Handleiding Ongevallenanalyse PKGV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Ongevallenanalyse PKGV"

Transcriptie

1 Handleiding Ongevallenanalyse PKGV Door: Frits Buddenberg (CVA / TIC), Roger Lucassen (TIC). Datum : Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wetgeving 4. Soort onderzoekmethode 4.1. Gekozen methode: Ishikawa methode 5. Ongevalsonderzoek 5.1. Plaats van ongeval 5.2. Het onderzoek direct na het ongeval 5.3. Het onderzoek aansluitend aan het onderzoek 5.4. De analyse van het ongeval 5.5. Opstellen van conclusies, aanbevelingen en maatregelen 5.6. Implementatie van de aanbevelingen/maatregelen 6. Welke gegevens doorgeven aan de branche/sector 7. Oefening: Formulier Ongevallenanalyse PKGV 7.1. Uitwerking 7.2. Ongevaltypering 7.3. Ongevalsonderzoek 7.4. Beheersmaatregelen 7.5. Risico vóór/na maatregel 8. Verklarende woordenlijst (beheersmaatregelen) 9. Bijlagen 9.1. Toolbox-meeting Voorbeeldformulier toolbox-meeting 9.2. Fine & Kinney 9.3. Prioriteitenstelling 9.4 Model meldingsformulier 10. Bronvermelding 4.doc Pagina 1 / 24 Print

2 1. Inleiding In het kader van het arboconvenant heeft de Branche Begeleidings Commissie (BBC) gevraagd een ongevallenanalysesysteem te ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt te leren van alle ongevallen die in de drie deelnemende branches gebeuren. Ieder bedrijf op zich heeft gelukkig te weinig ongevallen om snel trends te kunnen ontdekken of om risicovolle werkplekken te onderscheiden. Om effectieve maatregelen te kunnen nemen om herhaling van een ongeval te voorkomen, is het noodzakelijk alle ongevallen systematisch te onderzoeken en de oorzaken te vinden die aan de basis van het ongeval hebben gestaan. In deze handleiding wordt een methodiek beschreven om op grondige wijze een ongeval te onderzoeken. Ook wordt er een scala aan mogelijke basisoorzaken, ongevalplaatsen en maatregelcategorieën gegeven die voor alle bedrijven gehanteerd zullen worden zodat op brancheniveau een analyse mogelijk wordt. Naast de onderzoekmethode is een registratieformulier per branche gegeven dat bij gebruik het onderzoek begeleidt en tevens de noodzakelijke wettelijk verplichte informatie vastlegt. 4.doc Pagina 2 / 24 Print

3 2. Doelstelling De belangrijkste doelstelling van een goed ongevallenonderzoek is natuurlijk het vinden van goede preventiemaatregelen om een vergelijkbaar ongeval in de toekomst te voorkomen. De afdelingsleiding moet met de resultaten van het onderzoek in staat zijn haar verantwoordelijkheid te nemen door de preventiemaatregelen in te voeren. Ongevallenonderzoek wordt zo een leerproces voor de betrokkenen en, bij een goed georganiseerde communicatie, ook voor het hele bedrijf. Een goed uitgevoerd èn gedocumenteerd onderzoek verkleint ook de juridische risico s die een bedrijf bij ieder ongeval loopt. Het is nooit de bedoeling om meteen het slachtoffer van het ongeval aan te wijzen als de verantwoordelijke voor het ongeval. De ervaring uit vele ongevalsonderzoeken heeft geleerd dat het slachtoffer maar heel zelden verantwoordelijk is. 4.doc Pagina 3 / 24 Print

4 3. Wetgeving De Nederlandse wetgeving kent een indirecte verplichting tot ongevallenonderzoek en een directe verplichting tot registratie. Ongevallen die hebben plaatsgevonden dienen meegenomen te worden in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); om die reden is de registratieverplichting opgenomen in artikel 5 lid 1 van de Arbowet. Naast deze administratieve verplichtingen kent de wet ook een meldingsplicht voor ernstige ongevallen. Hieronder zijn de belangrijkste wetteksten opgenomen en in de bijlage is een model meldingsformulier te vinden. Arbowet: Art. 1.3i Definitie arbeidsongeval In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad; Art. 5.2 Registratieverplichting verzuimongevallen De risico-inventarisatie en -evaluatie bevat een lijst van arbeidsongevallen waarop de aard van het ongeval en de datum waarop het ongeval zich heeft voorgedaan worden geregistreerd. Art. 9 Meldingsplicht ernstige ongevallen 1. Indien een werknemer een arbeidsongeval overkomt dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood tot gevolg heeft, doet de werkgever hiervan onverwijld mededeling aan een daartoe aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 24 en rapporteert hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk. Onder ernstig lichamelijk of geestelijk letsel wordt voor de toepassing van dit artikellid verstaan: schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn. 2. De werkgever meldt de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, alsmede de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, onverwijld, dat de mededeling van een arbeidsongeval als bedoeld in het eerste lid heeft plaatsgevonden. 3. Indien is aangetoond dat een werknemer aan een beroepsziekte lijdt, doet de Arbo-dienst hiervan mededeling aan een door Onze Minister hiertoe aangewezen instelling. 4.doc Pagina 4 / 24 Print

5 Arbobesluit: Art.: 2.1 Regels met betrekking tot melding Gegevens arbeidsongevallen en beroepsziekten Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de gegevens die bij de schriftelijke mededeling van een arbeidsongeval, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet en de mededeling van een beroepsziekte, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet worden verstrekt. Arboregeling: Bijlage 1 Model meldingsformulier. Zie bijlage. 4.doc Pagina 5 / 24 Print

6 4. Soort onderzoekmethode 1. SOAT (Systematische Oorzaken Analyse Techniek): checklist/feiten verzamelen. Een onderzoekmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een checklist. Systematisch wordt, vanuit het soort ongeval, kans op herhaling en blootstelling, via de directe aanleidingen (zoals stoten tegen) ingezoomd op de basisoorzaken binnen diverse substandaards. Substandaards kunnen dan weer zijn: onder andere handelingen (werken zonder bevoegdheid) of condities (ontoereikende afscherming). 2. Ishikawa (visgraatdiagram): diverse invloeden en onderlinge samenhang. Zie FAM (Feitenboom Analyse Methode): diepgaande samenhang. Deze methode is vooral bedoeld voor het uitvoeren van (grotere) ongevalsanalyses door een groep. De groep kan, uitgaande van feiten en zonder waardeoordeel, ongevalsoorzaken opsporen, gebaseerd op fouten en gebeurtenissen in tijdsvolgorde. 4. MORT (Management Oversight Risk Tree): diepgaande samenhang en basisoorzaken. De MORT is een mix van een ongevallenanalyse en een audit. MORT maakt gebruik van een vooraf uitgewerkte foutenboom met circa 1500 basisgebeurtenissen waarin men vanaf de top (het ongeval) afdaalt via EN- en OFpoorten. 5. S 137: arbeidsinspectiemethode/verantwoordelijkheden. Ook deze ongevalsanalysetechniek gaat uit van de veronderstelling dat een ongeval zelden het resultaat is van een enkele (basis)oorzaak. De methode is gebaseerd op de theorieën van Frank Bird. De methode beschrijft vier fasen in het ontstaan van een ongeval. Het geeft dus het proces weer van de toedracht van een ongeval in de tijd. Die fasen zijn achtereenvolgens: de initiële, de opbouw-, de incident- en de letselfase. 4.1 Gekozen methode: Ishikawa (visgraatdiagram) Het visgraatdiagram, ontwikkeld door de Japanse kwaliteitsdeskundige professor Ishikawa, heeft ten doel (mogelijke) basisoorzaken en gegevens (feiten) op een dusdanige manier te ordenen dat inzicht wordt verkregen in welke factoren of oorzaken een ongeval tot gevolg hebben gehad. Men spreekt ook wel eens van een oorzaak en gevolg diagram. Een ongeval heeft meestal meerdere basisoorzaken. Om een ongeval te analyseren moet men eerst trachten alle aanknopingspunten vast te stellen. Met een visgraatdiagram is het mogelijk een gecompliceerd probleem te ontwarren. Bij dit ontwarringsproces kan men verschillende basisoorzaken ontdekken die op zich weer van groot belang zijn bij het zoeken naar oplossingen. Het grote voordeel is dat men het ongeval kan aanpakken zonder snel in allerlei verwarrende discussies of welles-nietesspelletjes te raken. Het geeft dus structuur in communicatie en een duidelijk overzicht van de relaties tussen oorza(a)k(en) en ongeval weer. 4.doc Pagina 6 / 24 Print

7 In vervolg op de meest bekende 6M-methode is voor de Ongevallenanalyse PKGV bij de uitwerking gekozen voor een zestal basisoorzaken, te weten: 1. Managementfactoren 2. Methodische factoren 3. Milieu-/omgevingsfactoren 4. Materiaalfactoren 5. Menselijke handelingen/persoonlijke factoren 6. Technische middelen factoren Management factoren Methodische factoren Milieu / omgevings factoren Ongeval Materiaal factoren Menselijke handelingen Technische middelen factoren 4.doc Pagina 7 / 24 Print

8 5. Ongevalsonderzoek: Een ongeval veroorzaakt een golf van reacties binnen een organisatie en vraagt om verzorging van het slachtoffer, het opheffen van de gevaarlijke situatie, het starten van een onderzoek, duidelijke interne en externe communicatie, etc. Veel bedrijven zullen in hun bedrijfsnoodplan de nodige procedures en instructies opgenomen hebben over hoe te handelen bij een ongeval. In de hierna volgende beschrijving kunnen overlappingen optreden met dat noodplan. De volgende stappen geven een leidraad om te komen tot een chronologische afhandeling van de te nemen stappen: direct na het ongeval tot en met het uitvoeren van de oplossingen. Mogelijkerwijs wordt een voor u specifieke stap niet genoemd en wellicht zijn genoemde stappen niet altijd noodzakelijk Plaats van ongeval: Voorkom dat er nog meer slachtoffers vallen. Let op de verzorging van het slachtoffer. Waarschuw het thuisfront van het slachtoffer; let daarbij vooral op het moment dat er gewaarschuwd wordt (wordt slachtoffer ter plekke behandeld of in het ziekenhuis). Bedenk goed welke boodschap u gaat brengen alvorens te bellen. Ga bij einde dienst meteen naar de te waarschuwen persoon. Ga met eigen vervoer, want het slachtoffer kon wel eens met de auto naar het werk gereden zijn en die auto kan dan teruggereden worden. Stel bewijsmateriaal veilig; bewaar het op een veilige plaats Het onderzoek direct na het ongeval Onderzoeken op de plaats van het ongeval (baken de plaats af voor onbevoegden): Spreek af wie de leiding heeft van het onderzoek (in principe het afdelingshoofd) en stel het onderzoeksteam samen. Let op Artikel 9 van de Arbowet: het melden van ongevallen en beroepsziekten aan de AI (Arbeids Inspectie); bij ernstig geestelijk dan wel lichamelijk letsel en zeker wanneer die, binnen 24 uur, leiden tot opname ter observatie of behandeling in een ziekenhuis. Noteer: weersomstandigheden, brand, e.d. Verzamel de instructies. Waren deze van de laatste revisie? 4.doc Pagina 8 / 24 Print

9 Verzamel getuigenverklaringen (let op: mens, plaats (positie), fysisch materiaal en documenten): Wie, wat, waar, sinds! Ooggetuigen Van het (de) slachtoffer(s) zelf Op afstand iets meegekregen Getuigen met enige (voor)kennis van het ongeval Voorkom verminking van informatie door (hoofd)getuigen te scheiden Arbocoördinator geeft de machine, voor zover het de veiligheid betreft, weer vrij voor productie, eventueel in overleg met de arbeidsinspectie. Zorg na afloop voor een goede begeleiding van de BHV-ers en andere betrokkenen (collega s, lijnmanagement en getuigen), in verband met posttraumatische ervaringen Het onderzoek aansluitend aan het onderzoek Probeer ieder slachtoffer te interviewen. Verzamel getuigenverklaringen (zowel op geldigheid en feitelijkheid getoetst). Begin bij voorkeur met het slachtoffer omdat deze de meeste kennis heeft van de toedracht. Zorg voor compleetheid. Zorg dat de getuige zich op zijn gemak voelt, dit bevordert de communicatie; ga bijvoorbeeld bij de getuige thuis op bezoek. Veel luisteren!! Bouw controlevragen in en probeer het verhaal af en toe samen te vatten. Gebruik alleen bevestigende getuigenverklaringen. Volg het invulformulier onder 7.2 Ongevalstypering De analyse van het ongeval Plan een ongevallenanalyse bespreking Met een visgraat is het mogelijk een gecompliceerd ongeval te ontwarren en kan (bij juiste toepassing) een duidelijk overzicht worden gegeven van de oorzaak en gevolgen. Neem de volgende stappen: 1. Formeer een groepje dat direct of indirect bij het voorval betrokken is geweest. Bij voorkeur het afdelingshoofd, de direct leidinggevende, technische dienst, de arbocoördinator (voert tevens het secretariaat) en evtueel een (laagdrempelig) vertrouwenspersoon. Let erop dat het afdelingshoofd (chef) een cruciale rol speelt in het onderzoek. 4.doc Pagina 9 / 24 Print

10 2. Ga causale factoren na, vraag je daarbij steeds af waarom bepaalde handelingen/ gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. 3. Selecteer feiten (op juistheid gecontroleerd). 4. Brainstormen kan nu een geschikte methode zijn om binnen korte tijd een groot aantal ideeën te verzamelen. 5. Breng te resultaten van punt 1 tot en met 4 in relatie (zoek verbanden en aanvullingen) met de zes rubrieken (6M Basisoorzaken) van het invulformulier. 6. Pas de mogelijke eliminatiemethode toe; hierbij kan nu al goed gebruik gemaakt worden van de Fine & Kinney- methode. 7. Het ongeval kan een samenwerking zijn van ogenschijnlijk onschadelijke omstandigheden en gebeurtenissen. Let daarop. 8. Bepaal de tijdsvolgorde van feiten. 9. Maak een inventarisatie en onderverdeling in hoofd (invloeds)factoren en bijzaken. 10. Maak eventueel een verbijzondering van het diagram als dit onoverzichtelijk of onevenwichtig wordt (bijvoorbeeld te veel mogelijke oorzaken bij technische middelen). 11. Gebruik eventueel een Pareto, (80-20 regel) voor het scheiden van belangrijke en minder belangrijke oorzaken. Er dient altijd vastgelegd te worden welke invloedsfactoren de grootste kans hebben een ongeval te veroorzaken. 12. Volg het invulformulier onder 7.3 Ongevalsonderzoek Opstellen van conclusies, aanbevelingen en maatregelen Verslag: korte beschrijving van wat er is gebeurd en een situatieschets. Archiveer het verslag minimaal tien jaar op een veilige plaats (brandkast). Houd een chronologisch volgorde aan. Bewaar ook de feiten, analyse, conclusie en maatregelen en verder ondersteunend materiaal. Laat je hierbij wederom leiden door de Fine & Kinney-methode; kijk in je oplossing in termen van: Waarschijnlijkheid, Blootstelling en Effect. Volg het invulformulier onder 7.4 Beheersmaatregelen. Organiseer een slotvergadering Implementatie van de aanbevelingen/maatregelen Maak gebruik van de prioriteitenstelling (als bijlage toegevoegd) Maak budgetten Wie doet wat: bij wie liggen de verantwoordelijkheden en uitvoerende taken Maak een plan van aanpak Maak de Plan Do Check Act-cirkel rond! 4.doc Pagina 10 / 24 Print

11 6. Welke gegevens doorgeven aan de branche/sector Deze onderzoekmethode is voor bedrijven een mogelijkheid om incidenten en dus ook ongevallen op een goede en voldoende diepgaande wijze te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek stellen het management in staat de juiste maatregelen te nemen om de kans op herhaling te verkleinen. Met de vastgelegde gegevens kan het bedrijf, bij voldoende aantallen, een analyse uitvoeren. Voor maatregelen die door het management te nemen zijn is het niet noodzakelijk om te analyseren op alle niveaus. De aard en de ernst van een letsel zijn vaak een gevolg van allerlei toevalligheden. Veel belangrijker is om snel te kunnen nagaan waar de meeste ongevallen gebeuren en welke basisoorzaken uiteindelijk tot het ongeval geleid hebben. Als er veel struikelongevallen zijn kunnen de letsels zeer divers zijn, dus is het belangrijker om vastte stellen waar de struikelongevallen zich voordoen en wat de basisoorzaken waren van die struikelongevallen. Een bedrijf moet dus alle informatie over een ongeval vastleggen en bewaren op een veilige plaats om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Om op brancheniveau een goede analyse te kunnen maken zijn veel minder gegevens nodig om de bedrijven in staat te stellen vroegtijdig te reageren op mogelijk gevaarlijke situaties en omstandigheden. Onderstaand schema geeft aan welke gegevens/informatie (analyseresultaten) binnen de branche en sector onderling uitgewisseld gaan worden. Bedrijf Bedrijf Bedrijf Bedrijf Bedrijf Alle data Waar / Plaats Directe aanleiding Basisoorzaak Beheersmaatregel Branche Branche Branche Sector Directe aanleiding Basisoorzaak Beheersmaatregel 4.doc Pagina 11 / 24 Print

12 7. Oefening: Formulier Ongevallenanalyse PKGV Tijdens de avonddienst worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op een bordes bij de droogpartij. Het is een spoedklus en er wordt zonder risicobeoordeling gewerkt. De ruimte onder de werkplek is niet afgezet. Daardoor kunnen (andere) operators onder het bordes doorlopen. Tijdens de werkzaamheden valt er een zware bout naar beneden en treft een passerende operator. Aangezien deze geen helm draagt, loopt hij een flinke hoofdwond en moet voor behandeling naar het ziekenhuis worden overgebracht. Er volgt geen ziekenhuisopname. Hij blijft een weekje thuis. Voer het onderzoek uit en vul het formulier in. Streef naar maximaal drie basisoorzaken. 4.doc Pagina 12 / 24 Print

13 7.1. Uitwerking Hieronder volgt de uitwerking van de case. 7.2 Ongevaltypering Ongevalgebonden: Datum Tijd Bedrijfsgebonden: Werkgever Adresgegevens Getuigen Persoonsgebonden: Naam Geslacht Leeftijd Opleiding Welke ploeg Functie, sinds Met verzuim: Ongevallen met verzuim Waar: Bordessen en steigers (voor Kartoflex en VNP) en Onderhoudsactiviteiten/TD (VG) Letsel : Open wond (snijwond) Lichaamsdeel: Hoofd: schedelstreek (schedel, hersenen, hoofdhuid) (directe) aanleiding: Getroffen worden door een voorwerp Materiële schade: Financiële schade 4.doc Pagina 13 / 24 Print

14 7.3. Het ongevalsonderzoek Menselijk handelen/persoonlijke factoren: Niet waarschuwen Methodische factoren: Bevoegdheid/vergunning/goedkeuring ontbrak Milieu-/omgevingsfactoren Technische middelen factoren: Afscherming/bescherming/beveiliging niet toereikend Materiaalfactoren Managementfactoren 7.4. Beheersmaatregelen Management: Planning en implementatie Betrokkenheid medewerkers Arbeidsstudie: Beheersing van handelingen 7.5 Risico vóór/na maatregel Vóór: R = Zeer wel mogelijk x Maandelijks x Belangrijk letsel met verzuim en/of belangrijke materiële schade = 7 x 5 x 5 = 175 Na R = Praktisch onmogelijk x Maandelijks x EHBO-letsel/geringe schade = 1 x 5 x 1 = 5 4.doc Pagina 14 / 24 Print

15 8. Verklarende woordenlijst (beheersmaatregelen) Management Commitment: Voor iedereen zichtbare betrokkenheid van directie en management bij het onderwerp arbeidsomstandigheden. Resourcing (personeelsmanagement ): Voor het voorkomen van ongevallen worden de juiste middelen en mancapaciteit ter beschikking gesteld door het management, juiste man op de juist plek -gedachte. Planning en implementatie: Afgesproken is dat (bouw)projecten beter worden gepland zodat andere activiteiten in het bedrijf niet worden gestoord, dan wel gevaarlijke situaties ontstaan. Document: Er is een procedure/instructie (beheersdocument) ontwikkeld die moet voorkomen dat er gevaarlijke situaties gecreëerd worden. Managementsysteem (intentieverklaring): Er ontbreekt een systematische aanpak/ afhandeling van arbozaken. Training en Communicatie Opleidingsmatrix: Functies zullen beter in kaart gebracht worden met daarbij de benodigde opleiding/trainingen. Trainingsinhoud: De trainingsinhoud zal beter afgestemd worden op de situatie. Toolbox- meeting: Wordt uitvoerig behandeld in de bijlagen. Arbeidsstudie Analysehandelingen: Starten met het in kaart brengen van de handelingen die een medewerker moet doen en de mogelijke foutkansen in kaart brengen. Beheersing van handelingen: Opvolgen van de voorgeschreven handelingen en periodiek checken of ze in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Veranderingsmanagement Algemeen: alle veranderingen in het proces geven een kans om structureel aan een veiligere situatie te kunnen werken Projectplanning van veranderingen: Het doorvoeren van veranderingen wordt structureel beter afgestemd zodat er met doorlopen en/of aanpassing van bestaande processen geen conflicten meer ontstaan die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Beheersing Design Change: Beheersplannen opstellen voor wijzigingen aan machines, lay-out van machines en organisatie. Beheersing Procesveranderingen: Beheersplannen opstellen voor wijzigingen aan de volgorde van processtappen. 4.doc Pagina 15 / 24 Print

16 Inkoopprocedures Toeleveranciers: Zijn er andere toeleveranciers gekozen of zijn er met bestaande leveranciers andere en betere afspraken gemaakt. Externe bedrijven: Zijn er andere externe bedrijven gekozen of zijn er met bestaande externe bedrijven andere en betere afspraken gemaakt. Gereedschap: Protocollen opstellen om veilige gereedschappen en machines aan te kopen. Onderdelen: Protocollen opstellen om veilige onderdelen aan te kopen. Ingangscontrole: Aanscherping van de controle op binnenkomende goederen. Technisch Management Sloop: Risicovolle en/of overbodige onderdelen van het proces worden gesloopt. Hulpmiddelen: Er worden extra hulpmiddelen gecreëerd die gevaarlijke situaties helpen voorkomen NEN 3140: Het volgen van de keuringsnorm ten behoeve van het controleren van elektrische installaties en arbeidsmiddelen op het gebied van elektrische veiligheid. Periodiek onderhoud arbeidsmiddelen: het in kaart brengen van de (alle) arbeidsmiddelen en het bijhouden van alle onderhoudshandelingen (logboek). Engineering: (Nieuwe) machines worden op een veiliger manier ontworpen. Persoonlijke beschermingsmiddelen Eisenpakket: het eisenpakket voor een bepaalde groep medewerkers wordt aangepast. Beschikbaarheid: het monitoren en het ter beschikking stellen van PBM wordt aangepast. Risico Management Medewerkers betrokkenheid: Er is een bewustwordingsprogramma gestart waarbij medewerkers alerter met veiligheid leren omgaan. Training: Training invoeren voor verbetering van het kennisniveau van de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris(sen) en auditors. Registratiesysteem: Uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Review en verbetering: Optimaliseren van de audits, opstellen van management reviews en opvolgen van voorgenomen verbeteringen. 4.doc Pagina 16 / 24 Print

17 9. Bijlage 9.1. Toolbox-meeting (als handleiding voor de leidinggevende) Een toolbox-meeting is een korte vergadering over veiligheid in een informele sfeer. Door het houden van een toolbox-meeting (een aantal keer per jaar) overlegt de leidinggevende met de medewerkers en instrueert/motiveert hij hen om onveilige handelingen en de daarmee samenhangende risico s te voorkomen. Tevens draagt de leidinggevende de veiligheidsgedachte van het bedrijf uit. Het is van belang dat een presentielijst wordt gebruikt om te registreren wie wanneer bij welke toolbox-meeting is geweest. In deze handleiding nemen we een vijftal vuistregels op waarmee een leidinggevende rekening dient te houden; de meeting zal dan doeltreffend en zonder veel weerstand verlopen. 1. Voorbereiding Denk aan uw eigen ervaring en aan het opleidingsniveau van de medewerkers. Verdiep u in het onderwerp door erover te lezen. Luister naar uw medewerkers om erachter te komen waar de problemen liggen. Organiseer een meeting zorgvuldig en trek er voldoende tijd voor uit. 2. Vereenvoudigen Concentreer u op het behandelen van niet te veel onderwerpen tegelijk; beter één onderwerp grondig, dan zes oppervlakkig. Kies daarom bijvoorbeeld één veiligheidsinstructie, of een (bijna-)ongeval met al zijn (basis)oorzaken, of een resultaat van een werkplekinspectie. Door één hoofdpunt te behandelen komt de boodschap beter over en blijft de informatie beter hangen. 3. Verpersoonlijken Verpersoonlijken betekent dat u een gemeenschappelijke basis zoekt met uw medewerker om de interesse te wekken. Houd het onderwerp zoveel mogelijk bij de werkplek met aspecten die ze kennen. Zorg ervoor dat zij het onderwerp belangrijk vinden. Nogmaals: houd rekening met hun kennis, capaciteit, wensen en interesses. 4. Vertonen Vertonen is een duidelijk beeld scheppen van wat u wilt overbrengen aan uw medewerkers. Geef praktische voorbeelden. Van instructies onthouden mensen meer wanneer men iets vertelt, vertoont, laat doen en vervolgens het aangeleerde test. Gebruik bij de toolbox-meeting afbeeldingen, video, een PBM of een stuk gereedschap als visuele ondersteuning. Reik een korte omschrijving met de inhoud van de toolbox-meeting uit. 4.doc Pagina 17 / 24 Print

18 5. Voorschrijven Voorkom dat medewerkers aan het einde van de toolbox-meeting achterblijven met de vraag: wat nu? Stel daarom aan het einde van de toolbox-meeting één maatregel of afspraak vast. Bijvoorbeeld: - Het dragen van een persoonlijk beschermingsmiddel - Het veilig werken met gereedschap - Het toepassen van beveiligingen 4.doc Pagina 18 / 24 Print

19 Voorbeeldformulier toolbox-meeting Toolbox-meeting Datum: pagina 1 van Machine nummer : Afdeling: Ploeg: Namen van de deelnemers: Paraaf : Behandelde onderwerpen (zie bijlagen): Uitvoering door: Functie: Opmerking/te ondernemen actie: 4.doc Pagina 19 / 24 Print

20 9.2 Fine & Kinney Voor het inschatten van de hoogte van risico s bestaan diverse methoden. Voor de PKGV is gekozen voor de methode Fine & Kinney. Deze methode zegt: Risico = Kans x Effect = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect = W x B x E B : Frequentie en duur van de blootstelling W : Waarschijnlijkheid dat het effect daadwerkelijk optreedt E : Omvang van mogelijke schade/letsel door het beschouwde gevaar Bij omvang van de schade (E) kan rekening worden gehouden met: 1. De aard van wat wordt beschermd: Personen Zaken Milieu 2. Ernst van verwondingen of schade aan de gezondheid: Licht (herstelbaar) Zwaar (onherstelbaar) Dodelijk 3. Omvang van de schade: Beperkt tot een persoon Betrokken op meer personen Bij blootstelling (B) moet men denken aan: Frequentie en duur van de blootstelling Bij de waarschijnlijkheid (W) dat een gevaarlijke gebeurtenis optreedt, kan men met het volgende rekening houden: Ongevallenhistorie Gegevens over schade aan de gezondheid Vergelijking van risico s Wijze waarop machine wordt bediend (bemand/onbemand) Snelheid waarmee gebeurtenis optreedt (plotseling/snel/langzaam) Bewustzijn van risico s (algemene informatie/directe observatie/ aanwijsinstrumenten) Mogelijkheden om het gevaar af te wenden (mogelijk/soms mogelijk/onmogelijk) Praktische ervaring en kennis van bedienend personeel met de uit te voeren werkzaamheden. Gaat men dan aan de slag dan kan aan iedere beslissing een getal verbonden worden. 4.doc Pagina 20 / 24 Print

21 Verwacht effect E: 1 : EHBO-letsel/geringe schade 3 : Medische behandeling arts 5 : Letsel met verzuim 7 : Verzuim > 7 weken 9 : Blijvend letsel 10 : Dodelijke afloop Blootstellingfrequentie B: 1 : Zeer zelden 3 : Jaarlijks 5 : Maandelijks 7 : Wekelijks 9 : Dagelijks 10 : Voortdurend Waarschijnlijkheid letsel W: 1 : Praktisch onmogelijk 3 : Denkbaar, maar onwaarschijnlijk 5 : Denkbaar 7 : Zeer wel mogelijk 10 : Uiterst waarschijnlijk Ingevuld in de onderstaande tabel volgt er per risico een getal. Alle risico s worden dus gewogen. BEPALING VAN DE GROOTTE VAN HET RISICO EFFECT BLOOTSTELLINGS FREQUENTIE WAARSCHIJNLIJKHEID LETSEL Effect Blootstellingfrequentie Waarschijnlijkheid letsel 1 = EHBO letsel / geringe schade 1 = Zeer zelden 1 = Praktisch onmogelijk 3 = Behandeling arts 3 = Jaarlijks 3 = Onwaarschijnlijk 5 = Letsel met verzuim 5 = Maandelijks 5 = Denkbaar 7 = Verzuim > 7 weken 7 = Wekelijks 7 = Zeer wel mogelijk 9 = Blijvend letsel 9 = Dagelijks 10 = Uiterst waarschijnlijk 10 = Dodelijke afloop 10 = Voortdurend < 90 : Mogelijk risico : : Aanmerkelijk risico Hoog risico > 440 : Zeer hoog risico Prioriteit 4 Prioriteit 3 Prioriteit 2 Prioriteit 1 Binnen 2 jaar iets aan doen / mogelijk acceptabel Binnen 1 jaar iets aan doen Binnen 6 maanden iets aan doen Direct iets aan doen 4.doc Pagina 21 / 24 Print

22 9.3. (AANBEVELING) Prioriteitenstelling Op basis van de bovengenoemde weging kan er een prioriteitenstelling plaatsvinden. Een prioriteitsvoorstel is altijd subjectief. Het is afhankelijk van hoe een bepaald risico op dat moment wordt ingeschat. Het is aan te bevelen om risico s niet door één persoon te laten bepalen, maar altijd meerdere personen bij de inschatting van risico s te betrekken. Afhankelijk van de hoogte van het risico volgt een classificatie en prioriteitenstelling, waarop een bepaalde actie volgt. Het tijdstip van deze actie wordt in het plan van aanpak aangegeven. Onderstaande tabel is een aanbeveling, de uiteindelijke prioritering zal als gevolg van artikel 27 in de WOR (Wet op de Ondernemingsraad) een overeenstemming (instemming) zijn tussen directie en ondernemingsraad van het bedrijf. Risico Beoordeling Actie 0-90 Mogelijk risico Binnen 2 jaar corrigeren Mogelijk acceptabel Aanmerkelijk risico Binnen 1 jaar corrigeren Hoog risico Binnen 6 maanden corrigeren > 440 Zeer hoog risico Direct veranderen 4.doc Pagina 22 / 24 Print

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 98 27 091 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen) GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 16 november 2000

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Incidenten en ongevallen registratie

Incidenten en ongevallen registratie Incidenten en ongevallen registratie 1 Veiligheidsplan Bijlage 29 incidenten en ongevallen registratie 1 Registratie van arbeidsongevallen en incidenten Veiligheid en het welbevinden van leerlingen en

Nadere informatie

RI&E Wat, waarom en hoe?

RI&E Wat, waarom en hoe? RI&E Wat, waarom en hoe? FEBEM / FEGE 4 juni 2012 Rik Brebels Corporate Advisor SHEQ van Gansewinkel Groep 1 Inhoud 1. RI&E 2. Taak Risico Analyse TRA 3. Plan van aanpak RI&E RI&E = Risico-inventarisatie

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE

RISICO-INVENTARISATIE RISICO-INVENTARISATIE 1 Algemeen 1.1 Bij het opstellen van een risico-inventarisatie worden eerst alle gevaren geïdentificeerd (binnen de gestelde gebruiksgrenzen van het product), vervolgens wordt ingeschat

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt.

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oegstgeest. Nr. 176922 15 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Regeling melding en registratie

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u Leren van Landelijke Arbo Congres 18 mei 2015 Vera Sol, Adri Frijters. 2 Leren van : het proces Storybuilder: een schat aan informatie Stap 0 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Een database met analyse

Nadere informatie

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen.

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen. B en W-nummer 15.0219; Onderwerp besluit d.d. 3-3-2015 Vaststellen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties Besluiten: De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

BSCAT en Managementsystemen

BSCAT en Managementsystemen BSCAT en Managementsystemen Veiligheidsdag Apply 15 april 2015 1 SAFER, SMARTER, GREENER De praktijk 2 Risicomanagementproces De Deming SAFER, SMARTER, GREENER Risico s zijn ook kansen No Risk no business

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting RI&E Formats Bioscopen

Toelichting RI&E Formats Bioscopen Toelichting RI&E Formats Bioscopen Achtergrond Iedere werkgever in Nederland moet een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. De grondslag hiervoor ligt in de Arbowet (artikel 5.1 t/m 5.6).

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 1 tot en met 3 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties SCCM voert dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in: - De redenen voor organisaties om OHSAS 18001 in te voeren.

Nadere informatie

Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen

Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen Handboek Documenteigenaar/contactpersoon Sietse Smit Afdeling OV Vastgesteld MT Regionaal Bureau Vaststellingsdatum 23 mei 2011 Naam document Registratie en

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties

Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

Ongeval en Beroepsziekte

Ongeval en Beroepsziekte Ongeval en Beroepsziekte Rechte rug recht en slappe knieën Erik Stigter, bedrijfsarts, forensisch arts Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseurs Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid

Nadere informatie

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV Effectiviteit van voorlichting Wim van Alphen PHOV Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn Daarom wn in staat stellen deze verantwoordelijkheid op te pakken. Arbowet artikel 8 Wn voorlichting

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Bijlage 4.0 Risicoclassificatie en Kostenanalyse rev2, 08-04-2013 VERKLARING RISICO CLASSIFICATIE VOLGENS FINE & KINNEY

Bijlage 4.0 Risicoclassificatie en Kostenanalyse rev2, 08-04-2013 VERKLARING RISICO CLASSIFICATIE VOLGENS FINE & KINNEY RISICOCLASSIFICATIE EN KOSTENANALYSE Om het risiconiveau tijdens de inspectiewerkzaamheden te bepalen is een risicoclassificatie uitgevoerd. Daarnaast is er een kostenanalyse gemaakt van een fictief voorgestelde

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Voorlichting en onderricht Artikel 8 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. De huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Communicatie en voorlichting...

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van werkgever en werknemer. Maar het is nu eenmaal niet mogelijk om alle ongevallen te voorkomen. Soms zijn er zijn situaties waar we niets aan kunnen veranderen.

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Studienamiddag Prebes

Studienamiddag Prebes Act Achieve Advance Studienamiddag Prebes Praktische ervaringen bij de toepassing van het KB machines en het KB arbeidsmiddelen Praktijkvoorbeeld tweede deel : 28/09/2012 Jan Schoonacker www.recticel.com

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie