Zorgmonitor. Onverzekerde EU Burgers. Onderzoeksverslag. Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten. September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgmonitor. Onverzekerde EU Burgers. Onderzoeksverslag. Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten. September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond"

Transcriptie

1 Zorgmonitor Onverzekerde EU Burgers Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten Onderzoeksverslag September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk Wonen en werken algemeen Nationaliteiten Hoofdstuk Huisartsen Infectieziekten Artsen specifiek gericht op dak- en thuislozen Verloskundigen Ziekenhuizen Psychiatrie Nazorg in ziekenhuizen en overige instanties Hoofdstuk 3 Conclusie Overzicht benaderde instantie c.q. hulpverleners

4 - 4 -

5 Inleiding Binnen de GGD Rotterdam Rijnmond is behoefte aan een inventariserend onderzoek om zicht te krijgen op diverse aspecten die spelen bij onverzekerde EU-burgers in Rotterdam. Aanleiding zijn de geluiden dat (huis)artsen, verloskundigen en zorginstellingen in toenemende mate te maken krijgen met onverzekerde EU-burgers. Het is onduidelijk welke gezondheidsproblemen deze burgers hebben. Onverzekerde Nederlanders en illegalen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Onkosten van illegalen worden vergoedt door het Koppelingsfonds. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is een inschatting te krijgen van de aard en omvang van de gezondheidsproblematiek bij onverzekerde EU burgers. Tevens is het doel om na te gaan op welke manier hulpverleners en zorginstellingen omgaan met de problematiek rondom kostendekking bij onverzekerde EU burgers. De volgende vragen zijn aan de orde gekomen: 1. Komt een instantie en/of hulpverlener met onverzekerde EU burgers in aanraking? 2. Wat is het aantal volwassenen en kinderen? 3. Wat is de nationaliteit van deze burgers? Hierbij is het onderscheid aangegeven ten aanzien van Bulgaren, Roemenen, Polen, Portugezen en overige EU-landen. 4. Wat is de aard van de problematiek, welke wordt behandeld en welke niet, vindt doorverwijzing plaats en zo ja, op welke indicatie waar naar toe? 5. Hoe vindt financiële afhandeling plaats? 6. Vindt nazorg of revalidatie plaats (afhankelijk van de instantie en/of hulpverlener)? Werkwijze Het onderzoek heeft plaatsgevonden door het interviewen van medewerkers bij diverse gezondheidsinstellingen en individuele hulpverleners. Interviews hebben plaatsgevonden in ziekenhuizen, zowel bij de spoedeisende hulp, met betrekking tot opname als ook met betrekking tot het bieden van nazorg. GGZ-instellingen zijn geïnterviewd. Sommige ziekenhuizen en GGZinstellingen hebben schriftelijk cijfers gegeven. Dit was niet voor alle ziekenhuizen / instanties mogelijk. Huisartsen zijn via de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op de hoogte gesteld van het onderzoek over onverzekerde EU burgers en daarna schriftelijk benaderd. Eén huisarts die naast zijn huisartsenpraktijk ook specifiek is gericht op dak- en thuislozen is geïnterviewd. Overige gegevens van de groep artsen die specifiek zijn gericht op dak- en thuislozen zijn schriftelijk verkregen via het registratiesysteem dat deze artsen hanteren. Bij de achterwacht van de huisartsen heeft een interview plaatsgevonden. Verloskundigen zijn schriftelijk benaderd met een vragenlijst. Daarnaast zijn medewerkers van charitatieve instanties en maatschappelijke opvang geïnterviewd. Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt een algemeen beeld gegeven van onverzekerde EU burgers. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op onverzekerde EU burgers in relatie met medische instanties c.q. hulpverleners. Hoofdstuk 3 geeft de conclusies weer

6 - 6 -

7 Hoofdstuk 1 Algemeen beeld Het aantal aanwezige MOE-landers in Rotterdam is 1 per 1 januari 2011 vastgesteld op 8916 ingeschreven in het GBA. De schatting is dat er tussen de en MOE-landers daadwerkelijk in Rotterdam verblijven, inclusief de 8916 ingeschrevenen. Onder MOE-landen worden verstaan de landen Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Litouwen, Slowakije, Tsjechië, Letland, Slovenië en Estland. De ingeschrevenen vormen ca. 1,5% van het totaal aantal Rotterdammers die in het GBA staan ingeschreven. De daadwerkelijk verblijvende groep MOE-landers bedraagt naar schatting 2,4% tot 3,6% van de totale Rotterdamse bevolking. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op Polen, Bulgaren, Roemenen, Portugezen en overige EUlanden. In tabel 1 worden het aantal inschrijvingen in het GBA weergegeven van deze landen 2. Met betrekking tot Portugal wordt uitgegaan van de cijfers zoals die worden gegeven door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Rotterdam. Alle cijfers gelden per 1 januari Tabel 1. GBA inschrijvingen per Aantal Polen 4164 Bulgaren 1916 Roemenen 794 Subtotaal 6874 Portugezen 3170 Totaal Het blijkt dat niet alle instanties de nationaliteit van de registreren van de cliënten c.q. patiënten. Diverse instanties geven aan dat patiënten soms geen verzekering in Nederland hebben, maar wel in hun eigen land. Als dit het geval is, kan er meestal gedeclareerd worden in het thuisland. Naast de vermelde nationaliteiten wordt door twee bronnen Serviërs genoemd die niet verzekerd zijn. Eén bron geeft Slovaken aan. Een anderde bron maakt melding van Litouwen en Russen. Ten slotte is ook sprake van andere Europese nationaliteiten zoals Duitsers, Engelsen, Fransen en Belgen. Eén (charitatieve) instantie geeft aan soms in aanraking te komen met mensen uit Afrika met een Europese (bijvoorbeeld Spaanse of Italiaanse) verblijfsvergunning. Als voorbeeld wordt een Nigeriaanse vrouw beschreven met een Italiaanse verblijfsvergunning, die via gedwongen prostitutie van de maffia terecht is gekomen bij een illegale partner uit Sierra Leone. De partner komt in detentie vanwege illegaliteit. Mevrouw, die in de loop der jaren inmiddels twee kinderen heeft gekregen van haar partner, kan geen huur meer betalen en de elektriciteit dreigt te worden afgesloten. Mevrouw is niet verzekerd. Gesignaleerde problemen Door meerdere bronnen wordt aangegeven dat er bijna altijd sprake is van een taalbarrière. Hierdoor ontstaan problemen op verschillende gebieden. Het komt voor dat mensen daardoor ontslagen worden. Onwetendheid bij EU-burgers wordt ook als een probleem gezien. Een voorbeeld betreft seksuele voorlichting en anti-conceptie. Het gebruik van voorbehoedmiddelen is niet of onvoldoende bekend. Als voorbeeld wordt een casus beschreven van een vrouw die bij een arts komt voor abortus terwijl zij langer dan 16 weken zwanger is. Zij heeft al enkele kinderen en ook al enkele keren abortus 1 Cijfers zijn vastgesteld in samenwerking tussen Publiekszaken van de gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam/Nicis Institute (Kennisinstituut van, voor en door de steden in Nederland) en Risbo monitoren. 2 Met betrekking tot de landen Polen, Bulgaren en Roemenen wordt uitgegaan van de cijfers van de gemeente Rotterdam Publiekszaken, EUR/Nicis en Risbo monitoren

8 ondergaan. Enkele weken later blijkt deze vrouw te zijn opgenomen in het ziekenhuis omdat ze vermoedelijk zelf, met eigen hulpmiddelen, de zwangerschap heeft geprobeerd te onderbreken. EU-burgers willen vaak niet terug keren naar het thuisland omdat ze het in Nederland - hoe dan ook - altijd beter hebben dan in het thuisland. Soms is er sprake van een strafbaar feit in het thuisland. Soms willen mensen niet terug omdat ze het in Nederland zouden maken. Er is dan sprake van gezichtsverlies. Bij een aantal EU-burgers speelt verslavingsproblematiek. Ook deze groep gaat niet terug naar het thuisland. 1.1 Wonen en werken algemeen Vaak is sprake armoedeproblematiek. Mensen zijn in het verleden naar Nederland gekomen om te werken, maar hebben slechte arbeidscontracten en slechte woonomstandigheden. Veel mensen zijn werkeloos geworden. Geen inkomsten betekent geen huisvesting. Meerdere instanties geven aan dat hierdoor vaak spanningen ontstaan van waaruit regelmatig medisch problemen voortkomen. Mensen met opgebouwde rechten worden geholpen door dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als geen rechten zijn opgebouwd, dan krijgen de mensen geen hulp en zijn aangewezen op charitatieve instellingen. Meestal betreft dit hulp in de zin van eten en kleding. Door één instantie die o.a. specifiek gericht is op prostituees wordt opgemerkt dat alle prostituees van de MOE-landen niet verzekerd zijn. Uit onderzoek is gebleken dat Roemen, Hongaren, Polen en Hongaren en Bulgaren de grootste groep vormen van de MOE-landers binnen de prostitutie. In geringe mate zijn er vrouwen uit Tsjechië, Litouwen, Finland en Estland als prostituee werkzaam. Van het aantal Portugezen zijn geen cijfers gegeven. Door één bron wordt opgemerkt dat er een afname is van Poolse vrouwen in de prostitutie. Er is een toename is geconstateerd van Roemeense en Bulgaarse vrouwen in de prostitutie in Rotterdam. Tabel 2. Nationaliteit onverzekerde prostituees in Rotterdam 2010/2011 Aantal Roemenen 64 Polen 62 Hongaren 61 Bulgaren 60 Tsjechisch 7 Litouwers 3 Esten 2 Finnen 2 Totaal Nationaliteiten De volgende nationaliteiten worden afzonderlijk besproken: Polen Veel Polen wonen in woningen van uitzendbureaus met zes personen waar er maar twee mogen wonen (huisjesmelkers). Het betreft vaak Nederlands-Poolse uitzendbureaus. Deze Polen staan nergens ingeschreven en werken vaak in fabrieken of in de tuinbouw. In de winter is er geen werk in de tuinbouw. Polen komen dan in de WW. Deze bron geeft aan dat Polen met name in de maanden februari en maart schulden hebben. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem waarvan de oorzaak niet duidelijk is, aldus deze informatiebron. In de maanden april en mei gaat het goed met hen door de bollentijd. Er zijn dan veel banen in de kassen. Opmerkelijk is dat meestal gesproken wordt over Poolse mannen. Poolse vrouwen blijven vaker in het thuisland, aldus een geïnterviewde

9 Bulgaren en Roemenen Met regelmaat wordt gesproken over Bulgaarse en Roemeense mannen en vrouwen die in Nederland verblijven. Vaak hebben zij één of meerdere kinderen. Bij een (medische) informatiebron komen met regelmaat groepen Roemenen. Vaak zijn dit families. Uit de interviews blijkt dat er in Zuid-Bulgarije veel Bulgaarse Turken wonen die naar Nederland komen via Turkse connecties. Zij gaan in het bijzonder naar Rotterdam. Deze Bulgaren werken voor Turkse bedrijven via Turkse connecties. Dit is een zwart werkcircuit. De Bulgaren werken vaak s nachts in een keuken, in een tomatenkwekerij en/of handelen in oud ijzer. De Bulgaren proberen legaal werk te krijgen, maar dat lukt niet. Veel Bulgaren wonen in woningen van Turkse eigenaren. Door één bron wordt opgemerkt dat deze eigenaren aan hun eigen volk de huur niet zouden durven vragen die ze aan de Bulgaren wel vragen. Dit zou anders bekend worden in de moskee. Veel Roemenen en Bulgaren (en ook Litouwen en Russen) zijn vaak ondergedoken in kraakpanden. Eén instantie maakt melding van Bulgaarse Roma s: drie-generatie-gezinnen met gemiddeld 2 kinderen, bestaande uit moeder, oma en kinderen, waarbij vader niet in beeld is. In 2010 zijn zes Roma-gezinnen bij deze instantie geweest in verband met (financiële) problemen. Aan alleenstaande vrouwen met kinderen wordt altijd hulp geboden, met name door charitatieve instellingen. Een andere bron merkt op dat het opvallend is dat Bulgaarse cliënten, die voorheen illegaal in Nederland waren en waarvan de onkostenvergoeding via het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 3 verliep, nu bijna niet meer in beeld zijn. Uit gesprekken blijkt dat Roemeense mannen vaak betrokken zijn bij het criminele circuit. Portugezen Slechts een enkele keer wordt melding gemaakt van Portugees sprekende mensen, waaronder ook Kaapverdianen. Het zijn meestal instanties binnen de maatschappelijke opvang. Zelden worden Portugezen genoemd als onverzekerde EU-burgers. 3 Een overheidsorganisatie die er over waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is

10 - 10 -

11 Hoofdstuk 2 Medische zorg In onderstaande paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen algemene medische instanties en hulpverleners en psychiatrische instanties. 2.1 Huisartsen In totaal zijn 342 huisartsen benaderd. Ongeveer een kwart heeft gereageerd. Van dit aantal komt bijna de helft (48%) in aanraking met onverzekerde EU burgers. Aantallen Er komen ongeveer 241 onverzekerde volwassen EU burgers bij de huisartsen. Hiervan lijken ongeveer 25 patiënten passanten te zijn. Er komen130 kinderen die behoren bij de groep onverzekerde EU burgers bij de huisartsen, waarvan ongeveer 25 kinderen van passanten. In totaal zijn er ongeveer 371 onverzekerde EU-burgers die huisartsen bezoeken. Nationaliteit In tabel 3 worden cijfers weergegeven door de huisartsen met betrekking tot nationaliteit van onverzekerde EU-burgers. Tabel 3. Nationaliteit van onverzekerde EU-burgers bij huisartsen Aantal in percentage Bulgaren 21 Polen 15 Roemenen 8 Portugezen 6 Overige EU landen 25 Aard van de problematiek Een deel van de huisartsen waar onverzekerde EU-burgers komen geven geen omschrijving van de aard van de problematiek. Ruim de helft geeft aan dat ieder probleem wordt behandeld dat bij de huisartsengeneeskunde hoort. 24% geeft een beschrijving van de aard van de problematiek, waaronder luchtwegproblematiek, infecties, hartproblemen en psychische problemen. Enkele huisartsen geven aan dat alleen acute problemen of ernstige ziekten worden behandeld. Enkele andere artsen geven expliciet aan dat zij geen psychische of sociale problemen behandelen. Doorverwijzing De meerderheid van de huisartsen geeft aan dat er wordt doorverwezen. Enkele huisartsen geven aan dat zij doorverwijzen bij acute problematiek of levensbedreigende situatie, anderen zeggen door te verwijzen bij dezelfde problematiek als bij verzekerde mensen. In tabel 4 worden de instanties c.q. afdeling binnen een ziekenhuis genoemd waar naar wordt doorverwezen. Tabel 4. Doorverwijzing van huisartsen naar ziekenhuizen c.q. afdeling Instantie / afdeling Aantal EMC 16 Maasstadziekenhuis 5 Ikazia ziekenhuis 4 SFG 3 Star-MDC / lab 3 GGD / tbc 2 Havenziekenhuis 2 Ruwaard van Putten ziekenhuis 1 SEH 1 SOA poli

12 Financiering Ongeveer driekwart van de huisartsen geven aan dat ze contant worden betaald door onverzekerde EU-burgers. Ongeveer hetzelfde aantal geeft aan dat zij de kosten (soms) zelf betalen. Twee huisartsen geven aan dat er (voorheen) door de GGD wordt betaald. Een schatting van de onkosten bij de huisartsen met betrekking tot onverzekerde EU-burgers is ongeveer Achtervang van huisartsen Er is één instantie die de achtervang vormt voor huisartsen. Deze instantie registreert niet specifiek op nationaliteit. Het aantal onverzekerde EU-burgers kon niet worden aangegeven. De aard van de problematiek is zeer divers. Deze instantie geeft aan geen vergoeding te krijgen bij onverzekerde EU-burgers. Als blijkt dat patiënten niet verzekerd zijn, dan wordt gevraagd om contant te betalen. Als dit echter niet mogelijk blijkt te zijn dan wordt niet betaald. Bij deze instantie zijn de onverzekerd EU-burgers een miniem probleem voor de avond-, weekend-, en nachtzorg, aldus de geïnterviewde. Binnen de reguliere begroting is daarmee rekening gehouden. 2.2 Infectieziekten Eén instantie is specifiek gericht op infectieziekten. TBC Ten aanzien van tbc geeft deze instantie aan dat MOE-landers volgens het landelijk risicogroepenbeleid géén risicogroep bij de tbc-bestrjjding vormt. In 2009 en 2010 zijn er in totaal vijf tbc-patiënten uit de MOE-landen geweest. Aangegeven wordt dat een schatting van overige EUlanden niet mogelijk c.q. haalbaar is. Bij de groep dak- en thuislozen en drugsverslaafden vindt een halfjaarlijkse screening plaats in verband met een verhoogd risico. Dit vindt niet plaats op basis van etniciteit. Mensen met tbc worden niet doorverwezen naar ziekenhuizen tenzij er een medisch indicatie voor is. Het is onduidelijk hoeveel er precies wordt besteed aan onverzekerde EU-burgers omdat er vanuit de vangnetfunctie zorg wordt verleend aan deze burgers. Dit is financieel niet inzichtelijk te maken, aldus de geïnterviewde. SOA Met betrekking tot seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) is aangegeven dat er in MOE-landers in de polikliniek kwamen. Dit is 1,6% van de totale populatie die op de polikliniek komt. Het aantal onverzekerden is niet bekend binnen de groep MOE-landers. De polikliniek wordt gefinancierd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Iedereen kan er terecht. De registratie is anoniem. Er vindt geen verplicht screening plaats. Als de diagnose HIV of HBV (Hepatitis B) wordt gediagnostiseerd, dan betekent dit een risico voor de volksgezondheid als geen hulp wordt geboden of gekregen. HBV is aangifteplichtig via de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en wordt door een andere afdeling binnen dezelfde instantie verder behandeld. Bij een HIV diagnose wordt geprobeerd om mensen door te sturen naar de tweede lijn. Soms worden de mensen wel, soms ook niet geholpen. Huidaandoeningen vormen een potentieel groot probleem, aldus de geïnterviewde. Mensen hebben een aandoening die op een SOA lijkt, maar het niet is. Terugverwijzen naar de huisarts is niet mogelijk bij iemand die niet verzekerd is. Doorverwijzen naar de tweede lijn kan niet bij onverzekerden. Voor EU onverzekerden zijn er geen middelen om een goede begeleiding te bieden. Er is geen geld voor intensieve nazorg (geen lange trajecten) en geen capaciteit. Het kost erg veel tijd om onverzekerde EU-burgers in de reguliere zorg te krijgen. 2.3 Artsen specifiek gericht op dak- en thuislozen. Aantallen Bij de artsen die specifiek gericht zijn op dak- en thuislozen staan in totaal 524 onverzekerden ingeschreven. Dit aantal is niet gebonden aan een specifiek jaar. Er is bij dit aantal geen onderscheid gemaakt tussen onverzekerde Nederlanders en onverzekerde EU burgers. Het aantal betreft zowel onverzekerde EU-burgers als illegalen

13 In 2010 zijn er 63 onverzekerden bij deze artsen geweest. Hierbij behoren twee kinderen, waarvan één kind is geboren in 2003 en één in Er is geen onderscheid gemaakt tussen onverzekerde Nederlanders en onverzekerde EU burgers. Illegalen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De registratie betreft consulten waarbij een medische handeling is verricht. Er zijn in totaal bij deze groep onverzekerden 147 contacten geweest. Deze contacten betroffen consulten, visites en contacten in verband met een herhaalrecept. In het eerste kwartaal van 2011 zijn er 37 onverzekerden bij deze artsen geweest. Hiervan was er één een kind, geboren in In het eerste kwartaal van 2011 zijn 64 contacten geweest. Deze contacten betroffen consulten, een visite en contacten in verband met een herhaalrecept. Nationaliteit De nationaliteit van de onverzekerden kon niet worden vastgesteld binnen het registratiesysteem van deze artsen. Aard van de problematiek De diagnose van de patiënten is niet te achterhalen binnen het registratiesysteem van huisartsen. Veelal wordt een algemene beschrijving gegeven van klachten. Deze zijn zeer divers van aard. Zelden wordt de internationale code gebruikt om een diagnose vast te stellen. Opgemerkt wordt dat mensen niet worden bereikt bij verplichte screening. Daarnaast vormt medicatie een probleem. Formeel is er geen grond voor vergoeding voor de medicatie en moet òf de medicatie contant betaald worden, òf in het land van herkomst verkregen worden. Dit lijdt tot situaties waarbij de kans dat er geen medicatie wordt afgenomen toeneemt. Verstrekking van bestaande en aanwezige medicatie is formeel niet toegestaan en staat op gespannen voet met de aanwezigheid van medicatie in het grijze circuit. De artsen hebben de inspectie hiervan op de hoogte gesteld. De inspectie geeft als formele reactie dat het probleem in onderzoek is. Doorverwijzing De doorverwijzing is niet te achterhalen uit het registratiesysteem dat deze artsen hanteren. Financiering De onkosten die worden gemaakt worden vergoed door de GGD Rotterdam-Rijnmond. In 2010 zijn de onkosten met betrekking tot onverzekerde EU-burgers, inclusief onverzekerde Nederlanders, ca ,-. Het merendeel bestaat uit consulten. In het eerste kwartaal van 2011 bedragen de onkosten met betrekking tot onverzekerde EU-burgers, inclusief onverzekerde Nederlanders, ca ,

14 2.4 Verloskundigen Er zijn 75 verloskundige aangeschreven. Bijna een vijfde heeft gereageerd. Bij deze groep verloskundigen komen ca. 90% in aanraking met onverzekerde EU-burgers. In totaal komt ongeveer 117 onverzekerde EU-burgers per jaar bij de verloskundigen. Nationaliteit De meerderheid van de verloskundigen die in aanraking komen met onverzekerde EU-burgers heeft een nationaliteit ingevuld op de vragenlijst. Tabel 5. Nationaliteit van onverzekerde EU-burgers bij verloskundigen Aantal in percentage Bulgaren 26 Polen 24 Roemenen 10 Portugezen 5 Overige EU landen 6 Andere problemen dan normaal bij zwangere vrouwen Naast specifieke zwangerschaps- en bevallingsproblemen hebben deze groep soms andere problemen dan die normaal voorkomen bij zwangere vrouwen. Door bijna driekwart van de verloskundigen waar onverzekerde EU-burgers komen, wordt de taalbarrière vermeld. Ook geven meerdere verloskundigen aan dat er onbegrip is van het Nederlands systeem. Enkelen noemen sociale problemen of huisvesting. Daarnaast worden de onkosten van counseling genoemd en de medicatie. Ook wordt aangegeven dat deze vrouwen altijd in een ziekenhuis bevallen en geen kraamzorg willen. Eén verloskundige geeft aan dat het soms moeilijk is goede zorg te leveren omdat spullen en goede kraamzorg ontbreken. Er wordt minder gemakkelijk doorverwezen voor een extra echo e.d., en dat betekent ook minder goede zorg. Doorverwijzing Bijna alle verloskundigen verwijzen door bij de gebruikelijke medische indicatie. Enkelen hebben geen indicatie ingevuld. Tabel 6. Doorverwijzing van verloskundigen naar ziekenhuizen c.q. afdeling Aantal Ziekenhuis / gynaecologie 5 EMC / SKZ 4 SFG 2 Maasstadziekenhuis 2 Ikazia ziekenhuis 2 Financiële afhandeling Ongeveerd driekwart van de verloskundige wordt contant betaald. Bij ruim de helft van de verloskundigen komt het voor dat er hulp wordt geboden op kosten van de verloskundige zelf. Door één verloskundige wordt aangegeven dat zij wordt betaald uit het gemeentepotje (een nadere aanduiding ontbreekt). Een informatiebron geeft aan dat het geschat uurtarief van een verloskundige ongeveer 75,- bedraagt. Dit bedrag komt overeen met de DBC die in ziekenhuizen worden gehanteerd. Uitgaande van een bevalling die twee tot vier uur duurt, bedragen de onkosten van een bevalling gemiddeld 200,-. Dit komt op een totaal kosten van ca ,- bij de verloskundigen met betrekking tot onverzekerde EU-burgers

15 2.5 Ziekenhuizen Alle SRZ-ziekenhuizen 4 hanteren de volgende beleidsregel: 'De minimale zorgplicht van ziekenhuizen onder meer ten aanzien van alle niet-verzekerden houdt in dat het moet gaan om een situatie waarin de verlening van medische zorg niet kan worden onthouden of uitgesteld zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene dan wel de Nederlandse volksgezondheid ernstig in gevaar te brengen. Dit betreft medisch noodzakelijke zorg ter beoordeling aan een medicus. De term medisch noodzakelijke zorg benadrukt dat de arts de noodzaak van de zorg vaststelt. Er wordt uitgegaan van het vooropstellen van de professionele verantwoordelijkheid. Het is aan de arts om te beoordelen of medische zorg noodzakelijk is. ' Patiënten kunnen op twee manieren in het ziekenhuis komen, nl. via de huisarts of de spoedeisende hulp. De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van alle ziekenhuizen geven aan dat mensen worden behandeld vanuit de zorgplicht. Hetzelfde geldt voor eventuele opname in het ziekenhuis. Indien noodzakelijk vindt opname plaats. Aantal Enkele ziekenhuizen kunnen exacte cijfers aanleveren omtrent behandeling van patiënten. Eén ziekenhuis geeft aan dat er in 2009 in totaal 73 onverzekerde EU-bburgers zijn behandeld / opgenomen. Over 2010 kunnen geen cijfers worden gegeven. Eén ziekenhuis geeft aan dat er in 2010 in totaal 21 onverzekerde EU burgers behandeld / opgenomen werden. Eén ziekenhuis geeft aan dat er in de maanden februari t/m april onverzekerde EU burgers zijn behandeld / opgenomen. Nationaliteit Bij de afdeling SEH van de verschillende ziekenhuizen wordt de nationaliteit vaak niet geregistreerd omdat daarin geen onderscheid wordt gemaakt. Door drie ziekenhuizen zijn gegevens aangeleverd. Tabel 7. Nationaliteit onverzekerde EU-burgers in 2009 in een ziekenhuis Aantal Polen 1 Bulgaren 0 Roemenen 1 Overige EU-burgers 57 Totaal 59 Dit ziekenhuis heeft in 2009 in totaal patiënten geregistreerd, waarvan Nederlanders. Dat is 98% van het totaal aantal patiënten dat in 2009 dit ziekenhuis heeft bezocht. Het ziekenhuis geeft aan dat er 527 onverzekerde Nederlanders geregistreerd staan. Dat is ca. 80% van het totaal aantal onverzekerden, waarbij de landen buiten de EU zijn meegerekend. Eén ziekenhuis meldt de volgende nationaliteiten onverzekerde EU-burgers in 2010: Tabel 10 Nationaliteit onverzekerde EU-burgers in een ziekenhuis in 2010 Aantal Polen 10 Bulgaren 6 Roemenen 3 Overige EU landen 2 Totaal 21 4 De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen(SRZ) is een samenwerkingsverband tussen de elf ziekenhuizen in de regio Rijnmond met als doel de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen

16 Een ander ziekenhuis meldt de volgende nationaliteiten onverzekerde EU-burgers in de maanden februari t/m april 2011: Tabel 11. Nationaliteit onverzekerde EU-burgers in een ziekenhuis in februari t/m april 2011 Aantal Polen 15 Bulgaren 12 Portugezen 5 Roemenen 4 Overige EU landen 36 Totaal 72 Aard problematiek De aard van de problematiek is divers. Vaak betreft het multiproblematiek, aldus een geïnterviewde. Regelmatig wordt een maatschappelijk werkster bij een patiënt betrokken. Eén ziekenhuis meldt diverse problematiek bij de onverzekerde EU-burgers in het algemeen. Eén ziekenhuis geeft aan dat er bij de meerderheid van de Polen die zijn opgenomen sprake is van alcoholgerelateerde aandoeningen. Ook Roemenen hebben veelal alcohol gerelateerde problematiek. Bij Bulgaren is de problematiek divers: snijwonden, problemen i.v.m. een zwangerschap. Daarnaast zijn er 2 kinderen opgenomen van een moeder die in het ziekenhuis is in verband met zwangerschap. Overige EU-burgers zijn opgenomen / behandeld met een alvleesklierontsteking en glasverwondingen na een vechtpartij. Financiering Eén ziekenhuis merkt op dat, als iemand op de SEH komt en het blijkt dat deze persoon niet is verzekerd, er dan een afweging wordt gemaakt met welke middelen deze persoon wordt geholpen. Als voorbeeld wordt iemand met botbreuken genoemd die niet verzekerd is. De afweging wordt dan gemaakt m.b.t. betere of minder betere schroeven om de kosten te drukken. In wezen is deze patiënt dan echter al doorgesluisd, aldus de geïnterviewde. Anders is het met bijvoorbeeld reanimatie. Dan wordt alles gedaan om overlijden te voorkomen. In dit ziekenhuis wordt de jurist van het ziekenhuis op de hoogte gesteld van een onverzekerde patiënt om actie te ondernemen. Door de financiële afdeling kan op dit moment (nog) geen betrouwbare informatie gegenereerd worden. Door de afdeling SEH s van twee ziekenhuizen wordt een voorschot gevraagd aan de patiënt als blijkt dat de patiënt niet verzekerd is of als het onduidelijk is of deze is verzekerd. Bij één ziekenhuis bedraagt dat bedrag 200,-. Door één ziekenhuis wordt opgemerkt dat - als een Pool verzekerd is in Polen alcoholproblematiek niet wordt vergoedt door de Poolse verzekering. Ten aanzien van Polen wordt opgemerkt dat Poolse patiënten vaak wel een verzekering hebben voor medische zorg maar niet voor repatriëring. Deze kosten komen ook ten laste van het ziekenhuis. Eén ziekenhuis geeft aan dat sommige onverzekerde patiënten contant betalen. Soms wordt een betalingsregeling afgesproken. Patiënten die helemaal niet of niet kunnen betalen worden afgeboekt te laste van het ziekenhuis. Meerdere ziekenhuizen melden dat er geen apart potje is voor onkosten mb.t. onverzekerde EU burgers. Eén ziekenhuis merkt op dat de zorgverzekering de dubieuze debiteren betaalt. Dat maakt dat de Nederlanders dit in principe met z n allen betalen. Door één ziekenhuis wordt opgemerkt dat de onkosten met betrekking tot onverzekerde EU-burgers gezien moet worden in verhouding met de overgrote meerderheid die wèl verzekerd is en in het ziekenhuis verblijft. Eén ziekenhuis meldt dat de gemaakte onkosten bij onverzekerde EU-burgers ca is

17 2.6 Psychiatrie Algemeen Een psychiatrisch ziekenhuis heeft de plicht om zorg te dragen voor een goede voorwaarde voor ontslag. Als medicatie nodig is bij iemand die niet verzekerd is, dan wordt dit uit eigen middelen (van het ziekenhuis) vergoedt. Nazorg wordt niet geboden. Geprobeerd wordt om mensen terug te laten gaan naar het thuisland. De Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) geldt alleen voor Nederland, niet in andere EU-landen. Soms wordt gebruik gemaakt van de laissez-passer regeling (document bedoeld om iemand in de gelegenheid te stellen huiswaarts te reizen). Er bestaat geen zogenaamd potje voor dubieuze debiteuren binnen de volwassenpsychiatrie. Met de zorgverzekeraars zijn productieafspraken gemaakt. Soms zijn er meer mensen, soms minder. Dat valt tegen elkaar weg. Volwassenen Bij één instantie voor acute psychiatrie zijn in 2010 in totaal 220 onverzekerden geregistreerd. Dit betreft voor een deel Nederlanders, voor een deel overige EU-burgers of mensen buiten de EU. Sommigen zijn erg in de war, waardoor het alleen maar mogelijk is een beschrijving van het uiterlijk te geven. Bijvoorbeeld iemand heeft een mediterraans uiterlijk. Bij diegene waarbij navragen mogelijk was, waren er in Polen en 1 Serviër. Er waren voor zover navragen mogelijk was geen Bulgaren, Roemenen of Portugezen bij. Wel waren er enkele andere EU-nationaliteiten, waaronder Duitsland, Engeland, Frankrijk en België. De aard van de problematiek betreft vooral psychoses, soms voortkomend uit middelengebruik, soms uit schizofrenie. De mensen worden toe geleid naar zorg. Ze worden vaak via In Bewaringstelling (IBS) 5 opgenomen in de daarvoor bestemde ziekenhuizen. De onkosten met betrekking tot onverzekerden bij deze instantie voor acute psychiatrie bedroeg in ,-. Voor een deel is dit vergoedt door de overkoepelende instantie waar de acute psychiatrie onderdeel van uit maakt. Het restant is verrekend, met andere woorden het wordt voor een deel zelf betaald. Dit betekent een verliespot. Het is nog niet duidelijk hoe dit kan worden opgelost. Eén opvanghuis vangt mensen op voor maximaal vijf dagen, soms met een uitloop. Opname vindt plaats op vrijwillige basis. Op moment van opname wordt geen onderscheid gemaakt tussen verzekerd of onverzekerd. Er is een nauwe samenwerking met een acute psychiatrische dienst. Er komt zowel psychiatrische als psychosociale problematiek voor. In 2010 zijn 22 onverzekerde patiënten opgenomen. Vaak betreft dit Polen, maar ook Bulgaren, Roemenen en Portugezen. De psychiatrische problematiek betreft schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek, depressie / suïcidaal, angststoornissen. Bij de psychiatrische problematiek betreft het vaak first offenders. Regelmatig is sprake van psychiatrische problematiek in relatie met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben vaak al een hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en zijn zorgmijders. Psychosociale problematiek betreft vaak huiselijk geweld of acute dakloosheid. Soms is iemand geschorst bij andere opvang. Medicatie wordt door de instantie zelf betaald. De onkosten voor deze instantie met betrekking tot onverzekerde EU-burgers bedroeg voor 22 first offenders , klinische verpleegdagen (inclusief de eerste opname) ,-. 66 ambulante / poliklinische contacten ,-. Totaal ,- Voor een deel is dit terug betaald door een overkoepelende organisatie. Het restant is een verliespot en moet uit eigen middelen worden betaald. Dit geldt ook voor de verstrekte medicatie. 5 In Bewaringstelling (IBS): Een burgemeester heeft de bevoegdheid, een persoon (leeftijd ouder dan 12 jaar) die zich in zijn gemeente bevindt, onvrijwillig te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis wanneer: a. De betrokkene gevaar veroorzaakt b. Het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens van betrokkene het gevaar doet veroorzaken. c. Het gevaar onmiddellijk dreigend is. d. Het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg Onderzoeksrapport Pharos, Juni 2010 Colofon juni 2010, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid, Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Zorgmonitor Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Rapport Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen Wmo presatievelden 7-8- 9 GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Arbeidsmigratie in vieren

Arbeidsmigratie in vieren Arbeidsmigratie in vieren AUGUSTUS 2011 Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen GOdFRIEd ENGBERSEN MARIA ILIES ARJEN LEERKES ERIK SNEL ROBBERT VAN der MEIJ ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERdAM ARBEIDSMIGRATIE

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Erik Snel Jack Burgers Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert van der Meij Katja

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Rapport Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Eline Willemsen Bonded Labour in Nederland BLinN Humanitas/Oxfam Novib Amsterdam, augustus 2010 Colofon Tekst Eline Willemsen Met dank aan Bernice

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

- Scanpagina 1 van 82

- Scanpagina 1 van 82 OGGZ-monitor Nieuwe Waterweg Noord Aantal verkommerden en verloederden in de regio Nieuwe INaterweg Noord: cijfers van de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg - Scanpagina 1 van 82 In opdracht van: Gemeenten

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen Leerplichtige leerlingen zonder onderwijs Th. A. van Batenburg N.S. Dokter B.F. Mulder Leerplichtige

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE

GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie, mei 2014 Dit rapport is een uitgave van de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie.

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie