Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen"

Transcriptie

1 Hfdstuk Ond. ET TT / Aandachtsbol Toelichting 01. Wetgeving Toezicht op V&G Wetgeving De kandidaat kan de sanctioneringsmogelijkheden van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) noemen De kandidaat kan benoemen welke sanctioneringsmogelijkheden de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) heeft Opstellen boeterapport naar aanleiding van beboetbaar sanctioneerbaar feit aan de werkgever/werknemer Gecombineerd met en tekstuele aanpassing Opstellen boeterapport naar aanleiding van beboetbaar feit aan de werknemer Gecombineerd met Grondbeginselen V&G wetgeving uitzendwerk De kandidaat kan de voorwaarden omschrijven, waarbij afgeweken kan worden van de oorspronkelijk afgesproken taken voor de uitzendkracht De kandidaat kan de voorwaarden omschrijven, waarbij afgeweken kan worden van de oorspronkelijke taken voor de uitzendkracht Voorafgaande informatie van de uitzendorganisatie en van de uitzendkracht Verwijderd Verplaatst naar (incl. aandachtsbollen) Omschrijving van specifieke, bijkomende preventiemaatregelen Afspraken wie de uitzendkracht informeert, instructies en beschermingsmiddelen geeft Europese Richtlijnen ten opzichte van Nationale wetgeving De kandidaat kan de principes van de toepassing op de CE-markering omschrijven Enkel CE gemarkeerde arbeidsmiddelen mogen op de markt gebracht worden en mogen gebruikt worden 02. Gevaren, risico s en preventie Onderkennen van risico s en gevaren De kandidaat kan oorzaken van gevaren en risico's op het werk noemen Preventiehiërarchie 1

2 De kandidaat kan de manieren waarop onveilige situaties en handelingen kunnen worden aangepakt noemen en prioriteren Toegevoegd: het prioriteren van acties De kandidaat kan de manieren waarop onveilige situaties kunnen worden aangepakt noemen en prioriteren V&G actieplan Veiligheid en gezondheid-jaarplan (V&G-jaarplan) De kandidaat kan het begrip actieplan V&G-jaarplan en de inhoud daarvan van een jaarlijks actieplan omschrijven De kandidaat kan het begrip jaarlijks actieplan V&G-jaarplan omschrijven De kandidaat kan de inhoud van het jaarlijks actieplan V&G-jaarplan omschrijven 03. Ongevallen: oorzaken en preventie Incidenten registreren De kandidaat kan omschrijven waarom en op welke wijze ongevallen, bijna-ongevallen, onveilige situaties en handelingen geregistreerd moeten worden op een registratieformulier De kandidaat kan omschrijven waarom en op welke wijze ongevallen, bijna-ongevallen, onveilige situaties en handelingen geregistreerd moeten worden op een registratieformulier Gecombineerd met en tekstuele aanpassing Voldoen aan de wettelijke eisen op dat gebied Verwijderd De kandidaat weet hoe ongevallen en bijna-ongevallen geregistreerd moeten worden Gecombineerd met Alle ongevallen en bijna-ongevallen moeten geregistreerd worden Verwijderd Op een registratieformulier Verwijderd Ongevallenonderzoek De kandidaat weet wie aangifte moet doen bij de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) van een arbeidsongeval met een uitzendkracht De kandidaat weet, wie aangifte moet doen bij de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) van een arbeidsongeval met een uitzendkracht Het inlenende bedrijf is verplicht om de arbeidsongevallen van uitzendkrachten te melden bij de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) Actieplan (plan van aanpak) Plan van aanpak 2

3 De kandidaat kan de aandachtspunten voor het actieplan plan van aanpak omschrijven De kandidaat kan het begrip actieplan (plan van aanpak) plan van aanpak omschrijven De kandidaat kan het doel van het actieplan (plan van aanpak) plan van aanpak omschrijven De kandidaat kan de inhoud van het actieplan (plan van aanpak) plan van aanpak omschrijven 04. Veiligheidsgedrag Gedrag en veiligheid De kandidaat kan het gedrag dat verwacht wordt ten aanzien van alcohol- en/of drugsgebruik om veilig te kunnen werken omschrijven Occasioneel Problematisch gebruik signaleren aan de leidinggevende en zich onthouden van gevaarlijke werkzaamheden of werken die een gevaar voor anderen kunnen inhouden Orde en netheid (good housekeeping) De kandidaat kan de invloed van orde en netheid op veilig werken omschrijven Aangenamere werkomgeving, positieve invloed op motivatie en ingesteldheid 05. Taken, rechten, plichten en overleg Taken, rechten en plichten werkgever en werknemers De kandidaat kan de algemene verplichtingen van de werkgever noemen De kandidaat kan de algemene verplichtingen van de werkgever noemen Melding en onderzoek van ernstige arbeidsongevallen aan de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) De kandidaat kan de instantie waar ernstige arbeidsongevallen gemeld moeten worden noemen De kandidaat kan de instantie waar ernstige arbeidsongevallen gemeld moeten worden noemen Was alleen voor NL, nu voor NL en België Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie) De kandidaat kan de instantie waar ernstige arbeidsongevallen gemeld moeten worden noemen Verwijderd (incl. aandachtsbol), was alleen voor België Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid (voorheen arbeidsinspectie): directie toezicht op het welzijn (van de FOD WASO) 3

4 De kandidaat kan de voorwaarden omschrijven, waarbij afgeweken kan worden van de oorspronkelijke taken voor de uitzendkracht Was oorspronkelijk (incl. aandachtsbollen). Was VOL/VIL, nu alleen voor VIL Voorafgaande informatie van de uitzendorganisatie en van de uitzendkracht Omschrijving van specifieke, bijkomende preventiemaatregelen Afspraken wie de uitzendkracht informeert, instructies en beschermingsmiddelen geeft Taken, rechten en plichten van operationeel leidinggevenden De kandidaat kan manieren omschrijven waarop de leidinggevende de motivatie van medewerkers kan verbeteren Tracht zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de geaardheid persoonlijkheid en capaciteiten van uw medewerkers Voorkom emotionele situaties Verwijderd Wees als baas niet bazig Tracht goed te luisteren naar wat een andere u te zeggen heeft Luister goed naar wat een ander zegt Vertel medewerkers niet alleen hoe zij iets moeten doen maar ook waarom Geef het goede voorbeeld en andere nummering en Andere nummering VGM-overleg De kandidaat kan het begrip VGM-bijeenkomst (toolboxmeeting) omschrijven Korte vergadering op de werkplek in informele sfeer Gecombineerd met In informele sfeer Gecombineerd met Met interactieve deelname van alle aanwezigen Andere nummering 06. Procedures en instructies, signalering Veiligstellen van de werkplek en installatie De kandidaat kan de voorwaarden en de prioriteit van de acties voor het veiligstellen van installaties en apparatuur noemen 4

5 Vergrendelen van schakelaars Alleen veiligstellen door bevoegde personen Buiten spanning stellen van de elektrische voeding Buiten gebruik stellen Markeren Borgen tegen wederinschakeling en markeren Meten of de installatie wel degelijk spanningsloos is Controleren of installatie of apparatuur veiliggesteld is Vergunning veilig werken (werkvergunning) De kandidaat kan de rechten en plichten omschrijven van de personen die betrokken zijn bij de werkvergunning Verwijderd: rechten De kandidaat kan de rechten en plichten van de werkvergunningverstrekker noemen De kandidaat kan de rechten en plichten van de houder noemen De kandidaat kan de rechten en plichten van de operationele medewerkers noemen 07. Voorbereiding op noodsituaties Evacuatie De kandidaat kan omschrijven welke informatie de werknemer van de contractor of de uitzendkracht bij het onthaal/ontvangst moet ontvangen over het bedrijfsnoodplan De kandidaat kan omschrijven welke informatie de werknemer van de contractor of de uitzendkracht bij het onthaal/ontvangst moet ontvangen over het evacuatieplan en de eerste interventie Gecombineerd met (incl. aandachtsbollen) Alarmering, melden en afmelden van noodsituaties Waarschuwing van interne en externe hulpdiensten EHBO middelen De kandidaat kan omschrijven welke informatie de uitzendkracht en operationel medewerker van de contractor bij het onthaal/ontvangst moet ontvangen over de eerste interventie Gecombineerd met (incl. aandachtsbollen) Alarmering, melden en afmelden van noodsituaties Waarschuwing van interne en externe hulpdiensten EHBO middelen 08. Gevaarlijke stoffen Indeling en gevaren van gevaarlijke stoffen 5

6 De kandidaat kan omschrijven wat de gevaren zijn van het werken met gevaarlijke stoffen uit de verschillende categorieën, kan voorbeelden noemen en het bijpassende symbool op de verpakking herkennen Oxiderende of brandbevorderende stoffen maken zuurstof vrij en reageren daardoor heftig met andere (brandbare) stoffen en bevorderen de verbranding, bv. zuurstofwater/waterstofperoxide, ozon, zuurstof De kandidaat kan globaal het verschil onderscheiden tussen het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen in de werkomgeving op de werkplek en het vervoer van gevaarlijke stoffen De kandidaat kan globaal het verschil onderscheiden tussen het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen in de werkomgeving op de werkplek en het vervoer van gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen op de werkplek worden aangeduid met een vierkant gevaarsymbool zwart op een oranje achtergrond Gevaarlijke stoffen die over de weg worden vervoerd worden aangeduid met een diamantvormig gevaarsymbool met de punt omhoog en de kleur afhankelijk van de categorie Verwijderd Verwijderd Bij vervoer in de werkomgeving wordt ook rekening gehouden met het gevaar dat hierbij tijdens het vervoer kan optreden en andere nummering Blootstelling aan, opname van en inwerking door gevaarlijke stoffen De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een persoonlijke monitor noemen. Nieuwe toetsterm en aandachtsbollen voor Basis/VOL/VIL Op borsthoogte dragen en niet onder de kleding Testen voor gebruik of getest zijn voor gebruik Te ondernemen acties bij alarm De kandidaat kan de twee soorten van vergiftiging omschrijven Chronische vergiftiging: vergiftiging na langdurige en herhaaldelijke blootstelling aan de gevaarlijke stof (bv. Oplosmiddelen, zware metalen in lage doses, asbest) Verwijderd: asbest Monitoring en medisch onderzoek De kandidaat kan het begrip periodiek medisch onderzoek bij het werken met gevaarlijke stoffen en het doel ervan omschrijven De kandidaat kan het begrip periodiek medisch onderzoek bij het werken met gevaarlijke stoffen en het doel ervan omschrijven 6

7 Medisch periodiek onderzoek moet bepalen of de kandidaat werknemer geschikt blijft om verder te werken met de gevaarlijke stof Specifieke gevaarlijke stoffen De kandidaat kan wettelijke bepalingen ten aanzien van asbest omschrijven Elk bedrijf moet een inventarisatie opmaken van het aanwezige asbest in zijn onderneming Verwijderd Het nieuw ver- en bewerken van asbest is verboden Asbesthoudend afval moet gescheiden ingezameld en opgehaald worden Waar risico voor contact met asbest aanwezig is wordt een specifiek label aangebracht Andere nummering De kandidaat kan asbestproducten noemen die niet door iedereen gecertificeerde bedrijven verwijderd mogen hoeven te worden noemen Pakkingen die zonder te breken/verspanen verwijderd kunnen worden Vaste (hechtgebonden) asbestproducten die zonder te breken weggenomen kunnen worden Nieuwe aandachtsbol Deze werkzaamheden mogen alleen uit gevoerd worden door daarvoor opgeleide werknemers (Deskundig Asbest Verwijderaar) De kandidaat kan de effecten voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest omschrijven Was oorspronkelijk (incl. aandachtsbollen) Kans op asbestose Kans op asbestlongkanker Kans op mesothelioom De kandidaat kan mogelijke asbestlocaties noemen en omschrijven welke werkwijze gevolgd moet worden De kandidaat kan omschrijven welke werkwijze gevolgd moet worden op locaties waar mogelijk asbest aanwezig is Toegevoegd: de te volgen werkwijze Nieuwe toetsterm en aandachtsbollen voor VOL/VIL Een risicobeoordeling op basis van een asbestinventarisatie moet zijn uitgevoerd Eventuele uitsluitingen in de asbestinventarisatie betreffen niet de locatie waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden De kandidaat kan de werkwijze bij asbestverdacht materiaal omschrijven Was alleen voor VOL/VIL, nu ook voor Basis 7

8 De kandidaat kan de werkwijze die gevolgd moet worden wanneer bij asbestverdacht materiaal is aangetroffen op een plaats waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd omschrijven en was VOL/VIL, nu ook voor Basis Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd op locaties waar asbest mogelijk aanwezig is moet aan de hand van een asbestinventarisatie een beoordeling plaatsvinden van het risico op blootstelling aan asbest. Nieuwe aandachtsbol Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van asbest moet het werk onmiddellijk worden stilgelegd Andere nummering Waarschuw de operationeel leidinggevende en de opdrachtgever Nieuwe aandachtsbol De opdrachtgever laat een monster nemen Monster laten nemen door een onafhankelijk laboratorium om vast te stellen of het om asbest gaat In geval van asbest, verwijderen overeenkomstig de wettelijke voorschriften en andere nummering Andere nummering De kandidaat kan de effecten voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest omschrijven Verplaatst naar (incl. aandachtsbollen) Kans op asbestose Kans op asbestlongkanker Kans op mesothelioom De kandidaat kan de schadelijke werking van de organische oplosmiddelen cyclische verbindingen, zware metalen, koolstofmonoxide, verven en lakken, en cement en kwartsstof noemen De kandidaat kan de schadelijke werking van organische oplosmiddelen, cyclische verbindingen, zware metalen, koolmonoxide, verven en lakken, en cement en kwartsstof noemen Toegevoegd: kwartsstof Kwartsstof: langdurige inademing kan leiden tot stoflongen Nieuwe aandachtsbol 09. Brand en explosie Gevaren voor brand en explosie De kandidaat kan het begrip ontstekingsbron omschrijven Voorbeelden van ontstekingsbronnen: vonken veroorzaakt door handgereedschap of lassen, oppervlakken op hoge temperaturen Vlammen (open vuur) en hete gassen, mechanische vonken en lasvonken, elektrische installaties en materieel, hete oppervlakken, statische elektriciteit, bliksem Toegevoegd: nieuwe voorbeelden Blusmiddelen 8

9 De kandidaat kan de belangrijkste blusprincipes omschrijven Zuurstof verdringen en zuurstofafsluiting Toegevoegd: Zuurstofafsluiting Handelen bij brand De kandidaat kan de handelswijze bij blussen omschrijven Richt op het brandende voorwerp, niet op de vlammen Doof het vuur Explosiegevaarlijke omgeving De kandidaat kan omschrijven wat een explosiegevaarlijke omgevingen benoemen is Branches/sectoren waar explosierisico's aanwezig kunnen zijn: chemische industrie, vuilstortplaatsen, energiecentrales, afvalverwerkingsbedrijven, gasbedrijven, houtverwerkende industrie, landbouwbedrijven (biogas), metaalverwerkende bedrijven, levensmiddelen en veevoerindustrie, farmacheutische industrie, raffinaderijen, recyclingbedrijven. Nieuwe aandachtsbol De kandidaat weet welke producten aanleiding kunnen geven tot een explosiegevaarlijke zones omgeving en kan de verschillende zones omschrijven De kandidaat weet welke producten aanleiding kunnen geven tot een explosiegvaarlijike zone omgeving De kandidaat kan omschrijven welke specifieke voorschriften toegepast moeten worden in een explosiegevaarlijke omgeving Arbeidsmiddelen en activiteiten volgens de werkvergunning (explosieveilige arbeidsmiddelen, mobiele telefoons en gereedschap) De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een stationaire (vast opgestelde) explosiemeter in explosiegevaarlijke zones omgevingen noemen De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een stationaire (vast opgestelde) explosiemeter in explosiegevaarlijke zones omgevingen noemen Toegevoegd: mobiele telefoons Toegevoegd: stationaire (vast opgestelde) De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een persoonlijke explosiemeter in explosiegevaarlijke omgevingen noemen De kandidaat kan de factoren die van belang zijn bij het gebruik van een persoonlijke explosiemeter in explosiegevaarlijke omgevingen noemen Nieuwe eindterm voor Basis/VOL/VIL Nieuwe toetsterm met aandachtsbollen voor Basis/VOL/VIL 9

10 Op borsthoogte dragen en niet onder de kleding Testen voor gebruik of getest zijn voor gebruik Te ondernemen acties bij alarm 10. Arbeidsmiddelen Machine, aangedreven gereedschap en handgereedschap De kandidaat kan de algemene gevaren en de mogelijke letsels die ze veroorzaken bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap omschrijven Brandwonden door kortsluiting Verwijderd Letsel door het happen van gereedschap Letsel door het losschieten van een luchtslang Lang uitlopen van machines Aanraken snijdende delen Inademen schadelijke stof Wegschieten nagel (nagel- en nietmachine) Terugslaan nagel en afwijken op harde materialen (nagel- en nietmachine) Doorboren werkstuk met nagel (nagel- en nietmachine) De kandidaat kan de algemene veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap omschrijven Andere nummering Vaste machines zijn voorzien van een noodstop of noodstopinrichting In ruimtes waar kans op explosie bestaat alleen explosieveilige machines en aangedreven gereedschap gebruiken Verwijderd De kandidaat kan de functie van de noodstopinrichting omschrijven De kandidaat kan de eisen waaraan de noodstopinrichting moet voldoen noemen 10

11 10.03 Aangedreven handgereedschap De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het werken met een handcirkelzaag noemen Elektrische geleider Elektriciteitssnoer/kabel steeds achter zaag houden Hijsen algemeen De kandidaat kan noemen wanneer er op basis van windkracht niet meer gehesen mag worden Gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de kraan opvolgen Toegevoegd: van de kraan 11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden Lassen en branden De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het autogeen lassen, en snijden en branden met zuurstof en acetyleen/propaan omschrijven Acetyleenfles moet rechtop staan of liggen onder een hoek van minstens Bij gebruik propaan van acetyleen maatregelen treffen met betrekking tot ventilatie en/of continu eventueel gas meten Verwijderd: 'branden' en 'propaan' Aangepast: acetyleen i.p.v. propaan en toegevoegd: eventueel gas meten Slopen De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij sloopwerkzaamheden omschrijven Persoonlijke Valbeveiliging Verwijderd: Persoonlijke De kandidaat kan de specifieke veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van asbest en keramische vezels door eenvoudige handelingen, waarbij de kans op het vrijkomen van stof of vezels laag is, omschrijven Verwijderd: asbest Werken op hoogte De kandidaat kan de verplichte veiligheidsmaatregelen bij het werken op platte daken binnen vier meter van de dakrand omschrijven Gebruik van harnasgordel veiligheidsharnas, indien collectieve beveiliging onmogelijk is De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van hangsteigers omschrijven 11

12 Personen in de hangsteiger moeten een harnasgordel veiligheidsharnas dragen die gehaakt is aan een speciaal bevestigingspunt De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van rolsteigers omschrijven Materiaal en gereedschap met een touw naar boven hijsen op een veilige manier naar boven brengen Niet op de schoren stabilisatoren staan De kandidaat kan de regels voor het verplaatsen van rolsteigers noemen Niet verplaatsen als er nog iets of iemand op de rolsteiger is Toegevoegd: iets Ervoor zorgen dat de steunen en uithouders stabilisatoren niet kunnen verschuiven tijdens het verplaatsen De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van werkbakken voor personen omschrijven Personen in de werkbakken moeten harnasgordels veiligheidsharnassen dragen en verbonden zijn met bevestigingspunt in de werkbak De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het werken met hoogwerkers omschrijven Rijden over lange afstanden: alleen met ingeschoven steunen stabilisatoren, de hoofdarm naar beneden, en de bak in de neutraalstand en conform de gebruiksaanwijzing Rijden over korte afstanden: zie gebruiksaanwijzing Verwijderd Niet gebruiken voor hijswerkzaamheden Niet gebruiken als personenlift Personen in de bak moeten valbeveiliging gebruiken die aan de bak is vastgemaakt Als de personen in de bak hoger dan 25 meter boven de grond zijn, moeten ze een portofoon gebruiken Bij gebruik in een risicovolle omgeving moet assistentie op de begane grond aanwezig zijn Toegevoegd: conform gebruiksaanwijzing en tekstuele aanpassing Andere nummering Werken in besloten ruimtes 12

13 De kandidaat kan de kenmerken van een besloten ruimte noemen De kandidaat kan voorbeelden van besloten ruimtes noemen Liftschachten, en kruipruimten en kelders Toegevoegd: kelders Las- of soldeertentjes bij diepe uitgraving, vervuilde grond of pijpleidingen De kandidaat kan de eis die gesteld wordt aan de persoon die is belast met permanente observatie (buitenwacht/mangatwacht) noemen Toegevoegd: buitenwacht/mangatwacht De kandidaat kan het verhoogde brand- en explosiegevaar in een besloten ruimte verklaren Zuurstoflekkage uit slangen of niet goed dichtgedraaide branders Nieuwe aandachtsbol 12. Elektriciteit en straling Gevaren van elektriciteit De kandidaat kan de factoren waarvan het letsel ten gevolge van stroomdoorgang door het menselijk lichaam afhankelijk is noemen De spanning en de stroom die daarmee gepaard gaat Verwijderd Lichamelijke conditie De kandidaat kan de factoren noemen die van invloed zijn op de stroomsterkte bij stroomdoorgang door het lichaam Spanning Vochtigheidsgraad van de huid Verwijderd Dikte van de huid Aanrakingsoppervlak (hoe groter het oppervlak des te hoger de stroom) Weerstand van de ondergrond, incl. schoeisel (linoleum en een rubbermat hebben een hoge weerstand, een aarden, met klinkers bedekte bodem of een betonnen vloer zijn goed geleidend en hebben dus een lagere weerstand) Toegevoegd: schoeisel en andere nummering De kandidaat kan het ontstaan van vuurverschijnselen, vonken en vlambogen omschrijven De kandidaat kan de wijze waarop verwondingen kunnen ontstaan door vuurverschijnselen omschrijven Verwijderd (incl. toetsterm en aandachtsbollen) De kandidaat kan het ontstaan van kortsluiting omschrijven 13

14 De kandidaat kan de factoren die het ontstaan en de grootte van een elektrische vlemboog bepalen noemen De kandidaat kan de oorzaken van het ontstaan van brand en explosie door een elektrische stroom noemen Werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties De kandidaat kan het begrip leek bij het werken aan of in de omgang met onder spanning staande elektrische installaties omschrijven De kandidaat kan de bevoegdheden van een leek bij het werken aan of in de omgang met onder spanning staande elektrische installaties noemen De kandidaat kan het begrip Voldoende Onderricht Persoon bij het werken aan of in de omgang met onder spanning staande elektrische installaties omschrijven De kandidaat kan de bevoegdheden van een Voldoende Onderricht Persoon bij het werken aan of in de omgang met onder spanning staande elektrische installaties noemen De kandidaat kan het begrip Vakbekwaam Persoon omschrijven Nieuwe toetsterm met aandachtsbollen voor NL: VOL/VIL Persoon die is aangewezen met een relevante (elektrotechnische) opleiding en ervaring waardoor hij/zij in staat is gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen De kandidaat kan het begrip niet-deskundige of leek omschrijven BA1 : gewone persoon BA2 : kinderen BA3 : gehandicapten Andere nummering De kandidaat kan het begrip gewaarschuwde omschrijven BA4 : persoon die voldoende ingelicht is om gevaren aan elektriciteit te vermijden: bv. uitbatings- en onderhoudspersoneel van elektrische installaties 14

15 De kandidaat kan het begrip bevoegde omschrijven BA5 : personen met voldoende technische kennis of ervaring met betrekking tot de installatie om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden (bv. Ingenieurs en technici bekend met de installatie) De kandidaat kan de voorwaarden die gesteld worden aan personen die lokalen van de elektrische dienst mogen betreden of aan elektrische installaties mogen werken, noemen BA4 of BA5 (in functie van de werkzaamheden) Tijdelijk elektrisch materieel De kandidaat kan de beveiligingswaarde van de aardlekschakelaar die in de bouwstroomaansluitkast moet worden toegevoegd voor extra veiligheid noemen ma aardlekschakelaar (algemeen) Verwijderd 13. Ergonomische werkplek Werkplek en lawaai De kandidaat kan omschrijven hoe het totale geluids(druk)niveau van twee geluidsbronnen kan worden bepaald Twee gelijke geluidsbronnen geven samen een verhoging van het geluids(druk)niveau met 3 db (logaritmisch effect) Het resultaat van twee verschillende geluids(druk)niveaus samen kan bepaald worden aan de hand van een tabel De kandidaat kan de mate waarin het geluids(druk)niveau afneemt bij een toename van de afstand omschrijven De kandidaat kan praktische hulpmiddelen voor inschatting van geluids(druk)niveaus noemen De kandidaat kan de meeteenheid waarmee een geluids(druk)niveau uitgedrukt wordt noemen De kandidaat kan beheersmaatregelen tegen teveel geluid en de prioriteit ervan omschrijven Geluids(druk)niveau geluidsbron verminderen De kandidaat kan noemen vanaf welk geluids(druk)niveau een werkgever welke maatregelen moet nemen 15

16 De kandidaat kan noemen vanaf welk geluids(druk)niveau een werkgever welke maatregelen moet nemen Werkplek en trillingen De kandidaat kan de soorten trillingen die effect hebben op het lichaam omschrijven Was alleen voor VOL/VIL nu ook voor Basis (incl. aandachstbollen) De kandidaat kan twee soorten fysieke trillingen omschrijven De kandidaat kan de gevaren en gevolgen van blootstelling aan te veel trillingen noemen Was alleen voor VOL/VIL nu ook voor Basis (incl. aandachstbollen) De kandidaat kan gezondheidsklachten die het gevolg kunnen zijn van hand- en armtrillingen noemen De kandidaat kan gezondheidsklachten noemen die het gevolg kunnen zijn van lichaamstrillingen Werkplek en verlichting De kandidaat kan aandachtspunten voor het bepalen van de juiste verlichting op de werkplek noemen Voldoende verlichting om de details te kunnen Hoe kleiner het detail dan men moet waarnemen, des te hoger moet de lichtsterkte zijn De kandidaat kan aandachtspunten voor het bepalen van de juiste verlichting op de werkplek noemen Nieuwe eindterm voor Basis De kandidaat kan aandachtspunten voor het bepalen van de juiste verlichting op de werkplek noemen Nieuwe toetsterm met aandachtsbol voor Basis Voldoende verlichting om de details te kunnen waarnemen 14. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Voet- en beenbescherming De kandidaat kan de belangrijkste eigenschappen van enkele voet- en beenbeschermingen noemen Stalen Versterkte neus om de tenen te beschermen tegen vallen van zware voorwerpen Stalen tussen Versterkte zool tegen trappen in scherpe voorwerpen De kandidaat kan omschrijven wanneer voet- en beenbescherming wordt gebruikt 16

17 In de bouw zijn veiligheidsschoenen met versterkte stalen neus en stalen zool verplicht Lichaambescherming De kandidaat kan omschrijven wanneer de verschillende soorten lichaamsbescherming wordt gebruikt Anti-statische kleding: in omgeving met explosiegevaar Nieuwe aandachtsbol Valbescherming De kandidaat kan de gevaren van het werken op hoogte, de toepassingen en het veilig gebruik van de verschillende vormen PBM tegen vallen omschrijven Verwijderd: werken op hoogte De kandidaat kan het gevaar van werken op hoogte noemen Verwijderd: toetsterm met aandachtsbol (wordt gedekt door ) Vallen De kandidaat kan de gebruiksregels voor de verschillende soorten valbescherming noemen 17

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Handboek Basisveiligheid VCA: aanpassingen 2014

Handboek Basisveiligheid VCA: aanpassingen 2014 Handboek Basisveiligheid VCA: aanpassingen 2014 Tekst in zwart is de huidige tekst van het handboek. Tekst in rood is een wijziging, schrapping of toevoeging tov het huidige handboek. Tekst in groen gemarkeerd

Nadere informatie

Proefexamen Basisveiligheid VCA

Proefexamen Basisveiligheid VCA Proefexamen Basisveiligheid VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit proefexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE)

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE) Examen: Proefexamen asisveiligheid V (E) Reeks: Proefexamen asisveiligheid V (E) Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden,

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE guidelines Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat onderdelen

Nadere informatie

> < Veel voorkomende gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen

> < Veel voorkomende gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen Voorbeelden van gevaarlijke stoffen Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen, met elk hun specifieke schadelijke effecten. Voorbeelden zijn: organische oplosmiddelen cyclische verbindingen zware

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet)

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet) Toetsduur: 30 minuten TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Cesuur: 17 punten of meer is een voldoende Onderwerpen: Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet) Code Onderwerpen

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Examen: Basisveiligheid (BE)

Examen: Basisveiligheid (BE) Examen: asisveiligheid (E) Reeks: Proefexamen asisveiligheid Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Toolbox. Gevaarlijke stoffen

Toolbox. Gevaarlijke stoffen Toolbox Gevaarlijke stoffen Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden Hoe herken je een gevaarlijke stof? Gevaarlijke stoffen herken je aan het etiket: gevaarsymbolen; R-zinnen; S-zinnen. 2 Gevaarsymbolen

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 1 tot en met 3 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Examen: Basisveiligheid

Examen: Basisveiligheid Naam kandidaat: Examen: asisveiligheid Evenementcode: Proefexamen_asisveiligheid V Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden,

Nadere informatie

Examenopgaven Basisveiligheid

Examenopgaven Basisveiligheid Dit VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en is hiervoor vrijelijk te gebruiken. Auteursrechten Examenopgaven Basisveiligheid Evenementcode: Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Eind en toetstermen: Introductie en risico s herkennen in de Petrochemie voor Wacht en Toezichthoudende functies

Eind en toetstermen: Introductie en risico s herkennen in de Petrochemie voor Wacht en Toezichthoudende functies SS Opleidingengids Eind en toetstermen: Introductie en risico s in de Petrochemie voor Wacht en Toezichthoudende functies Toelichting: De eindtermen onder het hoofdstuk Introductie in de Petrochemie worden

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA Naam kandidaat: Examen: Proefexamen asisveiligheid V Evenementcode: Proefexamen_asisveiligheid V Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3 asisveiligheid-v Proefexamen 3 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

Examen: Basisveiligheid

Examen: Basisveiligheid Naam kandidaat: Examen: Evenementcode: Proefexamen_ VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Examenopgaven Basisveiligheid

Examenopgaven Basisveiligheid Naam kandidaat: Dit VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en is hiervoor vrijelijk te gebruiken. Auteursrechten Examenopgaven Basisveiligheid Evenementcode: 00000000-NA210000 Lees de volgende

Nadere informatie

Eind- en Toetstermen B-VCA April 2015

Eind- en Toetstermen B-VCA April 2015 Eind- en Toetstermen B-VCA April 2015 01-04-2015 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten, plichten en overleg

Nadere informatie

TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES

TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES WAAROM GEBEUREN ER MACHINE - ONGEVALLEN? Accidents are not due to lack of knowledge, but failure to use the knowledge we have. Mr. T. Kletz Ongevallen worden niet veroorzaakt

Nadere informatie

Examenopgaven VCA Basis

Examenopgaven VCA Basis DIT EXAMEN BESTAAT UIT 40 MEERKEUZE OPGAVE. CATEGORIE: VCA Basis Beschikbare tijd: 60 minuten Examenopgaven VCA Basis Proefexamen Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Nadere informatie

Antwoorden Oefenvragen, puzzels en multiplechoice-vragen

Antwoorden Oefenvragen, puzzels en multiplechoice-vragen Basisveiligheid VCA voor de groen-grijze sector, 4e druk Antwoorden, puzzels en multiplechoice-vragen Hoofdstuk 1 1 gevarenbronnen 2 - onveilige situaties - onveilige handelingen 3 onveilige handelingen

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Examenopgaven VCA Basis

Examenopgaven VCA Basis DIT EXAMEN BESTAAT UIT 40 MEERKEUZE OPGAVE. CATEGORIE: VCA Basis Beschikbare tijd: 60 minuten Examenopgaven VCA Basis Proefexamen Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Nadere informatie

Proefexamen VCA Basisveiligheid

Proefexamen VCA Basisveiligheid Naam kandidaat: Proefexamen V asisveiligheid Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Rapportage: Eind- en Toetstermen VCA Basis. April 2015

Rapportage: Eind- en Toetstermen VCA Basis. April 2015 Rapportage: Eind- en Toetstermen VCA Basis April 2015 01-04-2015 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten,

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Elektriciteit ELEKTRICITEIT

Elektriciteit ELEKTRICITEIT Elektriciteit ELEKTRICITEIT 1 Elektriciteit Wet van Ohm : I = U/R - I = stroomsterkte in Ampère (A) - U = spanning in Volt (V) 2 - R = weerstand in Ohm (Ω) Als U groter wordt, dan wordt I groter Als R

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA Naam kandidaat: Examen: Proefexamen asisveiligheid V Evenementcode: Proefexamen_asisveiligheid V Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Eind- en Toetstermen VIL VCU

Eind- en Toetstermen VIL VCU Eind- en Toetstermen VIL VCU Mei 2014 01-05-2014 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten, plichten en overleg

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl TEST 3. Vragen les 10 t/m 13 en hetgeen bekend dient te zijn. 49. Wat is verplicht bij gebruik van een uitschuifbare ladder die toegang biedt tot een dak? a. deze ladder moet aan de bovenzijde worden vastgezet

Nadere informatie

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen.

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. BIJLAGE GROEN Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. 3 VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen gevaarlijke

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

ATEX Richtlijn 153 1

ATEX Richtlijn 153 1 ATEX Richtlijn 153 1 2 ATEX Richtlijn 153 (richtlijn 1999: 92/EG) Mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit kunnen een explosie veroorzaken op arbeidsplaatsen waar

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Eind- en Toetstermen VOL VCA April 2015

Eind- en Toetstermen VOL VCA April 2015 Eind- en Toetstermen VOL VCA April 2015 01-04-2015 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten, plichten en

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 2

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 2 asisveiligheid-v Proefexamen 2 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

HSE guidelines. mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

Veiligheid en elektrotechniek

Veiligheid en elektrotechniek Veiligheid en elektrotechniek A.A.M. Schilders 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere

Nadere informatie

HSE guidelinesh. April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

HSE guidelinesh. April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE guidelinesh April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA Naam kandidaat: Examen: Proefexamen asisveiligheid V Evenementcode: Proefexamen_asisveiligheid V Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA Naam kandidaat: Examen: Proefexamen asisveiligheid V Evenementcode: Proefexamen_asisveiligheid V Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 4

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 4 asisveiligheid-v Proefexamen 4 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (ETT B-VCA en VOL-VCA)

Eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (ETT B-VCA en VOL-VCA) Eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (ETT B-VCA en VOL-VCA) Copyright CCVD VCA, 12-3-2009 Pagina 1 van 80 01. Wetgeving 01.01 Grondbeginselen veiligheids-

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 4 tot en met 9 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Waarom extra aandacht voor jongeren?

Waarom extra aandacht voor jongeren? WERKEN MET JONGEREN Inleiding Grote aantallen jongeren verrichten betaald werk, zoals het bezorgen van kranten, vakken vullen in een winkel, serveren op een terras en helpen met de pluk in de tuinbouw

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Rapportage EIND _ TOETSTERMEN 2015

Rapportage EIND _ TOETSTERMEN 2015 Rapportage EIND _ TOETSTERMEN 2015 01-04-2015-01-05-2015 Pagina 1 van 65 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten,

Nadere informatie

Naam kandidaat: Een meerkeuzevraag wordt fout gerekend in de volgende gevallen:

Naam kandidaat: Een meerkeuzevraag wordt fout gerekend in de volgende gevallen: Naam kandidaat: Examen: VIL-VCU Evenementcode: Proefexamen_VIL VCU Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

mei 2009 ASBEST VGWM Gezondheid Welzijn Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2009 ASBEST VGWM Gezondheid Welzijn Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2009 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan gebouwen, installaties en andere objecten

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Examen: Proefexamen VOL-VCA

Examen: Proefexamen VOL-VCA Examen: Proefexamen VOL-V Evenementcode: Proefexamen_VOL V Naam kandidaat: Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden,

Nadere informatie

Examen: Proefexamen VIL-VCU

Examen: Proefexamen VIL-VCU Examen: Proefexamen VIL-VU Evenementcode: Proefexamen_VIL VU Naam kandidaat: Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden,

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Eind- en Toetstermen April 2015

Eind- en Toetstermen April 2015 Eind- en Toetstermen April 2015 01-04-2015 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten, plichten en overleg

Nadere informatie

Eind- en Toetstermen Uniek VOL en Uniek VIL

Eind- en Toetstermen Uniek VOL en Uniek VIL Eind- en Toetstermen Uniek VOL en Uniek VIL 01-04-2015 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten, plichten

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

Examen: Basisveiligheid

Examen: Basisveiligheid Examen: asisveiligheid Reeks: 2017 NL 1 455 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één juist

Nadere informatie