Universiteit van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universiteit van Amsterdam"

Transcriptie

1 Universiteit van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Ziekteverzuim en Poortwachter ARIS processen rapportage Datum opgeslagen:

2 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst AC Vaststellen procesbeschrijving Chris Schut (Directeur AC) en Arne Brentjes (Directeur Concern Control) Handboek vastgesteld Geselecteerd model: In ARIS-groepsstructuur: Ziekteverzuim en Poortwachter \Main group\algemeen\processen\ondersteunende processen\personeel management\ziekteverzuim en poortwachter Datum opgeslagen: Pagina 2 van 47

3 Inhoudsopgave 1. PROCES: ZIEKTEVERZUIM EN POORTWACHTER PROCESKETEN: ZIEKTEVERZUIM EN POORTWACHTER PROCES: ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF PROCESKETEN: ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF PROCES: ZIEK MELDEN PROCESKETEN: ZIEK MELDEN PROCES: ZIEKTE DOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN PROCESKETEN: ZIEKTE DOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN PROCES: PROBLEEMANALYSE & PLAN VAN AANPAK PROCESKETEN: PROBLEEMANALYSE & PLAN VAN AANPAK PROCES: ZESWEKELIJKSE EVALUATIEGESPREKKEN PROCESKETEN: ZESWEKELIJKSE EVALUATIEGESPREKKEN PROCES: MONITOREN DUUR ZIEKMELDING PROCESKETEN: MONITOREN DUUR ZIEKMELDING PROCES: VERVROEGDE AANVRAAG IVA PROCESKETEN: VERVROEGDE AANVRAAG IVA PROCES: AANVRAAG WIA PROCESKETEN: AANVRAAG WIA PROCES: UITVOEREN WIA OORDEEL PROCESKETEN: UITVOEREN WIA OORDEEL PROCES: CONTROLE UWV BESCHIKKING PROCESKETEN: CONTROLE UWV BESCHIKKING PROCES: HERSTELMELDING PROCESKETEN: HERSTELMELDING PROCES: ZIEKTE RAPPORTAGES PROCESKETEN: ZIEKTE RAPPORTAGES PROCES: CONTROLEREN ONTVANGST UWV-BETALINGEN PROCESKETEN: CONTROLEREN ONTVANGST UWV-BETALINGEN PROCES: VORDEREN REÏNTEGRATIEKOSTEN BIJ UWV PROCESKETEN: VORDEREN REÏNTEGRATIEKOSTEN BIJ UWV Datum opgeslagen: Pagina 3 van 47

4 1. Proces: Ziekteverzuim en Poortwachter Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Personeelsmanagement Personeelsmanagement FdR Het doel van dit proces is het voldoen aan de verplichtingen en doorlopen van de processtappen uit de Wet Poortwachter. Een juiste uitvoering draagt bij aan een passende reïntegratie van de zieke werknemer, de tijdige aanvraag van een WIA-uitkering en uitdiensttreding na langdurige ziekteperiode. De basis wordt gevormd door een juiste registratie van ziek- en herstelmeldingen. Dagelijks Wet Poortwachter, De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), CAO NU en ZANU, Vangnetregeling en het Verzuimprotocol. Faculteiten en overige diensten De werknemer zorgt voor: * het tijdig ziek- en hersteld melden; * het aanvragen van zwangerschapsverlof; * het meewerken aan reïntegratie. De leidinggevende zorgt voor: * het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen. Het Administratief Centrum (AC) De medewerker Personeelsadministratie zorgt voor: * de registratie van ziek en herstelmeldingen en gewijzigde percentages arbeidsongeschiktheid; * het verwerken van zwangerschapsverlofaanvragen; * het genereren van rapportages. Afdeling Personeel & Organisatie De casemanager zorgt voor: * de begeleiding van het reïntegratieproces. Triggers Afbakening Prestatie-maatstaf Laatste wijziging op Laatste wijziging door De P&O medewerker zorgt voor: * het monitoren van de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter; * het beheren van het reïntegratiedossier; * het doorgeven van gewijzigde percentages arbeidsongeschiktheid; * het begeleiden van een eventuele WIA aanvraag. Medewerker meldt zich ziek of vraagt zwangerschapsverlof aan. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Personeelsadministratie. Faculteit en overige diensten, onderdeel Personeel & Organisatie. 2/6/2012 4:12:05 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 4 van 47

5 1.1 Procesketen: Ziekteverzuim en Poortwachter Universiteit van Amsterdam Ziekteverzuim en en Poortwachter 1 Zwangerschapsen bevallingsverlof 2 Ziek melden 3 Ziekte door arbeids omstandigheden 4 Probleemanalyse & Plan van Aanpak 5 Zeswekelijkse evaluatie gesprekken 6 Monitoren duur ziekmelding 7 Vervroegde aanvraag WIA/IVA 8 Aanvraag WIA 9 Uitvoeren WIA oordeel 10 Controle UWV beschikking 11 Herstelmelding 12 Ziekte rapportages Controleren ontvangst UWVbetalingen Vorderen reïntegratiekosten bij UWV Datum opgeslagen: Pagina 5 van 47

6 2. Proces: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Werving en selectie met samenhang Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Aanvragen en toekennen van zwangerschaps- en bevallingsverlof en de aanvraag van de WAZO-uitkering van het UWV. Dagelijks CAO NU, ZA NU, WAZO Faculteiten en overige diensten De werkneemster zorgt voor: * het melden van de zwangerschap bij de leidinggevende (tot 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum); * de aanvraag van zwangerschapsverlof met een officiële zwangerschapsverklaring; * het doorgegeven van de vermoedelijke bevallingsdatum en de definitieve geboortedatum aan haar leidinggevende. De leidinggevende zorgt samen met de P&O medewerker voor: * de controle of de medewerker op de eerste dag na afloop van het verlof het werk hervat. De P&O medewerker zorgt voor: * het opstellen en versturen van de bevestiging van het zwangerschapsverlof aan de medewerker; * het opstellen en versturen van de einddatumbrief bevallingsverlof na 10 weken. Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Het Administratief Centrum Medewerker PSA zorgt voor: * de registratie van de vermoedelijke en daadwerkelijke bevallingsdatum en het zwangerschapsverlof in SAP-HR; * de registratie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof in SAP-HR; * het melden van het zwangerschapsverlof aan het UWV in het kader van de Wet Arbeid en Zorg; * de aanvraag van de WAZO-uitkering (uiterlijk tot 2 weken voor aanvang zwangerschapsverlof); * het registreren van een eventuele aanpassing van de einddatum van het verlof in verband met ziekte voorafgaand aan het verlof en/of latere bevalling. De werkneemster meldt dat ze zwanger is. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Service Desk en Personeelsadministratie. Faculteit en overige diensten, onderdeel Personeel & Organisatie. 2/6/2012 3:38:48 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 6 van 47

7 2.1 Procesketen: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizational ele... Medewerker Leidinggevende P&O-medewerker Medewerker PSA Medewerker meldt zich zwanger Melden aanvang verlof en opsturen zwangerschap... Zwangerschaps verklaring Versturen mutatieformulier met Zwanger schapsverklaring Toekenning zwangerschaps verlof Mutatieformulier met zwangerschap... Medewerker is bevallen Registreren zwangerschaps verlof in SAP-HR Controleren ontvangst UWVbetalingen Doorgeven bevallingsdatum Aanvraag zwangerschaps verlof... Zwangerschap niet doorgegeven aan UWV Bevallingsdatum doorgegeven Aanvragen WAZO uitkering bij UWV Melden bevallingsdatum aan PSA WAZO beschikking ontvangen Bevestiging duur zwangerschap... Controle UWV beschikking Bevallings datum Registreren bevallingsdatum Signaallijst SAP einde zwangerschap Bevallingsdatum en duur verlof verwerkt Controleren wijziging einde zwangerschapsv erlof Duur zwangerschaps verlof niet... Duur zwangerschaps verlof verlengd Controleren of medewerker het werk hervat Medewerker heeft het werk hervat Medewerker heeft het werk niet hervat Einde dienstverband in zwangerschap... Ziek melden Invoeren salarismutaties Datum opgeslagen: Pagina 7 van 47

8 Korte uitleg per processtap van proces: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Processtappen / objecten 1 Melden aanvang verlof en opsturen zwangerschapsverklaring 2 Versturen mutatieformulier met Zwanger schapsverklaring Beschrijving / doel De werkneemster meldt dat zij zwanger is en geeft de gewenste ingangsdatum van verlof aan. Wettelijk kan het verlof vier tot zes weken voor vermoedelijke bevallingsdatum ingaan. Indien geen datum wordt aangegeven gaat het verlof zes weken voor vermoedelijke bevallingsdatum in. Bij de aanvraag van het verlof moet de werkneemster een zwangerschapsverklaring van een arts of verloskundige overleggen met de vermoedelijke bevallingsdatum. P&O controleert de aanvraag voor zwangerschapsverlof en stelt vast dat de gewenste ingangsdatum van het verlof ligt tussen de vier en zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum op de zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige. P&O bewaart een kopie van de zwangerschapsverklaring in het dossier van de werkneemster. De werkneemster ontvangt van P&O een schriftelijke bevestiging van de aanvang van het zwangerschapsverlof. De leidinggevende ontvangt een kopie van deze bevestigingsbrief. P&O meldt het zwangerschapsverlof bij PSA en stuurt de zwangerschapsverklaring van de arts of de verloskundige mee. De zwangerschapsverklaring is vereist voor het aanvragen van een uitkering i.h.k.v. de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) via het UWV. 3 Registreren zwangerschaps verlof in SAP-HR De vermoedelijke bevallingsdatum en de begindatum van het verlof worden geregistreerd in SAP-HR. 4 Doorgeven bevallingsdatum De werkneemster stelt haar leidinggevende op de hoogte van de geboorte, die de bevalling doorgeeft aan P&O. De werkneemster meldt de bevallingsdatum ook bij het UWV aan de hand waarvan de einddatum van het verlof wordt berekend. Eindigt de zwangerschap na 24 weken door een miskraam of is de baby bij de bevalling overleden, dan heeft de werkneemster wel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof duurt zestien weken. 5 Aanvragen WAZO uitkering bij UWV 6 Melden bevallingsdatum aan PSA PSA dient een aanvraag om een WAZO-uitkering in bij het UWV. De zwangerschapsverklaring wordt naar het UWV meegezonden. De WAZO-uitkering kan tot 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof aangevraagd worden. P&O geeft de datum van de bevalling en de einddatum van het bevallingsverlof door aan PSA. Indien de werkneemster na de uitgerekende bevallingsdatum (zoals vastgelegd in de zwangerschapsverklaring) is bevallen, wordt de einddatum van het bevallingsverlof verschoven. De werkneemster heeft altijd recht op 10 weken verlof na de bevalling, ongeacht het aantal weken verlof voorafgaand aan de bevalling. P&O stuurt de werkneemster en de leidinggevende een schriftelijke bevestiging van de (gewijzigde) duur van het verlof. 7 Registreren bevallingsdatum De daadwerkelijke bevallingsdatum wordt geregistreerd in SAP. 8 Controleren wijziging einde zwangerschapsverlof Indien de werkneemster later dan de uitgerekende bevallingsdatum bevalt, wijzigt de einddatum van het verlof. 9 Controleren of medewerker het werk hervat Op basis van het signaal uit SAP m.b.t. einde verlof controleert de leidinggevende of de werkneemster na afloop van het zwangerschapsverlof het werk weer hervat of aansluitend verlof opneemt. In geval van ziekte dient de werkneemster zich ziek te melden. Datum opgeslagen: Pagina 8 van 47

9 3. Proces: Ziek melden Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Verlof met samenhang Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Zorgdragen voor een juiste registratie van een ziekmelding en het tijdig in gang zetten van de benodigde vervolgacties uit de Wet Poortwachter. Dagelijks Wet Poortwachter, Verzuimprotocol, Vangnetregeling, CAO NU en ZA NU. Faculteiten en overige diensten De werknemer zorgt ervoor dat: * ziekte cq. arbeidsongeschiktheid voor wordt doorgegeven door rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met de leidinggevende. De leidinggevende zorgt ervoor dat: * de ziekmelding per wordt doorgegeven aan de Servicedesk AC; * hij op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid maar uiterlijk op de tweede dag contact opneemt met de zieke werknemer over de verwachte duur van de ziekte/arbeidsongeschiktheid; * hij daarna regelmatig contact heeft met de zieke werknemer over de werkhervatting, de voortgang en verwacht herstel. Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Administratief Centrum De medewerker Personeelsadministratie zorgt ervoor dat: * de ziekmelding binnen 4 dagen wordt gemeld aan het UWV, als bekend is dat deze ziekte valt onder de vangnetregeling. De werknemer meldt zich ziek. Administratief Centrum (AC), afdeling Personeelsadministratie 2/6/2012 3:38:48 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 9 van 47

10 . ARIS Procesdocumentatie 3.1 Procesketen: Ziek melden Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizati... Medewerker Leidinggevende P&O-medewerker Servicedesk AC Medewerker PSA Zwangerschapsen bevallingsverlof Bedrijfsongeval Medewerker heeft het werk niet hervat Medewerker is ziek door bedrijfsongeval Medewerker meldt zich ziek Ex-medewerker meldt zich ziek <4 weken na einde dienstverband Melden ziekte Ziekte door arbeidskomstan digheden doorgegeven Ziekmelding ontvangen Ziekte door arbeids omstandigheden Ziekmelden per Ziekte tijdens verlof/wachten op... Zieke medewerker is docent Ziekte door ongeval derde Ziekmelding geregistreerd Verlofannulering door ziekte Vervanging docent Verhalen schade bij derden inzake personeel Opnemen contact met werknemer Doorgeven aan Servicedesk AC Aan Servicedesk AC doorgegeven Verplaatsen naar ZIEK MELDINGEN Contact opgenomen met werknemer Werkvoorraad ziekmeldingen Monitoren ziekmelding t/m week 4 Registreren ziekmeldingen Werknemer is binnen 4 weken hersteld Herstelmelding Werknemer niet hersteld na 4 weken Probleemanalyse & Plan van Aanpak Ziekmelding doorgegeven Controleren of ziekmelding onder vangnetregelin... Ziektegeval valt onder Vangnetregeling Ziektegeval valt niet onder Vangnetregeling Melden ziekte aan UWV Medewerker ziekgemeld bij UWV Probleemanalyse & Plan van Aanpak Datum opgeslagen: Pagina 10 van 47

11 Korte uitleg per processtap van proces: Ziek melden Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Melden ziekte De werknemer meldt zich bij afwezigheid door arbeidsongeschiktheid op de eerste dag persoonlijk - volgens het verzuimprotocol - ziek bij de leidinggevende of diens vervanger. Indien de werknemer werkzaam is voor meer faculteiten, dient hij zich bij al zijn leidinggevenden ziek te melden. De werknemer en de leidinggevende maken afspraken over werkopvang en eventuele vervanging. De werknemer krijgt het formulier "Eigen verklaring" van de arbodienst thuisgestuurd. Het formulier bevat vragen van persoonlijke aard en is medisch geheim. De werknemer stuurt het ingevulde formulier binnen 9 dagen na de verzuimmelding rechtstreeks terug naar de arbodienst. Indien de werknemer van mening is dat de ziekte veroorzaakt is door het werk of de werkomstandigheden (inclusief bedrijfsongeval) dient hij dit uiterlijk 7 werkdagen na ziekmelding schriftelijk te melden bij de leidinggevende. 2 Ziekmelden per De leidinggevende of medewerker P&O geven de ziekmelding per door aan de Servicedesk-AC. 3 Opnemen contact met werknemer 4 Doorgeven aan Servicedesk AC 5 Verplaatsen naar ZIEK MELDINGEN 6 Monitoren ziekmelding t/m week 4 Als daar sprake van is, wordt bij de ziekmelding extra vermeld: * ongeval, ongeval door derden veroorzaakt of bedrijfsongeval; * eventueel verpleegadres; * ziekte tijdens goedgekeurd verlof; * ziekte door orgaandonatie; * ziekte door zwangerschap of bevalling; * ziekte onder no-riskpolis. Indien de werknemer zich ziek heeft gemeld bij de aangewezen vervanger, neemt de leidinggevende op de eerste dag van ziekte of uiterlijk de volgende werkdag, contact op met de zieke medewerker om de ziekmelding, het verwacht herstel, werkopvang en eventuele vervanging te bespreken. Medewerker Servicedesk-AC versleept de meldingen naar de box ZIEKMELDINGEN. Als er sprake is van verzuim dat langer dan 6 weken dreigt te duren, dan vindt er in de eerste weken na de ziekmelding regelmatig (telefonisch) contact plaats tussen de leidinggevende en de medewerker m.b.t. de status van de ziekmelding, reïntegratie inspanningen en verwacht herstel. De leidinggevende registreert de gespreksdata en de gemaakte afspraken. De werknemer ontvangt tevens een uitnodiging van de bedrijfsarts voor het spreekuur. 7 Registreren ziekmeldingen PSA verwerkt de dagelijkse werkvoorraad ziekmeldingen in SAP-HR. Door registratie in SAP wordt de ziekmelding automatisch doorgegeven aan de arbodienst. 8 Controleren of ziekmelding onder vangnetregeling valt Indien de ziekmelding binnen 4 weken na de vorige volledige herstelmelding wordt gedaan, wordt dit gezien als een voortzetting van de vorige ziekmelding. De signaleringen m.b.t. de Wet Poortwachter worden gecontinueerd en niet opnieuw gestart. Na basisregistratie van de ziekmelding wordt deze automatisch doorgegeven voor verdere verwerking, zoals contact onderhouden met medewerker, controle vangnetregeling, start signalering Wet Poortwachter activiteiten. De vangnetregeling is van toepassing op zieke werknemers die in aanmerking komen voor een ziektewetuitkering. Een werknemer valt onder de vangnetregeling indien hij of zij: * ziek is door orgaandonatie; * ziek is door zwangerschap of bevalling; * ziek is onder een no-risk polis. 9 Melden ziekte aan UWV Indien bekend is dat de werknemer onder de vangnetregeling valt, dan wordt het UWV door het AC binnen 4 werkdagen op de hoogte gesteld van de arbeidsongeschiktheid. De melding aan het UWV kan online gedaan worden via de Verzuimmelder Ziektewet/WAZO van het UWV of via het formulier "Ziekteaangifte in verband met aanvraag Ziektewetuitkering". Valt de werknemer niet onder de vangnetregeling, dan wordt het UWV in de 42ste week van arbeidsongeschiktheid geïnformeerd. Datum opgeslagen: Pagina 11 van 47

12 4. Proces: Ziekte door arbeidsomstandigheden Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Onderzoeken of de werknemer die dat aangeeft daadwerkelijk ziek is geworden door werk of arbeidsomstandigheden. Definitie Bedrijfsongeval van het CBS: Een ongeval door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid, uitgezonderd ongevallen tijdens woon-werkverkeer. Het gaat hierbij zowel om ongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om ongevallen zonder verzuim op het werk. ' Dagelijks Het Verzuimprotocol, CAO NU en ZA NU. Faculteiten en overige diensten De werknemer zorgt ervoor dat: * de melding dat de ziekte is ontstaan door het werk of de werkomstandigheden binnen zeven dagen schriftelijk is ingediend bij de decaan/mandataris. De leidinggevende zorgt samen met de P&O medewerker voor: * het onderzoeken van de melding van de werknemer; * vragen van advies bij de Arbodienst. De medewerker P&O zorgt voor: * de voorbereiding van een formeel besluit; * de archivering hiervan in het P&O personeelsdossier; * verzending van het besluit naar de medewerker en DIV; * het doorgeven dat salariskorting achterwege moet blijven, op basis van het signaal van de PSA. Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus De decaan/mandataris: * is formeel verantwoordelijk en neemt de beslissing over de vraag of de ziekte is ontstaan door het werk of de werkomstandigheden. Brief van werknemer over ziekte door werkomstandigheden Faculteiten en overige diensten 2/6/2012 3:38:48 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 12 van 47

13 4.1 Procesketen: Ziekte door arbeidsomstandigheden Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizational elements & Application... Medewerker PSA Leidinggevende P&O-medewerker Arbodienst P&O-medewerker Mandataris Medewerker DIV Ziek melden Ziekte door arbeidskomstan digheden doorgegeven Onderzoeken melding ziekte door werk of arbeidsomstan... Ziekte niet door werk of arbeidsomstan digheden Ziekte door werk of arbeids omstandigheden Probleemanalyse & Plan van Aanpak Voorbereiden besluit ziek door arbeids omstandigheden Besluit ziek door arbeidsomstanid gheden... Onderteken formeel besluit ziek door arbeids omstandigheden Formeel besluit ondertekend Ziekte rapportages Verzenden en archiveren besluit ziek door arbeids... Signaallijst salaris korting Besluit ziek door arbeids omstandigheden Gearchiveerd ziek door arbeids... Besluit ziek door arbeids omstandigheden Besluit ziek door arbeids omstandigheden Doorgeven geen salariskorting Ontvangen besluit ziek door arbeidsomstandi gheden Opnemen besluit in centraal PD Besluit ziek door arbeids omstandigheden Besluit ziek door arbeidsomstandi gheden... Besluit opgenomen in centraal PD Invoeren salarismutaties Datum opgeslagen: Pagina 13 van 47

14 Korte uitleg per processtap van proces: Ziekte door arbeidsomstandigheden Processtappen / objecten 1 Onderzoeken melding ziekte door werk of arbeidsomstandigheden 2 Voorbereiden besluit ziek door arbeids omstandigheden Beschrijving / doel De werknemer is van mening dat de ziekte veroorzaakt is door het werk of door arbeidsomstandigheden en meldt dit schriftelijk binnen in de eerste zeven dagen van zijn ziekte. De medewerker P&O onderzoekt de melding en vraagt advies bij de Arbodienst. Arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval valt hier ook onder. Als is vastgesteld dat de ziekte inderdaad door het werk of de werkomstandigheden is veroorzaakt, dan zal geen salariskorting van 24% plaatsvinden na 9 maanden ziekte. P&O bereidt een formeel besluit voor en biedt dit ter ondertekening aan bij de mandataris. De mandataris ondertekent het besluit en geeft het voor de verdere afhandeling retour aan P&O. P&O verzendt het besluit dat ziekte is ontstaan door arbeidsomstandigheden naar de werknemer, de leidinggevende en de DIV. Een kopie wordt gearchiveerd in het personeelsdossier van de eenheid. De desbetreffende medewerker ontvangt het besluit ziek door arbeidsomstandigheden. 3 Onderteken formeel besluit ziek door arbeids omstandigheden 4 Verzenden en archiveren besluit ziek door arbeids omstandigheden 5 Ontvangen besluit ziek door arbeidsomstandigheden 6 Opnemen besluit in centraal PD Het DIV ontvangt een kopie van het besluit om te worden opgenomen in het personeelsdossier. 7 Doorgeven geen salariskorting PSA draait periodiek signaallijsten uit met medewerkers die in aanmerking komen voor de salariskorting van 24% na 9 maanden ziekte. Aan de hand van de signaallijst geeft P&O door welke werknemers niet gekort mogen worden. Datum opgeslagen: Pagina 14 van 47

15 5. Proces: Probleemanalyse & Plan van Aanpak Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Het opstellen van de Probleemanalyse door de Arbodienst uiterlijk in de 6de week van de arbeidsongeschiktheid en het opstellen van een Plan van Aanpak door werknemer en werkgever uiterlijk in de 8ste week van de arbeidsongeschiktheid. Hiermee voldoet de UvA aan de verplichtingen van de Wet Poortwachter en worden financiële sancties door het UWV voorkomen. Dagelijks Wet Poortwachter en het Verzuimprotocol Faculteiten en overige diensten De P&O adviseur ziet erop toe dat: * een casemanager wordt toegewezen zodra het verzuim langer duurt dan 6 weken. De casemanager ziet erop toe dat: * het Plan van Aanpak tijdig (in de 8ste week van arbeidsongeschiktheid) wordt opgesteld in samenspraak met de werknemer. * de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter worden nageleefd. Medewerker is 4 weken aaneengesloten ziek. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Personeelsadministratie. Faculteiten en overige diensten, onderdeel Personeel & Organisatie. Arbodienst. Medewerker, leidinggevende en/of casemanager. 2/6/2012 3:38:48 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 15 van 47

16 5.1 Procesketen: Probleemanalyse & Plan van Aanpak Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizational elements... P&O-medewerker Casemanager Bedrijfsartsen Arbodienst P&O Adviseur Medewerker Leidinggevende Ziek melden Ziek melden Ziekte door arbeids omstandigheden 4 weken na eerste ziekmelding Medewerker ziekgemeld bij UWV Ziektegeval valt niet onder Vangnetregeling Ziekte door werk of arbeids omstandighed... 4 weken na eerste ziekmelding Opstellen Probleemanalyse binnen 6 weken Probleem analyse opgesteld Ziek melden Toezien op ontvangst Probleemanalyse na 6 weken Versturen probleemanalyse Probleemanlyse niet tijdig ontvangen Probleemanalyse tijdig ontvangen Probleemanalys e verstuurd Rappeleren probleemanalyse Archiveren en doorsturen Probleemanalyse Werknemer niet hersteld na 4 weken Ontvangen Probleemanalys e gerappelleerd Probleemanalys e gearchiveerd en... Ontvangen Probleemanalyse Ontvangen Probleemanalyse Probleem analyse ontvangen Probleem analyse ontvangen Analyseren Probleemanalyse en aanwijzen casemanager Casemanager toegewezen 6 weken na eerste ziekmelding Toezien op opstellen Plan van Aanpak Reïntegratie na... Opstellen Plan van Aanpak Reïntegratie (binnen 8 weken) Plan van Aanpak ontvangen Aanleggen reïntegratie dossier Reïntegratie dossier aangelegd Zeswekelijkse evaluatie gesprekken Datum opgeslagen: Pagina 16 van 47

17 Korte uitleg per processtap van proces: Probleemanalyse & Plan van Aanpak Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Opstellen Probleemanalyse binnen 6 weken De Arbodienst moet voor een werknemer waarvan de verwachting is dat het verzuim langer dan 6 weken zal duren, uiterlijk in de 6de week van arbeidsongeschiktheid een Probleemanalyse opstellen. Hieraan gaat minimaal 1 afspraak van de werknemer met de bedrijfsarts vooraf waarin de status en voortgang van de ziekte en reïntegratie worden besproken. 2 Toezien op ontvangst Probleemanalyse na 6 weken P&O ontvangt 4 weken na 1e dag van arbeidsongeschiktheid een signaal uit SAP dat er op toegezien moet worden dat de Arbodienst binnen 6 weken na ziekmelding een Probleemanalyse opstelt en deze opstuurt naar de werknemer en de afdeling P&O. 3 Versturen probleemanalyse Zowel de werknemer als de afdeling P&O ontvangen een exemplaar van de Probleemanalyse. 4 Rappeleren probleemanalyse Indien de Probleemanalyse niet binnen 6 weken na eerste ziekmelding is ontvangen neemt de P&O medewerker contact op met de Arbodienst. 5 Archiveren en doorsturen Probleemanalyse De P&O medewerker archiveert de Probleemanalyse en zendt deze ter verdere afwikkeling door naar de P&O-adviseur en de leidinggevende. 6 Ontvangen Probleemanalyse De P&O medewerker, de leidinggevende en de medewerker ontvangen de probleemanalyse. 7 Ontvangen Probleemanalyse De P&O medewerker, de leidinggevende en de medewerker ontvangen de probleemanalyse. 8 Analyseren Probleemanalyse en aanwijzen casemanager 9 Toezien op opstellen Plan van Aanpak Reïntegratie na 8 weken 10 Opstellen Plan van Aanpak Reïntegratie (binnen 8 weken) Op basis van de Probleemanalyse en de verwachte reïntegratieduur en de geadviseerde reïntegratieactiviteiten wordt een casemanager aangewezen. De casemanager is verantwoordelijk voor de proces-begeleiding van het reïntegratietraject. De casemanager ziet erop toe dat de verplichtingen uit de Wet Poortwachter worden nageleefd. De casemanager ziet erop toe dat er samen met de werknemer binnen 8 weken na de ziekmelding een Plan van Aanpak wordt opgesteld. Het Plan van Aanpak kan niet zonder de Probleemanalyse van de Arbodienst opgesteld worden. De leidinggevende stelt samen met de werknemer het Plan van Aanpak (PvA) op. Het PvA bevat de activiteiten, acties en het tijdspad dat leidinggevende en werknemer met elkaar afspreken om zo snel mogelijk weer volledig aan het werk te gaan. Het PvA dient zowel door de werknemer als de werkgever ondertekend te worden. 11 Aanleggen reïntegratie dossier Het reïntegratiedossier bevat alles wat met de reïntegratie van de werknemer te maken heeft. Zoals formulieren en correspondentie van, en met de Arbodienst. Maar ook de Probleemanalyse, het Plan van Aanpak en gespreksverslagen. Het reïntegratiedossier is nodig bij de eventuele aanvraag van een WIA uitkering. De Arbodienst beheert het medische gedeelte van het reïntegratiedossier. Datum opgeslagen: Pagina 17 van 47

18 6. Proces: Zeswekelijkse evaluatiegesprekken Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Uitstroom personeel met samenhang Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Voldoen aan de verplichting uit de Wet Poortwachter voor zowel de werknemer als de werkgever, om elke 6 weken een evaluatiegesprek te voeren. De reïntegratie inspanningen en resultaten worden geëvalueerd en indien noodzakelijk worden de wijzigingen doorgevoerd in het Plan van Aanpak. Minimaal 1x per 6 weken Wet Poortwachter en het Verzuimprotocol Afdeling Personeel & Organisatie De casemanager zorgt ervoor dat: * de zeswekelijkse evaluatiegesprekken worden ingepland en dat de resultaten worden vastgelegd in het reïntegratiedossier. Werknemer is langer dan 8 weken ziek. Plan van Aanpak is opgesteld. Casemanager, leidinggevende en werknemer 2/6/2012 3:38:49 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 18 van 47

19 6.1 Procesketen: Zeswekelijkse evaluatiegesprekken Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizational el... Casemanager Medewerker Leidinggevende Probleemanalyse & Plan van Aanpak Monitoren duur ziekmelding Herstelmelding Vervroegde aanvraag WIA/IVA Reïntegratie dossier aangelegd Eerste jaarsevaluatie uitgevoerd Gedeeltelijk herstel WIA aanvraag met verkorte wachttijd... Voeren evaluatiegesprek (elke 6 weken) Geen wijziging reintegratie Wijziging reintegratie Aanpassen Plan van Aanpak Reïntegratie Plan van Aanpak aangepast Terugkoppelen voortgang Duur ziekmelding < 18 maanden geen vervroegde aanvraag WIA Duur ziekmelding < 18 maand vervroegde aanvraag WIA Signaal: ziekmelding >18 maanden Medewerker is (gedeeltelijk) hersteld Medewerker werkt niet mee aan reïntegratie Vervroegde aanvraag WIA/IVA Aanvraag WIA Herstelmelding Ontslag niet op eigen verzoek Datum opgeslagen: Pagina 19 van 47

20 Korte uitleg per processtap van proces: Zeswekelijkse evaluatiegesprekken Processtappen / objecten 1 Voeren evaluatiegesprek (elke 6 weken) Beschrijving / doel Onder toezicht van de casemanager voert de leidinggevende elke zes weken een voortgangsgesprek met de werknemer. Hierin worden de afspraken uit het Plan van Aanpak besproken, de voortgang bekeken en eventueel nieuwe afspraken over de reïntegratie gemaakt. Afspraken en acties worden vastgelegd in een gespreksverslag en gearchiveerd in het reïntegratiedossier. Ook de bedrijfsarts bespreekt regelmatig het verloop en de voortgang van het verzuim met de werknemer. 2 Aanpassen Plan van Aanpak Reïntegratie Indien uit de 6-wekelijkse evaluatiegesprekken een verandering in het reïntegratietraject voortkomt (andere/extra activiteiten, aanpassing tijdspad, inzet andere/externe deskundigheid) dient dit aangepast of aangevuld te worden in het Plan van Aanpak. Zowel de leidinggevende als de werknemer dienen de aanpassing te ondertekenen. De bijlage wordt naar de afdeling Personeel & Organisatie gestuurd en daar gearchiveerd in het reïntegratiedossier. 3 Terugkoppelen voortgang De casemanager zorgt er voor dat alle belanghebbenden, leidinggevende, werknemer, P&Omedewerker, directeur, decaan, bedrijfsarts op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het reïntegratieproces. In principe hoeft alleen informatie gedeeld te worden die noodzakelijk is voor de beoordeling van de loondoorbetalingsverplichting, de verzuimbegeleiding en de reïntegratieactiviteiten. In het periodieke Sociaal Medisch Overleg (SMO) tussen leidinggevende, P&O-adviseur, casemanager en bedrijfsarts wordt het verloop en de voortgang van individuele verzuimsituaties besproken en afgestemd. Datum opgeslagen: Pagina 20 van 47

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie