Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen"

Transcriptie

1 Hfdstuk Ond. ET TT / Aandachtsbol Toelichting 01. Wetgeving Toezicht op V&G Wetgeving De kandidaat kan de sanctioneringsmogelijkheden van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) noemen De kandidaat kan benoemen welke sanctioneringsmogelijkheden de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) heeft Opstellen boeterapport naar aanleiding van beboetbaar sanctioneerbaar feit aan de werkgever/werknemer Gecombineerd met en tekstuele aanpassing Opstellen boeterapport naar aanleiding van beboetbaar feit aan de werknemer Gecombineerd met Grondbeginselen V&G wetgeving uitzendwerk De kandidaat kan de voorwaarden omschrijven, waarbij afgeweken kan worden van de oorspronkelijk afgesproken taken voor de uitzendkracht De kandidaat kan de voorwaarden omschrijven, waarbij afgeweken kan worden van de oorspronkelijke taken voor de uitzendkracht Voorafgaande informatie van de uitzendorganisatie en van de uitzendkracht Verwijderd Verplaatst naar (incl. aandachtsbollen) Omschrijving van specifieke, bijkomende preventiemaatregelen Afspraken wie de uitzendkracht informeert, instructies en beschermingsmiddelen geeft Europese Richtlijnen ten opzichte van Nationale wetgeving De kandidaat kan de principes van de toepassing op de CE-markering omschrijven Enkel CE gemarkeerde arbeidsmiddelen mogen op de markt gebracht worden en mogen gebruikt worden 02. Gevaren, risico s en preventie Onderkennen van risico s en gevaren De kandidaat kan oorzaken van gevaren en risico's op het werk noemen Preventiehiërarchie 1

2 De kandidaat kan de manieren waarop onveilige situaties en handelingen kunnen worden aangepakt noemen en prioriteren Toegevoegd: het prioriteren van acties De kandidaat kan de manieren waarop onveilige situaties kunnen worden aangepakt noemen en prioriteren V&G actieplan Veiligheid en gezondheid-jaarplan (V&G-jaarplan) De kandidaat kan het begrip actieplan V&G-jaarplan en de inhoud daarvan van een jaarlijks actieplan omschrijven De kandidaat kan het begrip jaarlijks actieplan V&G-jaarplan omschrijven De kandidaat kan de inhoud van het jaarlijks actieplan V&G-jaarplan omschrijven 03. Ongevallen: oorzaken en preventie Incidenten registreren De kandidaat kan omschrijven waarom en op welke wijze ongevallen, bijna-ongevallen, onveilige situaties en handelingen geregistreerd moeten worden op een registratieformulier De kandidaat kan omschrijven waarom en op welke wijze ongevallen, bijna-ongevallen, onveilige situaties en handelingen geregistreerd moeten worden op een registratieformulier Gecombineerd met en tekstuele aanpassing Voldoen aan de wettelijke eisen op dat gebied Verwijderd De kandidaat weet hoe ongevallen en bijna-ongevallen geregistreerd moeten worden Gecombineerd met Alle ongevallen en bijna-ongevallen moeten geregistreerd worden Verwijderd Op een registratieformulier Verwijderd Ongevallenonderzoek De kandidaat weet wie aangifte moet doen bij de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) van een arbeidsongeval met een uitzendkracht De kandidaat weet, wie aangifte moet doen bij de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) van een arbeidsongeval met een uitzendkracht Het inlenende bedrijf is verplicht om de arbeidsongevallen van uitzendkrachten te melden bij de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) Actieplan (plan van aanpak) Plan van aanpak 2

3 De kandidaat kan de aandachtspunten voor het actieplan plan van aanpak omschrijven De kandidaat kan het begrip actieplan (plan van aanpak) plan van aanpak omschrijven De kandidaat kan het doel van het actieplan (plan van aanpak) plan van aanpak omschrijven De kandidaat kan de inhoud van het actieplan (plan van aanpak) plan van aanpak omschrijven 04. Veiligheidsgedrag Gedrag en veiligheid De kandidaat kan het gedrag dat verwacht wordt ten aanzien van alcohol- en/of drugsgebruik om veilig te kunnen werken omschrijven Occasioneel Problematisch gebruik signaleren aan de leidinggevende en zich onthouden van gevaarlijke werkzaamheden of werken die een gevaar voor anderen kunnen inhouden Orde en netheid (good housekeeping) De kandidaat kan de invloed van orde en netheid op veilig werken omschrijven Aangenamere werkomgeving, positieve invloed op motivatie en ingesteldheid 05. Taken, rechten, plichten en overleg Taken, rechten en plichten werkgever en werknemers De kandidaat kan de algemene verplichtingen van de werkgever noemen De kandidaat kan de algemene verplichtingen van de werkgever noemen Melding en onderzoek van ernstige arbeidsongevallen aan de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) De kandidaat kan de instantie waar ernstige arbeidsongevallen gemeld moeten worden noemen De kandidaat kan de instantie waar ernstige arbeidsongevallen gemeld moeten worden noemen Was alleen voor NL, nu voor NL en België Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) De kandidaat kan de instantie waar ernstige arbeidsongevallen gemeld moeten worden noemen Verwijderd (incl. aandachtsbol), was alleen voor België Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie): directie toezicht op het welzijn (van de FOD WASO) 3

4 De kandidaat kan de voorwaarden omschrijven, waarbij afgeweken kan worden van de oorspronkelijke taken voor de uitzendkracht Was oorspronkelijk (incl. aandachtsbollen). Was VOL/VIL, nu alleen voor VIL Voorafgaande informatie van de uitzendorganisatie en van de uitzendkracht Omschrijving van specifieke, bijkomende preventiemaatregelen Afspraken wie de uitzendkracht informeert, instructies en beschermingsmiddelen geeft Taken, rechten en plichten van operationeel leidinggevenden De kandidaat kan manieren omschrijven waarop de leidinggevende de motivatie van medewerkers kan verbeteren Tracht zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de geaardheid persoonlijkheid en capaciteiten van uw medewerkers Voorkom emotionele situaties Verwijderd Wees als baas niet bazig Tracht goed te luisteren naar wat een andere u te zeggen heeft Luister goed naar wat een ander zegt Vertel medewerkers niet alleen hoe zij iets moeten doen maar ook waarom Geef het goede voorbeeld en andere nummering en Andere nummering VGM-overleg De kandidaat kan het begrip VGM-bijeenkomst (toolboxmeeting) omschrijven Korte vergadering op de werkplek in informele sfeer Gecombineerd met In informele sfeer Gecombineerd met Met interactieve deelname van alle aanwezigen Andere nummering 06. Procedures en instructies, signalering Veiligstellen van de werkplek en installatie De kandidaat kan de voorwaarden en de prioriteit van de acties voor het veiligstellen van installaties en apparatuur noemen 4

5 Vergrendelen van schakelaars Alleen veiligstellen door bevoegde personen Buiten spanning stellen van de elektrische voeding Buiten gebruik stellen Markeren Borgen tegen wederinschakeling en markeren Meten of de installatie wel degelijk spanningsloos is Controleren of installatie of apparatuur veiliggesteld is Vergunning veilig werken (werkvergunning) De kandidaat kan de rechten en plichten omschrijven van de personen die betrokken zijn bij de werkvergunning Verwijderd: rechten De kandidaat kan de rechten en plichten van de werkvergunningverstrekker noemen De kandidaat kan de rechten en plichten van de houder noemen De kandidaat kan de rechten en plichten van de operationele medewerkers noemen 07. Voorbereiding op noodsituaties Evacuatie De kandidaat kan omschrijven welke informatie de werknemer van de contractor of de uitzendkracht bij het onthaal/ontvangst moet ontvangen over het bedrijfsnoodplan De kandidaat kan omschrijven welke informatie de werknemer van de contractor of de uitzendkracht bij het onthaal/ontvangst moet ontvangen over het evacuatieplan en de eerste interventie Gecombineerd met (incl. aandachtsbollen) Alarmering, melden en afmelden van noodsituaties Waarschuwing van interne en externe hulpdiensten EHBO middelen De kandidaat kan omschrijven welke informatie de uitzendkracht en operationel medewerker van de contractor bij het onthaal/ontvangst moet ontvangen over de eerste interventie Gecombineerd met (incl. aandachtsbollen) Alarmering, melden en afmelden van noodsituaties Waarschuwing van interne en externe hulpdiensten EHBO middelen 08. Gevaarlijke stoffen Indeling en gevaren van gevaarlijke stoffen 5

6 De kandidaat kan omschrijven wat de gevaren zijn van het werken met gevaarlijke stoffen uit de verschillende categorieën, kan voorbeelden noemen en het bijpassende symbool op de verpakking herkennen Oxiderende of brandbevorderende stoffen maken zuurstof vrij en reageren daardoor heftig met andere (brandbare) stoffen en bevorderen de verbranding, bv. zuurstofwater/waterstofperoxide, ozon, zuurstof De kandidaat kan globaal het verschil onderscheiden tussen het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen in de werkomgeving op de werkplek en het vervoer van gevaarlijke stoffen De kandidaat kan globaal het verschil onderscheiden tussen het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen in de werkomgeving op de werkplek en het vervoer van gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen op de werkplek worden aangeduid met een vierkant gevaarsymbool zwart op een oranje achtergrond Gevaarlijke stoffen die over de weg worden vervoerd worden aangeduid met een diamantvormig gevaarsymbool met de punt omhoog en de kleur afhankelijk van de categorie Verwijderd Verwijderd Bij vervoer in de werkomgeving wordt ook rekening gehouden met het gevaar dat hierbij tijdens het vervoer kan optreden en andere nummering Blootstelling aan, opname van en inwerking door gevaarlijke stoffen De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een persoonlijke monitor noemen. Nieuwe toetsterm en aandachtsbollen voor Basis/VOL/VIL Op borsthoogte dragen en niet onder de kleding Testen voor gebruik of getest zijn voor gebruik Te ondernemen acties bij alarm De kandidaat kan de twee soorten van vergiftiging omschrijven Chronische vergiftiging: vergiftiging na langdurige en herhaaldelijke blootstelling aan de gevaarlijke stof (bv. Oplosmiddelen, zware metalen in lage doses, asbest) Verwijderd: asbest Monitoring en medisch onderzoek De kandidaat kan het begrip periodiek medisch onderzoek bij het werken met gevaarlijke stoffen en het doel ervan omschrijven De kandidaat kan het begrip periodiek medisch onderzoek bij het werken met gevaarlijke stoffen en het doel ervan omschrijven 6

7 Medisch periodiek onderzoek moet bepalen of de kandidaat werknemer geschikt blijft om verder te werken met de gevaarlijke stof Specifieke gevaarlijke stoffen De kandidaat kan wettelijke bepalingen ten aanzien van asbest omschrijven Elk bedrijf moet een inventarisatie opmaken van het aanwezige asbest in zijn onderneming Verwijderd Het nieuw ver- en bewerken van asbest is verboden Asbesthoudend afval moet gescheiden ingezameld en opgehaald worden Waar risico voor contact met asbest aanwezig is wordt een specifiek label aangebracht Andere nummering De kandidaat kan asbestproducten noemen die niet door iedereen gecertificeerde bedrijven verwijderd mogen hoeven te worden noemen Pakkingen die zonder te breken/verspanen verwijderd kunnen worden Vaste (hechtgebonden) asbestproducten die zonder te breken weggenomen kunnen worden Nieuwe aandachtsbol Deze werkzaamheden mogen alleen uit gevoerd worden door daarvoor opgeleide werknemers (Deskundig Asbest Verwijderaar) De kandidaat kan de effecten voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest omschrijven Was oorspronkelijk (incl. aandachtsbollen) Kans op asbestose Kans op asbestlongkanker Kans op mesothelioom De kandidaat kan mogelijke asbestlocaties noemen en omschrijven welke werkwijze gevolgd moet worden De kandidaat kan omschrijven welke werkwijze gevolgd moet worden op locaties waar mogelijk asbest aanwezig is Toegevoegd: de te volgen werkwijze Nieuwe toetsterm en aandachtsbollen voor VOL/VIL Een risicobeoordeling op basis van een asbestinventarisatie moet zijn uitgevoerd Eventuele uitsluitingen in de asbestinventarisatie betreffen niet de locatie waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden De kandidaat kan de werkwijze bij asbestverdacht materiaal omschrijven Was alleen voor VOL/VIL, nu ook voor Basis 7

8 De kandidaat kan de werkwijze die gevolgd moet worden wanneer bij asbestverdacht materiaal is aangetroffen op een plaats waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd omschrijven en was VOL/VIL, nu ook voor Basis Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd op locaties waar asbest mogelijk aanwezig is moet aan de hand van een asbestinventarisatie een beoordeling plaatsvinden van het risico op blootstelling aan asbest. Nieuwe aandachtsbol Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van asbest moet het werk onmiddellijk worden stilgelegd Andere nummering Waarschuw de operationeel leidinggevende en de opdrachtgever Nieuwe aandachtsbol De opdrachtgever laat een monster nemen Monster laten nemen door een onafhankelijk laboratorium om vast te stellen of het om asbest gaat In geval van asbest, verwijderen overeenkomstig de wettelijke voorschriften en andere nummering Andere nummering De kandidaat kan de effecten voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest omschrijven Verplaatst naar (incl. aandachtsbollen) Kans op asbestose Kans op asbestlongkanker Kans op mesothelioom De kandidaat kan de schadelijke werking van de organische oplosmiddelen cyclische verbindingen, zware metalen, koolstofmonoxide, verven en lakken, en cement en kwartsstof noemen De kandidaat kan de schadelijke werking van organische oplosmiddelen, cyclische verbindingen, zware metalen, koolmonoxide, verven en lakken, en cement en kwartsstof noemen Toegevoegd: kwartsstof Kwartsstof: langdurige inademing kan leiden tot stoflongen Nieuwe aandachtsbol 09. Brand en explosie Gevaren voor brand en explosie De kandidaat kan het begrip ontstekingsbron omschrijven Voorbeelden van ontstekingsbronnen: vonken veroorzaakt door handgereedschap of lassen, oppervlakken op hoge temperaturen Vlammen (open vuur) en hete gassen, mechanische vonken en lasvonken, elektrische installaties en materieel, hete oppervlakken, statische elektriciteit, bliksem Toegevoegd: nieuwe voorbeelden Blusmiddelen 8

9 De kandidaat kan de belangrijkste blusprincipes omschrijven Zuurstof verdringen en zuurstofafsluiting Toegevoegd: Zuurstofafsluiting Handelen bij brand De kandidaat kan de handelswijze bij blussen omschrijven Richt op het brandende voorwerp, niet op de vlammen Doof het vuur Explosiegevaarlijke omgeving De kandidaat kan omschrijven wat een explosiegevaarlijke omgevingen benoemen is Branches/sectoren waar explosierisico's aanwezig kunnen zijn: chemische industrie, vuilstortplaatsen, energiecentrales, afvalverwerkingsbedrijven, gasbedrijven, houtverwerkende industrie, landbouwbedrijven (biogas), metaalverwerkende bedrijven, levensmiddelen en veevoerindustrie, farmacheutische industrie, raffinaderijen, recyclingbedrijven. Nieuwe aandachtsbol De kandidaat weet welke producten aanleiding kunnen geven tot een explosiegevaarlijke zones omgeving en kan de verschillende zones omschrijven De kandidaat weet welke producten aanleiding kunnen geven tot een explosiegvaarlijike zone omgeving De kandidaat kan omschrijven welke specifieke voorschriften toegepast moeten worden in een explosiegevaarlijke omgeving Arbeidsmiddelen en activiteiten volgens de werkvergunning (explosieveilige arbeidsmiddelen, mobiele telefoons en gereedschap) De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een stationaire (vast opgestelde) explosiemeter in explosiegevaarlijke zones omgevingen noemen De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een stationaire (vast opgestelde) explosiemeter in explosiegevaarlijke zones omgevingen noemen Toegevoegd: mobiele telefoons Toegevoegd: stationaire (vast opgestelde) De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een persoonlijke explosiemeter in explosiegevaarlijke omgevingen noemen De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een persoonlijke explosiemeter in explosiegevaarlijke omgevingen noemen Nieuwe eindterm voor Basis/VOL/VIL Nieuwe toetsterm met aandachtsbollen voor Basis/VOL/VIL 9

10 Op borsthoogte dragen en niet onder de kleding Testen voor gebruik of getest zijn voor gebruik Te ondernemen acties bij alarm 10. Arbeidsmiddelen Machine, aangedreven gereedschap en handgereedschap De kandidaat kan de algemene gevaren en de mogelijke letsels die ze veroorzaken bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap omschrijven Brandwonden door kortsluiting Verwijderd Letsel door het happen van gereedschap Letsel door het losschieten van een luchtslang Lang uitlopen van machines Aanraken snijdende delen Inademen schadelijke stof Wegschieten nagel (nagel- en nietmachine) Terugslaan nagel en afwijken op harde materialen (nagel- en nietmachine) Doorboren werkstuk met nagel (nagel- en nietmachine) De kandidaat kan de algemene veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap omschrijven Andere nummering Vaste machines zijn voorzien van een noodstop of noodstopinrichting In ruimtes waar kans op explosie bestaat alleen explosieveilige machines en aangedreven gereedschap gebruiken Verwijderd De kandidaat kan de functie van de noodstopinrichting omschrijven De kandidaat kan de eisen waaraan de noodstopinrichting moet voldoen noemen 10

11 10.03 Aangedreven handgereedschap De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het werken met een handcirkelzaag noemen Elektrische geleider Elektriciteitssnoer/kabel steeds achter zaag houden Hijsen algemeen De kandidaat kan noemen wanneer er op basis van windkracht niet meer gehesen mag worden Gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de kraan opvolgen Toegevoegd: van de kraan 11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Lassen en branden De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het autogeen lassen, en snijden en branden met zuurstof en acetyleen/propaan omschrijven Acetyleenfles moet rechtop staan of liggen onder een hoek van minstens Bij gebruik propaan van acetyleen maatregelen treffen met betrekking tot ventilatie en/of continu eventueel gas meten Verwijderd: 'branden' en 'propaan' Aangepast: acetyleen i.p.v. propaan en toegevoegd: eventueel gas meten Slopen De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij sloopwerkzaamheden omschrijven Persoonlijke Valbeveiliging Verwijderd: Persoonlijke De kandidaat kan de specifieke veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van asbest en keramische vezels door eenvoudige handelingen, waarbij de kans op het vrijkomen van stof of vezels laag is, omschrijven Verwijderd: asbest Werken op hoogte De kandidaat kan de verplichte veiligheidsmaatregelen bij het werken op platte daken binnen vier meter van de dakrand omschrijven Gebruik van harnasgordel veiligheidsharnas, indien collectieve beveiliging onmogelijk is De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van hangsteigers omschrijven 11

12 Personen in de hangsteiger moeten een harnasgordel veiligheidsharnas dragen die gehaakt is aan een speciaal bevestigingspunt De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van rolsteigers omschrijven Materiaal en gereedschap met een touw naar boven hijsen op een veilige manier naar boven brengen Niet op de schoren stabilisatoren staan De kandidaat kan de regels voor het verplaatsen van rolsteigers noemen Niet verplaatsen als er nog iets of iemand op de rolsteiger is Toegevoegd: iets Ervoor zorgen dat de steunen en uithouders stabilisatoren niet kunnen verschuiven tijdens het verplaatsen De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van werkbakken voor personen omschrijven Personen in de werkbakken moeten harnasgordels veiligheidsharnassen dragen en verbonden zijn met bevestigingspunt in de werkbak De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het werken met hoogwerkers omschrijven Rijden over lange afstanden: alleen met ingeschoven steunen stabilisatoren, de hoofdarm naar beneden, en de bak in de neutraalstand en conform de gebruiksaanwijzing Rijden over korte afstanden: zie gebruiksaanwijzing Verwijderd Niet gebruiken voor hijswerkzaamheden Niet gebruiken als personenlift Personen in de bak moeten valbeveiliging gebruiken die aan de bak is vastgemaakt Als de personen in de bak hoger dan 25 meter boven de grond zijn, moeten ze een portofoon gebruiken Bij gebruik in een risicovolle omgeving moet assistentie op de begane grond aanwezig zijn Toegevoegd: conform gebruiksaanwijzing en tekstuele aanpassing Andere nummering Werken in besloten ruimtes 12

13 De kandidaat kan de kenmerken van een besloten ruimte noemen De kandidaat kan voorbeelden van besloten ruimtes noemen Liftschachten, en kruipruimten en kelders Toegevoegd: kelders Las- of soldeertentjes bij diepe uitgraving, vervuilde grond of pijpleidingen De kandidaat kan de eis die gesteld wordt aan de persoon die is belast met permanente observatie (buitenwacht/mangatwacht) noemen Toegevoegd: buitenwacht/mangatwacht De kandidaat kan het verhoogde brand- en explosiegevaar in een besloten ruimte verklaren Zuurstoflekkage uit slangen of niet goed dichtgedraaide branders Nieuwe aandachtsbol 12. Elektriciteit en straling Gevaren van elektriciteit De kandidaat kan de factoren waarvan het letsel ten gevolge van stroomdoorgang door het menselijk lichaam afhankelijk is noemen De spanning en de stroom die daarmee gepaard gaat Verwijderd Lichamelijke conditie De kandidaat kan de factoren noemen die van invloed zijn op de stroomsterkte bij stroomdoorgang door het lichaam Spanning Vochtigheidsgraad van de huid Verwijderd Dikte van de huid Aanrakingsoppervlak (hoe groter het oppervlak des te hoger de stroom) Weerstand van de ondergrond, incl. schoeisel (linoleum en een rubbermat hebben een hoge weerstand, een aarden, met klinkers bedekte bodem of een betonnen vloer zijn goed geleidend en hebben dus een lagere weerstand) Toegevoegd: schoeisel en andere nummering De kandidaat kan het ontstaan van vuurverschijnselen, vonken en vlambogen omschrijven De kandidaat kan de wijze waarop verwondingen kunnen ontstaan door vuurverschijnselen omschrijven Verwijderd (incl. toetsterm en aandachtsbollen) De kandidaat kan het ontstaan van kortsluiting omschrijven 13

14 De kandidaat kan de factoren die het ontstaan en de grootte van een elektrische vlemboog bepalen noemen De kandidaat kan de oorzaken van het ontstaan van brand en explosie door een elektrische stroom noemen Werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties De kandidaat kan het begrip leek bij het werken aan of in de omgang met onder spanning staande elektrische installaties omschrijven De kandidaat kan de bevoegdheden van een leek bij het werken aan of in de omgang met onder spanning staande elektrische installaties noemen De kandidaat kan het begrip Voldoende Onderricht Persoon bij het werken aan of in de omgang met onder spanning staande elektrische installaties omschrijven De kandidaat kan de bevoegdheden van een Voldoende Onderricht Persoon bij het werken aan of in de omgang met onder spanning staande elektrische installaties noemen De kandidaat kan het begrip Vakbekwaam Persoon omschrijven Nieuwe toetsterm met aandachtsbollen voor NL: VOL/VIL Persoon die is aangewezen met een relevante (elektrotechnische) opleiding en ervaring waardoor hij/zij in staat is gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen De kandidaat kan het begrip niet-deskundige of leek omschrijven BA1 : gewone persoon BA2 : kinderen BA3 : gehandicapten Andere nummering De kandidaat kan het begrip gewaarschuwde omschrijven BA4 : persoon die voldoende ingelicht is om gevaren aan elektriciteit te vermijden: bv. uitbatings- en onderhoudspersoneel van elektrische installaties 14

15 De kandidaat kan het begrip bevoegde omschrijven BA5 : personen met voldoende technische kennis of ervaring met betrekking tot de installatie om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden (bv. Ingenieurs en technici bekend met de installatie) De kandidaat kan de voorwaarden die gesteld worden aan personen die lokalen van de elektrische dienst mogen betreden of aan elektrische installaties mogen werken, noemen BA4 of BA5 (in functie van de werkzaamheden) Tijdelijk elektrisch materieel De kandidaat kan de beveiligingswaarde van de aardlekschakelaar die in de bouwstroomaansluitkast moet worden toegevoegd voor extra veiligheid noemen ma aardlekschakelaar (algemeen) Verwijderd 13. Ergonomische werkplek Werkplek en lawaai De kandidaat kan omschrijven hoe het totale geluids(druk)niveau van twee geluidsbronnen kan worden bepaald Twee gelijke geluidsbronnen geven samen een verhoging van het geluids(druk)niveau met 3 db (logaritmisch effect) Het resultaat van twee verschillende geluids(druk)niveaus samen kan bepaald worden aan de hand van een tabel De kandidaat kan de mate waarin het geluids(druk)niveau afneemt bij een toename van de afstand omschrijven De kandidaat kan praktische hulpmiddelen voor inschatting van geluids(druk)niveaus noemen De kandidaat kan de meeteenheid waarmee een geluids(druk)niveau uitgedrukt wordt noemen De kandidaat kan beheersmaatregelen tegen teveel geluid en de prioriteit ervan omschrijven Geluids(druk)niveau geluidsbron verminderen De kandidaat kan noemen vanaf welk geluids(druk)niveau een werkgever welke maatregelen moet nemen 15

16 De kandidaat kan noemen vanaf welk geluids(druk)niveau een werkgever welke maatregelen moet nemen Werkplek en trillingen De kandidaat kan de soorten trillingen die effect hebben op het lichaam omschrijven Was alleen voor VOL/VIL nu ook voor Basis (incl. aandachstbollen) De kandidaat kan twee soorten fysieke trillingen omschrijven De kandidaat kan de gevaren en gevolgen van blootstelling aan te veel trillingen noemen Was alleen voor VOL/VIL nu ook voor Basis (incl. aandachstbollen) De kandidaat kan gezondheidsklachten die het gevolg kunnen zijn van hand- en armtrillingen noemen De kandidaat kan gezondheidsklachten noemen die het gevolg kunnen zijn van lichaamstrillingen Werkplek en verlichting De kandidaat kan aandachtspunten voor het bepalen van de juiste verlichting op de werkplek noemen Voldoende verlichting om de details te kunnen Hoe kleiner het detail dan men moet waarnemen, des te hoger moet de lichtsterkte zijn De kandidaat kan aandachtspunten voor het bepalen van de juiste verlichting op de werkplek noemen Nieuwe eindterm voor Basis De kandidaat kan aandachtspunten voor het bepalen van de juiste verlichting op de werkplek noemen Nieuwe toetsterm met aandachtsbol voor Basis Voldoende verlichting om de details te kunnen waarnemen 14. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Voet- en beenbescherming De kandidaat kan de belangrijkste eigenschappen van enkele voet- en beenbeschermingen noemen Stalen Versterkte neus om de tenen te beschermen tegen vallen van zware voorwerpen Stalen tussen Versterkte zool tegen trappen in scherpe voorwerpen De kandidaat kan omschrijven wanneer voet- en beenbescherming wordt gebruikt 16

17 In de bouw zijn veiligheidsschoenen met versterkte stalen neus en stalen zool verplicht Lichaambescherming De kandidaat kan omschrijven wanneer de verschillende soorten lichaamsbescherming wordt gebruikt Anti-statische kleding: in omgeving met explosiegevaar Nieuwe aandachtsbol Valbescherming De kandidaat kan de gevaren van het werken op hoogte, de toepassingen en het veilig gebruik van de verschillende vormen PBM tegen vallen omschrijven Verwijderd: werken op hoogte De kandidaat kan het gevaar van werken op hoogte noemen Verwijderd: toetsterm met aandachtsbol (wordt gedekt door ) Vallen De kandidaat kan de gebruiksregels voor de verschillende soorten valbescherming noemen 17

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Elektrische veiligheid - hoogspanning

Elektrische veiligheid - hoogspanning Elektrische veiligheid - hoogspanning Opgesteld door: Richard Groenewegen Huub Smeets Chrit Leenders Nico Koolmees 2 maart 2008 D_Elektrische_veiligheid_hoogspanning 1 Inhoudsopgave 1. Effect van de risicofactor...

Nadere informatie

Werken in Besloten Ruimten bij de buitendienst. Toolboxmateriaal voor leidinggevenden en arbocoördinatoren

Werken in Besloten Ruimten bij de buitendienst. Toolboxmateriaal voor leidinggevenden en arbocoördinatoren Werken in Besloten Ruimten bij de buitendienst Toolboxmateriaal voor leidinggevenden en arbocoördinatoren Juli 2011 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Het gebruik van deze toolbox 4 1 Doelgroep 6 2 Wat zijn besloten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0 Enkele afspraken 2 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks

Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Bijlage 6.0 Model TRA Inwendige Tankinspecties 09-04-2013 voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Auteur: R.H.M. Ubbink pagina 1 van 17 INLEIDING Wettelijk

Nadere informatie

Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015

Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015 Aard van de laatste wijziging: 11: archievering Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015 1. DOEL... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. VERWIJZINGEN... 2 4. DEFINITIES... 2 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN... 5 6.

Nadere informatie

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inspectierapport ongevallen Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Projectopzet en uitvoering 4 1.1 Aanleiding en doelstellingen 4 1.2 Geïnspecteerde bedrijven 5 2. Inspectieresultaten

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie