1 september Gedragscode NS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 september 2005. Gedragscode NS"

Transcriptie

1 1 september 2005 Gedragscode NS

2 Inhoud 1 Algemene bepalingen 2 Arbeidsinstelling, samenwerking en bevordering van de werksfeer 3 Kennen, uitvoeren en naleven van regelingen; nemen van afwijkende maatregelen in bijzondere situaties; melden van incidenten 4 Bevorderen van de (persoonlijke) veiligheid 5 Beheer van en aansprakelijkheid voor gelden en goederen 6 Aansprakelijkheid NS 7 Waarborgen van NS-belangen (richting media en andere derden) 8 Bijzondere voorschriften 9 Arbeidsongeschiktheid door ziekte 10 Medisch onderzoek 11 Voorstellen tot verbeteringen in het bedrijf 12 Kennisgeving van processen-verbaal en oproepen voor activiteiten die afwezigheid bij de normale werkzaamheden tot gevolg hebben 13 Slotbepalingen Bijlage 1: Bedrijfsspecifieke regelingen Bijlage 2: Klokkenluidersregeling Bijlage 3: Business Control Incidents regeling

3 1 Algemene bepalingen 1.1 De Gedragscode van N.V. Nederlandse Spoorwegen (hierna te noemen: de code) is van toepassing op alle medewerkers en leidinggevenden van de vennootschappen behorende tot het concern van N.V. Nederlandse Spoorwegen, met uitzondering van de in artikel 1.2 bedoelde bedrijven. 1.2 Indien voor bepaalde vennootschappen waarop deze code van toepassing is, uitzonderingen, aanpassingen, toevoegingen e.d. gelden, dan zijn deze in bijlage 1 bij deze code opgenomen. 1.3 In dit reglement wordt verstaan onder: NS: N.V. Nederlandse Spoorwegen inclusief alle 100% Deelnemingen, waaronder de (klein)dochters met uitzondering van de vennootschappen naar buitenlands recht en Strukton Groep N.V. De directie: Medewerker: de (hoofd)directie van een NS-bedrijfsonderdeel. ieder met wie NS een arbeids-, stage- of soortgelijke overeenkomst heeft gesloten, met in begrip van leidinggevenden en bestuurders, tenzij uit de tekst van de code blijkt dat medewerkers en leidinggevenden apart worden aangeduid. Leidinggevende: degene die leiding geeft aan één of meer medewerkers. Bestuurder: degene die leiding geeft aan één of meer vennootschappen/ bedrijfsonderdelen van NS. Daar waar in de tekst de mannelijke vorm van begrippen gebruikt wordt, dient ook de vrouwelijke vorm gelezen te worden. 1.4 Met het van kracht worden van deze Gedragscode NS blijven de reeds bestaande rechten en verplichtingen onaangetast. Zo blijven de bepalingen omtrent geheimhouding zoals die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomsten en in reglementen volledig bestaan. De rechten en verplichtingen die binnen NS gelden omtrent discriminatie, intimidatie en ongewenste omgangsvormen blijven ook volledig bestaan. 2 Gedragscode NS

4 2 Arbeidsinstelling, samenwerking en bevordering van de werksfeer 2.1 De arbeidsinstelling De arbeidsinstelling die van de medewerker wordt verwacht brengt onder meer met zich mee dat hij: zich te allen tijde ten volle inzet voor een goede uitvoering van de hem opgedragen taak; zich loyaal opstelt ten aanzien van het bedrijfsbeleid dat NS voert en steeds de belangen van het bedrijf en het optimaal functioneren bevordert; zowel de veiligheid van NS als de persoonlijke veiligheid van de medewerkers bevordert en eraan meewerkt elk gevaar, waaronder dat van brand, ontploffing, aanslagen en dergelijke zoveel mogelijk te voorkomen. NS acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie van groot belang. Zowel interne als externe agressie moet worden bestreden en wordt niet getolereerd. Medewerkers waken er voor dat het werk voor iedereen aangenaam is en maken dus het werk voor anderen niet onaangenaam of onmogelijk. Sociaal isoleren, bespotten, stelselmatig roddelen of buitensluiten, (seksueel) intimideren of discrimineren maakt het werk onaangenaam en soms zelfs onmogelijk. Dit alles wordt binnen NS dus tegengegaan. 2.2 Klantgericht denken; kostenbesef 1 De belangen van NS worden bevorderd door een binnen de grenzen van het vastgestelde beleid, loyale houding van de medewerker(s) ten opzichte van de (interne) klanten en leveranciers. Dit houdt o.a. in: het aandacht schenken aan redelijke wensen van de (interne) klanten en leveranciers, alsmede het verlenen van goede service. 2 Van de medewerker wordt gevraagd steeds kostenbewust te handelen. Onder meer betekent dit, dat hij zorgvuldigheid in acht neemt bij aanschaf, beheer, gebruik en verbruik van NS-eigendommen. 2.3 Leidinggeven, samenwerking en bevordering van de werksfeer 1 ledere medewerker is bereid de verantwoordelijkheid te dragen die aan zijn functie is verbonden. Leidinggevenden die boven andere medewerkers zijn gesteld, zijn verantwoordelijk voor de opdrachten die zij de medewerkers geven. Wederzijds dragen medewerkers en hun leidinggevenden bij tot een goede samenwerking en werksfeer. Zij beperken zich daarbij in beginsel tot dat deel van 3

5 NS dat aan hun zorgen is toevertrouwd, maar kunnen ook daarbuiten regelend optreden als het belang van NS dit vraagt. 2 Het is leidinggevenden niet toegestaan medewerkers privé-diensten te laten verrichten. Dat geldt ook voor medewerkers onderling. 3 De medewerkers moeten bereid zijn, zonder verwaarlozing van hun eigen taak, andere medewerkers in de werkuitvoering hulp te verlenen en raad te geven. 4 Gedragscode NS

6 3 Kennen, uitvoeren en naleven van regelingen; nemen van afwijkende maatregelen in bijzondere situaties; melden van incidenten 3.1 Kennen en naleven van regelingen; verantwoorde afwijkingen Een goede taakuitvoering vereist dat de medewerkers de voor en bij NS van kracht zijnde regelingen, voor zover deze op hen van toepassing verklaard zijn, kennen en naleven. Ze kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met deze regelingen. Zo kent NS o.a. kledingreglementen, klachtenregelingen en regelingen over informatiebeveiliging. Veel van deze regelingen en reglementen zijn te vinden op insite of zijn in foldervorm beschikbaar en via de leidinggevende te verkrijgen. NS hecht er aan dat alle medewerkers de mogelijkheid hebben om voor NS onwenselijke situaties te melden ook met betrekking tot feiten of omstandigheden die zich voordoen binnen afdelingen of bedrijfsonderdelen waar zij zelf niet werkzaam zijn. Bij dergelijke meldingen moet de anonimiteit en (rechts)- bescherming gewaarborgd zijn. Anderzijds kan het noodzakelijk zijn dat de medewerker vanuit zijn professionaliteit verplicht is bepaalde feiten en omstandigheden te melden om de schade voor NS te beperken of tegen te gaan. NS heeft daarom respectievelijk een klokkenluidersregeling en een business control incidents regeling. 3.2 Klokkenluidersregeling Bij NS is een zogenaamde Klokkenluidersregeling van toepassing die als bijlage 2 bij deze code is gevoegd. 3.3 Melding van misdrijven, overtredingen en onregelmatigheden Indien de medewerkers kennis krijgen van misdrijven (waaronder fraude of onethisch gedrag), overtredingen dan wel van (andere) feiten of omstandigheden die de veiligheid of het goed functioneren van de werkzaamheden in gevaar brengen, dan handelen zij conform de Business Control Incident procedure van juni 2003 die als bijlage 3 bij deze code is gevoegd. 5

7 4 Bevorderen van de (persoonlijke) veiligheid 4.1 De medewerkers dienen regelingen met betrekking tot de arbeidsveiligheid na te leven. 4.2 Medewerkers dienen hun volle medewerking te verlenen aan elk onderzoek dat met betrekking tot arbeidsongevallen plaatsvindt. Verwacht wordt verder dat ze alle medewerking geven aan acties ter bevordering van de persoonlijke veiligheid en zich omtrent alle situaties waarin naar hun mening de persoonlijke veiligheid van de medewerkers in gevaar is of kan worden gebracht, rechtstreeks zullen wenden tot hun leidinggevende. 6 Gedragscode NS

8 5 Beheer van en aansprakelijkheid voor gelden en goederen 5.1 Informatie- en telecommunicatiemiddelen, zoals laptops en mobiele telefoons en andere eigendommen die in bruikleen zijn verstrekt, dienen met zorg te worden beheerd. De medewerker moet voorkomen dat deze middelen onbeheerd worden achtergelaten. 5.2 NS-eigendommen dienen, na een daartoe strekkend verzoek van de leidinggevende, bij NS te worden ingeleverd. 5.3 Van een medewerker, die de in 5.1 bedoelde zaken onder zijn beheer heeft, kan bij onzorgvuldige behandeling en bij vermissing of beschadiging daarvan gehele of gedeeltelijke vergoeding van schade worden gevorderd. Schadevergoeding zal alleen worden gevorderd indien het houden van een effectief toezicht redelijkerwijs van betrokkene kan worden gevergd. 5.4 Gebruik van goederen van NS voor privé-doeleinden moet zich tot duidelijk noodzakelijke gevallen beperken. Indien en voorzover nadere afspraken zijn gemaakt met NS, gelden deze afspraken. Ook voor het privé-gebruik van Internet vanuit NS-locaties geldt dat dit zich tot duidelijk noodzakelijke gevallen moet beperken. Zijn er specifieke afspraken gemaakt over gebruik van Internet dan worden die specifieke afspraken nagekomen. 7

9 6 Aansprakelijkheid NS 6.1 Aansprakelijkheid voor particuliere eigendommen NS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en/of wegraken van particuliere eigendommen, ook niet op NS-terreinen en in NS-gebouwen, dit met uitzondering van die gevallen waarin NS een verwijt treft voor grove schuld, nalatigheid of opzet. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan uit billijkheidsoverwegingen een tegemoetkoming in de geleden schade worden gegeven. 6.2 Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen 1 Indien NS wettelijk aansprakelijk is voor een aan een medewerker overkomen ongeval, wordt de geleden, redelijk te achten schade, vergoed. 2 Indien NS niet aansprakelijk is voor een ongeval kan uit billijkheidsoverwegingen een tegemoetkoming in de schade toegekend worden, indien het ongeval in belangrijke mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de medewerkers opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht en niet aan hun eigen grove schuld of nalatigheid zijn te wijten. In een voorkomend geval kan een verzoek tot tegemoetkoming in de schade worden ingediend bij de leidinggevende. 8 Gedragscode NS

10 7 Waarborgen van NS-belangen (richting media en andere derden) 7.1 Indien de pers of een ander publiciteitsmedium zich rechtstreeks tot een medewerker wendt om inlichtingen, moet de aanvrager altijd worden verwezen naar de concernstaf Corporate Communication, afdeling Persvoorlichting. In het geval een bestuurder wordt benaderd zal deze contact opnemen met Persvoorlichting (CC) om overleg te voeren over de te volgen handelwijze. 7.2 Het is gewenst dat Persvoorlichting (CC) zoveel en zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht en gehouden van wat er in het bedrijf omgaat. Daarom kan elke medewerker, die iets van belang weet te melden dat zich voor publicatie leent, dan wel een risico kan vormen indien het op ongunstige wijze in de publiciteit zou komen of de kans biedt om op gunstige wijze in de publiciteit te komen, zich voor dat doel rechtstreeks tot Persvoorlichting (CC) wenden. 7.3 Indien Persvoorlichting (CC) contact tussen een publiciteitsmedium en een medewerker tot stand brengt, worden door Persvoorlichting (CC) zo nodig redelijke aanwijzingen gegeven voor de aard van het vraaggesprek en de publicatie daarvan. Deze moeten door de medewerker worden gevolgd. Tevens beslist het Hoofd Persvoorlichting of hij dan wel iemand anders namens hem bij dit contact aanwezig zal zijn. 7.4 Publicaties over NS aangelegenheden, verzorgd door een medewerker, die niet bedoeld zijn voor een door NS uitgegeven blad, moeten vooraf door het Hoofd Persvoorlichting (CC) op inhoud worden nagegaan. Van in het openbaar te houden lezingen of voordrachten over NS-aangelegenheden, die gevoeligheden in zich kunnen dragen, moet tijdig vooraf bericht worden gegeven aan Persvoorlichting (CC). 9

11 8 Bijzondere voorschriften 8.1 Rookverbod Het is aan medewerkers verboden te roken op terreinen, in materieel, in gebouwen en op werkplekken van NS. Dit met uitzondering van door NS aangewezen rookzones. 8.2 Aannemen van giften en beloften 1 Het is aan medewerkers verboden zelf of ten behoeve van anderen een gift of belofte aan te nemen, die: a klaarblijkelijk wordt gedaan met het doel hen te belonen voor het in strijd met hun plicht handelen bij de uitoefening van hun taak, waaronder mede wordt verstaan het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen binnen NS. b wordt gedaan door of namens sollicitanten, ondergeschikten, of anderen waarvoor NS diensten verricht respectievelijk met wie NS een zakelijke relatie heeft of gaat hebben. 2 Het begrip gift moet ruim worden opgevat. Hieronder valt ook het in zijn hoedanigheid van medewerker bedingen of aanvaarden van kortingen bij aankopen van NS relaties voor persoonlijk gebruik. 3 In verband met de toepassing van dit artikel worden niet als gift beschouwd: a reclameartikelen die een geringe waarde vertegenwoordigen en een duidelijk stempel of handelsmerk dragen b geschenken van beperkte waarde welke door relaties bij bijzondere gelegenheden, zoals jubilea, worden aangeboden c maaltijden die uitsluitend het karakter van een zakenlunch of zakendiner hebben. In dit geval moet naar wederkerigheid worden gestreefd. 8.3 Belangenverstrengeling Iedere mogelijke verstrengeling van belangen van de medewerker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden zal hij tijdig voorleggen aan de leidinggevende. Dit kan betreffen nevenfuncties van de medewerker maar ook andere activiteiten in de vrije tijd die een dergelijke verstrengeling met zich kunnen brengen. 10 Gedragscode NS

12 8.4 Octrooi 1 Op grond van art 10 van de Rijksoctrooiwet 1910 heeft NS aanspraak op octrooi voor een door een medewerker gedane uitvinding, indien de aard van zijn functie meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis mede gebruikt voor het doen van dat soort uitvindingen. In verband hiermee dient een medewerker, die het voornemen heeft octrooi aan te vragen, hiervan kennis geven aan zijn leidinggevende. 2 Betrokkenen kunnen zich voor inlichtingen rechtstreeks wenden tot de stafdirecteur van de concernstaf Algemene en Juridische Zaken van NS. 11

13 9 Arbeidsongeschiktheid door ziekte 9.1 Algemeen De voorschriften die de medewerker en leidinggevende in acht moeten nemen in geval van ziekte zijn opgenomen in de van toepassing zijnde ziekteverzuimvoorschriften en in wettelijke regelingen (waaronder de Wet Poortwachter). Enkele aanvullende bepalingen zijn opgenomen in dit hoofdstuk. 9.2 Besmettelijke ziekten 1 Als in een huis waarin een medewerker verblijft een infectieziekte in de zin van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken (o.a. tyfus, paratyfus, dysenterie, nekkramp, difterie, pokken,cholera en tuberculose) voorkomt, is deze medewerker verplicht daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan zijn leidinggevende en de bedrijfsarts. 2 De medewerker moet die maatregelen nemen, welke redelijkerwijs verlangd mogen worden om gevaar voor infectie te ontgaan of zo spoedig mogelijk te doen eindigen. 3 Indien en zolang er gevaar voor infectie bestaat, verricht betrokkene geen werkzaamheden. De beslissing omtrent de vraag of er gevaar voor infectie bestaat respectievelijk of dit geweken is, kan NS opdragen aan een door haar aan te wijzen arts. 9.3 Verwonding door derden 1 Als de arbeidsongeschiktheid van een medewerker door derden is veroorzaakt, is betrokken medewerker verplicht dit te melden aan de bedrijfsarts en aan personeelszaken. NS beziet of verhaal van loonschade mogelijk is. 2 Is er sprake van een ongeval, dan moet, ook als geen gegevens van de veroorzakende partij bekend zijn, zo spoedig mogelijk aangifte worden gedaan bij de politie met verzoek proces-verbaal op te maken. Is bij het ongeval geen politie aanwezig geweest, dan moet betrokkene, zo enigszins mogelijk, zelf trachten de identiteit van de tegenpartij en namen van getuigen vast te stellen. 12 Gedragscode NS

14 10 Medisch onderzoek 10.1 De medewerker moet zich onderwerpen aan elk medisch onderzoek waaronder mede verstaan wordt iedere keuring en aan alle maatregelen, van welke aard ook, ten dienste van een onderzoek indien de door NS daarvoor aangewezen arts dat nodig acht De uitslag van een keuring wordt de medewerker zo spoedig mogelijk meegedeeld De kosten van vorenbedoelde keuring en maatregelen zijn voor rekening van NS De door NS aangewezen arts heeft het recht een medewerker uit te sluiten van het verrichten van werkzaamheden waarbij diens eigen veiligheid, die van het verkeer of van derden rechtstreeks is betrokken. 13

15 11 Voorstellen tot verbeteringen in het bedrijf 11.1 Voorstellen van medewerkers tot het aanbrengen van verbeteringen in het bedrijf kunnen met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier rechtstreeks of via de leidinggevende aan de Directie worden gezonden. Medewerkers kunnen zich ook via tot de ideeënbus NS Topidee wenden Indien een medewerker meent dat zijn idee later alsnog werd verwezenlijkt, kan hij verzoeken het reeds afgedane voorstel alsnog in behandeling te nemen en eventueel te honoreren Medewerker is bevoegd wensen en bezwaren over zijn individuele belangen schriftelijk of mondeling aan de orde te stellen bij zijn naast hogere leidinggevende. De naast hogere leidinggevende zal een overleg voeren met de medewerker over de voorgelegde materie. 14 Gedragscode NS

16 12 Kennisgeving van processen-verbaal en oproepen voor activiteiten die afwezigheid bij de normale werkzaamheden tot gevolg hebben 12.1 Handelwijze bij rechtszaken waarin NS en/of medewerkers zijn betrokken 1 Medewerkers, tegen wie proces-verbaal is opgemaakt terzake van een misdrijf of overtreding waarbij NS direct of indirect is betrokken, moeten daarvan onmiddellijk kennis geven aan hun leidinggevende. 2 Medewerkers, die in zaken waarbij NS direct of indirect is betrokken een oproep ontvangen om voor een rechter te verschijnen, moeten deze oproep onmiddellijk aan hun leidinggevende voorleggen. 3 In voorkomende gevallen zal de leidinggevende dit melden c.q. inlichtingen inwinnen bij de concernstaf Algemene en Juridische Zaken van NS. 4 Indien een medewerker tegen wie bij strafrechtelijke vervolging vonnis is gewezen daartoe van zijn leidinggevende opdracht ontvangt, moet hij bij de griffier van de rechtbank een authentiek afschrift van dat vonnis vragen. Hetzelfde geldt voor het vragen van een afschrift van het arrest wanneer de zaak in hoger beroep is behandeld Inlichten van de leidinggevende over diverse oproepen Een medewerker die een oproep ontvangt om aanwezig te zijn op de zitting van het scheidsgerecht, voor opkomst in militaire dienst, voor een andere activiteit die afwezigheid uit de normale dienst ten gevolge zal hebben, moet deze onmiddellijk aan zijn leidinggevende ter kennisneming voorleggen. 15

17 13 Slotbepalingen 13.1 Op wijziging dan wel intrekking van dit reglement is artikel 27 van de Wet Op de Ondernemingsraden van toepassing Het niet naleven van deze Gedragscode kan leiden tot passende maatregelen Dit reglement kan worden aangehaald als NS Gedragscode. 16 Gedragscode NS

18 Bijlagen 1 Bedrijfsspecifieke regelingen 18 NS Reizigers NedTrain NS Stations NS Internationaal NS Vastgoed 2 Klokkenluidersregeling 20 3 Business Control Incidents regeling 24 17

19 Bijlage 1 Bedrijfsspecifieke regelingen Bij de verschillende NS-bedrijven blijven na invoering van de Gedragscode NS enkele bedrijfsspecifieke regelingen bestaan. Aanpassingen hierin zullen in het desbetreffende bedrijf met hun overlegorgaan besproken worden. De bedrijven die niet genoemd zijn kennen op dit moment geen bedrijfsspecifieke regelingen. De stand per 1 mei 2005 van bedrijfsspecifieke artikelen die in stand blijven is: (bij sommige bedrijfsonderdelen zijn specifieke regelingen nog onderwerp van overleg met een medezeggenschapsorgaan, de lijst kan mede daarom nog wijzigen). NS Reizigers 4.4 (Zonne)brillen in de veiligheidsdienst 1 Werknemers belast met veiligheidsdienst mogen bij het verrichten van die dienst geen bril dragen waarvan de glazen niet zijn voorgeschreven dan wel zijn goedgekeurd door de arbodienst van NSR. 2 Zonnebrillen met corrigerende glazen mogen door werknemers belast met veiligheidsdienst alleen worden gedragen als de sterkte van deze glazen overeenkomt met de sterkte van de glazen van de gewone bril. 4.5 Bloedtransfusie en veiligheidsdienst 1 Bloeddonoren dienen, bij het kiezen van een tijdstip voor het afstaan van bloed, rekening te houden met de opgedragen veiligheidsdienst. NedTrain Relaties op het werk Het ontstaan van intieme relaties tussen medewerkers van een zelfde afdeling / in een zelfde werkomgeving kan tot verstoring van de werksfeer leiden. Indien (het verbreken van) zo n relatie in de ogen van de leidinggevende tot een aantoonbare verstoring van de werksfeer leidt, kan overplaatsing van één van de betrokkenen onvermijdelijk zijn. NS Stations Fraudebeleid: uitgangspunten en interne richtlijnen voor fraudepreventie. Regeling klachtenbehandeling NS Stations met betrekking tot ongewenste omgangsvormen. 18 Gedragscode NS

20 NS Internationaal Volgt NS Reizigers. NS Vastgoed Algemene NEPROM gedragscode. NEPROM gedragscode NS Vastgoed. NVP Sollicitatiecode. 19

21 Bijlage 2 Klokkenluidersregeling NS acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in het NS bedrijfsonderdeel waarin zij werkzaam zijn of een ander NS bedrijfsonderdeel. De NS regeling inzake het omgaan met vermoedens van een misstand, die zijn gebaseerd op de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid, tref je hieronder, aan. Definities Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: de vennootschap: de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Spoorwegen en al haar (klein-) dochterbedrijven; de werknemer: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de vennootschap; de voorzitter van de Directie: de voorzitter van de Directie van de vennootschap; de voorzitter van de Raad van Commissarissen: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap; leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer; vertrouwenspersoon: de Directiesecretaris van de vennootschap; de Commissie Klachtenbehandeling: de commissie die door de voorzitter van de Directie is ingesteld om als zodanig voor de vennootschap te fungeren; een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming, ondermeer in verband met: a een (dreigend) strafbaar feit; b een (dreigende) schending van wet- en regelgeving; c een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van ondermeer publieke organen; d een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of: e (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die NS schade kunnen toebrengen. Procedure Artikel 2. 1 Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3 lid 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leiding- 20 Gedragscode NS 20

22 gevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende. 2 De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling een afschrift van de vastlegging ontvangt. 3 De voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. 4 Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand door de Commissie Klachtenbehandeling, gestart. 5 De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar groepsmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is. 6 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen Artikel 3. 1 De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 1, indien: a hij het niet eens is met het standpunt of de verlengingstermijn voor behandeling als bedoeld in artikel 3; 21

23 b het vermoeden van een misstand een lid van de Commissie Klachtenbehandeling betreft, of: c sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid. 2 Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder c doet zich voor, indien sprake is van a acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; b een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; c een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen; d een wettelijke plicht tot direct extern melden. 3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. 4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. 5 Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart. 6 De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar bedrijfsonderdelen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is. 7 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. 22 Gedragscode NS

24 Rechtsbescherming Artikel 4. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Inwerkingtreding Artikel 5. Deze regeling treedt in werking op 1 juli

25 Bijlage 3 Business Control Incidents regeling De regeling is te vinden op insite onder: Organisatie/F&A/reporting manual/deel s. 24 Gedragscode NS

26

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Reglement van de Stichting Noorderpoort Inhoudsopgave 1 Definities 2 Procedure 3 Melding aan de voorzitter van de

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk 2: Interne procedure Hoofdstuk 3: Melding aan de Commissie Klokkenluiders Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) Definitief : Voorlopige vaststelling CvB 11 november 2016 Goedkeuring RvT d.d. 28 november 2016 1 Regeling inzake het

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Van Doorkiesnummer Aan. E-mail Kopie aan. Blad 1/5 - Klokkenluiderregeling Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: medewerker: degene die al

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

1.1.2 Onder een vermoeden van een misstand wordt niet begrepen een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.

1.1.2 Onder een vermoeden van een misstand wordt niet begrepen een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. KLOKKENLUIDERREGELING UNIVERSITEIT NYENRODE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1 Definities 1.1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer, onderscheidenlijk student: - een ieder (mannelijk of

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek december 2007, Colofon In opdracht van: directie Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang dat medewerkers

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

TiU-Klokkenluidersregeling

TiU-Klokkenluidersregeling TiU-Klokkenluidersregeling Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg vindt het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere en transparante organisatie een heldere procedure

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluiderregeling)

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie

1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder

1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder Partijen: 1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder en 2. de Ondernemingsraad van dsvzev, hierbij rechtsgelding vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Christelijk College de Noordgouw Ingangsdatum: 1 november 2016 J.M. de Vries rector-bestuurder Inhoud Preambule...

Nadere informatie

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 1 INHOUD Inhoudsopgave REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND ( KLOKKENLUIDERSREGELING VO ) 3 REGELING INZAKE HET OMGAAN

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

Stichting Vrije scholen Zuid West Nederland

Stichting Vrije scholen Zuid West Nederland Klokkenluiderregeling ZWN Toelichting Deze regeling Klokkenluider vloeit voort uit de keuze van de stichting om volgens het model Goed Onderwijsbestuur te werken; in de code Goed Onderwijsbestuur van de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure KLOKKENLUIDERSREGELING Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp Juridische grondslag Het College van Bestuur van Stichting Surplus hecht veel waarde aan Good Governance: optimalisering

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland N.B. Deze regeling is afgeleid van de regeling Klokkenluiden in het VO van september 2008 Preambule De regeling inzake het omgaan met

Nadere informatie

SOVOR JTC. Klokkenluidersregeling JTC. (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008)

SOVOR JTC. Klokkenluidersregeling JTC. (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008) SOVOR JTC Klokkenluidersregeling JTC (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008) Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen 1.A Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Lunet zorg

Klokkenluidersregeling Lunet zorg Klokkenluidersregeling Lunet zorg Versie 20 december 2016, vastgesteld Raad van Bestuur Lunet zorg Eindhoven 1/7 Inleiding De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling)

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) datum: 29-11-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht

Nadere informatie

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht; Klokkenluidersregeling KSU Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Versie Datum Wijzigingen 1.0 Initieel document Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO ) Roermond juli 2016 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen SOML Preambule De regeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling + toelichting

Klokkenluidersregeling + toelichting + toelichting Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Lucas Onderwijs biedt een heldere

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Beleidsstuk Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand MT goedgekeurd op 1 november 2016 (P)MR ingestemd op 1 december 2016 college van bestuur formeel vastgesteld op 8 december 2016

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Regeling over het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Dunamare Onderwijsgroep Bestemd voor: - leerlingen dan wel hun wettelijke vertegenwoordiger - (voormalig)

Nadere informatie

Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling

Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Onderwijsgroep Galilei. Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Nadere informatie

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012 Scalda Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda Versie: 5 november 2012 Voorgenomen Besluit College van Bestuur d.d. 13 november

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling Primair Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling Primair Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling Primair Onderwijs) Inleiding De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de stichting O2A5

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Hoofdstuk 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a) werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule Regeling inzake het omgaan met een vermoeden een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern bekendmaken

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING (regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)

KLOKKENLUIDERSREGELING (regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid) KLOKKENLUIDERSREGELING (regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid) 1. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.; 2. Grant Thornton Expatriate Services B.V.; 3. Grant Thornton

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016)

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Klokkenluidersregeling Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen Datum: 1 maart 2017 Versie 1 maart 2017 / Accordering door het CvB d.d. 15 september 2016 / Instemming

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiders Open Universiteit

Regeling Klokkenluiders Open Universiteit Bestuursdienst Beleid en strategieontwikkeling bedrijfsvoering/juridische zaken Regeling Klokkenluiders Open Universiteit pagina: 1/6 Artikel 1. Definities a. Werkgever: College van bestuur van de Open

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum: 25 juni 2007 Auteur(s): Anouk Vromans Versie: 1.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 25-6-2007 Opgesteld Jurist BCvB 1.0 25-6-2007 Vastgesteld RvT Datum 25-06-2007 Versie 1.0 Auteur Jurist BCvB

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

Klokkenluidersreglement Reglement inzake het omgaan met (een vermoeden van) een misstand

Klokkenluidersreglement Reglement inzake het omgaan met (een vermoeden van) een misstand Reglement Pagina 1 van 6 Reglement inzake het omgaan met (een vermoeden van) een misstand RIEDERBORGH Algemeen Dit klokkenluidersreglement is van toepassing op situaties waarin een medewerker een op redelijke

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag. University of the Arts The Hague KLOKKENLUIDERSREGELING. Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire

Hogeschool der Kunsten Den Haag. University of the Arts The Hague KLOKKENLUIDERSREGELING. Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire KLOKKENLUIDERSREGELING Hogeschool Klokkenluidersregeling Hogeschool Het College van Bestuur besluit, gelet op Branchecode Governance Hogescholen, de Klokkenluidersregeling HdK vast te stellen, die luidt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling van STICHTING Opgesteld door: Secretaris Datum vastgesteld: 17-09-2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Klokkenluidersregeling binnen Stichting AmbuZorg... 4 - Introductie...

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2.0 Instemming OR : 30-08-2016 Besluit bestuur : 06-09-2016 Besluit RvC : 13-09-2016 Ingangsdatum : 01-07-2016 (13-09-2016) 1 Inleiding Triada is als maatschappelijke vastgoedondernemer

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

MELDPROCEDURE VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

MELDPROCEDURE VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND MELDPROCEDURE VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen Aldus november 2016 vastgesteld en ondertekend in de vergadering van zowel de Raad van Toezicht als de Ondernemingsraad.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Versie: V-7 Datum: 13-12-2007 1/7 PREAMBULE Het College van Bestuur van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten heeft in het kader van de Branchecode Hogescholen besloten een Klokkenluiderregeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Woongoed Zeist vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. De klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Er is sprake van een vermoeden wanneer de betrokkene op redelijke gronden mag aannemen dat sprake is van een ernstige misstand.

Er is sprake van een vermoeden wanneer de betrokkene op redelijke gronden mag aannemen dat sprake is van een ernstige misstand. Klokkenluidersregeling Stichting Trevianum Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Sittard, 1 januari 2016 Inleiding De klokkenluider staat in de belangstelling. Steeds meer

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Een regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) een ernstige misstand CB09.083 AJH 15-04-2009 procedures Aventus\ versie 3.0 def. vastgesteld RvT 08-06-2009 (vervangt CB08.201)

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Dunamare Onderwijsgroep Bestemd voor: - medewerkers van Dunamare Onderwijsgroep - leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers november 2016 Inleiding De doelstelling van Dunamare

Nadere informatie