Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten"

Transcriptie

1 Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid Steunpunten Vallen Angst en depressie Huiselijk geweld Kwetsbaarheid Ervaren gezondheid Opvoeding van kinderen Aandoeningen Leefstijl Overgewicht Bewegen Roken Druggebruik Binnenmilieu Delft Discriminatie Werk Homoseksualiteit Woonomgeving Rondkomen Schulden Belemmeringen Alcoholgebruik Vrijwilligerswerk

2 Achtergrond In het najaar van 2012 heeft de GGD Zuid-Holland West een gezondheidsonderzoek uitgevoerd onder volwassenen van 19 jaar en ouder. Hiervoor is een steekproef getrokken uit alle zelfstandig wonende inwoners in de regio. Mensen die in instellingen wonen, zoals verzorgings- en verpleeghuizen, GGZinstellingen of instellingen voor verstandelijk beperkten zijn uitgesloten van deelname. De deelnemers aan het onderzoek ontvingen een vragenlijst die ze op papier of via internet konden invullen. Deze factsheet bevat de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek in de gemeente Delft. De gegevens zijn relevant voor diverse beleidsterreinen, waaronder volksgezondheid, Wmo, sport, ouderen, welzijn, jeugd, sociale zaken, wonen en milieu. Er zijn gegevens over lichamelijke en psychosociale gezondheid, leefstijl, participatie, beperkingen, informatie en ondersteuning, kwetsbare senioren, het geven van mantelzorg, opvoeding van kinderen, samenleven en woonomgeving. Sommige onderwerpen zijn nagevraagd bij de totale groep van 19 jaar en ouder, andere alleen bij de groep van 19 t/m 64 jaar of 65+. Dit is in de tabellen aangegeven. Waar mogelijk worden ter vergelijking regionale of landelijke cijfers getoond. Met een symbooltje ( ) is aangegeven of het percentage in de gemeente afwijkt van de rest van de regio Zuid-Holland West. Meer informatie In deze factsheet staan de belangrijkste bevindingen uit het Gezondheidsonderzoek 2012 van de GGD Zuid- Holland West. Aan het eind van de factsheet staan de definities van een aantal begrippen die gebruikt worden. Alle onderliggende cijfers zijn te vinden in het tabellenboek over de gemeente. Informatie over de opzet van het Gezondheidsonderzoek en risicogroepen voor gezondheidsproblemen vindt u in de factsheet Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West. De factsheets en de resultaten van andere onderzoeken vindt u op en op Zoetermeer, oktober 2013 GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering Gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar Westland en Zoetermeer. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de epidemiologen Jessica Brussee-Lasschuijt of Roelien Beuker. 2

3 Gezondheid Lichamelijke gezondheid Ervaren gezondheid goed tot zeer goed (19+) 1 of meer chronische aandoeningen (19+) Belemmerd als gevolg van aandoening (19-64 jr) D ZHW NL* 78% 78% 77% 53% 59% 6 36% 33% nb Verhoogd valrisico (65+) 32% 26% nb In de 12 mnd voor onderzoek gevallen (65+) 3 27% nb Psychosociale gezondheid Matig tot hoog risico op angststoornis/depressie (19+) Matig tot zeer ernstig eenzaam (19+) * nb = niet beschikbaar, = statistisch significant lager/hoger dan in de rest van de regio ZHW D ZHW NL 43% 38% 4 38% 36% 39% Bijna vier op de vijf respondenten ervaart de eigen gezondheid als goed tot zeer goed, 22% ervaart de eigen gezondheid als gaat wel tot zeer slecht. Er is geen verschil in de ervaren gezondheid tussen inwoners van Delft en inwoners van de rest van de regio Zuid-Holland West. Het percentage dat de eigen gezondheid als gaat wel tot zeer slecht ervaart, is hoger bij vrouwen dan bij mannen en neemt toe met de leeftijd. Ruim de helft van de respondenten heeft een chronische aandoening, dit percentage neemt toe van 4 bij jarigen tot 93% bij 85-plussers (figuur 1). Bij jarigen zijn de meest genoemde chronische aandoeningen migraine of ernstige hoofdpijn (16%), ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (1) en hoge bloeddruk (9%). Bij 65-plussers worden hoge bloeddruk (45%) en gewrichtsslijtage (39%) het meest genoemd. Ruim één op de drie inwoners (19-64 jaar) wordt bij de dagelijkse bezigheden licht of sterk belemmerd door een chronische aandoening. Van de zelfstandig wonende senioren heeft 32% een verhoogd valrisico; 3 is in de 12 maanden voor het onderzoek gevallen (oplopend van 21% bij jarigen tot 45% bij 85-plussers). Onder Delftse senioren is het percentage met een verhoogd valrisico hoger dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West, evenals het percentage senioren dat in het jaar voor het onderzoek gevallen is. Van de senioren met een verhoogd valrisico heeft 3% wel eens een cursus valpreventie gedaan; 23% heeft dit niet gedaan maar heeft hier wel belangstelling voor. Naar schatting hebben 1800 Delftse senioren belangstelling voor een cursus valpreventie. 10 Eén of meer chronische aandoeningen Figuur 1. Percentage met 1 of meer chronische aandoeningen, naar leeftijd (regio ZHW). Van de respondenten heeft 6% een hoog risico op een angststoornis of depressie, 36% heeft hierop een matig risico. Dit is meer dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Sinds 2009 is bij jarigen het 3

4 percentage met een risico op een angststoornis/depressie afgenomen van 5 naar 42%. Bij 65-plussers is het percentage nauwelijks veranderd. 1 van de respondenten is ernstig tot zeer ernstig eenzaam en 28% is matig eenzaam. Dit is vergelijkbaar met gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Het voorkomen van eenzaamheid is bij jarigen sinds de vorige onderzoeken gedaald (44% in 2005, 39% in 2009, 36% in 2012), maar bij 65-plussers is dit toegenomen (4 in 2004, 45% in 2008, 48% in 2012). Een matig risico op angststoornis/depressie en matige eenzaamheid komt vaker voor op hogere leeftijd, maar een ernstig risico of ernstige eenzaamheid is op alle leeftijden vrijwel gelijk. Leefstijl Ongezonde leefstijl D ZHW NL* Onvoldoende beweging (19+) 33% 35% 34% Matig/ernstig overgewicht (19+) 42% 46% 48% Ondervoeding (65+) 5% 5% nb Overmatig alcoholgebruik (19+) 1 7% 8% Zwaar alcoholgebruik (19+) 12% 9% 1 Roken (19+) 25% 21% 23% * nb = niet beschikbaar, = statistisch significant lager/hoger dan in de rest van de regio ZHW Een derde van de volwassenen beweegt onvoldoende, ruim vier op de tien hebben overgewicht (11% ernstig overgewicht). Bij 5% van de 65-plussers is sprake van ondervoeding. Eén op de tien respondenten is een overmatige drinker, een op de acht een zware drinker. Een kwart van de volwassenen rookt (5% rookt 20 of meer sigaretten per dag). Van de jarigen heeft 1 in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek cannabis gebruikt, 4% heeft in die periode harddrugs (amfetamine, XTC, LSD, cocaïne, heroïne of GHB) gebruikt. Ten opzichte van de rest van de regio Zuid-Holland West, hebben jarigen in Delft minder overgewicht, wordt door hen meer overmatig en zwaar alcohol gedronken, meer gerookt en meer cannabis gebruikt. Bij overgewicht wordt dit verklaard door het grote aantal studenten in Delft, die relatief weinig overgewicht hebben (21%). Ook bij alcohol- en cannabisgebruik vormen studenten een groot deel van de verklaring. Van de studenten is 36% een zware drinker, 22% een overmatige drinker en gebruikte 28% cannabis in de 12 maanden voor het onderzoek. Voor roken geldt dat zowel studenten als niet-studenten vaker roken dan respondenten in de rest van de regio. Bij senioren is geen verschil te zien tussen Delft en de regio. Op het gebied van overgewicht en roken is geen trend te zien. 83% van de jarigen is van plan om voor het eind van het jaar de eigen gezondheid te verbeteren. Dit is meer dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West (78%). Factoren die hierbij het meest genoemd worden zijn meer gaan bewegen of sporten (5), afvallen (38%), gezonder eten (32%) en beter met stress omgaan (25%). Vier op de tien respondenten hebben behoefte aan steun om de leefstijl te verbeteren; de meeste mensen willen steun uit de omgeving (24%), begeleiding door een deskundige (15%) of informatie/advies via internet (11%). 4

5 Participatie Participatie D ZHW NL* Betaald werk (19-64) 69% 78% 77% Rondkomen en schulden Moeite met rondkomen (19+) D ZHW NL 25% 21% 22% Vrijwilligerswerk (19+) 3 3 nb Risicovolle schuld (19-64) 17% 11% nb Minimaal wekelijks sociale activiteit (65+) Enigszins tot sterk sociaal uitgesloten (19+) 85% 87% nb 19% 14% nb * nb = niet beschikbaar, = statistisch significant lager/hoger dan in de rest van de regio ZHW Van de jarigen heeft 69% betaald werk, dit is lager dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West (78%). In de leeftijdsgroep jaar is het percentage het hoogst (figuur 2). Van de 65-plussers heeft nog 4% betaald werk. Drie op de tien respondenten doet vrijwilligerswerk; dit is vergelijkbaar met gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Na het vijfentachtigste jaar neemt het percentage dat vrijwilligerswerk doet af (figuur 2a). Het percentage jarige vrijwilligers is sinds 2005 nauwelijks veranderd. 22% van de respondenten doet momenteel geen vrijwilligerswerk, maar heeft daar wel belangstelling voor (24% bij jarigen en 8% bij 65-plussers). Naar schatting gaat het in de totale gemeente ongeveer mensen. 85% van de senioren heeft minimaal wekelijks een activiteit waarbij ze andere mensen ontmoeten (sociale activiteit). De meest voorkomende activiteiten zijn bezoek ontvangen (49%), op bezoek gaan (45%), sporten/bewegen in een groep (27%) en verenigingsactiviteiten anders dan sport (21%). Bijna een vijfde van de respondenten is enigszins tot sterk sociaal uitgesloten, dit is meer dan gemiddeld in de regio Zuid- Holland West (14%). Een kwart van de respondenten heeft moeite met rondkomen. Dit percentage is hoger dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West (21%) en landelijk (22%). 37% van de respondenten heeft geen moeite met rondkomen, maar moet wel letten op de uitgaven. Sinds 2008/2009 is het percentage dat moeite heeft met rondkomen niet veranderd. Van de jarigen heeft 17% een risicovolle schuld, dit is hoger dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West (11%) en hoger dan in 2009 (11%). 5

6 Figuur 2a. Percentage dat participeert aan verschillende activiteiten, naar leeftijd (regio ZHW). Beperkingen Figuur 2b. Percentage dat moeite heeft met rondkomen en percentage met een risicovolle schuld, naar leeftijd (regio ZHW). Functionele beperkingen (19+) D ZHW NL Mobiliteit 9% 9% 1 Beperkingen dagelijkse levensverrichtingen (65+) Algemene dagelijkse levensverrichtingen D ZHW 18% 14% Zien 6% 5% 6% Huishouden 52% 45% Horen 4% 4% 4% = statistisch significant lager/hoger dan in de rest van de regio ZHW Een op de zeven respondenten heeft een functionele beperking (mobiliteit, zien, horen). Dit is vergelijkbaar met gemiddeld in de regio Zuid-Holland West en in Nederland. Mobiliteitsproblemen komen het meest voor. Het percentage respondenten met beperkingen neemt sterk toe met de leeftijd, deze trend is het sterkst voor beperkingen in mobiliteit (figuur 3a). Bij senioren is het percentage met beperkingen in de mobiliteit afgenomen van 33% in 2008 tot 28% in Onder de groep 65-plussers is ook gevraagd naar beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen en in het huishouden. 18% ondervindt beperkingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (traplopen, aankleden, zich wassen, etc.), dit is meer dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West en niet veranderd sinds De meeste senioren ondervinden beperking bij de trap op- en aflopen (15%) en zich verplaatsen buitenshuis (9%). 52% ondervindt beperkingen bij het huishouden, dit is meer dan gemiddeld in de regio (45%). Hierbij zijn de meest voorkomende beperkingen: Kleine reparaties of klusjes in of om het huis (35%) en zwaar huishoudelijk werk (32%). 6

7 mobiliteit zien horen algemene dagelijkse levensverrichtingen (65+) huishouden (65+) Figuur 3. Percentage met beperkingen in mobiliteit, zien, horen, algemene dagelijkse levensverrichtingen en huishouden, naar leeftijd (regio ZHW). Informatie en ondersteuning Informatie en ondersteuning (65+) D ZHW Gebruikt maandelijks of vaker internet (65+) 54% 6 Krijgt hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen 13% 9% Krijgt hulp bij huishouden 37% 34% Kent Startpunt Wonen zorg welzijn (65+) 42% 43% Heeft het gevoel de regie te hebben over het eigen leven 85% 88% = statistisch significant lager/hoger dan in de rest van de regio ZHW Ruim de helft van de senioren maakt regelmatig (maandelijks of vaker) gebruik van internet. Dit is minder dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West (6) en toegenomen sinds 2008 (4). 13% van de senioren krijgt hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen en 37% bij het huishouden. Een klein deel van de senioren heeft behoefte aan (meer) hulp: 1% bij algemene dagelijkse levensverrichtingen en 4% bij het huishouden. 11% van de senioren woont in een woning specifiek voor senioren. Het overgrote deel van alle senioren (95%) verwacht dat hun woning over vijf jaar nog geschikt is om zelfstandig te kunnen wonen, eventueel met kleine (18%) of grote (2%) aanpassingen. Een deel van de senioren maakt gebruik van voorzieningen. De meest gebruikte voorzieningen zijn ouderenvervoer (18%), automatische deuropener met intercom (9%), personenalarmering (8%) en hulpdienst voor administratieve/financiële klussen (7%). 42% van de senioren kent het Startpunt Wonen zorg welzijn, 18% heeft weleens contact gehad met dit startpunt. 85% van de senioren heeft het gevoel de regie te hebben over het eigen leven. Dit percentage neemt af met de leeftijd van 91% bij jarigen tot 79% bij 85-plussers. Kwetsbare senioren Kwetsbaar (65+) D ZHW Kwetsbare senioren 22% 18% Ruim een vijfde van de zelfstandig wonende senioren is kwetsbaar. Het percentage kwetsbaren neemt toe met de leeftijd en vrouwen zijn kwetsbaarder dan mannen (figuur 4). Er zijn drie domeinen van 7

8 kwetsbaarheid te onderscheiden: Lichamelijke kwetsbaarheid (o.a. bewegen en beperkingen, komt voor bij 17%), psychische kwetsbaarheid (geheugenproblemen, somberheid, omgaan met problemen, komt voor bij 12%) en sociale kwetsbaarheid (alleenwonend, eenzaamheid en steun, komt voor bij 11%). Voor alle drie de domeinen geldt dat kwetsbaarheid vaker voorkomt bij Delftse senioren en dat de kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd; bij lichamelijke kwetsbaarheid het sterkst M V Figuur 4. Percentage kwetsbaren, naar leeftijd en geslacht (regio ZHW). Mantelzorg geven Mantelzorg geven (19+) D ZHW NL* Geeft mantelzorg 12% 13% 12% Voelt zich (tamelijk) zwaar belast door mantelzorg 1 9% 13% 14% Heeft behoefte aan (extra) hulp % nb Kent het Steunpunt Mantelzorg 2 34% 39% nb * nb = niet beschikbaar Een op de acht respondenten geeft mantelzorg (ten minste sinds 3 maanden of ten minste 8 uur per week), dit is vergelijkbaar met gemiddeld in de regio. Bij jarigen is het percentage mantelzorgers toegenomen (2005: 7%, 2009: 1, 2012: 13%). De meeste mantelzorg wordt gegeven door respondenten in de leeftijdsgroep jaar (figuur 5) jarigen geven het meest mantelzorg aan hun ouder(s) of schoonouder(s), 75-plussers geven vooral mantelzorg aan hun partner. Bij mantelzorg aan de eigen kinderen, andere familieleden of buren/vrienden/kennissen is minder verschil te zien tussen de leeftijdsgroepen. De meest genoemde activiteiten bij het geven van mantelzorg zijn (alleen nagevraagd bij jarigen): gezelschap/troost/afleiding (75%), hulp in de huishouding (61%) en begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, etc) (59%). 1 % van mantelzorgers 2 Delft: Startpunt wonen zorg welzijn. Regionaal: Regionale Mantelzorgorganisatie DWO 8

9 25% 2 15% 1 5% mantelzorger, tamelijk zwaar belast tot overbelast mantelzorger, enigszins belast mantelzorger, niet/nauwelijks belast Figuur 5. Percentage dat mantelzorg geeft en de mate van belasting (regio ZHW). 9% van de mantelzorgers voelt zich tamelijk zwaar belast tot overbelast. Er zijn geen grote verschillen in de ervaren belasting tussen leeftijdsgroepen (figuur 5). Problemen waar mantelzorgers tegenaanlopen zijn dat het emotioneel te zwaar is, onvoldoende bekendheid met mogelijkheden voor financiële ondersteuning, dat ze te weinig tijd overhouden voor zichzelf of hun gezin (m.n. bij jaar) en dat het lichamelijk te zwaar is (m.n. bij 65+). 1 van de mantelzorgers geeft aan dat ze, naast eventuele hulp die ze al ontvangen, behoefte hebben aan praktische of emotionele hulp. De meeste behoefte is aan informatie en advies. Het Startpunt wonen zorg welzijn is bekend bij 34% van de 19-plussers. Dit is minder dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Onder mantelzorgers is de bekendheid van dit startpunt hoger (43%). 8% van de mantelzorgers heeft wel eens contact gehad met het startpunt. Opvoeding van kinderen Opvoeding van kinderen 0-11 jaar 3 D ZHW Opvoeding van kinderen jaar 4 D ZHW Eenoudergezin 13% 11% Eenoudergezin 18% 15% Zorgen over opvoeding/gedrag/ontwikkeling 42% 38% = statistisch significant lager/hoger dan in de rest van de regio ZHW Zorgen over opvoeding/- gedrag/ontwikkeling 39% 38% Behoefte aan hulp of advies 11% 9% Kent het Centrum voor Jeugd en Gezin 46% 36% Van de jarige respondenten heeft 19% (pleeg)kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Dertien procent van deze ouders geeft aan een eenoudergezin te vormen. Ruim vier op de tien ouders van 0-11-jarige kinderen maakt zich soms (35%) of vaak (7%) zorgen om de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. Van de jarige respondenten heeft 19% (pleeg)kinderen in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Achttien procent van deze ouders geeft aan een eenoudergezin te vormen. Vier op de tien ouders van jarige kinderen maakt zich soms (3) of vaak (1) zorgen om de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. De meest genoemde zorgen bij jarige kinderen zijn schoolprestaties, het gebruik van 3 ouders van 0-11-jarige kinderen 4 ouders van jarige kinderen 9

10 computer, internet en mobiele telefoon en angst/onzekerheid/faalangst. Bij de oudste groep (19-23 jaar) geven ook de onderwerpen zelfstandigheid, omgaan met geld, en relaties/verkering vaker reden tot zorg. Zowel bij 0-11-jarige kinderen als bij jarige kinderen is geen verschil te zien in de mate van zorgen tussen ouders in een eenoudergezin en ouders in een tweeoudergezin. 11% van de ouders van jarigen heeft behoefte aan deskundige hulp of advies. Onder ouders van kinderen van 12 t/m 23 jaar is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bekend bij 46%. Dit is meer dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Onder ouders die soms of vaak zorgen hebben over opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind, is de bekendheid van het CJG wat groter (53%). Van alle ouders met kinderen van 12 t/m 23 jaar heeft 11% wel eens contact gehad met het CJG. Samen leven Samen leven (19+) D ZHW NL* Voelt zich weleens gediscrimineerd 16% 13% nb Oordeelt negatief over homoseksualiteit 6% 7% nb Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld 8% 7% 7% Kent het Steunpunt huiselijk geweld 5 54% 54% nb * nb = niet beschikbaar, = statistisch significant lager/hoger dan in de rest van de regio ZHW 16% van de respondenten voelt zich wel eens gediscrimineerd. Dit is meer dan gemiddeld in de regio Zuid- Holland West (13%) jarigen voelen zich vaker gediscrimineerd dan 65-plussers (17% vs. 8%). De meest genoemde reden van discriminatie is bij jarigen afkomst (1 van alle jarigen) en bij 65- plussers leeftijd (5%). Van de respondenten oordeelt 6% negatief over homoseksualiteit. Het percentage neemt toe met de leeftijd (figuur 6). 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Figuur 6. Percentage dat een negatieve houding heeft ten opzichte van homoseksualiteit, naar leeftijd (regio ZHW). Van de respondenten geeft 8% aan dat ze ooit in hun leven slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Sinds 2008 is bij 65-plussers het percentage dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest toegenomen van 3% naar 6%. De meeste slachtoffers geven aan dat het geweld langer dan 5 jaar geleden was, bij 1 was het 5 % van alle respondenten 10

11 korter dan een jaar geleden. 6 In de meeste gevallen ging het om psychisch of emotioneel geweld (72%) of lichamelijk geweld (63%) 6. De meest genoemde daders zijn de ex-partner (4), de (stief)ouder(s) (35%) en de partner (16%) 6. Ruim de helft van alle volwassenen (19+) in Delft kent het Steunpunt Huiselijk Geweld. Een kleine minderheid van de respondenten (1%) heeft wel eens contact gehad met het steunpunt. Woonomgeving Woonomgeving D ZHW Tevreden over de woning (19+) 91% 94% Tevreden over de woonomgeving (19-64 jr) 89% 93% Ernstige hinder door (19-64 jr): - geluid - licht - geur Bezorgd over gezondheid vanwege omgevingsfactor (top-3): - hoogspanningslijnen - drukke straat - zendmasten voor radio/tv, antennes voor GSM 19% 2% 3% 5% 5% 3% 14% 2% 2% 3% 3% 3% Er wordt dagelijks gerookt in huis (19-64 jr) 18% 15% = statistisch significant lager/hoger dan in de rest van de regio ZHW Het overgrote deel van de respondenten is tevreden over hun woning en woonomgeving. 9 van de jarigen vindt het hebben van groen in de buurt belangrijk, terwijl 25% aangeeft dat dit in de eigen buurt onvoldoende het geval is. Bijna een op de tien respondenten ondervindt hinder uit de omgeving: door geluid (19%), licht (2%) of geur (3%). Geluidsbronnen die de meeste hinder geven zijn buren en brommers/scooters. Geur en licht geven over het algemeen minder hinder dan geluid. Een klein deel van de respondenten is bezorgd om hun gezondheid vanwege hoogspanningslijnen (5%), een drukke straat (5%) of zendmasten voor radio/tv of antennes voor mobiele telefonie (3%). Relatief weinig respondenten wonen op verontreinigde grond, in de buurt van hoogspanningslijnen, in de buurt van een zendmast voor radio/tv of antennes voor mobiele telefoons of een route voor gevaarlijke stoffen, maar deze mensen maken zich door deze omgevingsfactor wel meer zorgen over hun gezondheid. 18% van de respondenten leeft in een ongezond binnenmilieu doordat er dagelijks wordt gerookt in huis en 1 door de aanwezigheid van vocht of schimmel in woonkamer of slaapkamer. 6 Dit percentage is van de totale regio ZHW, omdat het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in de gemeente te laag is. 11

12 Definities: Ervaren gezondheid: Antwoord op de vraag: "Hoe is over het algemeen uw gezondheid?" Verhoogd valrisico: Volgens Valrisicotest (VeiligheidNL): Valrisico vastgesteld op basis van gegevens over een recente val, mobiliteitsproblemen en angst om te vallen. Angststoornis/depressie: Op basis van de K10 (Kessler Psychological Distress Scale), een serie van 10 vragen. Eenzaamheid: Op basis van de Eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld, een reeks van 11 stellingen Voldoende lichaamsbeweging: Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week (Nederlandse Norm Gezond Bewegen). Overgewicht: Op basis van de Body Mass Index (BMI) (gewicht(kg)/lengte 2 (m)). Matig overgewicht: BMI 25-30, ernstig overgewicht (obesitas): BMI 30 of hoger. Ondervoeding: BMI <= 20 OF BMI en recent onbedoeld afgevallen (>= 6 kg in de afgelopen 6 maanden of >= 3 kg in de afgelopen maand). Overmatig alcoholgebruik: Mannen: meer dan 21 glazen/week, vrouwen: meer dan 14 glazen/week. Zwaar alcoholgebruik: Mannen: 6 of meer glazen per dag, vrouwen: 4 of meer glazen per dag. Zware roker: 20 of meer sigaretten per dag Harddrugs: Amfetamine, XTC, LSD, cocaïne, heroïne of GHB Vrijwilligerswerk: Werk dat in georganiseerd verband (bv. Sportvereniging, kerkbestuur, school) wordt uitgevoerd. Sociale activiteit: Activiteiten waarbij contact met anderen plaatsvindt, zoals activiteiten bij een club of vereniging, sociale contacten of dienstverlening aan anderen. Schulden: Op basis van set van 5 vragen over o.a. aantal, hoogte en duur van schulden en of men deze zelfstandig kan oplossen. Functionele beperkingen: Vragenset OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), een set van 7 vragen over beperkingen in mobiliteit, zien en horen. Beperkingen algemene dagelijkse levensverrichtingen: vragenset van 8 vragen (o.a. traplopen, aan- /uitkleden, wassen, etc.) Beperkingen huishouden: vragenset van 10 vragen (o.a. eten klaarmaken, huishoudelijke werkzaamheden, etc.) Regie over het eigen leven: vragenset van 7 vragen (in welke mate heeft de respondent het gevoel de regie te hebben over het eigen leven). Sociale uitsluiting: Samengesteld op basis van gegevens op de terreinen sociale participatie (o.a. eenzaamheid), materiele deprivatie (o.a. rondkomen), toegang tot sociale grondrechten (o.a. tevredenheid over de woning) en normatieve integratie (o.a. af en toe iets doen voor de buren) Kwetsbare senioren: vragenset Tilburg Frailty Indicator, een set van 15 vragen over lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid. Mantelzorg : De zorg die iemand geeft aan een bekende uit de eigen omgeving, zoals partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Discriminatie: Zich wel eens gediscrimineerd voelen, bijvoorbeeld vanwege geloof, huidskleur, seksuele voorkeur of leeftijd. Oordeel over homoseksualiteit: Op basis van vragenset Sociaal Cultureel Planbureau (SCP): 11 vragen over de houding van de respondent t.o.v. homoseksualiteit. Huiselijk geweld: Geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd (gezinsleden, familieleden, (ex)partners, huisvrienden). Hinder: Vragenset van 17 vragen over hinder door diverse bronnen van geluid, licht of geur. Voor de bronnen zie tabellenboek. 12

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Rijswijk. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Rijswijk. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Rijswijk Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Wassenaar. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Wassenaar. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Wassenaar Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Leidschendam-Voorburg Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Zoetermeer. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Zoetermeer. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Zoetermeer Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Zoetermeer. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Zoetermeer. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Zoetermeer Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van 19-plussers in Zoetermeer. Gezondheidsenquête 2016

Gezondheid en welzijn van 19-plussers in Zoetermeer. Gezondheidsenquête 2016 Gezondheid en welzijn van 19-plussers in Zoetermeer Gezondheidsenquête 2016 Gezondheid en welzijn van 19-plussers in Zoetermeer 1 Juli 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Volwassen inwoners in Zoetermeer...

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Asten Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

FACTSHEET GEZONDHEIDSPEILING VOLWASSENEN Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek

FACTSHEET GEZONDHEIDSPEILING VOLWASSENEN Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek FACTSHEET GEZONDHEIDSPEILING VOLWASSENEN 8 Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Someren Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Tabel 1. indicatoren gemeente en kernen Noord Algemene kenmerken Burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 8,5 10,8 9,0 Gehuwd/samenwonend 75,9 73,4 75,3 Huishoudsamenstelling Eenoudergezin 9,5 8,1 9,2 Huishoudens

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland Algemene kenmerken Burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 9,0 12,7 15,6 Gehuwd/samenwonend 75,3 70,6 66,4 Huishoudsamenstelling Eenoudergezin 9,2 7,6 7,4 Huishoudens met thuiswonende kinderen jonger dan

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland Oost NL 183 236 82 149 188 159 141

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Regio Nijmegen

Volwassenen (19+) Regio Nijmegen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar Opleidingsniveau 85+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Ouderen en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Ouderen en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Ouderen en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Ouderen en gezondheid 1 Oktober 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Ouderen in de regio

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017 Stadsdeelprofielen 17 April 18 Stadsdeelprofielen 17 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Loosduinen 5 Escamp 13 Segbroek Scheveningen 28 Centrum 36 Laak 44 Haagse Hout 51 Leidscheveen-Ypenburg 58 Tabel 1: Gezondheidsindicatoren

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19+) Millingen aan de Rijn man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 418 501

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland 1 Algemene kenmerken 1 Burgerlijke staat 0/b 0/b 0/b Eenpersoonshuishouden 12,0 12,4 15,6 Gehuwd/samenwonend 72,4 70,4 66,4 Huishoudsa menstelling Eenoudergezin 5,8 8,0 7,4 Huishoudens met thuiswonende

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk

Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Ouderen (65+) Beuningen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Beuningen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 332 337 361 308 430 108 110 669 6233 17015 528 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Regio Nijmegen

Ouderen (65+) Regio Nijmegen 65-74 jaar 75-84 jaar Opleidingsniveau 85+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 2977 3256 3517 2264 452 4027 942 1113 6233

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Ouderen (65+) Heumen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 320 312 336 296 310 122 189 632 6233 17015 619 Achtergrond

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Heumen

Volwassenen (19+) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 568 598

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Zwartewaterland Staphorst 1.036 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente 1.036 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Druten

Volwassenen (19+) Druten man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 468 543 75

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Nijmegen

Volwassenen (19+) Nijmegen Volwassenen (19+) Nijmegen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Ouderen (65+) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 485 587 564 508 654 171 218 1072 6233 17015 547 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Ubbergen

Ouderen (65+) Ubbergen 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 514 527 623 418 647 160 217 1041 6233 17015 527 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Wijchen

Ouderen (65+) Wijchen Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 267 338 330 275 382 92 112 605 6233 17015

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Ouderen (65+) Druten

Ouderen (65+) Druten man vrouw 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 266 282 308 240 383 89 59 548 6233 17015 Oost NL

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal.

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal. Ouderen SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN OUDEREN 11 Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. De GGD Zuid-Holland West voorziet gemeenten in haar werkgebied van inzicht

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 961 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.589 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017 Dorpsprofielen gemeente Bunnik Carolien Plevier 29 september 2017 Maatschappelijke veranderingen: Vergrijzing Toename chronisch zieken Groter beroep op zelfredzaamheid en autonomie Verzakelijking relaties

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot

Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl gemeente Oirschot 1 Rapportage Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Reusel- De Mierden Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek gebied Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente Rotterdam) In dit rapport staan de belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente ) In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid De Gezondheidsmonitor Zeeland is uitgevoerd door de GGD Zeeland in opdracht van alle Zeeuwse gemeenten bij zelfstandig wonende Zeeuwen van 19 jaar of ouder. Van de ruim 14.000 aangeschreven volwassenen

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

DEELGEBIEDEN TIEL. Tiel Oost. Woonsituatie

DEELGEBIEDEN TIEL. Tiel Oost. Woonsituatie Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente TIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Ouderen (65+) Geldermalsen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Geldermalsen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 250 252 277 225 332 84 79 502 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie