Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf"

Transcriptie

1 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV)

2 2

3 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg 8, 2805 BZ Gouda Postbus 332, 2800 AH Gouda Wilt u nog een exemplaar? Telefoon Fax Website Idee & uitvoering Vormgeving & drukwerk Advisering NBOV, Gouda Deltabach Grafimedia, Nieuw-Vennep Marsh Risk Consulting, Rotterdam Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: Weerstandsfonds voor de bakkerij Niets uit deze uitgave / productie mag worden verspreid, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de NBOV. NBOV Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

4 4 Inhoudsopgave 1 Introductie Waarom deze handleiding? Uitgangspunten Aannames Incidenten Communicatie 7 2 Levensbedreigende incidenten Ongeval / Onwel worden klant of medewerker Overval Brand Voedselveiligheid 17 3 Overige Incidenten Waterschade Stormschade Stroomuitval / -storing Inbraak Blikseminslag 27 4 Handreikingen voor een bedrijfsstilstand Bij stilstand van de bakkerij Bij stilstand van een winkel 30 5 Belangrijke personen en instanties 32

5 1. Introductie Als ondernemer kunt u helaas op onverwachte momenten worden geconfronteerd met incidenten en onverwachte (ernstige) gebeurtenissen zoals stroomuitval, overval, wateroverlast, stormschade of brand. Het gaat daarbij om situaties waarin overmacht een rol speelt, waarin u fysiek of emotioneel niets meer kunt. Ook de uitval van apparatuur op grote schaal veroorzaakt in dit soort situaties dikwijls veel ongemak, schade, frustratie en verdriet. 1.1 Waarom deze handleiding? Uit bezoeken die de NBOV bij ambachtelijke brood- en banketbakkers aflegt, komt regelmatig naar voren dat ondernemers behoefte hebben aan een praktisch hulpmiddel dat voor hen de eerste nood lenigt wanneer deze incidenten zich voordoen. Vandaar deze handleiding. Deze biedt handvatten bij de eerste handelingen die moeten worden verricht na onheil van buitenaf en helpt u als ondernemer te voorkomen dat u noodzakelijke handelingen (bijvoorbeeld consequenties voor medewerkers) en meldingen (bij o.a. politie of verzekeringsmaatschappijen) over het hoofd ziet als de nood het hoogst is. Paniek, gelatenheid, verdriet of verwardheid kunnen het noodzakelijke adequaat handelen ondermijnen en een praktische handleiding kan in dit soort situaties een belangrijke geheugensteun zijn. Op basis hiervan heeft de NBOV in samenwerking met Marsh deze incidentenhandleiding ontwikkeld die u als ondernemer kan ondersteunen in geval van serieuze incidenten (calamiteiten). Deze incidentenhandleiding beschrijft enkele mogelijke voorvallen en bijbehorende maatregelen die door u kunnen worden genomen. De handleiding is beschikbaar als naslagwerk en via de website van NBOV. Daarnaast bevat deze handleiding een incidentenkaart die acties beschrijft na het ontstaan van enkele ernstige en mogelijk levensbedreigende incidenten. Plaats deze kaart op een goed zichtbare plek in de bakkerij of winkel aan de muur. 5 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

6 6 1.2 Uitgangspunten Bij de totstandkoming van deze handleiding is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: De handleiding is bedoeld als een eerste hulp met tips voor momenten direct na een incident. Omdat iedere situatie op zich staat, kan de handleiding nooit volledig zijn. De handleiding is bedoeld om ondernemers bewust te maken van de risico s die zij lopen en deze risico s bespreekbaar te maken met medewerkers. De zorg naar mensen toe staat centraal. De NBOV kan nooit aansprakelijk worden gesteld. 1.3 Aannames Bij het opstellen van de handleiding zijn onderstaande aannames aangehouden: De bakkerij en / of winkel beschikt over een BHV-organisatie 1. De bakkerij en / of winkel beschikt over een deugdelijke verbanddoos 2. De bakkerij en / of winkel beschikt over brandblusapparatuur. Indien deze aannames niet aanwezig zijn binnen uw bedrijf, dan adviseren wij dat alsnog te regelen. * 1. Een BHV-organisatie bestaat normaliter uit een Hoofd-BHV (HBHV), Ploegleider (PL-BHV) en één of meer BHV-er(s). Deze personen beschikken onder meer over een geldig EHBO-diploma. Elk bedrijf is verplicht een BHV er in dienst te hebben. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan de uitvoering hiervan per bakkerij / winkel verschillen. 2. Controleer regelmatig de inhoud van de verbanddoos met het oog op volledigheid van de verbanddoos en de houdbaarheid van producten. De inhoud van de verbanddoos kan per bakkerij / winkel verschillen, afhankelijk van de wensen van de ondernemer. 1.4 Incidenten In de handleiding komen onderstaande incidenten aan bod: Bedrijfsongeval / Onwel worden van klant of medewerker; Overval; Brand; Voedselveiligheid (recall, het terugnemen van producten); Waterschade; Stormschade; Stroomuitval / storing; Blikseminslag; Inbraak.

7 In eerste instantie is in de handleiding onderscheid gemaakt tussen mogelijk levensbedreigende incidenten en incidenten waarbij veelal slechts materiële schade wordt toegebracht. Deze tweedeling is gebaseerd op gesprekken met ondernemers die hebben plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de behoeften op dit gebied. Als mogelijk levensbedreigende incidenten zijn gekwalificeerd: bedrijfsongeval / onwel worden, overval, brand en voedselveiligheid. Voor deze incidenten is naast de beschrijving in deze handleiding ook een incidentenkaart gemaakt voor in de bakkerij en/of winkel. Gezien de levensbedreigende gevolgen van deze vier incidenten worden deze kort en overzichtelijk uitgelicht in de vorm van een kaart. De overige incidenten, waarbij er veelal sprake zal zijn van materiële schade, worden in deze handleiding uiteengezet. Tevens worden bij deze incidenten enkele preventieve maatregelen benoemd om de kans op herhaling te voorkomen of de gevolgen van de incidenten te beperken. 1.5 Communicatie Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke incidenten en hoe hier mee om te gaan, dienen onderstaande stappen te worden gezet: Zorg dat het de ondernemer / leidinggevende kennis neemt van de handleiding en kaart. De ondernemer / leidinggevende dient op voorhand te weten wat te doen bij genoemde incidenten. Zorg dat de BHV-organisatie op de hoogte is van de handleiding en kaart. Zorg dat de leden van BHV-organisatie bekend zijn bij de medewerkers. Spreek intern af wie verantwoordelijkheid draagt bij een bepaalde calamiteit. Overleg intern in welke situaties de ondernemer / leidinggevende op de hoogte wenst te worden gesteld. Zorg dat de handleiding en kaart bekend zijn bij (nieuwe) medewerkers. Neem de handleiding en kaart periodiek door met medewerkers. Hang de kaart op een duidelijk zichtbare plaats. De handleiding en kaart dienen als aanvulling op bestaande procedures (BHV-plan, Arbo- convenant, VWA-richtlijnen, etc.). Zorg dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met medewerkers over de handelwijze en bevoegdheden bij incidenten. 7 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

8 8 2. Levensbedreigende incidenten 2.1 Ongeval / Onwel worden klant of medewerker Als ondernemer heeft u dagelijks met mensen te maken, zowel in de bakkerij als in de winkel. Wat kunt u doen als een ongeval zich voordoet? Hoe handelt u bij het onwel worden van een klant of medewerker? Onderstaand schema helpt u op weg. Ongeval / Onwel worden klant of medewerker Acties Tips Schat de (ernst van) de situatie in. Probeer - indien mogelijk - de oorzaak van het ongeval / onwel worden te achterhalen. Beweeg of verplaats een (mogelijk) ernstig gewond slachtoffer niet, behalve bij gevaar. Let op eigen veiligheid. Waarschuw BHV-organisatie en informeer deze over de ernst van de situatie. Zorg dat namen en contactgegevens van de leden van de BHV-organisatie intern bekend zijn. Waarschuw hulpdiensten afhankelijk van de ernst van de situatie (bel 112) of het interne alarmnummer. Breng indien de situatie geen spoed vraagt het slachtoffer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Zorg dat er iemand bij het slachtoffer blijft en houd deze aan de praat. Probeer betrokkenen gerust te stellen. Leg een bewusteloos slachtoffer in overleg met de BHV er in stabiele zijligging om verstikking te voorkomen. Bij onwel worden door medische conditie, volg dan adviezen van het slachtoffer op. Indien niet bekend, wacht op hulpdiensten en draag het slachtoffer over. Vraag - indien de klant of medewerker onwel is - of hij / zij mogelijk medicijnen bij zich heeft of deze op korte termijn kunnen worden gehaald of gebracht. Informeer de hulpdiensten over de situatie. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken over het op de hoogte stellen van de ondernemer / leidinggevende. Volg eventuele aanwijzingen van het de ondernemer / leidinggevende op.

9 Licht - indien nodig - naasten / nabestaanden van slachtoffer in over incident (in overleg met de ondernemer / leidinggevende). Zorg dat u als werkgever op voorhand over de contactgegevens van de naasten van elke werknemer beschikt. Regel nazorg voor klant of medewerker. Breng het slachtoffer naar het ziekenhuis of huis. Registreer het ongeval / onwel worden klant of medewerker. Alle ongevallen die tot meer dan drie dagen ziekteverzuim leiden, dient de werkgever te registreren. De wijze van registreren wordt aan de werkgever zelf overgelaten. Waarschuw in geval van blijvend letsel bij een medewerker de Arbeidsinspectie (AI). Meldingsplichtige arbeidsongevallen moet een werkgever direct aan de Arbeidsinspectie (AI) melden. Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan deze een boete van maximaal krijgen. Waarschuw - indien nodig - de verzekeringsmaatschappij. Licht de verzekeraar in over het ongeval / onwel worden klant of medewerker. Neem bij vragen contact op met de NBOV. Bij vragen kan te allen tijde contact opgenomen worden met de NBOV. Overige tips en preventieve maatregelen Zorg voor voldoende opleiding en training van medewerkers. Zorg dat apparaten en machines die worden gebruikt in de bakkerij goed beveiligd en onderhouden zijn, zodat incidenten zich minder snel voor kunnen doen. Plaats een goed leesbare instructie bij de installatie met enkele korte adviezen ten aanzien van de veiligheid. Instrueer medewerkers zodat zij te allen tijde zorgvuldig en voorzichtig te werk kunnen gaan. Besteed hieraan bijvoorbeeld eens aandacht tijdens een werkoverleg. Arbeids- of bedrijfsongeval Een arbeids- of bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Ongevallen die op weg naar en van het werk gebeuren, zijn geen meldingsplichtige arbeidsongevallen. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen (geen poliklinische behandeling) of overlijdt. De Arbeidsinspectie zal doorgaans zo snel mogelijk na de melding een onderzoek instellen naar het ongeval. Omdat een inspecteur de situatie ter plaatse moet kunnen beoordelen, is het van belang dat de ongevalsituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft. 9 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

10 Overval Het aantal overvallen binnen het midden- en kleinbedrijf blijft toenemen. Ook u kunt hier als ondernemer helaas mee te maken krijgen. Hieronder leest u welke acties u kunt ondernemen. Overval Acties Tips Blijf rustig. Probeer daarnaast ook de omgeving te kalmeren. Volg de bevelen van de overvaller(s) snel en kalm op. Verzet u niet tegen de overvaller(s) en lieg niet. Hierdoor kan / kunnen de overvaller(s) agressief worden. Overhandig het gevraagde geld en / of goederen aan de overvaller(s). Doe wat de overvaller(s) van u eist / eisen. Het gaat in de eerste plaats om uw eigen veiligheid en die van uw medewerkers en omstanders. Neem daarom geen onnodige risico s om de overvaller te overmeesteren. Dit is een taak van de politie. Probeer - indien aanwezig - onopvallend het overvalalarm te activeren of alarm te slaan. Doe dit alleen als u zeker weet dat de overvaller(s) het niet ziet / zien. Onthoud de kenmerken van de overvaller(s). Let hierbij met name op lengte, geslacht, huidskleur, kleding (bril, pet, etc.), leeftijd, postuur, haardracht / kleur. Luister daarnaast naar o.a. taalgebruik, dialect, namen om de politie een zo goed mogelijk signalement te kunnen geven. Onthoud de vluchtrichting van de overvaller. Ga niet zelf achter de overvaller aan! Let ook op met welk vervoermiddel de overvaller vlucht (merk, kenteken, kleur, etc.). Waarschuw de politie (bel 112) of bel het interne alarmnummer en beschrijf rustig de situatie. Ook kan het overvalalarm worden geactiveerd als het daarvoor niet mogelijk was. Houd - indien mogelijk - de telefoonlijn vrij. Verzoek klanten en / of medewerkers de winkel en / of bakkerij te verlaten en sluit de winkel / bakkerij. Zorg ervoor dat de sporen van de overval niet worden uitgewist. Raak niets aan, sluit ramen en deuren en laat geen klanten binnen. Onthoud wat de overvaller(s) heeft / hebben aangeraakt.

11 Informeer de politie ter plaatse over de situatie en draag de regie over. Laat iemand de politie buiten opwachten. Verzoek getuigen een verklaring af te geven aan de politie of noteer hun naam en telefoonnummer. Laat getuigen zo snel mogelijk opschrijven wat zij hebben gezien. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken over het op de hoogte stellen van de ondernemer / leidinggevende. Volg eventuele aanwijzingen van de ondernemer / leidinggevende op. Laat via het bedrijf contact opnemen met slachtofferhulp voor de overvallen medewerker. Als gevolg van de overval kunnen bij het slachtoffer klachten of symptomen opspelen als angst, woede, schuldgevoelens, etc. Probeer het slachtoffer hierbij te ondersteunen. Toon bovendien begrip voor het gedrag van het slachtoffer. Zorg voor een goede opvang van het slachtoffer. Schakel - indien nodig - professionele hulp (bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk) in. Waarschuw de verzekeringsmaatschappij. Licht de verzekeraar in over de overval. Inventariseer de waarde van het geld en / of goederen die de overvaller(s) buit heeft / hebben gemaakt. Geef dit vervolgens door aan de verzekeraar. Neem bij vragen contact op met de NBOV. Bij vragen kan te allen tijde contact opgenomen worden met de NBOV. Overige tips en preventieve maatregelen De RAAK-formule De politie past tijdens een overval de RAAK-formule toe: Rustig blijven. Accepteer de situatie. Afgeven van wat er wordt gevraagd. Kijk, als het kan, goed naar de overvaller(s). 11 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

12 12 Kasgeld en buitbeperking Laat de kassa niet onnodig open staan. Voorkom dat een overvaller eenvoudig bij de kassa kan komen (hoge toonbank, afschermkap voor de kassalade, etc.). Zorg dat er geen zicht is op de hoeveelheid geld in de kassa. Stop een overvalpakket in de kassa (bankbiljetten waarvan de nummers zijn genoteerd). Room overtollig geld af (bij voorkeur een kluis met inwerpgleuf bij de kassa). Stimuleer pinbetalingen. Tel kasgeld bij voorkeur in een afgesloten ruimte buiten het zicht van klanten (bij voorkeur indien de winkel is gesloten en op variabele tijden). Opening en sluiting van de winkel / bakkerij Sluit de winkel / bakkerij op tijd en controleer of alle klanten en medewerkers het pand hebben verlaten. Controleer het pand (onder meer op geprepareerde of geforceerde ramen en deuren). Let op verdachte personen, voertuigen en/of omstandigheden. Zorg voor voldoende verlichting buiten het pand. Let op donkere of onoverzichtelijke punten. Sleutelbeheer Breng een beperkt aantal sleutels in omloop en noteer welke medewerkers over een sleutel beschikken (stel een sleutelplan op). Informeer regelmatig bij medewerkers of zij hun sleutel nog hebben. Laat geen sleutel of cijfercombinatie van de kluis in het pand achter. Leg sleutels op een vaste plaats, zodat medewerkers ze bij dreiging met geweld kunnen vinden. Neem sleutels van vertrekkende medewerkers in. Opbrengst Breng na sluitingstijd de dagopbrengst niet meer naar de bank. Neem de dagopbrengst nooit mee naar huis. Overweeg een professionele geldtransporteur in de arm te nemen (deel deze mogelijk met een collega). Indien u zelf in het transport voorziet, doe dat bij voorkeur onopvallend en overdag, op onregelmatige tijden, met twee personen, met een auto voorzien van communicatieapparatuur, op wisselende routes, tijden en dagen en gebruik daarvoor speciale transportkoffers, cassettes of etuis die met loodjes zijn verzegeld. Deel geen informatie over aanstaande waardetransporten met buitenstaanders. Check voorafgaand aan de cassettestorting of de omgeving veilig is. Parkeer de auto zo dicht mogelijk bij de nachtkluis. Plaats de cassette zo snel mogelijk in de kluis. Breek indien de sleutel moeilijk in het slot gaat de cassettestorting af.

13 Medewerkers Stel duidelijke interne regels op (maatregelen en procedures). Laat nieuwe medewerkers onderzoeken. Deel informatie over verdachte situaties met overige medewerkers. Zorg dat er voldoende medewerkers op de juiste plaats zijn. Licht parttimers, invalkrachten en nieuwe medewerkers in over bestaande regels. Laat medewerkers - indien mogelijk - een overvaltraining volgen. Klanten Let op rondhangende klanten. Let op mensen die belangstelling hebben voor de beveiligingsmaatregelen. Overig Plaats zowel binnen als buiten uw winkel op strategische plaatsen camera s. U kunt dan (op afstand) meekijken. Daarnaast worden de beelden voor langere tijd geregistreerd. Deze kunnen bij een overval aan de politie worden overhandigd. Plaats op de deurpost van de entreedeur op een hoogte van 1,80 meter een markering. Zo kan aan de politie worden aangegeven wat ongeveer de lengte van de overvaller is. Denk bij een overval altijd aan de RAAKformule 13 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

14 Brand Een brand kan uw onderneming grote schade toebrengen. Het is dan ook van groot belang dat u als ondernemer maatregelen treft die helpen brand te voorkomen en die in geval van een calamiteit zorgen voor het beheersen van de brand en het beperken van de gevolgen. Brand Acties Tips Activeer - indien aanwezig - het brandalarm en waarschuw de BHV-organisatie. Bel de brandweer (bel 112) of het interne alarmnummer. Waarschuw medewerkers eventueel persoonlijk. Sluit waar mogelijk ramen en deuren om de aanvoer van zuurstof af te sluiten. Schakel - indien mogelijk - apparatuur uit. Schat de omvang van de brand in en probeer - indien mogelijk - de brand te blussen. Tracht alleen in geval van een kleine brand de brand zelf te blussen met kleine blusmiddelen. Ga -indien u de brand niet direct (binnen 2 minuten) onder controle krijgt- over tot evacuatie. Ga in geval van een grote brand direct over tot evacuatie van de winkel / bakkerij. Evacueer de in de winkel en/of bakkerij aanwezige medewerkers en/of klanten. Verzoek klanten en/of medewerkers de winkel / bakkerij te verlaten. Maak hierbij gebruik van vluchtwegen en (nood) uitgang. Gebruik geen liften! Ga naar het vooraf afgesproken verzamelpunt en registreer de aanwezigen. Inventariseer of alle klanten en/of medewerkers de winkel en / of bakkerij hebben verlaten. Verlaat het verzamelpunt pas nadat u zich bij de BHV-organisatie heeft afgemeld. Zorg dat BHV-organisatie over een lijst beschikt met alle medewerkers zodat snel kan worden vastgesteld of iedereen op de verzamelplaats is gearriveerd. Informeer de brandweer ter plaatse over de locatie en de omvang van de brand en de status van de evacuatie. Waarschuw de brandweer indien zich nog iemand in het pand bevindt. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken over het op de hoogte stellen van de ondernemer / leidinggevende. Volg eventuele aanwijzingen van de ondernemer / leidinggevende op.

15 Waarschuw - indien nodig - de verhuurder van het pand. Indien het pand wordt gehuurd dient de verhuurder van het pand over de brand te worden geïnformeerd. Waarschuw de verzekeringsmaatschappij. Licht de verzekeraar in over de brand. Maak -indien mogelijk - foto s van de schade. Neem bij vragen contact op met de NBOV. Bij vragen kan te allen tijde contact worden opgenomen met de NBOV. Overige tips en preventieve maatregelen Zie toe op orde en netheid op de werkvloer. Door minder goede orde en netheid zal de kans op het ontstaan van een brand aanzienlijk toenemen, terwijl een éénmaal ontstane brand zich sneller kan uitbreiden. Zorg dat brandbare materialen (papier, karton, plastic, etc.) niet in het pand rondslingeren, maar in de daarvoor bestemde containers worden geplaatst. Zorg dat containers buiten het pand zijn afgesloten en - indien mogelijk minimaal 10 meter van de gevel van het pand met een slot zijn vastgezet. Brand in een container als gevolg van broei of vandalisme kan daardoor minder makkelijk overslaan naar het pand. Let op eventuele brandbare materialen naast het pand. Houd ook de omgeving van het pand in de gaten met oog op brandstichting (bijvoorbeeld spelende kinderen). Verwijder deze materialen of zorg voor voldoende afstand tussen mogelijk brandbare materialen en het pand. Zorg voor een rookbeleid en de aanwezigheid van metalen asbakken. Bij voorkeur niet roken op de werkvloer. Attendeer rokers erop dat onder geen beding smeulende sigaretten in afvalbakken mogen worden gegooid. Zorg voor periodieke controle van elektrische installaties en apparaten om het risico van bijvoorbeeld kortsluiting te beperken. Sla geen goederen of materialen op in ruimten die zijn bestemd voor technische installaties, meterkast, CV, etc. Maak geen of zo min mogelijk gebruik van verlengsnoeren en verdeeldozen. Zorg voor voldoende ventilatie van elektrische installaties en apparaten. Zorg dat elektrische installaties en apparaten stofvrij zijn. Oefen minimaal 1x per jaar een ontruiming van het pand en zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van de verzamelplaats buiten het pand. Laat regelmatig de staat van gas- en elektriciteitsleidingen in het pand controleren. Breng rookmelders in het pand aan. Plaats blusmiddelen op plaatsen die gemakkelijk bereikbaar zijn. Zorg ervoor dat de blusmiddelen vrij toegankelijk zijn, plaats geen goederen of materialen voor de blusmiddelen. Zorg tevens voor een goede plaatsaanduiding van de blusmiddelen. Let ook op de periodieke controle van de blusmiddelen. 15 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

16 16 Plaats blusmiddelen niet op de vloer i.v.m. omvallen en de gevolgen hiervan. Zorg voor een vluchtroute en een duidelijke aanduiding daarvan. Zorg dat de vluchtroute altijd vrij is van obstakels. Gebruik bij brandgevaarlijke werkzaamheden het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden. Zorg ervoor dat plafondplaten altijd zijn gesloten. Door een opening kan rook zich bij een brand eenvoudig tussen het vaste en het systeemplafond door het pand verspreiden. De aanwezige rookmelders worden dan pas (te) laat geactiveerd. Let op verborgen schade aan apparatuur, producten, etc. zoals rook- of waterschade. Geef bij twijfel over de bruikbaarheid van de apparatuur, producten, etc. deze op aan de verzekeraar. Wat te doen bij brandwonden Koel brandwonden tenminste 10 minuten met bij voorkeur lauw stromend water: koel alleen de brandwonden; bescherm het slachtoffer verder tegen afkoeling; smeer niets op de wond; dek brandwonden steriel of zo schoon mogelijk af. Bezoek een arts bij: blaren; ernstige brandwonden; brandwonden op het gezicht, gewrichten, handen, voeten en geslachtsorganen; brandwonden door elektriciteit of chemische stoffen (neem in geval van brandwonden door chemische stoffen een productinformatieblad mee naar de arts); bij inademing van rook/hete gassen. Houd 1x per jaar een brandoefening

17 2.4 Voedselveiligheid Dagelijks bent u als bakkerondernemer bezig met het maken van mooie en lekkere producten van zeer goede kwaliteit. Het kan echter gebeuren dat een klant een klacht heeft over één van uw producten. Wat kunt u dan doen? Welke acties kunt u ondernemen? Voedselveiligheid Acties Tips Luister rustig en aandachtig naar de klacht van de klant. Laat de klant uitspreken en blijf hem of haar aankijken. Noteer de aard van de klacht en naam en telefoonnummer van de klant. Noteer eveneens de datum van de klacht. Geef aan dat de klacht in behandeling wordt genomen en kom hierop later terug. Neem zowel de klant als de klacht serieus. Stel een onderzoek in naar de klacht van de klant. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Breng afhankelijk van intern gemaakte afspraken de ondernemer / leidinggevende op de hoogte van de situatie. Volg eventuele aanwijzingen van ondernemer / leidinggevende op. Inventariseer of er sprake is van een (mogelijk) onveilig product. Indien iemand door het product gewond is geraakt of het product andere producten heeft beschadigd, wordt het product als onveilig beschouwd, ook wanneer het product normaal of volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt. Inventariseer of het onveilige product kan leiden tot merk- en / of letselschade. Merkschade is afbreuk in de garantie of het vertrouwen van het merk bij de consument Onder letselschade wordt schade als gevolg van enige verwonding verstaan. Ga na of er wettelijke overtredingen zijn begaan. Bakkerijen dienen zich aan diverse algemene en specifieke Europese en Nederlandse wetten en regels te houden. Belangrijke wet- en regelgeving m.b.t. de bereiding en behandeling van levensmiddelen betreffen onder meer Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen, Verordening (EG) 852/2004, en Verordening (EG) 2073/2005. Deze wetgeving is vermeld in de Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij. 17 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

18 18 Voedselveiligheid Vervolgacties Acties Tips Haal het product uit de markt (recall) wanneer een onveilig product kan leiden tot merkschade, letselschade of wanneer er wettelijke overtredingen zijn begaan. Stel tevens toeleveranciers op de hoogte van het onveilige product. Informeer overige medewerkers over de recall. Licht de overige medewerkers in over de (op handen zijnde) product recall. Zet de productie / verkoop van het onveilige product stil. Stel een formulier op waarin specifieke productgegevens opgenomen zijn over het uit de handel te nemen product. Stuur dit formulier vervolgens naar de betrokken vestigingen. Waarschuw - indien nodig - de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Neem bij een onveilig product direct telefonisch contact op met de VWA. Waarschuw indien nodig consumenten / klanten. Zorg dat er een publiekswaarschuwing wordt opgenomen in bijvoorbeeld een lokaal dagblad waarin onder meer een beschrijving van het product en de aard van het probleem wordt vermeld. Inventariseer de omvang van de aan consumenten / klanten geleverde onveilige producten. Stel daarnaast ook gegevens als de datum van levering vast. Controleer de producten die nog op voorraad zijn. Stel vast of de producten die nog op voorraad zijn met hetzelfde probleem kampen. Neem bij vragen contact op met de NBOV. Bij vragen kan te allen tijde contact worden opgenomen met de NBOV.

19 Overige tips en preventieve maatregelen Zorg dat medewerkers regelmatig met zeep of desinfecteermiddel hun handen wassen en gebruikmaken van wegwerphanddoeken. Instrueer medewerkers in de bakkerij eventueel latex handschoenen te dragen. Voorzie dat de koeling in de bakkerij regelmatig wordt gecontroleerd door een erkend bedrijf. Let op de houdbaarheidsdatum van producten en gebruik deze niet meer wanneer de houdbaarheidsdatum is overschreden. Volg tevens gegeven bewaaradviezen op. Voorkom dat de producten bederven door deze zo goed mogelijk te koelen en producten kort te bewaren. Zorg daarnaast dat producten goed afgesloten worden bewaard. Zorg dat gerei en apparatuur in de winkel en bakkerij na gebruik goed worden schoongemaakt. Voorkom kruisbesmetting door mogelijk vuile en rauwe producten te scheiden van schone en bereide producten. Let goed op de versheid en kwaliteit van bijvoorbeeld eieren. Zorg dat de winkel en bakkerij goed droog zijn. Op deze wijze kan worden voorkomen dat ziekteverwekkers zich snel vermenigvuldigen. Bewaar afval buiten de winkel en bakkerij en sluit de afvalbak goed af. Laat moeilijk schoon te maken gerei voor de afwas weken in een handwarm sopje. Berg dit bovendien pas op als ze goed droog zijn. Neem nooit risico met de voedselveiligheid. Beschouw producten als afgeschreven bij twijfel over de bruikbaarheid als gevolg van rookschade, water-overlast of stroomuitval. Geef deze in dat geval op aan de verzekering. Haal bij twijfel een product uit de verkoop 19 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

20 20 3. OVERIGE INCIDENTEN 3.1 Waterschade Een langdurige regenbui, overstroming, verstopping in de dakgoot of gesprongen waterleiding kan binnen uw onderneming voor flinke waterschade zorgen. Wat kunt u doen als u hiermee te maken krijgt? Waterschade Acties Tips Sluit - indien nodig - de watertoevoer af. Sluit de hoofdaanvoerleiding af. Lokaliseer vervolgens de bron (gesprongen waterleiding, lekkende verwarming, etc.). Sluit - indien mogelijk - de elektriciteit af. Probeer mogelijke kortsluiting te voorkomen. Probeer - indien mogelijk - computers en andere draagbare apparatuur en belangrijke bestanden te redden. Breng deze vervolgens onder in een droge, afsluitbare ruimte. Waarschuw - indien nodig - de installateur / systeembeheerder. Zorg dat het probleem zo snel mogelijk wordt verholpen en de voorzieningen weer in goede orde worden hersteld. Neem bij kortsluiting tevens contact op met de installateur / systeembeheerder. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken over het op de hoogte stellen van de ondernemer / leidinggevende. Volg eventuele instructies van de ondernemer / leidinggevende op. Informeer aangrenzende panden. Stel aangrenzende panden op de hoogte van de waterschade. Zet - indien nodig - de getroffen ruimtes af (bijvoorbeeld met roodwitte markeringstape). Zorg dat klanten en medewerkers geen toegang hebben tot de getroffen ruimten. Probeer - indien nodig - ondergelopen ruimten leeg te pompen. Schakel hierbij - indien nodig - hulp van de brandweer in. Waarschuw de verzekeringsmaatschappij. Licht de verzekeraar in over de schade. Neem - indien mogelijk - foto s van de schade.

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Veilig in de winkel 1

Veilig in de winkel 1 Veilig in de winkel 1 Inleiding Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel wordt geschat op jaarlijks 1 miljard. Bovendien nemen geweld en agressie in de winkel toe. Gelukkig

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden w w w. v e i l i g h e i d s w i j z e r. n l Studenten Hogeschool Utrecht doen regelmatig lezersonderzoeken Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden De Veiligheidswijzer heeft als doel bewoners van

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Het betere werk vind je bij

Het betere werk vind je bij Het betere werk vind je bij INHOUDSOPgAvE HOOFDSTUK 1 Wat maakt werken in de supermarkt leuk? HOOFDSTUK 2 Waarom werken bij Coop? HOOFDSTUK 3 Jouw besluit: je gaat werken bij Coop! HOOFDSTUK 4 Welkom in

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt 20 columns vol inspiratie voor ondernemers Interpolis, 2015 Inhoud Voorwoord 5 Voorkom dat je failliet gaat door een foutje in je product 6 Milieuaansprakelijkheid

Nadere informatie