Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF"

Transcriptie

1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 18 november 2014, uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden en genodigden NOC*NSF Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen - Commissie Evenementen 2. Verslag extra Algemene Vergadering 25 juni 2014 bijlage 3. Jaarplan en begroting NOC*NSF 2015 bijlagen a. Jaarplan 2015 b. Begroting 2015 c. Verslag Financiële Commissie d. Vaststelling contributie Lidmaatschapsaanvragen NOC*NSF bijlage 5. Kwaliteitswaarborgen tuchtrecht sportbonden bijlage 6. Bestuurssamenstelling NOC*NSF bijlage 7. Ontwikkelingen branche en sportparticipatie 8. Terugblik (top)sportjaar Rondvraag 10. Sluiting Ter informatie Rapportage Commissie Registratie KISS

2 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 25 JUNI 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas C. Warners Aanwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Afwezig NOC*NSF-bestuur T. Rombouts A. van Zanen-Nieberg Afwezig IOC-leden C. Eurlings Aanwezige Ereleden Aanwezig genodigden M. Leurs H. Ram M. van der Poel Aanwezig leden Atletiekunie R. Kok Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond R. Koopmans Nederlandse Basketball Bond E. Wender Nederlandse Beugel Bond R. Geurts, W. Grommen Koninklijke Nederlandse Biljart Bond M. Ceulen Bob en Sleebond Nederland F. Bakker Nederlandse Boks Bond P. Bonthuis Nederlandse Bowling Federatie A. de Vries Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Nederlandse Curling Bond G.J. Scholten, A. Kramer Koninklijke Nederlandse Dam Bond A. de Vries Gehandicaptensport Nederland D. Engelaar Nederlandse Go Bond H. Ellenbroek Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Wals Nederlands Handbal Verbond N. Uhlenbusch Nederlandse Handboog Bond P. ten Hag Koninklijke Nederlandse Hockey Bond J. Albers, J. Wakkie, E. Cornelissen Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond J. Lenselink Nederlandse Jeu de Boules Bond S. Pieterse Judo Bond Nederland Th. Fledderus Koninklijke Nederlandse Kegel Bond R. Gerards Koninklijke Nederlandse Kolf Bond P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond J. Beunder, K. Rodenburg, G.J. Kraaijeveld Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie M. Scholten 1

3 Nederlandse Kruisboog Bond D. Schouten, M. Verkoelen Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart R. Termaat Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging P. Assendelft Nederlandse Onderwatersport Bond A. de Vries Koninklijke Nederlandsche Roei Bond Chr. IJsbrandy Nederlandse Rollersports Bond M. van Lieshout Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond R. Dekker, P. Sanders, T. Kloosterboer Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond M. Borst Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk Squash Bond Nederland M. Borst Taekwondo Bond Nederland F. Buitenhuis Nederlandse Tafeltennis Bond R. Kramer Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond C. Varossieau Nederlandse Toer Fiets Unie A. de Vries Nederlandse Triathlon Bond M. Breedijk Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond H. Spierings Nederlandse Volleybal Bond J. Boom KNBLO Wandelsportorganisatie NL B. Schoemaker, H. Bronkhorst Watersportverbond M. Leeser Nederlandse IJshockey Bond L. Pakos Koninklijke Nederlandse Zwem Bond J. Kossen Afwezig leden met kennisgeving Nederlandse Culturele Sportbond Gay Union Through Sports Nederlandse Golf Federatie Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Nederlandse Politie Sport Bond Reddingsbrigade Nederland Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie Sportvisserij Nederland Nederlandse Wandelsport Bond Afwezig overige genodigden met kennisgeving W.F. Cornelis H. Verbruggen T. Bijkerk P. Oskam W. de Heer H. Bruins Slot F. van Westerloo J. Berteling M. van Veen Tj. Van Wimersma Greidanus T. Nelissen 2

4 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het betreft een combinatie met het Ledenberaad, dat al eerder was gepland. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond wordt gecomplimenteerd met het fantastische WK Hockey in Den Haag. De voorzitter wijst op het lopende ledentevredenheidsonderzoek en het belang daarvan. Hij roept iedereen op om hieraan mee te werken. De uiterste reactiedatum is 3 juli aanstaande. 2. Verslag Algemene Vergadering 20 mei 2014 Het verslag wordt zonder opmerkingen en wijzigingen vastgesteld. 3. Statuten- en reglementswijzigingen NOC*NSF Tijdens de vorige Algemene Vergadering was er onvoldoende quorum. a. Statuten NOC*NSF De vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van NOC*NSF. b. Reglement Toelatingseisen NOC*NSF De vergadering stemt unaniem in met het nieuwe Reglement Toelatingseisen NOC*NSF. c. Reglement Financiële Commissie De vergadering stemt unaniem in met de wijzigingen in het Reglement Financiële Commissie. d. Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan De vergadering stemt unaniem in met de wijzigingen in het Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan. e. Statusreglement Topsporters De voorzitter wijst op het feit dat in de vergaderstukken per abuis ook de passages over kwalificatie zijn doorgestreept. Dit is onjuist. Slechts de term nominatie vervalt. De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen. 4. Rondvraag De heer Boom, vicevoorzitter van de Nederlandse Volleybal Bond, vraagt aandacht voor een actuele problematiek rond het Huis van de Sport. De stichting Sportservice Midden-Nederland is failliet gegaan, maar onder een andere naam doorgestart. De organisatie heeft het Huis van de Sport verlaten en laat daarmee het Huis van de Sport met financiële schade achter. Het Huis van de Sport heeft juridische bijstand ingeschakeld om het faillissement c.q. de veroorzaakte schade aan te vechten. Er wordt gevraagd aan NOC*NSF om betalingen uit collectieve middelen aan de aan Sportservice Midden-Nederland gelieerde organisaties op te schorten. De voorzitter zegt alle ondersteuning toe binnen de mogelijkheden van NOC*NSF om deze situatie tot een goed einde te brengen. De voorzitter sluit de Extra Algemene Vergadering. 3

5 AGENDAPUNT 3.a Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Jaarplan 2015 datum behandeling 18 november 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarplan toelichting De uitdaging voor 2015 is voor NOC*NSF en sportbonden gelegen in het feit dat de beschikbare middelen verder teruglopen. In het Bestedingsplan 2015 is besloten tot een aanpassing naar 45 mln. voornamelijk via een generieke reductie van 8%. Net als bij bonden treft deze korting ook NOC*NSF (in haar basisfinanciering). NOC*NSF heeft deze taakstelling doorgevoerd door de nog resterende vrije ruimte t.b.v. de advies- en ondersteuningsfunctie voor sportbonden te schrappen. In de praktijk betekent dit dat formatie uit de basis(financiering) is vervallen of scherper is doorbelast naar projectactiviteiten. Sinds 2012 presenteert NOC*NSF een compact inhoudelijk jaarplan, opgesteld in de lijn van de in 2011 vastgestelde kerntaken. Deze opzet is voor 2015 gecontinueerd, waarbij kerntaakoverstijgende en/of kerntaakdoorsnijdende activiteiten zijn geaccentueerd met (*). Activiteiten die een verbinding hebben met de uitkomsten van het Ledentevredenheidsonderzoek 2014 zijn aangeduid met LTO. Daar de rubrieken Collectieve projecten/activiteiten in het Bestedingsplan 2015 zijn vervallen, bevat het jaarplan geen aanduiding CP meer. Conform de Richtlijnen Bestedingsplan zijn aan het jaarplan 2015 tevens de (set van) afspraken opgenomen die NOC*NSF maakt met overige begunstigden, betreffende: Dopingautoriteit, ISR, NL Sporter & NL Coach, Gehandicaptensport NL en Sport&Zaken. Aan dit jaarplan is onlosmakelijk de Begroting 2015 verbonden. bijlage 1. Jaarplan NOC*NSF 2015 (incl. sets van afspraken)

6 Jaarplan NOC*NSF 2015 T.b.v. Algemene Vergadering 18/11/2014

7 Kerntaak: Behartiging belangen leden Doelstellingen 2016 Overheden en politici delen de visie we winnen veel met sport en integreren sportparticipatie en topsport doelstellingen in hun beleid Vergroten kansspelgelden t.b.v. de sport 50 mln Handhaving landelijke sportbegroting 130 mln totaal Verhogen aandeel (+10% t.o.v. 2011) georganiseerde sport in Rijksbegroting Sportbonden, internationale bestuurders en bestuur NOC*NSF waarderen uitvoering van internationale positioneringstrategie met > 7,5 Sportbonden zijn tevreden over de meerwaarde die NOC*NSF biedt t.a.v. de uitvoering beleid, kennisuitwisseling tussen sportbonden, NOC*NSF en andere (kennis) netwerken Actielijnen Speerpunten 2015 (=Jaarplan) Public Affairs/Internationale positionering Prioritaire dossiers PA: Rijkssportbeleid, Kansspelen, Sport en fiscale wetgeving, sport en onderwijs, provinciale verkiezingen, EU Prioriteiten IZ: IOC Agenda 2020, mensenrechten, sportnationaliteit, GEO project, masterclass sportbestuurders, focuslanden-beleid uitvoeren, intensiveren netwerk internationale bestuurders, Olympic Solidarity Voorbereiding en invulling PA/IZ programma voor Spelen Rio Implementatie programma Integriteit in de sport (*) Verder versterken relatie stakeholders d.m.v. sportevenementen (LTO) Herijking en verdere professionalisering stakeholdermanagement Ondersteuning/platform bonden Doorontwikkelen gesegmenteerde inzet Accountmanagement d.m.v. inzet Ledenservice-functie en advieswerk Alle producten, diensten en expertise van NOC*NSF zijn beter bekend bij de leden (LTO) Platforms beter inrichten op kennisuitwisseling en het verbinden van experts (LTO) Meer uitwisselingen van medewerkers tussen NOC*NSF en (middel)grote sportbonden via de NOC*NSF SportAssist-formule LTO intensief voor alle kerntaken en flankerende thema s. Prestatie-indicatoren (KPI s) Aantal internationale events/meetings in NL Aantal internationale bestuursposities s naar sport bij gemeente, provincie en landelijke overheid Ledentevredenheid Kostendekkende exploitatie individuele dienstverlening en klanttevredenheid Strategische richting & doorkijk Public Affairs/Internationaal Internationale positionering dusdanig versterken dat ambitie van 2 e IOC lid in 2022 haalbaar wordt Integrale benadering van sport binnen het publieke/overheids domein, zowel lokaal als nationaal, wordt toenemende prioriteit binnen agendasetting public affairs NOC*NSF wordt voorbeeld voor effectieve campagnes voor nationale, provinciale en lokale verkiezingen Binnen en buiten de sport zoeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en strategische allianties, in lijn met Transitie van de sport en Sportagenda 2020 Ondersteuning/platform bonden Faciliteren en actief bevorderen realisatie transitie in de sport Klant voorop, meerwaarde voor leden: optimalisering v.d. (on)betaalde collectieve en individuele dienstverlening van NOC*NSF voor sportbonden Interne ledeneffectiviteit: gedifferentieerde inzet middelen richting leden op basis van toegevoegde waarde voor ieder lid en voor de collectieve doelen Kennisdeling verder faciliteren via platform en uitwisseling van medewerkers 2

8 Kerntaak: Topsport Doelstellingen 2016 Top-10 bij OS Rio 2016 Top-10 bij PS Rio Door: Hoogwaardige uitzendingen topsportteams naar OS, PS, JOS, EJOF Optimaliseren topsportklimaat Optimaliseren hoogwaardige ondersteuning topsportprogramma s Prestatie-indicatoren (KPI s) Medailleklassementen OS/PS (=Sportagenda-KPI) Jaarlijkse WK medaillemeters: OS (winter/zomer), PS en niet-os Tevredenheid bonden Tevredenheid sporters Tevredenheid coaches/begeleiders Tevredenheid samenwerkingspartners Actielijnen Speerpunten 2015 (=Jaarplan) Uitzendingen en evaluaties EJOFs 2015 (Voralberg/Liechtenstein & Tblisi) en EG Baku 2015 Voorbereidingen OS/PS Rio en YOG Lillehammer 2016 (en EJOFs 2017; OS, PS, YOG 2018; EG 2019) Coördinatie en uitvoering Olympic Operations Rio 2016 en Pyeongchang 2018 Implementeren structureel monitorings- & feedbacksysteem t.a.v. Topsportprogramma s, CTO s, Regio s en Stichting LOOT en doorontwikkeling Topsporter Monitoring Systeem (TMS) Uitvoeren 4-meting Topsportklimaat Doorontwikkelen Athletes Services (borgen financiering voorzieningen (incl. Fonds voor de Topsporter), organiseren sportersbijeenkomsten, krachtige relatie ex-topsporters Doorontwikkelen kwaliteit CTO s/ntc s en implementatie Transitieprogramma Regionale Topsportstructuur 2016 Flexibel onderwijs voor topsporters op VO (TTS), MBO (wetgeving Focus op Vakmanschap) en HO (FLOT) Uitvoeren Mastercoach in Sports programma Vormgeven en uitvoeren evenementenbeleid door netwerkorganisatie Kracht van sportevenementen Optimaliseren Topsportpolis, ontwikkeling Topsportmedisch onderzoek en implementatie blessure/ziekte preventie programma s bij topsportprogramma s Anti-doping: Implementatie doorlopende leerlijn dopingpreventie Prestatiemanagement bonden (prestatiemanagers bonden en specifieke experts (voeding, mentaal, medisch, fysiek, prestatiediagnostiek) Continueren en vervolmaken kennisinfrastructuur Nederlandse (top)sport (dagelijkse ondersteuning Embedded scientists, ondersteuning en innovatie NL SportLabs, Topsport Topics, Onderzoeks- en innovatieprogramma, inzet specifieke experts & Quick-win innovaties Rio) Talentherkenning en ontwikkeling Start ontwikkeling Sportagenda (*) Strategische richting & doorkijk Monitoren en verder uitwerken strategische keuzes NOC*NSF en gezamenlijke sport uit de Sportagenda 2016: Focusgedachte top 10 Topsport governance Financieringsuitdagingen voor de toekomst Inhoudelijke doorontwikkeling topsportpijlers 3

9 Kerntaak: Sportontwikkeling Doelstellingen 2016 Sportparticipatie Meer mensen sporten: Verhogen af en toe sporters (12x p/j) naar 75% Mensen sporten vaker: Verhogen wekelijkse sportdeelname (4x p/m) naar 60% Mensen worden actiever: Verhogen mate van fysieke inspanning (=combi-norm naar 70%) Mensen sporten langer: Verlengen gemiddelde sportloopbaan (= # lidmaatschappen 35%) Organisatie-ontwikkeling Sportbonden ervaren meerwaarde van NOC*NSF op het gebied van sportparticipatie en organisatie-ontwikkeling Prestatie-indicatoren (KPI s) Sportagenda-indicatoren (voortgang 4 doelen) (CP), m.n. wekelijkse sportdeelname (4x p/m) Aantal openclubs Aantal uniforme lokale afviseurs Ledentevredenheid over advies en ondersteuning sportparticipatie en organisatieontwikkeling # afgenomen (on)betaalde adviezen. producten en diensten Actielijnen Speerpunten 2015 (=Jaarplan) Sportparticipatie Adviseren en ondersteunen sportbonden bij uitvoeren 2015 plannen (LTO) Uniform, integraal adviseren gemeenten over (veilig) sporten in de buurt Uitvoeren van de Sportagenda inspanningen uit Plus10 programma (jeugd/sport&onderwijs, volwassenen, maatschappelijke waarde, gehandicapten, kader, accommodaties, sportaanbieders) Coördinatie uitvoering Veilig Sportklimaat en Sport&bewegen in de buurt Coördinatie en uitvoering kaderontwikkel-agenda Positioneren sportagenda-visie bij stakeholders (o.a. door KISS content verspreiden, netwerkactivering, communicatie/marketing, nationale sportweek, inzet sportparticipatie-ambassadeurs (vlaggendragers). Uitvoeren regie op normering (kader, accommodaties) Organisatie-ontwikkeling Bonden pro-actief ondersteunen bij inrichting maatwerk traject Mede vorm en inhoud geven aan Transitie in de Sport (*) Key Decision makers begeleiden en coachen in de uitoefening van hun vak Financiële situatie en reorganisatie van sportbonden actief monitoren en advisering hierop (LTO) Mobiliteit vergroten in de sport door flexibele pool van medewerkers Strategische richting & doorkijk Sportparticipatie Kennisontwikkeling: door ontwikkelen KISS, monitoring, en met marketing intelligence sportbonden en gemeenten richting geven aan / effectiever realiseren Plus10 sportdeelname. Netwerkontwikkeling: ontwikkelen en ondersteunen van lokale allianties: gemeenten, sportbonden, sportclubs verbinden met andere partijen. Projectmanagement: Veilig Sportklimaat, S&B in de buurt verder combineren en 2017 en verder opstellen. Organisatie-ontwikkeling Sterke organisaties bouwen op combinatie van verbeterde organisatie-inrichting (verhouding vereniging vs brancherol/klantrelaties) en stabiliteit aan de top (balans directeur vs voorzitter) Transitie naar integraal uitgevoerde functies in het collectief Focus op sportbonden die voor collectieve doelstellingen doorbraak kunnen realiseren Kennisontwikkeling: brancherapport sportbonden is basis voor beleid op organisatie- en leiderschapsontwikkeling 4

10 5 Kerntaak: Marketing Doelstellingen 2016 Vergroten en spreiden van inkomsten Onderhandelen en effectueren nieuwe sponsorpropositie va 2013 (sponsoring jaarlijks 18 mln) Versterken relatie & genereren sponsorwaarde met sponsoren (tevredenheid >7) Versterken van het merk (zichtbaarheid en relevantie) en eigen productportfolio NOC*NSF Maximalisatie (Olympische) sportaandacht (sportfan) Versterken marketingkennis binnen georganiseerde sport Prestatie-indicatoren (KPI s) Sponsorinkomsten begroting 18mln/ jaar Sponsortevredenheid Imago NOC*NSF (Brand Asset Valuator) Ledentevredenheid Per event: bezoekerstevredenheid en mediarapportage Actielijnen Speerpunten 2015 (=Jaarplan) Genereren van inkomsten Contracteren additionele Partners Olympisch en Paralympisch Structureel werken aan nieuwe inkomstenbronnen Uitbouwen nieuwe inkomstenbronnen zoals Geven aan Sport Bouwen van digitale platforms met ruimte voor PR en activatie sponsoren Bouwen van partnership Begeleiden van Partners bij sponsoractivatie Ontwikkelen nieuwe sponsorpropositie (*) Herijken van samenwerking Lotto ivm veranderende wetgeving/fusie Versterken relatiemanagement op diverse niveau s bonden (LTO) Merkbeleid Uitrollen en activeren vernieuwde merkpropositie Inzetten nieuwe platforms zoals Sport.nl en TeamNL voor merkdoelstelling (*) Communicatie, activatie, media Ontwikkelen nieuwe en verbeteren eventconcepten zoals thuisblijf event en businessclub Ontwikkelen van een nieuw, modern marketing/communicatieplan Versterking marketing bonden Initieren van extra marketingclusters in de sport naast 50Plus en Oranjefans Doorontwikkelen kennisdeling marketeers bonden (LTO) Strategische richting & doorkijk Continue zichtbaarheid en samenwerking Lotto voor sportketen faciliteren en versterken, met het oog op toekomstige verandering wetgeving kansspelen (oa online betting) NOC*NSF als netwerkorganisatie versterken in commerciële en sociale online netwerken (sport.nl) Spreiding inkomsten met focus op nieuwe, additionele inkomstenbronnen naast sponsoring (zoals fondsenwerving, merchandising, licensering, nieuwe events) Investeren in key contacts (DMU) met het bedrijfsleven en maatwerk gericht op private en publieke samenwerking. Onderzoek (semi)collectief vermarkten sponsorrechten van bonden

11 Staftaken Doelstellingen 2016 Organisatiebrede implementatie en optimalisatie van de planning- en controlcyclus Ontwikkelen en implementeren van het F&C, HRM, ICT/IM en JZ beleid op basis van de strategische doelstellingen van N*N Verbetering van de adviesfunctie op het gebied van F&C, HRM, ICT/IM en JZ. Optimaliseren van de interne en externe verantwoordingsinformatie (volledigheid en tijdigheid) en de hiervoor benodigde administratieve werkzaamheden en procedures. Realisatie standaardisatie, vastheid en efficiency HR d.m.v. draaiboeken Verbeteren fysieke werkomstandigheden NOC*NSF-kantoor Prestatie-indicatoren (KPI s) Tevredenheid interne en externe stakeholders over verantwoordingsinformatie (tijdigheid, juistheid en volledigheid) en adviesfunctie Medewerkerskwaliteit Medewerkersbetrokkenheid Exploitatieresultaat (totaal- en proj.ectniveau) Verhouding vast-variabel medewerkers Actielijnen Speerpunten 2015 (=Jaarplan) Verbeterprogramma NOC*NSF Next (n.a.v. F-scan 2014) Uitvoering 7 projecten o.g.v. bedrijfsregels, projectmanagement, risicomanagement, het nieuwe werken, sales performance, organisatie staftaken, inkoopprocedures (*) ICT Optimaliseren van beheer en ondersteuning ICT voorzieningen Optimaliseren van advies en ondersteuning bij systeemontwikkeling Optimaliseren en verder inbedden van data / informatiemanagement Zo veel mogelijk digitaliseren van werkprocessen Vervangen huidige telefonie oplossing HR/JZ Strategische Personeelsplanning (SPP) ingericht en geïmplementeerd Opleidingsplan verder ontwikkeld en op maat gemaakt van SPP Arbeidsvoorwaarden en Beloningsstructuur aangepast aan Modern Samenwerken en Presteren en Belonen (cao Sport) Gezond & Vitaal-beleid gemoderniseerd (o.a. vitaliteit jaarkalender) F&C Doorontwikkelen van de beheers- en stuur- en verantwoordingsinformatie Digitaliseren processen en contractadministratie Convenant fiscaal horizontaal toezicht Strategische richting & doorkijk Continue optimalisatie, kwaliteitsontwikkeling en bewaking van ondersteunende processen 6

12 7 Overig 1.Kerntaak: Deelname andere organisaties NOC*NSF participeert namens de georganiseerde sport in een aantal tak van sport overstijgende (uitvoerings)organisaties. Deze organisaties zijn belangrijk en soms zelfs randvoorwaardelijk voor het bereiken van de collectieve doelen (Top-10 en Sportparticipatie). Het betreft Lotto, Fonds voor de Topsporter, InnosportNL, Nederlands Paralympisch Comité, Stichting Sport&Zaken, Dopingautoriteit, Stichting Koninkrijksspelen en CTO s/ntc s. Periodiek, wordt de betrokkenheid (bestuurlijk en/of financieel) in deze organisaties geëvalueerd en getoetst op de bijdrage aan de doelstellingen van NOC*NSF c.q. de georganiseerde sport. De genoemde organisaties zelfstandig en daarmee zelf verantwoordelijk voor het opstellen van hun eigen activiteitenprogramma s. Waar genoemde organisaties begunstigde zijn vanuit het Bestedingsplan Sportagenda, wordt tevens verwezen naar de set van afspraken. 2. Kerntaak: Verdelen van middelen Optimaliseren verantwoordingsproces (2014), m.n. Top10-gelden (o.b.v. evaluatie Verantwoordingsproces 2013 en specifieke audit(s)) Implementatie monitoring Top10 (zie ook kerntaak Topsport) Uitvoering toekenningscyclus 2015 en verantwoordingscyclus 2014, inclusief eventuele overbruggingsfinanciering. Voorbereiden (her)inrichting Bestedingsplan vanaf 2017 (parallel aan ontwikkelingen kansspelinkomsten en inhoud nieuwe Sportagenda) 3. Flankerend: Kennis&Onderzoek Coördinatie/inhoudelijke betrokkenheid bij Onderzoeksprogramma Sport ( 10,4 mln t/m 2016)). 25 projecten zijn gestart vanaf 1 maart 2013, uitbreiding in 2015 met thema innovatie & technologie Versterking data-infrastructuur Sport, vanuit opdracht (VWS) aan RIVM ism SCP, CBS en NOC*NSF om een aantal grote databestanden te koppelen. Invoering kwartaalmeting Sportaanbiedersmonitor (naast uitvoering en doorontwikkeling bestaande monitoren) Bijdrage aan Topsectorenaanpak (geinitieerd door VWS) t.b.v. kennisbundeling en onderzoeksprogrammering (sectorplan Sport) 4. Flankerend: Communicatie Bij elkaar brengen en versterken PR doelstellingen bonden NOC*NSF Maximale Free Publicity voor maatschappelijke betekenis sport genereren Redactioneel integreren NOC*NSF (social)media Uitbreiden en interactief maken Intranet Virtueel verder ontsluiten Olympisch Sporterfgoed in relatie met sluiting Olympisch Museum eind 2014

13 8 Set van afspraken met overige begunstigden (1) Rubriek 2.4: Uitvoering anti-dopingbeleid Nationale Controle Programma ( ) Uitvoering van dopingcontroles, waarvan ca. 2% bloedcontroles Beheer van de Nationale Testingpool bestaande uit ca. 400 sporters. Stakeholdermanager: Femke Winters Budget: Begunstigde: Dopingautoriteit Voorlichtingsactiviteiten ( ) Reguliere voorlichting sporters, begeleiders & bonden (o.a. bijeenkomsten, modules, online) Doorontwikkelen dopingapp Ontwikkelen en implementeren doorlopende leerlijn dopingpreventie Uitvoering campagne 100% Dope Free (inzet ambassadeurs) Secretariaat Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS-commissie) Internationale activiteiten, juridische zaken en wetenschappelijk onderzoek worden door de Dopingautoriteit uit andere bronnen gefinancierd Rubriek 3.9: Uitvoering tuchtrecht Verhogen aantal aangesloten sportbonden Actualisatie reglementen en procedures (met name Doping) Afhandelen van tuchtzaken binnen de afgesproken termijn Bijeenkomst(en) t.b.v. sportbonden en tuchtrechters Deskundigheidsbevordering tuchtrechters in samenwerking met Veilig Sport Klimaat Betrokkenheid bij het programma Sport & Integriteit Stakeholdermanager: Erik Lenselink Budget: Begunstigde: ISR

14 9 Set van afspraken met overige begunstigden (2) Rubriek 3.10: Olympische netwerken Stakeholdermanager: Erik Lenselink Budget: Bijdragen aan doelstellingen topsport en sportparticipatie vanuit zeven regionale netwerken, voorheen Olympische Netwerken, speerpunt verbinden met andere sectoren Begunstigde: Diverse netwerken NOC*NSF is samen met landelijke/regionale vertegenwoordigers van de sportbonden partner binnen de regionale Netwerken Het regionaal netwerk verbindt en inspireert de regionale en lokale sport met gemeenten/provincie, onderwijs, zorg en bedrijfsleven rondom de doelstellingen van de Sportagenda 2016 Jaarplan wordt pet netwerk opgesteld door de regionale en lokale partners samen met NOC*NSF en sportbonden en is een concrete regionale doorvertaling van de Sportagenda 2016 Het Alliantiemanagement bestaat uit (toonaangevende) vertegenwoordigers vanuit de sport, gemeenten/provincie, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven. Financiële bijdrage NOC*NSF wordt ter beschikking gesteld aan het Alliantiemanagement. (*) Toetsing van specifieke (organisatorische) kwaliteitscriteria is onderdeel van de planbeoordeling Rubriek 3.11: NL Sporter / NL Coach NL Sporter Gratis lidmaatschap A-, B- en HP-sporters, juridische en maatschappelijke ondersteuning individueel en collectief Reguliere dienstverlening en belangenbehartiging, o.a. ondersteuning bondsatletencommissies Samenwerking met sociale partners gericht op verbeteren voorzieningen en faciliteiten topsporters Participatie in ontwikkeling Olympische overeenkomsten 2016 Gezamenlijke voorlichting matchfixing/betting Stakeholdermanager: Esther Butter (NL Coach) Eric Lankers (NL Sporter) Budget: Begunstigde: NLSporter/NLCoach NL Coach Uitvoering scholingsactiviteiten t.b.v. bonds- en talentcoaches Organisatie Nationaal Coach Congres Gratis lidmaatschap TD s, en bondscoaches Ontsluiten expertise en onderzoeksresultaten

15 10 Set van afspraken met overige begunstigden (3) Rubriek 3.12: Classificatie-instituut gehandicaptensport Stakeholdermanager: Rinske de Jong Budget: Vanaf 1 januari 2015 is NOC*NSF eindverantwoordelijk voor classificatie en ligt de uitvoering van nationale keuringen decentraal bij bonden. De volgende resultaten worden jaarlijks opgeleverd: Begunstigde: NOC*NSF Inrichten en actueel houden van een online plek met registratiesysteem Uitvoering van gemiddeld 300 nationale classificaties per jaar Advisering en indien nodig begeleiding van topsporters (en hun begeleiding) bij internationale classificatie Advisering van sporters en coaches op het gebied van talentherkenning op basis van hun classificatie Organisatie van minimaal 2 deskundigheid bevorderende bijeenkomsten voor classifiers per jaar Ondersteunen van internationale opleidingen en bijscholingen van classifiers Jaarlijks opstellen van een door sportbonden en NOC*NSF gezamenlijk gedragen strategische route voor bijdrage aan ontwikkeling van classificatie binnen internationale beweging Rubriek 3.13: Sport & Zaken Continueren en versterken advieslijn sportbonden Doorontwikkeling i.s.m. NOC*NSF op Goed Sportbestuur en instroom, doorstroom en uitstroom sportbestuurders Strategische doorkijk 2016 e.v. Stakeholdermanager: Koen Mühlradt Budget: Begunstigde: Sport&Zaken

16 AGENDAPUNT 3.b Notitie Ter besluitvorming aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2015 datum behandeling 18 november 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2015 toelichting I. Inleiding Bijgaand cijfermatig overzicht bevat de begrote staat van baten en lasten over 2015 van NOC*NSF. Deze begroting is de derde van een reeks van vier jaarlijkse begrotingen in het kader van de Sportagenda In het overzicht zijn als vergelijkende cijfers opgenomen: - de prognose 2014; - de begroting Leeswijzer: na een algemene toelichting op deze cijfers (II), volgt een toelichting op specifieke posten (III) en een duiding van de financiële risico s ten aanzien van de begroting (IV). II. Algemene toelichting De begroting van baten en lasten is opgedeeld in drie onderdelen, die activiteiten en geldstromen vertegenwoordigen met een eigen specifieke financieringsbron: - Basisfinanciering; - Projectfinanciering; - Sportorganisaties (Bestedingsplan). Het onderdeel Overige doelstellingen is sinds 2014 niet meer van toepassing en betrof Sportcentrum Papendal (verzelfstandigd) en Olympisch Vuur (beëindigd). De vijf kerntaken en staftaak - Behartigen Belangen Leden; - Topsport; - Sportontwikkeling;

17 - Verdelen Middelen; - Marketing; - Administratie & Beheer. zijn ondergebracht in de genoemde drie onderdelen. 2/4 De uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn in hoofdlijnen ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Zoals uit het cijferoverzicht blijkt, leveren niet alle onderdelen na resultaatbestemming een sluitende begroting van baten en lasten voor Dit betekent onder andere dat een onttrekking aan de Continuïteitsreserve in 2015 is begroot. III. Toelichting op specifieke posten III.1 Toelichting op de baten Loterijen/Lotto k De totale begrote Lotto bate neemt af van k in 2014 tot k in Deze daling van 2.600k komt voort uit een dalende Lotto afdracht. Op basis van het vastgestelde Bestedingsplan 2015 in de Algemene Vergadering van mei 2014 zullen de uitgaven hoger zijn dan de feitelijke Lotto afdracht. Het hieruit resulterende tekort zal worden onttrokken uit het Bestemmingsfonds Lotto (2015: begroot 8.932k vs. 2014: begroot k). Tot en met 2014 was sprake van een drietal rubrieken welke tot een rechtstreekse geldstroom leidde in de begroting van de werkorganisatie, te weten Rubriek 3.4 (Algemeen Functioneren werkorganisatie NOC*NSF), Rubriek 3.5 (Collectieve activiteiten sportkader) en Rubriek 3.6 (Collectieve projecten). Op deze rubrieken is in 2015 een korting van 8% doorgevoerd (totaal 633k) en deze zijn in de begroting 2015 samengevoegd tot één financieringsstroom ten behoeve van de basisfinanciering. De bijdrage uit Lotto middelen ten behoeve van de werkorganisatie bedraagt hiermee voor k. Bijdrage VWS verdeling middelen 3.889k In het kader van de transitie in de sport en het op peil houden van de voorbereiding op Rio 2016 is VWS genegen over te gaan tot een eenmalige bijdrage aan de georganiseerde sport van in totaal 3.889k. Deze is toegevoegd aan het Bestedingsplan, resp k aan Rubriek 2.1 Maatwerkfinanciering Top 10 en 2.675k aan Rubriek 3.2b Organisatie ontwikkeling sportbranche. Deze bijdrage is nog niet geformaliseerd en wordt op dit moment verder uitgewerkt door zowel de beleidsmedewerkers van VWS alsmede NOC*NSF. Bestemmingsreserve Lotto 8.932k Een onderdeel van de, nog te maken, afspraken met VWS is een extra onttrekking van 1.000k uit de bestemmingsreserve Lotto. Deze extra onttrekking komt ten goede aan topsport. Op basis van het vastgestelde Bestedingsplan 2015 in de Algemene Vergadering van mei 2014 zullen de uitgaven hoger zijn dan de feitelijke Lotto afdracht. Het hieruit resulterende tekort zal worden onttrokken uit de Bestemmingsreserve Lotto (2015: begroot 8.932k vs. 2014: begroot k). De begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve komt hiermee op 8.932k voor Hiermee komt het verwachte saldo van de reserve eind 2015 op (mede op basis prognose 2014). Feitelijk komt de beschikbare reserve hiermee op k.

18 Sponsorbijdragen (Mission) 9.385k De totale bijdrage voor 2015 is begroot op 9.385k ten opzichte van 2014 begroot k. Deze afname komt voort uit het tussentijds beëindigen van de sponsorovereenkomst door een van de partners. 3/4 Subsidies overheden k Ten opzichte van de begroting 2014 blijven de subsidies in 2015 nagenoeg gelijk k respectievelijk k. De begrote bijdrage voor 2014 bestaat voornamelijk uit de toekenning van VWS subsidie voor Veilig Sportklimaat 6.900k en de verwachte toekenning voor Maatwerkfinanciering Topsport k. Tevens is begroot subsidies voor Kracht van Sportevenementen 250k en Integriteit Sportsector 58k, welke beide nog niet zijn verleend maar waar wel de verwachting van is dat dit zal gebeuren. De project- en instellingssubsidies in de begroting van 2014 waren vooral VWS bijdragen. Daarnaast is in de begroting een bate van 3.889k opgenomen, betreffende een additionele financiering van VWS ten behoeve van de georganiseerde sport. Ten tijde van deze begroting is dit nog niet geformaliseerd. Overige baten 2.022k De overige baten bestaan voor een belangrijk deel uit de dienstverlening aan Sportcentrum Papendal ter grootte van 400k (voor 2014 was dit 719k). Daartegenover staan hogere projectinkomsten als gevolg van onder andere het project Eat to Move ( 236k). De begrote opbrengsten zijn in 2015 naar verwachting nagenoeg gelijk aan die van Strategische toekenningen 150k Deze post is opgenomen om de ontwikkeling van nieuw beleid te financieren. Het budget kan ook worden gebruikt om onvoorziene posten op te vangen en vormt daarmee een buffer ter voorkoming van exploitatietekorten. De strategische toekenning bedroeg in de begroting van k. III.2 Toelichting op de lasten Personeelskosten k De begrote kosten voor 2015 blijven nagenoeg gelijk ten opzichte van de 2014, met dien verstande dat de indexatie van de salarissen heeft plaatsgevonden ( 310k) met daartegenover een formatiedaling in de basisfinanciering van 79,8 fte in 2014 tot 75,3 fte in Daarnaast is er sprake van een begrote toename ( 359k) van inhuur derden. Huisvestingskosten 712k Deze post stijgt van 692k in de begroting van 2013 tot 712k in Afschrijvingskosten 420k Ten opzichte van de begroting 2014 blijven de afschrijvingskosten in 2015 nagenoeg gelijk 417k respectievelijk 420k in De afschrijvingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de afschrijvingen inzake investeringen in het webportaal Verdelen Middelen Sportagenda en de gedane investeringen voor het project MIgratie naar Nieuwe Technologie (MINT). Sportorganisaties k De begrote uitgaven voor het bestedingsplan nemen met 555k af van k begroot 2014 tot k begroot in 2015.

19 Interne doorbelastingen 2.281k De doorbelasting van kantoor- en overheadkosten wordt met ingang van 2014 als volgt berekend: - Kantoorkosten (Facilitair) op basis van m2/fte/kostendrager; - ICT kosten op basis van het aantal loginaccounts per kostendrager; - Overige overheadkosten (F&C, JZ, P&O en Directie & Bestuur) op basis van het aantal fte/kostendrager. Op basis van bovenstaande vindt een doorbelasting van aan de diverse projecten in de projectfinanciering plaats en vindt ook een doorbelasting plaats aan medewerkers die niet in dienst zijn van NOC*NSF, maar wel gebruik maken van de kantoorruimte en/of de ICT faciliteiten. 4/4 III.3 Toelichting op het resultaat Resultaat deelnemingen -/- 109k Deze post betreft het resultaat na belasting van het Hotel- en Congrescentrum Papendal ad. 183k en van Sport Centrum Papendal ad. -/- 290k. Het negatieve resultaat deelnemingen zal moeten worden onttrokken aan de continuïteitsreserve. Bij positieve resultaten van de deelnemingen in de toekomst zal dit resultaat moeten worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve alvorens deze weer worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve deelnemingen. III.4 Toelichting op de resultaatbestemming Baten en lasten met een specifieke bestemming worden verwerkt in de betreffende Bestemmingsreserve via de resultaatbestemming. De afdracht vanuit de Lotto zal naar verwachting aanzienlijk lager zijn dan de uitgaven. Het verschil wordt gedekt door een onttrekking uit het Bestemmingsreserve Lotto (zie ook III.1) IV. Financiële risico s begroting 2015 Bij de begroting 2015 is sprake van de volgende financiële risico s: - Resultaat deelnemingen SCP (begroting nog op te stellen); - Afdrachten Lotto (op dit moment gedekt door een onttrekking uit het Bestemmingsfonds Lotto); - Onzekerheid, van met name de bestedingsdoeleinden, van de additionele VWS financiering ten behoeve van de georganiseerde sport; - Stipendium en kostenvergoedingen topsporters afhankelijk van het aantal sporters; - Naast de risico s die een directe relatie hebben met het begrotingsbeleid bestaat het risico dat begrote inkomsten niet op tijd worden ontvangen en daardoor in het laatste kwartaal tot een liquiditeitsprobleem kan leiden. Zie hiervoor de bijgaande liquiditeitsbegroting. bijlage 1. Begroting NOC*NSF 2015

20 NOC*NSF 13:48 / Verschil NOC*NSF Basisfinanciering Projectfinanciering BEGROTING 2015 BATEN Begroting Prognose Begroting Begroting Prognose Begroting Begroting Prognose Begroting Begroting Prognose Begroting Begroting Prognose Begroting B2015 B P2014 B2014 Loterijen/Lotto (10) 222 VWS verdeling middelen Sponsorbijdragen (Ambition/Mission) (1.119) 429 Subsidies overheden (907) - Contributies bonden Overige baten (872) (2.864) Mutatie onderhanden projecten (1.007) - Financieringsresultaat Financiële baten (59) -82,055 Financiële lasten (59) (82) Toewijzing & verdeling middelen Budgettoewijzing (624) (0) 0 0 (0) 624- Strategische toekenningen (150) (70) (200) (150) (70) (200) (80) 50 (774) (70) (200) (150) (70) (200) (80) (574) Totaal BATEN (4.010) 401 LASTEN Overige doelstellingen Sportorganisaties (Bestedingsplan) TOTAAL NOC*NSF Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Primaire salarislasten Overige personeelskosten Reis-, verblijf- en vergaderkosten (176) 73- Subtotaal Personeelskosten (282) Inhuur derden (266) 98 Algemene personeelslasten Doorbelaste personeelskosten 159 (40) (65) (160) (1) - (0) (1) 224 Totaal Personeelskosten Overige kosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten Marketing- en communicatiekosten (880) 20- Specifieke kosten doelstellingen (1.244) 10 Sportorganisaties (4.048) - Totaal Overige kosten (6.106) (103) Interne doorbelastingen Doorbelasting/dekking ICT-kosten (595) (720) (803) (0) Doorbelasting/dekking huisvestingskosten (364) (389) (421) (0) (0) 0 57 Doorbelasting/dekking overhead (1.321) (1.302) (1.524) (0) (0) (0) (0) 203 Totaal Doorbelastingen (2.281) (2.411) (2.748) (0) (0) Totaal LASTEN (5.735) 401 SALDO BATEN EN LASTEN (0) (121) 0 (123) (817) (8.932) (13.730) (10.036) (9.055) (14.669) (10.038) (0) TOTAAL BASISfin. Resultaat deelneming HCP Resultaat deelneming SCP (290) (397) - (290) (397) RESULTAAT (107) (436) 0 (123) (817) (8.932) (13.730) (10.036) (9.162) (14.984) (10.038) RESULTAATBESTEMMING - Bestemmingsreserve Lotto (8.932) (13.730) (10.036) (8.932) (13.730) (10.036) Best.reserve Organisatieontwikkeling - (50) - - (120) (170) Best.reserve Huisvesting Best.reserve Sponsoring (200) (200) Best.reserve Uitzending teams (123) (256) (123) (256) Best.reserve Deelnemingen Totaal bestemmingsfonds/reserves - (50) - (123) (576) (8.932) (13.730) (10.036) (9.055) (14.356) (10.036) (4.320) Totaal NOC*NSF (107) (386) 0 (0) (241) (107) (627) 0 (3.476) G:\Financien_&_Administratie\F&A\MANAGEMENT INFORMATIE\BEGROTINGEN\2015 begroot\ begroting 2015 AV DEF.xlsx 1 van 1

21 MEMO Datum: 7 november 2014 Aan: Van: Betreft: Algemene Vergadering NOC*NSF Financiële Commissie Begroting 2015 NOC*NSF Inleiding In de vergadering van 7 oktober 2014 van de financiële commissie (FC) is in aanwezigheid van de penningmeester van NOC*NSF en o.a. de manager Financiën en Control de begroting 2015 besproken. Tijdens deze vergadering is tevens de ontwikkeling van de liquiditeit aan de orde geweest. Op 31 oktober jl. is een nadere toelichting ontvangen. De begroting is opgesteld op basis van de Sportagenda en het door de Algemene Vergadering in mei 2014 goedgekeurde aangepaste bestedingsplan voor Er is door F&C voldoende toelichting op de ontwikkeling van een aantal posten beschikbaar gesteld. Op het moment van ons begrotingsoverleg waren bepaalde jaarplannen niet beschikbaar. De begroting is dan ook top down tot stand gekomen. Dit heeft als risico dat de organisatie zich onvoldoende bij de gekozen uitgangspunten betrokken voelt. Een aspect waarvoor de FC opnieuw aandacht vraagt. Dit geldt evenzeer voor verdere verbetering van de interne beheersing en planning & control cyclus. Mede om de uitgangspunten van de begroting 2015 ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. De FC verwacht over de ontwikkelingen en acties op dit gebied op de hoogte gehouden te blijven. Begroting 2015 NOC*NSF De begroting 2015 gaat uit van ten opzichte van 2014 stabiele Lotto baten van EUR K. Daarnaast is rekening gehouden met een extra, nog niet geformaliseerde, VWS bijdrage van EUR 3.889K. Deze aannames in combinatie met het gewijzigde bestedingsplan resulteren in een verdere voorziene onttrekking aan de Bestemmingsreserve Lotto van EUR 8,9 miljoen. De onttrekking voor 2014 aan deze reserve bedraagt volgens de prognose 2014 EUR 13,7 miljoen ten opzichte van EUR 10 miljoen begroot voor De Bestemmingsreserve Lotto teert op grond van al deze onttrekkingen fors in. De Mission sponsorbijdragen dalen in 2014 door het tussentijds beëindigen van de overeenkomst door een van de partners van EUR 10,5 miljoen naar EUR 9,4 miljoen. In 2014 waren de redelijkerwijs te verwachten baten uit sponsorgelden opgenomen in de begroting. Voor 2015 is alleen uitgegaan van reeds afgesloten contracten. De FC ondersteunt deze gewijzigde aanpak en ziet hierin een verdere verbetering van de planning en control cyclus. Voor de deelnemingen, waarin de exploitatie van de sportfaciliteiten en het Hotel en Congrescentrum Papendal zijn ondergebracht, was in de begroting 2014 een break even resultaat opgenomen. De prognose gaat uit van een verlies voor 2014 van EUR 436K. De begroting 2015 voor de deelneming SCP was ten tijde van de bespreking nog niet beschikbaar. Uit de finale stukken blijkt dat ook voor 2015 gerekend wordt met een verlies van EUR 107K voor de deelnemingen gezamenlijk. NOC*NSF stelt voor dit verlies ten laste van het vermogen te laten komen en geen bezuinigingen door te voeren binnen de organisatie. Helaas moet de FC concluderen dat de planning en control cyclus van de deelnemingen nog steeds niet in control is. Met betrekking tot de governance, waarvoor reeds een aantal maal aandacht is gevraagd, is het afgelopen jaar door NOC*NSF te weinig voortgang geboekt. Op dit moment zijn wel concrete plannen in uitvoering om de structuur te verbeteren. 1

22 Daarnaast dient een strategische visie te worden ontwikkeld inzake de verhouding tussen NOC*NSF/de sport en het Sportcentrum Papendal op lange termijn. De FC zal over de financiële consequenties met vertegenwoordigers van bestuur en NOC*NSF verder overleg voeren. Liquiditeit en vermogen Door de afdeling F&C is een notitie opgesteld waarin inzicht wordt gegeven in en aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkeling van de liquiditeit in 2015 en verder. Er is reeds actie ondernomen om de ontvangsten (Lotto gelden) in de tijd beter te laten aansluiten bij de uitgaven. Dit is noodzakelijk om in 2015 gedurende het jaar richting de bonden een ongewijzigd afdrachtspatroon te kunnen handhaven. In 2016 zal de liquiditeit zeker niet toereikend zijn als geen andere maatregelen worden genomen. Hierbij dient mede in beschouwing te worden genomen dat momenteel circa EUR 14 miljoen is vastgelegd in de financiering van vaste (gebouwen) en vlottende activa (debiteuren) van het Sportcentrum Papendal. De beslissing van de Algemene Vergadering om het bestedingsplan slechts beperkt aan te passen, leidt in 2015 tot een verdere uitputting van het Bestemmingsfonds Lotto tot een niveau van ruim EUR 22 miljoen. De korting van gemiddeld 8% ten opzichte van de Sportagenda is weliswaar meer gedifferentieerd toegepast dan de beleidsarme korting van 2014, maar de lange termijn planning ontbreekt nog. Er is dan ook grote urgentie om plannen te ontwikkelen om de financiering van de sport weer structureel gezond te maken. Dit geldt voor de inkomsten maar ook voor de uitgaven. Momenteel is de fusie tussen Lotto en Staatsloterij onder handen. Dit kan potentieel resulteren in een hogere afdracht aan de sport. De FC pleit voor een voorzichtige inschatting van de effecten van deze fusie. Daarnaast dient bij hogere baten in eerste instantie het vermogen (bestemmingsfonds) weer op peil gebracht te worden. Zoals nu is gebleken is een buffer noodzakelijk om de continuïteit in de uitvoering van het vastgestelde beleid overeind te houden, en de sport voldoende tijd te geven zich aan wijzigende omstandigheden aan te passen. Advies FC De FC adviseert op basis van het bovenstaande de Algemene Vergadering om in te stemmen met de begroting Dit onder voorwaarde dat de eenmalige bijdrage van VWS aan de georganiseerde sport (groot EUR 3.889K) daadwerkelijk tot uitkering komt. Is dit niet het geval dan is een bijgestelde begroting alsnog noodzakelijk. De begroting is verder met uitzondering van het resultaat van SCP opgesteld naar de laatste stand van zaken. De risico s zijn in beeld gebracht en voor 2015 beheersbaar. Met nog meer klem dan vorig jaar dringt de FC aan op het ontwikkelen van lange termijn scenario s omdat de liquiditeit en vermogenspositie van NOC *NSF zodanig zijn verslechterd dat ongewijzigd beleid na 2015 de continuïteit in gevaar brengt. Financiële Commissie: J. van Kouterik (voorzitter) A. Bouma J. Jongsma J. Los C.A. Varossieau 2

23 AGENDAPUNT 3.D Notitie Ter besluitvorming aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Vaststelling contributie 2015 datum behandeling 18 november 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging. Toelichting De contributie voor leden van NOC*NSF wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het CBS. Voor 2015 is deze indexatie vastgesteld op 0,93%. Voor de contributietarieven 2015 betekent dit: 2014 verhoging 2015 leden < 18 jaar 0,1359 0,0013 0,1372 leden > 18 jaar 0,2463 0,0023 0,2486 geassocieerde organisaties n.v.t (*) (*) Bedrag is maximaal 2% van de begroting. Dit tarief is vastgelegd in het Reglement Toelatingseisen NOC*NSF (d.d. 25 juni 2014)

24 AGENDAPUNT 4 Notitie Ter besluitvorming aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Lidmaatschapsaanvragen NOC*NSF datum behandeling 18 november 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de omzetting van buitengewoon lidmaatschap naar geassocieerde van de organisaties: Gay Union Through Sports (GUTS) Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheid (NVFS) Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers (NVOD) Studenten Sport Nederland (SSN) Dit onder voorbehoud van het aanleveren van de juiste documentatie. toelichting Op 19 november 2013 heeft de algemene vergadering besloten de lidmaatschapsdefinities voor het lidmaatschap van NOC*NSF aan te scherpen. De belangrijkste consequenties van dit besluit zijn dat aangesloten sportbonden naast de al geldende aansluitingsvoorwaarden ook moeten voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Daarnaast is het buitengewoon lidmaatschap vervangen door een verbondenheid met NOC*NSF als geassocieerde. Deze aanscherping van de lidmaatschapsdefinities levert de volgende consequenties op: Sportbonden Het grootste gedeelte van de sportbonden voldeed al aan de minimale kwaliteitseisen. Voor hen heeft deze aanpassing geen gevolgen. De Nederlandse Racquetball Associatie voldoet niet aan de minimale kwaliteitseisen en heeft aangegeven af te zien van het lidmaatschap van NOC*NSF en zal vanaf 1 januari 2015 ook formeel geen lid meer zijn. De Koninklijke Nederlandse Motorboot Club voldoet op dit moment niet aan de minimale kwaliteitseisen. Zij hebben aangegeven de ambitie te hebben op hieraan wel te gaan voldoen. Tot het moment dat zij voldoen blijft hun huidige status binnen NOC*NSF

25 AGENDAPUNT 4 gehandhaafd. Buitengewone leden Geassocieerden Alle 15 buitengewone leden zijn zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over de wijzigingen in het lidmaatschap en uitgenodigd aan te geven of zij in aanmerking wensen te komen voor een aansluiting als Geassocieerde. Zes organisaties hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en een aanvraag voor Geassocieerde ingediend. Dit zijn: GUTS, NCS, NKS, NVFS, NVOD en Studentensport Nederland. De Nederlandse Politie Sport Bond heeft de aanvraag nog in overweging. De aanvragen zijn getoetst aan de hand van toelatingscriteria. Voor een aantal organisaties geldt dat een aantal documenten nog niet zijn bijgevoegd bij de aanvraag. Dit houdt in dat zij formeel nog niet voldoen aan de toelatingscriteria. Aan hen is gevraagd hun aanvraag aan te vullen. De verwachting is echter dat dit geen problemen zal opleveren, daarom wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld akkoord te gaan met de omzetting van het Buitengewone Lidmaatschap naar aansluiting in de vorm van Geassocieerde voor deze 6 organisaties. Dit onder voorbehoud van het aanleveren van de juiste documentatie. Het hiervoor genoemde. houdt in dat de volgende organisaties, die voorheen buitengewoon lid waren, ervoor gekozen hebben niet als geassocieerde aansluiting te zoeken bij NOC*NSF: Nederlandse Christelijke Sport Unie Vereniging voor Sportgeneeskunde Nederlands Genootschap voor Sportmassage Federatie van Sportmedische Instelllingen Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen Vereniging voor Sport en Recht Stichting Nationale Sportonderscheidingen

26 AGENDAPUNT 5 Notitie Ter besluitvorming aan Algemene Vergadering NOC*NSF van betreft Bestuur NOC*NSF Kwaliteitswaarborgen Tuchtrecht Sportbonden datum behandeling 18 november 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met: - De kwalitatieve waarborgen voor het tuchtrecht van bonden - Opname van de waarborgen in de Minimale Kwaliteitseisen m.i.v Proces tot op heden Op de Algemene Vergadering van mei 2013 zijn de bouwstenen vastgesteld om te komen tot een transparant en uniform tuchtsysteem voor alle bonden in Deze bouwstenen zijn: 1. Creëren van een vergroot bewustzijn van nut en noodzaak van tuchtrecht. 2. Uniformiteit op het gebied van de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. 3. Gezamenlijk formuleren en vaststellen van kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht. 4. Faciliteren van bonden bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen. 5. Inrichten van een sportbreed expertisepunt op het gebied van tuchtrecht. In opdracht van de Algemene Vergadering is het afgelopen jaar gewerkt aan het concretiseren van de bouwstenen. Hiertoe is in 2013 een serie Ronde Tafel Bijeenkomsten georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten zijn voornamelijk bondsmedewerkers en directeuren en tuchtrechters uitgenodigd. Ook waren er juridisch specialisten en vertegenwoordigers van het Instituut Sportrechtspraak aanwezig. Er zijn drie Ronde Tafel Bijeenkomsten georganiseerd, waar 50 verschillende betrokkenen hun bijdrage hebben geleverd. In totaal waren hierbij 17 verschillende bonden vertegenwoordigd. Deze Ronde Tafel Bijeenkomsten zijn in 2014 herhaald, opnieuw met een grote opkomst uit alle geledingen van de sport. De uitkomsten van al deze Ronde Tafel Bijeenkomsten en de in 2013 en 2014 gehouden seminars Tuchtrecht voor sportbonden staan aan de basis van de inhoud van dit document. Tijdens de bijeenkomsten is gewerkt aan de kwalitatieve waarborgen. Zowel op het gebied van

27 2/3 de inhoud als op het gebied van de implementatie. - Inhoud: Wat is het kwaliteitsniveau dat de sport zichzelf wil en kan opleggen? - Implementatie: Op welke manier kunnen de waarborgen in de sport effectief worden geïmplementeerd? De bij de Ronde Tafel Bijeenkomsten aanwezige sportbonden kwamen met inachtneming van het bovenstaande- tot de volgende conclusies: 1. Er is een absolute ondergrens nodig om binnen de sport de kwaliteit van tuchtrecht integraal te kunnen garanderen. De kwalitatieve waarborgen verdienen om die reden een plek in de Minimale Kwaliteitseisen op het gebied van tuchtrecht. 2. Op basis van een doe-het-zelf scan moet elke bond inzicht kunnen krijgen in de stand van zaken van het tuchtrecht en de voortgang hiervan. Deze scan heeft betrekking op alle waarborgen (need to have en nice to have) en een aantal algemene vragen op het gebied van tuchtrecht. 3. Op basis van de resultaten van de scan werken NOC*NSF en de sportbonden samen aan het bereiken van de ondergrens door alle sportbonden. 4. De scan wordt periodiek (tweejaarlijks) uitgevoerd door sportbonden en stimuleert om de kwaliteit van het tuchtrecht binnen sportbonden te blijven verhogen. Vervolg Sportbonden worden ondersteund bij het implementeren van de kwalitatieve waarborgen in de periode 2015 en Dit gebeurt aan de hand van een ondersteuningsagenda die bestaat uit concrete instrumenten en/of advies voor de sportbonden die de ondergrens op dit moment nog niet halen. Ook is de ondersteuningsagenda er op gericht om de kwaliteit van het tuchtrecht bij sportbonden in algemene zin te blijven verhogen. De financiering van de ondersteuningsagenda vindt tot en met 31 december 2016 plaats vanuit het VSK budget. De projectleider VSK-tuchtrecht treedt op als makelaar om de ondersteuningsbehoefte en/of noodzaak te koppelen aan experts en/of adviseurs die de sportbond kunnen ondersteunen. Voor de komende periode ziet de ondersteuningsagenda er in ieder geval als volgt uit: - Maatwerk begeleiding bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht. Sportbonden kunnen hiervoor jaarlijks middelen aanvragen in rubriek van Verdelen Middelen Sportagenda. - Financiële ondersteuning voor sportbonden die aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak zoeken. - Faciliteren van kennisdeling tussen sportbonden en juridisch deskundigen en sportbonden onderling. - Organisatie van een jaarlijks tuchtrecht seminar. - Organisatie van scholingsbijeenkomsten voor tuchtrechters, waar mogelijk in samenwerking met het Instituut Sportrechtspraak. De kwalitatieve waarborgen zijn een startpunt om te komen tot verbetering van de kwaliteit van

28 3/3 tuchtrechtspraak. Op basis van continue monitoring van de waarborgen (zowel need als nice to have) en dialoog tussen alle betrokkenen, blijven we de kwaliteit van de tuchtrechtspraak ook na 2016 verder verbeteren. Bijlage Rapportage Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht

29 Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober 2014 Maarten van Koolwijk Hans van Egdom

30 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Aanleiding... 3 Proces tot op heden... 4 Kwalitatieve waarborgen... 6 De ondersteuningsagenda... 9 De scan Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

31 Samenvatting Elke sportbond krijgt vroeg of laat te maken met het verschijnsel tuchtrecht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een overtreding van de regels op of rond de velden, een dopingzaak of een geval van seksuele intimidatie. In alle gevallen is het van belang dat de tuchtreglementen duidelijkheid geven over de procedure, rechten en plichten van de verdachte en strafmaat. De afgelopen jaren zien we dat sporters of andere betrokkenen steeds mondiger worden en de (financiële) belangen toenemen. De burgerlijk rechter wordt steeds vaker ingeschakeld om (de toepassing van) reglementen te beoordelen. Op dat moment is het des te meer van belang dat sportbonden zich aan de voorgeschreven regels hebben gehouden en deze regels niet in strijd met algemene rechtsbeginselen zijn. Tegelijkertijd zien we een toenemende verruwing op de sportvelden, die steeds vaker gepaard gaat met agressie en geweld. In dit kader is het essentieel dat spelers die zich op en rond het veld misdragen, op consistente wijze worden vervolgd en gestraft. De mate waarin sportbonden met tuchtrecht worden geconfronteerd loopt sterk uiteen. Voor de ene sportbond is het business as usual en werkt een team van tuchtrechters en medewerkers wekelijks aan de afhandeling van alle zaken. Een andere sportbond verwijst hoogstens eens in de tien jaar een zaak naar het Instituut Sportrechtspraak. Ondanks deze verschillen is het van belang dat de sport gezamenlijk optrekt bij het formuleren en implementeren van kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht. Elke sporter heeft recht op een eerlijke behandeling van zijn of haar zaak en procedures die voor de tuchtrechter eindigen hebben een negatieve uitstraling op de sport als geheel. Met het oog op het bovenstaande is er vanuit het programma Naar een Veiliger Sportklimaat een beweging op gang gekomen om kwalitatieve waarborgen te formuleren. Het gaat om een aantal basis vereisten op het gebied van tuchtrecht, waaraan elke sportbond zou moeten voldoen. De waarborgen zijn samengesteld in samenspraak met bestuurders, directeuren en medewerkers van sportbonden, juridisch deskundigen op het gebied van tuchtrecht en andere stakeholders. Elke sportbond krijgt tot 1 januari 2017 de tijd om aan alle waarborgen te voldoen. Vanaf dat moment maken de waarborgen onderdeel uit van de Minimale Kwaliteitseisen en hebben ze directe invloed op de toekenning van middelen uit de Sportagenda. Tot 1 januari 2017 worden sportbonden -indien nodig- begeleid aan de hand van een Ondersteuningsagenda. Deze Ondersteuningsagenda bevat tools en middelen om sportbonden de laatste stap richting de kwalitatieve waarborgen te laten zetten. De waarborgen worden gemeten middels een doe-het-zelf scan voor sportbonden. Hierin geven bonden elke twee jaar aan of ze aan de kwalitatieve waarborgen voldoen. Ook bevat de scan andere vragen op het gebied van tuchtrecht, waardoor we in staat zijn om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen en beleid hierop af te stemmen. Ook kan de Ondersteuningsagenda verder worden aangepast aan de hand van deze scan. Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

32 Aanleiding Naar een Veiliger Sportklimaat De sport ondervindt in toenemende mate de negatieve gevolgen van verruwing en verharding. Dit probleem staat niet op zichzelf, maar is nauw verweven met maatschappelijke ontwikkelingen waardoor waarden en normen onder druk zijn komen te staan. De verschijnselen - van irritaties en incidenten tot excessen - zijn zo breed waarneembaar dat we van een sportbreed probleem kunnen spreken. Dit beeld wordt bevestigd door de geluiden die bonden zelf al jaren opvangen. De beeldvorming over een sport speelt een belangrijke rol in de sportkeuze. Wanneer een sport ongeschikt wordt bevonden, is dat vaak omdat er in die sport te veel agressie of geweld zou voorkomen of omdat men er negatieve verhalen over heeft gehoord. Met Naar een Veiliger Sportklimaat gaat de sportsector de komende jaren binnen de eigen invloedssfeer gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen en aanpakken. In dit kader is het essentieel dat spelers die zich op en rond het veld misdragen, op consistente wijze worden vervolgd en gestraft. Een effectief tuchtrecht is dan ook een belangrijk onderdeel van het programma Naar een Veiliger Sportklimaat en niet voor niets benoemd als één van de zes deelprogramma s. Als gevolg hiervan moeten alle sportbonden uiterlijk in 2016 een transparant en uniform tuchtsysteem hebben dat wordt uitgevoerd door een goed georganiseerd tuchtcollege. Nut en noodzaak In de algemene vergadering van NOC*NSF van het voorjaar 2013 is besloten om kwalitatieve waarborgen te ontwikkelen voor sportbonden. Deze waarborgen moeten een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van tuchtrecht binnen de bonden. Onderzoek en gesprekken met bonden geven het beeld dat het tuchtrecht binnen sportbonden: - verschillend is georganiseerd, - in het algemeen voldoet, - maar in een tijd dat de (financiële) belangen groter worden en personen eerder geneigd zijn hun gelijk bij de burgerlijke rechter te halen, een kwaliteitsimpuls nodig heeft. Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

33 Proces tot op heden Inventarisatie en foto 2016 De eerste stap om te komen tot een transparant en uniform tuchtsysteem voor alle bonden in 2016 is een inventarisatie van de stand van zaken geweest. Deze is in 2012 uitgevoerd aan de hand van een enquête onder sportbonden. De resultaten van deze enquête zijn getoetst in verschillende gesprekken met betrokkenen en specialisten. Ook hebben er Ronde Tafel Bijeenkomsten plaatsgevonden in 2013, waarin de uitkomsten van de enquête verder zijn geduid. Dit proces van inventarisatie heeft geleid tot een beeld van de stand van zaken, maar ook tot een schets van een gezamenlijk toekomstbeeld op het gebied van tuchtrecht. Deze foto 2016 bestaat uit de volgende bouwstenen: 1. Creëren van een vergroot bewustzijn van nut en noodzaak van tuchtrecht. 2. Uniformiteit op het gebied van de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. 3. Gezamenlijk formuleren en vaststellen van kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht. 4. Faciliteren van bonden bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen. 5. Inrichten van een sportbreed expertisepunt op het gebied van tuchtrecht. Op de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF (mei 2013) zijn deze bouwstenen vastgesteld en is besloten ze verder uit te werken. Meer informatie over de inventarisatie en de bouwstenen die in 2013 zijn vastgesteld is te vinden in het document Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen. Dit document is als aparte bijlage op te vragen. Uitwerken bouwstenen In opdracht van de ALV is het afgelopen jaar gewerkt aan het concretiseren van de bouwstenen. Hiertoe zijn verschillende activiteiten ondernomen. Concretiseren resultaten enquête De in 2012 uitgevoerde enquête geeft informatie over het huidige niveau van het tuchtrecht en de kwetsbare punten daarbinnen. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarin we de resultaten van de enquête nader hebben besproken met juridisch specialisten. In relatie tot kwalitatieve waarborgen is vooral gekeken naar het minimale niveau dat vanuit de maatschappij van de sport wordt verwacht en hoe tuchtrecht zich verhoudt tot onder andere strafrecht en civiel recht. Ronde Tafel Bijeenkomsten en Seminars In navolging op de enquête is in 2013 een serie Ronde Tafel Bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerp van deze bijeenkomsten was het concretiseren van de kwalitatieve waarborgen. Voor deze bijeenkomsten zijn voornamelijk bondsmederwerkers en directeuren en tuchtrechters uitgenodigd. Ook waren er juridisch specialisten en vertegenwoordigers van het Instituut Sportrechtspraak aanwezig. Er zijn drie Ronde Tafel Bijeenkomsten georganiseerd, waar 50 verschillende betrokkenen hun bijdrage hebben geleverd. In totaal waren hierbij 17 verschillende bonden vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomsten is gewerkt aan de kwalitatieve waarborgen. Zowel op het gebied van de inhoud als op het gebied van de implementatie. - Inhoud: Wat is het kwaliteitsniveau dat de sport zichzelf wil en kan opleggen? - Implementatie: Op welke manier kunnen de waarborgen in de sport effectief worden geïmplementeerd? Op woensdag 17 april 2013 is het eerste tuchtrechtseminar voor sportbonden georganiseerd. Ruim 130 vertegenwoordigers van sportbonden, tuchtorganen, de advocatuur en de rechterlijke macht kwamen samen. Doel van het seminar was het delen van kennis en het op gang brengen van de dialoog op het gebied van een effectief tuchtrecht. Zowel de Ronde Tafel Bijeenkomsten als het seminar zijn in 2014 herhaald, opnieuw met een grote opkomst uit alle geledingen van de sport. De uitkomsten van al deze Ronde Tafel Bijeenkomsten en Seminars staan aan de basis van de inhoud van dit document. Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

34 Financiële ondersteuning sportbonden Vanuit VSK middelen zijn 35 bonden ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van statuten en reglementen. Directe aanleiding was de noodzaak voor bonden om hun regelgeving in lijn te brengen met de Minimale Kwaliteitseisen op het gebied van seksuele intimidatie. Voor een groot deel van de bonden is dit aanleiding geweest om (gedeeltelijk) aansluiting te zoeken bij het Instituut Sportrechtspraak. Ook de aanpassingen van statuten en reglementen met dit doel zijn financieel ondersteund. Waarborgen in ontwikkeling Tijdens de Ronde Tafel Bijeenkomsten in 2013 en 2014 zijn kwalitatieve waarborgen ontwikkeld en verder geconcretiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kwam een duidelijk onderscheid naar voren tussen need to have en nice to have. Aan de ene kant zijn dit waarborgen die essentieel zijn voor een sportbrede kwaliteitsimpuls, ongeacht het aantal zaken dat een bond behandelt en ongeacht de aard van deze zaken (need to have). Aan de andere kant zijn het waarborgen die weliswaar een bijdrage aan een sportbrede kwaliteitsimpuls leveren, maar waarvan nut en noodzaak niet voor elke bond evident is (nice to have). Dit onderscheid heeft vooral te maken met de grote verschillen tussen sportbonden daar waar het tuchtrecht betreft, zowel in aantal zaken als in complexiteit van deze zaken. De kwalitatieve waarborgen zijn een startpunt om te komen tot verbetering van de kwaliteit van tuchtrechtspraak. Op basis van continue monitoring van de waarborgen (zowel need als nice to have) en dialoog tussen alle betrokkenen, blijven we de kwaliteit van de tuchtrechtspraak ook na 2016 verder verbeteren. De bij de Ronde Tafel Bijeenkomsten aanwezig sportbonden kwamen met inachtneming van het bovenstaande- tot de volgende conclusies: 1. Er is een absolute ondergrens nodig om binnen de sport de kwaliteit van tuchtrecht integraal te kunnen garanderen. De kwalitatieve waarborgen verdienen om die reden een plek in de Minimale Kwaliteitseisen op het gebied van tuchtrecht. 2. Op basis van een doe-het-zelf scan moet elke bond inzicht kunnen krijgen in de stand van zaken van het tuchtrecht en de voortgang hiervan. Deze scan heeft betrekking op alle waarborgen (need to have en nice to have) en een aantal algemene vragen op het gebied van tuchtrecht. 3. Op basis van de resultaten van de scan werken NOC*NSF en de sportbonden samen aan het bereiken van de ondergrens door alle sportbonden. 4. De scan wordt periodiek (tweejaarlijks) uitgevoerd door sportbonden en stimuleert om de kwaliteit van het tuchtrecht binnen sportbonden te blijven verhogen. Deze conclusies worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Tenslotte Gezien de grote verscheidenheid waarop het tuchtrecht is georganiseerd en de mate waarin sportbonden met tuchtrecht in aanraking komen wordt een aanpak voorgestaan die uitgaat van maatwerk. Hoewel nadrukkelijk het streven is naar een integrale kwaliteit van tuchtrecht binnen de sport is de sportbond zelf de regisseur van de wijze waarop hij deze realiseert. Eenheid in verscheidenheid is het devies met zowel eisen en ondersteuning als instrumenten om hieraan invulling te geven. Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

35 Kwalitatieve waarborgen De ondergrens De kwalitatieve waarborgen in dit hoofdstuk vormen gezamenlijk de ondergrens van het tuchtrecht bij sportbonden. Alle sportbonden moeten vanaf 1 januari 2017 voldoen aan deze kwalitatieve waarborgen. In 2014 wordt in overleg met de sportbond bepaald in hoeverre de ondergrens wordt gehaald. Vervolgens wordt de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. In 2014, 2015 en 2016 krijgen sportbonden ondersteuning vanuit NOC*NSF en haar partners om deze ondergrens te halen. Kwalitatieve waarborgen Bij het opstellen van de kwalitatieve waarborgen borduren we voort op de in de ALV van mei 2013 vastgestelde rapportage. De stand van zaken van het tuchtrecht is in deze rapportage omschreven aan de hand van negen onderdelen. Deze onderdelen zijn de basis voor de kwalitatieve waarborgen, de scan en de ondersteuningsagenda. 1. Beleidsmatige verankering van tuchtrecht binnen de sportbond. Doel: Tuchtrecht als vanzelfsprekend en integraal onderdeel van het beleid van elke sportbond. A. Alle tuchtorganen binnen de bond stellen een jaarverslag op. Dit kan afzonderlijk van elkaar of gezamenlijk gebeuren. Het jaarverslag wordt ter informatie naar bestuur en Algemene Ledenvergadering gestuurd. 2. Kwaliteit statuten en reglementen: Doel: Alle sportbonden hebben kwalitatief volwaardige statuten en reglementen voor zover het tuchtrecht betreft. Deze zijn in lijn met algemene rechtsbeginselen en niet strijdig met elkaar. A. Elke bond toetst jaarlijks de actualiteit en kwaliteit van haar statuten en reglementen op het gebied van tuchtrecht, evenals de samenhang hiertussen. 3. Onafhankelijkheid Doel: Onafhankelijkheid van tuchtrechtspraak binnen sportbonden is gegarandeerd en de schijn van partijdigheid wordt ten alle tijden vermeden. A. De functies in de verschillende tuchtorganen zijn opgenomen in het protocol van onverenigbaarheid van functies van de bond, waarbij recht wordt gedaan aan de scheiding der machten. B. Leden van tuchtorganen hebben het recht om zich terug te trekken uit de behandeling van bepaalde tuchtzaken (verschoning). Of: De bond heeft reglementair vastgelegd in welke gevallen leden van tuchtorganen niet aan de behandeling van een zaak deel mogen nemen. C. Vacatures in tuchtrechtorganen worden altijd op de bondssite gepubliceerd. 4. Toegankelijkheid Doel: Het tuchtrecht binnen de sportbond is voor haar leden zowel inhoudelijk als procedureel duidelijk, toegankelijk en transparant. A. Elke sportbond heeft een protocol in lekentaal voor de behandeling van tuchtzaken op haar website staan, inclusief een toelichting op de hiermee gepaard gaande kosten. B. Iedere sportbond heeft een duidelijke omschrijving van de manier waarop en bij wie een tuchtzaak aanhangig kan worden gemaakt op haar website staan. C. In geval van doping, SI en excessen 1 heeft elke gedaagde recht op een mondelinge behandeling van zijn zaak. 1 Het begrip excessen is niet sportbreed te definiëren. De strekking van de waarborg is dat een gedaagde zich mondeling moet kunnen verweren als het ten laste gelegde feit naar het oordeel van de bond- ernstig kan worden genoemd. Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

36 5. Beroepsmogelijkheden. Doel: Beroepsmogelijkheden zowel binnen als buiten de eigen tuchtrechtspraak staan te allen tijde open voor de leden van de sportbond. A. Tegen een uitspraak in eerste aanleg kan altijd in beroep worden gegaan bij een onafhankelijk orgaan. B. Elke uitspraak bevat indien van toepassing een toelichting op de beroepsmogelijkheden van de gedaagde, inclusief de hiermee gepaard gaande kosten. C. Bonden sluiten de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter en/of internationale rechtsorganen (b.v. CAS, internationale federatie) te stappen niet uit in hun statuten of reglementen. 6. Openbaarheid van tuchtzaken en uitspraken Doel: Met betrekking tot openbaarheid van tuchtrecht wordt gewerkt binnen de door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gestelde kaders met betrekking tot publicatie van en communicatie rond tuchtzaken. A. Bonden werken binnen de door het CBP gestelde kaders met betrekking tot publicatie van en communicatie rond tuchtzaken 2. Minimale Kwaliteitseisen Sportbonden krijgen tot 1 januari 2017 om aan bovenstaande kwalitatieve waarborgen te voldoen. In de tussentijd zullen ze worden ondersteund om deze ondergrens te behalen. Vanaf 2017 maken de kwalitatieve waarborgen onderdeel uit van de Minimale Kwaliteitseisen. Om de kwalitatieve waarborgen in de Minimale Kwaliteitseisen onder te brengen, zal Kwaliteitseis 15 worden aangepast. Hieronder staat de volledige eis weergegeven met vet gedrukt en cursief de beoogde toevoeging, die vanaf 1 januari 2017 in zal gaan: Minimale Kwaliteitseis 15 Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie en een regeling voor klachten. 1) Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd tuchtreglement dat verankerd is binnen de statuten van de bond, óf is uw bond hiervoor aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)? 2) Heeft uw bond de tweejaarlijkse scan op het gebied van tuchtrecht uitgevoerd en voldoet uw bond aan alle in de scan opgenomen kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht? 3) Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd dopingreglement dat voldoet aan de geldende (internationale) eisen en dat verankerd is binnen de statuten van de bond, óf is uw bond hiervoor aangesloten bij het ISR? 4) Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd reglement tegen seksuele intimidatie dat verankerd is binnen de statuten van de bond, óf is uw bond hiervoor aangesloten bij het ISR? 5) Heeft u een vertrouwenscontactpersoon aangesteld? 6) Reglement discriminatie en racisme (n.v.t.). 7) Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door het bestuur of de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde klachtenwegwijzer? 2 Om sportbonden te helpen op de juiste manier om te gaan met openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken, binnen de kaders van het CBP, is het advies Openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken voor sportbonden opgesteld. Op basis van dit advies kan iedere bond de afweging maken hoe te handelen in de betreffende situatie. Dit advies is als aparte bijlage op te vragen. Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

37 Instituut Sportrechtspraak Inmiddels zijn 33 sportbonden volledig bij het Instituut Sportrechtspraak aangesloten 3. Voor deze bonden is een groot deel van de kwalitatieve waarborgen automatisch ingevuld. De scan zal hierop aan worden gepast, zodat deze sportbonden alleen de voor hen relevante vragen te zien krijgen. Concreet blijven de volgende waarborgen (in totaal 4 van de 12) over deze sportbonden: 1. Beleidsmatige verankering van tuchtrecht binnen de sportbond. Doel: Tuchtrecht als vanzelfsprekend en integraal onderdeel van het beleid van elke sportbond. A. Het ISR jaarverslag wordt ter informatie naar bestuur en Algemene Ledenvergadering gestuurd. 2. Toegankelijkheid Doel: Het tuchtrecht binnen de sportbond is voor haar leden zowel inhoudelijk als procedureel duidelijk, toegankelijk en transparant. A. Elke sportbond heeft een protocol in lekentaal voor de behandeling van tuchtzaken op haar website staan, inclusief een toelichting op de hiermee gepaard gaande kosten. B. Iedere sportbond heeft een duidelijke omschrijving van de manier waarop en bij wie een tuchtzaak aanhangig kan worden gemaakt op haar website staan. 3. Openbaarheid van tuchtzaken en uitspraken Doel: Met betrekking tot openbaarheid van tuchtrecht wordt gewerkt binnen de door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gestelde kaders met betrekking tot publicatie van en communicatie rond tuchtzaken. A. Bonden werken binnen de door het CBP gestelde kaders met betrekking tot publicatie van en communicatie rond tuchtzaken 4. 3 Naast de 33 volledig aangesloten sportbonden, zijn er op dit moment 16 sportbonden voor enkele onderdelen (bv. doping en/of SI) bij het ISR aangesloten. Voor deze bonden geldt dat ze aan alle kwalitatieve waarborgen moeten voldoen voor wat betreft de tuchtrechtonderdelen die ze zelf uitvoeren. Voor wat betreft de bij het ISR ondergebrachte onderdelen gelden de waarborgen zoals op deze pagina omschreven. 4 Om sportbonden te helpen op de juiste manier om te gaan met openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken, binnen de kaders van het CBP, is het advies Openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken voor sportbonden opgesteld. Op basis van dit advies kan iedere bond de afweging maken hoe te handelen in de betreffende situatie. Dit advies is als aparte bijlage op te vragen. Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

38 De ondersteuningsagenda Zoals gezegd zullen sportbonden worden ondersteund bij het implementeren van de kwalitatieve waarborgen. Dit gebeurt aan de hand van een ondersteuningsagenda die bestaat uit concrete instrumenten en/of advies voor de sportbonden die de ondergrens op dit moment nog niet halen. Ook is de ondersteuningsagenda er op gericht om de kwaliteit van het tuchtrecht bij sportbonden in algemene zin te blijven verhogen. De financiering van de ondersteuningsagenda vindt tot en met 31 december 2016 plaats vanuit het VSK budget. De projectleider VSK-tuchtrecht treedt op als makelaar om de ondersteuningsbehoefte en/of noodzaak te koppelen aan experts en/of adviseurs die de sportbond kunnen ondersteunen. De ondersteuningsagenda is samengesteld op basis van de ervaringen en input uit het proces van de afgelopen jaren. Op basis van de tuchtrecht scan voor sportbonden kan de ondersteuningsagenda verder worden aangepast of uitgebreid. De ondersteuningsagenda Voor de komende periode ziet de ondersteuningsagenda er in ieder geval als volgt uit: - Maatwerk begeleiding bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht. Sportbonden kunnen hiervoor jaarlijks middelen aanvragen in rubriek van Verdelen Middelen Sportagenda. - Financiële ondersteuning voor sportbonden die aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak zoeken. - Faciliteren van kennisdeling tussen sportbonden en juridisch deskundigen en sportbonden onderling. - Organisatie van een jaarlijks tuchtrecht seminar. - Organisatie van scholingsbijeenkomsten voor tuchtrechters, waar mogelijk in samenwerking met het Instituut Sportrechtspraak. Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

39 De scan Sportbonden wordt gevraagd elke twee jaar de doe-het-zelf scan op het gebied van tuchtrecht in te vullen. Deze scan bevat primair de kwalitatieve waarborgen. Daarnaast brengt de scan de verdere stand van zaken op het gebied van tuchtrecht in kaart. Aan de hand van dit totale beeld kan beleid worden ontwikkeld om de kwaliteit van het tuchtrecht verder te verhogen en kan de ondersteuningsagenda worden aangepast. Naast de kwalitatieve waarborgen brengt de scan algemene zaken in beeld, zoals aantal tuchtzaken, bezetting tuchtorganen, signalering concrete problemen etc. Verder maken we een verdieping op de waarborgen, daar waar het de nice to have onderdelen betreft. Zoals gezegd gaat het hierbij om verbeteringen die weliswaar een bijdrage aan een sportbrede kwaliteitsimpuls leveren, maar waarvan nut en noodzaak niet voor elke bond evident is. Door een goede monitoring van deze nice to have waarborgen blijft het beeld van tuchtrecht bij sportbonden actueel. De scan De scan wordt gekoppeld aan de tweejaarlijkse scan Code Goed Sportbestuur. Door het invullen van de verschillende vragen ontstaat een spinnenweb, waarbij de bond wordt gescoord op de onderdelen: 1. Beleidsmatige verankering van tuchtrecht binnen de sportbond 2. Professionele / personele verankering van tuchtrecht 3. Tevredenheidsmeting en monitoring binnen de sportbond 4. Kwaliteit statuten en reglementen 5. Onafhankelijkheid 6. Toegankelijkheid 7. Beroepsmogelijkheden 8. Openbaarheid van tuchtzaken en uitspraken Deze onderdelen komen overeen met de rapportage tuchtrecht die op de ALV van het voorjaar 2013 is gebruikt. Aan de hand van de score per onderdeel kan een bond zien op welk terrein de meeste winst is te behalen. In overleg met de projectleider VSK-tuchtrecht, de accountmanager, contactpersonen bij andere bonden of een toekomstig expertisepunt tuchtrecht kan vervolgens worden gewerkt aan concrete verbetering hiervan. De scan is een praktische tool om het onderwerp tuchtrecht bespreekbaar te maken en dient als middel om een sportbrede benchmark op te stellen. BVT 6 OTU 5 4 PPV Maximale score BOND X BM 0 TMM T KSR O De sportbond in dit voorbeeld scoort bijvoorbeeld maximaal op de onderdelen BVT (beleidsmatige verankering van tuchtrecht), PPV (professionele / personele verankering), BM (beroepsmogelijkheden) en OTU (openbaarheid van tuchtzaken en uitspraken). De meeste winst is halen op het onderdeel KSR (kwaliteit statuten en reglementen). Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Jaarplan NOC*NSF 2016. T.b.v. Algemene Vergadering 16/11/2015

Jaarplan NOC*NSF 2016. T.b.v. Algemene Vergadering 16/11/2015 Jaarplan NOC*NSF 2016 T.b.v. Algemene Vergadering 16/11/2015 Kerntaak: Behartiging belangen leden Doelstellingen 2016 Overheden en politici delen de visie we winnen veel met sport én visie op Transitie

Nadere informatie

Jaarplan NOC*NSF T.b.v. Algemene Vergadering 18/11/2014

Jaarplan NOC*NSF T.b.v. Algemene Vergadering 18/11/2014 Jaarplan NOC*NSF 2015 T.b.v. Algemene Vergadering 18/11/2014 Kerntaak: Behartiging belangen leden Doelstellingen 2016 Overheden en politici delen de visie we winnen veel met sport en integreren sportparticipatie

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Jaarplan NOC*NSF 2013. Algemene Vergadering 20/11/2012

Jaarplan NOC*NSF 2013. Algemene Vergadering 20/11/2012 Jaarplan NOC*NSF 2013 Algemene Vergadering 20/11/2012 Kerntaak: Behartiging belangen leden Vergroten aantal internationale events en invloedrijke bestuursposities Overheden en politici denken sportinclusief,

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Jaarplan NOC*NSF Versie

Jaarplan NOC*NSF Versie Jaarplan NOC*NSF 2012 Versie 28-10-2011 Kerntaak: Behartiging belangen leden Vergroten aantal internationale events en invloedrijke bestuursposities Overheden en politici denken sportinclusief, erkennen

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Presentatie Jaarrekening

Presentatie Jaarrekening AGENDAPUNT 3.d. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 15 mei 2017 INLEIDING De Financiële Commissie (FC) is op 18 april 2017 in vergadering bijeen geweest en heeft

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo.

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo. AGENDAPUNT 3.c. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 21 november 2016 INLEIDING Tijdens de vergadering van de Financiële Commissie (FC) van 13 oktober 2016 is in

Nadere informatie

Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015

Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015 Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015 Eindproduct Leidraad voor bonden en NOC*NSF en ook met input van en (h)erkenning door belangrijke partners: gemeenten, rijksoverheid, bedrijfsleven

Nadere informatie

x 1.000,- x 1.000,- Deelnemingen Lening u/g deelnemingen

x 1.000,- x 1.000,- Deelnemingen Lening u/g deelnemingen 1. Publicatiebalans NOC*NSF per 31 december 2010 Activa 31 december 2010 31 december 2009 x 1.000,- x 1.000,- Materiële vaste activa Gebouwen 24.438 18.484 Golfcourse - 0 Installaties 4.594 2.860 Olympische

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017 Begroting 2017 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begroot Resultaat 2017... 5 3.1 Nevobo Totaal... 5 3.2 Herkomst van de Opbrengsten... 6 3.3

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016 Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden 2017+ 5 december 2016 Programma Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen - Gerard Dielessen Achtergronden van het topsportbeleid van NOC*NSF Maurits Hendriks

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 5

Bijlage bij agendapunt 5 Bijlage bij agendapunt 5 Financiën 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van: a) Begroting 2015 b) Contributie 2015 c) Bandbreedte regionale contributies 2015 43 44 Bijlage bij agendapunt 5a Financiën: a) Begroting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN WOS 2009- VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN 2005-2008 2008 SAMEN WINNEN Inleiding: Kerntaak CAO. Professionaliseren gaat verder! WOS als belangenbehartiger: CAO Sport, maatwerk, decentralisatie,

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Actielijnen transitie

Actielijnen transitie Actielijnen transitie Het vergroten van het bereik naar sportconsumenten Activatieprogramma 1 op 1 gesprekken bonden Activatieprogramma Inspiratiedag Inrichten virtueel data platform Inrichten bestuurdersacademie

Nadere informatie

Toelichting begroting 2017

Toelichting begroting 2017 Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Een leven lang zorgeloos watersporten Toelichting begroting 2017 Toelichting 2016 Het begrote resultaat van 2016 was vastgesteld op negatief 104.130,-. Het definitieve

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept)

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept) TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept) Balans per 31 december 2015 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2015 zijn ipads voor de accountmanagers (Breedtesport) aangeschaft

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1

JAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Nederlandse Rugby Bond Amsterdam Jaarrekening 2013 Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 6 1.3 Algemene

Nadere informatie

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum:

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: 21-2-2017 0. Samenvatting In de bondsvergadering van 12 november jl. is het masterplan Topbadminton toegelicht en besproken. Het masterplan resulteerde op

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Inleiding In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is de denkrichting vastgesteld voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur van NOC*NSF. In deze denkrichting

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

November 2015. Steller: E. Noordhuis. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1

November 2015. Steller: E. Noordhuis. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1 Notitie Iedereen Kan Sporten 2016 November 2015 Steller: E. Noordhuis Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 Evaluatie 2015

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

de Bondsraad KNBSB het Bondsbestuur Datum 14 juni 2016 Onderwerp Evaluatie financiering KNBSB

de Bondsraad KNBSB het Bondsbestuur Datum 14 juni 2016 Onderwerp Evaluatie financiering KNBSB Aan Van de Bondsraad KNBSB het Bondsbestuur Datum 14 juni 2016 Onderwerp Evaluatie financiering KNBSB 2013 2016 Voor de periode 2014 t/m 2016 heeft het Congres van 2 november 2013 de contouren voor de

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2014 KNBSB. Inleiding

TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2014 KNBSB. Inleiding TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2014 KNBSB Inleiding Het Meerjaren Beleidsplan KNBSB 2013 2016 zoals dat door het Congres KNBSB is vastgesteld tijdens het congres van 2 november 2013 vormt de basis

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2015 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

RICHTLIJNEN SPORTAGENDA 2013-2016 BESTEDINGSJAAR 2013 Versie: Algemene Vergadering 15 mei 2012

RICHTLIJNEN SPORTAGENDA 2013-2016 BESTEDINGSJAAR 2013 Versie: Algemene Vergadering 15 mei 2012 RICHTLIJNEN SPORTAGENDA 2013-2016 BESTEDINGSJAAR 2013 Versie: Algemene Vergadering 15 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Dit Richtlijnenboek bevat de volgende onderdelen: I. Bestedingsplan Sportagenda, w.o. het Globaal

Nadere informatie

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 t.b.v. AB 28 juni 2012 25 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Toelichting 2 Resultaat eerste kwartaal 2012 2 Prognose voor geheel 2012 2 Verwerken aansluitingsverschil

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

--- DIRECTIEREGLEMENT NOC*NSF ---

--- DIRECTIEREGLEMENT NOC*NSF --- --- DIRECTIEREGLEMENT NOC*NSF --- Inhoud 1. Status en inhoud van de regels... 1 2. Samenstelling MT... 2 3. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van MT: Algemeen... 2 4. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Federatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2014

Federatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2014 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Woord Vooraf Het jaarplan 2014 bevat de activiteiten die voor 2014 de operationalisering zijn van de doelstellingen zoals deze zijn neergelegd in het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept)

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept) TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept) Balans per 31 december 2014 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 versie 22 september 2011 EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% 1.101.689 1.116.706 1.085.200 Variabele leden bijdrage 495.783 344.375 310.000

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

15b Toelichting op de prognose 2014 en de begroting 2015

15b Toelichting op de prognose 2014 en de begroting 2015 15b Toelichting op de prognose 2014 en de begroting 2015 Ter informatie. Inleiding Bijgaand treft u de sluitende begroting voor 2015 aan, die past bij de groeistrategie van de vereniging. Bij deze begroting

Nadere informatie

Informatie in het kader van de Publicatieplicht voor ANBI s in 2014

Informatie in het kader van de Publicatieplicht voor ANBI s in 2014 Informatie in het kader van de Publicatieplicht voor ANBI s in 2014 Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, Keldermanslaan 5, 4611AL Bergen op Zoom Statutaire doelstelling Stichting Welzijn Ouderen Bergen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016 Algemene Vergadering KNHB 29 november 2016 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering 18 juni 2016 3. Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 Twee onderdelen: 1. Jaarplan 2017 2. Begroting 2017 Jaarplan en begroting

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

Contributievoorstel 2015

Contributievoorstel 2015 Contributievoorstel 2015 Voorwoord Gemeenten staan voor een krachtige lokale overheid. Om die krachtige lokale overheid te worden en te blijven, moeten we de komende jaren bewijzen dat gemeenten bepaalde

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht)

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Opdracht Met kennis de economische en maatschappelijke impact van

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Meerjarenraming

Meerjarenraming Meerjarenraming 2017-2020 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten Meerjarenraming Nevobo 2017 2020... 3 2. Reguliere Business Nevobo 2017 2020... 5 3. Opbrengsten Reguliere Business

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie