AANSPRAKELIJKHEID WATERSPORTBEDRIJVEN polisvoorwaarden AVB 04-06

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSPRAKELIJKHEID WATERSPORTBEDRIJVEN polisvoorwaarden AVB 04-06"

Transcriptie

1 AANSPRAKELIJKHEID WATERSPORTBEDRIJVEN polisvoorwaarden AVB De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor verzekeringnemer en/of verzekerde en/of de maatschappij ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekeringnemer en/of verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. RUBRIEK A ALGEMEEN Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art 5 Art. 6 Art 7 Art. 8 Art. 9 MAATSCHAPPIJ De gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ De in de polis genoemde risicodragende verzekeringsmaatschappijen, welke ieder voor het daarin genoemde percentage in het verzekerde risico deelnemen. VERZEKERINGSOVEREENKOMST 3.1 Bij het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst is de maatschappij er van uitgegaan, dat de informatie die verzekeringnemer hem heeft verstrekt juist en volledig is. 3.2 De bij de aanvraag voor deze verzekering verstrekte en de eventueel nader overgelegde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 3.3 Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Amsterdam of Rotterdam. 3.4 Voor klachten aangaande deze overeenkomst kunt u zich - behalve tot de directie van Kuiper Verzekeringen BV - ook wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG. AANSPRAAK Hieronder wordt verstaan, een door een derde tegen een verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten van een verzekerde. Meerdere aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerde ingesteld, worden als één aanspraak beschouwd indien deze: - met elkaar verband houden of, - uit elkaar voortvloeien of, - uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of, - uit een opeenvolgend handelen of nalaten, al dan niet met dezelfde oorzaak, voortvloeien. Deze aanspraken worden geacht te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak in de reeks werd aangemeld. OMSTANDIGHEDEN Onder omstandigheden worden feiten verstaan waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat zij zullen leiden tot een aanspraak en die voortvloeien uit of verband houden met een bepaald aan verzekerde toerekenbaar handelen of nalaten. VERZEKERDEN 6.1 De verzekeringnemer, waaronder mede te verstaan de vennoten, firmanten, commissarissen en bestuurders handelend in die hoedanigheid; 6.2 andere mede als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen; 6.3 personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen in het kader van de verhoudingen tussen de verzekerden genoemd in 6.1 en 6.2 en hun ondergeschikten, alsmede de bestuursleden daarvan handelende in die hoedanigheid; 6.4 ondergeschikten van de verzekerden genoemd in 6.1 tot en met 6.3, alsmede andere niet zelfstandig een bedrijf uitoefenende personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, indien en voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht; 6.5 de huisgenoten en familieleden van de verzekerden genoemd in 6.1 tot en met 6.4, indien en voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht; 6.6 de pachter van de bedrijfsrestauratie, indien en voor zover het werkzaamheden betreft die hij voor de verzekerden genoemd in 6.1 tot en met 6.4 heeft verricht. HANDELEN OF NALATEN DERDEN Hieronder wordt verstaan een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld de aansprakelijkheid voor schade: - welke krachtens de wet op grond van een aan verzekerde toebehorende hoedanigheid voor zijn rekening komt; - welke op grond van de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde komt. Hieronder wordt verstaan ieder ander persoon dan de aansprakelijk gestelde verzekerde. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 9.1 Aansprakelijkheid De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde(n) overeenkomstig de voorwaarden die behoren bij de in de polis van toepassing verklaarde rubrieken. Voor alle rubrieken geldt als voorwaarde voor dekking dat: - de aanspraak voor de eerste keer tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens - tijdens deze geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de maatschappij is aangemeld en ontvangen, en - de aanspraak, respectievelijk een omstandigheid die tot een aanspraak zou kunnen leiden, bij het aangaan van de verzekering bij zowel de verzekeringnemer als bij de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was.

2 9.2 Inlooprisico Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaats gevonden voor de ingangsdatum van de verzekering, zijn niet verzekerd, tenzij de geldigheidsduur van de verzekering is uitgebreid met een inlooprisico. 9.3 Meldingen van aanspraken na beëindigingsdatum Indien de maatschappij gebruik maakt van het recht om de verzekering te beëindigen, anders dan wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens, heeft de verzekeringnemer tot de feitelijke beëindigingsdatum het recht om, tegen een nader over een te komen premie en voorwaarden, de meldingstermijn voor een aanspraak met één jaar te verlengen. Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van de (verzekerde) beroeps- /bedrijfsactviteiten kan een verlengingstermijn van maximaal drie jaar worden overeengekomen. Aanspraken die gemeld worden in de overeengekomen verlengde meldingstermijn, vallen onder de dekking indien zij voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. 9.4 Verzekerd bedrag De maatschappij vergoedt voor alle verzekerden tezamen, per aanspraak de schade tot ten hoogste het in de polis genoemde verzekerde bedrag per aanspraak. 9.5 Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar Terzake van alle in enig verzekeringsjaar aangemelde aanspraken en/of omstandigheden tezamen kunnen nimmer meer rechten aan de polis worden ontleend dan tot maximaal het in de polis genoemde bedrag per verzekeringsjaar. De datum van de eerste schriftelijke melding bij de maatschappij van de aanspraak respectievelijk van een omstandigheid is bepalend voor het verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. 9.6 Extra vergoedingen De verzekering geeft recht op vergoeding op: 1. bereddingskosten kosten van maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor indien gevallen een verzekerde aansprakelijk zou zijn en deze verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet; 2. kosten van verweer de kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij verleende rechtsbijstand en/of gevoerde procedures tegen ingestelde aanspraken, ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld. Indien de schadevergoedingsplicht van verzekerde het verzekerd bedrag overschrijdt, zullen de hier bedoelde kosten worden vergoed naar verhouding tussen het verzekerde bedrag en de schadevergoedingsplicht. Het eigen risico is op deze kosten niet van toepassing; 3. wettelijke rente de wettelijke rente over dat deel van de hoofdsom dat onder de dekking van deze verzekering valt. 9.7 Verzekeringsgebied Tenzij in de polis of in de voorwaarden anders is vermeld biedt de verzekering dekking in geheel Europa. Bij schade veroorzaakt met of door vaartuigen (artikel 22.4 van Rubriek B) wordt het verzekeringsgebied gevormd door Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Tijdens de vaart gelden de binnenwateren van deze landen als verzekeringsgebied. Art. 10 VAARTUIGEN Art. 11 MILIEUAANTASTING Onder vaartuigen in de zin van deze verzekering worden uitsluitend verstaan: - vaartuigen bestemd voor de pleziervaart; - sleepboten en werkvaartuigen die bij de bedrijfsuitoefening van verzekeringnemer ten behoeve van de pleziervaart in gebruik zijn, met inbegrip van hetgeen zich in, op of aan deze vaartuigen bevindt of daarmee wordt gesleept. Geen vaartuigen in de zin van deze verzekering zijn vrachtschepen, rondvaartboten, veerponten en andere passagierschepen. Onder milieuaantasting wordt verstaan schade aan zaken veroorzaakt door luchtverontreiniging (uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voorzover die een prikkelende of een verontreinigende werking heeft op de lucht) met uitzondering van schade aan bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Art. 12 UITSLUITINGEN 12.1 Opzicht Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. Hieronder is tevens begrepen de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, verwisseling of vermissing van zaken (waaronder mede te verstaan geld en geldswaarden) van bewoners, gasten of bezoekers Indien gedurende werkzaamheden bij anderen dan de verzekerden genoemd in art. 6 van Rubriek A schade wordt veroorzaakt aan zaken, die de verzekerde ter bewerking zijn toevertrouwd, geldt dat onder de in genoemde uitsluiting alleen van toepassing is op delen of onderdelen van die zaken welke op het ogenblik van veroorzaken van de schade daadwerkelijk in bewerking zijn. Wel gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gemonteerd of geplaatst onderdeel aan of in de zaak die de verzekerde aan de eigenaar of bezitter heeft geleverd, nadat hij het betreffende onderdeel daaraan heeft gemonteerd of daarin heeft geplaatst. Voor het onderdeel zelf blijft de uitsluiting van kracht De in genoemde uitsluiting geldt niet voor schade aan: - vervoermiddelen, zolang zij op of aan de terreinen van verzekerde of daar waar verzekerde werkzaamheden verricht aanwezig zijn om te worden beladen of gelost dan wel indien daarop, daarin, daaruit of daarvan is of wordt geladen of gelost; - zaken van ondergeschikten waarvoor een verzekerde als werkgever aansprakelijk is; - zaken welke een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover terzake daarvan door een brandassuradeur is vergoed. De verzekering verleent hiervoor dekking tot maximaal ,-- per aanspraak met een eigen risico van 1.000,-- per aanspraak Schade aan eigendommen van cliënten wordt overeenkomstig art van Rubriek B behandeld.

3 12.2 Motorrijtuigen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor door of met een motorrijtuig in de zin van art. 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) veroorzaakte schade, ongeacht of dit motorrijtuig al dan niet aan het verkeer deelneemt. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor de aansprakelijkheid van een verzekerde: voor schade veroorzaakt met of door een ontkoppelde aanhanger, tenzij deze, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; voor schade veroorzaakt met of door zaken die worden geladen op of gelost van een motorrijtuig; voor schade veroorzaakt met of door zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het motorrijtuig anders dan tijdens laad- en loswerkzaamheden; voor schade veroorzaakt als passagier (niet-bestuurder) of door een passagier (niet-bestuurder); voor schade veroorzaakt bij het gebruiken van motorrijtuig door ondergeschikten, waarvan de verzekerden, genoemd onder 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 geen eigenaar zijn of waarover zij niet uit hoofde van huurkoop en/of leasing beschikken dan wel waarvan zij geen verzekeringsplichtige houder zijn in de zin van de W.A.M. of een analoge buitenlandse wet. De onder tot en met genoemde uitzonderingen gelden alleen indien en voor zover de schade niet is gedekt onder een verzekering in de zin van de W.A.M. Een eventueel op andere door de verzekerde gesloten verzekeringen gesteld eigen risico blijft onverzekerd Luchtvaartuigen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het houden, gebruiken of besturen van luchtvaartuigen, tenzij er sprake is van schade die door een verzekerde als passagier (niet-bestuurder) van een luchtvaartuig is veroorzaakt Aansprakelijkheidverhogende bedingen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade gegrond op een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan Molest Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd Atoomkernreacties Deze verzekering dekt - behoudens het hierna bepaalde - geen schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, met dien verstande dat een door enige overheid afgegeven vergunning (voorzover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Voorzover krachtens enige wet of enig verdrag een derde van de geleden schade aansprakelijk is, vindt geen toepassing Opzet en seksuele gedragingen Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit een door verzekerde: 1. opzettelijk tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten; 2. gedragingen die onder vallen, gepleegd in groepsverband, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of nalaten in de situatie a en/of b doet niet af, dat de verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert, dat hij niet is staat was zijn wil te bepalen. Is de verzekerde een rechtspersoon dan wordt voor de toepassing van deze uitsluitingen onder verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit: 1. seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; 2. gedragingen die onder vallen, gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten Asbest Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken Terrorisme Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het "terrorismerisico" is de schadevergoeding/dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Noot: het Clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. zijn op 6 januari 2005 respectievelijk 12 juni 2003 gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2005 respectievelijk onder nummer 79/2003. Art. 13 VERPLICHTING IN GEVAL VAN SCHADE 13.1 Aanmelding Zodra een gebeurtenis heeft plaatsgevonden op grond waarvan verzekerde tot schadevergoeding, gehouden zou kunnen zijn, of zodra een vordering daartoe bij hem is ingediend, is verzekerde of tot uitkering gerechtigde verplicht het schadegeval onverwijld aan te melden bij de maatschappij.

4 13.2 Bescheiden Verzekerde is verplicht alle bescheiden zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en stukken betreffende strafvervolging onverwijld aan de maatschappij te doen toekomen en zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning van een verplichting tot schadevergoeding afgeleid zou kunnen worden Inlichtingen Verzekerde of tot uitkering gerechtigde is voorts verplicht aan de maatschappij alle inlichtingen te geven (gevraagd of ongevraagd) die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aansprakelijkheid Niet-nakoming van verplichtingen De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. Elk recht op uitkering vervalt, indien verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. Van een benadeling is geen sprake bij een terechte erkenning van aansprakelijkheid of bij een erkenning van louter feiten. Art. 14 VERLIES VAN RECHTEN Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt: 14.1 indien binnen 6 maanden na de schriftelijke definitieve beslissing van de maatschappij tegen hem geen rechtsvordering is ingesteld indien de kennisgeving van een schade later dan 3 jaar na de gebeurtenis plaatsvindt Art. 15 BEHANDELING VAN EEN SCHADEGEVAL 15.1 Schaderegeling Door de maatschappij zal worden beslist omtrent de vaststelling van de schade, het al dan niet treffen van een minnelijke regeling voor of tijdens een procedure en het voeren van onderhandelingen hieromtrent, de eventuele verdediging van verzekerde in verband met een tegen hem ingestelde strafvervolging, het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak tot schadevergoeding, het berusten in een rechterlijke uitspraak en dergelijke. Indien een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerde bedrag te boven gaat, zal in onderling overleg tussen de maatschappij en verzekerde omtrent de hiervoor genoemde kwesties, alsmede over eventuele proceskosten en kosten van rechtsbijstand worden beslist Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW Schadevergoeding Hetgeen krachtens deze verzekering verschuldigd is, kan door de maatschappij rechtstreeks aan de benadeelde worden uitgekeerd Indien de schadevergoeding in termijnen dient te geschieden, dan komen deze termijnen, na uitputting van het eigen risico, ten laste van de maatschappij mits de kontante waarde ten tijde van het ontstaan van de uitkeringsverplichting lager is dan of gelijk is aan het verzekerde bedrag. Is de kontante waarde hoger dan het verzekerde bedrag, dan worden ter keuze van verzekerde hetzij de termijnen, zolang deze zijn verschuldigd, evenredig gekort door de maatschappij betaald, hetzij de termijnen ten volle door de maatschappij betaald totdat het totaal nominaal bedrag van de door hem betaalde termijnen (zonder rente) gelijk is aan het verzekerde bedrag. Art. 16 AANVULLENDE VERPLICHTING BIJ AANSPRAKELIJKHEID ALS WERKGEVER 16.1 Verzekerde is verplicht bij de schademelding (afschriften van) de volgende documenten aan de maatschappij te overleggen: - een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met plan van aanpak die voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten en die bovendien niet ouder dan vier jaar zijn; - het ongevallenregister; en, indien van toepassing: - het register persoonlijke beschermingsmiddelen, voor zover er persoonlijke beschermingsmiddelen binnen het verzekerde bedrijf gebruikt worden; - de schriftelijke bevestiging van de melding van het bedrijfsongeval aan de arbeidsinspectie, voorzover de bij de maatschappij gemelde schade een meldingsplichtig arbeidsongeval betreft Indien verzekerde de in het vorige lid genoemde verplichting niet nakomt en/of de schade (mede) het gevolg is van een in de RI&E geconstateerd knelpunt, dat ten tijde van het handelen of nalaten waaruit de aanspraak is voortgevloeid nog niet opgelost was, is er een eigen risico van kracht van ,--, tenzij op het polisblad een hoger eigen risico is vermeld Ook wanneer de schade onder het eigen risico valt of lijkt te vallen is de verzekerde verplicht, op straffe van verlies van polisdekking, deze aanspraken onmiddellijk na het bekend worden daarvan aan de maatschappij te melden. De maatschappij is gerechtigd de schade namens en voor wat betreft het eigen risico voor rekening van de verzekerde met de benadeelde te regelen.

5 Art. 17 PREMIE 17.1 Verzekeringnemer is verplicht elke door hem aan de maatschappij verschuldigde premie te voldoen binnen 30 dagen vanaf het moment dat die is verschuldigd. Als er een ander tijdstip is aangegeven, is verzekeringnemer verplicht de premie voor dat tijdstip te voldoen. Onder premie wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de met de verzekering verband houdende overige verschuldigde bedragen In geval van niet-nakoming van de verplichting tot betaling van de premie, die verschuldigd is bij het aangaan van de verzekering, is de dekking vanaf de ingangsdatum niet ingegaan. Ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist. Verzekeringnemer blijft onverminderd verplicht de premie te voldoen Bij niet-nakoming van de verplichting tot betaling van de vervolgpremie gedurende de looptijd van de verzekering eindigt de dekking eerst op de 14e dag na de dag waarop de maatschappij verzekeringnemer na de premievervaldatum in gebreke heeft gesteld. Bij gedeeltelijke betaling van de verschuldigde premie volgens de nota geldt dat de dekking van de daarop betrekking hebbende verzekeringen eindigt op de 14e dag na de dag waarop de maatschappij verzekering nemer na de premievervaldatum in gebreke heeft gesteld Bij einde van de dekking blijft verzekeringnemer onverminderd verplicht de achterstallige en nog verschuldigd wordende bedragen te betalen De dekking overeenkomstig de verzekering gaat (weer) in met ingang van de dag na die, waarop de premie inclusief wettelijke rente en de (buiten)gerechtelijke incassokosten vanaf de vervaldatum van de premienota door de maatschappij is ontvangen. De dekking gaat niet meer in als de maatschappij bij de ingebrekestelling te kennen heeft gegeven de verzekering bij te late betaling als beëindigd te beschouwen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld, nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn betaald Na het verstrijken van de in artikel 17.3 vermelde betaaltermijn is verzekeringnemer van rechtswege in verzuim en is de maatschappij gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de premienota tot aan het moment van volledige betaling Vanaf het moment dat verzekeringnemer in verzuim is, is verzekeringnemer tevens gehouden alle door de maatschappij gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief de wettelijke rente Onder premie wordt mede verstaan de premie die de verzekering nemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt of bij termijnbetaling de premie die na betaling van de eerste termijn verschuldigd wordt Premieverrekening Uiterlijk tot 180 dagen na ieder verzekeringsjaar zal, indien er een voorschotpremie is betaald, door de verzekeringnemer een opgave worden verstrekt van de definitieve gegevens over dat verzekeringsjaar, waarna de over die termijn verschuldigde premie zal worden vastgesteld. Is de definitieve premie lager dan de voorschotpremie, dan zal het verschil door de maatschappij worden gerestitueerd, met inachtneming evenwel van de eventueel bedongen minimumpremie. Is de definitieve premie hoger dan de voorschotpremie, dan wordt het meerdere alsnog aan de verzekeringnemer in rekening gebracht. Indien de premie wordt berekend over een loonbedrag, dan wordt als zodanig aangenomen het loonbedrag, dat door de verzekerde over het kalenderjaar, voorafgaande aan de verrekeningsdatum, is opgegeven aan het uitvoeringsorgaan van de Ziektewet. Heeft de verzekering betrekking op een gedeelte van een jaar, dan wordt als loonbedrag aangehouden het bedrag dat op dat gedeelte betrekking heeft Blijft de verzekeringnemer in gebreke, dan heeft de maatschappij het recht de definitieve premie vast te stellen op ten minste 150% van de voorschotpremie Terugbetaling van premie Behalve bij opzegging wegens opzet de maatschappij te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid verminderd. Art. 18 WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering te wijzigen: 18.1 indien de verzekering behoort tot een groep verzekeringen waarvoor de wijziging en bloc geldt; 18.2 indien de activiteiten van verzekerde, zoals in het polisblad of in het laatst afgegeven aanhangsel vermeld, een belangrijke wijziging ondergaan. Verzekerde dient deze wijziging op straffe van verval van het recht op uitkering binnen 3 maanden na het plaatsvinden ervan aan de maatschappij te vermelden. De verzekeringnemer wordt van de wijziging tijdig in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de in de mededeling van wijziging genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering per de in de mededeling door de maatschappij genoemde datum. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: - de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; - de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

6 Art. 19 DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 19.1 De verzekering heeft een op het polisblad aangegeven duur en wordt telkens voor eenzelfde termijn verlengd De verzekering eindigt: tegen de premievervaldatum door opzegging door de verzekeringnemer of verzekeraar mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt genomen; tussentijds door schriftelijke opzegging: 1. binnen 30 dagen nadat een aanspraak of omstandigheid die voor de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden de verzekeraar ter kennis is gekomen of binnen 30 dagen nadat de verzekeraar een uitkering krachtens deze verzekering heeft gedaan dan wel afgewezen; 2. door de verzekeraar indien de verzekeringnemer 3 maanden nadat deze verschuldigd zijn geworden de premie, kosten en assurantiebelasting nog niet heeft betaald; 3. door de verzekeraar indien de verzekerde naar aanleiding van een aanspraak of omstandigheid met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. De verzekeraar zal in deze gevallen een opzegtermijn in acht nemen van ten minste 30 dagen; door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of voorwaarden te accepteren, die de verzekeraar op grond van de voorwaarden kan verlangen en wel per de in de mededeling door de verzekeraar genoemde datum; van rechtswege zodra de activiteiten van verzekeringnemer in de verzekerde hoedanigheid zijn beëindigd of met ingang van de datum waarop aan verzekeringnemer of verzekeraar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, zijn faillissement wordt uitgesproken, of een verzoek tot wettelijke schuld -sanering wordt ingediend. De verzekeringnemer, de verzekerde respectievelijk hun erfgenamen zijn gehouden de verzekeraar hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in kennis te stellen De verzekering kan niet tussentijds door verzekeringnemer worden beëindigd bij wijziging van rechtsvorm, handels- of statutaire naam, fusie, het vormen van een vennootschap met anderen of het toe- of uittreden van vennoten Behalve bij opzegging wegens opzet de verzekeraar te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid verminderd. Art. 20 ANDERE VERZEKERINGEN Art. 21 RISICOWIJZIGING Indien - zo deze verzekering niet bestond - aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade respectievelijk kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, respectievelijk op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering eerst in de laatste plaats geldig; in zo'n geval zal uitsluitend die schade voor vergoeding in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen doen gelden. Een op een andere verzekering van kracht zijnd eigen risico zal nimmer onder onderhavige verzekering voor vergoeding in aanmerking komen. Indien het risico, verbonden aan de verzekerde hoedanigheid, zich in de loop van een verzekeringsjaar uitbreidt blijft de dekking bestaan voor daaruit voortvloeiende gebeurtenissen, mits melding wordt gedaan van de risicouitbreiding en de eventueel daarvoor verschuldigde premie wordt betaald. Wanneer sprake is van: - wijziging van de verzekerde hoedanigheid en/of - wijziging van de rechtsvorm waarbinnen het verzekerde beroep of bedrijf wordt uitgeoefend en/of - levering en/of behandeling van andere zaken dan in de polis is vermeld en/of - het oprichten van vestigingen buiten Nederland, is de verzekering - voor een met de genoemde risicowijziging verband houdende gebeurtenis - pas van kracht, nadat daarover een aanvullende overeenkomst is gesloten.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door

Nadere informatie

aansprakelijkheid garagebedrijven

aansprakelijkheid garagebedrijven aansprakelijkheid garagebedrijven Voorwaarden Polismantel AVB-G2011 15 00 11-06 1 Inhoud Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ALGEMENE POLISVOORWAARDEN BAP 01012014 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 1 2. Definities 1 3. Omvang van de dekking 2 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering rde mo Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden (ZAV 13)... 3 Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Automotive (LAA 13)... 11 Productvoorwaarden Motorrijtuigen

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Schade 4 Wijzigingen BASISDEKKING Module A: Algemene Aansprakelijkheid 5 Omschrijving

Nadere informatie

Aansprakelijkheidverzekering voor instellingen in de gezondheidzorg Model GEZ 2013 (versie 22-10-2013)

Aansprakelijkheidverzekering voor instellingen in de gezondheidzorg Model GEZ 2013 (versie 22-10-2013) (versie 22-10-2013) VOORWAARDEN VAN VERZEKERING * ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen 1.- In deze voorwaarden wordt/worden verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art.

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art. PB0709 BR01 Inhoudsopgave Algemene Verzekeringsvoorwaarden Begripsomschrijvingen Verzekeringsgebied Omschrijving van de dekking Verplichtingen in geval van schade Verjaring De premie Wijziging van premie

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering

Motorrijtuigenverzekering Inhoudsopgave Blz Algemene Verzekeringsvoorwaarden 2 Begripsomschrijvingen 2 Verzekeringsgebied 2 Omschrijving van de dekking 2 Verplichtingen in geval van schade 7 Verjaring 8 De premie 8 Wijziging van

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9 VOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.06 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD RUBRIEK A ALGEMEEN 2 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden motorrijwielverzekering KNMV 2010.01

Polisvoorwaarden motorrijwielverzekering KNMV 2010.01 Polisvoorwaarden motorrijwielverzekering KNMV 2010.01 INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 2. Verzekeringsgebied 3. Omschrijving van de dekking 4. Verplichtingen in geval van schade 5.

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.06 C Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2 Biezenvijver ALGEMENE 7 VOORWAARDEN 3297 GK Hoeksche Puttershoek Waard Garagepolis T 078 676 MODEL 90 00 F 078 676 A 03.5.04 90 01 A ING Bank Postbus INHOUD 67.47.28.491 5621 KvK nr. 3297 51928116 ZG Puttershoek

Nadere informatie

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Centraal Beheer Achmea (ZAV 09)... 5 Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Merkverzekering (W21 09)... 13 Achmea Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 3 Wat is

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden 315-04 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Personenauto zakelijk

Personenauto zakelijk Personenauto zakelijk Voorwaarden Polismantel MB/P 2011/juli 2011 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid motorrijtuigen 9 Bijzondere voorwaarden Automobilistenhulp

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 O N ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: De Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a.,

Nadere informatie

VOORWAARDEN Personenautoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN Personenautoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN VOORWAARDEN Personenautoverzekering (VMP 2010-01) Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak

Nadere informatie

DFD MaatwerkPakket. polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP

DFD MaatwerkPakket. polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP DFD MaatwerkPakket polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP DFD De Financiële Dienstverleners B.V. Postbus 354 5550 AJ VALKENSWAARD E-mail: Internet: dfd@dfd.nl www.dfd.nl Telefoon: (040) 20

Nadere informatie

Personenautopakketverzekering zakelijk

Personenautopakketverzekering zakelijk Personenautopakketverzekering zakelijk ALGEMENE POLISVOORWAARDEN PPZ 01012012 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 2 2. Definities 2 3. Verzekeringsgebied 3 4. Tijdelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Verkeerspakket

Voorwaarden Verkeerspakket Voorwaarden Verkeerspakket Polismantel VP 0609/februari 2009 1 2 Inhoudsopgave (VP0609) (VP0609) Blz. Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Personenauto zakelijk

Personenauto zakelijk Personenauto zakelijk Voorwaarden Polismantel MB/P 2011/juli 2011 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid motorrijtuigen 8 Bijzondere voorwaarden Automobilistenhulp

Nadere informatie

Personenauto zakelijk

Personenauto zakelijk Personenauto zakelijk Voorwaarden Polismantel MB/P 2011/juli 2011 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid motorrijtuigen 8 Bijzondere voorwaarden Automobilistenhulp

Nadere informatie

Asro Privé Compleet Plan Verkeerspakket

Asro Privé Compleet Plan Verkeerspakket Asro Privé Compleet Plan Verkeerspakket Voorwaarden Polismantel VP 0609/aUGUSTUS 2010 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid motorrijtuigen 8 Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden

Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden GW12-01-02 Voorwaarden Noordeloos Groep Goed Werkgeverschap Pagina 1 Algemene Voorwaarden 1 Grondslag 1.1 Inlichtingen en verklaringen Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie