DALING ONGEVALLEN STAGNEERT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DALING ONGEVALLEN STAGNEERT"

Transcriptie

1 ANALYSE VCA INCIDENT DATABASE ONGEVALFREQUENTIE DALING ONGEVALLEN STAGNEERT Juni 2013

2 Voorwoord Veilig (kunnen) werken is van groot belang! De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) en het Centraal College van deskundigen VCA benadrukken dit bijna dagelijks. Veilig werken is natuurlijk van groot belang voor de operationele medewerkers, maar ook voor hun werkgevers en voor de opdrachtgevers. Immers, ieder ongeval is er een te veel! VGM Checklist Aannemers VCA is inmiddels een beproefd systeem, heeft zijn nut bewezen en zal dat nog vele jaren doen. Tijdens door de SSVV georganiseerde congressen Dag van het Veilig Werken in de afgelopen twee jaar werd hieraan veel aandacht besteed. De filmpjes in het kader van het VCA Report over belangrijke aspecten die de veiligheid kunnen bevorderen, worden vele duizenden malen bekeken, vooral ook tijdens toolbox meetings. De filmpjes zijn te vinden op de website van VCA: Is vanaf 1998 de ongevalfrequentie bij VCA gecertificeerde bedrijven met een factor 3 afgenomen, de laatste jaren stagneert de daling van het aantal ongevallen. Dit komt overigens overeen met de trends in Europa. Analyse: Bert Zandvoort Eindredactie: Bernard van Lammeren Opmaak: ProVorma Het is in ons aller belang om kritisch en alert te blijven en daar waar mogelijk VCA te verbeteren om het aantal ongevallen op het werk verder te verlagen. Dit zal ook een belangrijk aandachtspunt vormen bij de volgende inhoudelijke herziening van de VCA. In het licht van het voorgaande is het zeker teleurstellend dat de certificatie-instellingen (CI s) nog steeds een behoorlijk gedeelte van alle relevante data niet, onnauwkeurig of foutief hebben ingevuld. Onlangs is een overleg met alle betrokken partijen gestart over de mogelijkheid om te komen tot een methode waardoor het aantal onjuistheden en slordigheden van die betrokken partijen sterk wordt teruggebracht. Van ontwikkelingen ter zake houden wij u op de hoogte. Daarnaast doen wij weer een dringend beroep op alle CI s om meer aandacht te besteden aan de correctheid van de te verstrekken data. 2013, Reijseger to the point Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN: Tot slot willen wij met name Bert Zandvoort bedanken die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze publicatie door de grote hoeveelheid gegevens te vervatten in overzichtelijke en goed interpreteerbare tabellen en grafieken. Eugène Hillen, directeur van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Ton Jeen, voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCVD-VCA) VOORWOORD 2 3

3 inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Conclusies en bevindingen 7 3. Periode van onderzoek, kwaliteit van de gegevens 8 4. Certificaten naar land van herkomst bedrijf 9 5. Certificaattypes naar bedrijfsgrootte Ongevalfrequentie Aard van het bedrijf, NACE-code Overzicht per branchecluster De VCA-cijfers afgezet tegen andere bronnen 25 INHOUDSOPGAVE 4 5

4 1. Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de gegevens in de VCA-database die de certificatie-instellingen (CI s) jaarlijks aanleveren in het kader van de vereiste rapportage. Voor deze analyse zijn de actuele gegevens in de database per 26 november 2012 gebruikt. Voor de analyse van de ongevalfrequentie zijn alleen de gegevens van in Nederland gevestigde VCA-bedrijven gebruikt. 2. Conclusies en bevindingen Ongevalfrequentie of IF ( injury frequency ) staat voor het aantal verzuimongevallen of ongevallen met dodelijke afloop per 1 miljoen gewerkte uren. In onze vorige analyse, die in maart 2011 verscheen, bleek dat de ongevalfrequentie bij VCA-gecertificeerde bedrijven waarvan de gegevens in de VCA-database worden verzameld tussen 2005 en 2008 met 17 procent was gedaald. Over de hele periode sinds 1998, het jaar waarin de registratie in het kader van VCA begon, was bij deze bedrijven zelfs sprake van een cumulatieve daling met een factor drie. Over de periode moeten we vaststellen dat de ongevalfrequentie bij VCAbedrijven is gestabiliseerd rond 7,6. In tegenstelling tot rapportages over voorgaande jaren is de frequentie dus niet verder gedaald. Een verklaring hiervoor valt uit de cijfers niet rechtstreeks af te leiden. Hoe de ongevalfrequentie bij VCA-bedrijven zich verhoudt tot het Nederlandse gemiddelde laat zich door een gebrekkige vergelijkbaarheid van gegevens niet nauwkeurig vaststellen. Onder begeleiding van het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Nederlandse norm voor registratie. Daarbij wil men aansluiten op de Europese statistische verordening rond bedrijfsongevallen. Ondertussen is het wel vermeldenswaard dat het beeld van een stagnerende trend overeenstemt met Eurostat-cijfers over het aantal mensen (per 1000 werknemers) dat jaarlijks betrokken is bij een arbeidsongeval met letsel en verzuim. Dat zijn er in Nederland 31 en dat aantal is, na een jarenlange daling, vanaf 2005 gestabiliseerd (Actieplan Arbeidsveiligheid, ministerie van SZW, 2010). In de sectoren bouw en horeca is volgens deze cijfers zelfs sprake van een stijging, de laatste jaren. Ook TNO s Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2010 concludeert dat de kans op arbeidsongevallen met letsel en verzuim in gelijk bleef. Hier laten we het verder bij de constatering dat VCA sinds zijn ontstaan een opvallende bijdrage heeft geleverd aan arbeidsveiligheid, maar dat voor verdere daling in het aantal verzuim- en dodelijke ongevallen per miljoen gewerkte uren nieuwe impulsen nodig zijn. In Nederland als geheel, maar ook bij VCA-bedrijven. Het aantal gecertificeerde bedrijven onder RvA-accreditatie neemt ondertussen nog steeds toe. Momenteel zijn bedrijven geregistreerd. Dit is 13 procent meer dan in juni De grootste gebruikers van het VCA-systeem zijn de branchegroepen F41-42, F43 en F43.2 (deze cijfers verwijzen naar Europese NACE-codes). INLEIDING NACE- code Branche Aantal certificaten F41-42 Bouwen van gebouwen/weg- en waterbouw 2420 F43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, slopen, bouwrijp maken, utilities, afwerking F43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige installatie CONCLUSIES EN BEVINDINGEN 6 7

5 PERIODE VAN ONDERZOEK, KWALITEIT VAN DE GEGEVENS 3. Periode van onderzoek, kwaliteit van de gegevens De database functioneert sinds 2001 en de eerste data betreffen De rapportages worden jaarlijks ingevuld door de certificeerders, nadat zij een audit hebben uitgevoerd. In dit rapport zijn de rapportages van de periode 2006 tot en met 26 november 2012 gebruikt. De gegevens over zijn nog niet compleet, omdat de gegevens in de loop van worden gerapporteerd. De analyse is uitgevoerd met de gegevens die op 26 november 2012 in de database waren ingevoerd. Ze betreft alleen VCA-bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Het betreft de jaarlijkse rapportages van VCA*-, VCA**-, VCA-Petrochemie, VCU- en VCO-gegevens. De gegevens zijn steeds zo goed mogelijk gecontroleerd op systematische fouten. Dat is nodig ook, want de kwaliteit van aanlevering door de certificeerders is nog steeds niet goed. Ongeveer 80 procent van de database is correct ingevoerd. De resterende 20 procent niet, of op zijn minst twijfelachtig. Het gaat hier meestal om het ontbreken of het verwisselen van data. Ook zijn er gevallen waarin evident is dat de invulling niet goed kan zijn gebeurd (zie paragraaf 6). Het blijft teleurstellend dat de certificeerders, ondanks alle verzoeken daartoe en ondanks vereenvoudiging van het invulscherm, niet in staat zijn foutloos te rapporteren. Het gevolg is dat de cijfers, ook al worden ze hier tot twee decimalen achter de komma gegeven, exacter lijken dan ze zijn. Kleine wijzigingen geven niet noodzakelijkerwijs echte trends weer. 4. Certificaten naar land van herkomst bedrijf Uiteraard is het grootste aantal VCA-gecertificeerde bedrijven gevestigd in Nederland. In totaal zijn dat er Dit is een toename met 13 procent sinds mei 2010, toen het er nog waren. Het aantal buitenlandse bedrijven dat in Nederland VCAgecertificeerd is steeg licht, ondanks een daling bij Belgische bedrijven (die hun eigen BeSaCC/VCA-systeem hebben). De lijst bedrijven uit andere landen groeit gestaag. Nieuwe herkomstlanden zijn dit keer Hongarije, Spanje en San Marino. Omdat sommige certificaten, maar niet alle, voor meerdere jaren geldig zijn, tellen we het aantal actieve certificaten. Tabel 1. Aantal actieve certificaten in database Land Aantal certificaten Datum Nederland België Duitsland Engeland Frankrijk Italië Polen Portugal Oostenrijk Cyprus Slovenië Litouwen Ierland Denemarken Tsjechië 2 2 Malta 1 2 Luxemburg 1 2 Roemenië 1 2 Suriname 1 1 Finland 1 4 Hongarije 2 Spanje 2 San Marino 1 Totaal CERTIFICATEN NAAR LAND VAN HERKOMST BEDRIJF 8 9

6 In onderstaande tabel staat het aantal (ver)nieuw(d)e certificaten dat per jaar in de database is ingevoerd. Elk jaar zijn dat circa 4500 certificaten en evenveel certificatietrajecten. Tabel 2. Aantal uitgereikte certificaten per jaar Jaar Aantal certificaten Totaal Certificaattypes naar bedrijfsgrootte In tabel 3 staat de verdeling van de certificaattypes VCA* en VCA**en hun versies. Van versie 2004 zitten er nog enkele in de database. Tabel 3. Verdeling certificaattypes VCA* en VCA** Certificaat VCA* VCA** Jaar/Versie / / / / Totaal Vanaf 2008 zijn de eerste versies van VCA-Petrochemie ingevoerd. In totaal zijn er nu 317 certificaten aangemeld. CERTIFICATEN NAAR LAND VAN HERKOMST BEDRIJF Tabel 4. Verdeling certificaattype VCA-Petrochemie Jaar/Versie / / Totaal Het VCO-traject (dit certificaat is niet voor aannemers maar voor opdrachtgevers) kent een zeer langzame groei. Tot nu toe zijn 18 VCO-certificaten verstrekt, tien meer dan bij de vorige rapportage, die 2010 als peildatum had. Verder staan er 1096 VCU-certificaten (voor uitzenders) in het systeem, 214 meer dan in Dit is een sterke toename, met 26 procent. Tabel 5. Verdeling certicaattypes VCU en VCO Certificaat VCO VCU Jaar/Versie jaar jaar versie versie 2011/ Totaal CERTIFICAATTYPES NAAR BEDRIJFSGROOTTE 10 11

7 In tabel 6 staat de verdeling van de gecertificeerde bedrijven naar grootte. Het grootste aantal VCA-gecertificeerde bedrijven zit in de categorie met 10 tot 35 medewerkers: circa 4500 bedrijven. In 2009 bereikte het aantal VCA-gecertificeerde bedrijven in alle grootteklassen een hoogtepunt. Daarna nam het af, opnieuw in alle grootteklassen tegelijk. Tabel 6. Aantal VCA-bedrijven naar bedrijfsgrootte Jaar Ongevalfrequentie Voor de analyse van de ongevalfrequentie zijn niet alle gegevens meegenomen. Ten eerste zijn alle records van niet in Nederland gevestigde bedrijven verwijderd, alsmede alle gegevens die refereren aan VCU-certificaten. Ten tweede heeft er een toets plaatsgevonden op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Bij enige twijfel hieromtrent zijn gegevens uitgefilterd. Voorbeelden: Helemaal geen medewerkers en/of gewerkte uren gerapporteerd. Een of meer keren geen medewerkers en/of gewerkte uren ingevuld. Correlatie tussen aantal medewerkers en aantal gewerkte uren klopt niet. Er was te veel twijfel aan meldingen van dodelijke ongevallen om deze kleine maar gevoelige categorie in de analyse mee te nemen. Zo was er een opgave waarin het aantal dodelijke ongevallen even hoog was als het aantal werknemers, wat evident op een invulfout berust. De geanalyseerde data hebben uitsluitend betrekking op verzuimongevallen. In tabel 7 staat een overzicht van het aantal medewerkers in de database. Het aantal medewerkers ten opzichte van de vorige rapportage is stabiel. Dit aantal is na filtering. Het werkelijke aantal zal ten minste 10 procent hoger zijn. Tabel 7. Totaal aantal gerapporteerde medewerkers Jaar Totaal aantal medewerkers Aantal eigen medewerkers CERTIFICAATTYPES NAAR BEDRIJFSGROOTTE Tabel 8 en grafiek 1 geven een overzicht van de gemiddelde ongevalfrequentie-index (IF) van alle VCA*- en VCA**-bedrijven in Nederland. IF-Totaal is het aantal verzuimongevallen en dodelijke ongevallen dat in een jaar plaatsvindt per 1 miljoen gewerkte uren. De ongevalfrequentie staat bij de laatste peildatum in 2011 op 7,61. Ter vergelijking zijn de gegevens van de vorige rapportages tot 2006 vermeld. Deze gegevens zijn op een wat andere maatstaf gebaseerd, wat de vergelijkbaarheid licht beïnvloedt. Voor 2006 werd de ongevalfrequentie namelijk gebaseerd op de aanname dat een arbeidsjaar 1800 uren telt, vanaf 2006 gold de (realistischer) aanname dat het er 1600 zijn. Deze aanpassing in de berekening vormt de verklaring voor het knikje in de grafiek: dat knikje berust op een (eenmalig) statistisch artefact. De conclusie blijft dat er ten opzichte van vorige rapportages geen daling meer optreedt in de frequentie. ONGEVALFREQUENTIE 12 13

8 Tabel 8. IF van alle VCA-bedrijven Jaar IF-Totaal * 8, , , , , ,61 In tabel 9 en grafiek 2 wordt de totale ongevalfrequentie-index op basis van bedrijfsomvang gegeven. De ongevalfrequentie-index is het hoogst voor bedrijven met medewerkers. Tabel 9. IF naar bedrijfsomvang per jaar Jaar IF 1-5 IF 6-10 IF IF IF IF ,00 3,23 4,56 7,06 10,32 7, ,37 2,89 4,51 6,81 9,08 6, ,90 3,35 4,63 7,07 9,21 6, ,74 2,90 5,60 6,95 8,62 6, ,11 3,81 5,12 8,26 9,84 5, ,87 4,58 5,82 7,22 8,15 6,19 Grafiek 2. Ontwikkeling in ongevalfrequentie naar bedrijfsomvang *vanaf 2006 op basis van 1600 manuren per jaar Grafiek 1. Ongevalfrequentie VCA-bedrijven I ONGEVALFREQUENTIE ONGEVALFREQUENTIE 14 15

9 7. Aard van het bedrijf, NACE-code Certificaten worden aangemeld met vermelding van de Europese bedrijfsindelings code (NACE-code). Deze NACE-code moet een aanduiding zijn van de scope of work waarvoor het bedrijf is gecertificeerd. Om voor de analyse het grote aantal gegevens hanteerbaar te maken en de te analyseren groep enig formaat te geven is ervoor gekozen om een clustering van de verschillende NACE-codes te gebruiken. Sinds enige tijd is ook voor de aanmelding van bedrijven de NACE-code beperkt tot deze lijst. In onderstaande tabel wordt de clustering in branchegroepen met het aantal certificaten en het totale aantal medewerkers weergegeven. De ongevalfrequentie is uitsluitend gebaseerd op door CI s compleet aangeleverde records. Tabel 10. Aantallen certificaten en medewerkers naar branchecluster NACEcode Branchecluster Aantal certificaten Totaal aantal medewerkers A Landbouw bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C13 Vervaardiging textiel C16 Houtindustrie, houtartikelen C20-23 Vervaardigen van chemicaliën, gassen, kunststoffen, rubber, vervaardigen grondstoffen en artikelen C24-25 Vervaardigen van metalen in primaire vorm en metaalproducten C26-27 Elektrische/elektronische apparaten C28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen C29-30 Vervaardiging vervoers/transportmiddelen C33 D E Reparatie, installatie van machines en apparaten Productie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering, reclycling F41-42 Bouwen van gebouwen/weg- en waterbouw F43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, slopen, bouwrijp maken, utilities, afwerking F43.1 Slopen en bouwrijp maken F43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige installatie F43.3 Afwerking gebouwen G Groothandel en detailhandel AARD VAN HET BEDRIJF, NACE-CODE ONGEVALFREQUENTIE H-I-J M-N Vervoer en opslag, verhuur en catering, informatie en communicatie Meten, testen en toetsen. Engineering, advisering, verhuur en lease N78-80 Arbeidsbemiddeling, beveiliging N81.2 Reiniging, industrieel, algemeen NVT Niet Van Toepassing 2 41 TOTAAL AARD VAN HET BEDRIJF, NACE-CODE 16 17

10 AARD VAN HET BEDRIJF, NACE-CODE In onderstaande tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van 2005, 2008 en In de laatste kolom staat de procentuele verandering in 2010 ten opzichte van Tabel 11. Verandering IF-Totaal, NACEcode Branchecluster versus 2008 in % A Landbouw, bosbouw en visserij 7,34 4,67 8,30 77,7 C16 Houtindustrie, houtartikelen 13,44 12,63 3,29-74,0 C20-23 Vervaardigen van chemicaliën, gassen, kunststoffen, rubber, vervaardigen grondstoffen en artikelen C24-25 Vervaardigen van metalen in primaire vorm en metaalproducten 7,02 2,75 6,32 130,0 9,84 6,95 7,51 8,1 C26-27 Elektrische/elektronische apparaten 5,87 5,75 3,97-31 C28 Vervaardiging machines, apparaten en werktuigen C29-30 Vervaardiging vervoers/transportmiddelen C33 D E Reparatie, installatie van machines en apparaten Productie elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering, recycling F41-42 Bouwen van gebouwen/weg- en waterbouw F43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, slopen, bouwrijp maken, utilities, afwerking 10,44 7,11 10,38 46,0 10,50 8,13 10,64 31,0 5,26 7,76 8,24 6,2 3,03* 5,84 4,58-21,6 23,67 11,13 15,98 43,6 9,58 9,14 8,59-6,0 7,14 8,81 10,36 17,6 F43.1 Slopen en bouwrijp maken ,81 6,71 15,5 F43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige installatie ,48 6,51 0,5 F43.3 Afwerking gebouwen ,89 7,02 1,9 G Groothandel en detailhandel ,73 8,65 28,5 H-I-J M-N Vervoer en opslag, verhuur en catering, informatie en communicatie Meten, testen en toetsen. Engineering, advisering, verhuur en lease ,15 6,78-16, ,47 4,44-40,6 N78-80 Arbeidsbemiddeling, beveiliging ,84 5,07 32,0 N78-80 Reiniging, industrieel, algemeen 7,12 10,08 10,40 3,2 * 2006 In onderstaande grafiek is een en ander grafisch weergegeven. Dit maakt zichtbaar dat achter de stabilisatie van de algemene ongevalcijfers uiteenlopende ontwikkelingen schuilgaan. Voor een vijftal brancheclusters zien we een daling van de ongevalcijfers, voor een zevental een stabilisatie en voor de resterende acht een verhoging. De sterkste toename zien we voor C20-23 (Vervaardiging chemicaliën). Grafiek 3: procentuele verandering IF 2008 versus 2005 AARD VAN HET BEDRIJF, NACE-CODE 18 19

11 8. Overzicht per branchecluster Tabel Groep C26-27, Elektrische/elektronische apparaten OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de resultaten per branchecluster voor de periode De cijfers voor 2011 zijn nog niet compleet. Overzicht per branchecluster Tabel Groep A, Landbouw, bosbouw en visserij , , , , , ,62 Tabel Groep C16, Houtindustrie, houtartikelen , , , , ,52 Tabel Groep C20-23, Vervaardigen van chemicaliën, gassen, kunststoffen, rubber, vervaardigen grondstoffen en artikelen , , , , , ,64 Tabel Groep C24-25, Vervaardigen van metalen in primaire vorm en metaalproducten , , , , , , , , , , , ,09 Tabel Groep C28, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen , , , , , ,64 Tabel Groep C29-30, Vervaardiging vervoer/transportmiddelen , , , , , ,08 Tabel Groep C33, Reparatie, installatie van machines en apparaten , , , , , ,11 OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER 20 21

12 Tabel Groep D, Productie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Tabel Groep F43.1, Slopen en bouwrijp maken , , , , , , , , , , , ,32 Tabel Groep E, Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering, recycling , , , , , ,67 Tabel Groep 43.2, Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige installatie , , , , , ,85 Tabel Groep 43.3, Afwerking gebouwen Tabel Groep F41-42, Bouwen van gebouwen/weg- en waterbouw , , , , , , , , , , , ,87 Tabel Groep G, Groothandel en detailhandel OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER Tabel Groep F43, Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, slopen, bouwrijp maken, utilities, afwerking , , , , , , , , , , , ,34 OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER 22 23

13 Tabel Groep H, I, J, Vervoer en opslag, verhuur en catering, informatie en communicatie , , , , , ,97 Tabel Groep M, N, Meten, testen en toetsen. Engineering, advisering, verhuur en lease 9. De VCA-cijfers afgezet tegen andere bronnen In hoofdstuk 2 vermeldden we dat de trend bij VCA-bedrijven zich lastig laat vergelijken met landelijke trends. Wie de beschikbare cijfers bestudeert, ziet veel verschillende gegevens voorbij komen waar uiteenlopende definities en methoden aan ten grondslag liggen. Het lijkt dan ook geen overbodige luxe dat er aan één Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de registratie van arbeidsongevallen wordt gewerkt. Verschillen CBS Statline geeft het aantal ongevallen per 100 duizend werknemers, dus zonder rekening te houden met het aantal gewerkte uren. In 2011 waren dat er In 2010 waren het er en het jaar daarvoor Een wisselend beeld derhalve. Deze cijfers omvatten ongevallen met en zonder verzuim, wat ruimer is dan de omschrijving van injury frequency in de VCA-database. OVERZICHT PER BRANCHECLUSTER , , , , , ,87 Tabel Groep N78-80, Arbeidsbemiddeling, beveiliging , , , , , ,22 Tabel Groep N81.2, Reiniging, industrieel, algemeen , , , , , ,09 Andere cijfers halen we uit de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland, een overzicht dat TNO elk jaar uit verschillende bronnen samenstelt en als schatting publiceert. TNO telt mee: arbeidsongevallen die leiden tot letsel en minimaal één dag verzuim, tot behandeling op een afdeling voor Spoedeisende Hulp (SEH) van een Nederlands ziekenhuis, tot ziekenhuisopname na SEH-behandeling, of tot de dood. De actueelste versie die ons ter beschikking stond bij het maken van deze analyse ging over Als het gaat om arbeidsongevallen met letsel en verzuim, ging het in 2010 om 224 duizend gevallen, ofwel 3200 per 100 duizend werknemers. In dat jaar leidden 3800 arbeidsongevallen met letsel dat behandeld werd op een SEH-afdeling tot ziekenhuisopname (46 per 100 duizend werknemers) en 75 tot de dood (0,9 per 100 duizend werknemers). Vier van de vijf keer waarin er verzuim was, bedroeg dat verzuim meer dan drie dagen. Een op de vijf arbeidsongevallen met ziekenhuisopname na SEH gebeurde tijdens werkzaamheden in de bouw. Hiermee is de bouw, samen met de land- en tuinbouw, de meest riskante sector, met 160 SEH-behandelingen per 100 duizend werknemers. Over een langere periode zien we dat de kans op een ongeval met opname na SEHbehandeling van 2000 tot 2003 daalde, van 2003 tot 2007 steeg en van 2008 tot 2010 weer daalde. Over de hele periode gaat het om een toename met 12 procent; die komt echter vooral voor rekening van de jaren De kans op een dodelijk ongeval nam van 2000 tot 2010 af met in totaal 43 procent. Ter vergelijking: de cijfers uit de VCA-database geven te zien dat er op 1 miljoen manuren 7,6 ongevallen met letsel en/of verzuim te noteren vallen. Uitgaande van 1600 manuren per jaar betekent dit 7,6 gevallen per 625 werknemers, ofwel 1216 per 100 duizend werknemers. Oorzaken Een van de oorzaken van verschillen tussen cijfers is ongetwijfeld gelegen in de manier waarop ze worden verzameld. Cijfers die uitsluitend op zelfmelding berusten leiden tot aanzienlijke onderrapportage, weet Henk Jan Manuel, onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2007 is dat een keer DE VCA-CIJFERS AFGEZET TEGEN ANDERE BRONNEN 24 25

14 uitgezocht, en toen bleek dat je met zelfmelding maar de helft in beeld krijgt van de ongevallen zonder dodelijke afloop. Of en hoe dit getal over de jaren fluctueert is niet onderzocht. VCA-cijfers berusten ten dele op zelfmelding, in de vorm van bedrijfsregistraties. In het kader van (her)certificatie vindt er wel elk jaar een audit plaats waarbij de registraties worden gecontroleerd en erop wordt doorgevraagd. Het RIVM is momenteel bezig om trends in ongevallencijfers te analyseren en (mogelijke) oorzaken in kaart te brengen. Rapportage is in oktober te verwachten. Spannend, want trends zoals hierboven aangeduid kunnen natuurlijk met van alles te maken hebben: met conjunctuur, met veranderende meldingsbereidheid, en zelfs met de bezetting van de Inspectie SZW, die ook een deel van het cijfermateriaal aandraagt. En wat voor invloed hebben zulke factoren? Wordt er bijvoorbeeld in crisistijd, als alles zuiniger moet, onveiliger gewerkt? Of gebeurt dat misschien juist in hoogconjunctuur, als de productiedruk oploopt? Overeenkomend beeld Eén categorie gegevens is erg betrouwbaar: cijfers over SEH-behandelingen en opnames na SEH-behandelingen. Die betrekt TNO van VeiligheidNL, het vroegere Consument en Veiligheid, en dat krijgt ze weer rechtstreeks van de eerstehulpposten van een representatieve groep academische en regionale ziekenhuizen. Victor Zuidema, die zich hier bij VeiligheidNL mee bezighoudt, heeft deze analyse van VCA-cijfers naast de SEH-meldingen gelegd. Wij zien zo goed als dezelfde trend, laat hij weten. De VCA-cijfers komen van een heel ander beginniveau, in de jaren negentig, maar na die eerste snelle daling lijken de trends heel aardig op elkaar. Als je het op de langere termijn bekijkt, zien wij als VeiligheidNL een daling vanaf het einde van de vorige eeuw. In 2007 was er een stijging, maar daarna was er weer een daling tot Het laatste jaar dat we maten, 2011, gaf een lichte stijging te zien. Maar of die van betekenis is, weten we nog niet. DE VCA-CIJFERS AFGEZET TEGEN ANDERE BRONNEN Grotere schommelingen Zuidema s conclusie is dat het beeld uit deze VCA-analyse ruwweg overeenkomt met de gegevens van SEH-afdelingen van ziekenhuizen. Daarbij tekent hij wel aan dat VeiligheidNL in de industrie en de bouw grotere schommelingen waarneemt dan de VCA-database. De bouw had 14 duizend behandelingen op een SEH-afdeling in 2011, tegenover elf- tot twaalfduizend in 2010, en dat op ruim 400 duizend werkenden. In de branche industrie/delfstoffenwinning waren het er 11 duizend, tegenover circa 7500 daarvoor. Procentueel is dat een nog grotere stijging; aan de andere kant moet je die 11 duizend afzetten tegen een groter totaal, namelijk ruim 800 duizend werkenden. Al met al vinden wij dat vooral in de bouw extra aandacht voor veiligheid nodig is. VeiligheidNL levert zelf veel bijdragen aan veiligheid in de bedrijven. Bekende campagnes zijn Alerta (bespreekbaar maken van machineveiligheid, werken op hoogte en werken met heftrucks), Sjaak (speciaal voor de bouw en de horeca), en sinds kort ook Werkbudddies (voor jonge werknemers). BvL 26

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2010 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Managementsamenvatting Karolien Weekers Studiedienst Vlaamse

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Monitor creatieve industrie 2014

Monitor creatieve industrie 2014 Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Colofon Titel: Industrie Stichting immovator, november Verveelvoudiging

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Industrie en diensten in beeld

Industrie en diensten in beeld Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Industrie en diensten in beeld Kwantitatieve fase van een SWOTanalyse van de se industrie Notitie Michiel de Nooij Flóra Felsö Barbara

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Sneller betalen dat loont!

Sneller betalen dat loont! NYFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELEN T 0346 291641 F 0346 291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van en met financiële steun van Kamer van Koophandel Rotterdam. De

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013 L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag 2014 Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Rapport Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie