Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen"

Transcriptie

1 Kantoor Den Haag Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Meldingsplichtige en dodelijke arbeids Cijfers over het jaar 2002 NOVEMBER 2003 H. Leertouwer H. F.H. Lommers

2

3 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1 2 MELDINGSPLICHTIGE EN ANDERE ARBEIDSONGEVALLEN 2 3 BEHANDELING VAN GEMELDE ONGEVALLEN 3 4 BASISMATERIAAL ONDERZOEK 4 5 DODELIJKE ONGEVALLEN 5 6 CIJFERS ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN Kenmerken slachtoffers Bedrijfskenmerken Achtergrondgegevens 17 7 CONCLUSIES / AANBEVELINGEN 22 BIJLAGE: Slachtoffers naar sector; gedetailleerde verdeling

4 1 INLEIDING In deze rapportage wordt verslag gedaan van onderzoeken verricht door de Arbeids-inspectie (AI) naar ernstige arbeids in het jaar De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op de die in het jaar 2002 zijn gemeld, in behandeling genomen en ook afgesloten 1. Voor zover bij een arbeidsongeval sprake is van meerdere slachtoffers met ernstig letsel zijn deze elk als afzonderlijk ongeval in beschouwing genomen. De bron voor dit onderzoek zijn de meldingen van ernstige arbeids door of namens werkgevers bij de Arbeidsinspectie. Deze zogeheten meldingsplichtige arbeids vormen slechts een klein deel van het totale arbeids in Nederland, dat kan worden geschat op circa (Enquête Beroepsbevolking, CBS). Deze rapportage heeft uitsluitend betrekking op ernstige, in het kader van de Arbowet meldingsplichtige,. 1 Zie ook de volgende rapporten: P.J.M. Martens, Arbeids met dodelijke afloop; Cijfers over de jaren , Den Haag, september P.J.M. Martens, H. Leertouwer en H.F.H. Lommers, Meldingsplichtige en dodelijke arbeids; Cijfers over het jaar 2001, Den Haag, december

5 2 MELDINGSPLICHTIGE EN ANDERE ARBEIDSONGEVALLEN Werkgevers zijn verplicht op grond van artikel 9 van de Arbowet 1998 bepaalde ern- stige arbeids te melden bij de Arbeidsinspectie. Volgens genoemde wet is een arbeidsongeval een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad (Arbowet, artikel 1, lid 3 onder i). Volgens dezelfde wet zijn meldingsplichtig die arbeids die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood ten gevolge hebben. Onder ernstig geestelijk of lichamelijk letsel wordt verstaan: schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn (Arbowet, artikel 9, lid 1). In de Memorie van toelichting op artikel 9 van de Arbowet wordt een uitzondering gemaakt voor die plaatsvinden tijdens het woon-werkverkeer en die daarom niet behoren tot het toezichtgebied van de Arbeidsinspectie. Verkeers op de openbare weg vormen een aparte categorie. Als daar mensen bij betrokken zijn die aan het werk waren (vertegenwoordigers; beroepschauffeurs) is er in principe sprake van een arbeidsongeval. In de praktijk worden deze op basis van de Wegenverkeerswet door de politie onderzocht. In de hier gepresenteerde cijfers zijn verkeersslachtoffers dan ook niet begrepen. Opgemerkt zij tot slot nog, dat ernstige arbeids niet in alle gevallen bij de Arbeidsinspectie worden gemeld. Er is sprake van een zekere onderrapportage, hetgeen onder meer valt af te leiden uit de regelmatige navraag die bij de Arbeidsinspectie wordt gedaan door advocatenbureaus en verzekeringsbedrijven naar de toedracht van een (niet gemeld) ernstig ongeval. De omvang van de totale onderrapportage is moeilijk te schatten. 2

6 3 BEHANDELING VAN GEMELDE ONGEVALLEN Naar alle bij de Arbeidsinspectie gemelde meldingsplichtige arbeids wordt een onderzoek ingesteld. Bij dat onderzoek worden gegevens verzameld die gerubriceerd kunnen worden in een viertal categorieën: kenmerken van het bedrijf waar het ongeval plaatsvond en - eventueel- van het bedrijf waar het slachtoffer in loondienst was (o.a. bedrijfsgrootte, aard van het bedrijf); persoonsgegevens van het slachtoffer (leeftijd, geslacht, aard dienstverband e.d.); de toedracht van het ongeval (oorzaak, plaats van het ongeval e.d.) en het effect van het ongeval (zoals aard en ernst van het letsel). Tijdens het onderzoek hoort de inspecteur het slachtoffer, de werkgever, eventuele getuigen, en als dat naar zijn oordeel nodig is andere betrokkenen. Ook wordt bij ieder ongeval nagegaan of er sprake is van overtredingen van de Arbowet. Als dat het geval is maakt de inspecteur een boeterapport op of -in uitzonderingsgevallen- een proces-verbaal. Dat laatste gebeurt alleen als de werkgever naar het oordeel van de inspecteur zodanig heeft gehandeld dat dit kan worden aangemerkt als een misdrijf. Soms blijkt bij de intake dat een ongeval niet meldingsplichtig is volgens de bepalingen van de Arbowet. In zo n geval wordt de melding wel geregistreerd, maar niet als meldingsplichtig ongeval. In de regel vindt dan geen bedrijfsbezoek plaats. Regelmatig wordt pas bij het bedrijfsbezoek duidelijk dat een ongeval niet meldingsplichtig is. Ook dan wordt het betreffende ongeval geregistreerd als niet-meldingsplichtig arbeidsongeval; er vindt in principe geen onderzoek plaats. De werkgever en het slachtoffer worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Na afloop van het bedrijfsbezoek worden de betrokken partijen, de verantwoordelijke werkgever, getroffene(n) en eventuele werknemersvertegenwoordigers schriftelijk in kennis gesteld van de onderzoeksafhandeling. Het ongevalsrapport c.q. het boeterapport wordt daarbij standaard aan partijen toegezonden. 3

7 4 BASISMATERIAAL ONDERZOEK In het jaar 2002 zijn in totaal 3349 arbeids bij de Arbeidsinspectie gemeld (inclusief de ernstige met dodelijke afloop, in totaal 110). Dit komt uit boven hetgeen in de afgelopen jaren door of namens werkgevers aan arbeids is gemeld (globaal tussen 2500 en 3000). Het gaat hierbij echter om een bruto omdat niet alle meldingen van voldoen aan de criteria voor de meldingsplicht. Een deel van de meldingen heeft betrekking op niet meldingsplichtige (geen ziekenhuisopname, geen blijvend letsel) en op verkeers. Deze laatste blijven buiten beschouwing, evenals waarbij een ZZPer (Zelfstandige Zonder Personeel) slachtoffer is. Ook zijn in dit onderzoeksrapport niet meegenomen de op 31 dec nog niet afgehandelde / niet afgesloten. Voorts valt een meldingen af vanwege onvoldoende beschikbare informatie 2. Waar sprake is van een ongeval waarbij twee of meer slachtoffers ernstig letsel hebben opgelopen wordt het daarmee verhoogd. Door deze correcties ontstaat een meldingsplichtige waarvoor de benodigde informatie volledig beschikbaar is zodat nadere analyses naar achtergronden, oorzaken en dergelijke konden plaatsvinden. Rekening houdend met de hierboven genoemde correcties komt dit geschoonde ernstige arbeids voor het jaar 2002, zoals uit onderstaande tabel blijkt, uit op Op dat zijn de in dit rapport gepresenteerde analyseresultaten gebaseerd. Tabel 4.1 Overzicht GEMELD: (exclusief dodelijke slachtoffers) 3239 AF: Niet meldingsplichtig 1369 Verkeersslachtoffers 21 Niet afgehandeld / afgesloten 78 Geen bedrijfsongeval 57 Onvoldoende informatie e.d. 26 ZZPers 49 BIJ: Meer slachtoffers 15 BASISAANTAL VOOR ANALYSE 1654 De categorie onvoldoende informatie bestaat voor een deel uit (vermoedelijk) illegale tewerkgestelden die na het ongeval verdwijnen naar elders en niet meer traceerbaar zijn. Opvallend is het grote niet meldingsplichtige dat toch gemeld is. Wellicht een aanwijzing dat men zekerheidshalve de Arbeidsinspectie inschakelt. 2 Dit hangt onder andere samen met het tijdstip waarop de informatiebestanden uit GISAI (Geïntegreerd Systeem Arbeidsinspectie) zijn gegenereerd. 4

8 5 DODELIJKE ONGEVALLEN In het jaar 2002 zijn er bij de Arbeidsinspectie 110 gemeld, waarbij 112 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Nadat dit is verminderd met niet-meldingsplichtige, verkeers, meldingen waarbij sprake bleek van natuurlijke doodsoorzaak etcetera, resteert een van 68 waarbij 70 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In de onderstaande tabellen is weergegeven in welke sectoren en welke grootteklassen van bedrijven deze voorkwamen. Verder is een indeling gemaakt naar leeftijd en arbeidsverband van de slachtoffers en is er een achtergrondkenmerken geïnventariseerd, zoals oorzaak letsel, plaats van het ongeval en basisoorzaak van het ongeval. Bij de verdeling van de slachtoffers naar sector, grootteklasse en leeftijd is een zogeheten risicofactor opgenomen. Die geeft aan waar relatief gezien meer of minder slachtoffers zijn gevallen. Als de factor gelijk is aan 1, dan is het in overeenstemming met de relatieve verdeling van werknemers naar sector, grootteklasse of leeftijd. Is de factor minder dan 1 dan zijn er relatief weinig slachtoffers, is het getal groter dan 1, dan zijn er relatief meer slachtoffers. Opgemerkt zij dat deze cijfers alleen voor 2002 gelden. Omdat het dodelijke slachtoffers ten opzichte van het totale werknemers gering is, hebben de cijfers geen voorspellende waarde. Volgend jaar kunnen de verhoudingen geheel anders liggen. Tabel 5.1 Dodelijke slachtoffers naar sector Sector Aantal % % verdeling banen* Risicofactor Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en horeca Vervoer Dienstverlening; overig Totaal * Verdeling banen bron: CBS. Risicofactor: kolom %-verdeling gedeeld door kolom %-verdeling banen; naarmate de factor hoger is, is de kans op een (dodelijk) ongeval groter. In de bijlage is een gedetailleerde indeling van de slachtoffers naar sector opgenomen. 5

9 Tabel 5.2 Dodelijke naar grootteklasse Grootteklasse (werknemers) Aantal % % verdeling banen* Risicofactor en meer Onbekend 2 3 Totaal * Percentage verdeling banen, bron: CBS. Tabel 5.3 Dodelijke slachtoffers naar leeftijd Leeftijdscategorie Aantal % % verdeling banen* Risicofactor Jonger dan en ouder Onbekend 3 4 Totaal * Percentage werknemers, bron: CBS. Tabel 5.4 Dodelijke slachtoffers naar arbeidsverband Arbeidsverband Aantal % Werknemer Stagiaire 2 3 Uitzendkracht 7 10 Overig 2 3 Onbekend 1 1 Totaal

10 5.5 Vrouwelijke slachtoffers Opvallend is dat het vrouwen onder de dodelijke slachtoffers altijd relatief klein is. Dat geldt ook weer voor Er viel dat jaar 1 vrouwelijk slachtoffer in de sector handel en horeca. Tabel 5.6 Dodelijke ; oorzaak ongeval Aantal % Werken zonder bevoegdheid 1 1 Niet borgen, veilig stellen Veiligheden buiten werking stellen 3 4 Niet/niet juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) 6 9 Onjuist beladen/plaatsen 5 7 Werk op/aan bewegende machines 3 4 Overig onjuist gebruik materiaal 3 4 Ontoereikende afscherming Onjuiste, onvoldoende pbm ter beschikking gesteld 2 3 Defecte gereedschap/materieel ter beschik gesteld 4 6 Te hoge/lage temperatuur 2 3 Overige directe oorzaak Onbekend 1 1 Totaal Tabel 5.7 Dodelijke ; plaats ongeval (werkomgeving) Aantal % Binnen (niet openbaar toegankelijke ruimte) Binnen (openbaar toegankelijke ruimte) 3 4 Buiten (op begane grond) 9 13 Buiten (boven begane grond) Onder, in, of op water Niet in de delen of onbekend 3 4 TOTAAL

11 Tabel 5.8 Dodelijke ; ontstaan letsel Aantal % Gestoten tegen (tegenaan lopen/raken) 3 4 Geraakt door (getroffen door) Ongelijkvloerse val Beklemd/bekneld Contact met (elektriciteit, hitte, koude, straling, bijtende stoffen, giftige stoffen, lawaai) 9 13 Onbekend 1 1 TOTAAL Hier blijkt duidelijk dat vallen de belangrijkste oorzaak is van dodelijke (41%). 8

12 6 CIJFERS ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN 6.1 Kenmerken slachtoffer Veruit de meeste slachtoffers met ernstig letsel zijn mannen. Mannelijke slachtoffers worden vooral in de sectoren industrie, bouwnijverheid en in de dienstverlening/overig aangetroffen. Vrouwelijke slachtoffers komen vooral voor in de sectoren industrie, handel/ horeca en dienstverlening/ overig. Tabel 6.1 Slachtoffers met ernstig letsel naar geslacht % arbeidsvolume M/V Mannen % Vrouwen % Totaal % Het Arbeidsvolume geeft de verhouding aan tussen mannen en vrouwen in het arbeidsproces, gecorrigeerd voor deeltijdwerk (bron: CBS, Statistisch Jaarboek 2001). Deze cijfers kunnen worden geïnterpreteerd als de kans op een ongeval bij gelijk ongevals-risico. Duidelijk is dat vrouwen veel minder vaak bij zijn betrokken dan mannen. Reden hiervoor kan zijn het feit dat vrouwen minder vaak in risicovolle beroepen werkzaam zijn. Als we kijken naar de risicofactor bij de onderverdeling naar sectoren dan blijkt dat in de bouwnijverheid (3,7) en in de landbouw (3,0) de kans op groter is dan in de overige sectoren. 9

13 Tabel 6.2 Slachtoffers met ernstig letsel naar sectoren; mannen en vrouwen Sector % verdeling banen *) ongeval len man ongeval len vrouw ongeval len totaal % ongeval len totaal risico factor (zie opm.) Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel / horeca Vervoer Dienstverlening Onbekend Totaal *) bron CBS: (Baan is werkkring; een werknemer kan meerdere banen hebben). Opm.: Risicofactor = kolom 5 gedeeld door kolom 1; naarmate de factor hoger is, is de kans op een ernstig ongeval groter. Tabel 6.3 Slachtoffers met ernstig letsel naar leeftijdscategorie Leeftijdscategorie % werk nemers *) ongeval len % ongeval len Jonger dan en ouder Onbekend Totaal *) Percentage werknemers, bron: CBS. risico factor Zoals blijkt uit de tabel komt de procentuele verdeling van het met ernstig letsel vrijwel overeen met de landelijke verdeling van werknemers over de diverse leeftijdscategorieën. De risicofactor is voor vrijwel alle leeftijdsklassen dus nagenoeg gelijk. Voor de groep jongeren tot 24 jaar en ouderen vanaf 45 jaar lijkt op basis van deze cijfers de risicofactor iets groter in vergelijking met de overige leeftijdscategorieën, maar het verschil is te klein om hier conclusies aan te verbinden. 10

14 Tabel 6.4 Slachtoffers met ernstig letsel naar arbeidsverband Arbeidsverband (absoluut) % Werknemer Stagiaire 20 1 Uitzendkracht Leerling / student / overig 44 3 Derde 16 1 Totaal Het uitzendkrachten onder de slachtoffers is relatief hoog te noemen. Circa 13 % van de ernstige valt in deze categorie. In Nederland zijn er circa 7 miljoen banen waarvan ongeveer uitzendkrachten (ofwel circa 3%) 3. De kans op een ernstig ongeval is voor de uitzendkrachten dus kennelijk groter dan voor de andere werknemerscategorieën. Tabel 6.5 Slachtoffers met ernstig letsel naar dienstjaren Aantal jaren werkzaam in bedrijf Aantal (absoluut) t/m 2 jaar t/m 4 jaar t/m 10 jaar t/m 20 jaar en meer Onbekend Totaal % In bovenstaande tabel is een indeling gemaakt naar dienstjaren in het bedrijf. De vooronderstelling dat naarmate de werkervaring toeneemt het afneemt wordt in de tabel bevestigd. De pas in dienst getredenen worden het meest getroffen door. De score van 30% spreekt voor zich. Nadere analyse wijst uit dat deze groep niet alleen uit jeugdigen bestaat. Ouderen maken er een substantieel deel van uit. In de volgende tabel is nog een nadere detaillering naar geslacht gegeven. 3 CBS: Sociaal-economische maandstatistiek 2003/4. 11

15 Tabel 6.6 Slachtoffers met ernstig letsel naar dienstjaren; mannen en vrouwen Aantal jaren werkzaam in bedrijf Aantal (absoluut) Waarvan mannen t/m 2 jaar t/m 4 jaar t/m 10 jaar t/m 20 jaar en meer Onbekend Totaal Waarvan vrouwen 12

16 6.2 Bedrijfskenmerken Tabel 6.7 Ernstige naar sectoren Sector verdeling banen * (%) ernstige (absoluut) ernstige % risicofactor zie opm. Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en horeca Vervoer Dienstverl / overig Onbekend Totaal Opmerking: risicofactor; in deze kolom staat de verhouding tussen de procentuele verdeling van het ernstige en de procentuele verdeling van het banen in een sector. Hoe hoger dit cijfer, hoe hoger het ongevalrisico. *) bron CBS: (Baan is werkkring; een werknemer kan meerdere banen hebben). In bovenstaand overzicht is het door de Arbeidsinspectie in 2002 afgehandelde ernstige arbeids per sector weergegeven en gerelateerd aan de procentuele verdeling van het banen in deze sectoren. In de tabel is het gerelateerd aan het werknemers in een bedrijfssector, en niet aan het bedrijven, omdat het werknemers per bedrijf nogal sterk kan variëren en het risico van een ongeval zich afspeelt op het niveau van de individuele werknemer. De procentuele verdeling van de banen over de sectoren is bedoeld om als achtergrondinformatie enige schaal te geven aan de len ernstige arbeids. Het kan aldus worden vergeleken met de relatieve grootte van een sector. Van de sector bouwnijverheid is bekend dat het ongevalsrisico er hoger is dan in veel andere sectoren. Dat blijkt ook nu weer. De bouw omvat 6% van het banen, terwijl in deze sector 22% van het onderzochte ernstige voorkomt. Voor de bouw geldt een risicofactor van 3,7 en voor de landbouw en industrie, twee andere uitschieter, respectievelijk van 3,0 en 2,6. De overige sectoren ontlopen elkaar niet in belangrijke mate. Absoluut gezien evenwel, zijn de len zo klein dat grote voorzichtigheid in de interpretatie hier geboden is. 13

17 Voor wat betreft sectoren met een hoger risico op, zoals de bouw en de in-dustrie, geldt dat deze observaties in overeenstemming zijn met de resultaten van de Enquête Beroeps Bevolking (EBB) die het CBS jaarlijks uitvoert 4. Tabel 6.8 Ernstige naar grootteklasse Grootteklasse (werknemers) % banen *) (absoluut) % risico-factor Meer dan Onbekend Totaal *) Percentage verdeling banen, bron: CBS. Het merendeel van de ernstige, uitgezet naar bedrijfsgrootte, vindt plaats in de kleine tot middelgrote bedrijven. In de grootteklassen tot 100 werknemers komen in totaal 1074 ernstige voor ofwel een kleine 65% van alle, terwijl voor deze grootteklassen geldt dat 43% (zie kolom 1) van de werknemers daarin werkzaam is. Voor deze grootteklassen komt de risicofactor uit op gemiddeld 1,6. Wordt de risicofactor per grootteklasse afzonderlijk bezien dan valt op dat bij het toe-nemen van de bedrijfsomvang de risicofactor toeneemt en piekt tot ca. (2.0) bij de bedrijfsgrootte 50 tot 100 werknemers om daarna weer af te nemen. De kans op een ernstig ongeval is bij bedrijven tot 100 werknemers duidelijk groter dan bij bedrijven waar 100 of meer mensen werken. 5 De cijfers van de EBB zijn niet helemaal vergelijkbaar, omdat ze zijn gebaseerd op interviews met werknemers buiten de werksituatie om, terwijl de cijfers van de Arbeidsinspectie zijn gebaseerd op inspecties en onderzoek bij bedrijven. Zie voor de resultaten de publicatie: SZW/CBS; Arbeidsomstandigheden Monitoring via personen. Met name de tabel op pagina

18 Tabel 6.9 Ernstige naar plaats ongeval (werkomgeving) (absoluut) % Fabriek/ werkplaats Garage 22 1 Laboratorium 5 0 Magazijn Kantoor 25 2 Lift/ liftschacht 6 0 Trap/ roltrap 7 0 Horeca 21 1 Winkel 13 1 Openbare weg 50 3 Bouwterrein Spoorweg 7 0 Berm/ talud 18 1 Agrarisch terrein 51 3 Recreatieterrein 16 1 Sloopterrein 10 1 Dak 62 4 Tunnel 1 0 Riool 1 0 In/ onder water 2 0 Schip 32 2 Overige werkruimten Totaal Het grootste deel van de vond plaats in fabriek, productieruimte of werkplaats. 43% van de ernstige speelde zich hier af. Verder is met name de bouwnijverheid sterk vertegenwoordigd. De post overige werkruimten is in deze tabel op te vatten als restpost. 15

19 Tabel 6.10 Ernstige en overtredingen Arbowet Aantal opgemaakte boeterapporten / PV s n.a.v. ongeval Sector ernstige (len absoluut) opgemaakte PV s / boete rapporten Percentage per sector Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en horeca Vervoer Dienstverlening / overig Onbekend Totaal Indien bij het onderzoek van de inspecteur blijkt dat de Arbowet is overtreden en er een causaal verband is met het ongeval, wordt een boeterapport of, in een enkel geval, een PV (proces-verbaal) opgemaakt. Het blijkt dat de percentages in de sectoren landbouw en dienstverlening/ overig relatief het laagst scoren. In de overige sectoren liggen de percentages rond het gemiddelde van 57%. De len zijn echter te gering om hier conclusies aan te verbinden. 16

20 6.3 Achtergrondgegevens Tijdens de ongevalonderzoeken noteren de inspecteurs een achtergrondgegevens die te maken hebben met de aard van het letsel, de plaats van het letsel en - onderscheiden van de oorzaak van het letsel - de (directe) oorzaak van het ongeval zelf. In de onderstaande tabellen wordt een overzicht van deze gegevens gepresenteerd. Tabel 6.11 Ernstige naar aard van het belangrijkste letsel Aard van het letsel (absoluut) % Kneuzing 92 6 Open wond Brandwond 58 4 Amputatie Botbreuk Verstikking 9 1 Verdrinking - - Ontwrichting/ verstuiking 18 1 Inwendig letsel 95 6 Meerdere letsels van verschillende aard Niet nader omschreven of onvoldoende duidelijk 95 6 TOTAAL Uit de tabel blijkt dat in de meeste gevallen het letsel bestaat uit botbreuk (33%). Amputatie van een (deel ) van de ledematen volgt als tweede. Het gaat daarbij vooral om vinger- en handletsel. Zie tabel 6.2. Tabel 6.12 Ernstige naar plaats van het belangrijkste letsel Plaats van het letsel (absoluut) % Hoofd/ nek Romp/ organen Arm/ schouder Hand/ pols Been Voet/ enkel Meerdere plaatsen Niet omschreven of onvoldoende duidelijk 23 1 Onbekend

21 TOTAAL Tabel 6.13 Ernstige naar soort ontstaan van het letsel Wijze waarop letsel is ontstaan Gestoten tegen; tegenaan lopen/ raken Geraakt door; getroffen door Ongelijkvloerse val Gelijkvloerse val; struikelen; uitglijden Beklemd; bekneld Gegrepen door; gehaakt; gehangen Contact met elektriciteit; hitte; kou; straling; bijtende stoffen; giftige stoffen, zuurstofgebrek; lawaai Overbelast; overbeladen Onbekend (abs) % Totaal Vallen en bekneld raken Wordt het als gevolg van een gelijkvloerse- en ongelijkvloerse val tezamen genomen (553 ) dan blijkt opnieuw hoe dominant deze ongevalsoorzaak is. In procenten uitgedrukt gaat het om 33% van alle ernstige. Ook bekneld raken komt vaak voor. Het als gevolg van beknelling en beklemming scoort eveneens zeer hoog. Het gaat om 498 ofwel 30% van alle ernstige. Vallen en bekneld raken is dus bij 63% van het de oorzaak van het opgelopen letsel. Ter bevestiging van de indruk dat vallen vooral in de bouw en bekneld raken met name in de industrie vaak voorkomt, is gekeken naar de mate waarin deze letseloorzaken zich in genoemde sectoren manifesteren. 18

22 Tabel 6.14 Vallen en bekneld raken in de sectoren bouwnijverheid en industrie BOUW Totaal in de bouw 363 Hiervan met als letseloorzaak vallen 191 (53%) Hiervan met als letseloorzaak bekneld raken 65 (18%) INDUSTRIE Totaal industrie 606 Hiervan met als letseloorzaak vallen 121 (20%) Hiervan met als letseloorzaak bekneld raken 248 (41%) Het blijkt inderdaad dat in de bouw 53% van alle te maken heeft met val- gevaar. In de industrie is bekneld raken met 41% een belangrijke letseloorzaak. Tabel 6.15 Ernstige en tools ongeval Bij het onderzoek naar de oorzaken van wordt door de inspecteurs onder meer gekeken met welke materialen, voorwerpen, stoffen, hulpmiddelen, gereedschappen, installaties, machines enzovoorts, het ongeval heeft plaatsgevonden. Deze hulpmiddelen, gebruikte gereedschappen en dergelijke worden in het algemeen (ook internationaal) aangeduid met de term tools ongeval. 19

23 Tabel 6.15 tools ongeval Tool ongeval Houtbewerkingsmachine Metaalbewerkingsmachine Kunststofbewerkingsmachine Bakkerijmachine Drukkerijmachine Bosbouwmachine Land-/ tuinbouwmachine Textielmachine Vleesverwerkingsmachine Handgereedschap Heftruck/ pallettruck Transportband Hijs- of hefwerktuig Overige transportmiddelen Ladder/ trap Steiger/ bordes Overige arbeidsmiddelen voor werken op hoogte Overige arbeidsmiddelen niet eerder genoemd Bijtende stof Brandbare stof Explosieve stof Giftige stof Bestrijdingsmiddel Overige gevaarlijke stof niet eerder genoemd Biologische agentia Overig, niet eerder genoemd (abs) (%) Totaal Het blijkt dat de hoogste score (306) valt in de categorie overige arbeidsmiddelen niet eerder genoemd. In totaal 19% van alle ernstige is hieraan toe te schrijven. Dit relatief hoge cijfer hangt samen met de keuze die is gemaakt om minder te detailleren dan in eerdere rapportages is gedaan. Het gaat hier dus om een restpost. Verder blijkt dat op de tweede plaats de categorie ladder/ trap staat waar 174 hebben plaatsgevonden. Ook valt de hoge score op in de categorie hijs- of hefwerktuigen en overige transportmiddelen samen goed voor 18% van alle. 20

24 Tabel 6.16 Ernstige naar directe oorzaken Wijze waarop letsel is ontstaan Werken zonder bevoegdheid Niet borgen, veiligstellen Veiligheden buiten werking stellen Niet/ niet juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Onjuist beladen/ plaatsen Werk op/ aan bewegende machines Overig onjuist gebruik materieel Ontoereikende afscherming Onjuiste, onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld Defecte gereedschappen/ materieel ter beschikking gesteld Niet toereikende alarmsystemen Gebrek aan orde en netheid Te hoge/ lage temperatuur Teveel/ weinig verlichting Overige directe oorzaak (abs) % Totaal Verreweg de belangrijkste directe oorzaak van een ernstig ongeval is het niet borgen, veiligstellen. Meer dan een kwart van de is daaraan toe te schrijven. Op de tweede plaats gevolgd door (de restpost) overige directe oorzaak met een score van 286. Evenals bij tabel 6.15 al is opgemerkt geldt ook hier dat, in vergelijking met eerdere rapportages, in deze tabel een beperkte detaillering is aangebracht in de directe oorzaken. De restpost overige directe oorzaak is dan betrekkelijk groot. Ontoereikende afscherming staat op de derde plaats met een score van 230, ofwel 14% van de ernstige. 21

25 7 BELANGRIJKSTE CONCLUSIES EN ENKELE AANBEVELINGEN Opvallend is dat in 2002 het meldingen van bedrijfs is toegenomen met enkele honderden. Weliswaar gaat het daarbij veelal om niet meldingsplichtige die terzijde worden gelegd maar het is niet uit te sluiten dat de meldingsdiscipline beter is geworden. Dat in de bouw, landbouw en in de industrie relatief de meeste voorkomen is op zich geen groot nieuws. De hier gepresenteerde cijfers onderstrepen deze feiten slechts. Ook het gegeven dat vallen in de bouw, en bekneld raken in de industrie de grootste risico s vormen was niet onbekend. De mate waarin deze letseloorzaken voorkomen blijkt voor dit jaar uit deze cijfers: letsel door vallen is in de bouw aan de orde bij 53% van alle en bekneld raken tijdens het werk bij een industriële onderneming is de oorzaak van letsel in 41% van alle in die sector. In vergelijking met het jaar 2001 betekenen deze cijfers dat er sprake is van een lichte toeneming van de val en een geringe daling van het knel. Belangrijk voor inspecties zijn de resultaten met betrekking tot de oorzaken van een ongeval. Bij directe oorzaken scoren niet borgen of veiligstellen en ontoereikende afscherming hoog, factoren die vaak terug te voeren zijn op gebrekkige kennis en onvoldoende toezicht. Hoogst waarschijnlijk is het ook om deze redenen dat uitzendkrachten relatief vaker het slachtoffer zijn van een ongeval dan reguliere werknemers. Uitzendkrachten zijn immers meestal veel minder goed op de hoogte van werkprocessen binnen een onderneming dan de vaste werknemers. Uit tabel 6.4 blijkt dat 13% van de slachtoffers uitzendkrachten zijn, terwijl deze groep werknemers maar 3% van de banen in Nederland bezet. Op grond van het voorgaande zouden de onderwerpen toezicht en opleiding/-instructie wat vaker dan nu gebruikelijk onderdeel van inspecties moeten zijn. 22

26 BIJLAGE Arbeids in 2002

27 Slachtoffers naar sector; gedetailleerde verdeling Sector (abs.) % 01 Landbouw en dienstverlening landbouw Visserij, kweken van vis en schaaldieren Vervaardiging voedingsmiddelen en dranken Vervaardiging van textiel Vervaardiging leer en lederwaren Houtindustrie Papier en kartonindustrie Uitgeverijen, drukkerijen reproductie media Aardolie en steenkoolverwerkende industrie Vervaardiging chemische producten Rubber en kunststof Vervaardiging glas, aardewerk, gipsproducten etc Basismetaalindustrie Metaalproductenindustrie Vervaardiging machines en apparaten Vervaardiging kantoormachines en computers Vervaardiging overig elektrische machines Vervaardiging audio, video en telecomapp Medische apparatuur en instrumenten Auto industrie Transportmiddelenindustrie Meubelindustrie enz Voorbereiding tot recycling Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel en reparatie auto s, etc, Groothandel en handelsbemiddeling Detailhandel en reparatie Horeca Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. vervoer Post en telecommunicatie Financiële instellingen Financiële beurzen, tussenpersonen, etc

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inspectierapport ongevallen Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Projectopzet en uitvoering 4 1.1 Aanleiding en doelstellingen 4 1.2 Geïnspecteerde bedrijven 5 2. Inspectieresultaten

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. A.N. van den Ameele. Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie

Arbeidsinspectie. A.N. van den Ameele. Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie ALCOHOL EN WERK 2000 (Een herhalingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het alcoholbeleid in bedrijven in Nederland

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van individuele kenmerken, organisatiekenmerken en institutionele kenmerken op de kans op een arbeidsongeval onder jonge

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2007 Juni 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie