MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden"

Transcriptie

1

2 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Organisatie van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur/Directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Algemeen kwaliteitsbeleid Meerjarenbeleid Algemeen personeelsbeleid Financieel beleid 37 DEEL 2 5. Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiele vaste activa/fin. vaste activa Specificatie projecten Overzicht langlopende schulden Toelichting op de resultatenrekening Mutatieoverzicht wettelijk budget aanvaardbare kosten Overige gegevens (5.2.1 t/m 5.2.5) Handtekeningenformulier Controleverklaring 71

4 Voorwoord Hierbij presenteer ik u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van Zorgplein Maaswaarden. Dit document bestaat uit twee delen: 1. Het maatschappelijk verslag, te lezen in hoofdstuk 1 tot en met 4 2. De jaarrekening, die vindt u in hoofdstuk 5 In dit jaardocument leest u een verslag over het boekjaar (en kalenderjaar) Bij de opstelling ervan zijn we uitgegaan van het format van het ministerie van VWS, terug te vinden op Uit welke locaties bestaat Zorgplein Maaswaarden? Op de locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg (gemeente Aalburg) vindt u: psychogeriatrisch verpleeghuis de Haven (32 verpleeghuisplaatsen) somatisch verpleeghuis het Anker (16 verpleeghuisplaatsen plus 2 appartementen die plaats bieden aan 4 revalidatiepatiënten) verzorgingshuis Wijkestein (43 verzorgingshuisplaatsen) en dagverzorging of -behandeling Op de locatie de Notenhoff in Andel (gemeente Woudrichem) vindt u: psychogeriatrisch verpleeghuis de Zwaan (19 verpleeghuisplaatsen) somatisch verpleeghuis de Rib (17 verpleeghuisplaatsen) dagverzorging of behandeling. Op 23 april 2013 zijn we overgegaan van het verzorgingshuis de Notenhoff naar bovengenoemd verpleeghuis de Notenhoff. Zorgplein Maaswaarden biedt thuiszorg in het Land van Heusden en Altena, daarnaast leveren we huishoudelijke zorg in het kader van de WMO in de gemeente Aalburg. Wat doen we nog meer? De dienst Gastvrij en Service biedt intern maaltijden en mogelijkheden voor partijen aan in het restaurant van Wijkestein. Daarnaast verstrekt zij maaltijden aan zelfstandig wonende ouderen in het Land van Heusden en Altena. Zorgplein Maaswaarden vervult een actieve wijkfunctie binnen de gemeente Aalburg. Hiervoor hebben wij een uitgebreid activiteitenaanbod. Waar staat Zorgplein Maaswaarden voor? Zorgplein Maaswaarden heeft een algemeen christelijke identiteit die wordt gevormd door de gezamenlijke levensovertuiging van cliënten en medewerkers. In samenwerking met andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn realiseren we een naadloos zorgcircuit voor ouderen in Aalburg en Woudrichem, ongeacht hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing. 4 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

5 Wat is onze visie? Zorgplein Maaswaarden is er voor cliënten die zorg nodig hebben, zowel binnen als buiten de instelling. We stemmen ons aanbod af op de individuele wensen en behoeften van de cliënten. De benodigde zorg wordt op een kwalitatief verantwoorde en respectvolle manier verleend, waarbij de cliënt zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij of zij wenst. Zorgplein Maaswaarden gaat er bij de dienstverlening vanuit dat de mens psychisch, sociaal en lichamelijk een eenheid is. Wat betreft de accommodatie draagt Zorgplein Maaswaarden zorg voor een leefsfeer waar de cliënten en hun familie zich veilig en thuis voelen. Elke cliënt, die in zorg komt bij Zorgplein Maaswaarden, heeft de vrijheid en zelfstandigheid om het leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht en beleving in te richten. Zorgplein Maaswaarden stelt haar medewerkers in staat hun werk goed te verrichten. Een goed personeelsbeleid en het creëren van een motiverend en stimulerend werkklimaat dragen hieraan bij. Ook stellen we onze medewerkers in staat hiervoor de benodigde opleidingen te volgen, zodat zij verantwoorde zorg kunnen blijven leveren. Daarnaast betrekt Zorgplein Maaswaarden haar medewerkers zoveel mogelijk bij de organisatie, de cliënten en collega s. Samengevat in: TOPZORG MET KARAKTER In 2013 stelden we gezamenlijk het strategisch beleidsplan van onze organisatie vast. Zorgplein Maaswaarden houdt Customer Intimacy (CI) als basisstrategie. Het accent bij deze strategie ligt op warme zorg, veiligheid, een prettig woonklimaat, gerichtheid van medewerkers op totaaloplossingen voor de klant, op hun welzijn en geluk. Deze strategie past uitstekend bij het lokale en vertrouwde karakter van de organisatie. Daarnaast is meer nadruk gelegd op de strategie operational excellence. Hoe luidt onze missie? Zorgplein Maaswaarden staat voor kwaliteit, in alle opzichten. Met elkaar geven we in ons dagelijks werk een concrete invulling aan de visie op zorg- en dienstverlening en dus aan het realiseren van kwaliteit. Met elkaar gaan voor tevreden cliënten, hun familie en medewerkers! We vertalen onze visie en missie in onderstaande uitgangspunten. 1. Voortbouwen op het fundament: Topzorg met karakter! 2. Versterking marktpenetratie met een (in vergelijking met ) smaller portfolio. 3. Prioriteit geven aan scheiden van wonen en zorg. 4. Versterking positionering van extramurale zorg door het creëren van een onderscheidend aanbod. 5. Actief zichtbaar zijn in externe relaties via versterking PR, marketing en strategisch stakeholder management. 6. Investeren in medewerkers en vrijwilligers. 7. Gezonde bedrijfsvoering. 8. Samenwerking met een of meer andere zorgaanbieders. 5 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

6 Toekomst De zorgsector staat voor grote uitdagingen. De AWBZ-zorg staat onder spanning o.a. door het afschaffen van ZZP 1 en 2 met ingang van 1 januari ZZP 3 is met ingang van 1 januari 2014 aan de beurt en mogelijk ZZP 4 (50%) met ingang van 1 januari Daarnaast worden er meer functies onder de WMO en zorgverzekeringswet gebracht. Hoe wordt straks de huishoudelijke zorg geregeld? Wat te doen met de dagverzorgings- en dagbehandelingsactiviteiten? Kortom allemaal vragen die vanuit de hervorming van de AWBZ naar voren komen en waar wij als organisatie een antwoord op moeten vinden. Dit zal tijdens de looptijd van het nieuwe strategisch beleidsplan gebeuren. Mei 2014 Dick Blom RQIM Bestuurder a.i. 6 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

7 7 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

8 Deel 1. Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Hoe zit dit rapport in elkaar? Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is een gestandaardiseerd document voor zorginstellingen. Zorginstellingen verantwoorden zich hiermee over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Dit rapport bevat dan ook een jaarrekening en een maatschappelijk verslag. Dit rapport beslaat het gehele jaar Deel 1: In hoofdstuk 2 laten we zien hoe Zorgplein Maaswaarden is georganiseerd, welke zorg we bieden, wie de organisatie leidt en met wie we samenwerken. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op het bestuur, toezicht, bedrijfsvoering, cliëntenraad en de ondernemingsraad. Hoofdstuk 4 geeft meer zicht op het meerjarenbeleid en het kwaliteitsbeleid. We gaan uitvoerig in op de kwaliteit van ons personeel en de prestaties die zij leveren. Deel 2: Vanaf hoofdstuk 5 leest u het financiële deel. Deze resultaten zijn opgedeeld in de volgende segmenten: 1. Verzorging en verpleging 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3. Overig 8 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Azaleastraat 26 Postcode 4261 CW Plaats Stichting Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Zorgplein Maaswaarden levert de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Zorgplein Maaswaarden biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja Ja 2.2 Organisatie van het concern Stichting Zorgplein Maaswaarden werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De dagelijkse leiding is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur, tevens directeur. Zorgplein Maaswaarden heeft een toelating voor: Verzorgingshuis Wijkestein (Wijk en Aalburg) Verpleeghuis de Notenhoff (Andel) Verpleeghuis de Haven en verpleeghuis het Anker gevestigd in locatie Wijkestein. Zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad heeft medezeggenschap. Zij zijn beide op stichtingsniveau gevormd. Op de volgende pagina vindt u ons organigram 9 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

10 Raad van Toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad Raad van Bestuur Directiesecretariaat Geestelijke zorg Kwaliteit Specialist Ouderengeneeskunde MT-lid Manager Verzorging & Verpleging MT-lid Hoofd Economisch Administratieve Dienst MT-lid Teamleider Personeel & Organisatie MT-lid Technische dienst Paramedische dienst: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, psycholoog, maatschappelijk werk Intramurale zorg VZH Wijkestein Financiële-/ salarisadministratie Personele zaken Intramurale zorg vph somatiek het Anker vph pg de Haven vph pg + som. de Notenhoff ICT Personeelsadministratie Coördinatie Vrijwilligers Receptie ARBO Dagverzorging/ dagbehandeling Bedrijfsbureau Opleidingen Thuiszorg extramuraal verzorging en verpleging Gastvrij & Service Huishoudelijke Zorg Intra- en extramuraal Secretariaat V&V 4 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

11 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Zorgplein Maaswaarden richt zich op het leveren van zorg aan voornamelijk ouderen in de gemeenten Aalburg en Woudrichem. Het gaat hier om intramurale zorg (verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg) in twee zorgcentra, te weten locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg en locatie de Notenhoff in Andel. Zorgplein Maaswaarden biedt thuiszorg in de gemeente Aalburg en het kerkdorp Andel huishoudelijke verzorging (voornamelijk in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) aan cliënten in de gemeente Aalburg bewoners in de omgeving de mogelijkheid gebruik te maken van Tafeltje Dekje. Ook bieden we smulmaaltijden op locatie zorg aan de doelgroepen somatische aandoening of beperking en psychogeriatrische aandoening of beperking dagverzorging/dagbehandeling in locatie Wijkestein en locatie de Notenhoff. Samenvattend biedt Zorgplein Maaswaarden in 2013 alle 6 AWBZ-functies aan, te weten: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf Productie, personeel en opbrengsten Het aantal dagen intramurale zorg is ten opzichte van 2012 gedaald met ruim 3%. Dit komt vooral door leegstand i.v.m. de verhuizing Notenhoff. Het aantal verzorgingshuisdagen is gedaald met bijna 22%. Dit is een gevolg van de omzetting van verzorgingshuis Notenhoff naar verpleeghuis Notenhoff. Het aantal uren extramurale zorg is gedaald met ruim 4%. Aangezien het aantal cliënten met 11% is gestegen, betekent dit een forse afname van de zorgvraag per extramurale cliënt. De invloed van het gewijzigde indiceringsbeleid is merkbaar. Het aantal dagdelen dagactiviteit/dagbehandeling is gestegen met 3%, het aantal cliënten is met 16% gestegen. Hierbij zien we een verschuiving van dagactiviteit naar dagbehandeling. De productie van de WMO is gedaald met ruim 1%. De tarieven zijn door de gemeente geïndiceerd op basis van het doorlopend contract. 11 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

12 De verhouding huishoudelijke verzorging 2 t.o.v. het totaal aantal uren huishoudelijke verzorging is iets gestegen van 6,5% naar 6,9%. Verpleging en verzorging Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten VVT (exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg) Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar 190 Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 129 Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten op 31dec. 109 Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december 29 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 343 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 145 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Zorgplein Maaswaarden is werkzaam in de regio West-Brabant. Beide locaties (Wijkestein en de Notenhoff) bevinden zich in het gebied van Zorgkantoor West-Brabant. 12 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

13 Samenwerkingsrelaties Met de volgende partijen werkt Zorgplein Maaswaarden samen: Stichting Schakelring Huisartsencoöperatie (HAGRO) Zorgnetwerk Land van Heusden en Altena Stichting de Riethorst/Stromenland Stichting Thebe Woonservice Meander Werkendam Woonlinie Woudrichem Gemeente Aalburg (Wijk en Aalburg) Gemeente Woudrichem (Andel) Inspectie voor de Gezondheidszorg WOZ: West Brabant Overleg Zorg Zorgkantoor West-Brabant Zorgkantoor Midden-Brabant Rabobank Altena GeriCare 13 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

14 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgplein Maaswaarden hanteert de Zorgbrede Governance Code. Hiermee voldoet de organisatie aan de eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Dit betekent dat: de instelling een orgaan heeft dat toeziet op de besturing van de organisatie de leden van het toezichthoudend orgaan niet in de dagelijkse leiding zitten en geen directe belangen bij de instelling hebben de taken en verantwoordelijkheden van het toezichthoudend orgaan en dagelijkse leiding schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk zijn. Onze uitgangspunten zijn: Goede zorg vereist goed bestuur Goed bestuur verdient goed toezicht Goede zorg is verantwoorde zorg We hebben Health Care Governance uitgewerkt in onderstaande beleidsvelden: Kwaliteitsbeleid Personeelsbeleid Financieel beleid 3.2 Raad van Bestuur/directie De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bij Zorgplein Maaswaarden gevormd door een persoon, de directeur/bestuurder is eerstverantwoordelijke van de organisatie. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Bestuur liggen vast in de statuten en reglement. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de Raad van Bestuur vast, conform de beloningscode NVZD. Voor 2013 zijn de aandachtspunten van beleid samengevat in een kaderbrief. Daarnaast is gewerkt met het jaarwerkplan Met plezier de toekomst in. 14 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

15 3.3 Raad van Toezicht De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en zijn geëxpliciteerd in het Reglement Raad van Toezicht. De kern van het toezicht spitst zich toe op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de continuïteit van de organisatie en op het op juiste wijze invulling geven aan de werkgeversrol. Naast de toezichthoudende rol functioneren de leden van de Raad van Toezicht vanuit hun deskundigheid, kennis en ervaring als adviseur voor het Bestuur. De Raad van Toezicht functioneert onafhankelijk van het Bestuur. Elk lid functioneert zonder mandaat of ruggenspraak. De Raad van Toezicht conformeert zich in zijn toezichthoudende functie aan de taken, zoals die in de Zorgbrede Governancecode zijn vastgelegd. Om bestuur en toezicht te professionaliseren heeft de Raad van Toezicht en het Bestuur in verslagjaar aan de hand van de normen van de code, de toepassing en naleving geëvalueerd en de afspraken c.q. betreffende kwaliteitsdocumenten bijgesteld. De Raad van Toezicht heeft in 2013 zesmaal vergaderd in aanwezigheid van bestuurder. De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan de orde kwamen zijn: managementinformatie / financiële resultaten kwaliteit en veiligheid/ risicomanagement kaderbrief 2014 benoeming nieuw lid Raad van Toezicht/ rooster van aftreden De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring gegeven aan: jaardocument 2012 / jaarrekening 2012 begroting 2014 (goedkeuring) meerjarenbeleidsplan: strategische koers De jaarrekening 2012 is in aanwezigheid van de accountant besproken. De accountant heeft verslag gedaan van zijn onderzoek van de jaarrekening. De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan de positie van en relatie met de medezeggenschapsorganen. In het verslagjaar heeft meermalen overleg plaatsgevonden met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de voorzitter van de Raad van Toezicht alsmede met de vertegenwoordigers binnen de Raad van Toezicht. 15 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

16 De Raad van Toezicht heeft zich in verslagjaar georiënteerd op de besturing van Zorgplein Maaswaarden. Dit in het perspectief van de ontwikkelingen voortkomend uit het overheidsbeleid c.q. hervorming van de langdurige zorg. Deze transitie strekt zich uit over een aantal jaren en vraagt om een krachtige besturing van Zorgplein Maaswaarden en derhalve om een aanscherping van het bestuurdersprofiel op ondernemersgeest, flexibiliteit en slagvaardigheid. In het najaar van 2013 is in goed overleg met bestuurder besloten de arbeidsrelatie te beëindigen. De Raad van Toezicht heeft zich in deze extern laten begeleiden. Einde verslagjaar is gestart met de werving van een nieuwe bestuurder. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd volgens de regeling van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg. Met ingang van 2013 is over deze vergoeding BTW verschuldigd. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond ter verhoging van de kwaliteit als geheel. Daarnaast is elk lid van de Raad van Toezicht een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen. Komend jaar zal de Raad van Toezicht zich beraden over de mogelijke meerwaarde van het werken met specifieke commissies in de Raad van Toezicht. Om de deskundigheid binnen de Raad van Toezicht te bevorderen is in verslagjaar door voorzitter en leden deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van o.a. de NVTZ. Onder externe begeleiding heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren beoordeeld. 16 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

17 De Raad van Toezicht is ultimo 2013 als volgt samengesteld: Naam Mw. drs. H.W.M. Beaard Functie/ aandachtsgebied Voorzitter Kwaliteit en veiligheid Maatschappelijke functies/ nevenfuncties Gepensioneerd Directeur Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ( NIAZ) ( tot ) Auditor International Society for Quality in Healthcare (ISQua) Dhr. A.A. van Dalen MBA Vicevoorzitter/ Secretaris Financiën Toezichthouder Het Spectrum, Dordrecht Gepensioneerd Directeur-bestuurder Rabobank (tot ) Dhr. P.M.C. Smulders Lid Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonlinie Directeur Smulders Jobcoaching Mw. mr. drs. M.A. van Hamersveld Organisatie Lid Juridische zaken/ vertegenwoordiging Ondernemingsraad Secretaris Raad van Bestuur Reinier van Arkel groep Lid van de Raad van toezicht expertisecentrum familiezorg; Dhr. drs. J. Hoekstra Lid Lid van klachtencommissie Kentalis Gepensioneerd Zorg/vertegenwoordiging Cliëntenraad Huisarts Lid van de commissie van toezichthouders Detentiecentrum Rotterdam Per 1 januari 2013 heeft mevrouw drs. H.W.M. Beaard het voorzitterschap overgenomen van de heer ing. L.A.G. Bouman. Medio 2013 heeft mevrouw mr. drs. van Hamersveld aangegeven dat ze per 31 december 2013 haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht om persoonlijke redenen eerder wil beëindigen. Om die reden is het lidmaatschap van de heer P.M.C. Smulders en de heer van A.A. van Dalen MBA elk met één jaar opgeschoven. Via openbare werving is de heer mr. P. van Eijk per 1 januari 2014 aangesteld als lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied juridische zaken en vertegenwoordiger Ondernemingsraad. 17 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

18 Rooster van aftreden Naam Datum Datum Datum aftreden 1 e benoeming herbenoeming Mw. drs. H.W.M. 1 januari Januari december 2020 Beaard Dhr. A.A. van Dalen MBA 1 januari januari december 2015 Dhr. P.M.C. Smulders 1 januari januari december 2014 Mw. mr. drs. M.A. van 1 januari januari december 2013 Hamersveld Dhr. drs. J. Hoekstra 1 januari januari december Bedrijfsvoering De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem in de zorginstelling. We streven naar een geïntegreerd veiligheidsbeleid, dat is opgesplitst in de aandachtsgebieden zorg, medewerkers, gebouwen en bedrijfsvoering. De risico s vallen op hoofdlijnen uiteen in: niet behalen van organisatiedoelstellingen (planning- & controlcyclus); niet beschikken over betrouwbare informatie en het verlies van bezittingen (administratieve organisatie en interne controle). Onderstaande visie op veiligheidsbeleid dient als leidraad: Veilige zorg is zorg die geen onbedoelde of onnodige schade aan de cliënt toebrengt. Dit is een vanzelfsprekend onderdeel van Verantwoorde zorg. Deze zorg draagt vakbekwaam bij aan de kwaliteit van leven van cliënten. In Verantwoorde Zorg is op een evenwichtige manier aandacht voor het welbevinden van de cliënt in lichamelijk, sociaal en mentaal opzicht, in de woonomgeving waar het dagelijks leven van de cliënt zich afspeelt. Verantwoorde zorg betekent daarom óók: zicht hebben op de risico s die cliënten op elk van die terreinen lopen en daar adequaat en vraaggericht mee omgaan. We praten nu over zorginhoudelijke veiligheid en gezondheidsrisico s, over veiligheid van hulpmiddelen en materialen en over veiligheid van de woonleefomgeving. Niet alleen in objectieve zin, maar ook in de beleving van cliënten. 18 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

19 Discussies over veiligheid in de zorg gaan over meer. In de loop der jaren komt naar voren dat het om integrale veiligheid gaat, veiligheid voor iedereen die betrokken is bij de zorg. Dus ook medewerkers en bezoekers. Veiligheid gaat niet over volledige beheersing en uitbanning van risico s, maar over optimale risicoreductie. Juist in het licht van samen redzaamheid en kwaliteit van leven nemen alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid voor weloverwogen risico s. Een veiligheidsmanagementsysteem is een systeem dat zich richt op het voorkomen van incidenten door risico s op het gebied van veiligheid te beheersen en te verbeteren. Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen. Dit zijn activiteiten die de kans van optreden of de gevolgen van risico s beïnvloeden. We onderscheiden hierbij drie niveaus, te weten veiligheid voor de organisatie, veiligheid voor de medewerkers en de veiligheid voor de cliënten. Wij zijn in 2012 begonnen met de (kritische) processen in kaart te brengen. Per proces benoemen we de mogelijke risico s en scoren we de impact van het risico. Vervolgens geven we per risico een maatregel weer, want als je voor een bepaald risico de juiste maatregel neemt, is de kans op het optreden van dat risico verkleind. Tevens geldt dat als een risico hoog is, het door de organisatie voldoende moet zijn afgedekt. Om de risico s te beheersen en integraal te benaderen zijn we in 2012 gestart met een inventarisatie rondom veiligheid en risico s. In 2013 krijgt de ontwikkeling van veiligheids- en risicomanagement verder gestalte. Dit leidt tot een veiligheidsbeleidsplan met hierin de risico s. Deze risico s beoordelen we en nemen we op in een plan van aanpak. Naast het beheersen van de risico s op cliënt en medewerkersniveau leggen wij ook op procesniveau steeds meer de nadruk op het formuleren van de kritische punten. Planning- en controlcyclus Zorgplein Maaswaarden kent een planning- en controlcyclus van een kalenderjaar waarin doelstellingen vanuit het strategisch plan zijn opgenomen. De planning bestaat uit het jaarwerkplan, operationele planning (productie, personeel, materiaal) en de begroting. Ieder kwartaal evalueert het managementteam de voortgang aan de hand van formele rapportages: de financiële kwartaalrapportage en de voortgangsrapportage van het jaarwerkplan. Maandelijks vindt een monitoring plaats van de geleverde productie en personeelsinzet, zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. Ook maken we een prognose voor het hele jaar. We sluiten de cyclus af met de (interne) jaarrekening en de behaalde resultaten vanuit het jaarplan. 19 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

20 Ook voor 2013 hebben we met het Zorgkantoor afspraken gemaakt voor de intramurale en extramurale zorg. Voor een deel van de extramurale zorg gebruikt het Zorgkantoor een tentatief model waarbij zij de hoogte van de afspraken gedurende het jaar aanpassen. Hierbij vergelijken ze dus de totale vraag met de contracteerruimte. In november maken we limitatieve afspraken gebaseerd op de gerealiseerde productie tot dat moment. We passen dit model al enkele jaren toe en tot op heden is er altijd voldoende ruimte voor de werkelijke productie. Gezien de lijn die in 2012 is ingezet, de politieke ontwikkelingen en het belang dat Zorgplein Maaswaarden aan de extramurale productie toekent, verwachten we een verdere groei extramuraal. Voor intramuraal zijn de afspraken gewijzigd in verband met de nieuwbouw van verpleeghuis Notenhoff. Hierdoor is het aantal afgesproken dagen voor het verzorgingshuis verlaagd en voor het verpleeghuis dus verhoogd. Vanwege een aantal cliënten met een lagere ZZP in de Notenhoff zit hier een groeimodel in. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de NZA-tarieven met een opslag/afslag wanneer voldaan wordt aan specifieke criteria. Deze tarieven zijn in lijn met voorgaande jaren. Het contract met de gemeente voor de levering van huishoudelijke zorg in het kader van de WMO loopt door waarbij de tarieven conform contract zijn geïndexeerd. In het contract zijn geen aantallen opgenomen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving verwachten we grote veranderingen in de zorg. Dit betreft verdere invoering van de NHC, maar vooral het extramuraliseren van ZZP 3 en deels 4 wat grote invloed heeft op het huidige verzorgingshuis zien we dan ook als een jaar voor het volledig inbedden van de nieuwe Notenhoff en het voorbereiden op deze veranderingen. Administratieve organisatie De administratieve organisatie en interne controle is dusdanig ingericht dat we tijdig betrouwbare informatie genereren en bezittingen van de organisatie beschermen. De administratieve organisatie en interne controle zijn voor de volgende processen beschreven: productie personeel inkopen De beschrijvingen met betrekking tot de productie voldoen aan de Kaderregeling AO/IC. 20 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

21 3.5 Cliëntenraad (CR) Voorwoord Cliënten/mantelzorgers ontvangen hun informatie over de organisatiedoelen en wijzigingen binnen de AWBZ via het huisorgaan de Senior, familiedagen en afdelingsgesprekken. De CR is duidelijk zichtbaar binnen de organisatie en wordt betrokken bij de afdelingsgesprekken met cliënten. De CR is actief bij het wel en wee van de organisatie. De betrokkenheid van de CR is groot en het onderling vertrouwen is goed. De cliëntenraad heeft gestructureerd overleg gehad met de bestuurder. In 2013 vergaderden zij acht keer, in aanwezigheid van de directeur/bestuurder. De directiesecretaresse notuleert de vergaderingen en verricht hand- en spandiensten voor de cliëntenraad. Jaarlijks heeft de CR overleg met de vertegenwoordiger van de cliënten in de Raad van Toezicht. Samenstelling De samenstelling van de CR was einde verslagjaar als volgt: Voorzitter/secretaris: dhr. C. Mutsaerts Leden: Dhr. H. Hendriks, namens woon-zorgcomplex Munnikenstate (tevens vicevoorzitter) Mw. I. Kant, namens verzorgingshuis de Notenhoff Mw. T.J. Boender-Versluis, namens verzorgingshuis Wijkestein Dhr. W. van der Kolk, namens verpleeghuis de Haven Dhr. M. van Wijk, namens verpleeghuis het Anker Dhr. J. Groenenberg, namens aanleunwoningen van de Notenhoff Mw. A. van Wijk-Versteeg, namens woon-zorgcomplex Eijkenhof In augustus ontstond een vacature voor verpleeghuis het Anker. Er worden acties ondernomen om deze vacature op te vullen. Momenteel zijn we hierin nog niet geslaagd. Overzicht van behandelde onderwerpen 1. Instemming begroting 2013 De Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) is besproken. Tot vorig jaar liepen zorginstellingen geen risico, voor een plaats kreeg je geld voor je gebouw/investeringen, bezet of niet bezet. Dit verandert, het risico ligt nu bij de zorginstellingen. De zorgarrangementen hebben per ZZP een aantal minuten beschikbaar, variërend van 30 tot 120 minuten per persoon per dag. Bij iedere cliënt berekenden en begrootten we 45 minuten extra. Dit is teruggebracht tot 35 minuten per dag. Er is een flink bedrag begroot voor de tuin van de nieuwe Notenhoff. 21 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

22 2. Instemming met het Jaarwerkplan 2013 Het jaarwerkplan draagt als titel Met plezier de toekomst in. De activiteiten staan hier per afdeling vermeld. Per 3 maanden vindt een evaluatie plaats. Alle doelen die we willen verwezenlijken moeten ook haalbaar en aantoonbaar zijn. Door de indeling per onderdeel is dit heel overzichtelijk. Er worden vragen gesteld over risicobeleid, transitie AWBZ en verder komt het ziekteverzuim en aantal medicatiefouten nog ter sprake. 3. Instemming wijziging art. 9 lid 3 Zorgovereenkomst het Anker inzake schade aan appartementen De organisatie is geconfronteerd met een aantal beschadigingen aan het appartement. Op advies van LOC en ActiZ is de regel aangescherpt en de overeenkomst aangepast. Dit artikel is vooral van toepassing bij verhuizing. 4. Instemming met Jaardocument Care 2013 en verkorte uitgave Maasbode Het Jaardocument Care is een door de overheid verplicht document om maatschappelijke en financiële verantwoording af te leggen. De Maasbode is een populaire, verkorte versie van het jaardocument en is bedoeld voor een wat groter verspreidingsgebied. We hebben dit document met enthousiasme ontvangen en vinden het zeker voor herhaling vatbaar. 5. Instemming met invoeren eenmalig kosten voor kledingmerkjes Na de renovatie van de linnenkamer is besloten om het merken van kleding in eigen beheer te gaan doen. Voorheen besteedden we dit uit en kostte ieder merkje 0,25. Voorstel is nu om bij nieuwe cliënten eenmalig 75,- in rekening te brengen. Bij het vaststellen van dit bedrag is gekeken naar een gemiddeld aantal stuks per cliënt, arbeidsloon en administratiekosten. 6. Toekennen attentie voor medewerkers bij dienstjubilea en pensionering De voorzitter stelt voor om als cliëntenraad een attentie te geven aan medewerkers bij dienstjubilea en pensionering. Aldus wordt besloten. 7. Benoeming van dhr. H. Hendriks tot vicevoorzitter CR Omdat de voorzitter, als hij verhinderd is de vergadering bij te wonen, dhr. Hendriks al een paar keer heeft gevraagd hem te vervangen, wordt hij tot vicevoorzitter benoemd. 8. Instemmen met Mantelzorg de implementatie Van overheidswege wordt de druk op de mantelzorg steeds groter en het wordt tijd dat we de afspraken met mantelzorgers/familieleden over de hulp die van hen verwacht wordt aanscherpen. De afspraken staan in de zorgovereenkomst vermeld, zodat men daarop kan worden aangesproken. 22 Jaardocument 2013 Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2012. Integraal Jaarverslag 2012 Zorgplein Maaswaarden. Jaardocument 2012 Zorgplein Maaswaarden 1

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2012. Integraal Jaarverslag 2012 Zorgplein Maaswaarden. Jaardocument 2012 Zorgplein Maaswaarden 1 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 212 Integraal Jaarverslag 212 Zorgplein Maaswaarden Jaardocument 212 Zorgplein Maaswaarden 1 Voorwoord Hierbij presenteer ik u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE Integraal Jaarverslag 2012 Zorgplein Maaswaarden. Jaardocument 2012 Zorgplein Maaswaarden 1

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE Integraal Jaarverslag 2012 Zorgplein Maaswaarden. Jaardocument 2012 Zorgplein Maaswaarden 1 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 212 Integraal Jaarverslag 212 Zorgplein Maaswaarden Jaardocument 212 Zorgplein Maaswaarden 1 Colofon Coordinatie en hoofdredactie Corels de Vin/Cor van Toorn Tekstbewerking

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Voorwoord 4 DEEL 1 DEEL 2

Voorwoord 4 DEEL 1 DEEL 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 10 2. Profiel van de organisatie 11 2.1 Algemene identificatiegegevens 11 2.2 Organisatie van het concern 11 2.3 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014 Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BELEIDSPLAN VOOR DE CLIËNTENRAAD... 4 2.1 MISSIE/VISIE... 4 2.2 VAN MEDEZEGGENSCHAP

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

ZORGWEIGERING. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep. Manager V&V, B. Wieferink.

ZORGWEIGERING. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep. Manager V&V, B. Wieferink. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep ZORGWEIGERING Beheer inhoud: Manager V&V, B. Wieferink Verantwoordelijk: Managementteam Opgeslagen in pc: g:\kwaliteit\vastgestelde

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Integraal Jaarverslag 2015 Zorgplein Maaswaarden

Integraal Jaarverslag 2015 Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2015 Integraal Jaarverslag 2015 Zorgplein Maaswaarden INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 5 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 10 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie