MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden"

Transcriptie

1

2 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Organisatie van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur/Directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Algemeen kwaliteitsbeleid Meerjarenbeleid Algemeen personeelsbeleid Financieel beleid 37 DEEL 2 5. Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiele vaste activa/fin. vaste activa Specificatie projecten Overzicht langlopende schulden Toelichting op de resultatenrekening Mutatieoverzicht wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige gegevens (5.2.1 t/m 5.2.5) Handtekeningenformulier Controleverklaring 71

4 Voorwoord Hierbij presenteer ik u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van Zorgplein Maaswaarden. Dit document bestaat uit twee delen: 1. Het maatschappelijk verslag, te lezen in hoofdstuk 1 tot en met 4 2. De jaarrekening, die vindt u in hoofdstuk 5 In dit jaardocument leest u een verslag over het boekjaar (en kalenderjaar) Bij de opstelling ervan zijn we uitgegaan van het format van het ministerie van VWS, terug te vinden op Uit welke locaties bestaat Zorgplein Maaswaarden? Op de locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg (gemeente Aalburg) vindt u: psychogeriatrisch verpleeghuis de Haven (32 verpleeghuisplaatsen) somatisch verpleeghuis het Anker (16 verpleeghuisplaatsen plus 2 appartementen die plaats bieden aan 4 revalidatiepatiënten) verzorgingshuis Wijkestein (43 verzorgingshuisplaatsen) en dagverzorging of -behandeling Op de locatie de Notenhoff in Andel (gemeente Woudrichem) vindt u: psychogeriatrisch verpleeghuis de Zwaan (19 verpleeghuisplaatsen) somatisch verpleeghuis de Rib (17 verpleeghuisplaatsen) dagverzorging of behandeling. Op 23 april 2013 zijn we overgegaan van het verzorgingshuis de Notenhoff naar bovengenoemd verpleeghuis de Notenhoff. Zorgplein Maaswaarden biedt thuiszorg in het Land van Heusden en Altena, daarnaast leveren we huishoudelijke zorg in het kader van de WMO in de gemeente Aalburg. Wat doen we nog meer? De dienst Gastvrij en Service biedt intern maaltijden en mogelijkheden voor partijen aan in het restaurant van Wijkestein. Daarnaast verstrekt zij maaltijden aan zelfstandig wonende ouderen in het Land van Heusden en Altena. Zorgplein Maaswaarden vervult een actieve wijkfunctie binnen de gemeente Aalburg. Hiervoor hebben wij een uitgebreid activiteitenaanbod. Waar staat Zorgplein Maaswaarden voor? Zorgplein Maaswaarden heeft een algemeen christelijke identiteit die wordt gevormd door de gezamenlijke levensovertuiging van cliënten en medewerkers. In samenwerking met andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn realiseren we een naadloos zorgcircuit voor ouderen in Aalburg en Woudrichem, ongeacht hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing. 4 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

5 Wat is onze visie? Zorgplein Maaswaarden is er voor cliënten die zorg nodig hebben, zowel binnen als buiten de instelling. We stemmen ons aanbod af op de individuele wensen en behoeften van de cliënten. De benodigde zorg wordt op een kwalitatief verantwoorde en respectvolle manier verleend, waarbij de cliënt zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij of zij wenst. Zorgplein Maaswaarden gaat er bij de dienstverlening vanuit dat de mens psychisch, sociaal en lichamelijk een eenheid is. Wat betreft de accommodatie draagt Zorgplein Maaswaarden zorg voor een leefsfeer waar de cliënten en hun familie zich veilig en thuis voelen. Elke cliënt, die in zorg komt bij Zorgplein Maaswaarden, heeft de vrijheid en zelfstandigheid om het leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht en beleving in te richten. Zorgplein Maaswaarden stelt haar medewerkers in staat hun werk goed te verrichten. Een goed personeelsbeleid en het creëren van een motiverend en stimulerend werkklimaat dragen hieraan bij. Ook stellen we onze medewerkers in staat hiervoor de benodigde opleidingen te volgen, zodat zij verantwoorde zorg kunnen blijven leveren. Daarnaast betrekt Zorgplein Maaswaarden haar medewerkers zoveel mogelijk bij de organisatie, de cliënten en collega s. Samengevat in: TOPZORG MET KARAKTER In 2013 stelden we gezamenlijk het strategisch beleidsplan van onze organisatie vast. Zorgplein Maaswaarden houdt Customer Intimacy (CI) als basisstrategie. Het accent bij deze strategie ligt op warme zorg, veiligheid, een prettig woonklimaat, gerichtheid van medewerkers op totaaloplossingen voor de klant, op hun welzijn en geluk. Deze strategie past uitstekend bij het lokale en vertrouwde karakter van de organisatie. Daarnaast is meer nadruk gelegd op de strategie operational excellence. Hoe luidt onze missie? Zorgplein Maaswaarden staat voor kwaliteit, in alle opzichten. Met elkaar geven we in ons dagelijks werk een concrete invulling aan de visie op zorg- en dienstverlening en dus aan het realiseren van kwaliteit. Met elkaar gaan voor tevreden cliënten, hun familie en medewerkers! We vertalen onze visie en missie in onderstaande uitgangspunten. 1. Voortbouwen op het fundament: Topzorg met karakter! 2. Versterking marktpenetratie met een (in vergelijking met ) smaller portfolio. 3. Prioriteit geven aan scheiden van wonen en zorg. 4. Versterking positionering van extramurale zorg door het creëren van een onderscheidend aanbod. 5. Actief zichtbaar zijn in externe relaties via versterking PR, marketing en strategisch stakeholder management. 6. Investeren in medewerkers en vrijwilligers. 7. Gezonde bedrijfsvoering. 8. Samenwerking met een of meer andere zorgaanbieders. 5 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

6 Toekomst De zorgsector staat voor grote uitdagingen. De AWBZ-zorg staat onder spanning o.a. door het afschaffen van ZZP 1 en 2 met ingang van 1 januari ZZP 3 is met ingang van 1 januari 2014 aan de beurt en mogelijk ZZP 4 (50%) met ingang van 1 januari Daarnaast worden er meer functies onder de WMO en zorgverzekeringswet gebracht. Hoe wordt straks de huishoudelijke zorg geregeld? Wat te doen met de dagverzorgings- en dagbehandelingsactiviteiten? Kortom allemaal vragen die vanuit de hervorming van de AWBZ naar voren komen en waar wij als organisatie een antwoord op moeten vinden. Dit zal tijdens de looptijd van het nieuwe strategisch beleidsplan gebeuren. Mei 2014 Dick Blom RQIM Bestuurder a.i. 6 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

7 7 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

8 Deel 1. Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Hoe zit dit rapport in elkaar? Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is een gestandaardiseerd document voor zorginstellingen. Zorginstellingen verantwoorden zich hiermee over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Dit rapport bevat dan ook een jaarrekening en een maatschappelijk verslag. Dit rapport beslaat het gehele jaar Deel 1: In hoofdstuk 2 laten we zien hoe Zorgplein Maaswaarden is georganiseerd, welke zorg we bieden, wie de organisatie leidt en met wie we samenwerken. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op het bestuur, toezicht, bedrijfsvoering, cliëntenraad en de ondernemingsraad. Hoofdstuk 4 geeft meer zicht op het meerjarenbeleid en het kwaliteitsbeleid. We gaan uitvoerig in op de kwaliteit van ons personeel en de prestaties die zij leveren. Deel 2: Vanaf hoofdstuk 5 leest u het financiële deel. Deze resultaten zijn opgedeeld in de volgende segmenten: 1. Verzorging en verpleging 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3. Overig 8 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Azaleastraat 26 Postcode 4261 CW Plaats Stichting Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Zorgplein Maaswaarden levert de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Zorgplein Maaswaarden biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja Ja 2.2 Organisatie van het concern Stichting Zorgplein Maaswaarden werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De dagelijkse leiding is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur, tevens directeur. Zorgplein Maaswaarden heeft een toelating voor: Verzorgingshuis Wijkestein (Wijk en Aalburg) Verpleeghuis de Notenhoff (Andel) Verpleeghuis de Haven en verpleeghuis het Anker gevestigd in locatie Wijkestein. Zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad heeft medezeggenschap. Zij zijn beide op stichtingsniveau gevormd. Op de volgende pagina vindt u ons organigram 9 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

10 Raad van Toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad Raad van Bestuur Directiesecretariaat Geestelijke zorg Kwaliteit Specialist Ouderengeneeskunde MT-lid Manager Verzorging & Verpleging MT-lid Hoofd Economisch Administratieve Dienst MT-lid Teamleider Personeel & Organisatie MT-lid Technische dienst Paramedische dienst: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, psycholoog, maatschappelijk werk Intramurale zorg VZH Wijkestein Financiële-/ salarisadministratie Personele zaken Intramurale zorg vph somatiek het Anker vph pg de Haven vph pg + som. de Notenhoff ICT Personeelsadministratie Coördinatie Vrijwilligers Receptie ARBO Dagverzorging/ dagbehandeling Bedrijfsbureau Opleidingen Thuiszorg extramuraal verzorging en verpleging Gastvrij & Service Huishoudelijke Zorg Intra- en extramuraal Secretariaat V&V 4 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

11 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Zorgplein Maaswaarden richt zich op het leveren van zorg aan voornamelijk ouderen in de gemeenten Aalburg en Woudrichem. Het gaat hier om intramurale zorg (verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg) in twee zorgcentra, te weten locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg en locatie de Notenhoff in Andel. Zorgplein Maaswaarden biedt thuiszorg in de gemeente Aalburg en het kerkdorp Andel huishoudelijke verzorging (voornamelijk in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) aan cliënten in de gemeente Aalburg bewoners in de omgeving de mogelijkheid gebruik te maken van Tafeltje Dekje. Ook bieden we smulmaaltijden op locatie zorg aan de doelgroepen somatische aandoening of beperking en psychogeriatrische aandoening of beperking dagverzorging/dagbehandeling in locatie Wijkestein en locatie de Notenhoff. Samenvattend biedt Zorgplein Maaswaarden in 2013 alle 6 AWBZ-functies aan, te weten: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf Productie, personeel en opbrengsten Het aantal dagen intramurale zorg is ten opzichte van 2012 gedaald met ruim 3%. Dit komt vooral door leegstand i.v.m. de verhuizing Notenhoff. Het aantal verzorgingshuisdagen is gedaald met bijna 22%. Dit is een gevolg van de omzetting van verzorgingshuis Notenhoff naar verpleeghuis Notenhoff. Het aantal uren extramurale zorg is gedaald met ruim 4%. Aangezien het aantal cliënten met 11% is gestegen, betekent dit een forse afname van de zorgvraag per extramurale cliënt. De invloed van het gewijzigde indiceringsbeleid is merkbaar. Het aantal dagdelen dagactiviteit/dagbehandeling is gestegen met 3%, het aantal cliënten is met 16% gestegen. Hierbij zien we een verschuiving van dagactiviteit naar dagbehandeling. De productie van de WMO is gedaald met ruim 1%. De tarieven zijn door de gemeente geïndiceerd op basis van het doorlopend contract. 11 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

12 De verhouding huishoudelijke verzorging 2 t.o.v. het totaal aantal uren huishoudelijke verzorging is iets gestegen van 6,5% naar 6,9%. Verpleging en verzorging Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten VVT (exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg) Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar 190 Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 129 Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten op 31dec. 109 Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december 29 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 343 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 145 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Zorgplein Maaswaarden is werkzaam in de regio West-Brabant. Beide locaties (Wijkestein en de Notenhoff) bevinden zich in het gebied van Zorgkantoor West-Brabant. 12 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

13 Samenwerkingsrelaties Met de volgende partijen werkt Zorgplein Maaswaarden samen: Stichting Schakelring Huisartsencoöperatie (HAGRO) Zorgnetwerk Land van Heusden en Altena Stichting de Riethorst/Stromenland Stichting Thebe Woonservice Meander Werkendam Woonlinie Woudrichem Gemeente Aalburg (Wijk en Aalburg) Gemeente Woudrichem (Andel) Inspectie voor de Gezondheidszorg WOZ: West Brabant Overleg Zorg Zorgkantoor West-Brabant Zorgkantoor Midden-Brabant Rabobank Altena GeriCare 13 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

14 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgplein Maaswaarden hanteert de Zorgbrede Governance Code. Hiermee voldoet de organisatie aan de eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Dit betekent dat: de instelling een orgaan heeft dat toeziet op de besturing van de organisatie de leden van het toezichthoudend orgaan niet in de dagelijkse leiding zitten en geen directe belangen bij de instelling hebben de taken en verantwoordelijkheden van het toezichthoudend orgaan en dagelijkse leiding schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk zijn. Onze uitgangspunten zijn: Goede zorg vereist goed bestuur Goed bestuur verdient goed toezicht Goede zorg is verantwoorde zorg We hebben Health Care Governance uitgewerkt in onderstaande beleidsvelden: Kwaliteitsbeleid Personeelsbeleid Financieel beleid 3.2 Raad van Bestuur/directie De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bij Zorgplein Maaswaarden gevormd door een persoon, de directeur/bestuurder is eerstverantwoordelijke van de organisatie. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Bestuur liggen vast in de statuten en reglement. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de Raad van Bestuur vast, conform de beloningscode NVZD. Voor 2013 zijn de aandachtspunten van beleid samengevat in een kaderbrief. Daarnaast is gewerkt met het jaarwerkplan Met plezier de toekomst in. 14 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

15 3.3 Raad van Toezicht De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en zijn geëxpliciteerd in het Reglement Raad van Toezicht. De kern van het toezicht spitst zich toe op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de continuïteit van de organisatie en op het op juiste wijze invulling geven aan de werkgeversrol. Naast de toezichthoudende rol functioneren de leden van de Raad van Toezicht vanuit hun deskundigheid, kennis en ervaring als adviseur voor het Bestuur. De Raad van Toezicht functioneert onafhankelijk van het Bestuur. Elk lid functioneert zonder mandaat of ruggenspraak. De Raad van Toezicht conformeert zich in zijn toezichthoudende functie aan de taken, zoals die in de Zorgbrede Governancecode zijn vastgelegd. Om bestuur en toezicht te professionaliseren heeft de Raad van Toezicht en het Bestuur in verslagjaar aan de hand van de normen van de code, de toepassing en naleving geëvalueerd en de afspraken c.q. betreffende kwaliteitsdocumenten bijgesteld. De Raad van Toezicht heeft in 2013 zesmaal vergaderd in aanwezigheid van bestuurder. De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan de orde kwamen zijn: managementinformatie / financiële resultaten kwaliteit en veiligheid/ risicomanagement kaderbrief 2014 benoeming nieuw lid Raad van Toezicht/ rooster van aftreden De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring gegeven aan: jaardocument 2012 / jaarrekening 2012 begroting 2014 (goedkeuring) meerjarenbeleidsplan: strategische koers De jaarrekening 2012 is in aanwezigheid van de accountant besproken. De accountant heeft verslag gedaan van zijn onderzoek van de jaarrekening. De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan de positie van en relatie met de medezeggenschapsorganen. In het verslagjaar heeft meermalen overleg plaatsgevonden met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de voorzitter van de Raad van Toezicht alsmede met de vertegenwoordigers binnen de Raad van Toezicht. 15 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

16 De Raad van Toezicht heeft zich in verslagjaar georiënteerd op de besturing van Zorgplein Maaswaarden. Dit in het perspectief van de ontwikkelingen voortkomend uit het overheidsbeleid c.q. hervorming van de langdurige zorg. Deze transitie strekt zich uit over een aantal jaren en vraagt om een krachtige besturing van Zorgplein Maaswaarden en derhalve om een aanscherping van het bestuurdersprofiel op ondernemersgeest, flexibiliteit en slagvaardigheid. In het najaar van 2013 is in goed overleg met bestuurder besloten de arbeidsrelatie te beëindigen. De Raad van Toezicht heeft zich in deze extern laten begeleiden. Einde verslagjaar is gestart met de werving van een nieuwe bestuurder. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd volgens de regeling van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg. Met ingang van 2013 is over deze vergoeding BTW verschuldigd. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond ter verhoging van de kwaliteit als geheel. Daarnaast is elk lid van de Raad van Toezicht een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen. Komend jaar zal de Raad van Toezicht zich beraden over de mogelijke meerwaarde van het werken met specifieke commissies in de Raad van Toezicht. Om de deskundigheid binnen de Raad van Toezicht te bevorderen is in verslagjaar door voorzitter en leden deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van o.a. de NVTZ. Onder externe begeleiding heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren beoordeeld. 16 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

17 De Raad van Toezicht is ultimo 2013 als volgt samengesteld: Naam Mw. drs. H.W.M. Beaard Functie/ aandachtsgebied Voorzitter Kwaliteit en veiligheid Maatschappelijke functies/ nevenfuncties Gepensioneerd Directeur Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ( NIAZ) ( tot ) Auditor International Society for Quality in Healthcare (ISQua) Dhr. A.A. van Dalen MBA Vicevoorzitter/ Secretaris Financiën Toezichthouder Het Spectrum, Dordrecht Gepensioneerd Directeur-bestuurder Rabobank (tot ) Dhr. P.M.C. Smulders Lid Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonlinie Directeur Smulders Jobcoaching Mw. mr. drs. M.A. van Hamersveld Organisatie Lid Juridische zaken/ vertegenwoordiging Ondernemingsraad Secretaris Raad van Bestuur Reinier van Arkel groep Lid van de Raad van toezicht expertisecentrum familiezorg; Dhr. drs. J. Hoekstra Lid Lid van klachtencommissie Kentalis Gepensioneerd Zorg/vertegenwoordiging Cliëntenraad Huisarts Lid van de commissie van toezichthouders Detentiecentrum Rotterdam Per 1 januari 2013 heeft mevrouw drs. H.W.M. Beaard het voorzitterschap overgenomen van de heer ing. L.A.G. Bouman. Medio 2013 heeft mevrouw mr. drs. van Hamersveld aangegeven dat ze per 31 december 2013 haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht om persoonlijke redenen eerder wil beëindigen. Om die reden is het lidmaatschap van de heer P.M.C. Smulders en de heer van A.A. van Dalen MBA elk met één jaar opgeschoven. Via openbare werving is de heer mr. P. van Eijk per 1 januari 2014 aangesteld als lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied juridische zaken en vertegenwoordiger Ondernemingsraad. 17 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

18 Rooster van aftreden Naam Datum Datum Datum aftreden 1 e benoeming herbenoeming Mw. drs. H.W.M. 1 januari Januari december 2020 Beaard Dhr. A.A. van Dalen MBA 1 januari januari december 2015 Dhr. P.M.C. Smulders 1 januari januari december 2014 Mw. mr. drs. M.A. van 1 januari januari december 2013 Hamersveld Dhr. drs. J. Hoekstra 1 januari januari december Bedrijfsvoering De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem in de zorginstelling. We streven naar een geïntegreerd veiligheidsbeleid, dat is opgesplitst in de aandachtsgebieden zorg, medewerkers, gebouwen en bedrijfsvoering. De risico s vallen op hoofdlijnen uiteen in: niet behalen van organisatiedoelstellingen (planning- & controlcyclus); niet beschikken over betrouwbare informatie en het verlies van bezittingen (administratieve organisatie en interne controle). Onderstaande visie op veiligheidsbeleid dient als leidraad: Veilige zorg is zorg die geen onbedoelde of onnodige schade aan de cliënt toebrengt. Dit is een vanzelfsprekend onderdeel van Verantwoorde zorg. Deze zorg draagt vakbekwaam bij aan de kwaliteit van leven van cliënten. In Verantwoorde Zorg is op een evenwichtige manier aandacht voor het welbevinden van de cliënt in lichamelijk, sociaal en mentaal opzicht, in de woonomgeving waar het dagelijks leven van de cliënt zich afspeelt. Verantwoorde zorg betekent daarom óók: zicht hebben op de risico s die cliënten op elk van die terreinen lopen en daar adequaat en vraaggericht mee omgaan. We praten nu over zorginhoudelijke veiligheid en gezondheidsrisico s, over veiligheid van hulpmiddelen en materialen en over veiligheid van de woonleefomgeving. Niet alleen in objectieve zin, maar ook in de beleving van cliënten. 18 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

19 Discussies over veiligheid in de zorg gaan over meer. In de loop der jaren komt naar voren dat het om integrale veiligheid gaat, veiligheid voor iedereen die betrokken is bij de zorg. Dus ook medewerkers en bezoekers. Veiligheid gaat niet over volledige beheersing en uitbanning van risico s, maar over optimale risicoreductie. Juist in het licht van samen redzaamheid en kwaliteit van leven nemen alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid voor weloverwogen risico s. Een veiligheidsmanagementsysteem is een systeem dat zich richt op het voorkomen van incidenten door risico s op het gebied van veiligheid te beheersen en te verbeteren. Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen. Dit zijn activiteiten die de kans van optreden of de gevolgen van risico s beïnvloeden. We onderscheiden hierbij drie niveaus, te weten veiligheid voor de organisatie, veiligheid voor de medewerkers en de veiligheid voor de cliënten. Wij zijn in 2012 begonnen met de (kritische) processen in kaart te brengen. Per proces benoemen we de mogelijke risico s en scoren we de impact van het risico. Vervolgens geven we per risico een maatregel weer, want als je voor een bepaald risico de juiste maatregel neemt, is de kans op het optreden van dat risico verkleind. Tevens geldt dat als een risico hoog is, het door de organisatie voldoende moet zijn afgedekt. Om de risico s te beheersen en integraal te benaderen zijn we in 2012 gestart met een inventarisatie rondom veiligheid en risico s. In 2013 krijgt de ontwikkeling van veiligheids- en risicomanagement verder gestalte. Dit leidt tot een veiligheidsbeleidsplan met hierin de risico s. Deze risico s beoordelen we en nemen we op in een plan van aanpak. Naast het beheersen van de risico s op cliënt en medewerkersniveau leggen wij ook op procesniveau steeds meer de nadruk op het formuleren van de kritische punten. Planning- en controlcyclus Zorgplein Maaswaarden kent een planning- en controlcyclus van een kalenderjaar waarin doelstellingen vanuit het strategisch plan zijn opgenomen. De planning bestaat uit het jaarwerkplan, operationele planning (productie, personeel, materiaal) en de begroting. Ieder kwartaal evalueert het managementteam de voortgang aan de hand van formele rapportages: de financiële kwartaalrapportage en de voortgangsrapportage van het jaarwerkplan. Maandelijks vindt een monitoring plaats van de geleverde productie en personeelsinzet, zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. Ook maken we een prognose voor het hele jaar. We sluiten de cyclus af met de (interne) jaarrekening en de behaalde resultaten vanuit het jaarplan. 19 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

20 Ook voor 2013 hebben we met het Zorgkantoor afspraken gemaakt voor de intramurale en extramurale zorg. Voor een deel van de extramurale zorg gebruikt het Zorgkantoor een tentatief model waarbij zij de hoogte van de afspraken gedurende het jaar aanpassen. Hierbij vergelijken ze dus de totale vraag met de contracteerruimte. In november maken we limitatieve afspraken gebaseerd op de gerealiseerde productie tot dat moment. We passen dit model al enkele jaren toe en tot op heden is er altijd voldoende ruimte voor de werkelijke productie. Gezien de lijn die in 2012 is ingezet, de politieke ontwikkelingen en het belang dat Zorgplein Maaswaarden aan de extramurale productie toekent, verwachten we een verdere groei extramuraal. Voor intramuraal zijn de afspraken gewijzigd in verband met de nieuwbouw van verpleeghuis Notenhoff. Hierdoor is het aantal afgesproken dagen voor het verzorgingshuis verlaagd en voor het verpleeghuis dus verhoogd. Vanwege een aantal cliënten met een lagere ZZP in de Notenhoff zit hier een groeimodel in. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de NZA-tarieven met een opslag/afslag wanneer voldaan wordt aan specifieke criteria. Deze tarieven zijn in lijn met voorgaande jaren. Het contract met de gemeente voor de levering van huishoudelijke zorg in het kader van de WMO loopt door waarbij de tarieven conform contract zijn geïndexeerd. In het contract zijn geen aantallen opgenomen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving verwachten we grote veranderingen in de zorg. Dit betreft verdere invoering van de NHC, maar vooral het extramuraliseren van ZZP 3 en deels 4 wat grote invloed heeft op het huidige verzorgingshuis zien we dan ook als een jaar voor het volledig inbedden van de nieuwe Notenhoff en het voorbereiden op deze veranderingen. Administratieve organisatie De administratieve organisatie en interne controle is dusdanig ingericht dat we tijdig betrouwbare informatie genereren en bezittingen van de organisatie beschermen. De administratieve organisatie en interne controle zijn voor de volgende processen beschreven: productie personeel inkopen De beschrijvingen met betrekking tot de productie voldoen aan de Kaderregeling AO/IC. 20 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

21 3.5 Cliëntenraad (CR) Voorwoord Cliënten/mantelzorgers ontvangen hun informatie over de organisatiedoelen en wijzigingen binnen de AWBZ via het huisorgaan de Senior, familiedagen en afdelingsgesprekken. De CR is duidelijk zichtbaar binnen de organisatie en wordt betrokken bij de afdelingsgesprekken met cliënten. De CR is actief bij het wel en wee van de organisatie. De betrokkenheid van de CR is groot en het onderling vertrouwen is goed. De cliëntenraad heeft gestructureerd overleg gehad met de bestuurder. In 2013 vergaderden zij acht keer, in aanwezigheid van de directeur/bestuurder. De directiesecretaresse notuleert de vergaderingen en verricht hand- en spandiensten voor de cliëntenraad. Jaarlijks heeft de CR overleg met de vertegenwoordiger van de cliënten in de Raad van Toezicht. Samenstelling De samenstelling van de CR was einde verslagjaar als volgt: Voorzitter/secretaris: dhr. C. Mutsaerts Leden: Dhr. H. Hendriks, namens woon-zorgcomplex Munnikenstate (tevens vicevoorzitter) Mw. I. Kant, namens verzorgingshuis de Notenhoff Mw. T.J. Boender-Versluis, namens verzorgingshuis Wijkestein Dhr. W. van der Kolk, namens verpleeghuis de Haven Dhr. M. van Wijk, namens verpleeghuis het Anker Dhr. J. Groenenberg, namens aanleunwoningen van de Notenhoff Mw. A. van Wijk-Versteeg, namens woon-zorgcomplex Eijkenhof In augustus ontstond een vacature voor verpleeghuis het Anker. Er worden acties ondernomen om deze vacature op te vullen. Momenteel zijn we hierin nog niet geslaagd. Overzicht van behandelde onderwerpen 1. Instemming begroting 2013 De Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) is besproken. Tot vorig jaar liepen zorginstellingen geen risico, voor een plaats kreeg je geld voor je gebouw/investeringen, bezet of niet bezet. Dit verandert, het risico ligt nu bij de zorginstellingen. De zorgarrangementen hebben per ZZP een aantal minuten beschikbaar, variërend van 30 tot 120 minuten per persoon per dag. Bij iedere cliënt berekenden en begrootten we 45 minuten extra. Dit is teruggebracht tot 35 minuten per dag. Er is een flink bedrag begroot voor de tuin van de nieuwe Notenhoff. 21 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

22 2. Instemming met het Jaarwerkplan 2013 Het jaarwerkplan draagt als titel Met plezier de toekomst in. De activiteiten staan hier per afdeling vermeld. Per 3 maanden vindt een evaluatie plaats. Alle doelen die we willen verwezenlijken moeten ook haalbaar en aantoonbaar zijn. Door de indeling per onderdeel is dit heel overzichtelijk. Er worden vragen gesteld over risicobeleid, transitie AWBZ en verder komt het ziekteverzuim en aantal medicatiefouten nog ter sprake. 3. Instemming wijziging art. 9 lid 3 Zorgovereenkomst het Anker inzake schade aan appartementen De organisatie is geconfronteerd met een aantal beschadigingen aan het appartement. Op advies van LOC en ActiZ is de regel aangescherpt en de overeenkomst aangepast. Dit artikel is vooral van toepassing bij verhuizing. 4. Instemming met Jaardocument Care 2013 en verkorte uitgave Maasbode Het Jaardocument Care is een door de overheid verplicht document om maatschappelijke en financiële verantwoording af te leggen. De Maasbode is een populaire, verkorte versie van het jaardocument en is bedoeld voor een wat groter verspreidingsgebied. We hebben dit document met enthousiasme ontvangen en vinden het zeker voor herhaling vatbaar. 5. Instemming met invoeren eenmalig kosten voor kledingmerkjes Na de renovatie van de linnenkamer is besloten om het merken van kleding in eigen beheer te gaan doen. Voorheen besteedden we dit uit en kostte ieder merkje 0,25. Voorstel is nu om bij nieuwe cliënten eenmalig 75,- in rekening te brengen. Bij het vaststellen van dit bedrag is gekeken naar een gemiddeld aantal stuks per cliënt, arbeidsloon en administratiekosten. 6. Toekennen attentie voor medewerkers bij dienstjubilea en pensionering De voorzitter stelt voor om als cliëntenraad een attentie te geven aan medewerkers bij dienstjubilea en pensionering. Aldus wordt besloten. 7. Benoeming van dhr. H. Hendriks tot vicevoorzitter CR Omdat de voorzitter, als hij verhinderd is de vergadering bij te wonen, dhr. Hendriks al een paar keer heeft gevraagd hem te vervangen, wordt hij tot vicevoorzitter benoemd. 8. Instemmen met Mantelzorg de implementatie Van overheidswege wordt de druk op de mantelzorg steeds groter en het wordt tijd dat we de afspraken met mantelzorgers/familieleden over de hulp die van hen verwacht wordt aanscherpen. De afspraken staan in de zorgovereenkomst vermeld, zodat men daarop kan worden aangesproken. 22 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie