Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding Wat moet de medewerker doen als hij/zij ziek is? Wat doet de leidinggevende? Wat doet de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? Wat doet de adviseur Personeel & Organisatie? Bent u langer dan 3 weken ziek? Hervatting van de werkzaamheden Rechtspositie bij arbeidsongeschiktheid Voorwaarden en sancties Inleiding Dit reglement is bedoeld voor alle medewerkers en leidinggevenden van het JBZ. In het reglement ziekteverzuim vindt u informatie over de rechten en plichten in geval van ziekte. Het reglement dient te worden gebruikt als een naslagwerk en is een aanvulling op en een concretisering van de folder de spelregels van het ziekteverzuim. De medewerker en leidinggevende kunnen zich gedurende dit traject laten bijstaan door de adviseur Personeel & Organisatie / verzuim. Verantwoordelijkheid werkgever Het is in het belang van alle betrokkenen om ziekteverzuim te voorkomen en waar het onvermijdbaar is om de duur ervan te beperken. De werkgever schept hiertoe de voorwaarden door het voeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid Verantwoordelijkheid medewerker De verantwoordelijkheid voor de gezondheid berust bij de medewerker zelf. Ter voorkoming van ziekte/arbeidsongeschiktheid is iedereen echter verplicht de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften welke in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gelden na te leven. Werkingssfeer reglement Dit reglement geeft voorschriften en richtlijnen die voor de medewerker en de leidinggevende gelden en is gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen en op wetgeving. Ook is het reglement een aanvulling of concretisering van de regelingen opgenomen in de CAO Ziekenhuizen en in de wetgeving. Wij raden u dringend aan hiervan goed kennis te nemen en ze nauwkeurig op te volgen. Bij het niet opvolgen van de bepalingen in dit reglement kunnen sancties worden toegepast. Pagina 1/ 9

2 Wat moet medewerker doen als hij/zij ziek is? Algemeen De medewerker: - meldt zich zo snel mogelijk na aanvang van arbeidsongeschiktheid, ziek bij de leidinggevende; - zorgt ervoor dat hij/zij voor de leidinggevende bereikbaar is; - is gehouden alles te doen om te bespoedigen dat zo snel mogelijk het eigen of ander werk wordt hervat; - verricht indien mogelijk aangepaste werkzaamheden; - bezoekt de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts indien daartoe verzocht wordt; - maakt eventueel zelf een afspraak met de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts; - onderhoudt gedurende arbeidsongeschiktheidsperiode contact met de leidinggevende; - meldt zich hersteld bij de leidinggevende, ook indien de werkzaamheden gedeeltelijk hervat worden, dient dit te worden gemeld. - Verstrekt een spreekuurrapportage aan de leidinggevende Ander verblijf-/verpleegadres Indien de medewerker niet op het huisadres verblijft of elders wordt verpleegd, is het noodzakelijk dit andere adres bij de ziekmelding op te geven, aan leidinggevende. Dat geldt ook voor een latere wijziging in het verblijf-/verpleegadres, bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis. Bij een tussentijdse wijziging dient dit ook te worden gemeld aan Servicecentrum P&O, telefoonnummer Opgave bijzonderheden bij ziekmelding Er is een aantal situaties waarbij de medewerker zelf de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid meedeelt. Als: - De arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een extern (verkeers-)ongeval; - De arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een intern bedrijfsongeval; - Er sprake is van orgaandonatie; - De arbeidsongeschiktheid direct verband houdt met zwangerschap in de maanden welke vooraf gaan aan het zwangerschaps-/bevallingsverlof (u kunt daarbij rekenen op een zwijgplicht van degene aan wie dit wordt gemeld of van andere functionarissen die hiervan beroepshalve kennis nemen). Een zwangerschapverklaring van huisarts, verloskundige, gynaecoloog moet z.s.m. worden ingeleverd bij het cluster Sociale Zaken; arbeidsongeschiktheid is ingetreden tijdens een vakantie. - in het verleden een WIA, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering is ontvangen. Deze is minder dan vijf jaar geleden beëindigd. De arbeidsongeschiktheid heeft nu dezelfde oorzaak als destijds. - in het verleden al eens gedurende de hele wachttijd voor WAO/WIA arbeidsongeschikt geweest. De arbeidsongeschiktheid heeft nu dezelfde oorzaak als destijds. - Er sprake is van een gedeeltelijke WAO /WIA-uitkering. De opgave van deze bijzonderheden is voor een juiste toepassing van diverse administratieve onderdelen van belang. Procedure ziekmelding invallers en leerlingen Invallers melden zich ziek op de dag dat zij feitelijk ziek zijn geworden, ongeacht of zij op die dag (of komende dagen) moeten werken of niet. Invallers dienen aan de melding toe te voegen dat zij invaller zijn. Indien iemand tussen twee oproepen ziek wordt, bepaalt het UWV of hij/zij in aanmerking komt voor ziekengeld. Pagina 2/ 9

3 Leerlingen BBL-4, BBL-5, en leerlingen OK-opleidingen melden zich ziek bij zowel de afdeling waarop men op het moment van ziekte werkzaam is, bij de Jeroen Bosch Academie en bij het opleidingsinstituut indien lessen moeten worden gevolgd. Genezing niet belemmeren Zo nodig stelt men zich onder behandeling van de huisarts of een specialist. Deze artsen hebben echter niet de bevoegdheid vast te stellen of de ziekte van dien aard is dat daardoor niet gewerkt kan worden. Die bevoegdheid is toebedeeld aan de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts. Het is niet toegestaan tijdens de arbeidsongeschiktheid activiteiten te doen waardoor de genezing wordt belemmerd. Een en ander ter beoordeling aan de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts. Niet medisch geïndiceerde ingrepen In geval van niet medisch geïndiceerde chirurgische ingrepen is er geen sprake van ziekteverzuim en zal de benodigde tijd in eigen tijd opgenomen moeten worden. De bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts kunnen adviseren van bovenstaande basisregel af te wijken. Hiertoe dient de medewerker een afspraak te maken met de bedrijfsverpleegkundige /bedrijfsarts. Het verrichten van werkzaamheden Tijdens de arbeidsongeschiktheid is het niet toegestaan arbeid van welke aard dan ook te verrichten, behalve voor zover het werkzaamheden betreft welke in overleg met de leidinggevende en de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts worden verricht (bijv.werken op arbeidstherapeutische basis). Bedrijfsongeval In de situatie van een bedrijfsongeval dient er naast het in vullen van een zogenaamde MIMmelding ook contact te worden opgenomen met bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts. Hiertoe kan de leidinggevende een intake invullen. Wat doet de leidinggevende? De leidinggevende: - is verantwoordelijk voor de begeleiding van de zieke medewerker en heeft regelmatig contact met de medewerker tijdens de arbeidsongeschiktheid. De leidinggevende is in de zin van de Wet Verbetering Poortwachter de zogenaamde Casemanager; - neemt de ziekmelding in ontvangst en registreert deze. Geadviseerd wordt om aan de hand van de vragenlijst verzuimbegeleiding de ziekmelding in ontvangst te nemen en hiermee een start te maken met het verzuimdossier. Indien de leidinggevende afwezig is, neemt hij/zij zelf (evt. waarnemer) zo spoedig mogelijk contact op met de medewerker; - beslist over het wel of niet accepteren van (de duur) van een ziekmelding, het aanpassen van werkzaamheden en/of werktijden. Indien hij/zij met de medewerker van mening verschilt, kan de leidinggevende de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts direct advies vragen; - vult na ziekmelding, uiterlijk de derde week na de eerste dag van het verzuim (zonodig eerder), het intakeformulier in. Hierin wordt de ziekmelding vermeld, de reden waarom de medewerker niet kan werken en is hierin een eventuele advies- of ondersteuningsvraag vastgelegd. Dit formulier wordt toegestuurd aan het Servicecentrum P&O. Als de medewerker wordt opgeroepen bij de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts is dat vaak op initiatief van de leidinggevende; - neemt indien nodig contact op met de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts voor ondersteuning of advies Pagina 3/ 9

4 - zoekt naar mogelijkheden voor het verrichten van tijdelijk andere werkzaamheden. Lukt dit niet binnen eigen eenheid dan neemt de leidinggevende het initiatief om (evt. samen met adviseur P&O of Mobiliteit) elders in de organisatie naar mogelijkheden te zoeken. - zoekt naar mogelijkheden voor het aanpassen van het oorspronkelijke takenpakket of het inzetten van hulpmiddelen in die gevallen dat er door de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts blijvende beperkingen zijn gedefinieerd. - houdt een verzuimgesprek met de medewerker als hij/zij vaker dan 3 maal per jaar verzuimt. De leidinggevende kan hierbij gebruik maken van de vragenlijst frequent verzuim en een plan van aanpak frequent verzuim Wat doen de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? De bedrijfsverpleegkundige: De bedrijfsverpleegkundige houdt zelfstandig verzuim- en arbospreekuur. Zij doet dat onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts (conform verenigingsstandpunt NVAB, 2004). Zonodig overlegt ze met de bedrijfsarts. Eventueel wordt een aanvullend spreekuur bij de bedrijfsarts gepland. De bedrijfsverpleegkundige vervult met name in eerste fase van de arbeidsongeschiktheid een rol in de verzuimbegeleiding. Zij heeft contact met de leidinggevende en medewerkers over frequent verzuim. Ook verwijst zij zonodig door naar de bedrijfsarts, het bedrijfsmaatschappelijk werk, graded activity of anders. Als een medewerker opgeroepen wordt zal het eerste contact normaal gesproken zijn met de bedrijfsverpleegkundige. De bedrijfsverpleegkundige werkt nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsverpleegkundige houdt ook een preventief arbospreekuur. De bedrijfsarts: - adviseert over de medische beperkingen en re-integratiemogelijkheden van de medewerker ten aanzien van het werk en de mogelijke interventies ter vergroting van de arbeidscapaciteit; - verwijst zonodig door naar het bedrijfsmaatschappelijk werk, graded activity of anders; - adviseert direct na het spreekuurconsult de medewerker en de leidinggevende. Spreekuren bedrijfsverpleegkundige / bedrijfsarts Afspraken voor het spreekuur kunnen worden gemaakt via het Servicecentrum P&O, telefoonnummer Pagina 4/ 9

5 Wat doet de adviseur P&O / Verzuim? - adviseert de leidinggevende over lopende re-integratietrajecten, het algemene verzuimbeleid op de afdeling en adviseert de leidinggevende bij het zoeken naar tijdelijk aangepast werk. - de adviseur P&O is betrokken bij de formele evaluatiemomenten na 26, 49 en 73 weken. - heeft een control -functie in het re-integratietraject; - ondersteunt bij de administratieve kant van het re-integratietraject; - neemt deel aan het arbo en verzuimoverleg. Daarnaast verstrekt het cluster Sociale Zaken managementinformatie omtrent dit onderwerp. Langer dan 3 weken ziek? - De leidinggevende gaat na of er mogelijke langdurige arbeidsongeschikt dreigt; - Is dit het geval, dan wordt de medewerker, op initiatief van de leidinggevende, altijd uitgenodigd bij de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts; - De bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige stelt in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter in week 6 van de arbeidsongeschiktheid een probleemanalyse op. Hierin rapporteert hij/zij de bevindingen omtrent mogelijkheden tot re-integratie; - De medewerker neemt deze probleemanalyse mee naar zijn/haar leidinggevende; - Uiterlijk in week 8 maakt de medewerker samen met de leidinggevende een plan van aanpak. Hierin staat welke activiteiten, wanneer door de medewerker en de leidinggevende ondernomen worden, gericht op een zo spoedig mogelijke re-integratie; - dit plan van aanpak wordt 6-wekelijks getoetst en geëvalueerd door de medewerker, de leidinggevende en de bedrijfsarts. Zo ontstaat het re-integratieverslag. De medewerker levert hieraan een actieve bijdrage, zowel de leidinggevende als de medewerker beheert een exemplaar van het re-integratieverslag; - Verzuimevaluaties: na 26, 49, 73 weken vindt, op initiatief van de adviseur P&O/verzuim, een formele evaluatie plaats van het plan van aanpak. Deze evaluatie vindt plaats door een gesprek in aanwezigheid van de betrokken medewerker, de leidinggevende en de adviseur Personeel & Organisatie; - Na 86 weken ontvangt de medewerker van het UWV de WIA-aanvraagformulieren; - De bedrijfsarts, de leidinggevende en de medewerker evalueren de re-integratie. Bij ongeveer negentien maanden (week 83) wordt in overleg tussen de medewerker, de adviseur P&O en de clustermanager, na advies van de bedrijfsarts besloten of WIA aangevraagd wordt; Dit wordt beschreven in een eindevaluatie plan van aanpak. - Als het er naar uit ziet dat de medewerker nog voor langere tijd arbeidsongeschikt blijft, stuurt de medewerker, na overleg met de adviseur Personeel & Organisatie, in week 91 de WIA aanvraag en het re-integratieverslag naar het UWV. De bedrijfsarts zorgt voor het medisch en arbeidskundig oordeel in het re-integratieverslag; - Het UWV beoordeelt of de medewerker en de organisatie voldoende re-integratieinspanningen hebben geleverd; - Als het UWV oordeelt dat medewerker te weinig inspanning heeft geleverd, kan dat gevolgen hebben voor de WIA-uitkering. - Als de werkgever naar het oordeel van de het UWV onvoldoende inspanning heeft geleverd, wordt de WIA-aanvraag uitgesteld en is de werkgever verplicht tot loondoorbetalingconform de regels van de CAO Ziekenhuizen. In week 104 start de mogelijke WIA-uitkering. - De medewerker is verplicht om, indien de situatie zich daarvoor leent, de aanvraag verhoging/vervroegde toekenning WIA in samenspraak met de adviseur P& O / Verzuim in te vullen en naar het UWV te zenden. Pagina 5/ 9

6 Hervatting van de werkzaamheden. Begrip werkhervatting Onder hervatting van de werkzaamheden na een periode van arbeidsongeschiktheid wordt verstaan: volledige of gedeeltelijke herstelmelding voor het eigen werk; Het werken tegen een bepaalde loonwaarde bepaalt de mate van de herstelmelding; volledige of gedeeltelijke herstelmelding voor ander passend werk bij Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een andere werkgever; het gaan verrichten van aangepaste werkzaamheden op in welke omvang dan ook: in de eigen functie en op de eigen afdeling; in een andere functie op de eigen of een andere afdeling/locatie; in een andere functie bij een andere werkgever, een en ander met instemming van alle betrokkenen. Waar en wanneer werkhervatting De medewerker is verplicht het werk te hervatten zodra hij/zij zichzelf daartoe in staat acht. Om te hervatten behoeft men niet te wachten op het initiatief van de bedrijfsverpleegkundige, bedrijfsarts, huisarts, specialist of een andere behandelaar. De medewerker meldt de datum van herstel zo spoedig mogelijk aan de leidinggevende. Indien de datum van herstel eerder valt dan de eerstvolgende werkdag, geldt die eerdere datum als datum van betermelding. Indien volgens rooster pas na enkele dagen de werkzaamheden hervat moeten worden, is het toch gewenst dat de leidinggevende dit eerder weet. In gevallen van voorgenomen gedeeltelijke of therapeutische werkhervatting (op eigen initiatief van medewerker of dat van de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts) dient medewerker spoedig met de leidinggevende te spreken over de aard en de duur hiervan. Bevoegdheid bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts en plicht tot hervatting De bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts brengen een advies uit aan medewerker en leidinggevende over in welke mate de medewerker tot werkhervatting in staat wordt geacht. Meningsverschil over het advies van de bedrijfsverpleegkundige of van de bedrijfsarts Bij een meningsverschil met de bedrijfsverpleegkundige zal deze laatste overleggen met de bedrijfsarts, of een spreekuur bij de bedrijfsarts laten arrangeren. Bij een meningsverschil met de bedrijfsarts over het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid is er voor zowel de werkgever als de medewerker de mogelijkheid om bij het UWV het deskundigenoordeel (second opinion) van een verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige te vragen. Het deskundigenoordeel zal worden betaald door de aanvrager van het deskundigenoordeel, tenzij de aanvrager van het oordeel door het UWV in het gelijk wordt gesteld. De kosten voor dit deskundigenoordeel bedragen 50,-. Over de te volgen procedure kan de adviseur P & O / Verzuim informatie verschaffen. Rechtspositie bij arbeidsongeschiktheid Privacy De bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. De werkgever heeft recht op die informatie welke nodig is voor de beoordeling van de loondoorbetalingsverplichting en voor het samen met medewerker opstellen van een plan van aanpak. Pagina 6/ 9

7 Voor het verstrekken van medische gegevens door de behandelend arts aan de bedrijfsrts zal de medewerker toestemming moeten geven. De medewerker behoeft aan de leidinggevende geen medische informatie te verstrekken, wel informatie over de vermoedelijke duur en over aspecten welke van belang zijn bij een (gedeeltelijke) werkhervatting. Loondoorbetaling resp. uitkering bij arbeidsongeschiktheid De werkgever draagt gedurende de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid volledig het financiële risico. Na 104 weken kan een uitkering krachtens de WIA worden toegekend. In overleg kan deze periode van 104 weken worden verlengd. Overeenkomstig de CAO Ziekenhuizen (artikel 4.2) betaalt de werkgever aan de medewerker in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 12 maanden 100% van het brutoloon. In het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid wordt 70% van het brutoloon uitbetaald (Inclusief de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag en toeslag voor structurele bereikbaarheids- resp. aanwezigheidsdienst). Bedoelde toeslagen worden gemeten over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is ingetreden. Houdt de arbeidsongeschiktheid verband met zwangerschap (ook tijdens de maanden die aan de verlofperiode voorafgaan) dan is niet de werkgever risicodrager, maar is het UWV de uitkerende instantie aan de werkgever en wel voor 100%. De werkgever moet dan wel over die informatie kunnen beschikken. In gevallen van zwangerschap kan het UWV ook controle en begeleiding uitoefenen. Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie Tijdens een vakantie in Nederland gelden de gebruikelijke voorschriften inzake ziek- en herstelmelding. Ontstaat de ziekte tijdens een vakantie in het buitenland dan dient de melding binnen 24 uur te geschieden aan de leidinggevende. Men dient zich bovendien ter plaatse onder medische behandeling te stellen en een medische verklaring te vragen. Die medische verklaring moet na terugkeer worden overlegd aan de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts. De verklaring dient tevens als bewijs voor de werkgever om te kunnen bepalen of men in aanmerking komt voor behoud van vakantiedagen tijdens ziekte overeenkomstig de bepalingen in de CAO. Vakantie en PLB bij arbeidsongeschiktheid (NIEUW per ) - Iedere medewerker bouwt volledig wettelijke vakantierechten op, ook wanneer de medewerker (langer dan een half jaar) arbeidsongeschikt is. - De arbeidsongeschikte medewerker moet/kan tijdens de arbeidsongeschiktheid ook vakantie op te nemen. Hierover maakt de medewerker en leidinggevende afspraken maken conform de vakantieregeling. Tijdens deze vakantieperiode blijft de ziekmelding gehandhaafd. Ongeacht het percentage van arbeidsongeschiktheid wordt de opgenomen vakantie afgeschreven. - Als de medewerker tijdens het tweede ziektejaar vakantie opneemt, ontvangt hij zijn normale loon, ook over die uren/dagen waarop hij vanwege zijn arbeidsongeschiktheid anders slechts 70% hiervan zou hebben ontvangen. Hij ontvangt dan over zijn vakantiedagen dus meer loon, dan over zijn ziektedagen. - Tijdens arbeidsongeschiktheid/ziekte bouwt de medewerker over een periode van maximaal zes maanden zijn PLB-budget op. Met een periode van maximaal zes Pagina 7/ 9

8 maanden worden de eerste zes maanden na de ziekmelding bedoeld. Daarna vindt geen opbouw meer plaats over de arbeidsongeschikte uren. Arbeidsongeschiktheid gestart voor 1 januari 2012 (NIEUW per ) De wetgever heeft geen overgangsregeling opgenomen voor werknemers die bij inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op 1 januari 2012 al ziek zijn. Vanaf 1 januari 2012 bouwen zieke medewerkers wettelijke vakantie-uren op over de gehele ziekteperiode voor zover deze ligt na 31 december Over de periode daarvoor blijft de oude regeling (wet en cao) van toepassing. Voor zover de laatste zes maanden van de totale ziekteperiode nog in 2011 vallen, behoudt de medewerker over dat deel recht op opbouw volgens het oude regime, dus inclusief de bovenwettelijke uren conform de Cao Ziekenhuizen. Voorwaarden en Sancties Voorwaarden voor loondoorbetaling resp. uitkering - Een medewerker dient zich nauwgezet te houden aan alle voorschriften en regels zoals in dit reglement vermeld. - Een medewerker is verplicht andere passende werkzaamheden, eventueel op een andere afdeling of andere locatie, te aanvaarden indien deze andere werkzaamheden naar het oordeel van bedrijfsarts en/of UWV bijdragen tot herstel en/of verdere arbeidsongeschiktheid voorkomen. - Een medewerker dient zich in verbinding te stellen met de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts indien door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog wordt geadviseerd tijdelijk minder belastend werk te gaan doen en/of het aantal arbeidsuren te verminderen in verband met zwangerschap. - Een medewerker is verplicht zijn medewerking te verlenen aan alle activiteiten ter bevordering van de re-integratie in het arbeidsproces. Geen recht op loondoorbetaling De medewerker heeft geen recht op loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid: - indien hij de ziekte met opzet heeft veroorzaakt; - indien de ziekte een gevolg is van een gebrek waarover hij tijdens de selectieprocedure onjuiste informatie heeft verstrekt; - gedurende de periode dat hij zonder redelijke grond weigert aangeboden passende arbeid te verrichten; - indien de medewerker zich schuldig maakt aan gedragingen welke zijn genezing belemmeren. Waarschuwing tot naleving voorschriften De medewerker die de voorschriften zoals vermeld in dit reglement niet of onvoldoende nauwkeurig naleeft ontvangt een schriftelijke waarschuwing onder opgaaf van reden. De uitvoering hiervan ligt bij het cluster Sociale Zaken. Stopzetten, Opschorting resp. verlaging van de loondoorbetalingsverplichting Indien de medewerker, na een reeds ontvangen waarschuwing, zich niet houdt aan de voorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen, kan de werkgever de loonbetaling opschorten voor de tijd die de werkgever nodig heeft om het recht op loondoorbetaling vast te stellen. Indien de medewerker zich, na een reeds ontvangen waarschuwing, anderszins niet houdt aan de voorschriften kan de werkgever de loondoorbetaling beperken tot het wettelijk minimum, dat is 70% van het loon. Pagina 8/ 9

9 Indien de werkgever een sanctie ten uitvoer brengt wordt dit aan de medewerker schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld door het cluster Sociale Zaken. Pagina 9/ 9

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat.

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat. BELEID BIJ VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Werken naar vermogen 2 Veel mensen hebben gezondheidsklachten. Sommigen permanent, anderen slechts af en toe. Dat geldt ook voor medewerkers van de Gemiva-SVG Groep.

Nadere informatie

Verzuim Protocol. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Protocol. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Protocol Opgemaakt door Human Resource Management Doelgroep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.info colofon Verzuimprotocol Verzuimprotocol schrijft voor hoe iedere

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit.

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit. VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTEVERZUIM www.mettom.nl Definities Werkgever: Mettom is jouw juridische werkgever. Mettom verzorgt je salarisbetaling en je bent in dienst van Mettom (Mettom). Opdrachtgever: dit

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu?

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Vanaf 1 april 2002 geldt de Wet verbetering Poortwachter. Doel van de wet is: kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemers

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek.

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek. 1. Inleiding Het verzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, verzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit gebied na te leven. Een laag verzuim draagt bij aan schadelast

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement. Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie

Ziekteverzuimreglement. Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie Ziekteverzuimreglement Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie Uitgifte: Human Resources, unit Organisatie en Zorgopleidingen, 1 januari 2014 1 Inhoudsopgave ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Verzuimprotocol INLEIDING UITGANGSPUNTEN:

Verzuimprotocol INLEIDING UITGANGSPUNTEN: INLEIDING Het Verzuimprotocol is van toepassing op Calco Group B.V. gevestigd te Maarssen en alle daaraan verbonden ondernemingen hierna te noemen: werkgever en behelst de regels en verplichtingen omtrent

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie