Toezichtvisie Rail Het toezicht op de spoorwegveiligheid onder de nieuwe Spoorwegwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezichtvisie Rail Het toezicht op de spoorwegveiligheid onder de nieuwe Spoorwegwet"

Transcriptie

1 Rapport Rapportagedatum Versie definitief 10 november 2004 Opsteller Auke de Vries Kenmerk IVW-DR/BJZ/04/D Toezichtvisie Rail Het toezicht op de spoorwegveiligheid onder de nieuwe Spoorwegwet Unit Bestuurlijke en Juridische Zaken St. Jacobsstraat 16 Postbus BM Utrecht T F

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Veiligheid in termen van risico s Indicatoren Risicoanalyse Informatiestromen en meldingen Interfaces Wie is verantwoordelijk? Toezicht op het integrale karakter van het spoor De algemene hoofdlijn van het toezicht De reikwijdte van het toezicht Toezicht op veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden Toezicht op de marktwerking Toezicht op milieu Externe veiligheid, security en vandalisme De toezichttaken van de IVW Verschuiving naar toezicht ex post Onderzoeken Ontwikkeling De Onderzoeksraad voor veiligheid (Ovv) De strafrechtelijke handhaving Ontwikkeling Afstemming met het Openbaar Ministerie Afstemming met de politie Administratieve lasten De nieuwe Spoorwegwet De Spoorwegwet Van interne regels naar algemeen verbindende voorschriften De Europese regelgeving De contouren van de Spoorwegwet De lagere regelgeving Het toezicht op de infrastructuur Het domein Indeling spoorwegen Tunnels en kabelbaaninstallaties Objecten van toezicht Geformuleerde doelstellingen Het toekomstige toezicht Algemeen Toezicht ex ante Toezicht ex post Het toezicht op spoorvoertuigen Het domein De wetgeving Geformuleerde doelstellingen van 48

3 5.4 Het toekomstige toezicht Algemeen Toezichttaken ex ante Gevaarlijke stoffen Uitvoeringsfase (ex post) Het toezicht op het spoorvervoerproces Het domein Objecten van toezicht De regelgeving Geformuleerde doelstellingen Het toekomstige toezicht Voorbereidingsfase (ex ante) Gebruiksfase (ex post) Vervoer van gevaarlijke stoffen Het toezicht op exameninstituten en keuringsinstanties Het domein Het toekomstige toezicht Het toezicht op tram, metro en raccordementen Het domein Geformuleerde doelstellingen Het toekomstige toezicht Het toezicht op 'museumlijnen' Het domein Het toekomstige toezicht Bijlage 1: overzicht taken en activiteiten Bijlage 2: begripsomschrijvingen en afkortingen 3 van 48

4 1. Inleiding 1.1 Algemeen Het toezicht op de spoorwegveiligheid heeft per 1 januari 2003 een plaats gekregen binnen de divisie Rail van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Voor die tijd lag deze verantwoordelijkheid bij Railned Veiligheid, een organisatie die is voortgekomen uit de opsplitsing van de NS-organisatie in Binnen de divisie Rail van de IVW is een proces van heroriëntatie op gang gekomen: van spoorwegwereld naar overheid. Dit heroriëntatieproces maakt deel uit van de IVW-brede ontwikkeling in de richting van één inspectiedienst die werkt vanuit één visie. Deze visie is in de nota Toezicht in beweging van mei 2004 als volgt omschreven: Een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland met zo weinig mogelijk ongevallen, incidenten, milieuvervuiling en overlast, met voldoende mogelijkheden voor economische expansie, met ondernemers en burgers die zich daarvoor eveneens verantwoordelijk voelen, in een goed geordende markt. De missie van de IVW is als volgt omschreven: Het bewaken en bevorderen van een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers en het berichten over het resultaat in de openbaarheid. In deze omschrijving is bewust gekozen voor een ruime taakopvatting, die verder gaat dan het bevorderen van de naleving van de geldende voorschriften. In hoofdstuk 2 van deze Toezichtvisie wordt verder ingegaan op de missie van de IVW. Hierbij staan de volgende streefbeelden uit de nota Toezicht in beweging centraal: eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven integraal beeld per domein actief in Europa maatschappelijke oriëntatie samenwerking met andere toezichthouders flexible response digitaal toezicht één inspectieprogramma In 1999 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de Kadernota Railveiligheid naar de Tweede Kamer gezonden (Tweede Kamer , , nr. 1). Hierin zijn de beleidsinhoudelijke keuzen voor de veiligheid op het spoor opgenomen. De nota Veiligheid op de rails, die onlangs is gepubliceerd, wordt als tweede Kadernota aangeduid. Het voorliggende toezichtarrangement berust op twee pijlers: de nota Toezicht in beweging en de Kadernota. Dit document beschrijft op hoofdlijnen het toezicht op de spoorwegveiligheid zoals dat gestalte krijgt onder de nieuwe Spoorwegwet. De nieuwe wet is op 1 januari 2005 in werking getreden. De IVW verstaat in het algemeen onder toezicht: Toelating en continuering Het proces van vergunningverlening, ontheffing, stellen van voorwaarden en dergelijke, voor zover dat betrekking heeft op de toelating tot de vervoersmarkt. 4 van 48

5 Inspecties De IVW neemt kennis van de feitelijke stand van zaken op het spoor en de handhaving van de geldende voorschriften. Hierbij gaat het om toezicht op partijen die reeds zijn toegelaten tot het spoor. Ook onderzoeken die de IVW uitvoert naar aanleiding van ongevallen en andere incidenten die in verband staan met de veiligheid op het spoor, vallen onder de noemer Inspecties. Kennis en advies De IVW is het expertisecentrum voor spoorwegveiligheid van de overheid. Vanuit deze expertise brengt de IVW ook advies uit aan de minister ter ondersteuning van haar taken en verantwoordelijkheden. Berichtgeving De IVW verschaft informatie over alle aspecten van de spoorwegveiligheid aan samenleving en aan politiek. Dit gebeurt via rapporten over specifieke onderwerpen en gebeurtenissen, periodieke berichten uit het toezicht, jaarberichtgeving en via presentaties en voorlichting. Deze visie moet worden gezien als een startdocument. De IVW werkt verder aan haar eigen ontwikkeling en taakuitvoering. Als gevolg van de aanvaarding van het zogeheten EU Tweede Spoorwegpakket in april 2004 staan er veranderingen op stapel in de juridische omgeving van het toezicht en in het takenpakket van de IVW. De IVW richt zich echter op het toezicht onder de nieuwe Spoorwegwet, zoals deze thans van kracht is. 1.2 Twee domeinen De IVW heeft onlangs een aantal domeinen van toezicht vastgesteld. De elementen van een domein zijn: Een zekere mate van bestendigheid. Dat wil zeggen dat de afbakening van de onderscheiden domeinen naar verwachting redelijk vastligt. Herkenbaarheid voor de omgeving (bedrijven, burgers, politiek) Aansluiting bij de compartimentering van wet- en regelgeving. Een institutioneel netwerk, zoals een brancheorganisatie. Een goed en logisch uitgangspunt voor het ontwikkelen van een toezichtarrangement. Het werkterrein van de divisie Rail bestaat uit twee domeinen: Rail en Tram/Metro. Het domein Tram/Metro is veel geringer van omvang dan het domein Rail. Om die reden wordt in dit document volstaan met één hoofdstuk voor Tram/Metro. 5 van 48

6 2. Algemene onderwerpen In dit hoofdstuk wordt een aantal algemene onderwerpen behandeld die van betekenis zijn voor het toezicht onder de nieuwe Spoorwegwet. Centraal staat de modernisering die het toezicht op de spoorwegveiligheid doormaakt tegen de achtergrond van het kabinetsbeleid. 2.1 Veiligheid in termen van risico s Er zijn over een lange reeks van jaren statistieken beschikbaar over de staat van veiligheid van het hoofdspoor. In het rapport Spoorwegveiligheid, de stand van zaken, dat in 2001 is uitgebracht door het directoraat-generaal Personenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGP), staan voor het eerst indicatoren genoemd die worden gebruikt voor de kwantificering van ontwikkelingen op het gebied van de spoorwegveiligheid. Dit rapport is het vertrekpunt voor de jaarlijkse zogeheten Trendanalyses. De meest recente Trendanalyse dateert van juli 2004 en heeft betrekking op het jaar De kwantitatieve gegevens voor deze berichtgeving zijn afkomstig van het Management Informatiesysteem Onregelmatigheden Spoorwegveiligheid (MISOS), in beheer bij de. Op basis van deze gegevens stelt de IVW ook de prioriteiten van haar inspectieprogramma vast Indicatoren Het spoorsysteem in Nederland is veilig. Grote ongelukken met veel slachtoffers komen zo weinig voor, dat deze aantallen geen bruikbare statistieken opleveren. Om die reden worden onregelmatigheden benoemd die meer frequent voorkomen en die incidenten opleveren die op hun beurt kunnen leiden tot ongevallen. De statistische gegevens van deze onregelmatigheden, incidenten en ongevallen leveren wél bruikbaar cijfermateriaal op. Onderstaande figuur laat deze benadering zien: Figuur 1: frequentiemodel ernstige ongevallen ongevallen ernst incidenten onregelmatigheden frequentie De gegevens over veiligheid zijn zodanig ingericht, dat zij kunnen worden herleid tot gerealiseerde gevaarzetting voor de zogeheten risicodragers. Hierbij gaat het om: Treinreizigers, uitgedrukt in het aantal omgekomen reizigers per miljard afgelegde reizigerskilometers. 6 van 48

7 Personeel: de personen die zich beroepshalve in het railverkeerssysteem bevinden. Dit risico wordt uitgedrukt in het aantal bij spoorweggerelateerde ongevallen omgekomen personeelsleden per aan het risico blootgestelde medewerkers. Overweggebruikers, uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers met speciale aandacht voor gebruikers van reizigersoversteekplaatsen op en bij stations. Onbevoegden. Hierbij gaat het om personen die zich onbevoegd in het railverkeersysteem bevinden, met uitzondering van personen die kennelijk de bedoeling hebben zichzelf van het leven te beroven, uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers. Suïcide, uitgedrukt in het aantal geslaagde pogingen tot zelfdoding. Omgeving. Hierbij gaat het om personen die zich buiten het railsysteem bevinden maar binnen de invloedsfeer van het risico (externe veiligheid), uitgedrukt in de kans op overlijden als gevolg van een spoorwegoverval. Ook de Europese Spoorwegveiligheidsrichtlijn (2004/49/EC) schrijft een aantal indicatoren voor die een plaats hebben gekregen in de Trendanalyse. Deze indicatoren zijn: Spoorstaafbreuken die tot verstoring van de treindienst leiden. Knikken in het spoor of baanverzakkingen die tot verstoring leiden. Passages stoptonend sein. Percentage spoor met ATB. Aantal overwegen (per kilometer spoor). Gebroken wielen en assen. De veiligheid van personen is het belangrijkste speerpunt in de activiteiten van de IVW. Een andere belangrijke doelstelling is de beperking van materiële en economische schade als gevolg van onregelmatigheden en storingen. In beginsel kan hier worden teruggegrepen op de indicatoren die ook bepalend zijn bij het optreden van letselgevallen. Daar waar dit niet zo is, zal de IVW in de nabije toekomst een passend stelsel van indicatoren ontwikkelen Risicoanalyse De IVW is zich ervan bewust dat goede risicoanalyses een voorwaarde zijn voor de juiste afweging tussen de inzet van de schaarse toezichtcapaciteit en de daadwerkelijke veiligheidsrisico s die zich op het spoor manifesteren. Het gaat zowel om de inzet van inspecteurs als om de activiteiten die worden verricht in het kader van veiligheidsbeoordelingen voor grote projecten en nieuwe systemen. De IVW zet bij veiligheidsbeoordelingen verschillende methoden en technieken in. De divisie Rail heeft onder meer ervaring opgedaan met de zogeheten Spoorwegveiligheid Auditing Methode en Ongevallenanalyse Systematiek (SAMOS), gebaseerd op de TRIPOD methodiek van de Universiteit van Leiden. Uitgangspunt van deze methode is een classificatie van menselijk falen, van waaruit wordt gezocht naar het voor het management beheersbaar en meetbaar maken van de onderliggende factoren. De resultaten van deze methoden worden gecombineerd met gegevens over incidenten uit veiligheidsonderzoeken. Zo wordt gezocht naar werkomstandigheden die risico s genereren. De SAMOS-methode is een aanvulling op het voortdurende streven het spoorverkeer door middel van techniek veilig te laten verlopen. De hierboven beschreven methodiek voor risicoanalyses heeft betrekking op gevaarzetting rond het spoorverkeer zelf. Daarnaast streeft de IVW ernaar om een verband te leggen tussen de beleidsmatige keuzen neergelegd in de nota Veiligheid op de rails en de inzet van de schaarse capaciteit van de IVW. IVW-breed worden daarvoor methoden ontwikkeld. 7 van 48

8 2.1.3 Informatiestromen en meldingen De IVW signaleert trends en berekent risico s. De gegevens die de basis vormen voor de IVW-analyses, zijn afkomstig van de vervoerders en van de beheerder (de verkeersleiding). De oude Spoorwegwet kende een algemene meldingsplicht ten behoeve van de toezichthouder. In normbladen was vastgelegd hoe deze meldingen tot stand kwamen. Bovendien waren beheerder en vervoerders verplicht om de resultaten van eigen onderzoeken te melden bij de IVW. De nieuwe Spoorwegwet brengt deze verplichtingen onder in aanhangende regelgeving. Er is niet langer sprake van een algemene wettelijke meldingsplicht voor partijen actief in het spoorsysteem: de verplichtingen zijn verspreid over diverse regelingen. Het resultaat is niet geheel dekkend. Zo zijn spoorwegondernemingen onder de nieuwe wet niet verplicht om zaken te melden die niet rechtstreeks aan de trein zelf verbonden zijn. Ofwel: zaken als een niet-werkende seinverlichting, niet functionerende veiligheidssystemen in de infrastructuur, onveilige situaties bij werkzaamheden aan het spoor en onbevoegde betredingen van het spoor hoeven niet gemeld te worden. De IVW is hiervoor aangewezen op vrijwillige medewerking. De Inspectie hoopt hierover afspraken te kunnen maken met de beheerder en de vervoerders. 2.2 Het spoor vanuit een integrale benadering Het railtransport is, meer dan bijvoorbeeld het transport over de weg, een samenhangend geheel. In de jaren negentig van de vorige eeuw is weliswaar een scheiding van taken en verantwoordelijkheden doorgevoerd, maar er bestaat nog altijd een grote onderlinge afhankelijkheid tussen de actoren in het raildomein. Alleen een integrale benadering van de functionaliteit van het spoor leidt tot een doordachte ontwikkelingsstrategie en een deugdelijk toezicht op de kwaliteit. Dit geldt vooral voor de spoorwegveiligheid. Een voorbeeld: de beveiliging van het spoorverkeer met automatische treinbeïnvloeding (ATB) kan alleen functioneren als de daarvoor gebruikte techniek in de infrastructuur aansluit op de voorzieningen in spoorvoertuigen. En: de inrichting van perrons, de voorzieningen aan de rijtuigen en de vertrekprocedures zijn samen bepalend voor het veilig in- en uitstappen. Voor het beheersbaar houden (of krijgen) van het verschijnsel passeren van stoptonend sein (STS) is de samenhang tussen de staat van de infrastructuur en de wijze waarop machinisten hun werk doen van cruciaal belang. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden. Het integrale karakter van het spoor is steeds een bepalende factor voor de wijze waarop taken en verantwoordelijkheden in de praktijk gestalte krijgen Interfaces Het volgende model maakt het integrale karakter van het spoor zichtbaar. Figuur 2: het integrale karakter van het spoor 8 van 48

9 hoofdspoor voertuigen privaatrecht vervoer ProRail/beheerder Infrastructuur en verkeer Voor het integraal veilig functioneren van het spoor zijn twee interfaces van belang: de interface tussen infrastructuur en voertuigen, en die tussen infrastructuur en het vervoer/de vervoerders. Het is van essentieel belang dat taken en verantwoordelijkheden goed op elkaar aansluiten. Interface 1: infrastructuur/voertuigen De inrichting en uitrusting van de infrastructuur moet organisatorisch en technisch zodanig zijn, dat voertuigen er veilig en zonder schade of bovenmate slijtage overheen kunnen rijden. Ook het omgekeerde is van belang: voertuigen moeten voldoen aan specificaties om de veiligheid te bevorderen en bovenmatige slijtage en schade aan de infrastructuur te voorkomen. De Spoorwegwet biedt hiervoor een kader. Voor de veiligheid is het verder van belang, dat voertuigen zijn uitgerust met beveiligingssystemen die aansluiten op de voorzieningen in de infrastructuur. Het kan gebeuren dat bepaalde voertuigen slechts over een deel van de infrastructuur mogen rijden, of anderszins beperkingen opgelegd krijgen. De beheerder moet ervan uit kunnen gaan dat voertuigen voldoen aan de technische specificaties, al dan niet voorgeschreven op grond van wettelijke normering. Hiertoe is een certificeringsproces noodzakelijk. Voor een goed functioneren van deze interface moeten waar nodig hanteerbare en heldere afspraken bestaan over genoemd toelatingsregime. Interface 2: infrastructuur/vervoerproces Voor deze interface is het van belang dat vervoerders als spoorwegonderneming tot het spoor worden toegelaten. De publiekrechtelijke toelating van de vervoerder tot het spoor wordt in de nieuwe Spoorwegwet geregeld via het veiligheidsattest en de bedrijfsvergunning. Beide worden door de IVW verstrekt. De daadwerkelijke toelating van de vervoerder wordt vervolgens geregeld in een toegangsovereenkomst die met de beheerder moet worden gesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het gebruik van de spoorcapaciteit, bijvoorbeeld over de gebruiksvergoeding en de geleverde kwaliteit van het spoor door de infrabeheerder. Beide toelatingsprocessen hebben raakvlakken met de mededinging op het spoor. Ook de werkwijze en de organisatie van de 9 van 48

10 verkeersleiding kunnen tot deze interface worden gerekend. In Nederland is dit alles belangrijk vanwege de beperkte spoorcapaciteit en het intensieve gebruik van het spoor Wie is verantwoordelijk? Voor het goed en veilig functioneren van het spoorwegsysteem moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De taken en bevoegdheden liggen niet in één hand, dus coördinatie is van groot belang. Deze coördinatie kan in theorie op verschillende manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld door de beheerder. De Spoorwegwet biedt hiervoor echter niet de vereiste basis. Een andere mogelijkheid is de inrichting van een apart coördinerend orgaan. Was in het aanvankelijke wetsontwerp voor de nieuwe Spoorwegwet voorzien in een dergelijke coördinerende publiekrechtelijke (ZBO) Spoorwegbeheerorganisatie, de definitieve wet voorziet hier niet in. De verantwoordelijkheid voor samenhang wordt overgelaten aan de branche. De wetgever kan per onderwerp voorzien in coördinatiemomenten, voor zover de coördinatie niet opgaat in een beschikking over toelating of continuering (vergunning). De komende tijd moet de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het spoor vanuit een integraal perspectief ter discussie worden gesteld. Zolang de verantwoordelijkheid voor het integraal goed functioneren van het spoor niet in de wet is geëxpliciteerd en belegd, kan de minister van Verkeer en Waterstaat erop worden aangesproken. De IVW adviseert de minister vanuit een integraal perspectief over de veiligheid van het spoor Toezicht op het integrale karakter van het spoor Wil de IVW de hierboven genoemde adviesrol kunnen vervullen, dan moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet de IVW kunnen beoordelen hoe het spoor vanuit een integrale invalshoek functioneert. Daarnaast moet zij kunnen overzien of de betrokken partijen doen waarvoor ze in het publieke belang verantwoordelijkheid dragen en of zij de in dit verband gemaakte afspraken nakomen. Dit alles in de vereiste samenhang. Samenhang in technische interfaces, in samenwerking en in functionele afstemming. In dat verband is van belang dat de onder toezicht staande partijen de noodzaak van een integraal toezicht op het spoor onderkennen en eraan mee willen werken. Transparantie, een deugdelijke informatiehuishouding en goede afspraken over toegang tot de informatie zijn hierbij cruciaal. De wetgever heeft in dit verband regels voorgeschreven en zorgplichten geformuleerd voor de actoren op het spoor - de vervoerder, de houder van voertuigen en de beheerder van de infrastructuur. Hierbij hoort toezicht op het niveau van de onderscheiden partijen. De IVW is niet bevoegd vanuit een integrale optiek interventies te plegen. Het toezicht richt zich op de afzonderlijke onder toezicht staande partijen. Een integrale benadering speelt wél een rol bij het stellen van prioriteiten en bij het adviseren van de minister. 2.3 De algemene hoofdlijn van het toezicht Het toezicht van de IVW maakt een ontwikkeling door. De inzichten hierover zijn onder meer neergelegd in de IVW-nota Toezicht in beweging, in het Hoofdlijnenakkoord van het huidige kabinet en in het daaruit voortkomende Actieprogramma Andere Overheid van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. De hoofdpunten van het moderne toezicht zijn: meer eigen verantwoordelijkheid vanuit een gedeeld besef van waarden; duidelijke normering en een hoge integriteit; 10 van 48

11 een doeltreffende en doelmatige overheid zonder overbodige bureaucratie; een overheid die kan luisteren; geen overbodige lasten voor burgers en bedrijven. Deze uitgangspunten leiden tot activiteiten gericht op de verbetering van de dienstverlening, het terugdringen van regels en administratieve lasten, een meer efficiënt functionerende overheid met meer coördinatie en een vernieuwde relatie met provincies en gemeenten. Al deze onderwerpen kunnen in verband worden gebracht met het toezicht op de spoorwegveiligheid. Uiteraard zijn er ook beperkingen aan dit streven. Zo is een passende wetgeving een randvoorwaarde. In dit verband kan het belang van de Europese regelgeving, die overigens niet op alle onderdelen spoort met de nationaal ingezette lijn, nauwelijks worden overschat. In het programma Beter Geregeld werkt de IVW samen met de Hoofddirectie Juridische Zaken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de verbetering van de juridische context voor het toezicht. 2.4 De reikwijdte van het toezicht Toezicht op veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden De IVW houdt toezicht op de spoorwegveiligheid. De precieze taken en bevoegdheden die aan dit toezicht zijn verbonden, zijn op twee manieren vastgelegd. De voorschriften waarvan de handhaving aan de IVW is opgedragen worden opgesomd in een besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat, bedoeld in artikel 69 van de nieuwe Spoorwegwet. Daarnaast heeft de IVW mandaat om namens de minister van Verkeer en Waterstaat taken en bevoegdheden uit te oefenen. Deze mandatering heeft voor een belangrijk deel betrekking op de toezichttaken ex ante. Dat wil zeggen: het toezicht in de voorbereidingsfase van de toelating van infrastructuur, rollend materieel en vervoerders tot het spoor. De taken zelf wortelen overigens voor een belangrijk deel in Europese regelgeving. De IVW verzorgt samen met de Arbeidsinspectie (AI) het toezicht op arbeidsomstandigheden van het personeel van de spoorwegbedrijven en van de aannemers van spoorwegwerkzaamheden. Arbeidsomstandigheden en veiligheid liggen dicht tegen elkaar aan. De rolverdeling die onder de oude Spoorwegwet is ontstaan is de volgende: de IVW houdt toezicht op de spoorbedrijven, de AI ziet toe op aannemers. In de lijn van het kabinetsbeleid moet dit toezicht verder worden verknoopt. De IVW zou voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een deel van de toezichthoudende taken op het spoor van de AI kunnen overnemen. Een andere, minder vérgaande mogelijkheid is, dat de afstemming en de samenwerking tussen de IVW en de AI wordt versterkt. Momenteel zijn beide partijen in overleg hierover. Doel is een convenant tussen de IVW en de Arbeidsinspectie Toezicht op de marktwerking Een van de taken van de IVW is het bevorderen van een goede marktwerking op de vervoersmarkt. Het toezicht op de vrije markttoegang van vervoerders tot het spoor is echter belegd bij de directeur-generaal van de Nederlands Mededingingsautoriteit (NMa). De Vervoerkamer is binnen de NMa verantwoordelijk voor dit toezicht. Op grond van artikel 69 e.v. van de Spoorwegwet houdt de Vervoerkamer toezicht op de uitvoering van de beheerconcessie en het beheerplan van ProRail. De Vervoerkamer waakt over de nondiscriminatoire toegang tot het spoor. Zij ziet onder meer toe op bepalingen over de capaciteitverdeling, de gebruiksvergoeding, de kaderovereenkomsten, de 11 van 48

12 toegangsovereenkomsten en de netverklaring. Ook het regime op bijzondere spoorwegen valt in principe onder het toezicht van de NMa. Vervoerders kunnen bij de Vervoerkamer een klacht indienen over discriminatie of benadeling door de beheerder of andere spoorwegondernemingen. Er kunnen zich situaties voordoen, bijvoorbeeld bij het toezicht op de uitvoering van de beheerconcessie, dat de takenpakketten van de IVW en de NMa samenkomen. In dat geval zullen de IVW en de Vervoerkamer elkaar informeren en ernaar streven om samen tot een juiste beslissing te komen Toezicht op milieu De bemoeienis van de met het leefmilieu is op dit moment beperkt. De IVW houdt zich uitsluitend bezig met de uitvoering van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en het toezicht op de naleving van de betreffende voorschriften. Er is een verband tussen geluidsbelasting en de toedeling van capaciteit aan vervoerders, maar volgens de huidige wetgeving ligt het toezicht op geluidsnormeringen rond spoorwegen niet bij de IVW. De gemeentelijke overheid houdt zich bij voorbeeld bezig met de geluidsbelasting in de omgeving van rangeerterreinen. De IVW is op dit gebied niet actief. Overigens heeft ProRail als beheerder de plicht informatie te verschaffen over de geluidsbelasting. In de beheerconcessie zijn bepalingen opgenomen die toezien op de naleving van de bepalingen in de Europese Richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) Externe veiligheid, security en vandalisme De IVW houdt zich in beperkte mate bezig met externe veiligheid, dat wil zeggen de veiligheid van personen en goederen in de omgeving van spoorwegen. Uitzondering is het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarvoor de wetgeving zich ook op externe aspecten richt. De uitvoering van taken ontleend aan de Wvgs wordt in paragraaf behandeld. Voor security geldt hetzelfde. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft geen wetgeving uitgevaardigd die specifiek hierop betrekking heeft. Wel kennen de spoorwegwetgeving en het Wetboek van Strafrecht bepalingen die het in gevaar brengen van de spoorveiligheid strafbaar stellen. De Dienst Spoorwegpolitie van het KLPD en de bijzondere opsporingsambtenaren van ProRail en NS Reizigers zorgen voor de handhaving. Security vraagt steeds meer aandacht, zeker tegen de achtergrond van de ontwikkelingen rond terrorisme. De IVW pleit ervoor dat de beheerder en de spoorwegondernemingen de zorg voor security gezamenlijk oppakken. Beide moeten het thema opnemen in hun veiligheidsmanagementplan. De IVW zal de plannen hierop beoordelen. Vandalisme heeft te maken met zowel interne veiligheid als met sociale veiligheid. Interne veiligheid betekent dat de vervoerder zorgt voor veilig vervoer van passagiers, en dat de beheerder zorgt voor een goede infrastructuur. De IVW ziet toe op de borging van interne veiligheidszorg op het gebied van vandalisme. De repressieve bestrijding van vandalisme in treinen ligt in handen van het KLPD. De conducteurs van NSR en van de regionale vervoerders hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen ook optreden tegen vandalisme. De minister van Justitie heeft onlangs bijzondere opsporingsbevoegdheid verleend aan een aantal medewerkers van ProRail. Deze medewerkers kunnen samen met de politie optreden tegen vandalisme. Het toezicht op de juiste en gewenste uitoefening van deze opsporingsbevoegdheid berust bij de minister van Justitie. Omdat de handhaving van strafrechtelijke aard is, fungeert het openbaar ministerie als gezagsdrager. De IVW heeft geen taak bij de strafrechtelijke bestrijding van vandalisme. Zij ziet bestuursrechtelijk toe op 12 van 48

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Toezicht en handhaving op het spoor

Toezicht en handhaving op het spoor Toezicht en handhaving op het spoor Adriaan Hagdorn Manager NedTrain Legal Najaarsvergadering VPV Rotterdam, 22 november 2012 Wat ga ik met U bespreken? Strafbepalingen in het spoorwegrecht Ratio van strafbepalingen

Nadere informatie

RV uursrapportage bijna botsing na STS passage te Utrecht op 25 april 2012

RV uursrapportage bijna botsing na STS passage te Utrecht op 25 april 2012 RV12-0386 24-uursrapportage bijna botsing na STS passage te Utrecht op 25 april 2012 Stoptonend seinpassage met risico op een botsing met een passerende trein. Datum 26 april 2012 Status definitief RV12-0386

Nadere informatie

24-uursRapportage railongeval Amsterdam 21 april Datum 22 april 2012

24-uursRapportage railongeval Amsterdam 21 april Datum 22 april 2012 24-uursRapportage railongeval Amsterdam 21 april 2012 Datum 22 april 2012 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Voorval 4 1.2 Beknopte beschrijving en classificatie 4 2 Het voorval 5 2.1 De melding 5

Nadere informatie

De verbindende kracht van toezicht. TU Delft, faculteit TBM, vakgroep veiligheidskunde

De verbindende kracht van toezicht. TU Delft, faculteit TBM, vakgroep veiligheidskunde De verbindende kracht van toezicht in gelede systemen: Het Nederlandse spoorwegsysteem als casus Jan Lemmens Jan Lemmens TU Delft, faculteit TBM, vakgroep veiligheidskunde J.M.M.Lemmens@tudelft.nl Een

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4831 14 maart 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/23596, tot

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 061 Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nr.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 28 634 (R 1727) Instelling van een Onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid) 28 635 Wijziging van enige wetten in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 63f 25 398 Wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) consultatieversie 16 juni 2017 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Alcoholcontroles - veiligheidsfuncties. Datum 29 maart 2010 Status Definitief 1.0

Alcoholcontroles - veiligheidsfuncties. Datum 29 maart 2010 Status Definitief 1.0 Alcoholcontroles - veiligheidsfuncties Datum 29 maart 2010 Status Definitief 1.0 Alcoholcontroles - veiligheidsfuncties Datum 29 maart 2010 Status Definitief 1.0 Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1982-1983 17 813 Uniforme regelen inzake de vervoersvoorwaarden van het openbaar vervoer (Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH.

De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH. Nieuwsflits De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH. Inleiding De Wet lokaal spoor is vanaf 1 december 2015 formeel van kracht.

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Trendanalyse 2008. Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland. Datum 1 mei 2009 Status Definitief

Trendanalyse 2008. Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland. Datum 1 mei 2009 Status Definitief Trendanalyse 28 Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland Datum 1 mei 29 Status Definitief Trendanalyse 28 Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland Datum 1 mei 29

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 9 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 0 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie. De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie

Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie. De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie Afstemmingsprotocol De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie Inleiding Indien naar een voorval zowel een

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 houdende invoering van een geldige verblijftitel voor uitsluitend de bij het openbaar vervoer behorende voorzieningen Op de voordracht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 Contactpersoon T 070-456 0000 F 070-456 1111 11 december 2012 Betreft

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21333 22 oktober 2012 Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar 1 Inleiding De uitvoering en de handhaving van

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven?

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven? Q&A Inleiding Met de inwerkingtreding op 1 juli 2009 van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om, indien sprake is van een overtreding door een rechtspersoon, ook de feitelijk

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Herziening ministeriele regeling spoorverkeer 1. Specificeren bij welke aanwijzingen cf. art. 36 trein stilgezet

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU & BELASTINGDIENST DV 506 1Z*1ED DE ONDERGETEKENDEN: Centraal Justitieel Incassobureau, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A. Regtop, Algemeen

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

AANWIJZING OPSPORING EN VERVOLGING BIJ MELDING VAN VOORVALLEN IN DE BURGERLUCHTVAART

AANWIJZING OPSPORING EN VERVOLGING BIJ MELDING VAN VOORVALLEN IN DE BURGERLUCHTVAART AANWIJZING OPSPORING EN VERVOLGING BIJ MELDING VAN VOORVALLEN IN DE BURGERLUCHTVAART Categorie : Opsporing, vervolging Rechtskarakter : Aanwijzing i.d.z.v. art. 130, lid 4, Wet RO Afzender : College van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen Datum: 1 maart 2017 Versie 1 maart 2017 / Accordering door het CvB d.d. 15 september 2016 / Instemming

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 481 Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008.

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Op grond van paragraaf 3.4.4 van het Bouwbeleidsplan Nuth 2008-2012 dient er jaarlijks - als tegenhanger van het Handhavingprogramma Bouw- en Ruimtelijke

Nadere informatie

Onderwerp rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid "Door rood op Amsterdam CS"

Onderwerp rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid Door rood op Amsterdam CS abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 29 augustus 2005 Ons kenmerk DGP/SPO/U.05.02077 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Algemene toelichting Bij besluit van 16 oktober 2006 heeft de NZa het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46967 22 december 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media Partijen, Autoriteit

Nadere informatie

Centrum Ondergronds Bouwen

Centrum Ondergronds Bouwen Metro en Tram Centrum Ondergronds Bouwen Tunnels en ondergrondse stations in de Wet Lokaal Spoor Hugo de Jong en Harm Akse CEB/OVG/04498 Lokaal spoor tot halverwege 20 e eeuw 2 Stadstram Interlokale tramlijntjes

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA OV Module Openbaar Vervoer 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA OV Module Openbaar Vervoer 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA OV Module Openbaar vervoer Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm 10 19 Eindtermen OV Taxonomie # vragen 10 Algemene

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport "Klagen bij de politie"

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport Klagen bij de politie Ministerie van Binnenlandse Zaken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Aanbieding rapport "Klagen bij de politie" Datum Aan 6 maart l998 De korpsbeheerders De korpschefs : Directie Politie : EA98/U600

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 528 Wet van 10 juli 2013, houdende regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) 0

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 215 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1 WET- EN REGELGEVING...4 1.2 DE ROL VAN DE GEMEENTE...4 1.3 NIEUWE VERSIE VAN HET TOEZICHT-

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer 0 9. RQQ7$. QOI Inboeknummer o9bstoat46 Beslisdatum B&W 9 november 2009 possiernummer 945 55> Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Gemeenten zijn niet verplicht kwaliteitsregels te stellen voor het peuterspeelzaalwerk. Het peuterspeelzaalwerk valt niet onder de Wet

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Besluit van... tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie Op de voordracht van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 482 Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen

Nadere informatie

Datum 1 april 2010 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport IVW/IOOV inzake Schiphol spoortunnel incident op 2 juli 2009

Datum 1 april 2010 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport IVW/IOOV inzake Schiphol spoortunnel incident op 2 juli 2009 a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 67 F 070 35

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met verbeteren van de handhaafbaarheid door een collectieve organisatie facultatief een wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Datum 29 januari 2010 Onderwerp WODC-onderzoek 'Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt'

Datum 29 januari 2010 Onderwerp WODC-onderzoek 'Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt' > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl Onderwerp WODC-onderzoek

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPPjy^K De Minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 18 juli 2016 Uw kenmerk 756867 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie