1 september Gedragscode NS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 september 2005. Gedragscode NS"

Transcriptie

1 1 september 2005 Gedragscode NS

2 Inhoud 1 Algemene bepalingen 2 Arbeidsinstelling, samenwerking en bevordering van de werksfeer 3 Kennen, uitvoeren en naleven van regelingen; nemen van afwijkende maatregelen in bijzondere situaties; melden van incidenten 4 Bevorderen van de (persoonlijke) veiligheid 5 Beheer van en aansprakelijkheid voor gelden en goederen 6 Aansprakelijkheid NS 7 Waarborgen van NS-belangen (richting media en andere derden) 8 Bijzondere voorschriften 9 Arbeidsongeschiktheid door ziekte 10 Medisch onderzoek 11 Voorstellen tot verbeteringen in het bedrijf 12 Kennisgeving van processen-verbaal en oproepen voor activiteiten die afwezigheid bij de normale werkzaamheden tot gevolg hebben 13 Slotbepalingen Bijlage 1: Bedrijfsspecifieke regelingen Bijlage 2: Klokkenluidersregeling Bijlage 3: Business Control Incidents regeling

3 1 Algemene bepalingen 1.1 De Gedragscode van N.V. Nederlandse Spoorwegen (hierna te noemen: de code) is van toepassing op alle medewerkers en leidinggevenden van de vennootschappen behorende tot het concern van N.V. Nederlandse Spoorwegen, met uitzondering van de in artikel 1.2 bedoelde bedrijven. 1.2 Indien voor bepaalde vennootschappen waarop deze code van toepassing is, uitzonderingen, aanpassingen, toevoegingen e.d. gelden, dan zijn deze in bijlage 1 bij deze code opgenomen. 1.3 In dit reglement wordt verstaan onder: NS: N.V. Nederlandse Spoorwegen inclusief alle 100% Deelnemingen, waaronder de (klein)dochters met uitzondering van de vennootschappen naar buitenlands recht en Strukton Groep N.V. De directie: Medewerker: de (hoofd)directie van een NS-bedrijfsonderdeel. ieder met wie NS een arbeids-, stage- of soortgelijke overeenkomst heeft gesloten, met in begrip van leidinggevenden en bestuurders, tenzij uit de tekst van de code blijkt dat medewerkers en leidinggevenden apart worden aangeduid. Leidinggevende: degene die leiding geeft aan één of meer medewerkers. Bestuurder: degene die leiding geeft aan één of meer vennootschappen/ bedrijfsonderdelen van NS. Daar waar in de tekst de mannelijke vorm van begrippen gebruikt wordt, dient ook de vrouwelijke vorm gelezen te worden. 1.4 Met het van kracht worden van deze Gedragscode NS blijven de reeds bestaande rechten en verplichtingen onaangetast. Zo blijven de bepalingen omtrent geheimhouding zoals die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomsten en in reglementen volledig bestaan. De rechten en verplichtingen die binnen NS gelden omtrent discriminatie, intimidatie en ongewenste omgangsvormen blijven ook volledig bestaan. 2 Gedragscode NS

4 2 Arbeidsinstelling, samenwerking en bevordering van de werksfeer 2.1 De arbeidsinstelling De arbeidsinstelling die van de medewerker wordt verwacht brengt onder meer met zich mee dat hij: zich te allen tijde ten volle inzet voor een goede uitvoering van de hem opgedragen taak; zich loyaal opstelt ten aanzien van het bedrijfsbeleid dat NS voert en steeds de belangen van het bedrijf en het optimaal functioneren bevordert; zowel de veiligheid van NS als de persoonlijke veiligheid van de medewerkers bevordert en eraan meewerkt elk gevaar, waaronder dat van brand, ontploffing, aanslagen en dergelijke zoveel mogelijk te voorkomen. NS acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie van groot belang. Zowel interne als externe agressie moet worden bestreden en wordt niet getolereerd. Medewerkers waken er voor dat het werk voor iedereen aangenaam is en maken dus het werk voor anderen niet onaangenaam of onmogelijk. Sociaal isoleren, bespotten, stelselmatig roddelen of buitensluiten, (seksueel) intimideren of discrimineren maakt het werk onaangenaam en soms zelfs onmogelijk. Dit alles wordt binnen NS dus tegengegaan. 2.2 Klantgericht denken; kostenbesef 1 De belangen van NS worden bevorderd door een binnen de grenzen van het vastgestelde beleid, loyale houding van de medewerker(s) ten opzichte van de (interne) klanten en leveranciers. Dit houdt o.a. in: het aandacht schenken aan redelijke wensen van de (interne) klanten en leveranciers, alsmede het verlenen van goede service. 2 Van de medewerker wordt gevraagd steeds kostenbewust te handelen. Onder meer betekent dit, dat hij zorgvuldigheid in acht neemt bij aanschaf, beheer, gebruik en verbruik van NS-eigendommen. 2.3 Leidinggeven, samenwerking en bevordering van de werksfeer 1 ledere medewerker is bereid de verantwoordelijkheid te dragen die aan zijn functie is verbonden. Leidinggevenden die boven andere medewerkers zijn gesteld, zijn verantwoordelijk voor de opdrachten die zij de medewerkers geven. Wederzijds dragen medewerkers en hun leidinggevenden bij tot een goede samenwerking en werksfeer. Zij beperken zich daarbij in beginsel tot dat deel van 3

5 NS dat aan hun zorgen is toevertrouwd, maar kunnen ook daarbuiten regelend optreden als het belang van NS dit vraagt. 2 Het is leidinggevenden niet toegestaan medewerkers privé-diensten te laten verrichten. Dat geldt ook voor medewerkers onderling. 3 De medewerkers moeten bereid zijn, zonder verwaarlozing van hun eigen taak, andere medewerkers in de werkuitvoering hulp te verlenen en raad te geven. 4 Gedragscode NS

6 3 Kennen, uitvoeren en naleven van regelingen; nemen van afwijkende maatregelen in bijzondere situaties; melden van incidenten 3.1 Kennen en naleven van regelingen; verantwoorde afwijkingen Een goede taakuitvoering vereist dat de medewerkers de voor en bij NS van kracht zijnde regelingen, voor zover deze op hen van toepassing verklaard zijn, kennen en naleven. Ze kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met deze regelingen. Zo kent NS o.a. kledingreglementen, klachtenregelingen en regelingen over informatiebeveiliging. Veel van deze regelingen en reglementen zijn te vinden op insite of zijn in foldervorm beschikbaar en via de leidinggevende te verkrijgen. NS hecht er aan dat alle medewerkers de mogelijkheid hebben om voor NS onwenselijke situaties te melden ook met betrekking tot feiten of omstandigheden die zich voordoen binnen afdelingen of bedrijfsonderdelen waar zij zelf niet werkzaam zijn. Bij dergelijke meldingen moet de anonimiteit en (rechts)- bescherming gewaarborgd zijn. Anderzijds kan het noodzakelijk zijn dat de medewerker vanuit zijn professionaliteit verplicht is bepaalde feiten en omstandigheden te melden om de schade voor NS te beperken of tegen te gaan. NS heeft daarom respectievelijk een klokkenluidersregeling en een business control incidents regeling. 3.2 Klokkenluidersregeling Bij NS is een zogenaamde Klokkenluidersregeling van toepassing die als bijlage 2 bij deze code is gevoegd. 3.3 Melding van misdrijven, overtredingen en onregelmatigheden Indien de medewerkers kennis krijgen van misdrijven (waaronder fraude of onethisch gedrag), overtredingen dan wel van (andere) feiten of omstandigheden die de veiligheid of het goed functioneren van de werkzaamheden in gevaar brengen, dan handelen zij conform de Business Control Incident procedure van juni 2003 die als bijlage 3 bij deze code is gevoegd. 5

7 4 Bevorderen van de (persoonlijke) veiligheid 4.1 De medewerkers dienen regelingen met betrekking tot de arbeidsveiligheid na te leven. 4.2 Medewerkers dienen hun volle medewerking te verlenen aan elk onderzoek dat met betrekking tot arbeidsongevallen plaatsvindt. Verwacht wordt verder dat ze alle medewerking geven aan acties ter bevordering van de persoonlijke veiligheid en zich omtrent alle situaties waarin naar hun mening de persoonlijke veiligheid van de medewerkers in gevaar is of kan worden gebracht, rechtstreeks zullen wenden tot hun leidinggevende. 6 Gedragscode NS

8 5 Beheer van en aansprakelijkheid voor gelden en goederen 5.1 Informatie- en telecommunicatiemiddelen, zoals laptops en mobiele telefoons en andere eigendommen die in bruikleen zijn verstrekt, dienen met zorg te worden beheerd. De medewerker moet voorkomen dat deze middelen onbeheerd worden achtergelaten. 5.2 NS-eigendommen dienen, na een daartoe strekkend verzoek van de leidinggevende, bij NS te worden ingeleverd. 5.3 Van een medewerker, die de in 5.1 bedoelde zaken onder zijn beheer heeft, kan bij onzorgvuldige behandeling en bij vermissing of beschadiging daarvan gehele of gedeeltelijke vergoeding van schade worden gevorderd. Schadevergoeding zal alleen worden gevorderd indien het houden van een effectief toezicht redelijkerwijs van betrokkene kan worden gevergd. 5.4 Gebruik van goederen van NS voor privé-doeleinden moet zich tot duidelijk noodzakelijke gevallen beperken. Indien en voorzover nadere afspraken zijn gemaakt met NS, gelden deze afspraken. Ook voor het privé-gebruik van Internet vanuit NS-locaties geldt dat dit zich tot duidelijk noodzakelijke gevallen moet beperken. Zijn er specifieke afspraken gemaakt over gebruik van Internet dan worden die specifieke afspraken nagekomen. 7

9 6 Aansprakelijkheid NS 6.1 Aansprakelijkheid voor particuliere eigendommen NS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en/of wegraken van particuliere eigendommen, ook niet op NS-terreinen en in NS-gebouwen, dit met uitzondering van die gevallen waarin NS een verwijt treft voor grove schuld, nalatigheid of opzet. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan uit billijkheidsoverwegingen een tegemoetkoming in de geleden schade worden gegeven. 6.2 Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen 1 Indien NS wettelijk aansprakelijk is voor een aan een medewerker overkomen ongeval, wordt de geleden, redelijk te achten schade, vergoed. 2 Indien NS niet aansprakelijk is voor een ongeval kan uit billijkheidsoverwegingen een tegemoetkoming in de schade toegekend worden, indien het ongeval in belangrijke mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de medewerkers opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht en niet aan hun eigen grove schuld of nalatigheid zijn te wijten. In een voorkomend geval kan een verzoek tot tegemoetkoming in de schade worden ingediend bij de leidinggevende. 8 Gedragscode NS

10 7 Waarborgen van NS-belangen (richting media en andere derden) 7.1 Indien de pers of een ander publiciteitsmedium zich rechtstreeks tot een medewerker wendt om inlichtingen, moet de aanvrager altijd worden verwezen naar de concernstaf Corporate Communication, afdeling Persvoorlichting. In het geval een bestuurder wordt benaderd zal deze contact opnemen met Persvoorlichting (CC) om overleg te voeren over de te volgen handelwijze. 7.2 Het is gewenst dat Persvoorlichting (CC) zoveel en zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht en gehouden van wat er in het bedrijf omgaat. Daarom kan elke medewerker, die iets van belang weet te melden dat zich voor publicatie leent, dan wel een risico kan vormen indien het op ongunstige wijze in de publiciteit zou komen of de kans biedt om op gunstige wijze in de publiciteit te komen, zich voor dat doel rechtstreeks tot Persvoorlichting (CC) wenden. 7.3 Indien Persvoorlichting (CC) contact tussen een publiciteitsmedium en een medewerker tot stand brengt, worden door Persvoorlichting (CC) zo nodig redelijke aanwijzingen gegeven voor de aard van het vraaggesprek en de publicatie daarvan. Deze moeten door de medewerker worden gevolgd. Tevens beslist het Hoofd Persvoorlichting of hij dan wel iemand anders namens hem bij dit contact aanwezig zal zijn. 7.4 Publicaties over NS aangelegenheden, verzorgd door een medewerker, die niet bedoeld zijn voor een door NS uitgegeven blad, moeten vooraf door het Hoofd Persvoorlichting (CC) op inhoud worden nagegaan. Van in het openbaar te houden lezingen of voordrachten over NS-aangelegenheden, die gevoeligheden in zich kunnen dragen, moet tijdig vooraf bericht worden gegeven aan Persvoorlichting (CC). 9

11 8 Bijzondere voorschriften 8.1 Rookverbod Het is aan medewerkers verboden te roken op terreinen, in materieel, in gebouwen en op werkplekken van NS. Dit met uitzondering van door NS aangewezen rookzones. 8.2 Aannemen van giften en beloften 1 Het is aan medewerkers verboden zelf of ten behoeve van anderen een gift of belofte aan te nemen, die: a klaarblijkelijk wordt gedaan met het doel hen te belonen voor het in strijd met hun plicht handelen bij de uitoefening van hun taak, waaronder mede wordt verstaan het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen binnen NS. b wordt gedaan door of namens sollicitanten, ondergeschikten, of anderen waarvoor NS diensten verricht respectievelijk met wie NS een zakelijke relatie heeft of gaat hebben. 2 Het begrip gift moet ruim worden opgevat. Hieronder valt ook het in zijn hoedanigheid van medewerker bedingen of aanvaarden van kortingen bij aankopen van NS relaties voor persoonlijk gebruik. 3 In verband met de toepassing van dit artikel worden niet als gift beschouwd: a reclameartikelen die een geringe waarde vertegenwoordigen en een duidelijk stempel of handelsmerk dragen b geschenken van beperkte waarde welke door relaties bij bijzondere gelegenheden, zoals jubilea, worden aangeboden c maaltijden die uitsluitend het karakter van een zakenlunch of zakendiner hebben. In dit geval moet naar wederkerigheid worden gestreefd. 8.3 Belangenverstrengeling Iedere mogelijke verstrengeling van belangen van de medewerker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden zal hij tijdig voorleggen aan de leidinggevende. Dit kan betreffen nevenfuncties van de medewerker maar ook andere activiteiten in de vrije tijd die een dergelijke verstrengeling met zich kunnen brengen. 10 Gedragscode NS

12 8.4 Octrooi 1 Op grond van art 10 van de Rijksoctrooiwet 1910 heeft NS aanspraak op octrooi voor een door een medewerker gedane uitvinding, indien de aard van zijn functie meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis mede gebruikt voor het doen van dat soort uitvindingen. In verband hiermee dient een medewerker, die het voornemen heeft octrooi aan te vragen, hiervan kennis geven aan zijn leidinggevende. 2 Betrokkenen kunnen zich voor inlichtingen rechtstreeks wenden tot de stafdirecteur van de concernstaf Algemene en Juridische Zaken van NS. 11

13 9 Arbeidsongeschiktheid door ziekte 9.1 Algemeen De voorschriften die de medewerker en leidinggevende in acht moeten nemen in geval van ziekte zijn opgenomen in de van toepassing zijnde ziekteverzuimvoorschriften en in wettelijke regelingen (waaronder de Wet Poortwachter). Enkele aanvullende bepalingen zijn opgenomen in dit hoofdstuk. 9.2 Besmettelijke ziekten 1 Als in een huis waarin een medewerker verblijft een infectieziekte in de zin van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken (o.a. tyfus, paratyfus, dysenterie, nekkramp, difterie, pokken,cholera en tuberculose) voorkomt, is deze medewerker verplicht daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan zijn leidinggevende en de bedrijfsarts. 2 De medewerker moet die maatregelen nemen, welke redelijkerwijs verlangd mogen worden om gevaar voor infectie te ontgaan of zo spoedig mogelijk te doen eindigen. 3 Indien en zolang er gevaar voor infectie bestaat, verricht betrokkene geen werkzaamheden. De beslissing omtrent de vraag of er gevaar voor infectie bestaat respectievelijk of dit geweken is, kan NS opdragen aan een door haar aan te wijzen arts. 9.3 Verwonding door derden 1 Als de arbeidsongeschiktheid van een medewerker door derden is veroorzaakt, is betrokken medewerker verplicht dit te melden aan de bedrijfsarts en aan personeelszaken. NS beziet of verhaal van loonschade mogelijk is. 2 Is er sprake van een ongeval, dan moet, ook als geen gegevens van de veroorzakende partij bekend zijn, zo spoedig mogelijk aangifte worden gedaan bij de politie met verzoek proces-verbaal op te maken. Is bij het ongeval geen politie aanwezig geweest, dan moet betrokkene, zo enigszins mogelijk, zelf trachten de identiteit van de tegenpartij en namen van getuigen vast te stellen. 12 Gedragscode NS

14 10 Medisch onderzoek 10.1 De medewerker moet zich onderwerpen aan elk medisch onderzoek waaronder mede verstaan wordt iedere keuring en aan alle maatregelen, van welke aard ook, ten dienste van een onderzoek indien de door NS daarvoor aangewezen arts dat nodig acht De uitslag van een keuring wordt de medewerker zo spoedig mogelijk meegedeeld De kosten van vorenbedoelde keuring en maatregelen zijn voor rekening van NS De door NS aangewezen arts heeft het recht een medewerker uit te sluiten van het verrichten van werkzaamheden waarbij diens eigen veiligheid, die van het verkeer of van derden rechtstreeks is betrokken. 13

15 11 Voorstellen tot verbeteringen in het bedrijf 11.1 Voorstellen van medewerkers tot het aanbrengen van verbeteringen in het bedrijf kunnen met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier rechtstreeks of via de leidinggevende aan de Directie worden gezonden. Medewerkers kunnen zich ook via tot de ideeënbus NS Topidee wenden Indien een medewerker meent dat zijn idee later alsnog werd verwezenlijkt, kan hij verzoeken het reeds afgedane voorstel alsnog in behandeling te nemen en eventueel te honoreren Medewerker is bevoegd wensen en bezwaren over zijn individuele belangen schriftelijk of mondeling aan de orde te stellen bij zijn naast hogere leidinggevende. De naast hogere leidinggevende zal een overleg voeren met de medewerker over de voorgelegde materie. 14 Gedragscode NS

16 12 Kennisgeving van processen-verbaal en oproepen voor activiteiten die afwezigheid bij de normale werkzaamheden tot gevolg hebben 12.1 Handelwijze bij rechtszaken waarin NS en/of medewerkers zijn betrokken 1 Medewerkers, tegen wie proces-verbaal is opgemaakt terzake van een misdrijf of overtreding waarbij NS direct of indirect is betrokken, moeten daarvan onmiddellijk kennis geven aan hun leidinggevende. 2 Medewerkers, die in zaken waarbij NS direct of indirect is betrokken een oproep ontvangen om voor een rechter te verschijnen, moeten deze oproep onmiddellijk aan hun leidinggevende voorleggen. 3 In voorkomende gevallen zal de leidinggevende dit melden c.q. inlichtingen inwinnen bij de concernstaf Algemene en Juridische Zaken van NS. 4 Indien een medewerker tegen wie bij strafrechtelijke vervolging vonnis is gewezen daartoe van zijn leidinggevende opdracht ontvangt, moet hij bij de griffier van de rechtbank een authentiek afschrift van dat vonnis vragen. Hetzelfde geldt voor het vragen van een afschrift van het arrest wanneer de zaak in hoger beroep is behandeld Inlichten van de leidinggevende over diverse oproepen Een medewerker die een oproep ontvangt om aanwezig te zijn op de zitting van het scheidsgerecht, voor opkomst in militaire dienst, voor een andere activiteit die afwezigheid uit de normale dienst ten gevolge zal hebben, moet deze onmiddellijk aan zijn leidinggevende ter kennisneming voorleggen. 15

17 13 Slotbepalingen 13.1 Op wijziging dan wel intrekking van dit reglement is artikel 27 van de Wet Op de Ondernemingsraden van toepassing Het niet naleven van deze Gedragscode kan leiden tot passende maatregelen Dit reglement kan worden aangehaald als NS Gedragscode. 16 Gedragscode NS

18 Bijlagen 1 Bedrijfsspecifieke regelingen 18 NS Reizigers NedTrain NS Stations NS Internationaal NS Vastgoed 2 Klokkenluidersregeling 20 3 Business Control Incidents regeling 24 17

19 Bijlage 1 Bedrijfsspecifieke regelingen Bij de verschillende NS-bedrijven blijven na invoering van de Gedragscode NS enkele bedrijfsspecifieke regelingen bestaan. Aanpassingen hierin zullen in het desbetreffende bedrijf met hun overlegorgaan besproken worden. De bedrijven die niet genoemd zijn kennen op dit moment geen bedrijfsspecifieke regelingen. De stand per 1 mei 2005 van bedrijfsspecifieke artikelen die in stand blijven is: (bij sommige bedrijfsonderdelen zijn specifieke regelingen nog onderwerp van overleg met een medezeggenschapsorgaan, de lijst kan mede daarom nog wijzigen). NS Reizigers 4.4 (Zonne)brillen in de veiligheidsdienst 1 Werknemers belast met veiligheidsdienst mogen bij het verrichten van die dienst geen bril dragen waarvan de glazen niet zijn voorgeschreven dan wel zijn goedgekeurd door de arbodienst van NSR. 2 Zonnebrillen met corrigerende glazen mogen door werknemers belast met veiligheidsdienst alleen worden gedragen als de sterkte van deze glazen overeenkomt met de sterkte van de glazen van de gewone bril. 4.5 Bloedtransfusie en veiligheidsdienst 1 Bloeddonoren dienen, bij het kiezen van een tijdstip voor het afstaan van bloed, rekening te houden met de opgedragen veiligheidsdienst. NedTrain Relaties op het werk Het ontstaan van intieme relaties tussen medewerkers van een zelfde afdeling / in een zelfde werkomgeving kan tot verstoring van de werksfeer leiden. Indien (het verbreken van) zo n relatie in de ogen van de leidinggevende tot een aantoonbare verstoring van de werksfeer leidt, kan overplaatsing van één van de betrokkenen onvermijdelijk zijn. NS Stations Fraudebeleid: uitgangspunten en interne richtlijnen voor fraudepreventie. Regeling klachtenbehandeling NS Stations met betrekking tot ongewenste omgangsvormen. 18 Gedragscode NS

20 NS Internationaal Volgt NS Reizigers. NS Vastgoed Algemene NEPROM gedragscode. NEPROM gedragscode NS Vastgoed. NVP Sollicitatiecode. 19

21 Bijlage 2 Klokkenluidersregeling NS acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in het NS bedrijfsonderdeel waarin zij werkzaam zijn of een ander NS bedrijfsonderdeel. De NS regeling inzake het omgaan met vermoedens van een misstand, die zijn gebaseerd op de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid, tref je hieronder, aan. Definities Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: de vennootschap: de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Spoorwegen en al haar (klein-) dochterbedrijven; de werknemer: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de vennootschap; de voorzitter van de Directie: de voorzitter van de Directie van de vennootschap; de voorzitter van de Raad van Commissarissen: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap; leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer; vertrouwenspersoon: de Directiesecretaris van de vennootschap; de Commissie Klachtenbehandeling: de commissie die door de voorzitter van de Directie is ingesteld om als zodanig voor de vennootschap te fungeren; een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming, ondermeer in verband met: a een (dreigend) strafbaar feit; b een (dreigende) schending van wet- en regelgeving; c een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van ondermeer publieke organen; d een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of: e (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die NS schade kunnen toebrengen. Procedure Artikel 2. 1 Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3 lid 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leiding- 20 Gedragscode NS 20

22 gevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende. 2 De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling een afschrift van de vastlegging ontvangt. 3 De voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. 4 Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand door de Commissie Klachtenbehandeling, gestart. 5 De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar groepsmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is. 6 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen Artikel 3. 1 De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 1, indien: a hij het niet eens is met het standpunt of de verlengingstermijn voor behandeling als bedoeld in artikel 3; 21

23 b het vermoeden van een misstand een lid van de Commissie Klachtenbehandeling betreft, of: c sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid. 2 Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder c doet zich voor, indien sprake is van a acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; b een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; c een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen; d een wettelijke plicht tot direct extern melden. 3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. 4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. 5 Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart. 6 De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar bedrijfsonderdelen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is. 7 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. 22 Gedragscode NS

24 Rechtsbescherming Artikel 4. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Inwerkingtreding Artikel 5. Deze regeling treedt in werking op 1 juli

25 Bijlage 3 Business Control Incidents regeling De regeling is te vinden op insite onder: Organisatie/F&A/reporting manual/deel s. 24 Gedragscode NS

26

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk 2: Interne procedure Hoofdstuk 3: Melding aan de Commissie Klokkenluiders Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Van Doorkiesnummer Aan. E-mail Kopie aan. Blad 1/5 - Klokkenluiderregeling Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: medewerker: degene die al

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek december 2007, Colofon In opdracht van: directie Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang dat medewerkers

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland N.B. Deze regeling is afgeleid van de regeling Klokkenluiden in het VO van september 2008 Preambule De regeling inzake het omgaan met

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure KLOKKENLUIDERSREGELING Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp Juridische grondslag Het College van Bestuur van Stichting Surplus hecht veel waarde aan Good Governance: optimalisering

Nadere informatie

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012 Scalda Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda Versie: 5 november 2012 Voorgenomen Besluit College van Bestuur d.d. 13 november

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Hoofdstuk 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a) werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum: 25 juni 2007 Auteur(s): Anouk Vromans Versie: 1.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 25-6-2007 Opgesteld Jurist BCvB 1.0 25-6-2007 Vastgesteld RvT Datum 25-06-2007 Versie 1.0 Auteur Jurist BCvB

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Versie: V-7 Datum: 13-12-2007 1/7 PREAMBULE Het College van Bestuur van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten heeft in het kader van de Branchecode Hogescholen besloten een Klokkenluiderregeling

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding Klokkenluiderregeling NWO-werkgever Inleiding Voor NWO is integriteit in doen en laten een essentiële voorwaarde om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Een regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) een ernstige misstand CB09.083 AJH 15-04-2009 procedures Aventus\ versie 3.0 def. vastgesteld RvT 08-06-2009 (vervangt CB08.201)

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Als je werkt, breng je vaak meer tijd door met je collega s dan met je familie en vrienden. Alle reden dus om extra aandacht te besteden aan goede onderlinge verhoudingen en gedragingen

Nadere informatie

Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. verenigd in

Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. verenigd in Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg verenigd in Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2 Versie 1: Vastgesteld door Directeur / bestuurder op 31 januari 2007 Versie 2: Vastgesteld door Directeur / bestuurder op 13 oktober 2014 Ingestemd door Ondernemingsraad

Nadere informatie

IV 22 Klokkenluidersregeling

IV 22 Klokkenluidersregeling IV 22 Klokkenluidersregeling Inleiding Sinds 1 juli 2016 is het wettelijk verplicht dat alle werkgevers een zogeheten klokkenluidersregeling hebben in het bedrijf. Deze regeling maakt dat de werkgever

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Regeling melding onregelmatigheden TU/e

Regeling melding onregelmatigheden TU/e Regeling melding onregelmatigheden TU/e Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven vindt het wenselijk dat in het kader van corporate governance, de universiteit beschikt over een

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Integriteitscode (incl. klokkenluidersregeling)

Integriteitscode (incl. klokkenluidersregeling) WVH-nr: 3.1 Opsteller: Jeanette de Koning Proceseigenaar: Bas Molenaar Datum: februari 2009 Geautoriseerd door: MT+ Versie: 3 Datum vastgesteld: 10 februari 09 (MT+), in werking: 1 april 09 Bestemd voor:

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Regeling - omtrent omgaan met melden - Vermoeden Misstand of Onregelmatigheid

Regeling - omtrent omgaan met melden - Vermoeden Misstand of Onregelmatigheid Regeling - omtrent omgaan met melden - Vermoeden Misstand of Onregelmatigheid INHOUDSOPGAVE [naam Werkgever] Inhoud Inleiding... 2 INLEIDENDE BEPALINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 Artikel 2.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden

0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden 0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden ConceptkjhKlantcontactcenterGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Paragraaf 2.1 Paragraaf 2.2 Paragraaf

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Artikel 1 Doel DeltaWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Voorwoord Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat Stichting Humanitas aanspreekbaar

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 26 Uitgifte: 7 april 2016 Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen d.d. 22 maart 2016,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten, gelet

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid SDK kinderopvang

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid SDK kinderopvang Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid SDK kinderopvang Kwaliteit doen wij samen! Wat is het schokkend om ernstige berichten in de media te horen over misstanden bij kinderopvang

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling ZVH

Klokkenluidersregeling ZVH Klokkenluidersregeling ZVH Inleiding ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen. Dat is onze missie die we eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn we daarmee nog steeds

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling ROC West-Brabant

Klokkenluiderregeling ROC West-Brabant Informatie Als u vragen heeft over de regeling kunt u contact opnemen met de (staf)medewerker P&O van uw instituut. Inleiding Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van groot belang dat misstanden in organisaties

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Klokkenluiderregeling Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Augustus 2008 Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Definities 4 2. Algemene bepalingen 5 3. Interne procedure

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting De Hoven. Preambule

Klokkenluidersregeling Stichting De Hoven. Preambule Klokkenluidersregeling Stichting De Hoven Preambule Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat de zorgorganisatie

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

KLACHTENREGELING DELOITTE

KLACHTENREGELING DELOITTE Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum]

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] REGELING MELDEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] Regeling melden vermoeden

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement voor Klachtenbehandeling

Reglement voor Klachtenbehandeling Reglement voor Klachtenbehandeling Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 25 t/m 28 de Gedragscode van NOLOC, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Algemeen Artikel 1 Dit Reglement voor

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie