DALING ONGEVALLEN STAGNEERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DALING ONGEVALLEN STAGNEERT"

Transcriptie

1 ANALYSE VCA INCIDENT DATABASE ONGEVALFREQUENTIE DALING ONGEVALLEN STAGNEERT Juni 2013

2 Voorwoord Veilig (kunnen) werken is van groot belang! De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) en het Centraal College van deskundigen VCA benadrukken dit bijna dagelijks. Veilig werken is natuurlijk van groot belang voor de operationele medewerkers, maar ook voor hun werkgevers en voor de opdrachtgevers. Immers, ieder ongeval is er een te veel! VGM Checklist Aannemers VCA is inmiddels een beproefd systeem, heeft zijn nut bewezen en zal dat nog vele jaren doen. Tijdens door de SSVV georganiseerde congressen Dag van het Veilig Werken in de afgelopen twee jaar werd hieraan veel aandacht besteed. De filmpjes in het kader van het VCA Report over belangrijke aspecten die de veiligheid kunnen bevorderen, worden vele duizenden malen bekeken, vooral ook tijdens toolbox meetings. De filmpjes zijn te vinden op de website van VCA: Is vanaf 1998 de ongevalfrequentie bij VCA gecertificeerde bedrijven met een factor 3 afgenomen, de laatste jaren stagneert de daling van het aantal ongevallen. Dit komt overigens overeen met de trends in Europa. Analyse: Bert Zandvoort Eindredactie: Bernard van Lammeren Opmaak: ProVorma Het is in ons aller belang om kritisch en alert te blijven en daar waar mogelijk VCA te verbeteren om het aantal ongevallen op het werk verder te verlagen. Dit zal ook een belangrijk aandachtspunt vormen bij de volgende inhoudelijke herziening van de VCA. In het licht van het voorgaande is het zeker teleurstellend dat de certificatie-instellingen (CI s) nog steeds een behoorlijk gedeelte van alle relevante data niet, onnauwkeurig of foutief hebben ingevuld. Onlangs is een overleg met alle betrokken partijen gestart over de mogelijkheid om te komen tot een methode waardoor het aantal onjuistheden en slordigheden van die betrokken partijen sterk wordt teruggebracht. Van ontwikkelingen ter zake houden wij u op de hoogte. Daarnaast doen wij weer een dringend beroep op alle CI s om meer aandacht te besteden aan de correctheid van de te verstrekken data. 2013, Reijseger to the point Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN: Tot slot willen wij met name Bert Zandvoort bedanken die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze publicatie door de grote hoeveelheid gegevens te vervatten in overzichtelijke en goed interpreteerbare tabellen en grafieken. Eugène Hillen, directeur van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Ton Jeen, voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCVD-VCA) VOORWOORD 2 3

3 inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Conclusies en bevindingen 7 3. Periode van onderzoek, kwaliteit van de gegevens 8 4. Certificaten naar land van herkomst bedrijf 9 5. Certificaattypes naar bedrijfsgrootte Ongevalfrequentie Aard van het bedrijf, NACE-code Overzicht per branchecluster De VCA-cijfers afgezet tegen andere bronnen 25 INHOUDSOPGAVE 4 5

4 1. Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de gegevens in de VCA-database die de certificatie-instellingen (CI s) jaarlijks aanleveren in het kader van de vereiste rapportage. Voor deze analyse zijn de actuele gegevens in de database per 26 november 2012 gebruikt. Voor de analyse van de ongevalfrequentie zijn alleen de gegevens van in Nederland gevestigde VCA-bedrijven gebruikt. 2. Conclusies en bevindingen Ongevalfrequentie of IF ( injury frequency ) staat voor het aantal verzuimongevallen of ongevallen met dodelijke afloop per 1 miljoen gewerkte uren. In onze vorige analyse, die in maart 2011 verscheen, bleek dat de ongevalfrequentie bij VCA-gecertificeerde bedrijven waarvan de gegevens in de VCA-database worden verzameld tussen 2005 en 2008 met 17 procent was gedaald. Over de hele periode sinds 1998, het jaar waarin de registratie in het kader van VCA begon, was bij deze bedrijven zelfs sprake van een cumulatieve daling met een factor drie. Over de periode moeten we vaststellen dat de ongevalfrequentie bij VCAbedrijven is gestabiliseerd rond 7,6. In tegenstelling tot rapportages over voorgaande jaren is de frequentie dus niet verder gedaald. Een verklaring hiervoor valt uit de cijfers niet rechtstreeks af te leiden. Hoe de ongevalfrequentie bij VCA-bedrijven zich verhoudt tot het Nederlandse gemiddelde laat zich door een gebrekkige vergelijkbaarheid van gegevens niet nauwkeurig vaststellen. Onder begeleiding van het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Nederlandse norm voor registratie. Daarbij wil men aansluiten op de Europese statistische verordening rond bedrijfsongevallen. Ondertussen is het wel vermeldenswaard dat het beeld van een stagnerende trend overeenstemt met Eurostat-cijfers over het aantal mensen (per 1000 werknemers) dat jaarlijks betrokken is bij een arbeidsongeval met letsel en verzuim. Dat zijn er in Nederland 31 en dat aantal is, na een jarenlange daling, vanaf 2005 gestabiliseerd (Actieplan Arbeidsveiligheid, ministerie van SZW, 2010). In de sectoren bouw en horeca is volgens deze cijfers zelfs sprake van een stijging, de laatste jaren. Ook TNO s Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2010 concludeert dat de kans op arbeidsongevallen met letsel en verzuim in gelijk bleef. Hier laten we het verder bij de constatering dat VCA sinds zijn ontstaan een opvallende bijdrage heeft geleverd aan arbeidsveiligheid, maar dat voor verdere daling in het aantal verzuim- en dodelijke ongevallen per miljoen gewerkte uren nieuwe impulsen nodig zijn. In Nederland als geheel, maar ook bij VCA-bedrijven. Het aantal gecertificeerde bedrijven onder RvA-accreditatie neemt ondertussen nog steeds toe. Momenteel zijn bedrijven geregistreerd. Dit is 13 procent meer dan in juni De grootste gebruikers van het VCA-systeem zijn de branchegroepen F41-42, F43 en F43.2 (deze cijfers verwijzen naar Europese NACE-codes). INLEIDING NACE- code Branche Aantal certificaten F41-42 Bouwen van gebouwen/weg- en waterbouw 2420 F43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, slopen, bouwrijp maken, utilities, afwerking F43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige installatie CONCLUSIES EN BEVINDINGEN 6 7

5 PERIODE VAN ONDERZOEK, KWALITEIT VAN DE GEGEVENS 3. Periode van onderzoek, kwaliteit van de gegevens De database functioneert sinds 2001 en de eerste data betreffen De rapportages worden jaarlijks ingevuld door de certificeerders, nadat zij een audit hebben uitgevoerd. In dit rapport zijn de rapportages van de periode 2006 tot en met 26 november 2012 gebruikt. De gegevens over zijn nog niet compleet, omdat de gegevens in de loop van worden gerapporteerd. De analyse is uitgevoerd met de gegevens die op 26 november 2012 in de database waren ingevoerd. Ze betreft alleen VCA-bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Het betreft de jaarlijkse rapportages van VCA*-, VCA**-, VCA-Petrochemie, VCU- en VCO-gegevens. De gegevens zijn steeds zo goed mogelijk gecontroleerd op systematische fouten. Dat is nodig ook, want de kwaliteit van aanlevering door de certificeerders is nog steeds niet goed. Ongeveer 80 procent van de database is correct ingevoerd. De resterende 20 procent niet, of op zijn minst twijfelachtig. Het gaat hier meestal om het ontbreken of het verwisselen van data. Ook zijn er gevallen waarin evident is dat de invulling niet goed kan zijn gebeurd (zie paragraaf 6). Het blijft teleurstellend dat de certificeerders, ondanks alle verzoeken daartoe en ondanks vereenvoudiging van het invulscherm, niet in staat zijn foutloos te rapporteren. Het gevolg is dat de cijfers, ook al worden ze hier tot twee decimalen achter de komma gegeven, exacter lijken dan ze zijn. Kleine wijzigingen geven niet noodzakelijkerwijs echte trends weer. 4. Certificaten naar land van herkomst bedrijf Uiteraard is het grootste aantal VCA-gecertificeerde bedrijven gevestigd in Nederland. In totaal zijn dat er Dit is een toename met 13 procent sinds mei 2010, toen het er nog waren. Het aantal buitenlandse bedrijven dat in Nederland VCAgecertificeerd is steeg licht, ondanks een daling bij Belgische bedrijven (die hun eigen BeSaCC/VCA-systeem hebben). De lijst bedrijven uit andere landen groeit gestaag. Nieuwe herkomstlanden zijn dit keer Hongarije, Spanje en San Marino. Omdat sommige certificaten, maar niet alle, voor meerdere jaren geldig zijn, tellen we het aantal actieve certificaten. Tabel 1. Aantal actieve certificaten in database Land Aantal certificaten Datum Nederland België Duitsland Engeland Frankrijk Italië Polen Portugal Oostenrijk Cyprus Slovenië Litouwen Ierland Denemarken Tsjechië 2 2 Malta 1 2 Luxemburg 1 2 Roemenië 1 2 Suriname 1 1 Finland 1 4 Hongarije 2 Spanje 2 San Marino 1 Totaal CERTIFICATEN NAAR LAND VAN HERKOMST BEDRIJF 8 9

6 In onderstaande tabel staat het aantal (ver)nieuw(d)e certificaten dat per jaar in de database is ingevoerd. Elk jaar zijn dat circa 4500 certificaten en evenveel certificatietrajecten. Tabel 2. Aantal uitgereikte certificaten per jaar Jaar Aantal certificaten Totaal Certificaattypes naar bedrijfsgrootte In tabel 3 staat de verdeling van de certificaattypes VCA* en VCA**en hun versies. Van versie 2004 zitten er nog enkele in de database. Tabel 3. Verdeling certificaattypes VCA* en VCA** Certificaat VCA* VCA** Jaar/Versie / / / / Totaal Vanaf 2008 zijn de eerste versies van VCA-Petrochemie ingevoerd. In totaal zijn er nu 317 certificaten aangemeld. CERTIFICATEN NAAR LAND VAN HERKOMST BEDRIJF Tabel 4. Verdeling certificaattype VCA-Petrochemie Jaar/Versie / / Totaal Het VCO-traject (dit certificaat is niet voor aannemers maar voor opdrachtgevers) kent een zeer langzame groei. Tot nu toe zijn 18 VCO-certificaten verstrekt, tien meer dan bij de vorige rapportage, die 2010 als peildatum had. Verder staan er 1096 VCU-certificaten (voor uitzenders) in het systeem, 214 meer dan in Dit is een sterke toename, met 26 procent. Tabel 5. Verdeling certicaattypes VCU en VCO Certificaat VCO VCU Jaar/Versie jaar jaar versie versie 2011/ Totaal CERTIFICAATTYPES NAAR BEDRIJFSGROOTTE 10 11

7 In tabel 6 staat de verdeling van de gecertificeerde bedrijven naar grootte. Het grootste aantal VCA-gecertificeerde bedrijven zit in de categorie met 10 tot 35 medewerkers: circa 4500 bedrijven. In 2009 bereikte het aantal VCA-gecertificeerde bedrijven in alle grootteklassen een hoogtepunt. Daarna nam het af, opnieuw in alle grootteklassen tegelijk. Tabel 6. Aantal VCA-bedrijven naar bedrijfsgrootte Jaar Ongevalfrequentie Voor de analyse van de ongevalfrequentie zijn niet alle gegevens meegenomen. Ten eerste zijn alle records van niet in Nederland gevestigde bedrijven verwijderd, alsmede alle gegevens die refereren aan VCU-certificaten. Ten tweede heeft er een toets plaatsgevonden op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Bij enige twijfel hieromtrent zijn gegevens uitgefilterd. Voorbeelden: Helemaal geen medewerkers en/of gewerkte uren gerapporteerd. Een of meer keren geen medewerkers en/of gewerkte uren ingevuld. Correlatie tussen aantal medewerkers en aantal gewerkte uren klopt niet. Er was te veel twijfel aan meldingen van dodelijke ongevallen om deze kleine maar gevoelige categorie in de analyse mee te nemen. Zo was er een opgave waarin het aantal dodelijke ongevallen even hoog was als het aantal werknemers, wat evident op een invulfout berust. De geanalyseerde data hebben uitsluitend betrekking op verzuimongevallen. In tabel 7 staat een overzicht van het aantal medewerkers in de database. Het aantal medewerkers ten opzichte van de vorige rapportage is stabiel. Dit aantal is na filtering. Het werkelijke aantal zal ten minste 10 procent hoger zijn. Tabel 7. Totaal aantal gerapporteerde medewerkers Jaar Totaal aantal medewerkers Aantal eigen medewerkers CERTIFICAATTYPES NAAR BEDRIJFSGROOTTE Tabel 8 en grafiek 1 geven een overzicht van de gemiddelde ongevalfrequentie-index (IF) van alle VCA*- en VCA**-bedrijven in Nederland. IF-Totaal is het aantal verzuimongevallen en dodelijke ongevallen dat in een jaar plaatsvindt per 1 miljoen gewerkte uren. De ongevalfrequentie staat bij de laatste peildatum in 2011 op 7,61. Ter vergelijking zijn de gegevens van de vorige rapportages tot 2006 vermeld. Deze gegevens zijn op een wat andere maatstaf gebaseerd, wat de vergelijkbaarheid licht beïnvloedt. Voor 2006 werd de ongevalfrequentie namelijk gebaseerd op de aanname dat een arbeidsjaar 1800 uren telt, vanaf 2006 gold de (realistischer) aanname dat het er 1600 zijn. Deze aanpassing in de berekening vormt de verklaring voor het knikje in de grafiek: dat knikje berust op een (eenmalig) statistisch artefact. De conclusie blijft dat er ten opzichte van vorige rapportages geen daling meer optreedt in de frequentie. ONGEVALFREQUENTIE 12 13

8 Tabel 8. IF van alle VCA-bedrijven Jaar IF-Totaal * 8, , , , , ,61 In tabel 9 en grafiek 2 wordt de totale ongevalfrequentie-index op basis van bedrijfsomvang gegeven. De ongevalfrequentie-index is het hoogst voor bedrijven met medewerkers. Tabel 9. IF naar bedrijfsomvang per jaar Jaar IF 1-5 IF 6-10 IF IF IF IF ,00 3,23 4,56 7,06 10,32 7, ,37 2,89 4,51 6,81 9,08 6, ,90 3,35 4,63 7,07 9,21 6, ,74 2,90 5,60 6,95 8,62 6, ,11 3,81 5,12 8,26 9,84 5, ,87 4,58 5,82 7,22 8,15 6,19 Grafiek 2. Ontwikkeling in ongevalfrequentie naar bedrijfsomvang *vanaf 2006 op basis van 1600 manuren per jaar Grafiek 1. Ongevalfrequentie VCA-bedrijven I ONGEVALFREQUENTIE ONGEVALFREQUENTIE 14 15

9 7. Aard van het bedrijf, NACE-code Certificaten worden aangemeld met vermelding van de Europese bedrijfsindelings code (NACE-code). Deze NACE-code moet een aanduiding zijn van de scope of work waarvoor het bedrijf is gecertificeerd. Om voor de analyse het grote aantal gegevens hanteerbaar te maken en de te analyseren groep enig formaat te geven is ervoor gekozen om een clustering van de verschillende NACE-codes te gebruiken. Sinds enige tijd is ook voor de aanmelding van bedrijven de NACE-code beperkt tot deze lijst. In onderstaande tabel wordt de clustering in branchegroepen met het aantal certificaten en het totale aantal medewerkers weergegeven. De ongevalfrequentie is uitsluitend gebaseerd op door CI s compleet aangeleverde records. Tabel 10. Aantallen certificaten en medewerkers naar branchecluster NACEcode Branchecluster Aantal certificaten Totaal aantal medewerkers A Landbouw bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C13 Vervaardiging textiel C16 Houtindustrie, houtartikelen C20-23 Vervaardigen van chemicaliën, gassen, kunststoffen, rubber, vervaardigen grondstoffen en artikelen C24-25 Vervaardigen van metalen in primaire vorm en metaalproducten C26-27 Elektrische/elektronische apparaten C28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen C29-30 Vervaardiging vervoers/transportmiddelen C33 D E Reparatie, installatie van machines en apparaten Productie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering, reclycling F41-42 Bouwen van gebouwen/weg- en waterbouw F43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, slopen, bouwrijp maken, utilities, afwerking F43.1 Slopen en bouwrijp maken F43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige installatie F43.3 Afwerking gebouwen G Groothandel en detailhandel AARD VAN HET BEDRIJF, NACE-CODE ONGEVALFREQUENTIE H-I-J M-N Vervoer en opslag, verhuur en catering, informatie en communicatie Meten, testen en toetsen. Engineering, advisering, verhuur en lease N78-80 Arbeidsbemiddeling, beveiliging N81.2 Reiniging, industrieel, algemeen NVT Niet Van Toepassing 2 41 TOTAAL AARD VAN HET BEDRIJF, NACE-CODE 16 17

10 AARD VAN HET BEDRIJF, NACE-CODE In onderstaande tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van 2005, 2008 en In de laatste kolom staat de procentuele verandering in 2010 ten opzichte van Tabel 11. Verandering IF-Totaal, NACEcode Branchecluster versus 2008 in % A Landbouw, bosbouw en visserij 7,34 4,67 8,30 77,7 C16 Houtindustrie, houtartikelen 13,44 12,63 3,29-74,0 C20-23 Vervaardigen van chemicaliën, gassen, kunststoffen, rubber, vervaardigen grondstoffen en artikelen C24-25 Vervaardigen van metalen in primaire vorm en metaalproducten 7,02 2,75 6,32 130,0 9,84 6,95 7,51 8,1 C26-27 Elektrische/elektronische apparaten 5,87 5,75 3,97-31 C28 Vervaardiging machines, apparaten en werktuigen C29-30 Vervaardiging vervoers/transportmiddelen C33 D E Reparatie, installatie van machines en apparaten Productie elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering, recycling F41-42 Bouwen van gebouwen/weg- en waterbouw F43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, slopen, bouwrijp maken, utilities, afwerking 10,44 7,11 10,38 46,0 10,50 8,13 10,64 31,0 5,26 7,76 8,24 6,2 3,03* 5,84 4,58-21,6 23,67 11,13 15,98 43,6 9,58 9,14 8,59-6,0 7,14 8,81 10,36 17,6 F43.1 Slopen en bouwrijp maken ,81 6,71 15,5 F43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige installatie ,48 6,51 0,5 F43.3 Afwerking gebouwen ,89 7,02 1,9 G Groothandel en detailhandel ,73 8,65 28,5 H-I-J M-N Vervoer en opslag, verhuur en catering, informatie en communicatie Meten, testen en toetsen. Engineering, advisering, verhuur en lease ,15 6,78-16, ,47 4,44-40,6 N78-80 Arbeidsbemiddeling, beveiliging ,84 5,07 32,0 N78-80 Reiniging, industrieel, algemeen 7,12 10,08 10,40 3,2 * 2006 In onderstaande grafiek is een en ander grafisch weergegeven. Dit maakt zichtbaar dat achter de stabilisatie van de algemene ongevalcijfers uiteenlopende ontwikkelingen schuilgaan. Voor een vijftal brancheclusters zien we een daling van de ongevalcijfers, voor een zevental een stabilisatie en voor de resterende acht een verhoging. De sterkste toename zien we voor C20-23 (Vervaardiging chemicaliën). Grafiek 3: procentuele verandering IF 2008 versus 2005 AARD VAN HET BEDRIJF, NACE-CODE 18 19

11 8. Overzicht per branchecluster Tabel Groep C26-27, Elektrische/elektronische apparaten OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de resultaten per branchecluster voor de periode De cijfers voor 2011 zijn nog niet compleet. Overzicht per branchecluster Tabel Groep A, Landbouw, bosbouw en visserij , , , , , ,62 Tabel Groep C16, Houtindustrie, houtartikelen , , , , ,52 Tabel Groep C20-23, Vervaardigen van chemicaliën, gassen, kunststoffen, rubber, vervaardigen grondstoffen en artikelen , , , , , ,64 Tabel Groep C24-25, Vervaardigen van metalen in primaire vorm en metaalproducten , , , , , , , , , , , ,09 Tabel Groep C28, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen , , , , , ,64 Tabel Groep C29-30, Vervaardiging vervoer/transportmiddelen , , , , , ,08 Tabel Groep C33, Reparatie, installatie van machines en apparaten , , , , , ,11 OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER 20 21

12 Tabel Groep D, Productie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Tabel Groep F43.1, Slopen en bouwrijp maken , , , , , , , , , , , ,32 Tabel Groep E, Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering, recycling , , , , , ,67 Tabel Groep 43.2, Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige installatie , , , , , ,85 Tabel Groep 43.3, Afwerking gebouwen Tabel Groep F41-42, Bouwen van gebouwen/weg- en waterbouw , , , , , , , , , , , ,87 Tabel Groep G, Groothandel en detailhandel OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER Tabel Groep F43, Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, slopen, bouwrijp maken, utilities, afwerking , , , , , , , , , , , ,34 OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER 22 23

13 Tabel Groep H, I, J, Vervoer en opslag, verhuur en catering, informatie en communicatie , , , , , ,97 Tabel Groep M, N, Meten, testen en toetsen. Engineering, advisering, verhuur en lease 9. De VCA-cijfers afgezet tegen andere bronnen In hoofdstuk 2 vermeldden we dat de trend bij VCA-bedrijven zich lastig laat vergelijken met landelijke trends. Wie de beschikbare cijfers bestudeert, ziet veel verschillende gegevens voorbij komen waar uiteenlopende definities en methoden aan ten grondslag liggen. Het lijkt dan ook geen overbodige luxe dat er aan één Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de registratie van arbeidsongevallen wordt gewerkt. Verschillen CBS Statline geeft het aantal ongevallen per 100 duizend werknemers, dus zonder rekening te houden met het aantal gewerkte uren. In 2011 waren dat er In 2010 waren het er en het jaar daarvoor Een wisselend beeld derhalve. Deze cijfers omvatten ongevallen met en zonder verzuim, wat ruimer is dan de omschrijving van injury frequency in de VCA-database. OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER , , , , , ,87 Tabel Groep N78-80, Arbeidsbemiddeling, beveiliging , , , , , ,22 Tabel Groep N81.2, Reiniging, industrieel, algemeen , , , , , ,09 Andere cijfers halen we uit de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland, een overzicht dat TNO elk jaar uit verschillende bronnen samenstelt en als schatting publiceert. TNO telt mee: arbeidsongevallen die leiden tot letsel en minimaal één dag verzuim, tot behandeling op een afdeling voor Spoedeisende Hulp (SEH) van een Nederlands ziekenhuis, tot ziekenhuisopname na SEH-behandeling, of tot de dood. De actueelste versie die ons ter beschikking stond bij het maken van deze analyse ging over Als het gaat om arbeidsongevallen met letsel en verzuim, ging het in 2010 om 224 duizend gevallen, ofwel 3200 per 100 duizend werknemers. In dat jaar leidden 3800 arbeidsongevallen met letsel dat behandeld werd op een SEH-afdeling tot ziekenhuisopname (46 per 100 duizend werknemers) en 75 tot de dood (0,9 per 100 duizend werknemers). Vier van de vijf keer waarin er verzuim was, bedroeg dat verzuim meer dan drie dagen. Een op de vijf arbeidsongevallen met ziekenhuisopname na SEH gebeurde tijdens werkzaamheden in de bouw. Hiermee is de bouw, samen met de land- en tuinbouw, de meest riskante sector, met 160 SEH-behandelingen per 100 duizend werknemers. Over een langere periode zien we dat de kans op een ongeval met opname na SEHbehandeling van 2000 tot 2003 daalde, van 2003 tot 2007 steeg en van 2008 tot 2010 weer daalde. Over de hele periode gaat het om een toename met 12 procent; die komt echter vooral voor rekening van de jaren De kans op een dodelijk ongeval nam van 2000 tot 2010 af met in totaal 43 procent. Ter vergelijking: de cijfers uit de VCA-database geven te zien dat er op 1 miljoen manuren 7,6 ongevallen met letsel en/of verzuim te noteren vallen. Uitgaande van 1600 manuren per jaar betekent dit 7,6 gevallen per 625 werknemers, ofwel 1216 per 100 duizend werknemers. Oorzaken Een van de oorzaken van verschillen tussen cijfers is ongetwijfeld gelegen in de manier waarop ze worden verzameld. Cijfers die uitsluitend op zelfmelding berusten leiden tot aanzienlijke onderrapportage, weet Henk Jan Manuel, onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2007 is dat een keer DE VCA-CIJFERS AFGEZET TEGEN ANDERE BRONNEN 24 25

14 uitgezocht, en toen bleek dat je met zelfmelding maar de helft in beeld krijgt van de ongevallen zonder dodelijke afloop. Of en hoe dit getal over de jaren fluctueert is niet onderzocht. VCA-cijfers berusten ten dele op zelfmelding, in de vorm van bedrijfsregistraties. In het kader van (her)certificatie vindt er wel elk jaar een audit plaats waarbij de registraties worden gecontroleerd en erop wordt doorgevraagd. Het RIVM is momenteel bezig om trends in ongevallencijfers te analyseren en (mogelijke) oorzaken in kaart te brengen. Rapportage is in oktober te verwachten. Spannend, want trends zoals hierboven aangeduid kunnen natuurlijk met van alles te maken hebben: met conjunctuur, met veranderende meldingsbereidheid, en zelfs met de bezetting van de Inspectie SZW, die ook een deel van het cijfermateriaal aandraagt. En wat voor invloed hebben zulke factoren? Wordt er bijvoorbeeld in crisistijd, als alles zuiniger moet, onveiliger gewerkt? Of gebeurt dat misschien juist in hoogconjunctuur, als de productiedruk oploopt? Overeenkomend beeld Eén categorie gegevens is erg betrouwbaar: cijfers over SEH-behandelingen en opnames na SEH-behandelingen. Die betrekt TNO van VeiligheidNL, het vroegere Consument en Veiligheid, en dat krijgt ze weer rechtstreeks van de eerstehulpposten van een representatieve groep academische en regionale ziekenhuizen. Victor Zuidema, die zich hier bij VeiligheidNL mee bezighoudt, heeft deze analyse van VCA-cijfers naast de SEH-meldingen gelegd. Wij zien zo goed als dezelfde trend, laat hij weten. De VCA-cijfers komen van een heel ander beginniveau, in de jaren negentig, maar na die eerste snelle daling lijken de trends heel aardig op elkaar. Als je het op de langere termijn bekijkt, zien wij als VeiligheidNL een daling vanaf het einde van de vorige eeuw. In 2007 was er een stijging, maar daarna was er weer een daling tot Het laatste jaar dat we maten, 2011, gaf een lichte stijging te zien. Maar of die van betekenis is, weten we nog niet. DE VCA-CIJFERS AFGEZET TEGEN ANDERE BRONNEN Grotere schommelingen Zuidema s conclusie is dat het beeld uit deze VCA-analyse ruwweg overeenkomt met de gegevens van SEH-afdelingen van ziekenhuizen. Daarbij tekent hij wel aan dat VeiligheidNL in de industrie en de bouw grotere schommelingen waarneemt dan de VCA-database. De bouw had 14 duizend behandelingen op een SEH-afdeling in 2011, tegenover elf- tot twaalfduizend in 2010, en dat op ruim 400 duizend werkenden. In de branche industrie/delfstoffenwinning waren het er 11 duizend, tegenover circa 7500 daarvoor. Procentueel is dat een nog grotere stijging; aan de andere kant moet je die 11 duizend afzetten tegen een groter totaal, namelijk ruim 800 duizend werkenden. Al met al vinden wij dat vooral in de bouw extra aandacht voor veiligheid nodig is. VeiligheidNL levert zelf veel bijdragen aan veiligheid in de bedrijven. Bekende campagnes zijn Alerta (bespreekbaar maken van machineveiligheid, werken op hoogte en werken met heftrucks), Sjaak (speciaal voor de bouw en de horeca), en sinds kort ook Werkbudddies (voor jonge werknemers). BvL 26

Analyse VCA incident database ongevalfrequentie maart 2011. minder ongevallen op het werk BIj VCA-BedrIjVeN

Analyse VCA incident database ongevalfrequentie maart 2011. minder ongevallen op het werk BIj VCA-BedrIjVeN Analyse VCA incident database ongevalfrequentie maart 2011 minder ongevallen op het werk BIj VCA-BedrIjVeN ANALYSE VCA INCIDENT DATABASE ONGEVALFREQUENTIE MINDER ONGEVALLEN OP HET WERK BIJ VCA-BEDRIJVEN

Nadere informatie

Analyse VCA incident database ongevalfrequentie OKTOBER 2015

Analyse VCA incident database ongevalfrequentie OKTOBER 2015 Analyse VCA incident database ongevalfrequentie OKTOBER 2015 ANALYSE VCA INCIDENT DATABASE ONGEVALFREQUENTIE Oktober 2015 1 VOORWOORD Samen naar veilige(r) cijfers De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Datum uitgave april Startersprofiel onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Datum uitgave april Startersprofiel onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2006 van Datum uitgave april 2007 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Aantal

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Daling van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (-2 %) en op de arbeidsweg (-19 %) in 2011, ondanks een stijging van de werkgelegenheid (+2,4 %)

Daling van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (-2 %) en op de arbeidsweg (-19 %) in 2011, ondanks een stijging van de werkgelegenheid (+2,4 %) Daling van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (-2 %) en op de arbeidsweg (-19 %) in 2011, ondanks een stijging van de werkgelegenheid (+2,4 %) Arbeidsplaats: het risico op een ongeval blijft stabiel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2015

SECTORANALYSE HORECA 2015 Rapport 2015 106 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2015 Ondernemingen 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Kerncijfers KvK Midden-Nederland

Kerncijfers KvK Midden-Nederland Kerncijfers KvK Midden-Nederland 12 1 Nicole Braams, Kai Gidding, Noortje Pouwels-Urlings, Ralph Wijnen Publicatiedatum CBS-website: 16-01-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland

Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland Heeft VCA nog toekomst? Het VSB Symposium is mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Jongeneel B.V. Heeft de VCA nog toekomst? Bert Zandvoort Coördinator

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

vinger aan de pols van werkend Nederland

vinger aan de pols van werkend Nederland Innovaties voor Gezond en Veilig Werken IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES NEA: vinger aan de pols van werkend Nederland De NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is het grootste iodieke onderzoek

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbeidsongevallen met dodelijke afloop Cijfers over de jaren 1997-1998-1999-2000 SEPTEMBER 2001 dr. P.J.M. Martens INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Januari 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2010 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie