuweb heeft sinds de introductie in 2006 het hanteren van het kwaliteitshandboek sterk vereenvoudigd. Het is makkelijk bereikbaar voor elke medewerker en verkondigd een transparant en eenduidig beeld van het kwaliteitsbeleid van de ambulancedienst. Daarnaast kent het systeem ook vele voordelen op het gebied van planning en communicatie. Bovendien is er een enorme reductie van papierstromen ontstaan.

5 Kwaliteitstoetsing Een aantal keren per jaar wordt het totale kwaliteitsbeleid volledig getoetst. Alle processen worden door interne auditoren doorgelicht en langs de meetlat van wettelijke bepalingen, HKZ normen, procedures, protocollen en voorschriften gelegd. De uitkomsten worden door de kwaliteitsmanager geanalyseerd en vastgelegd om ze vervolgens in een kwaliteitsplan vast te leggen. Deze auditresultaten vormen een belangrijke input voor verbetering. Ook andere factoren kunnen hiertoe bijdragen. Denk hierbij aan terugkoppeling van patiënten en uitkomsten van overleggen van met name de meldkamer Fryslân, de ketenpartners, de zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Maar ook de uitkomsten van de interne overlegvormen en de resultaten van de MIP-commissie en de klachtencommissie spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de zowel het primaire zorgproces als de ondersteunende processen. Een keer per jaar wordt het kwaliteitssysteem extern getoetst. Met de hierbij behorende certificering maakt Kijlstra Ambulancegroep Fryslân al een aantal jaren op rij de kwaliteit naar patiënten en andere externe belanghebbenden geformaliseerd aantoonbaar. Locatie Harlingen 11

6 Nieuwe ambulance Volkswagen T5 De eind 2006 geconstateerde problemen met de overbelasting van de achteras van de zes Mercedes type 4 ambulances hebben het afgelopen jaar veel problemen gegeven. Ondanks alle aanpassingen en modificaties aan deze voertuigen zijn de problemen niet afdoende opgelost. Deze ambulances bleken zeer frequent niet inzetbaar te zijn. Mede om die reden is er bij de jaarlijkse vervanging van een deel van het wagenpark gekozen voor de Volkswagen T5 ambulance. 13

7 Productie en prestaties Het managementinformatiesysteem biedt de mogelijkheid om uit het beschikbare cijfermateriaal een beeld te schetsen van onder andere het aantal uitgevoerde ritten en de tijd die besteed wordt aan de verschillende onderdelen aan mensen in levensbedreigende situaties. Samen met de ketenpartners is Kijlstra dus steeds op zoek naar betere manieren om de aanrijtijden verder te verkorten. van het ambulanceproces. Bij dit laatste moet gedacht worden aan meldtijd, uitruktijd, aanrijtijd en behandeltijd. Met name de eerste drie processen zijn van belang bij het behalen van de norm die stelt dat de ambulance in spoedgevallen binnen 15 minuten na de melding ter plaatse moet zijn. Door de geografische situatie in de provincie Friesland is het, met de huidige spreiding van ambulances, niet altijd mogelijk om overal binnen 15 minuten na melding aanwezig te zijn. Daarnaast speelt de gelijktijdigheid van ritten een rol. Spreiding van ambulancestandplaatsen is een politieke verantwoordelijkheid waarbij telkens een zorgvuldige afweging dient plaats te vinden. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a.; aanrijdtijden, kwaliteit en financiën. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Min. Het opvoeren van het aantal standplaatsen en ambulances lijkt de sleutel tot de oplossing tot het uitbannen van de tijdsoverschrijdingen. Een situatie waarbij achter elke boom een ambulance staat is echter nadelig voor de kwaliteit. Er treedt bij het ambulancepersoneel een enorme ervaringsverdunning op door de afname van confrontatie met de dagelijkse ambulancezorg. Binnen afzienbare tijd zouden de Friese ambulances bemand worden met mensen die te weinig in aanraking komen met situaties waarbij hulp geboden moet worden Min. 15

8 Leeuwarden Oosterwolde Drachten Dokkum Ameland Aantal ritten Aantal ritten Aantal ritten Aantal ritten Ameland A1 50 A2 B 0 Dokkum 2000 A A2 0 B Drachten 4000 A A2 0 B Harlingen 1000 A1 500 A2 0 B Leeuwarden 2000 Aantal ritten Aantal ritten Oosterwolde St. Annaparochie Ambulanceprocessen A1 A2 B A1 A2 B St. Annaparochie In samenwerking met UMCG Ambulancezorg Harlingen Aantal ritten A1 A2 B 5 0 Meldtijd Uitruktijd Aanrijtijd Behandeltijd Ameland Drachten Leeuwarden Dokkum Harlingen Oosterwolde 17

9 Ondernemingsraad Na de verkiezingen van het afgelopen jaar heeft de OR drie nieuwe leden op het totaal van vijf. De voltallige OR heeft in 2007 een meerdaagse scholing gevolgd in Steenwijk. Het afgelopen jaar is er maandelijks overleg geweest met de directie waarbij een veelheid aan onderwerpen is besproken. Belangrijke onderwerpen waren het rooster- en vergoedingenreglement. Ook is er een nieuwe versie van het OR- reglement ingevoerd en zijn er afspraken gemaakt over de aanstellingskeuring voor nieuwe collega s. Er is een begin gemaakt met het opzetten van een roostercommissie.de OR zal kritisch blijven meedenken over Arbo, scholing en RI&E. Er zal er een aantal keren per jaar een nieuwsbrief verschijnen op ambuweb. BOAF Het Bedrijfs Opvangteam Ambulancezorg Friesland heeft ook het afgelopen jaar garant gestaan voor het opnemen van contact met medewerkers die geconfronteerd waren met schokkende gebeurtenissen. Waar nodig zijn deze medewerkers bijgestaan door professionele hulpverleners. Het BOAF stelt een eigen jaarverslag samen. 19

10 Regionale Ambulance Voorziening Fryslân Samen met de ambulancediensten van het Antonius ziekenhuis, het UMCG en Oenema wordt de Regionale Ambulance Voorziening Fryslân gevormd. Deze organisatie ondersteunt de aangesloten diensten vanuit een stafbureau op het gebied van beleid, ICT, medisch management, opleidingen, commissie Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) en het Bedrijfsopvangteam Ambulancezorg Friesland (BOAF). Ook worden vanuit dit stafbureau projecten aangestuurd. Door de RAV is over 2007 een eigen jaarverslag opgesteld. 21

11 Klachtencommissie Er is het afgelopen jaar enkele malen een klacht bij onze dienst binnengekomen die naar tevredenheid van de klager is opgelost door de leidinggevende van de betrokken locatie. Indien een klacht niet door ons kan worden opgelost, wordt doorverwezen naar de klachtencommissie van de RAV. Dit is in 2007 niet voorgevallen. MIP commissie In 2007 waren er 27 meldingen. Het merendeel van de meldingen had betrekking op de nieuw aangeschafte brancards die nogal wat kinderziektes vertoonden. Er zijn ook de nodige meldingen geweest over medicatietoediening en niet goed functionerende apparaten. De MIP commissie brengt een eigen jaarverslag uit. 23

12 Dokterswacht Een bijzonder onderdeel van Kijlstra Personenvervoer is de afdeling vervoer voor de Dokterswacht Friesland. Hier werken ongeveer 45 chauffeurs. Dit onderdeel wordt aangestuurd door een operationeel manager. Iedere locatie heeft een eigen teamleider. Het vervoer wordt uitgevoerd in samenwerking met Oenema Heerenveen. Vanuit de dokterswachtposten in Drachten, Dokkum, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen worden de dienstdoende huisartsen die patiënten thuis bezoeken door dokterswacht chauffeurs naar de plaats van bestemming gebracht. In 2007 is dit maal gebeurd. De dokterswachtposten doen dienst buiten kantooruren en in het weekend. Aantallen visites 2007: Dokkum: 2140 Drachten: 4215 Heerenveen: 5093 Leeuwarden: 5370 Sneek:

13 Dokterswacht De dokterswachtchauffeurs worden getraind en geschoold in het gebruik van de inhoud van de spoedtassen en de AED om de huisartsen te kunnen assisteren bij de patiënt thuis. Ook worden zij getraind om in spoedeisende situaties, zoals een reanimatie, handelend op te kunnen treden. De scholingen worden gegeven door ervaren ambulanceverpleegkundigen. Ook huisartsen zijn het afgelopen jaar door Kijlstra getraind in het gebruik van de apparatuur en de inhoud van de spoedtassen. Bovendien is er tijdens deze scholingen aandacht besteed aan het verder optimaliseren van de samenwerking met de ambulancehulpverlening. jaar beschikken wij over nieuwe voertuigen. Dit is een hele verbetering. Het zijn 4-wiel aangedreven auto s wat soms makkelijk is op modderige en onverharde wegen en bij gladheid. Janke Koopal Ik doe dit werk al ruim vier en een half jaar, vanaf de start van de Dokterswacht Leeuwarden. Het is een leuke baan waarbij je van tevoren nooit weet wat er tijdens de dienst zal gebeuren. Bovendien kom je overal. Vanuit Leeuwarden bedienen wij een groot gebied wat zich uitstrekt tot aan Harlingen, Grou en het Bildt. Naast dat je de huisarts naar de patiënt brengt, moet je soms ook de huisarts assisteren bij de patiënt thuis. Alle dokterswachtchauffeurs hebben daarvoor een opleiding gehad. Ten behoeve van de huisarts hebben we de nodige materialen en medicamenten aan boord. Ook een AED en flessen zuurstof behoren tot de inventaris van de dokterswachtauto s. Naast chauffeur ben ik ook teamleider van locatie Leeuwarden. Ik maak daarbij de dienstroosters voor de dokterswachtchauffeurs van Leeuwarden en Drachten. Sinds vorig Janke Koopal, Dokterswachtchauffeur/teamleider leeuwarden. 27

14 Toyota s RAV4 In het afgelopen jaar zijn er acht nieuwe voertuigen aangeschaft. De auto s zijn van het merk Toyota, type RAV4. Deze 4-wiel aangedreven auto s zijn voorzien van de benodigde communicatie- en navigatieapparatuur. De dokterswachtauto s zijn ook uitgerust met laptops waarmee de huisarts patiëntendossiers in kan zien. 29

15 Personenvervoer Als Kijlstra Personenvervoer zijn wij continue op zoek naar mogelijke verbeteringen. Hierbij is de mening van de klanten natuurlijk van groot belang. Daarom houden wij structureel overleg met de grote opdrachtgevers zoals ziekenhuizen en gemeenten. Ook de individuele medewerkers dragen vaak mogelijkheden tot verbeteringen aan. Vanuit het kwaliteitssysteem wordt dit ook aangemoedigd. In Drachten en Leeuwarden is er enkele malen per jaar werkoverleg. Met iedere medewerker wordt er jaarlijks een functioneringsgesprek gehouden. Met de Friese Wouden Kraamzorg en Isis Kraamzorg zijn contracten afgesloten om buiten kantooruren via onze centrale de verzoeken tot kraamhulp aan te nemen en de dienstdoende medewerkers van deze organisaties in te lichten. Ook een aantal collega flexitax taxibedrijven maakt ondertussen gebruik van de mogelijkheid om door te schakelen naar Leeuwarden voor de beantwoording van hun telefoon gedurende de nachturen door de week. De centrale in Leeuwarden is hierdoor bij machte om het gehele jaar gedurende 24 uur per dag bereikbaar te zijn en kan direct een ieder te woord staan en zorg of vervoer regelen binnen de provincie Fryslân. Het wagenpark heeft dit jaar ook een verandering ondergaan. Het wagenpark is voor wat betreft de personenwagens aangevuld met een aantal Audi s type A6. Voor het rolstoelvervoer zijn een aantal Mercedes Sprinters aangeschaft. Deze auto is uitgerust met het Flex-i-Trans-systeem voor het vastzetten van de rolstoelen. Met dit systeem wordt elke rolstoel op vier punten vastgezet en wordt elke rolstoelgebruiker ook nog eens met een driepuntsgordel beveiligd. Dit is een hele verbetering voor de klant met betrekking tot de veiligheid en voor de chauffeur vanuit het oogpunt van de ARBO. Al met al is er in 2007 dus een aantal zaken veranderd waardoor de kwaliteit van het vervoer en de centrale is toegenomen. Hierdoor is het mogelijk geworden om de kostenstijging voor de opdrachtgevers te beperken en de aflopende contracten zijn dan ook allemaal verlengd. 31

16 De diverse vormen van personenvervoer Zittend ziekenvervoer Voor verschillende zorgverzekeraars wordt het zittend ziekenvervoer gedaan naar locaties in Nederland en zonodig ook daar buiten. Leerlingenvervoer Voor verschillende gemeenten worden dagelijks kinderen naar scholen voor speciaal onderwijs gebracht. De locaties van de scholen liggen door geheel Nederland verspreid en in samenwerking met Flexitax collegabedrijven wordt er altijd gekeken naar combinatiemogelijkheden om de kosten voor de opdrachtgevers zo laag mogelijk te houden. Doelgroepenvervoer Vanuit de gehele provincie Friesland worden er dagelijks mensen naar verschillende vormen van dagbesteding(opvang) gebracht. Naschoolse opvang: In Leeuwarden worden er dagelijks enige tientallen kinderen vanaf de basisscholen naar de naschoolse opvang gebracht. Straattaxi Dit vervoer wordt gedurende 24 uur per dag gedaan vanaf de standplaatsen of na telefonische bestelling. 33

17 Flexitax Flexitaxi is een flexibele en voordelige taxi-vervoersysteem (verhuur per zitplaats). De prijs wordt berekend aan de hand van de openbaar vervoer zone s en is vooraf bekend. Flexitax rijdt u 7 dagen per week tussen en uur. Rouwvervoer In opdracht van diverse begrafenisondernemingen wordt het vervoer van overledenen verzorgd. Ook is Kijlstra aangesloten bij het FOT (Fryslân Overledenen Transport). Deze organisatie verzorgt voor de politie het vervoer van overledenen in buitengewone situaties. Deeltaxi De deeltaxi rijdt in de plaats Drachten gedurende de hele week tussen en uur. De taxi rijdt van deur tot deur. De betaling vindt plaats volgens de normen van het nationaal tarief ( 1,70 per rit plus 2 of 3 strippen). De vervoersvorm kan 15 minuten eerder of later zijn dat u heeft opgegeven omdat er meerdere personen met dezelfde rit worden vervoerd. Autoverhuur Via contracten worden voor langere tijd auto s verhuurd aan verenigingen en instellingen. Tevens wordt er veel gebruik gemaakt van onze verhuisbusjes. Contractvervoer Het personenvervoer ten behoeve van bedrijven en instellingen. Vervoer op basis van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO): Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Verschillende wetten zijn opgegaan in de WMO, waaronder ook de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). De doelstelling van deze nieuwe wet is meedoen. Alle burgers moeten voluit kunnen deelnemen aan de maatschappij. Mobiliteit, je kunnen verplaatsen, is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Het WVG-vervoer heet nu WMO-vervoer. Contant/Rekening Dit varieert van particuliere ritten op rekening tot vaste contracten met grote opdrachtgevers voor periodiek vervoer. Individueel openbaar vervoer (IO vervoer) Dit vervoer wordt ingezet voor de specifieke vervoerswens van één reiziger of groep van reizigers. 35

18 Rit aantallen Aantal ritten Leeuwarden: Aantal ritten Leeuwarden: Aantal ritten Drachten: Aantal ritten Drachten:

19 Dick Steenhuizen Operationeel manager locatie Leeuwarden. Na de overname in 2006 door Kijlstra Personenvervoer heb ik het afgelopen jaar veel tijd en energie besteed aan het op elkaar afstemmen van de werkwijzen van Drachten en Leeuwarden. Daarom heb ik veel overleg gevoerd met planners, chauffeurs, directie en natuurlijk ook met klanten. Ter verbetering van de planning en efficiency is de centrale van locatie Leeuwarden overgestapt op hetzelfde planningspakket als Drachten. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om werk van elkaar over te nemen. In 2007 is er dan ook gestart met het op bepaalde uren doorschakelen van de centrale in Drachten naar Leeuwarden. Het werkpakket van Drachten wordt dan vanuit Leeuwarden aangestuurd en op die momenten is de centrale in Drachten niet meer bemand. Dit alles wordt gedaan zonder dat de klant hiervan iets merkt. 39

20 Dirk Dijkstra Centralist taxicentrale. Ik werk al weer enige jaren op de centrale met wisselende diensten. Het is iedere keer weer een gepuzzel om alle taxi s op tijd bij de klanten te krijgen. Dit valt vaak niet mee door de toegenomen drukte op de wegen, vooral in en om Leeuwarden. Ik heb zelf ook als taxichauffeur gereden en dat is natuurlijk een waardevolle ervaring in het werken als centralist. Sinds vorig jaar bellen wij per week tussen de vijf en tien klanten op om te vragen naar hun ervaringen met ons bedrijf. De mensen waarderen het bijzonder dat wij dit doen. Het is ook leuk omdat er door de klanten zaken worden aangedragen die tot verbeteringen in onze bedrijfsvoering leiden. Het zijn vaak kleine dingen. Zo bellen wij klanten op als de taxi niet op tijd kan komen. De klant vindt het wachten dan minder erg. Het is de bedoeling dat deze wijze van enquêteren volgend jaar ook ingevoerd gaat worden in Drachten. 41

21 Nawoord In dit jaarverslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar beschreven. Omwille van de leesbaarheid zijn niet alle zaken gedetailleerd weergegeven. Ik nodig u nadrukkelijk uit om contact met ons op te nemen als u specifieke vragen heeft of een nadere toelichting wenst. Klaas Post Kwaliteitsmanager Colofon Vormgeving: Fotografie: N-idee Drachten Dhr. W.J. de Vries Kijlstra personenvervoer en Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Aan dit verslag schreven mee: Klaas Post Sietse Johan Miedema Rudy Verwoert Margreet Schuil Peter Lips Sietze Kijlstra Roelof Kijlstra Dick Steenhuizen Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarverslag mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm, enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân. Kijlstra Ambulancegroep Fryslân / Personenvervoer Postbus AB Drachten 43

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

CO 2 COMMUNICATIEPLAN

CO 2 COMMUNICATIEPLAN Versie 1.2 Datum: 2 juli 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent Taakomschrijving Administratief medewerker klachten Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten Administratieve ondersteuning aan managementassistent 1 Taakomschrijving Administratief

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Vertrouwd vervoer in uw regio

Vertrouwd vervoer in uw regio Vertrouwd vervoer in uw regio Noordoost-Fryslân Ferfier boeke? Jobinder.frl of 0900-40 50 500 Jobinder De meeste mensen kunnen zelfstandig reizen. Of met behulp van hun familie, vrienden of kennissen.

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

De geschiedenis herhaalt zich! Nadat zorgverzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ

De geschiedenis herhaalt zich! Nadat zorgverzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ De geschiedenis herhaalt zich! Nadat zorgverzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ ing Peter Altevogt Founder Korton 20 juni 2013 - s Hertogenbosch

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg «Wijzig 750 Page Editor Alg4» Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Naam praktijk ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Praktijk adres Groenewoudseweg

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016-

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016- Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie 2017 -versie 1.0 september 2016- Datum: Naam praktijk: Contactpersoon: Correspondentieadres: Praktijk AGB-code: Toelichting

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Wat heeft dat met elkaar te maken? Soms lijkt een maat regel die geno - men wordt lastig te begrijpen in relatie tot

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Voor ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik (gaan) maken van het leerlingenvervoer in Eindhoven en Waalre. LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Leerlingenvervoer gemeente Eindhoven en waalre

Nadere informatie

Normen De MVO-Wijzer

Normen De MVO-Wijzer Normen De MVO-Wijzer Pagina 1 Inhoudsopgave 1. MODEL 3 2. OVERZICHT MVO-THEMA S 4 3. OVERZICHT MVO-NORMEN 5 Copyright november 2014, Stichting De MVO-Wijzer, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN calamiteit, time-out, capaciteitsbeperking Auteur: Opdrachtgever: Werkgroep meldingen beschikbaarheid ziekenhuizen ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Inleiding Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en Huisartsenposten Rijnmond

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

opleidingen abonnement

opleidingen abonnement 1 opleidingen abonnement Over educentre Hoog leerrendement Wij zijn een team van gepassioneerde docenten en e-learning specialisten. Onder de naam Educentre stellen wij mensen in staat zichzelf te ontwikkelen.

Nadere informatie

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV CO2-prestatie Gebr. Kloens BV Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 Opgesteld d.d.: 05-07-2016 Revisie: 003 Opgesteld door Voor akkoord: Naam: A.L. Hubregtse Naam: Mevr. C.K. Kloens d.d. 05-07-2016 d.d.

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Veelgestelde vragen RegioRijder

Veelgestelde vragen RegioRijder Veelgestelde vragen RegioRijder A. Vervoerspas 1 B. Boeken van een rit 2 C. De reis zelf/kilometerbudget 3 D. Kosten en betalen 4 E. Hulpmiddelen 5 F. Vragen en klachten 6 A. Vervoerspas 1. Wie kunnen

Nadere informatie

Klachtenbehandeling patiënten. informatie voor de patiënt

Klachtenbehandeling patiënten. informatie voor de patiënt Klachtenbehandeling patiënten informatie voor de patiënt Klachtenbehandeling Patiënten Revalidatie Friesland Revalidatie Friesland neemt uw klachten serieus. Als u niet tevreden bent over uw verblijf of

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Ambulanceverpleegkundige i.o.

Ambulanceverpleegkundige i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding per 1 mei 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulanceverpleegkundige i.o. Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader:

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

Dispatcher MKA. schaal 7, max. 2.809 bruto per maand op fulltime basis

Dispatcher MKA. schaal 7, max. 2.809 bruto per maand op fulltime basis Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Dispatcher MKA Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader: Functie-indeling: fulltime, 32-36 uur per week Zet ambulancezorg in, monitort

Nadere informatie

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3 Criteria wens De patiënt bevindt zich in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstige chronische ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend vervoerd te

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV)

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Informatie voor de zorgpartner (ziekenhuis, huisartsenpost) Het Acute Zorg Netwerk De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en)

Nadere informatie

Communicatieplan 2016

Communicatieplan 2016 Communicatieplan 2016 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

HET GROTE FALEN VAN DE AMBULANCE- TOP

HET GROTE FALEN VAN DE AMBULANCE- TOP HET GROTE FALEN VAN DE AMBULANCE- TOP FNV slaat alarm! FINANCIËLE JAARSTUKKEN AMBULANCEDIENSTEN 2016 Dit rapport werpt een blik op de financiële jaarstukken ambulancediensten 2016 Oktober 2017 63477 HET

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief HANDBOEK ENERGIEZORG RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Definitief Utrecht, 20 maart 2013 2013, LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Handboekje leerlingenvervoer Aa en Hunze, Assen, Haren Noordenveld en Tynaarlo

Handboekje leerlingenvervoer Aa en Hunze, Assen, Haren Noordenveld en Tynaarlo Handboekje leerlingenvervoer Aa en Hunze, Assen, Haren Noordenveld en Tynaarlo Waarom dit boekje? Vervoersmanagement Noord-Nederland BV (VMNN) verzorgt het leerlingenvervoer van de gemeenten Aa en Hunze,

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Wat is Regiotaxi-Oosterschelde? Reisgebied en kosten van de Regiotaxi Regiotaxi-Oosterschelde is een vervoersvoorziening voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

*Z01081E8A59* documentnr.: INT/G/15/19052 zaaknr.: Z/G/15/16497

*Z01081E8A59* documentnr.: INT/G/15/19052 zaaknr.: Z/G/15/16497 *Z01081E8A59* documentnr.: INT/G/15/19052 zaaknr.: Z/G/15/16497 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Enquête leerlingenvervoer gemeente Grave 2015 Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen.

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. Met Regiotaxi

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Regeling Loket rechtsbescherming studenten Regeling Loket rechtsbescherming studenten Aeres Hogeschool Behorend bij het bestuurs- en beheersreglement 24 januari 2017 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN Inhoudsopgave Algemeen Begripsomschrijvingen Richtlijnen klachtenbehandeling Algemeen Dit klachtenreglement is van toepassing op klachten van of namens cliënten

Nadere informatie

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 1 1 Colofon Dit lesboekje is uitgegeven door: Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489 8000 AL Zwolle T 038 422 57 72 F 038 422 26 47 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag. RAV Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag. RAV Gooi en Vechtstreek Jaarverslag RAV Gooi en Vechtstreek 2016 Samenwerking Als er één thema is dat als een rode draad door het afgelopen jaar liep dan is het samenwerking. Samenwerking tussen collega s op de ambulance en met

Nadere informatie

Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân

Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân Ambulancepost Ameland is een van onze 13 locaties. In de zomerperiode is er door het toerisme een groot aantal mensen aanwezig en dan kan het ook bij de ambulancedienst erg druk zijn. In de rustige winterperiode

Nadere informatie

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Boordcomputer Taxi (BCT) (2014)

Boordcomputer Taxi (BCT) (2014) Boordcomputer Taxi (BCT) (2014) 1. Bent u werkzaam in of eigenaar van een taxibedrijf? Ja 90,6% 1.032 Nee 9,4% 107 beantwoorde vraag 1.139 overgeslagen vraag 0 2. Uit hoeveel taxi voertuigen bestaat uw

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Saxion Data Security Beleid Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Mei 2015 Documenteigenschappen Documentrevisies Saxion Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian?

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian? Kwaliteit van Zorg Kort kennismaken Wie ben ik? Wie is Vérian? Toelichting op sheet 2. Wie ben ik : Roswitha Heitbrink, manager Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij Vérian. roswithaheitbrink@verian.nl Vérian:

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Handboekje leerlingenvervoer Aa en Hunze, Assen, Haren, Noordenveld en Tynaarlo

Handboekje leerlingenvervoer Aa en Hunze, Assen, Haren, Noordenveld en Tynaarlo Handboekje leerlingenvervoer Aa en Hunze, Assen, Haren, Noordenveld en Tynaarlo Waarom dit boekje? Vervoersmanagement Noord-Nederland BV (VMNN) verzorgt het leerlingenvervoer voor de gemeenten Aa en Hunze,

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Chronische pijn volwassenen

Chronische pijn volwassenen Informatie voor de patiënt Chronische pijn volwassenen Laat zien wat je kunt Chronische pijn De behandeling van pijnpatiënten is gewoonlijk gericht op pijnbestrijding, dat wil zeggen op het doen verminderen

Nadere informatie

Kennismaking vervoerders. Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 14 november 2017

Kennismaking vervoerders. Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 14 november 2017 Kennismaking vervoerders Publiek Vervoer Groningen Drenthe 14 november 2017 Programma 16.00 welkomstwoord stand van zaken aanbestedingsproces en overbruggingsperiode implementatieproces en kennismaking

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

Informatie over ambulancezorg voor spreekbeurt of werkstuk. Leuk dat je interesse hebt in de ambulancezorg!

Informatie over ambulancezorg voor spreekbeurt of werkstuk. Leuk dat je interesse hebt in de ambulancezorg! Leuk dat je interesse hebt in de ambulancezorg! Je wilt een spreekbeurt houden op school over de ambulancehulpverlening. Wij vinden het leuk dat je belangstelling toont voor ons werk en willen je er graag

Nadere informatie